Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cake Shop Online

2,138 views

Published on

Cake Shop Online

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cake Shop Online

 1. 1. Web Giới Thiệu Sản Phẩm bánh kẹo <ul><li>GVHD : </li></ul><ul><li>Nguyễn Đức Công Song </li></ul><ul><li>Sinh Viên: </li></ul><ul><li>Nguyễn Thị Thuý Huỳnh 06130038 </li></ul><ul><li>Lê Thành Tâm 06130182 </li></ul><ul><li>Hồ Thành Nhân 06130167 </li></ul><ul><li>Nguyễn Ngọc Cương 06130112 </li></ul>
 2. 2. Mục Đích của Trang Web <ul><li>Nhằm quảng cáo sản phẩm, và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mới nhất một cách tiện lợi. </li></ul><ul><li>Khách Hàng có thể đăng kí mua hàng trực tuyến bằng cách đăng kí là thành viên của web, và mua hàng bằng hình thức thanh toán thích hợp với khách hàng. </li></ul>
 3. 3. Ngôn ngữ <ul><li>PHP, mysql </li></ul>
 4. 4. Hoạch định công việc <ul><li>Phân tích dòng sản phẩm hiện có trong thị trường, và thị hiếu của khách hàng. </li></ul><ul><li>Phân tích, tham khảo mốt số trang web trên thị trường. </li></ul><ul><li>Đưa ra bản phân tích thiết kế hợp lí cho trang web của mình. </li></ul><ul><li>Phân tích use case. Phát thảo giao diện. </li></ul><ul><li>Hiện thực các use case. </li></ul>
 5. 5. Phân công công việc <ul><li>User: </li></ul><ul><ul><li>Nguyễn Thị Thúy Huỳnh: phân tích thiết kế, giao diện, tìm kiếm, slide. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lê Thành Tâm: đăng kí, đăng nhập, mua sản phẩm(shopping card: thêm – xóa – sửa). </li></ul></ul><ul><li>Admin: </li></ul><ul><ul><li>Nguyễn Ngọc Cương: Quản lí sản phẩm (thêm – xóa – sửa). </li></ul></ul><ul><ul><li>Đặng Thành Nhân: Giao Diện, Quản Lí thành viên(thêm – xóa – sửa). </li></ul></ul>
 6. 6. Chức năng chính của trang web <ul><li>User : </li></ul><ul><ul><li>Đăng kí </li></ul></ul><ul><ul><li>Đăng nhập </li></ul></ul><ul><ul><li>Tìm kiếm </li></ul></ul><ul><ul><li>Mua hàng </li></ul></ul><ul><li>Admin </li></ul><ul><ul><li>Đăng nhập </li></ul></ul><ul><ul><li>Quản lí Người dùng </li></ul></ul><ul><ul><li>Quản lí sản phẩm </li></ul></ul>
 7. 7. Lược đồ use case tổng quát
 8. 9. Đăng kí <ul><li>Khi khách hàng muốn trở thành thành viên của trang web </li></ul><ul><li>Khách hàng vào mục Đăng kí, điền đầy đủ thông tin trong form đăng kí. </li></ul><ul><li>Hoàn tất việc đăng kí. </li></ul><ul><li>Nếu user điền không đầy đủ thông tin sẽ báo lỗi, yêu cầu điền đầu đủ thông tin. </li></ul>
 9. 10. Lượt đồ sequence
 10. 11. Đăng kí (tt)- phát thảo giao diện Điền sai thông tin, reset điền lại
 11. 12. Đăng nhập <ul><li>Khi khách hàng muốn đăng nhập để thực hiện mua hàng trực tuyến. </li></ul><ul><li>Khách hàng điền đầy đủ user và passWord. </li></ul><ul><li>Điền đúng thì sẽ hiện đăng nhập thành công. </li></ul><ul><li>Nếu điền sai thông tin sẽ hiện thông báo lỗi, yêu cầu điền lại thông tin. </li></ul>
