Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CÔNG TY C          PH N CAO SU ð NG PHÚ  (Gi y ch ng nh n ðKKD s 4403000069 do Phòng ðăng Ký Kinh Doanh – S K ...
M CL CI.   Các nhân t r i ro nh hư ng ñ n giá c ch ng khoán niêm y t.       4      1. R i ro v kinh t .  ...
11.2. Các ch tiêu tài chính ch y u.                  30    12. H i ñ ng qu n tr , Ban giám ñ c, Ban k...
N I DUNG B N CÁO B CHI.    CÁC NHÂN T        R I RO1. R i ro v kinh t .T c ñ tăng trư ng kinh t c a Vi t Nam nh...
nhà tr ng cao su Vi t Nam. IRCO hi n ñang chi m 75% t ng s n lư ng cao su t nhiênth gi i và v i s tham gia c a Vi t Nam, t...
II.    NH NG NGƯ I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH ð I V I N I     DUNG B N CÁO B CH1. T ch c niêm y t.Ông Nguy n Thanh H i...
• RUBSE                Công ty Ch ng Khoán Cao Su.IV.   TÌNH HÌNH VÀ ð C ðI M C A T          ...
3. Cơ c u b máy qu n lý c a công ty.ð i h i ñ ng c ñôngTheo Lu t Doanh nghi p và ði u l công ty, ð i h i ñ ng c ñông g m t...
soát do ð i h i ñ ng c ñông b u theo phương th c b u d n phi u, có nhi m kỳ t i ña 5năm và có th ñư c b u l i vào kỳ ð i h...
Chính ñ i v i                 VN)    (%)   Ho c                          ...
Su 5     Khu Công        50.000.000   947.600   1.90%    947.600 100,00%      Nghi p H Nai 6 ...
6.2 Nguyên v t li u.M cao su là s n ph m c a cây cao su ñư c tr ng t các nông trư ng tr c thu c công ty.ðó là nguyên li u ...
lên  T ng c ng          ha           8.303,68         1,8 Chu kỳ sinh trư ng c a cây cao su ...
B ng chi ti t chi phí s n xu t kinh doanh năm 2006 (ngàn ñ ng)    STT      S N PH M       GVHB     CPB...
ho c các qu c gia trong ngành khai thác và sơ ch s n ph m m cao su. L i th , s khácbi t trong ngành ch y u ph thuôc vào cá...
Nh n m         Phân lo i        L c       Pha tr n        ðánh ñông    nư c    Cân ép ...
•   M Latex Yêu c u k thu t c a m cao su Latex HA theo TCVN 6314:1997   - T ng hàm lư ng ch t r n, % (m/m), không n...
•   M cao su SVR 3L Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVR 3L theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45m...
- ð d o ñ u (Po) không nh hơn: 30 - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 60 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n h...
- Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80 - ð d o ñ u (Po) không...
Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVR 20 theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn:...
6.9 Các h p ñ ng l n ñang ñư c th c hi n ho c ñã ñư c ký k t (có ph l c h p ñ ng  kèm theo).7. Báo cáo k t qu ho t ñ ng ...
DORUCO là m t công ty ho t ñ ng trong lĩnh v c tr ng tr t, khai thác và ch bi n caosu. So v i quy mô c a các công ty khác ...
6,782  2,221    1.035    2,761  1.094    Cty Cao su Mang 6   Yang                7,431  3,...
Nhi u năm qua, các s n ph m cao su ch t lư ng cao c a Vi t Nam ñã ñư c tín nhi mtrên th trư ng trong và ngoài nư c. Các s ...
Ngư i lao ñ ng ñư c ngh l , t t, ngh phép và ñư c hư ng lương theo quy ñ nh hi nhành c a Nhà nư c. H ng năm, ngoài 12 ngày...
s c t c ñã ñ nh, công ty v n ph i b o ñ m thanh toán ñ các kho n n và nghĩa v tàis n khác ñ n h n.Tùy tình hình kinh doanh...
-  Năm th 10                     5,25  -  Năm th 11                     7,00...
c. Thanh toán các kho n n ñ n h n:Công ty luôn thanh toán ñ y ñ và ñúng h n các kho n n và các kho n vay c a công ty.Vay v...
f. Dư n vay ngân hàng:T i th i ñi m 28/12/2006, tình hình n vay c a công ty như sau:  -    Vay dài h n: 103.059.305.1...
N ng n h n  2. Ch tiêu v cơ c u v n  + H s N /T ng tài s n               0,24    0,67  + H s N /V n c...
- Ông Nguy n Thanh H i               - T ng Giám ð c- Ph m Văn Luy n                  - Phó...
• S c ph n n m gi : 20.002.500 c ph n     Trong ñó: - 20.000.000 c ph n ñ i di n s h u nhà nư c            ...
• Quê quán: Nga Th y – Nga Sơn – Thanh Hóa  • ð a ch thư ng trú: ð ng Xoài – Bình Phư c  • S ñi n tho i liên l c   ...
5- H và tên: NGÔ TRƯ NG KỲ  • Gi i tính: Nam  • Ngày tháng năm sinh: 26/07/1953  • Nơi sinh: TP. H Chí Minh  • Qu ...
• Trình ñ chuyên môn: C nhân kinh t  • Quá trình công tác: 11/1981 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú  • Ch ...
• Qu c t ch: Vi t Nam  • Dân t c: Kinh  • Quê quán: H i Phòng  • ð a ch thư ng trú: 101/12 Nguy n Chí Thanh, P.9, Q....
• Hành vi vi ph m pháp lu t: không    • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không    • S c ph n n m gi : 2.600 ...
Di n tích vư n cây năm 2005STT Nông Trư ng ðVT                                    C ng ...
2. ð t m t nư c                    35,54 ha  Công ty ñang th c hi n thuê ñ t, tr ti n thuê hàng năm ...
− Hàng hoá v t tư      ñ ng        0 ð ng   − ð u tư dài h n                0 ð ng  b) T...
ðVT: 1.000 ñ ng                                  K HOACHSTT               ...
b. Giá thành thu mua m tươi bình quân           -    24.000.000    c. Chi phí ch bi n cao su bình quân  ...
