Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wasi 4 C Presentation 4th Dec Viet

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Wasi 4 C Presentation 4th Dec Viet

 1. 1. Research and consulting unit Workshop on Sustainable Coffee Development, Dalat - Vietnam, December 4th, 2009 WASI, Vietnam
 2. 2. Giới thiệu về WASI <ul><li>Tên đầy đủ: Viện KHKT NLN Tây nguyên </li></ul><ul><li>(The Western Highlands Agriculture & Forestry Science Institute) </li></ul><ul><li>Địa chỉ: 53 Nguyen Luong Bang, Buon Ma Thuot, Daklak </li></ul>
 3. 3. Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Viện trong chương trình cà phê bền vững <ul><li>Chức năng nhiệm vụ </li></ul><ul><li>- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về nông lâm nghiệp, thủy lợi của vùng Tây Nguyên. </li></ul><ul><li>- Tham gia đào tạo, tư vấn đầu tư, dịch vụ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. </li></ul><ul><li>- Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái </li></ul><ul><li>2. Vai trò của Viện trong chương trình cà phê bền vững </li></ul><ul><li>- Tư vấn các chương trình cà phê có chứng nhận và Thực hành nông nghiệp tốt cho cà phê liên quan đến các phương pháp canh nông, thu hoạch, chế biến và chất lượng </li></ul>
 4. 4. Lợi ích của 4C <ul><li>Nâng cao nhận thức của nông dân về quản lý rác thải, bảo vệ nguồn tài nguyên, sử dụng hoá chất, bảo vệ sức khỏe, phát triển giáo dục và cộng đồng </li></ul><ul><li>Nâng cao kiến thức liên quan đến các phương pháp canh nông, thu hoạch, chế biến và chất lượng (có cơ hội để tiếp cận với những tiến bộ KHKT mới nhất) </li></ul><ul><li>Kết nối 4 nhà </li></ul><ul><li>Nhiều nông dân nhận được giá thưởng khi bán cà phê 4C </li></ul><ul><li>Là nền tảng cho các chứng nhận khác </li></ul>
 5. 5. Challenges <ul><li>1. Quy trình để trở thành thành viên </li></ul><ul><li>- Không đơn giản đối với 1 công ty cà phê thuần tuý Việt nam hay một nhóm nông dân, đại lý ex: BPM (insert), SA (đã có đại diện VN) </li></ul><ul><li>- Bộ nguyên tắc không gần với nông dân, cần đơn giản hơn </li></ul>Transcription
 6. 6. Challenges (contd.) <ul><li>2. - Phí thành viên chưa phù hợp (tiền, diện tích) </li></ul><ul><li>- In kind không dễ </li></ul><ul><li>3. Tập huấn Bộ nguyên tắc và GAP chưa đủ kỹ (do kinh phí) </li></ul>
 7. 7. Challenges (contd.) <ul><li>4. Không có khác biệt về giá. Yếu tố chi phối lớn nhất. 4C cho rằng giá thưởng không phải là mục tiêu của 4C, người dân tham gia 4C hưởng lợi từ việc giảm chi phí đầu vào nhưng diện tích nhỏ, đặc thù của Việt nam, nên lợi ích này không thuyết phục. Nhận thức của người dân. </li></ul><ul><li>5. Sự chồng chéo khu vực triển khai 4C giữa các doanh nghiệp </li></ul><ul><li>6. Thị trường cho cà phê 4C </li></ul><ul><li>- Cung cách mua cà phê ở Việt nam (đại lý gần, đầu cơ) </li></ul><ul><li>- Thị trường chưa đủ lớn cho số đông nông dân muốn tham gia </li></ul>
 8. 8. <ul><li>7. Hình thức doanh nghiệp kết hợp với nông dân để thực hiện 4C –loại hình thành công và phổ biến cho tới nay, đảm bảo đầu ra nhưng gánh năng cho doanh nghiệp. </li></ul><ul><li>8. Khó khăn của doanh nghiệp: Trả nhiều khoản chi phí: Phí thành viên, phí tập huấn, tiền thưởng cho nông dân, tiền lưu kho. </li></ul>Challenges (contd.)
 9. 9. Challenges (contd.) <ul><li>9. 4C hướng tới dòng cà phê đại trà nhưng nông dân chỉ có thể bán cà phê tới doanh nghiệp mà mình trực thuộc (hệ thống sổ sách…) </li></ul><ul><li>10. 4C hướng tới dòng cà phê đại trà nhưng khả năng bao trùm sẽ hạn chế nếu không có nguồn kinh phí từ một cơ quan/tổ chức thứ 3 (tập huấn 4C code, GAP). </li></ul>
 10. 10. Thank you for your attention! 16

×