 12. 13. Lược đồ sequence
 13. 14. Đăng nhập(tt) Điền tên đăng nhập Điền mật khẩu Nếu chưa đăng kí thì đăng kí
 14. 15. Tìm kiếm sản phẩm <ul><li>Khi khách hàng vào trang web, và muốn tìm kiếm sản phẩm mà mình muốn. </li></ul><ul><li>Khách hàng vào form “Tìm kiếm”, nhập tên sản phẩm mình muốn. </li></ul><ul><li>Hệ thống kiểm tra sản phẩm đó có trong hệ thống hay ko, nếu có hiển thị thông tin về sản phẩm đó. </li></ul><ul><li>Nếu ko có thì hiển thị thông form “Hiện tại chúng tôi ko có sản phẩm này, xin vui lòng tìm sản phẩm khác”. </li></ul>
 15. 16. Lượt đồ Sequence
 16. 17. Phát thảo giao diện
 17. 18. Mua hàng <ul><li>Điều kiện tiên quyết là khách hàng đăng nhập vào hệ thống. </li></ul><ul><li>Khách hàng tìm kiếm sản phẩm mình mong muốn, xem chi tiết và mua sản phẩm. </li></ul><ul><li>Khi mua khách hàng sẽ được lưu ý là mua với số lượng là bao nhiêu. </li></ul><ul><li>Chọn hình thức thanh toán </li></ul><ul><li>Mua hàng thành công. </li></ul>
 18. 19. Lượt đồ sequence
 19. 20. Quản lí thành viên <ul><li>Thêm: khi khách hàng đăng kí là thành viên của trang web, admin sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu. </li></ul><ul><li>Xoá: khi thành viên vi phạm điều lệ của trang web, hay có hành động làm ảnh hưởng trang web thì admin có quyền xoá thành viên khỏi cơ sở dữ liệu. </li></ul><ul><li>Sửa: khi thành viên muốn sửa thông tin của họ và admin sẽ cập nhật lại cơ sở dữ liệu từ thông tin đã có. </li></ul>
 20. 21. Quản lí thành viên
 21. 22. Thêm thành viên
 22. 23. Thêm thành viên <ul><li>Điền thông tin vào các mục. </li></ul><ul><li>Nếu điền đầy đủ thông tin, sau đó submit, thông tin sẽ được cập nhât cơ sở dữ liệu. </li></ul>
 23. 24. Thêm thành viên
 24. 25. Xoá thành viên <ul><li>Chec k vào tài khoảng muốn xoá. </li></ul><ul><li>Nhấn xoá. </li></ul><ul><li>Cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật lại. </li></ul>
 25. 26. Xoá thành viên
 26. 27. Sửa thành viên Edit tài khoảng
 27. 28. Sửa thành viên Edit lại Submit và cập nhật CSDL
 28. 29. Sửa thành viên
 29. 30. Quản lí sản phẩm <ul><li>Thêm mặt hàng </li></ul><ul><li>Xoá mặt hàng </li></ul><ul><li>Sửa mặt hàng </li></ul><ul><li>Quản lí nhóm mặt hàng </li></ul><ul><li>Quản lí đơn vị tính </li></ul>
 30. 31. Thêm mặt hàng <ul><li>Điền đầy đủ thông tin </li></ul><ul><li>Submit để cập nhật cơ sở dữ liệu. </li></ul>
 31. 32. Thêm mặt hàng
 32. 33. Xoá-sửa mặt hàng Edit sản phẩm Check chọn sản phẩm Nhấn xoá sản phẩm
 33. 34. Quản lí nhóm mặt hàng Tổng hợp những nhóm mặt hàng Thêm, xoá, sửa 1 mặt hàng
 34. 35. Quản lí đơn vị tính Tổng hợp những đơn vị tính Thêm, xoá, sửa 1 đơn vị tính
 35. 36. <ul><li>Thank you </li></ul>

×