Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phan thai trung tu dong dat hang tu he thong ban le lon nhat trung quoc

1,885 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Phan thai trung tu dong dat hang tu he thong ban le lon nhat trung quoc

 1. 1. Phan Thái Trung PHP Day 2010 Tự động đặt hàng từ Hệ thống bán lẻ lớn nhất Trung Quốc
 2. 2. Nội dung Giới thiệu Đặt hàng web TQ 1 Giới thiệu Kami8x 2 Bên trong Kami8x 3 Kết luận – Trao đổi 4
 3. 3. Giới thiệu Đặt hàng qua web Trung Quốc <ul><li>Trung Quốc là trung tâm hàng hoá của thế giới </li></ul><ul><li>Đặt hàng sỉ, lẻ qua web có nhiều ưu điểm mà ai cũng biết </li></ul><ul><li>Đối tượng: </li></ul><ul><ul><li>Các shop kinh doanh thời trang, mỹ phẩm </li></ul></ul><ul><ul><li>Người dùng lẻ </li></ul></ul><ul><li>Hãy xem họ hoạt động như thế nào: </li></ul><ul><ul><li>http://www.google.com.vn/search?q=đặt+hàng+web+trung+quốc </li></ul></ul>
 4. 4. Alibaba.com & Taobao.com <ul><li>Alibaba là thị trường giao dịch bán buôn lớn nhất Trung quốc và thế giới. </li></ul><ul><li>Taobao.com </li></ul><ul><ul><li>Là thương hiệu bán lẻ hàng hoá của Alibaba. </li></ul></ul><ul><ul><li>Là hệ thống trang web ưu tiên số 1 của người mua hàng VN và thế giới. </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Cần tìm sản phẩm gì, vào taobao.com”. </li></ul></ul>
 5. 5. Ví dụ minh hoạ: Taobao.com <ul><li>Thẻ nhớ SD 32 G SD SDHC </li></ul><ul><li>Vi mạch robot </li></ul><ul><li>Quạt không cánh Dyson </li></ul><ul><li>Áo thời trang dành cho teen giống các hot girl </li></ul><ul><ul><li>Áo da beo H&M: H&M 豹 </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// item.taobao.com/item.htm?id =8579218972 </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// item.taobao.com/item.htm?id =6013307001&cm_cat=16 </li></ul></ul>
 6. 6. Phần 2: Giới thiệu Kami8x <ul><li>Dịch vụ đặt hàng toàn cầu </li></ul><ul><li>Có chi nhánh đại lý tại 4 tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. </li></ul><ul><li>Đầu tư rất kỹ cho đặt hàng taobao.com mà không dịch vụ cạnh tranh nào có được. </li></ul>
 7. 7. Kami8x đặt hàng tự động như thế nào <ul><li>Phía người dùng khách hàng </li></ul><ul><ul><li>Chỉ cần nhập đường dẫn link web </li></ul></ul><ul><ul><li>Chọn thuộc tính sản phẩm (màu sắc, kích cỡ…) (tự dịch từ tiếng TQ sang tiếng Việt) </li></ul></ul><ul><ul><li>Danh sách các sản phẩm cùng hình ảnh, giá, số lượng và thuộc tính được quản lý trong CSDL. </li></ul></ul><ul><li>Phía đại lý, nhân viên Kami8x </li></ul><ul><ul><li>Tự động đặt hàng hàng nghìn sản phẩm mỗi đợt </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiểm hàng về và báo cho khách qua email, SMS. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quản lý danh sách các đợt hàng từ trước </li></ul></ul>
