Xuat nhap khau cao su tron g5 thang va uoc tinh 06 thang 2008

1,984 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xuat nhap khau cao su tron g5 thang va uoc tinh 06 thang 2008

 1. 1. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 1 B N TIN Cao Su Vi t NamHI P H I CAO SU VI T NAM S 24 Ngày 30 tháng 06 năm 2008 TIN TRONG NƯ CXu t nh p kh u cao su trong 5 tháng và ư c tính 6 tháng u năm 2008 Trong tháng 5/2008, lư ng cao su thiên nhiên c a VN xu t kh u ư c 26.576t n, tr giá 70,57 tri u ô-la, ơn giá bình quân là 2.656 USD/t n, gi m 46,6 % vlư ng, 29,8 % v tr giá nhưng tăng 31,3 % v ơn giá so v i tháng 5/2007. Tính nh t tháng 5/2008, t ng s lư ng cao su xu t kh u t 187.892 t n, tr giá 458,96 tri u ô-la, ơn giá bình quân là 2.443 USD/t n, gi m 18,5% v lư ng, nhưng tăng 7,7% vtr giá nh ơn giá tăng 32,2%. Ch ng lo i cao su ư c xu t kh u nhi u nh t trong 5 tháng u năm v n làSVR 3L (41,5%), k n là SVR 10 (19%), latex (6,4%) và cao su h n h p (4,6%). Th trư ng xu t kh u l n nh t trong 5 tháng u năm 2008 là Trung Qu c(64,5%), k n là Hàn Qu c (5,8%), ài Loan (3,6%), Nh t (2,9%), c (4%). Nhìnchung, lư ng cao su xu t kh u gi m t i nhi u th trư ng do s n lư ng h n ch trongcác tháng u năm: Malaysia gi m 62%, Pháp gi m 38%, ài Loan gi m 33%, Mgi m 28%, c gi m 25%, Trung Qu c gi m 16,6%, Hàn Qu c gi m 8,7%... Tuynhiên, tăng áng k t i th trư ng Séc (342%), Hong Kong (66%)… Ư c lư ng tháng 6 xu t ư c kho ng 40 ngàn t n cao su, tr giá 115 tri u ô-la,và trong 6 tháng u năm t ng lư ng cao su xu t kho ng 227,9 ngàn t n và t kho ng574 tri u ô-la, tuy gi m g n 20% v lư ng nhưng tăng 7% v tr giá và ơn giá tăngr t cao, kho ng 33%. Lư ng cao su xu t kh u gi m áng k trong 6 tháng u năm so v i cùng kỳnăm trư c do th i ti t th t thư ng, b nh lá phát tri n m nh, mưa d m làm gi m sngày c o và di n tích c o gi m do cây b gió bão làm gãy năm 2007 và 2006.
 2. 2. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 2 T tháng 1 u năm n tháng 6, giá cao su tăng liên t c. Trong tháng 6,giá SVR 3L kho ng 3.200 USD/t n, t m c cao nh t so v i trư c ây. 3,400 3,300 3,200 SVR CV50 SVR CV60 3,100 SVR L USD/t n 3,000 SVR 3L 2,900 SVR 5 SVR 10 2,800 SVR 20 2,700 RSS 3 2,600 2,500 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Di n bi n giá cao su xu t kh u trong 6 tháng u năm 2008 Lư ng và giá cao su thiên nhiên xu t kh u trong 5 tháng u năm 2008 Tháng Xu t kh u 2008 So 2007 t n ngàn USD USD/t n %t n % USD % USD/t n 1 51.515 116.985 2.271 78,8 109,2 138,6 2 31.186 72.658 2.330 95,4 123,5 129,5 3 40.894 102.247 2.500 107,0 140,7 131,5 4 37.721 96.496 2.558 84,7 111,2 131,3 5 26.576 70.573 2.656 53,4 70,2 131,3 C ng 187.892 458.959 2.443 81,5 107,7 132,2 Ngu n: Hi p h i Cao su VN t ng h p t Thông tin Thương m i t ng h p, T2-6/2008 Ch ng lo i cao su xu t kh u trong tháng 5 và 5 tháng 2008 Ch ng lo i Tháng 5/2008 5 tháng 2008 T n % lư ng USD/t n T n % lư ng USD/t n SVR 3L 11.417 43,0 2.874 77.999 41,5 2.624 SVR 10 6.675 25,1 2.609 35.624 19,0 2.398 Latex 2.050 7,7 1.745 12.087 6,4 1.648 Cao su h n h p 937 3,5 2.205 8.721 4,6 2.354 SVR 20 626 2,4 2.601 5.828 3,1 2.455 SVR CV60 696 2,6 2.864 5.672 3,0 2.684 RSS 3 589 2,2 2.759 3.616 1,9 2.628 SVR CV50 385 1,4 2.883 2.593 1,4 2.644 SVR 5 490 1,8 2.773 2.208 1,2 2.525 SVR L 325 1,2 2.912 1.391 0,7 2.741 Khác 2.386 9,0 2.533 32.153 17,1 2.274 T ng c ng 26.576 100 2.656 187.892 100 2.443 Ngu n: Hi p h i Cao su VN t ng h p t Thông tin Thương m i t ng h p, 23-30/6/2008
 3. 3. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 3T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam và T p oàn DongWha Hàn Qu cký k t d án u tư nhà máy g MDF công su t 300.000 m3/năm Ngày 28/04/2008, t i khách s n Legend (Tp. H Chí Minh) ã di n ra l ký k td án u tư xây d ng nhà máy g MDF t t i Khu công nghi p Minh Hưng III thu chuy n Bình Long, t nh Bình Phư c, gi a T p oàn Công nghiêp Cao su Vi t Nam vàT p oàn DongWha (Hàn Qu c). Nhà máy có di n tích 30 ha; công su t 300.000 m3/năm; v i v n u tư 2.000 t ng (kho ng 125 tri u USD). Theo ó, 2 bên ã th ng nh t thành l p Công ty cph n g m 3 c ông v i v n i u l 600 t ng; trong ó T p oàn DongWha (g mDongwha 1 và DongWha 2) góp 51%; T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam góp49%. D ki n cu i năm 2009, nhà máy chính th c i vào ho t ng. ư c bi t, ây lànhà máy s n xu t ván s i MDF có qui mô l n nh t ông Nam Á; T p oàn DongWhalà m t T p oàn có uy tín trên thương trư ng qu c t v ngành s n xu t ván s i. Hi nt i T p oàn này có 23 công ty tr c thu c. Năm 2007, DongWha ã s n xu t và tiêuth kho ng 1.150.000 m3 ván s i; v i t ng doanh thu 760 tri u USD. (Ngu n: T p chí Cao su Vi t Nam, s 267 ngày 15/05/2008) c L c: Cây gi ng cao su t nh t k t trư c t i nay Do giá m cao su 3 năm g n ây luôn n nh m c cao, nên vào mùa mưanăm nay, ngư i dân c L c ã "thi nhau" tr ng cao su trên m i lo i t, khi n giácây gi ng cao su t chưa t ng th y: Giá 1 cây gi ng ươm t i c L c là 4.000 ng i v i cây th c sinh và 10.000 ng i v i cây ghép. N u cây gi ng có ch t lư ng cao hơn ưa t Bình Phư c lên, giá s là 5.000 ng và 15.000 ng/cây. (Ngu n tin: Lao ng, ngày 03/06/2008)Kon Tum: C p không cho dân 563.500 cây cao su gi ng Ngày 2/6/2008, UBND huy n ăk Hà cho bi t: huy n ã chu n b hơn 563.500cây cao su gi ng c p không cho dân tr ng d m và tr ng m i trong mùa gieo tr ng này. Trong ó s cao su tr ng b sung do b thi t h i t các năm trư c là 79.100 cây,s còn l i h tr tr ng m i 880 ha c a 775 h nghèo. T ng s ti n khuy n nông câycao su năm nay kho ng 3 t ng, t ng di n tích cao su ư c tr ng là 1.126 ha. (Ngu n tin: Ti n phong, ngày 03/06/2008)
 4. 4. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 4Ðưa 333,7 ha cao su t i Tánh Linh vào khai thác Ngày 30/5/2008, t i xã Su i Ki t, huy n Tánh Linh (Bình Thu n), Công ty Caosu Bình Thu n (thu c T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam) ã ti n hành mmi ng c o m cao su c a 333,7 ha cao su tr ng năm 2001 - 2002 i vào khai thác, ư c t 600 n 800 kg m cao su/ha. Là ơn v m i thành l p, n nay Công ty Cao su Bình Thu n ã tr ng, chămsóc và ưa vào khai thác v i di n tích 4.500 ha cao su, năm 2008, công ty d ki n khaithác ch bi n t 4.000 t n s n ph m cao su, năng su t t 1,3 t n/ha. V i 1.300 công nhân, thu nh p bình quân lương công nhân t t 3,3 tri u n4 tri u ng ngư i/tháng. (Ngu n tin: Nhân dân, ngày 02/06/2008)Eah Leo ưa nhà máy ch bi n cao su công su t 6.500 t n/năm vào s n xu t Sau g n sáu tháng thi công, ngày 16/05/2008, Công ty Cao su EAH LEO (thu cT p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam) cùng v i Công ty c ph n Bình Minh ã ti nhành ưa Nhà máy ch bi n cao su g m ch bi n m c m SVR 10, SVR 20 và mnư c latex có công su t 6.500 t n/năm vào s n xu t, ch bi n. Nhà máy t t i th tr n Ead Răng (huy n Ea Hleo, Ð k L k), có t ng v n utư hơn 30 t ng. Ðây là nhà máy u tiên ư c góp v n xây d ng m r ng quy môs n xu t t i Công ty Cao su EAH LEO. (Ngu n: Nhân Dân, 19/5/2008)Công ty Cao su L c Ninh: Ưu tiên cho ng bào dân t c xen canh lúa Công ty Cao su L c Ninh thu c T p oàn CNCS Vi t Nam là ơn v vùng sâu,vùng xa, giáp biên gi i Campuchia. Qua quá trình xây d ng và phát tri n, hi n Cty cóg n 9.500ha cao su v i 4.567 CBCNV (g n 400 ngư i là ng bào dân t c). Lãnh o Cty luôn quan tâm, t o i u ki n t t cho công nhân ng bào dân t clàm vi c, n nh cu c s ng. Ông Võ S L c, Ch t ch Công oàn Cty Cao su L cNinh cho hay, Cty ưu tiên cho ng bào nh ng di n tích ã tr ng m i cây cao suxen canh lúa, t o thêm thu nh p. Vì v y ngoài ng lương công nhân trên 2 tri u ng/tháng, công nhân tranh th t a, gieo h t tr ng lúa, m i gia ình có th thu thêm t2-5 t n lúa. (http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn /vi-VN/61/158/1/15/15/15282/Default.aspx,12/06/2008)