+M cao su (1.7)               -   340.014.767      +S n ph m khác               - 4.2...
2   Thanh lý TSCð khác V   LAO ð NG-TI N LƯƠNG 1   Lao ñ ng bình quân trong danh sách         Ngư i   ...
+Qu ñ u tư phát tri n                  - 2   Ngu n v n th c hi n trong năm              ...
2007 2.2   Báo cáo KTKT các h ng m c ki n trúc ph c v s n xu t 2007  2.420.180 2.3   Báo cáo KTKT ñư ng 322 ñ n kh...
Quy trinh sx mu cua cty cao su dong phu binh phuoc
Quy trinh sx mu cua cty cao su dong phu binh phuoc
Quy trinh sx mu cua cty cao su dong phu binh phuoc
Quy trinh sx mu cua cty cao su dong phu binh phuoc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quy trinh sx mu cua cty cao su dong phu binh phuoc

1,350 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quy trinh sx mu cua cty cao su dong phu binh phuoc

 1. 1. CÔNG TY C PH N CAO SU ð NG PHÚ (Gi y ch ng nh n ðKKD s 4403000069 do Phòng ðăng Ký Kinh Doanh – S K Ho ch và ð u Tư t nh Bình Phư c c p ngày 28 tháng 12 năm 2006) NIÊM Y T C PHI U TRÊN TRUNG TÂM GIAO D CH CH NG KHOÁN THÀNH PH H CHÍ MINH Tên c phi u: C Phi u Công Ty C Ph n Cao Su ð ng Phú. Lo i c phi u: C phi u ph thông. M nh giá: 10.000 ñ ng/c ph n. T ng s lư ng niêm y t: 40.000.000 c ph n. T ng giá tr niêm y t: 400.000.000.000 ñ ng. T CH C KI M TOÁN: CÔNG TY D CH V TƯ V N TÀI CHÍNH K TOÁN VÀ KI N TOÁN - CHI NHÁNH TP.HCM. ð a ch : 29 Võ Th Sáu – Qu n 1 – TP.HCM ði n tho i: 08.8205944 -8205947 Fax: 08.8205942 T CH C TƯ V N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN CAO SU. ð a ch : 66 Phó ð c Chính, P.Nguy n Thái Bình, Q.1, TP.HCM ði n tho i: 08.9147347 Fax: 08.9147346Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 1
 2. 2. M CL CI. Các nhân t r i ro nh hư ng ñ n giá c ch ng khoán niêm y t. 4 1. R i ro v kinh t . 4 2. R i ro v lu t pháp. 4 3. R i ro v th trư ng. 4 4. R i ro khác. 5II. Nh ng ngư i ch u trách nhi m chính ñ i v i n i dung B n cáo b ch. 6 1. T ch c niêm y t. 6 2. T ch c tư v n. 6III. Các khái ni m. 6IV. Tình hình và ñ c ñi m c a t ch c niêm y t. 7 1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n. 7 2. Cơ c u t ch c công ty. 7 3. Cơ c u b máy qu n lý c a công ty. 8 4. Danh sách c ñông n m gi t trên 5% v n c ph n c a công ty. 9 5. Danh sách nh ng công ty m và công ty con c a t ch c niêm y t. 10 6. Ho t ñ ng kinh doanh. 11 6.1. S n lư ng s n ph m/giá tr d ch v qua các năm. 11 6.2. Nguyên v t li u. 12 6.3. Chi phí s n xu t. 13 6.4. Trình ñ công ngh . 14 6.5. Tình hình nghiên c u và phát tri n ngành ngh kinh doanh 21 m i. 6.6. Tình hình ki m tra ch t lư ng s n ph m và d ch v . 21 6.7. Ho t ñ ng Marketing. 21 6.8. Nhãn hi u thương m i, ñăng ký phát minh sáng ch và b n 21 quy n. 6.9. Các h p ñ ng l n ñang ñư c th c hi n ho c ñã ký k t. 22 7. Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh. 22 7.1. Tóm t t m t s ch tiêu v ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a 22 công ty trong 2 năm g n nh t. 7.2. Nh ng nhân t nh hư ng ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh 22 doanh c a công ty trong năm báo cáo. 8. V th c a công ty so v i các doanh nghi p khác trong cùng ngành. 22 9. Chính sách ñ i v i ngư i lao ñ ng. 25 10. Chính sách c t c. 26 11. Tình hình ho t ñ ng tài chính. 27 11.1. Các ch tiêu cơ b n. 27Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 2
 3. 3. 11.2. Các ch tiêu tài chính ch y u. 30 12. H i ñ ng qu n tr , Ban giám ñ c, Ban ki m soát, K toán trư ng. 31 13. Tài s n. 38 14. K ho ch s n xu t kinh doanh, l i nhu n và c t c trong năm k 41 ti p. 15. ðánh giá c a t ch c tư v n v k ho ch l i nhu n và c t c. 48 16. Thông tin v nh ng cam k t nhưng chưa th c hi n c a t ch c ñăng 49 ký niêm y t. 17. Các thông tin, các tranh ch p ki n t ng liên quan t i công ty mà có 49 th nh hư ng ñ n giá c ch ng khoán niêm y t.V. Ch ng khoán niêm y t. 49 1. Lo i ch ng khoán. 49 2. M nh giá. 49 3. T ng s ch ng khoán niêm y t. 49 4. S lư ng c phi u, trái phi u b h n ch chuy n như ng theo quy ñ nh 49 c a pháp lu t ho c c a t ch c phát hành. 5. Gi i h n v t l n m gi ñ i v i ngư i nư c ngoài. 50 6. Các lo i thu có liên quan. 50VI. Các ñ i tác liên quan t i vi c niêm y t. 50VII. Ph l c. 50 1. Ph l c I : B ng sao h p l Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh. 2. Ph l c II : ði u l công ty phù h p v i ði u l m u công ty niêm y t. 3. Ph l c III : Gi i thi u nh ng văn b n pháp lu t liên quan ñ n t ch c niêm y t. 4. Ph l c IV : Báo cáo ki m toán. 5. Ph l c V : Các báo cáo tài chính. 6. Ph l c VI :Các ph l c khác.Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 3