 8. 8. Các công nghệ đã sử dụng <ul><li>Drupal CMS (Framework) </li></ul><ul><li>Tự động dịch: Google translate API </li></ul><ul><li>Taobao Open Platform (TOP) </li></ul><ul><ul><li>http:// open.taobao.com </li></ul></ul><ul><li>PHP Http Client Class: </li></ul><ul><ul><li>http:// scripts.incutio.com/httpclient / </li></ul></ul><ul><li>PHPExcel: </li></ul><ul><ul><li>http://www.codeplex.com/PHPExcel </li></ul></ul><ul><ul><li>Mã PHP chuyển từ số sang chữ tiếng Việt (đếm bằng chữ) </li></ul></ul><ul><li>SMS gate way </li></ul><ul><li>phpQuery: </li></ul><ul><ul><li>jQuery-like DOM manipulation for PHP </li></ul></ul><ul><li>Bảo Kim API (class BaoKimPayment) </li></ul><ul><li>Ngân lượng API (class NL_Checkout) </li></ul>
 9. 9. Drupal CMS / Framework <ul><li>Drupal là một hệ thống rất mạnh để phát triển CMS và ứng dụng web </li></ul><ul><li>Với Drupal, người phát triển không phải lo viết các mã cấp thấp mà chỉ tập trung vào phát triển phần ứng dụng </li></ul><ul><li>Ví dụ nâng cao: </li></ul><ul><ul><li>AHAH form </li></ul></ul><ul><ul><li>Batch API </li></ul></ul><ul><ul><li>Bulk Views Operations </li></ul></ul><ul><ul><li>Phân quyền khách, đại lý, quản lý </li></ul></ul><ul><li>Sử dụng Google Apps Email (SMTP) cho gửi mail với Drupal </li></ul>
 10. 10. Công cụ dịch <ul><li>Google dịch (tiếng TQ – tiếng Anh và ngược lại) </li></ul><ul><ul><li>http://translate.google.com.vn/#zh-CN|en | </li></ul></ul><ul><li>Dịch tích hợp Mozilla Firefox: </li></ul><ul><ul><li>gTranslator https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/76233/ </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Google translate gadget for firefox. This extension translates entire webpages into a language of your choice with one click. Idea comes from Google Translation Bar for Chrome”. </li></ul></ul><ul><li>Dịch tích hợp Internet Explorer: </li></ul><ul><ul><li>Google Toolbar </li></ul></ul><ul><li>Dịch tích hợp Google Chrome: </li></ul><ul><ul><li>Đã tích hợp sẵn. </li></ul></ul>
 11. 11. Google translate API <ul><li>function _digipro_google_translate ( </li></ul><ul><li>$text, </li></ul><ul><li>$destLang = 'vi', </li></ul><ul><li>$srcLang = 'zh') </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  $text = urlencode ( $text ); </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  $google_url = &quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/services/language/translate?v=1.0&q={$text}&langpair={$srcLang}|{$destLang}&quot;; </li></ul><ul><li>  $trans = @ file_get_contents ( $google_url ); </li></ul><ul><li>  $json = json_decode ( $trans, true ); </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  if( $json['responseStatus'] != '200' ) return false; </li></ul><ul><li>  else return $json['responseData']['translatedText']; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 12. 12. Taobao Open Platform (TOP) <ul><li>Hỗ trợ tự động tương tác với hệ thống taobao qua API </li></ul><ul><li>Kami8x đã sử dụng các lệnh sau: </li></ul><ul><ul><li>taobao.item.get </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lấy thông tin thuộc tính, hình ảnh sản phẩm </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>taobao.itempropvalues.get </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lấy thông tin về các thuộc tính (màu sắc, size…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>taobao.items.get </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tự động nhập sản phẩm cho theo các danh mục hoặc theo từng shop </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>taobao.itemcats.get </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lấy hết các danh mục hàng hoá của taobao.com về. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Taobao Open Platform (tiếp) <ul><li>API test: </li></ul><ul><ul><li>http://open.taobao.com/api_tool/api_test.html </li></ul></ul><ul><li>Ví dụ minh hoạ: </li></ul>