 5. 5. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 5 c L c: C n ki m soát ch t lư ng cây gi ng tránh r i ro cho ngư i tr ngcao su Hi n nay, nhi u ngư i dân c L c ua nhau phát tri n vư n cây cao su ti u i n. Do thi u ngu n cây gi ng, các h , ch trang tr i ph i mua cây gi ng c a nh ngvư n ươm và t các t nh ngoài ưa v tr ng. Trong lúc ó, ngành nông nghi p t nhchưa ki m soát ư c ngu n cây gi ng "trôi n i" trên th trư ng và không khuy n caonông dân s d ng lo i t tr ng lo i cây công nghi p này. V i vi c mua cây gi ngt nh ng cơ s s n xu t gi ng chưa ư c c p gi y phép v tiêu chu n ch t lư ng vàngu n gi ng t ngoài t nh không t ch t lư ng ang là m i lo ng i cho nh ng ch htr ng cao su v hi u qu s n xu t kinh doanh sau này. c L c có 3 ơn v tr ng cao su qu c doanh: Công ty Cao su c L c do aphương qu n lý, Công ty Cao su Krông Buk và Công ty Cao su Ea Hleo thu c T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam. Các ơn v qu c doanh s n xu t ư c cây gi ngcao su ch t lư ng cao nhưng s lư ng v a tr ng theo k ho ch. Mu n có câygi ng tr ng ngay trong mùa mưa, h u h t các h ph i mua cây gi ng c a nh ngvư n ươm gi ng cây tr ng, i lý cung c p cây gi ng. Sau khi nh n ư c h p ngmua bán cây gi ng cao su, các i lý liên l c v i các cơ s s n xu t cây gi ng c a cáct nh Bình Dương, Bình Phư c, Tây Ninh và Bình nh ưa cây gi ng lên giao l ikhách hàng. Mua ư c cây gi ng nhưng nông dân không bi t rõ xu t x , ch t lư ngcây gi ng và ít am hi u k thu t tr ng cao su. Nhi u h sau khi mua cây gi ng t các i lý ã ưa cây v chăm sóc m t vài tháng, ch mưa n m i ưa ra tr ng. Cao su là lo i cây công nghi p v a cung c p s n ph m m , v a cho g nguyênli u. Trong i u ki n chăm bón bình thư ng, sau 7 năm tr ng, cây cao su m i ưa vàokhai thác m . V i vi c tr ng cây gi ng cao su không bi t rõ ngu n g c và tiêu chu nch t lư ng, ngư i nông dân khó bi t ư c hi u qu s n xu t kinh doanh sau này.Ngu n cung c p gi ng không b o ms nh hư ng l n n hi u qu s n xu t c anông dân, ch trang tr i. Thi t nghĩ, các cơ quan ch c năng c a c L c ph i có bi npháp ki m soát tiêu chu n ch t lư ng cây gi ng tránh nh ng r i ro cho ngư i tr ngcao su. (Ngu n tin: TTXVN, trích theo: www.agroviet.gov.vn ngày 15/05/2008)
 6. 6. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 6Vi t Nam u tư phát tri n nông nghi p và cao su t i Châu Phi Theo phát bi u c a Th trư ng B NN-PTNT Di p K nh T n t i cu c h p v im t s T ng công ty l n bàn bi n pháp thúc y h p tác v i châu Phi, t ch c ngày10/6/2008, cho bi t Th tư ng Nguy n T n Dũng v a có ý ki n ch o u tư vàolĩnh v c nông nghi p t i châu Phi và T p oàn Công nghi p Cao su VN ư c giao làmch l c. Theo ông, Chính ph , B Nông nghi p-PTNT và nhi u ơn v c a VN angn l c h p tác giúp m t s nư c châu Phi nâng cao s n lư ng lương th c. Hi n nhi unư c châu Phi mong mu n h p tác v i VN và ã nhi u l n ngh VN giúp tr nglúa nư c, cao su, cà phê, chăn nuôi, th y s n...Ch t ch FAO ã chính th c ngh VNchia s v i châu Phi trong b i c nh lương th c khan hi m và t . Ông Lê Văn Minh, V trư ng V H p tác qu c t (B NN-PTNT), cho bi tchâu Phi là m t vùng t y ti m năng m r ng và phát tri n ngành nông nghi pmang d u n VN, Chính ph các nư c này có chính sách ưu ãi, t o m i i u ki n vth t c, t ai, lao ng... cho các nhà u tư nông nghi p. Hi n ang có khá nhi u chuyên gia nông nghi p c a VN m t s nư c châuPhi. áng k nh t là nhóm chuyên gia VN th c hi n d án Telefood ã góp ph n ylùi n n ói và suy dinh dư ng nh giúp nông dân vùng Kabatekenda – Senegal t o ranh ng mùa v b i thu. Các chuyên gia VN cũng giúp 5 nư c châu Phi (Senegal,Tanzania, Mozambique, Angola, Sudan) cách ch bi n th c ph m t cá làm thànhm m, ch t o m t s thuy n nh b ng tôn, giá thành h , ph c v nhu c u ánh b t cáph c v gia ình. Các d án ch t o c i giã g o nh m gi m s c lao ng, t hi u qucao. Hi n các Công ty VN v n ti p t c ưa nh ng d án phát tri n chăn nuôi gia c m,khai thác nư c ng t, nuôi gà lai, nuôi ong… sang vùng t giàu ti m năng này. Nh n nh v công vi c ư c giao làm ch l c khai thác th trư ng châu Phi,ông Lê Quang Thung, TG T p oàn Công nghi p Cao su VN cho bi t trong tháng7/2008, T p oàn s cùng nhi u ơn v khác c a VN i kh o sát t i châu Phi, trong ócó m c tiêu tìm hi u kh năng u tư tr ng cao su. Sau chuy n kh o sát, T p oàn sxây d ng án c th u tư t i nh ng a i m có i u ki n sinh thái phù h p v icây cao su và nh hư ng th trư ng tiêu th cao su t các án này. (T ng h p t Báo Nông nghi p VN, 11/6/2008)
 7. 7. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 7Phát tri n cây cao su trên vùng cao Tây B c Ngày 18/6/2008, t i xã Ma Quai, huy n Sìn H , t nh Lai Châu, T p oàn Côngnghi p cao su Vi t Nam ph i h p v i t nh Lai Châu t ch c L ra quân tr ng cao sunăm 2008 và ra m t Công ty c ph n Cao su Lai Châu. n d có Lãnh o t nh LaiChâu (ông Nguy n Minh Quang, y viên TW ng, Bí thư t nh y; Ông Lò VănGiàng, Ch t ch UBND t nh) và Lãnh o T p oàn (ông Lê Quang Thung, T ngGiám c T p oàn; ông Lê Văn Bình, Phó T ng Giám c Thư ng tr c, Trư ng BanCh o cao su Tây B c). Ngoài ra, còn có các s , ban ngành, oàn th t nh, lãnh ocác công ty thành viên trong T p oàn và ngư i dân a phương. Công ty c ph n Cao su Lai Châu có v n i u l 200 t ng, k ho ch Công tylà phát tri n 10.000 ha cao su n năm 2012 t i t nh Lai Châu. Năm 2008, Công ty str ng t 700 – 1.000 ha. Vi c phát tri n cây cao su trên a bàn góp ph n thay i cơ c u cây tr ng cóhi u qu kinh t cao, t o vi c làm n nh, ngư i dân góp v n b ng quy n s d ng t,chuy n thành c phi u, ư c chia c t c và ư c quy n tham gia qu n lý. T nh Lai Châu ã xác nh cây cao su là cây tr ng a năng có th phát tri n và em l i l i ích lâu dài cho các t nh Tây B c, xóa ói gi m nghèo và ti n n làm giàucho ngư i dân trong t nh. Theo qui ho ch c a t nh, t nay n năm 2010 t nh s pháttri n 5.000 ha và n năm 2015 s nhân r ng lên 20.000 ha cao su theo hư ng i i n. (Theo TTXVN và T p chí cao su Vi t Nam)Công ty Cao su D u Ti ng tr ng m i tái canh g n 1.400 ha cao su Ngày 31/5, Cty Cao su D u Ti ng ã t ch c ra quân t tr ng m i tái canh vàkhai thác, m c o m cao su. Theo k ho ch, t tr ng m i tái canh này, Cty s tr ngg n 1.400 ha cao su v i t ng s cây gi ng 860 ngàn b u. Cty ph n u tr ng cây v i tl s ng t 100%, b o m thu n gi ng, vư n cây sinh trư ng t t, rút ng n th i gianki n thi t cơ b n t 1 n 2 năm. Nhân d p này, Cty cũng ra quân khai thác và mmi ng c o m i vư n cây tr ng th i i m t năm 2002- 2003. (Ngu n: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/1/15/15/14563/Default.aspx, 02/06/2008)