 4. 4. N I DUNG B N CÁO B CHI. CÁC NHÂN T R I RO1. R i ro v kinh t .T c ñ tăng trư ng kinh t c a Vi t Nam nh hư ng tr c ti p và m nh m ñ n t c ñtăng trư ng c a ngành công nghi p, nông nghi p… ð c bi t, Chính ph cũng ñã cóchi n lư c phát tri n cho ngành nông nghi p ñ n giai ño n 2010. Nh ng năm tr l i ñây,Vi t Nam có t c ñ tăng trư ng khá cao và n ñ nh : năm 2003 là 7,23%, năm 2004 ñ t7,7% và năm 2006 ñ t kho ng 8,4% . Các chuyên gia phân tích ñ u cho r ng t c ñ tăngtrư ng GDP c a Vi t Nam duy trì m c 7 – 8%/năm trong các năm t i là hoàn toàn khthi. S phát tri n l c quan c a n n kinh t có nh hư ng t t ñ n s phát tri n c a ngành.Do v y, có th th y r i ro bi n ñ ng c a n n kinh t v i công ty là không cao.2. R i ro v lu t pháp.Là Doanh nghi p nhà nư c chuy n sang ho t ñ ng theo hình th c công ty c ph n, ho tñ ng c a Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú ch u nh hư ng c a các văn b n pháp lu tv Lu t Doanh Nghi p, các văn b n pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ngkhoán. Lu t và các văn b n dư i lu t trong lĩnh v c này ñang trong quá trình hoàn thi n,s thay ñ i v m t chính sách luôn có th x y ra và khi x y ra thì s ít nhi u nh hư ngñ n ho t ñ ng qu n tr , kinh doanh c a doanh nghi p. Thêm vào ñó v n còn t n t i nhi uquy ñ nh ph c t p ch ng chéo trong lĩnh v c hành chính. M t khác, là doanh nghi p ho tñ ng ch y u trong ngành cao su nên công ty cũng ch u nhi u nh hư ng t các chínhsách c a Nhà nư c như ñ nh hư ng phát tri n ngành cũnh như các h n ch khác. Tóml i, các chính sách hi n nay c a Nhà nư c ñ u nh hư ng t i s phát tri n c a công ty.3. R i ro v th trư ng.Vi t Nam là m t trong nh ng qu c gia có s n lư ng khai thác cao su t nhiên nhi u nh tth gi i, nên di n bi n tích c c c a ngành cao su t nhiên th gi i th i gian qua ñã tácñ ng tăng trư ng ngành cao su Vi t Nam. Tuy nhiên kho ng cách v s n lư ng khai tháchàng năm c a Vi t Nam so v i các nư c khác như Thái Lan (g n 3 tri u t n), Indonesia(2 tri u t n) và Malaysia (trên 1 tri u t n) …là r t l n, nên Vi t Nam không ch ñ ngñư c v giá cũng như cung c u s n lư ng mà hoàn toàn ph thu c vào bi n ñ ng c a thtrư ng th gi i. V a qua, Vi t Nam ñư c nhóm 3 nư c s n xu t cao su hàng ñ u th gi ig m Thái Lan, Indonesia và Malaysia m i gia nh p Consortium cao su qu c t (IRCO)ñ cùng h p tác gi bình n giá cao su trên th trư ng th gi i là m t tín hi u vui cho cácCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 4
 5. 5. nhà tr ng cao su Vi t Nam. IRCO hi n ñang chi m 75% t ng s n lư ng cao su t nhiênth gi i và v i s tham gia c a Vi t Nam, th ph n c a IRCO s tăng lên 80%.Kim ng ch xu t kh u cao su Vi t Nam trong giai ño n 2003-2006 tăng trư ng r t cao,bình quân g n 50%, nhưng ch y u do giá xu t kh u tăng ñ t bi n còn s n lư ng xu tkh u tăng không ñáng k , ch kho ng 10%. Th trư ng xu t kh u t p trung vào TrungQu c chi m 60%, ñây có th r i ro v th trư ng mà các nhà xu t kh u Vi t Nam c nth n tr ng. Vì Trung Qu c là m t th trư ng có nhi u bi n ñ ng, di n bi n giá c th tthư ng, ch c n m t tác ñ ng nh v cơ ch , chính sách c a phía Trung Qu c, ngay l pt c giá cao su cũng bi n ñ ng theo.Theo d báo c a T p ðoàn Cao su Qu c t (IRGS), ñ n năm 2010, tiêu th cao su tnhiên trên th gi i có th ñ t 9,6 tri u t n, cao hơn 300.000 t n so v i d báo v s nlư ng. N u không có s thay th , b sung thì ñ n năm 2020, tình tr ng thi u h t s trnên tr m tr ng, d báo cho th y kh năng giá m cao su n ñ nh trong nh ng năm ti ptheo.Công ty có lĩnh v c kinh doanh ch y u là tr ng, khai thác m cao su, vì th giá c mcao su th gi i và trong nư c có nh hư ng r t l n ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh doanhc a công ty. ð ng th i vi c qu n lý chi phí trong khai thác, ch bi n xu t kh u cũng cótác ñ ng nh t ñ nh ñ n l i nhu n công ty, hi n nay công ty ñang qu n lý ch t lư ng theotiêu chu n ISO 9001:2000 ñã ñư c t ch c QMS (Australia) và QUACERT (Vi t Nam)ñ ng ch ng nh n. Ngoài ra b ph n ki m ph m c a công ty ñư c Văn Phòng Công Nh nCh t Lư ng Vi t Nam (VILAS) công nh n phòng thí nghi m ho t ñ ng theo tiêu chu nISO/IEC 17025:2004. nh ñó công ty có th gi m ñư c giá thành trong s n xu t như hi nnay.T p ðoàn Công Nghi p Cao Su Vi t Nam ñã có các ñ án nghiên c u ch bi n m caosu t nhiên thành các s n ph m ph c v tiêu dùng ñ xây d ng ngành cao su thành m tngành kinh doanh khép kín, t o th ch ñ ng v nguyên v t li u, tránh b ép giá và d ngi m b t tình tr ng bán nguyên li u, mua thành ph m như hi n nay. C th , T p ðoànCông Nghi p Cao Su ñã thành l p Công Ty Công Nghi p và Xu t Nh p Kh u Cao Su,Xí Nghi p Liên Doanh Vi t-Xô (Visorutex) nghiên c u khoa h c và s n ph m th cnghi m cao su.4. R i ro khác.Các r i ro khác như thiên tai, bão l t, ñ ng ñ t … là nh ng r i ro b t kh kháng và khód ñoán, n u x y ra s gây thi t h i l n cho tài s n, con ngư i cũng như tình hình ho tñ ng chung c a công ty.Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 5