 14. 14. SMS gateway <ul><li>Brand name SMS gateway </li></ul><ul><li>Gateway API </li></ul><ul><li>Demo Gateway API </li></ul>
 15. 15. Kami8x – tự động đặt hàng <ul><li>Từ danh sách hàng nghìn sản phẩm của khách hàng đã nhập </li></ul><ul><li>Dùng javascript (client side) mở cửa sổ named popup sang đường link web sản phẩm </li></ul><ul><li>Dùng GreaseMonkey để chèn mã js vào trang web </li></ul><ul><li>Gọi hàm trigger để giả lập sự kiện kích nút Nhập vào giỏ hàng. </li></ul><ul><ul><li>var evt = document.createEvent(&quot;MouseEvents&quot;); </li></ul></ul><ul><ul><li>evt.initMouseEvent(&quot;click&quot;, true, true, window, 0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null); </li></ul></ul><ul><ul><li>var aaa = document.querySelector(&quot;ul li[data-value='&quot; + data_key_value + &quot;']:not(.tb-selected) a&quot;); </li></ul></ul><ul><ul><li>if (aaa) { </li></ul></ul><ul><ul><li>aaa.dispatchEvent(evt); </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul><ul><li>(tiếp trang sau) </li></ul>
 16. 16. Kami8x – tự động đặt hàng (tiếp) <ul><li>Dùng querySelector() để tìm thành phần DOM </li></ul><ul><ul><li>var li = document.querySelector(&quot;ul li[data-value='&quot; + data_key_value + &quot;'].tb-selected&quot;); </li></ul></ul><ul><li>Dùng addEventListener() với sự kiện 'DOMNodeInserted‘ để bắt sự kiện Giỏ hàng thành công hay không </li></ul><ul><li>Dùng javascript opener.postMessage() để phản hồi lại tình trạng tới người đặt hàng </li></ul><ul><li>(Demo) </li></ul>parentPopup[0].addEventListener ('DOMNodeInserted', function (event) { var textNode = event.target; if (textNode.id == &quot;J_CartInfo&quot;) { if (opener) { opener.postMessage( checksum , &quot;*&quot;); // feedback }}}, false);
 17. 17. Một ví dụ nữa của GreaseMonkey <ul><li>Công cụ tính giá & đặt hàng ngay trong Taobao </li></ul><ul><ul><li>http://kami8x.net/cong-cu-tinh-gia-dat-hang-ngay-trong-taobao </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Với công cụ này, ngay trong trang web Taobao, người sử dụng có thể trực tiếp tính giá sản phẩm theo VNĐ, và thực hiện đặt hàng sản phẩm tới hệ thống của Kami8x.net một cách dễ dàng” </li></ul></ul><ul><ul><li>http://kami8x.net/sites/kami8x.net/files/greasemonkey/kami8x_order.user.js </li></ul></ul>
 18. 18. Kami8x – tự động kiểm hàng và báo giá <ul><li>Kiểm hàng bằng Views Bulk Operation (VBO) </li></ul><ul><li>Gửi thông báo có hàng / hết hàng / lỗi web tới khách hàng qua Email, SMS </li></ul><ul><li>Lập file báo giá Excel và tính giá tuỳ theo số lượng </li></ul>