 8. 8. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 8Thông tin v vi c m t c p hàng hoá trong container Ngày 06/05/2008, C c C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i B Công an(C14B) ph i h p v i Công an TP.HCM ã tóm g n m t băng tr m chuyên “rút ru t”container ch a các m t hàng gia d ng. Th o n c a băng nhóm này là t ch c móc n i v i cánh tài x xe containerchuyên ch hàng hoá t Nam ra B c, khi r i c ng s ánh xe vào bãi do chúng ch n,thuê mư n th c hi n vi c “rút ru t” hàng hoá. B n chúng s d ng máy khoan,khoan vào con táng c a ch t c a, r i dùng mũi s t c bay con táng. Sau khi “rút ru t”tho i mái, chúng l i dùng con táng táng l i ch t c a y như cũ và i u xe tr hàng cho“kh ch ”. Cách th c này khác v i các băng nhóm khác là c y b n l c a ho c dùngmũi hàn c t vào các v t n i c a container, sau ó hàn và sơn l i y như cũ. V “ăn hàng” táo b o g n ây nh t là v “rút ru t” 200 b p ga âm hi u Rinnai,100 cân i n t , hàng ch c qu t gió v i t ng tr giá g n 300 tri u ng. Hi n l c lư ngC14B ã b t gi 9 i tư ng liên quan trong ư ng dây t i ph m này m r ng i utra. (Ngu n: Báo Nông nghi p Vi t Nam, Th tư ngày 07/05/2008)Qu ng Tr : B nh n m h ng lây lan trên di n tích cây cao su M i ây, trên nhi u di n tích cây cao su 6 xã vùng ông huy n Vĩnh Linh(Qu ng Tr ) ã xu t hi n m t "b nh l ", làm hoang mang ngư i tr ng cao su, ch trongm t th i gian ng n ã gây h i trên 5.000 cây cao su các a phương trên. Theo ông Tr n Văn Tân - Phó Chi c c trư ng B o v th c v t t nh Qu ng Tr ,thì "b nh l " này l n u tiên xu t hi n trên cây cao su Qu ng Tr , ó là b nh n mh ng. Ban u trên thân cây cao su có v t l và xu t hi n s i n m như tơ nh n màutr ng, sau ó chuy n sang màu h ng, khi b nh n ng tơ có màu . Các s i tơ khu chtán trong gió, làm lây lan nhanh trong các vư n cao su. Qua kh o sát, có vư n cây,b nh n m h ng ã xu t hi n 30% di n tích, nhi u cây cao su ã ch t. kh ng ch d ch b nh n m h ng lây lan, Chi c c B o v th c v t t nh Qu ngTr ã khuy n cáo ngư i tr ng cao su nên dùng các lo i thu c có ho t ch tValidamicin, như thu c Validacin 5SL, hoà v i nư c có n ng 1-2%, r i phun tư ilên thân cây có n m h ng. (Ngu n tin: TTXVN, trích theo www.agroviet.gov.vn ngày 23/04/2008)
 9. 9. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 9VINACHEM: L p ôtô n nh m c tăng Theo ánh giá c a Ban K ho ch - Kinh doanh T ng Công ty Hoá ch t Vi tNam (VINACHEM), t u năm n nay, trong s các s n ph m săm l p ư c s nxu t c a các doanh nghi p ngành cao su thu c TCT, s n ph m l p ôtô có m c tăngtrư ng m nh và n nh nh t. Tính n 12/6/2008, s n lư ng t ng c ng v l p ôtô c a3 doanh nghi p thu c VINACHEM (SRC, DRC và CASUMINA) s n xu t ã tm ctrên 52% k ho ch c năm, tăng 36% so v i cùng kỳ năm 2007. ây là k t qu r t n tư ng vì t u năm n nay trên th trư ng săm l p nóichung, và th trư ng l p ôtô nói riêng, ã xu t hi n m t s s n ph m săm l p nh pkh u. Tuy n nay các cơ quan ch c năng cũng chưa th t rõ ch t lư ng c a nhi u lo is n ph m nh p kh u có t TCVN hay không, nhưng chính các s n ph m này hi n ang c nh tranh m nh v giá v i các s n ph m cùng lo i c a các doanh nghi p trongnư c có ch t lư ng ư c ăng ký theo TCVN. Hi n m t s doanh nghi p trong nư c ã có văn b n ngh B Công Thươngvà các cơ quan ch c năng ki m tra rõ ch t lư ng và tình hình tuân th tiêu chu n c acác lo i săm l p, k c các lo i nh p kh u, m b o an toàn giao thông và t o sc nh tranh lành m nh trong th trư ng các s n ph m săm l p nư c ta. Tuy h u h t các s n ph m còn l i c a TCT (như săm l p xe p và xe máy) ucó m c tăng trư ng s n lư ng so v i cùng kỳ năm 2007, nhưng so v i k ho ch năm2008 thì m c th c hi n t ư c hi n còn th p (ch t trung bình 39-43% k ho chnăm). V i chi u hư ng này, n h t tháng 6/2008 các s n ph m này s khó t ư cm c 50% ch tiêu k ho ch năm vì t nay n ó ch còn l i v n v n 10 ngày. (Theo: http://www.vinachem.com.vn/ViewTinThiTruongDetail.asp?ThitruongID=6127&cateID=7 ngày 20/06/2008)C phi u ngành cao su ư c ánh giá cao Trong m t báo cáo m i ây, nhóm chuyên viên phân tích Công ty c ph nCh ng khoán Sài Gòn (SSI) nh n nh trong b i c nh kinh t hi n nay, nhóm c phi ucao su tr thành "ngôi sao" khi hoàn toàn không ch u tác ng tiêu c c t các y u t vĩmô như giá nguyên v t li u, ng ôla trư t giá, lãi su t quá cao… Ngư c l i, các công ty ngành cao su ang ư c hư ng l i do giá cao su tnhiên trên th gi i ti p t c tăng, lư ng xu t kh u c a các ơn v này chi m trên 60%
 10. 10. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 10t ng doanh thu. c bi t, các công ty cao su t nhiên h u h t u có ngu n ti nm t d i dào nên thư ng r t ít vay v n. Theo s li u phân tích c a SSI, các công tyngành cao su ang niêm y t c phi u t i sàn ch ng khoán TP.HCM u có t l n trênv n r t th p, ch m c 12%. Ngoài ra, nh ng nh hư ng c a y u t l m phát lên chi phí s n xu t c a doanhnghi p ngành cao su tương i th p so v i các ngành khác, ch y u là chi phí nhâncông (chi m 70% giá thành). (Theo Báo Tu i Tr , Th B y, 21/06/2008)S n xu t b t than en t i Vi t Nam H ng năm trong ngành công nghi p cao su Vi t Nam ã ph i nh p kh u m t slư ng b t than en (carbon black) r t l n, kho ng 50.000 t n tương ương v i 60 tri uUSD ph c v cho s n xu t l p xe và m t s s n ph m công nghi p trong nư c. Do ngu n nguyên li u u vào s n xu t than en là t d u m nên ngu ncung c p thư ng không n nh v s lư ng cũng như giá c . gi i quy t v n này, T ng Công Ty Hóa Ch t Vi t Nam - VINACHEM - ã giao cho các công ty thành viên là CASUMINA, DRC, SRC liên doanh v i các itác nư c ngoài s n xu t và tiêu th than en trong nư c cũng như xu t kh u. Sau khi tìm hi u và bàn b c v i i tác Philips Carbon Black Ltd. (thu c t p oàn RPG c a n ng th 6 trên th gi i v than en). Hôm th sáu ngày 9 tháng5 năm 2008 t i Khách s n Sofitel TP. HCM ã di n ra l ký k t h p ng liên doanhgi a: PHILIPS CARBON BLACK Ltd. & CASUMINA, DRC, SRC. T ng v n u tư cho d án là 65 tri u USD v i s n lư ng s n xu t 110.000t n/năm. Trong ó, ½ cho tiêu th trong nư c và ½ dành cho xu t kh u (giá thànhtrong nư c s th p hơn nh p kh u kho ng 10%). D ki n n cu i năm 2009 s ưavào s n xu t. c bi t trong d án liên doanh này s s d ng công ngh s n xu t s ch,không có ch t th i ra môi trư ng vì ch t th i cùng v i năng lư ng th a ư c s d ng ch y máy phát i n có công su t 16 MW. ây là 1 bư c phát tri n ti p theo trong chi n lư c kinh doanh c a Casuminanh m n nh nguyên li u u vào, gi m giá thành và tăng l i nhu n. (T ng h p theo: http://www.casumina.com.vn/?page=web_news_detail&newsid=97 ngày 12/05/2008)
 11. 11. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 11Thu thu nh p doanh nghi p gi m còn 25% Lu t Thu thu nh p doanh nghi p s a i (Lu t s 14/2008/QH12) ã ư cQu c h i thông qua ngày 3/6/2008 và có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2009. Theo ó, thu su t ph thông s h t m c 28% hi n hành xu ng còn 25%.Riêng i v i d u khí, thu su t là t 32% n 50%. Theo lu t s a i, t o ngu n l c u tư phát tri n, ng d ng công ngh m i, i m i thi t b , h ng năm doanh nghi p ư c dành t i a 10% thu nh p trư c khitính thu l p qu phát tri n khoa h c và công ngh . M t s trư ng h p ư c mi n ho c gi m thu còn 10-20%: doanh nghi p m ithành l p, ho t ng t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ho ctrong các lĩnh v c mũi nh n như công ngh cao, nghiên c u và phát tri n, giáo d c - ào t o, y t , văn hóa - ngh thu t, th thao và b o v môi trư ng… V ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i; chi ti p tân,khánh ti t, h i ngh ; chi h tr ti p th , chi h tr chi phí, chi t kh u thanh toán; chibáo bi u, báo t ng … ư c quy nh không quá 10% t ng s chi ư c tr ; iv idoanh nghi p thành l p m i cho phép n 15% trong ba năm u. Lu t cũng quy nh doanh nghi p n p thu t i nơi có tr s chính. Trư ng h pcó cơ s s n xu t h ch toán ph thu c ho t ng t i a bàn t nh, thành khác thì n ptheo t l chi phí gi a nơi có cơ s s n xu t và nơi có tr s chính.Lu t Thu giá tr gia tăng s a i Trong ngày 03/6/2008, Qu c h i ã thông qua Lu t thu giá tr gia tăng(GTGT) s a i (Lu t s 13/2008/QH12) và có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2009. Lu t v n gi 3 m c thu su t 0%, 5% và 10% nhưng i u ch nh m t s nhómhàng hóa, d ch v hi n thu c di n không ch u thu sang ch u thu v i m c thu su t5% ho c 10%; m t s nhóm hàng hóa ch u m c thu su t 5% lên 10% (như s n ph mcơ khí là tư li u s n xu t, khuôn úc các lo i, ván ép nhân t o, l p và b săm l p c t900-20 tr lên,…), m t hàng m cao su sơ ch , thu c phòng tr sâu b nh và ch t kíchthích tăng trư ng v t nuôi cây tr ng v n gi m c thu su t 5% như cũ. M t s lo i hàng hóa, d ch v thu c lĩnh v c nông nghi p là i tư ng khôngch u thu : d ch v thu ho ch s n ph m nông nghi p...