 6. 6. II. NH NG NGƯ I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH ð I V I N I DUNG B N CÁO B CH1. T ch c niêm y t.Ông Nguy n Thanh H i Ch c v : Ch T ch H i ð ng Qu n Tr Kiêm T ng Giám ð cÔng Ph m Văn Luy n Ch c v : Phó T ng Giám ð cÔng Ngô Trư ng Kỳ Ch c v : Phó T ng Giám ð cÔng Hoàng ðình Huy Ch c v : Phó T ng Giám ð cÔng Nguy n Thanh Bình Ch c v : K toán trư ngÔng Huỳnh Minh Tâm Ch c v : Trư ng ban ki m soátChúng tôi ñ m b o r ng các thông tin và s li u trong B n cáo b ch này là phù h p v ith c t mà chúng tôi ñư c bi t, ho c ñã ñi u tra, thu th p m t cách h p lý.2. T ch c tư v n. Ngư i ñ i di n: Ông ð Kh c Thăng Ch c v : T ng Giám ð cB n cáo b ch này là m t ph n c a h sơ ñăng ký niêm y t do Công ty C Ph n Ch ngKhoán Cao Su tham gia l p trên cơ s h p ñ ng tư v n v i Công ty C Ph n Cao Suð ng Phú. Chúng tôi ñ m b o r ng vi c phân tích, ñánh giá và l a ch n ngôn t trên B ncáo b ch này ñã ñư c th c hi n m t cách h p lý và c n tr ng d a trên cơ s các thôngtin và s li u do Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú cung c p.III. CÁC KHÁI NI M • Công ty Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú. • DORUCO Tên vi t t t c a Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú. • UBCKNN y Ban Ch ng Khoán Nhà Nư c. • TTGDCK Trung Tâm Giao D ch Ch ng Khoán. • BHXH B o Hi m Xã H i. • CNðKKD Ch ng nh n ñăng ký kinh doanh.Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 6
 7. 7. • RUBSE Công ty Ch ng Khoán Cao Su.IV. TÌNH HÌNH VÀ ð C ðI M C A T CH C NIÊM Y T1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n.Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú (vi t t t là DORUCO) ti n thân là ñ n ñi n Thu nL i c a Công ty Michelin – Pháp, ñư c hình thành vào kho ng tháng 06 năm 1927 vàñư c tái thành l p vào ngày 21 tháng 05 năm 1981.Công ty là doanh nghi p nhà nư c tr c thu c T ng công ty Cao su Vi t Nam, ñư c thànhl p theo Quy t ñ nh s : 148/NNTCCB/Qð ngày 04 tháng 03 năm 1993 c a B trư ngB Nông nghi p và Công nghi p Th c Ph m (nay là B Nông nghi p và PTNT). Côngty ho t ñ ng theo Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh s : 100968 do Tr ng tài kinh tc p ngày 23 tháng 03 năm 1993 và ñăng ký kinh doanh ñã ñư c thay ñ i l n th nh t vàongày 15 tháng 06 năm 1996 do tăng v n t 48.009,6 tri u VNð lên 103.344,7 tri uVNð, thay ñ i l n th hai vào ngày 09 tháng 10 năm 2002 do thay ñ i tên g i ñ a gi ihành chính tr s Công ty: xã Thu n Phú, huy n ð ng Phú, t nh Bình Phư c.Theo ngh ñ nh 187/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính Ph , Công tyl a ch n hình th c “Bán m t ph n v n nhà nư c hi n có t i doanh nghi p ”.2. Cơ c u t ch c công ty.Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú ñư c t ch c và ho t ñ ng tuân th theo: - Lu t Doanh nghi p ñã ñư c Qu c h i Nư c C ng Hòa Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005. - ði u l công ty ñư c ð i h i c ñông nh t trí thông qua. SƠ ð T CH C HO T ð NGCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 7
 8. 8. 3. Cơ c u b máy qu n lý c a công ty.ð i h i ñ ng c ñôngTheo Lu t Doanh nghi p và ði u l công ty, ð i h i ñ ng c ñông g m t t c c ñông cóquy n bi u quy t, là cơ quan có th m quy n cao nh t c a công ty. ð i h i ñ ng c ñôngquy t ñ nh cơ c u t ch c ho c gi i tán công ty, quy t ñ nh các k ho ch ñ u tư dài h nvà chi n lư c phát tri n, cơ c u v n, b nhi m ho c bãi nhi m các thành viên H i ñ ngqu n tr , Ban ki m soát.H i ñ ng qu n trH i ñ ng qu n tr là cơ quan ñi u hành công ty, có ñ y ñ quy n h n ñ thay m t công tyquy t ñ nh các v n ñ liên quan ñ n m c tiêu và l i ích c a công ty, ngo i tr các v n ñthu c th m quy n c a ð i h i ñ ng c ñông. S thành viên c a H i ñ ng qu n tr skhông ít hơn 5 ngư i và không nhi u hơn 11 ngư i do ð i h i ñ ng c ñông b u theophương th c b u phi u kín. M i thành viên c a H i ñ ng qu n tr có nhi m kỳ t i ña 5năm và có th ñư c b u l i t i ð i h i c ñông ti p theo.Ban ki m soátBan ki m soát do ð i h i ñ ng c ñông b u ra. Vai trò c a Ban ki m soát là ñ m b o cácquy n l i c a c ñông và giám sát các ho t ñ ng c a công ty. Ban ki m soát không ñư ccó ít hơn 3 thành viên và không nhi u hơn 5 thành viên. Các thành viên c a Ban ki mCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 8
 9. 9. soát do ð i h i ñ ng c ñông b u theo phương th c b u d n phi u, có nhi m kỳ t i ña 5năm và có th ñư c b u l i vào kỳ ð i h i ñ ng c ñông ti p theo.Ban t ng giám ñ cH i ñ ng qu n tr có quy n b nhi m và bãi nhi m T ng giám ñ c. Ban t ng giám ñ cbao g m T ng giám ñ c và 3 Phó T ng giám ñ c. T ng giám ñ c ñi u hành các ho tñ ng c a công ty và ch u trách nhi m trư c H i ñ ng qu n tr v các nhi m v và quy nh n ñư c giao phó.Các phòng nghi p v , nông trư ng và các ñ i s n xu tTham mưu và th c hi n các ch ñ o c a Ban t ng giám ñ c.4. Danh sách c ñông n m gi t trên 5% v n c ph n c a công ty; Danh sách c ñông sáng l p và t l c ph n n m gi .4.1 Danh sách c ñông n m gi t trên 5% v n c ph n c a công ty. T l STT C ñông S c ph n ð a ch n m gi % T p ðoàn Công Nghi p Cao Su 236 Nam Kỳ Kh i 1 Vi t Nam 20.000.000 50 Nghĩa, Q.3, TP.HCM -ð i di n: Ông Nguy n Thanh H i T p ðoàn Công Nghi p Cao Su 236 Nam Kỳ Kh i 2 Vi t Nam 4.000.000 10 Nghĩa, Q.3, TP.HCM -ð i di n: Ông Nguy n T n ð c T ng 24.000.000 604.2 Danh sách c ñông sáng l p và t l c ph n n m gi : Nơi ñăng ký h Giá tr T S gi y S Lo i Kh u thư ng trú S C L CMND/ Ghi T Tên C ðông C ð i v i cá nhân C ph n Ph n Góp CN chú T ph n Ho c ñ a ch tr s (tr.ñ V n ðKKDCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 9