 19. 19. Bonus – Mã chuyển số thành chữ - PHP <ul><li>http://phanthaitrung.thxd.nuce.edu.vn/article/helper-function-for-counting-big-number-currency-in-vietnamese-string </li></ul><ul><li>function so_bang_chu($so, $mien_nam = false){ $NHOM = array('', 'mươi', 'trăm'); $NHOM_NGHIN = array(($mien_nam ? 'ngàn' : 'nghìn'), 'triệu', ($mien_nam ? 'tỷ' : 'tỉ')); $CHU = array('không', 'một' , 'hai' , 'ba' , 'bốn' , 'năm' , 'sáu' , 'bảy' , 'tám' , 'chín'); $LINH = ($mien_nam ? 'lẻ' : 'linh'); $chuso = (string)$so; $chuso = str_replace(' ', '', $chuso); $kq = array(); $nhom = 3; if ($nhom > strlen($chuso)) { $count = 3 - $nhom + strlen($chuso); if ($count <= 0) return; $nhom = strlen($chuso); } $count = 3; $has_last_group = false; while ($nhom3so = substr($chuso, -$nhom, $count)) { if (intval($nhom3so)) { $kq_nhom = array(); $last= ''; for ($j = -strlen($nhom3so); $j <= -1; $j++) { // đếm ngược từ hàng trăm $has_NHOM = true; $chu = (substr($nhom3so, $j, 1)); if (strlen($chu)) { if ($chu == '1' && $last && $last != '0' && $last != '1') { $kq_nhom[] = 'mốt'; } else if ($chu == '5' && $last != '0' && $last) { $kq_nhom[] = 'lăm'; } else if ($chu == '0' && $j == -1) { // 0 don vi // nothing } else if ($chu != '0' && $last === '0' && $j == -1) { // 0 chuc x don vi $kq_nhom[] = $LINH; $kq_nhom[] = $CHU[$chu]; } else if ($chu == '0' && $j == -2) { // 0 chuc // nothing $has_NHOM = false; } else if ($chu == '1' && $j == -2) { // 1 chuc $kq_nhom[] = 'mười'; $has_NHOM = false; } else if ($j == -3 && $chu == '0' && !$has_last_group && substr($nhom3so, -2, 1) == '0') { // 0 tram // nothing $has_NHOM = false; } else { $kq_nhom[] = $CHU[$chu]; } if ($has_NHOM && $NHOM[-1 - $j]) $kq_nhom[] = $NHOM[-1 - $j]; } $last = $chu; } $NHOM_NGHIN_index = ceil($nhom / 3) - 2; if ($NHOM_NGHIN_index >= 0) $kq_nhom[] = $NHOM_NGHIN[$NHOM_NGHIN_index % 3]; if ($NHOM_NGHIN_index > 2) { for ($i = 2; $i < $NHOM_NGHIN_index; $i += 3) { $kq_nhom[] = $NHOM_NGHIN[2]; // ty? } } $has_last_group = true; $kq[] = implode(' ', $kq_nhom); } else { $has_last_group = false; } $nhom += 3; if ($nhom > strlen($chuso)) { $count = 3 - $nhom + strlen($chuso); if ($count <= 0) break; $nhom = strlen($chuso); } } $kq = array_reverse($kq); $kq = implode(', ', $kq); // remove &quot;, linh&quot; to no comas $kq = str_replace(', ' . $LINH, ' ' . $LINH, $kq); $kq = ucfirst($kq); return $kq;} </li></ul>
 20. 20. Tham khảo <ul><li>How to Buy from Taobao (English version) </li></ul><ul><ul><li>http://taobaofieldguide.com/how-to-buy-from-taobao/how-to-buy-from-taobao </li></ul></ul><ul><li>Hướng dẫn xem hàng từ website Taobao.com và Paipai.com </li></ul><ul><ul><li>http://kami8x.net/huong-dan-xem-hang-tu-website-taobaocom-va-paipaicom </li></ul></ul><ul><li>Công cụ tính giá & đặt hàng ngay trong Taobao </li></ul><ul><ul><li>http://kami8x.net/cong-cu-tinh-gia-dat-hang-ngay-trong-taobao </li></ul></ul>
 21. 21. Kết luận – Trao đổi <ul><li>Kết luận </li></ul><ul><ul><li>Sử dụng rất nhiều công nghệ để làm nên một hệ thống thương mại điện tử tuỳ biến. </li></ul></ul><ul><li>Trao đổi </li></ul><ul><ul><li>Trao đổi với cử toạ </li></ul></ul>
 22. 22. Chúc hội thảo thành công tốt đẹp! Phan Thái Trung Thank You !

×