 12. 12. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 12Ra m t H i ng Tư v n ch ng bán phá giá Ngày 26/6,2008, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (VCCI) ã tch c l ra m t H i ng Tư v n ch ng bán phá giá (H i ng TRC). M c ích c a s ra i H i ng TRC là nh m h tr các hi p h i, doanhnghi p ch ng l i nguy cơ b ki n ch ng bán phá giá c a nư c ngoài. H i ng có hai ch c năng chính: tư v n tr c ti p và h tr c th , có tính hth ng, cho các hi p h i, doanh nghi p trong các v ki n (ho c nguy cơ b ki n) ch ngbán phá giá, ch ng tr c p, t v nư c ngoài và trong nư c. ng th i, h i ng s tr c ti p th c hi n và hư ng d n tri n khai các ho t ng nâng cao nh n th c, k năng ph n ng, hành ng trong các v ki n thương m iqu c t cho hi p h i và doanh nghi p. T năm 1995 n nay, Vi t Nam ã b ki n ch ng bán phá giá 31 v , nhưngkh năng tăng trư ng xu t kh u hàng hóa c a Vi t Nam, nh t là lương th c th cph m, may m c, da giày… là khá cao, nên ch c ch n nguy cơ ti p t c b ki n còn l n. Tuy nhiên, theo i u tra c a VCCI, hơn 74% các hi p h i không có b ph nchuyên trách v pháp lu t, 52% hi p h i thi u nhân l c có trình c v pháp lý l nh tr tư v n ch ng bán phá giá. Khi ư c h i v Hi p nh Thương m i Vi t - M(BTA), 81% i di n hi p h i ch bi t ư c m t vài n i dung cơ b n. “Kinh t càng h i nh p, Vi t Nam s càng ngày càng va ch m nhi u v i các vki n, trư c các rào c n c a nư c ngoài. N u không ư c “phòng b ”, doanh nghi pVi t Nam s b thua thi t l n”, ông Tr n H u Huỳnh, Trư ng ban Pháp ch VCCIc nh báo. Nhưng áng chú ý, theo bà inh Th M Loan, Ch t ch H i ng TRC, khônglo i tr ngay c s n ph m nư c ngoài cũng có hi n tư ng bán phá giá ho c có hi ntư ng tr c p t i th trư ng Vi t Nam. Mu n ch ng l i các hi n tư ng c nh tranhkhông lành m nh như v y, các doanh nghi p c n s n sàng s d ng các công c pháp lý ã có, bao g m các pháp l nh v ch ng bán phá giá; ch ng tr c p và các bi n pháp tv v i hàng hoá nh p kh u vào th trư ng Vi t Nam.(http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=10&id=37cb7861e52 3dd ngày 27/06/2008)
 13. 13. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 13 TIN NGOÀI NƯ CTình hình nh p cao su c a Trung Qu c tháng 5/2008 Trong tháng 5/2008, lư ng cao su thiên nhiên (NR) nh p vào Trung Qu c là151.500 t n, gi m 21 % so v i tháng 4/08 là nhưng tăng 3 % so cùng kỳ năm trư c. Ch ng lo i cao su kh i nh chu n k thu t TSR có lư ng nh p l n nh t, t75.500 t n, k n là cao su h n h p (compound) t 50.800 t n, cao su t RSS 12.000t n và latex 9.700 t n (7,2%). Tháng 5, Trung Qu c nh p cao su thiên nhiên nhi u nh t là t Malaysia(36,7%), k n là t Thái Lan (34,6%) và Indonesia (18,6%). Theo s li u c a H iquan Trung Qu c, cao su Vi t Nam nh p chính ng ch trong tháng 5/08 ch t 2.400t n (1,6%). H u h t lư ng cao su nh p t các nư c vào Trung Qu c u gi m so v itháng 4/2008. Cao su thiên nhiên ư c nh p ch y u qua hai c ng Qingdao và Shanghai,ngoài ra còn qua các c ng: Dalian, Nanjing, Tianjing, Guangzhou, Heifei, Guiyang,Zhenzhou. Th ng kê lư ng cao su thiên nhiên nh p vào Trung Qu c tháng 5/2008 (ngàn t n) Ch ng lo i Thái Malaysia Indonesia Vi t Khác C ng So tháng So tháng Lan Nam 5/07 (%) 4/08 (%) Compound 12,6 24,7 5,2 0,5 7,8 50,8 13 -4 Latex 8,1 0,7 0,5 0,5 0,1 9,7 14 -30 RSS 8,6 0,0 0,6 0,0 2,8 12,0 20 -48 TSR 22,1 30,1 21,2 0,9 1,1 75,4 -6 -24 Khác 1,0 0,1 0,7 0,5 1,1 3,5 10 9 T ng c ng 52,4 55,6 28,2 2,4 12,9 151,5 3 -21 T l (%) 34,6 36,7 18,6 1,6 8,5 100 Tháng 4/08 75,1 65,6 30,8 4,3 16,1 192,0 Hi p h i Cao su Vi t Nam t ng h p t ngu n H i quan Trung Qu c và CBI S n lư ng SR trong tháng 5 c a Trung Qu c t m c 201.360 t n, gi m 4% sotháng 4/08 và gi m 7,5% so cùng kỳ năm trư c. Lư ng cao su t ng h p (SR) ư c nh p vào Trung Qu c trong tháng 5 tkho ng 76,5 ngàn t n, gi m 16,6% so tháng 4/08 nhưng tăng 6,5% so v i cùng kỳ nămtrư c. Th trư ng nh p SR c a Trung Qu c r t a d ng, t châu Á như Hàn Qu c,
 14. 14. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 14Nh t, ài Loan, n , Thái Lan, t châu Âu như Nga, c, Pháp, Anh, Ý, B vàt châu M như Hoa Kỳ, Canada, Brazil… Th ng kê lư ng cao su t ng h p nh p vào Trung Qu c tháng 4/2008 (ngàn t n) SBR BR IIR NBR EPR CR IR C ng T 5/08 18,9 17 17 9,3 10 1,8 2,5 76,5 So T5/07 (%) 5,9 -6,6 30,8 43,1 0,0 -14,3 -40,5 6,5 So T4/08 (%) -9,2 -25,1 -13,7 -19,1 -6,5 -30,8 -32,4 -16,6 Hi p h i Cao su Vi t Nam t ng h p t ngu n H i quan Trung Qu c và CBI Ư c lư ng SR tiêu th c a Trung Qu c trong tháng 5/2008 t kho ng 277,8ngàn t n, gi m 8% so tháng 4/08 nhưng tăng 58% so cùng kỳ năm trư c.Thái Lan tăng nh p kh u cao su t ng h p Nh p kh u cao su t ng h p vào Thái Lan năm nay d ki n s tăng 50% so v inăm ngoái do các hãng s n xu t cao su t nhiên chuy n t s d ng cao su t nhiênsang cao su t ng h p. Ông Prachai Kongwaree, Ch t ch Hi p h i các nhà S n xu t Găng tay Cao suThái Lan, cho bi t ph n l n các hãng s n xu t găng tay cao su l n c a Thái Lan angchuy n hư ng sang dùng cao su t ng h p do giá r hơn cao su t nhiên. Do ó, t l sd ng cao su t ng h p trong s n xu t găng tay cao su ã tăng t m c 3% trong 3 nămqua lên 50% hi n nay. Năm ngoái, Thái Lan ã nh p kh u 239.058 t n cao su t ng h p, tăng so v i219.488 t n c a năm trư c ó. T u năm t i nay m i tháng các công ty s n xu tgăng tay cao su Thái Lan tiêu th kho ng 20.000 t n cao su t ng h p, tăng m nh sov i m c 1.000 – 2.000 t n cách ây 1 năm. Cao su t ng h p ư c y t giá m c 1.200 USD/t n trong tu n này so v i m c900 – 1.000 USD/t n cách ây 1 năm. Trong khi m cao su t nhiên, thành ph nchi m t i 70% chi phí s n xu t găng tay cao su, ã tăng t 1.650 USD/t n lên 2.200USD/t n. (Ngu n: http://www.vinanet.vn/Newsdetail,aspx?NewsID=141936 ngày 26/05/2008)
 15. 15. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 15Indonesia s giành v trí nư c s n xu t cao su s 1 th gi i vào 2015 D báo Indonexia s vư t Thái Lan tr thành nư c s n xu t cao su l n nh t thgi i vào năm 2015, s m hơn 5 năm so v i d tính, nh tăng năng su t và m r ng di ntích tr ng cao su. S n lư ng cao su Indonexia s tăng trung bình 5 – 6% m i năm b t u t 2008 t 3,8 tri u t n vào 2015. Trong khi ó tăng trư ng s n lư ng c aThái Lan s ch kho ng 2-3% t 3,75 tri u t n vào 2015. Ti p t c tăng trư ng,Indonexia s vư t xa Thái Lan vào năm 2020, v i s n lư ng 4,12 tri u t n, cao nh tth gi i, g n g p ôi m c s n lư ng c a Thái Lan th i i m ó. Năm 2007, Indonexia s n xu t g n 2,8 tri u t n cao su thiên nhiên và v n angn l c tăng s n lư ng trên cơ s tăng hi u qu s n xu t, ư c khích l b i giá và nhuc u cao su tăng trên toàn c u, theo à tăng trư ng c a các th trư ng tiêu th l p xe,găng tay và bao cao su trên toàn c u. Trư c 2002, năng su t cao su Indonexia r t th p, ch dư i 700 kg/hécta. Nhưngsau ó, nh chú tr ng phát tri n ngành này, năng su t c a Indonexia ã tăng lên 979kg vào năm 2007. T c tăng Thái Lan ch m hơn do th i ti t b t l i, thi u nhân l clao ng và b o lo n 3 t nh mi n nam, nơi chi m g n 10% trong 3 tri u t n s nlư ng cao su Thái Lan hàng năm. Nhu c u cao su toàn c u tăng cao, nh v y giá liên t c tăng và nông dân ph nkh i tăng u tư m r ng di n tích cao su. Các i n ch nh c a Indonesia ang tr ngl i 250.000 hécta cao su và s tr ng thêm 50.000 hécta m i m i năm cho t i 2010. Giá cao su th gi i ã h i ph c m nh k t m c th p nh t c a 30 năm – th i i m 2001 – sau khi nh ng nư c s n xu t chính là Thái Lan, Indonesia và Malaysiaquy t nh h n ch s n lư ng kích thích giá tăng. Cao su SIR20 c a Indonesia hi ncó giá 1,27 USD/lb, tăng kho ng 8% so v i h i u 2008. Xu t kh u cao su Indonesia, ch y u sang M , Nh t B n và Trung Qu c, ư c t 2,4 tri u t n trong năm 2007, song có th s tăng ch m l i vào năm nay do tiêu thn i a tăng m nh. Năm 2007, Indonesia tiêu th 390.000 t n cao su thiên nhiên, vàvào năm 2008 s tiêu th thêm kho ng 10% so v i m c y. Nhu c u cao su c a ngànhô tô nư c này ang r t m nh, xu t phát t t c tăng trư ng kinh t 6,3% vào năm2007, m c cao nh t c a 11 năm. (http://www.vinachem.com.vn/ViewTinThiTruongDetail,asp?ThitruongID=5939&cateID=7)