 10. 10. Chính ñ i v i VN) (%) Ho c Qð T ch c Thành l p T p ðoàn Công Nghi p Cao Su VN 236 Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Ph 24.000.000 240.000 60 4106000341 Trong ñó ñ i di n Q.3, TP.HCM thông gi v n như sau: 482 t 2, khu ph 5, th tr n Phư c Vĩnh, huy n Ph 1 Nguy n Thanh H i 20.000.000 200.000 50 020388479 Phú Giáo, t nh Bình thông Dương 23/23 ðinh Tiên Hoàng, Ph 2 Nguy n T n ð c 4.000.000 40.000 10 020132781 TP.HCM thông5. Danh sách nh ng công ty m và công ty con c a t ch c ñăng ký niêm y t, nh ng công ty mà t ch c ñăng ký niêm y t ñang n m gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i, nh ng công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i ñ i v i t ch c ñăng ký niêm y t. • T ng Công ty Cao Su Vi t Nam n m gi c ph n chi ph i ñ i v i Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú. Hi n t i T ng Công ty Cao Su Vi t Nam ñang n m gi 60% v n ñi u l c a Công ty Cao Su ð ng Phú • Nh ng công ty mà t ch c ñăng ký niêm y t ñang n m gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i: ðVT: 1.000 ñ ngSTT Tên Công Ty V n ñi u l V n ph i T l V n ñã T l góp Góp góp ñ n V n ñã v n 31/12/2006 góp 1 Công ty CP BOT 48.000.000 10.000.000 20,83% 10.000.000 100,00% Bình Phư c 2 Công ty CP BOT 268.507.000 43.450.000 16,18% 33.821.491 77,84% Bình Dương 3 Khu Tái ð nh Cư 3.039.540 1.519.770 50,00% 1.519.770 100,00% Phư c Vĩnh 4 Công ty CP 160.000.000 11.000.000 6,88% 6.000.000 54,55% TMDV DL CaoCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 10
 11. 11. Su 5 Khu Công 50.000.000 947.600 1.90% 947.600 100,00% Nghi p H Nai 6 Công ty CP G 5.760.000 Thu n An6. Ho t ñ ng kinh doanh.6.1 S n lư ng s n ph m/giá tr d ch v qua các năm. T l s n ph m tiêu th ðVT: t n Năm 2005 Năm 2006STT Tên s n ph m S lư ng Thành ti n S lư ng Thành ti n 1 M kh i 13.968,68 312.285.191.183 12.785,42 375.925.897.019 2 M Latex 4.915,98 115.038.501.250 6.070,79 217.355.721.578 3 M Skim 493,00 8.518.242.857 C ng 18.884,66 427.323.692.433 19.349,21 601.799.861.454 Danh sách khách hàng tiêu th s n ph m c a Công ty năm 2006STT Tên ñơn v 1 DNTN Ch Bi n Cao Su Thương M i Thành Công 2 Công ty TNHH SXTM DV Thi n Hưng 3 Công ty Weber & Schaer GmbH & Co. 4 Công ty Pyung Hwa Carbon 5 Công ty Amtel Investment Holdings Pte Ltd. 6 Công ty Sintex Chemical Corporation 7 Công ty Safic Alcan 8 Công ty Shin Ho Trading Co., Ltd. 9 Công ty Tong Teik Pte Ltd. 10 T p ðoàn Công Nghi p Cao Su Vi t NamCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 11
 12. 12. 6.2 Nguyên v t li u.M cao su là s n ph m c a cây cao su ñư c tr ng t các nông trư ng tr c thu c công ty.ðó là nguyên li u chính ñ công ty ch bi n, gia công m cao su xu t kh u. Do ñó, côngty có th ch ñ ng v ngu n nguyên v t li u n u ñ m b o năng su t và di n tích tr ngcây cao su.Di n tích khai thác c a công ty kho ng 8.600ha, quy mô tương ñ i nh so v i các côngty thu c T ng Công ty Cao su Vi t Nam như: Cao su ð ng Nai (31.000ha), Cao su D uTi ng (27.000ha), Cao su Phú Ri ng (15.000ha)… và di n tích khai thác có xu hư nggi m ñó cũng là tình hình chung c a toàn Ngành do qu ñ t ngày càng b thu h p.Năng su t khai thác vư n cây ñã tăng hàng năm hơn 10%, là tín hi u tích c c cho vi cgia tăng s n lư ng nhưng so v i các ñơn v cùng ngành thì m c năng su t c a Công tycòn th p chưa b ng v i m c trung bình c a T ng Công ty. T ng s n lư ng ngu n nguyên li u ñ u vào hàng năm c a Công ty S n lư ng ðVT 2004 2005 2006 Mua ngoài T n 5.978,78 29,7% 3.127,10 16,56% 3.515,85 17,19% T khai thác T n 14.172,85 70,3% 15.754,53 83,44% 16.938,80 82,81% T ng c ng T n 20.151,63 100% 18.881,63 100% 20.454,65 100%V i năng su t khai thác hàng năm tăng làm cho s n lư ng t khai thác hàng năm c aCông ty cũng tăng theo t m c hơn 14.000 t n năm 2004, 15.754 t n năm 2005 và16.938 t n năm 2006. Ngoài ra, Công ty có t ch c ho t ñ ng thu mua s n lư ng t bênngoài ñóng góp hơn 20% t ng s n lư ng, tuy nhiên kh i lư ng thu mua hàng năm không n ñ nh dao ñ ng t 3 – 6 ngàn t n/năm, năm 2005 ch còn kho ng 16% t ng s n lư ng,gi m g n 50% so v i năm 2004 và năm 2006 chi m kho ng 21%.Cơ c u năm tu i vư n cây cao su Cơ c u tu i cây c a Doruco Năng su t Tu i cây ðơn v tính Di n tích (t n/ha) Dư i 18 năm ha 4.313,20 1,3 – 1,4 T 18 ñ n 23 ha 3.480,64 2,3 – 2,4 năm T 24 năm tr ha 509,84 1,8 – 1,9Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 12