 16. 16. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 16Các nhà máy cao su c n nhi u nguyên li u hơn, theo Hi p h i Cao suIndonesia Hi n nay trong ngành công nghi p cao su, các nhà máy ang có công su t caohơn lư ng cao su nguyên li u hi n có, e do các công ty nh không có kh năng mb o nguyên li u s n xu t, m t lãnh o trong ngành ã cho bi t vào ngày qua. Giám c i u hành c a Hi p h i Cao su Indonesia (Gapkindo), TS. SuhartoHonggokusumo cho bi t vi c u tư vào lãnh v c này ti p theo hi n tư ng giá cao sugia tăng m nh trong vài năm nay ã ưa n th ng dư công su t thi t k . "Th ng dư công su t thi t k trong ngành cao su ã ư c d báo s tm ttri u t n trong năm nay, theo ông Suharto, v i các u tư trong lãnh v c này ch y ut p trung vào các công ty l n hơn v i các công su t s n xu t cao hơn, các công ty nhs rơi vào tình tr ng kém c nh tranh hơn vì h bu c ph i c nh tranh b o m ngu nnguyên li u b h n h p”. " u tư là nh m m c ích cung c p vi c làm cho ngư i dân. Th c t , các côngty nh ã b b t t h u, và m t s ã ph i gi m d n ho t ng. Các u tư c n ư cki m soát t t hơn, có th ph i có s tham gia c a B Nông nghi p trong quá trình c pgi y phép m nhà máy s n xu t, ông nói. " i u này là nh m b o m r ng các công tym i mu n u tư vào ngành cao su ph i có nguyên li u phù h p s n xu t s n ph mcao su”. Theo s li u c a Gapkindo, năm v a qua Indonesia ã s n xu t 2,76 tri u t ncao su thiên nhiên t 2,63 tri u t n trong năm 2006, và qu c gia này ã tr thành nư cs n xu t l n ng hàng th hai trên th gi i sau Thái Lan. Trong năm qua, 1,98 tri ut n ã ư c xu t kh u trong ó cao su nh chu n k thu t chi m 87,7 %, s còn l i làcao su chưa sơ ch và m latex. Theo cơ quan Th ng kê Trung ương (BPS), giá tr xu t kh u c a s n ph m caosu c a Indonesia n 981 tri u USD trong năm qua. Trong ó, 684 tri u USD là t s nph m v và ru t xe, 121 tri u USD t s n ph m latex, 96,9 tri u USD t s n ph m caosu công nghi p và 78,4 tri u USD t s n ph m cao su chung. Ông Suharto d báo s n lư ng cao su thiên nhiên năm nay s tăng 4,5% trongkhi nhu c u ch tăng 1,7%. Ông Suharto cho bi t nhu c u gi m là h qu c a tăngtrư ng kinh t Hoa Kỳ ư c d ki n s ch m l i mà ây là th trư ng xu t kh u chínhc a In ônêxia. (Ngu n: The Jakarta Post 11 tháng 04 /2008)
 17. 17. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 17Hankook công b là công ty có tăng trư ng nhanh nh t Công ty Hankook Tire công b là nhà s n xu t v xe có à tăng trư ng nhanhnh t th gi i trong năm 2007 v i doanh s năm qua t ư c tính 3,5 t USD, như v ytăng trư ng ã t 20,6% so v i cùng kỳ năm trư c. Tương ph n này ã ư c th hi n rõ r t trong doanh s c a i th c nh tranhc n k nh t c a Hankook là công ty Sumitomo Rubber. Theo thông báo c a công tynày, doanh s 3,6 t USD là con s t ư c sau khi s t gi m 5,3% tương ương 3,8t USD trong năm qua. Công ty cũng ã t, theo công b , m t bên là m c l i nhu n cao nh t trongngành (8,4%) và m t bên là t l công nhân – doanh s trong năm 2006 (kho ng350,000 USD). Căn c trên s li u Hankook hi n ng th 7 trong s các công ty s nxu t v xe l n nh t trên th gi i. (Ngu n: Rubber Asia tháng 5 – 6 / 2008)Yokohama u tư 9 t Rupi vào nhà máy Haryana, n Theo thông báo c a T ng Công ty Phát tri n Công nghi p và Cơ s h t ngBang Haryana (HSIIDC: the Haryana State Industrial and Infrastructure DevelopmentCorporation), Công ty s n xu t v xe Nh t B n Yokohama Rubber Company s thànhl p m t nhà máy s n xu t v xe m i t i Haryana v i t ng giá tr lên n trên 9 t Rupi(kho ng 200 tri u USD). Công ty ã ư c HSIIDC c p lô t 25 m u Anh (tương ương 6,26 hecta) t i khu công nghi p Bahadurgarh trong vành ai công nghi p m im Rohtak-Jhajjar khu th ô qu c gia c a Delhi (NCR). Khu công nghi p m i ư cphát tri n d c theo Qu c l 10 (NH 10) v i t ng di n tích 755 m u Anh (tương ương188,75 hecta). “ ây là u tư quan tr ng u tiên c a m t công ty Nh t B n t i vành ai Rohtak-Jhajjar, Haryana chi m g n 70% các u tư c a Nh t B n t i n , Cho n nay, u tư Nh t B n ch vào các khu v c Gurgaon và Faridabad,” Giám c i uhành HSIIDC là ông Rajiv Arora ti t l . Phát ngôn viên c a HSIIDC cho bi t thêmkho n u tư 9,65 t Rupi c a Yokohama s là 100% FDI. ơn v m i này s cungc p vi c làm cho 900 ngư i, ngoài vi c thúc y các công nghi p ph tr khác trongkhu v c. Thành l p năm 1917, Yokohama là công ty s n xu t v xe l n trên th gi i ng hàng th 7 v i doanh s lên n 4,2 t USD trong giai o n 2006-07. (Ngu n: www.thaindian.com, ngày 01 tháng 04 năm 2008)
 18. 18. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 18Bridgestone y m nh v xe thân thi n v i môi trư ng Bridgestone gi i thi u ch an toàn trên ư ng và trình di n v xe thân thi nv i môi trư ng m i nh t trong tri n lãm Xe hơi Geneva. Chi n d ch an toàn trên ư ng “Hãy suy nghĩ trư c khi B n lái xe” c a công ty ã bư c vào năm th 3 và t p trung ch y u vào ki m tra an toàn c a v xe. V xekhái ni m m i “Ecopia” quy cách 175/60R16, ư c trình làng t i tri n lãm là m t hi nth m i v cam k t c a công ty i v i môi trư ng. (Ngu n: Rubber Asia, tháng 5 – 6 năm 2008)Apollo Tyres thành l p nhà máy xanh s n xu t v xe t i Hungary Nhà máy v xe Apollo Tyres v a thi t l p nhà máy s n xu t xanh t iGyongyos, Hungary, v i kho n u tư 200 tri u euro. ây là nhà máy s n xu t xanh u tiên c a công ty bên ngoài n . u tư dki n này t i châu Âu b sung các u tư ư c Công ty Apollo Tyres d ki n t i n . Ban Giám c Công ty ã phê duy t 2,2 t Rupi xây d ng nhà máy radian xanht m c th gi i t i khuôn viên t ã mua 135 m u Anh (tương ương 337,5 hecta) t ikhu công nghi p Oragadam bên ngoài thành ph Chennai. Ch t ch và Giám c i u hành Apollo Tyres, ông Onkar Kanwar cho bi t:“Cho n nay, ây là d án u tư l n nh t mà m t công ty n th c hi n t iHungary. Nhà máy s n xu t t i Gyongyos s tr thành trung tâm ph c v xe kháchradian t i Châu Âu, B c M cũng như các qu c gia khác,. ây là u tư ch ch t trongchi n lư c toàn c u c a chúng tôi.” Công ty s ký tho thu n chính th c v i các nhà ch c trách Hungary mua 50ha t t i Gyongyos. ây s là nhà máy dành s n xu t ch y u v xe khách radianv i công su t 7 tri u v xe trong giai o n m t. Theo ông, công ty s thuê 1,000 côngnhân trong giai o n này. L ng th ư c d ki n t ch c vào ngày 13 tháng 4 và nhà máy s ư c ưavào ho t ng vào tháng 6 năm 2009. Nhà máy cũng s s n xu t lo i v xe siêu caoSUV và t ng thu nh p ư c d ki n là t 300 n 400 tri u euro k t năm 2010 tkinh doanh t i châu Âu. Ông Kanwar cho bi t u tư 200 tri u euro s ư c áp ngthông qua tích lũy n i b (Ngu n: The Rubber International Vol 10, s 4 tháng 4/ 2008)