 13. 13. lên T ng c ng ha 8.303,68 1,8 Chu kỳ sinh trư ng c a cây cao su trung bình kho ng 27 năm, tùy theo gi ng cây, ñ t canh tác mà th i gian ki t thi t, xây d ng vư n cây cơ b n m t kho ng t 6 – 8 năm. Th i gian khai thác m cao su là 20 năm, tuy nhiên m c ñ năng su t khai thác m cao su ph thu c vào tu i c a cây. Giai ño n t 18 ñ n 23 năm tu i, cây cho năng su t cao nh t bình quân kho ng 2.3 – 2.4 t n/ha. Hi n nay công ty ñang áp d ng các bi n pháp k thu t tiên ti n nh t ñ nâng cao ch t lư ng m cao su, ñ ng th i gi m giá thành m cao su ñ n m c th p nh t. Bên c nh ñó giá cao su t nhiên trên th gi i tăng cao so v i nh ng năm trư c nên l i nhu n ñ t ñư c r t kh quan. 6.3 Chi phí s n xu t. ð c thù ngành tr ng và khai thác m cao su s d ng nhi u lao ñ ng nên chi phí nhân công tr c ti p chi m 40% doanh thu theo ñ nh m c do T ng công ty cao su Vi t Nam ban hành, g n 70% giá thành s n xu t. Ngoài ra, các chi phí khác như phân bón, công c d ng c ph c v cho viêc khac thác và ñ ng m cao su chi m kho ng 10% giá thành s n xu t. Cơ c u chi phí s n xu t kinh doanh/Doanh thu (tri u ñ ng) Ch tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006Giá v n hàng bán (GVHB) 243.086 66,8% 265.640 61,3% 367.455 61,03%Chi phí bán hàng (CPBH) 3.886 1,1% 4.398 1,0% 7.949 1,32%Chi phí qu n lý (CPQL) 14.438 4,0% 21.077 4,9% 33.978 5,64% T ng chi phí 261.410 71,9% 291.116 67,2% 409.382 67,99% Công ty Ch ng Khoán Cao Su ð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCM ði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 13
 14. 14. B ng chi ti t chi phí s n xu t kinh doanh năm 2006 (ngàn ñ ng) STT S N PH M GVHB CPBH CPQL TIÊU TH 1 Xu t kh u tr c ti p 173.943.328 5.331.949 21.801.197 *M kh i 87.861.663 2.921.230 11.165.274 *M Latex 86.081.665 2.410.719 10.635.923 2 y thác xu t kh u 27.572.416 893.330 3.652.573 *M kh i 21.935.080 725.211 2.965.182 *M Latex 5.637.336 168.119 687.391 3 N i tiêu 165.939.148 1.724.108 8.524.054 *M kh i s n xu t 37.124.806 1.227.740 5.019.880 *M kh i thu mua 105.261.183 53.599 1.694.185 *M Latex 14.729.950 441.769 1.809.989 *M ñ t 289.606 *Skim 8.518.243 *S n ph m khác 15.360 T ng 367.454.892 1.949.387 33.977.8246.4 Trình ñ công ngh .ð c thù c a ngành khai thác m cao su là dùng lao ñ ng ph thông, khai thác theophương pháp th công nên hàm lư ng công ngh , thi t b s n xu t trong ngành ch bi nm cao su không cao. Không có s khác bi t l n v công ngh ch bi n gi a các ñơn vCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 14
 15. 15. ho c các qu c gia trong ngành khai thác và sơ ch s n ph m m cao su. L i th , s khácbi t trong ngành ch y u ph thuôc vào các y u t như: khí h u, th như ng, tay ngh vàkinh nghi m c a ñ i ngũ k thu t và công nhân khai thác m ...Bình Phư c là m t trong nh ng t nh có ch t lư ng ñ t khá t t (ð t ñen, ñ t ñ bazan, ñ tphù sa chi m 61,13% t ng di n tích t nhiên c a t nh) so v i c nư c và là ñi u ki n h ts c quan tr ng trong vi c phát tri n s n xu t nông nghi p c a t nh ñ c bi t là cây cao su.Hơn n a, v i nhi u năm kinh nghi m ho t ñ ng trong lĩnh v c tr ng và khai thác, chbi n m cao su nên trình ñ tay ngh , kinh nghi m c a ngư i lao ñ ng tương ñ i nñ nh. Dây chuy n ch bi n m ly tâm Dây chuy n ch bi n m tinh Quy trình s n xu t m c mCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 15
 16. 16. Nh n m Phân lo i L c Pha tr n ðánh ñông nư c Cân ép Phân lo i S y T oh t Cán s n ph m L ym u ðóng gói Lưu kho Giao hàng Quy trình saûn xuaát muû Latex Concentrate (Muû Ly taâm / Muû Kem)Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 16
 17. 17. • M Latex Yêu c u k thu t c a m cao su Latex HA theo TCVN 6314:1997 - T ng hàm lư ng ch t r n, % (m/m), không nh hơn: 61,5 - Hàm lư ng cao su khô, % m/m, không nh hơn: 60 - Ch t không ch a cao su (m/m), không l n hơn: 2,0 - ð ki m (NH3), % m/m, tính theo kh i lư ng Latex cô ñ c: 0,60 - Tính n ñ nh cơ h c, giây, không nh hơn: 650 - Tr s axit béo bay hơi (VFA), không l n hơn: 0,20 - Tr s KOH, không l n hơn 1,00Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 17
 18. 18. • M cao su SVR 3L Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVR 3L theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,03 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,50 - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80 - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: 35 - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 60 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: 6 - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C: - • M cao su SVR 5 Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVR 5 theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,05 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 18
 19. 19. - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: 30 - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 60 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: - - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C • M cao su SVR 10 Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVR 10 theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,08 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80 - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: 30 - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 50 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: - - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C • M cao su SVRCV 50 Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVRCV 50 theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,02 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,40Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 19
 20. 20. - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80 - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: - - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 60 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: - - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C: 50+-5 • M cao su SVRCV 60 Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVRCV 60 theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,02 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,40 - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80 - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: - - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 60 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: - - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C: 60+-5 • M cao su SVR 20Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 20
 21. 21. Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVR 20 theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,16 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,80 - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80 - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: 30 - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 40 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: - - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C6.5 Tình hình nghiên c u và phát tri n s n ph m m i.S n ph m c a Công ty ch y u là m cao su sơ ch mang ñ c trưng c a s n ph m thu nch t nông nghi p nên vi c t p trung vào vi c nghiên c u cây gi ng m i, c i ti n k thu tcanh tác, khai thác m cao su luôn là m i quan tâm hàng ñ u c a Doanh nghi p.6.6 Tình hình ki m tra ch t lư ng s n ph m/d ch v .Ngoài nh ng tiêu chu n ñ m b o v cây gi ng, phương pháp tái canh, ñ nâng cao hi uqu s n xu t kinh doanh Công ty ñã áp d ng nh ng bi n pháp qu n lý ch t lư ng nghiêmng t nh m ñáp ng tiêu chu n k thu t cao v s n ph m. Hi n nay, Công ty qu n lý s nph m theo tiêu chu n ISO 9001:2000 ñã ñư c t ch c QMS (Australia) và QUACERT(Vi t Nam) ñ ng ch ng nh n. Ngoài ra b ph n ki m ph m c a công ty ñư c Văn PhòngCông Nh n Ch t Lư ng Vi t Nam (VILAS) công nh n phòng thí nghi m ho t ñ ng theotiêu chu n ISO/IEC 17025:2004.6.7 Ho t ñ ng Marketing.Doanh thu xu t kh u chi m trên 50% s n lư ng do ñó ho t ñ ng Marketing r t c n thi tcho vi c m r ng, nâng cao ch t lư ng th trư ng. Tuy nhiên, ð ng Phú là thành viênc a T ng công ty Cao su Vi t Nam nên m i ho t ñ ng Marketing ñ u theo hư ng chñ o chung c a T ng công ty và m i d ng m c ñ là xúc ti n thương m i, kh o sát thtrư ng nư c ngoài...6.8 Nhãn hi u thương m i, ñăng ký phát minh sáng ch và b n quy n.Hình Logo:Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 21
 22. 22. 6.9 Các h p ñ ng l n ñang ñư c th c hi n ho c ñã ñư c ký k t (có ph l c h p ñ ng kèm theo).7. Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh.7.1. Tóm t t m t s ch tiêu v ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty trong nămli n trư c năm ñăng ký niêm y t.K t qu ho t ñ ng kinh doanh Ch tiêu Năm 2005 Năm 2006 T ng giá tr tài s n 536.556.672.338 1.700.995.704.345 Doanh thu thu n 433.187.647.456 602.104.826.984 L i nhu n t ho t ñ ng kinh doanh 148.281.149.154 198.222.280.981 L i nhu n khác 5.615.433.374 6.440.706.092 L i nhu n trư c thu 153.896.582.528 204.662.987.073 L i nhu n sau thu 114.371.860.972 149.421.188.2237.2. Nh ng nhân t nh hư ng ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty trong nămbáo cáo.Trong nh ng năm qua, giá m cao su trên th trư ng th gi i tăng m nh là ñi u ki n h ts c thu n l i ñ m b o cho các doanh nghi p tr ng và khai thác m cao su ho t ñ ng cólãi. Trong quá trình ho t ñ ng, công ty luôn nh n ñư c s quan tâm, h tr c a T ngCông ty Cao Su Vi t Nam, c a chính quy n ñ a phương và các cơ quan ch c năng khácnên ho t ñ ng s n xu t kinh doanh g p nhi u thu n l i. Công ty có ch ñ ñãi ng , khenthư ng thích ñáng cho CBCNV theo tiêu chí s n lư ng khai thác t o ñ ng l c thúc ñ ycho toàn th CBCNV luôn tích c c trong lao ñ ng s n xu t do ñó năng su t khai tháctăng ñ u qua các năm.Bên c nh ñó, ti n ñ canh tác, khai thác m cao su hoàn toàn b nh hư ng b i th i ti tnên ít nhi u ñã nh hư ng k ho ch s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Di n tíchvư n cây tr i r ng trên nhi u ñ a bàn khác nhau, trong khi cây và m cao su có giá tr caonên công tác qu n lý vư n cây và s n lư ng khai thác c a công ty trong th i gian quag p nhi u khó khăn.8. V th c a công ty so v i các doanh nghi p khác trong cùng ngành.8.1 V th c a công ty trong ngành.Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 22