 19. 19. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 19Nh p kh u l p xe vào n tăng m nh Nh p kh u l p xe vào n , thư ng là l p xe t i và xe khách thay th , ãtăng trên 13 l n, t 1,2 tri u chi c trong năm 2007/08, so v i 2003/04, do l p xeTrung Qu c giá r hơn nhi u, Nh p kh u chi m 14% t ng th trư ng l p xe t i và xexe buýt thay th trong tài khoá v a qua. Hi p h i các nhà s n xu t l p xe n (ATMA) cho bi t giá cao su – nguyênli u chi m hơn m t n a chi phí s n xu t l p xe – ã liên t c tăng g n ây, tăng 16,6%trên S giao d ch hàng hoá Tokyo t u năm t i nay. Giá tăng bu c các thành viênc a ATMA như Apollo Tyres, Ceat Ltd, MRF Ltd và JK Tyre & Industries ph i tănggiá bán l p xe nhi u l n, khi n s n ph m c a h gi m s c c nh tranh so v i s n ph mc a Trung Qu c ngay trên th trư ng n i a. Trung bình giá l p xe Trung Qu c r hơnkho ng 25-30% so v i l p xe n . Trong b i c nh này, d báo nh p kh u l p xe s tăng lên, ch y u t TrungQu c, trong khi m c tăng xu t kh u v n ch như m c c a năm 2007/08. Trong nămk t thúc vào tháng 3/2008, xu t kh u l p xe tăng 11,8% t 6,09 tri u chi c, Nh pkh u l p xe t i và xe buýt tăng 42,7% t 1,2 tri u chi c. S n lư ng l p xe c a n trong tài khoá này ch c ch n s tăng kho ng 10%,tương t t c tăng s n lư ng c a năm ngoái, song th p hơn so v i m c d báo chonăm nay, do chi phí nhiên li u tăng và s c nh tranh t l p xe Trung Qu c giá r . Theo ông Rajiv Budhraja, T ng giám c ATMA, trong ng n h n, các công tyl p xe c a n s ti p t c ch u s c ép b i giá cao su nguyên li u cao trong khi l pxe nh p kh u t Trung Qu c giá r hơn. Trư c ây, ATMA d báo tăng trư ng c angành năm nay s t kho ng 12-13%. Nhưng ngoài s c nh tranh t Trung Qu c, giánhiên li u bán l tăng 10%, m c tăng cao nh t k t 12 năm nay, cũng nh hư ng l nt i kinh doanh c a ngành. Giá nhiên li u cao cũng làm ngư i tiêu dùng h n ch s d ng tiêu th , làmgi m t c tăng tiêu th l p xe m i và l p xe thay th . Trong năm k t thúc vào tháng 3/2008, s n lư ng l p xe c a n t 81,1tri u chi c, trong ó g n m t n a là l p xe hai bánh. (Theo: http://www.vinachem.com.vn/ViewTinThiTruongDetail,asp?ThitruongID=6115&CateID=7 ngày 18/06/2008)
 20. 20. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 20Lanxess AG chuy n s n xu t sang Pháp Nhà cung c p hoá ch t cao su Lanxess AG d ki n ngưng các ho t ng s nxu t NBR t i Sarnia (Ontario) và chuy n ho t ng s n xu t sang nhà máy t i LaWantzenau, Pháp. Tuy nhiên, nhà máy NBR c a công ty c này s ti p t c ho t ng s n xu tt i Sarnia cho n tháng 05, m t viên ch c ti t l k ho ch óng c a và di d i. Nhà máy s d tr nitrile ph c v khách hàng B c M trong vài tháng s pt i và sau khi lư ng d tr không còn, khách hàng s nh n NBR t Pháp, viên ch cthông báo thêm. a i m La Wantzenau – hi n ang s n xu t nitrile – s tr thành tr s chínhtoàn c u c a công ty v NBR và ph c v cho kho ng 600 khách hàng. Lanxess s ti p t c gia tăng lư ng s n xu t t i nhà máy t i Pháp lên kho ng30% và u tư thêm trên 14,5 tri u USD cho s n xu t và nghiên c u cho n năm2009, viên ch c nói ti p. (Ngu n : Rubber Asia tháng 05 – 06 năm 2008)“CAO SU VÀNG” t danh hi u T p 10 Doanh nghi p i m i năm 2007 “Cao su vàng” ư c chương trình “ i m i t t v i lãi su t 0%” do Cơ quanphát minh qu c gia (NIA: National Invention Agency) tài tr , Công ty Cao su ThaiEsan, ư c khoa Hoá trư ng i h c Chulalongkorn, h tr v m t h c thu t ã u tư43.100.000 baht vào d án này. Vi c ăng ký b o h s h u trí tu ang ư c ti nhành. Sáng ki n trong quy trình ch bi n cao su có tên g i là “Cao su vàng”. Quytrình này có th s n xu t s n ph m ch t lư ng n nh và s ch. Lò xông khói ã ư cthi t k l i s n xu t cao su t xông khói và t hong khí. M t ư c ưa vào lòxông khói vào khu v c có hàm lư ng m cao. Khi hàm lư ng nư c gi m còn 3 – 5%,m t ư c em ra chuy n vào bu ng s y ho c bu ng xông khói. Th i h n s y khôc a m i t ư c gi m thi u kho ng 40% so v i phương pháp xông khói thôngthư ng ư c s d ng hi n nay. Thêm vào ó hi u qu xông khói ho c s y s ư c giatăng qua tái s d ng năng lư ng hơi nóng, qua ó có th gi m thi u năng lư ng trongquá trình s n xu t. (Ngu n: The Rubber International Tháng 3 năm 2008)
 21. 21. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 21DuraGrip c a Goodyear ti p t c th c hi n gi m nhiên li u Ti p t c thành công trong tiêu th c a DuraGrip, Goodyear ang chào m t lo tm t hàng m i bao g m các lo i xe gia ình thông d ng như Golf, Focus và Astra, cũngnhư lo i xe nh hơn là Fiesta, Punto và Polo. Goodyear cho bi t DuraGrip ư c tri n khai c bi t phù h p v i tình tr nglái xe ngưng/kh i ng khi di chuy n trong thành ph . Thêm vào ó, s phù h p c aDuraGrip có th bù tr l i giá c a v xe thông qua kh năng ti t ki m nhiên li u. V xe ã ư c thi t k có th c i thi n tính kháng l c ch y, phát ngôn viênc a công ty b sung ý ki n. Lo i v xe m i cho phép tính kháng l c ch y gi m 18% sov i dòng v xe trư c. i u này d n n ti t ki m xăng d u cao hơn mà ưu i m này ãtr thành ưu tiên ngày càng tăng i v i t t c các ngư i lái xe. (Ngu n: Rubber Asia Tháng 5 – 6 năm 2008)Bekaert thi t l p nhà máy s i thép (gia c v xe) m i t i Nga Nh m áp ng nhu c u gia tăng t i Nga v s i thép s d ng trong gia c v xe,Bekaert s thi t l p m t nhà máy s n xu t m i v i giá tr trên 97 tri u euro trong Khukinh t c bi t Lipetsk. u tư d án này s theo ti n trong giai o n t 2008 n2013, v i giai o n u ư c d ki n b t u s n xu t vào năm 2010. Khu Lipetsk, kho ng 400 km v phía Nam Moscow, n m v trí chi n lư c g ncác th trư ng m c tiêu và ngoài ra có cơ s h t ng t t s n sàng ti p c n v i ngu ncung ng năng lư ng và lao ng có tay ngh . Ông Baron Paul Buysse, Ch t ch H i ng qu n tr c a Bekaert cho bi t thêm:“Quy t nh thành l p cơ s s n xu t c a chúng tôi t i Nga là minh ch ng ni m tin c aBekaert vào ti m năng dài h n c a qu c gia này”. (Ngu n: Rubber Asia, Tháng 3-4 2008)Nhà máy v xe c a Apollo t i Chennai s s n sàng vào tháng sáu năm 2009 Công ty v xe Apollo n hi n ang i ư c n a ư ng c a chương trìnhm r ng s n xu t 7,5 t Rs, d ki n d án s p t i g n Chennai c a công ty s ư c ưa vào ho t ng vào tháng 6 năm 2009. Theo Trư ng Phòng Kinh doanh c a Apollo Tyres, Satish Sharma, công ty ang u tư kho ng 5 t Rs t i nhà máy xanh t i Oragadam, g n Chennai, và m t
 22. 22. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 22kho n u tư khác 1,5 t Rs năng công su t nhà máy Baroda. C hai d án nàys ư c hoàn thành vào gi a năm t i. Nhà máy t i Chennai s có công su t s n xu t 30.000 v xe hơi m t ngày, vànhà máy Baroda 15.000 v m t ngày, tăng thêm 5,000 so v i công su t hi n nay. Trong khi ó, công ty Apollo Tyres t viên á u tiên vào ngày 25 tháng 2năm 2008 cho cơ s s n xu t v xe OTR m i t i Limda m t bang phía Tây nGujarat ánh d u s tham gia c a nhà s n xu t v xe vào phân khúc OTR. Ch t ch và Giám c i u hành Onkar S Kanwar cho bi t nhà máy s s n sàng ưa vào s n xu t trong vòng 15 tháng t i. Công su t ban u s là 10 t n ngày và sau ó s tăng lên 60 t n ngày trong vòng 03 năm. (Ngu n: Rubber Asia tháng 05 – 06 năm 2008)Michelin y m nh s n lư ng v xe OTR áp ng nhu c u Nh m gi i quy t v n thi u h t v xe trang b cho cơ gi i làm t toàn c u,nhà s n xu t v xe b radian th gi i, Michelin ang u tư kho n ti n l n tăngcông su t s n xu t v xe OTR. Công ty d oán nhu c u OTR s ti p t c gia tăng cho n năm 2012. Công ty ang m r ng nhà máy Lexington t i Hoa Kỳ và m thêm m t cơ sm i t i Campo Grande, Brazil, nh m gia tăng s n lư ng v xe OTR lên 40% vào năm2010. Vi c tri n khai m r ng nhà máy Lexington ã ư c công b vào năm 2005tăng s n lư ng v xe radian lo i 51, 57 và 63 cho khai thác b m t lên 50% trư c cu inăm nay. Công ty cho bi t 250 d án m i s b t u t i châu Phi trong năm nay và nhưv ys y nhu c u v v xe cho h m m áng k . “Nhu c u v xe OTR ã cao hơnlư ng cung v v xe này t cu i năm 2004,” m t viên ch c c a Michelin ã cho bi t.. (Ngu n: Rubber Asia tháng 5 – 6 năm 2008)Lanxess mua Petroflex c a Brazil T p oàn chuyên s n xu t hoá ch t Lanxess AG ã hoàn t t vi c mua kho ng70% c ph n trong Petroflex SA, công ty s n xu t cao su l n nh t c a châu M Latinh,Lanxess ã tr 200 tri u euro cho gói c ph n này, Petroflex s n m trong báo cáo tàichính t ng h p c a Lanxess k t quý 2 năm 2008.
 23. 23. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 23 “Petroflex ã b sung m t cách lý tư ng danh m c u tư v s n ph m c achúng tôi và c ng c v trí c a chúng tôi t i m t trong các th trư ng tăng trư ng quantr ng nh t th gi i,” Ch t ch Lanxess, Axel C. Heitmann nh n m nh. (Ngu n: Rubber Asia tháng 05 - 06 năm 2008)Campuchia: Năm 2009 xu t kh u 50.000 t n m cao su Phnom Penh (TTXVN) - Campuchia ã t m c tiêu xu t kh u ra th trư ngth gi i 50.000 t n m cao su khô trong năm 2009, tăng g n g p ôi so v i m c30.000 t n hi n nay. T ng c c trư ng T ng c c cao su Campuchia, Ông Ly Phalla kh ng nh m ctiêu này là hoàn toàn có th t ư c trên cơ s di n tích tr ng cao su ã ư c m r ngnhi u trong nh ng năm qua và di n tích tr ng gi ng cao su m i, năng su t cao ã b t u cho khai thác. Theo ông, nhu c u c a th trư ng th gi i i v i cao su t nhiên và giá cao su ang tăng m nh là ng l c thúc y s phát tri n ngành tr ng cao su Campuchia. Chính ph Campuchia t lâu ã coi cao su là m t lo i cây công nghi p chi nlư c nh m xóa ói gi m nghèo cho ngư i dân các vùng núi và t o ngu n thu ngo it quan tr ng c a t nư c. B Nông, Lâm, Ngư nghi p nư c này ã có k ho ch m r ng di n tích tr ngcao su t 80.000ha hi n nay lên 150.000ha vào năm 2015 và ang nghiên c u thnhư ng tr ng cao su t i các t nh biên gi i phía Tây. (Ngu n: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256488/Default.aspx ngày 01/07/2008)
 24. 24. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 24 HO T NG C A HI P H I CAO SU VI T NAMTham d h i th o v quy nh qu n lý hóa ch t (REACH) i v i hàng xu t kh usang EU Ngày 16/5/2008, i di n VP. Hi p h i ã tham d h i th o ư c t ch c t iTP. HCM do B Công Thương ph i h p v i Phòng Thương m i châu Âu (Eurocham),Công ty Bureau Veritas Consumer Products Services, T ch c phát tri n Liên Hi pQu c v công nghi p (UNIDO) thông báo chính sách m i v qu n lý hóa ch t c aLiên minh châu Âu (EU) – quy nh REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)là quy nh c a EU v ăng ký, ánh giá, c p phép và h n ch s d ng hóa ch t. Theoquy nh này, các doanh nghi p s n xu t hàng hóa xu t kh u vào EU có s d ng cáchóa ch t v i kh i lư ng l n (trên 1 t n/năm ho c 0,1% w/w) có kh năng nh hư ngx u n s c kh e con ngư i và môi trư ng, u ph i ăng ký v i cơ quan qu n lý hóach t châu Âu (ECHA) (có th tìm thêm thông tin trên trang web http://echa.europa.eu).Doanh nghi p (DN) ph i ti n hành ăng ký trư c (pre-registration), th i gian ăng kýtrư c là t 1/6/2008 n 1/12/2008. Giai o n này, các nhà s n xu t c n công b thôngtin v hóa ch t có trong s n ph m xu t kh u sang EU như tên các ch t s d ng, ch sCAS/EINECS, kh i lư ng ch t s d ng. K ti p, vi c áp ng y các yêu c u c aREACH c n ph i t ư c trong kho ng th i gian h n nh 10 năm, ch ng minhcác hóa ch t ã công b không gây h i n s c kh e con ngư i và môi trư ng, DN cónghĩa v m b o truy tìm ngu n g c trong toàn b chu i cung ng, thông tin chi ti tc a nhà nh p kh u. Ngoài ra, ngư i tiêu dùng có quy n g i thư yêu c u nhà s n xu tcho bi t thành ph n trong s n ph m và trong vòng 45 ngày, DN ph i tr l i v các ch tcó trong s n ph m, có kh năng th i c h i ra môi trư ng khi s d ng không, n u làch t thu c danh m c hóa ch t có nguy cơ cao, DN ph i cung c p thông tin y c ach t ó qua b ng d li u an toàn c a ch t s d ng và c a s n ph m,. REACH áp d ng cho nhi u ngành công nghi p liên quan n s n ph m tiêudùng như hóa ch t, nhu m, in, v i s i, may m c, giày dép, chơi, hàng i n t , v td ng trong nhà, các l ai s n ph m tiêu dùng khác (m ph m, săm l p xe…),…
 25. 25. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 25 Danh m c các s n ph m ư c lo i tr kh i quy nh REACH và ư c qu nlý b i các quy nh khác, bao g m: th c ph m, ch t ph gia, hương li u, dư c ph m,thu c b o v th c v t, thu c tr sâu, các ch t t nhiên (qu ng, d u thô, khoáng ch t,than á, g , s i,…), ch t phóng x , ch t th i,… T i Vi t Nam, Lu t Hóa ch t b t u có hi u l c thi hành t 01/7/2008. S khácbi t chính gi a REACH và Lu t Hóa ch t là: Lu t hóa ch t ch yêu c u ăng ký cáchóa ch t m i, trong khi quy nh REACH i u ch nh t t c các hóa ch t, b t bu c ăngký c các lo i hóa ch t hi n hành và hóa ch t m i, th m chí ph i ăng ký c nh ng hóach t d nh s s d ng trong tương lai. C n lưu ý là k t tháng 12/2008 tr i, các DN, nhà s n xu t không ăng kýtrư c v i ECHA các hóa ch t có trong s n ph m ho c ăng ký th t b i thì s b ph tn ng và không th xu t kh u s n ph m vào EU ư c.Tình hình n p H i phí năm 2008 u tháng 3/2008, Hi p h i Cao su Vi t Nam ã thông báo m c h i phí năm2008 n t t c các H i viên. H u h t các H i viên u tích c c tham gia óng góp h iphí, tuy v y, v n còn m t s ơn v chưa th t s quan tâm. Tính n ngày 31/05/2008, ã có 56 ơn v n p h i phí v i t ng s ti n là 1,127 t ng, t 80,5% k ho ch năm2008.Qu B o hi m xu t kh u Cao su cho vay h tr thành viên Ngày 20/6/2008, Ch t ch H i ng qu n lý Qu B o hi m xu t kh u cao su(Qu ) ã ban hành Ngh quy t s 38/NQ-H QL v vi c cho vay h tr các thành viên. Theo ó, các thành viên có óng góp kinh phí vào Qu s ư c Qu xem xétcho vay h tr v i m c lãi su t 17%/năm lo i kỳ h n 6 tháng n 1 năm, 18%/nămlo i kỳ h n 2 năm và 19%/năm lo i kỳ h n 3 năm. Vi c cho vay ph i tuân th các quy nh c a Quy ch qu n lý tài chính Qu . Công ty Tài chính Cao su là ơn v ư c Quu thác th c hi n các th t c vay v n và thu h i n . Các ơn v thành viên có nhu c uvay v n có th liên h tr c ti p v i Qu n m các thông tin chi ti t.
 26. 26. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 26Tham d h i th o v Th trư ng Hungary – EU Ngày 21/05/2008, i di n VP. Hi p h i ã tham gia H i th o “Th trư ng EU– Hungary: Nh ng v n hôm nay” t i khách s n Tân Sơn Nh t – TP. HCM do AsiaCenter (Hungary), Công ty Xúc ti n Thương m i i Các và Công ty Viet Asia k th p v i Hi p h i Doanh nghi p Vi t Nam - Hungary và Hi p h i Làng ngh Vi t Namt ch c nh m giúp doanh nghi p Vi t Nam hi u rõ v t nư c, kinh t và các cơ h igiao thương c a Hungary. H i th o ã thu hút ông o các doanh nghi p tham gia, i u ó có th th ycác doanh nghi p Vi t Nam ang r t quan tâm n th trư ng EU nói chung cũng nhưth trư ng Hungary nói riêng. Hy v ng nh ng d u hi u này s ngày càng phát tri n vàmang l i nhi u cơ h i kinh doanh cho các doanh nghi p c a c hai nư c. Hi n nay, th trư ng EU là th trư ng xu t kh u y ti m năng i v i cácdoanh nghi p Vi t Nam nói chung và c a các doanh nghi p ngành cao su nói riêng, vàth trư ng Hungary chính là c a ngõ n i các doanh nghi p Vi t Nam v i th trư ng ông Âu và Tây Âu, vì t nư c này v n còn là m t th trư ng m i cũng như cónh ng chính sách r t ưu ãi i v i các th trư ng xu t kh u t Châu Á. Năm 2007, Vi t Nam ã xu t sang châu Âu 107,4 ngàn t n cao su thiên nhiên,chi m 15% t ng lư ng xu t kh u i v i m t hàng này, tr giá 208,7 ngàn ô-la.Lư ng cao su xu t sang Hungary hi n còn r t th p. ng hành cùng v i các s ki n ã di n ra t i Vi t Nam như: Khóa h p th 2c a y ban H n h p v h p tác kinh t Vi t Nam – Hungary v a di n ra t i Hà N i,Di n àn kinh doanh Vi t Nam – Hungary t i Hà N i và TP,HCM, T ng th ng C nghòa Hungary vi ng thăm Vi t Nam vào ngày 19/05/2008 v a qua, cũng như Thtư ng Vi t Nam s thăm chính th c Hungary, ch c ch n s ánh d u bư c phát tri nm i trong m i quan h truy n th ng t t p gi a hai nư c, trong ó có quan h kinht . Qua các s ki n trên cho th y r ng Hungary ang m r ng c a thi t l p m i quanh và t o i u ki n giao thương gi a hai nư c Vi t – Hung.
 27. 27. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 27H i th o ng d ng CNTT-TT trong doanh nghi p v a và nh v i ch“Doanh nghi p v a và nh trên ư ng h i nh p WTO” Ngày 14/5/2008, i di n VP. Hi p h i ã tham d H i th o ng d ng Côngngh Thông tin-Truy n thông trong doanh nghi p v a và nh v i ch “Doanhnghi p v a và nh trên ư ng h i nh p WTO” ã ư c t ch c t i Khách s nEquatorial, TP. H Chí Minh. S ki n do S Bưu chính Vi n thông TP. HCM và IDGVi t Nam ph i h p t ch c v i s h tr t B Thông tin và Truy n thông, UBND TP.HCM, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (VCCI), Trung tâm Xúc ti nThương m i và u tư TP. HCM. Các báo cáo c a h i th o t p trung vào vi c gi i thi u các ng d ng, s n ph m,thi t b CNTT ph c v cho nhu c u s n xu t, qu n lý c a các doanh nghi p v a và nhnhư gi i pháp GSme c a Công ty CP Tin h c L c Vi t, h th ng qu n lý ngu n tàinguyên c a doanh nghi p d a trên n n Oracle c a Công ty HPT Software. Ngoài ra,báo cáo c a i di n Microsoft Vi t Nam cho bi t v các l i ích c a vi c s d ng ph nm m có b n quy n. Theo m t nghiên c u th trư ng c a công ty IDG vào năm 2007thì t l vi ph m b n quy n ph n m m Vi t Nam ã gi m t 92% vào năm 2003xu ng còn 88% vào năm 2006.H i th o ng d ng CNTT-TT trong doanh nghi p v a và nh v i ch“Thương hi u – Giá tr Vi t Nam – Vươn ra th gi i” Ngày 15/5/2008, H i th o ng d ng Công ngh Thông tin - Truy n thông trongdoanh nghi p v a và nh v i ch “Thương hi u – Giá tr Vi t Nam – Vươn ra thgi i” ã ư c t ch c t i Khách s n Equatorial, TP. H Chí Minh. S ki n do S Bưuchính Vi n thông TP. HCM và IDG Vi t Nam ph i h p t ch c v i s h tr t BThông tin và Truy n thông, UBND TP. HCM, Phòng Thương m i và Công nghi pVi t Nam (VCCI), Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư TP. HCM. Bà Nguy n Th H ng Minh, nguyên th trư ng B Thu S n, trình bày v“Quy chu n qu c t và thương hi u Vi t Nam trong xu t kh u thu s n”. Trong phátbi u t i h i th o, bà Minh ã nêu ra nh ng v n t n t i không nh ng trong ngànhthu s n mà c a các ngành hàng khác như là ch t lư ng không n nh, s n ph m Vi tNam m i ti p c n khâu trung gian, h u h t mang thương hi u c a khách hàng khi ntay ngư i tiêu dùng, ph n l n doanh nghi p không có kh năng, k năng và u tư
 28. 28. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 30/06/2008, trang 28không úng, tho áng cho xây d ng và phát tri n thương hi u. Và m t trongnh ng vi c c n làm gi i quy t tình hình này là t ch c c ng ng giúp , nângcao v th ngư i nông dân trong kinh t th trư ng, xây d ng và phát tri n các hìnhth c t ch c c ng ng, chú tr ng phát tri n các liên k t d c, coi vi c th c hi n tiêuchu n, xây d ng và phát tri n thương hi u chung là ch t keo g n k t c a c ng ng.Ông Di p Thành Ki t, phó ch t ch H i D t may và Thêu an TP. HCM, có bài nói v“Quy chu n qu c t và thương hi u Vi t Nam trong xu t kh u d t may và da giày”,ông nêu b t các nhân t c n có t o thương hi u cho m t s n ph m Vi t là s k th p c a tính dân t c, tính nhân b n, tính qu c t và tính hi n i.Tham d H i ngh Cao su ông Nam Á ARC 2008 t i Philippines H i ngh Cao su ông Nam Á năm 2008 do Công ty NEXTView t ch c ãdi n ra t i Manila, Philippines t ngày 5-7/6/2008. Ch c a H i ngh là “V th vàxu hư ng n i b t c a ngành cao su trong tình hình kinh t toàn c u hi n nay”. oàn Hi p h i Cao su Vi t Nam tham d ARC 2008 có 24 i bi u, trong ó có21 i bi u t các doanh nghi p cao su Vi t Nam. Mư i tám báo cáo ư c trình bày t iH i ngh trong hai ngày, liên quan n nhi u v n trong ngành cao su. Ch t ch Hi ph i Cao su VN ã trình bày báo cáo: “Các chính sách khuy n khích g n ây c a Chínhph Vi t Nam m r ng di n tích cao su”. oàn i bi u cũng ã tham quan nhà máy s n xu t v xe Clark FreeportZone. H i ngh Cao su ông Nam Á ã khuy n khích s phát tri n m ng lư i h p tácho t ng, trao i v tri n v ng ngành cao su gi a các i bi u tham d và di n gi . Các ơn v quan tâm n các báo cáo trình bày t i ARC 2008, vui lòng liên hVăn phòng Hi p h i Cao su Vi t Nam.B N TIN Cao Su Vi t NamGi y phép xu t b n: S 29 / GP-XBBT (24/5/2005) c a C c Báo chí – B Văn hóa - Thông tinIn t i: Văn phòng Hi p h i Cao su Vi t Nam, 236 Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Q,3, TP, H Chí MinhS lư ng: 200 b n Kỳ h n xu t b n: M i tháng (Có th ăng ký nh n qua email)Ch u trách nhi m xu t b n: TS, Tr n Th Thúy Hoa, T ng Thư ký Hi p h i Cao su Vi t Nam óng góp bài vi t: Nguy n Th Minh Lý, Nguy n Ng c Thúy, Nguy n Bích Vân, Trương Ng c Thu, Phan Tr n H ng Vân

×