 23. 23. DORUCO là m t công ty ho t ñ ng trong lĩnh v c tr ng tr t, khai thác và ch bi n caosu. So v i quy mô c a các công ty khác trong ngành thì DORUCO là m t công ty tươngñ i l n và là thành viên c a T p ðoàn Công Nghi p Cao Su Vi t Nam. Di n tích vư n cây và năng su t c a các Công ty Cao su thu c T p ðoàn Công Nghi p Cao su VN Năm 2004 Năm 2005 T ng Năng Năng di n tích Di n Di n tích TT Tên Công ty su t bình su t bình vư n tích khai khai thác quân quân cây (ha) thác (ha) (ha) (t n/ha) (t n/ha) A Mi n ðông Nam B 164,288 143,790 1.709 141,064 1.823 1 Cty Cao su ð ng Nai 38,512 31,662 1.520 31,311 1.619 2 Cty Cao su Bình Long 15,768 14,960 1.771 15,402 1.903 3 Cty Cao su Phú Ri ng 18,085 16,499 1.609 15,004 1.800 4 Cty Cao su ð ng Phú 9,198 8,695 1.630 8,303 1.83 5 Cty Cao su L c Ninh 10,125 9,063 1.737 8,406 1.927 6 Cty Cao su Phư c Hòa 16,715 14,883 1.932 14,367 1.945 7 Cty Cao su D u Ti ng 29,274 27,797 1.906 26,889 1.946 8 Cty Cao su Bà R a 8,544 7,344 1.945 7,356 1.767 9 Cty Cao su Tân Biên 6,052 5,797 1.839 6,053 1.969 Cty Cao su Bình 10 Thu n 4,798 802 1.088 1,360 0.881 Cty 1 TV CS Tây 11 Ninh 7,217 6,288 1.823 6,057 1.981 B Tây Nguyên 44,033 20,998 1.203 25,777 1.186 1 Cty Cao su Krong Buk 3,497 1,666 1.617 1,847 1.705 2 Cty Cao su Eah Leo 4,382 2,712 1.015 3,365 1.040 3 Cty Cao su Chư Sê 6,005 4,289 1.484 4,838 1.447 4 Cty Cao su Chư Prông 6,500 4,169 1.163 4,175 1.341 5 Cty Cao su Chư PăhCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 23
 24. 24. 6,782 2,221 1.035 2,761 1.094 Cty Cao su Mang 6 Yang 7,431 3,642 1.151 4,364 0.962 7 Cty Cao su Kon Tum 9,436 2,299 0.957 4,427 0.962T p ñoàn Công Nghi p Cao Su Vi t Nam là ñơn v chính cung ng h u h t s n lư ngm cao su xu t kh u cũng như tiêu th trong nư c. Cơ c u s n lư ng c a công ty so v icác doanh nghi p cùng ngành trong T p ñoàn như sau: Di n gi i Năm 2005 Năm 2006-S n lư ng tiêu th c a công ty 18.884,66 18.856,21-S n lư ng tiêu th toàn ngành 309.185,00 338.706,00-T l % th ph n c a công ty/ngành 6,11% 5,57%Trong năm 2007, Công ty d ki n b o ñ m di n tích cao su khai thác là 7.963 ha, v inăng su t su t bình quân 2,01 t n/ha thì s n lư ng cao su khai thác s trên 16.000 t n,bên c nh ñó cao su thu mua s là 3.500 t n. Như v y t ng s n lư ng cao su ch bi ntrong năm 2007 s trên 19.500 t n.Song song vi c ñ u tư xây d ng cơ b n, c i ti n k thu t nâng cao năng su t, gi m b tgiá thành ñ i v i cơ s hi n h u; Công ty ñang m r ng các d án ñ t i ña hóa l inhu n. C th , Công ty ñã có các d án tr ng cao su t i t nh ðăknông, Campuchia; gópv n vào Công ty C Ph n TM-DV-DL Cao Su, Công ty C Ph n Cao Su Sa Th y; d ánkhu công nghi p 200 ha, khu dân cư 40 ha.8.2 Tri n v ng phát tri n c a ngành:Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 24
 25. 25. Nhi u năm qua, các s n ph m cao su ch t lư ng cao c a Vi t Nam ñã ñư c tín nhi mtrên th trư ng trong và ngoài nư c. Các s n ph m này ñã và ñang ñư c xu t kh u sangcác nư c như Trung Qu c, Singapo, Hàn Qu c, ðài Loan, SNG, ð c, Malaisia, Ucraina,Nh t, Pháp, H ng Kông, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Anh, Hoa Kỳ …Theo s li u sơ k t c a T ng C c Th ng Kê, t ng kim ng ch xu t kh u c nư c năm2006 ñ t ñư c 39,6 t ñô-la M , cao nh t t trư c ñ n nay và tăng 22,1% so v i năm2005. Trong ñó cao su t v trí th 8 trong năm 2005 ñã vươn lên hàng th 7 trong 8 m thàng có kim ng ch xu t kh u trên 1 t USD trong năm 2006 và có m c tăng trư ng caonh t. Vi t Nam có tri n v ng là ñi m giao d ch cao su t m nh p tái xu t năng ñ ng trongvòng 5-10 năm t i khi di n tích cao su ñ u tư t i Lào và Cam puchia ñư c thu ho ch.Hi n nay, di n tích cây cao su c a Vi t Nam ñã lên ñ n 500.000 ha và s n lư ng ñ ttrung bình 450.000 t n/năm, trong ñó trên 80% s n lư ng dùng ñ xu t kh u, lư ng caosu xu t kh u c a T p ðoàn Công Nghi p Cao Su VN chi m hơn 70%. Nhưng cho ñ nnay, Vi t Nam m i ch có 63% di n tích cao su ñư c ñưa vào khai thác, do ñó ti m năngphát tri n còn r t l n.Vì v y ñ nh hư ng cho s phát tri n c a công ty v i ñ nh hư ng c a ngành, chính sáchc a nhà nư c là phù h p v i xu th hi n nay c a th gi i.9. Chính sách ñ i v i ngư i lao ñ ng.Tính ñ n th i ñi m có quy t ñ nh c ph n hóa (Quy t ñ nh s 2662/Qð-BNN-ðMDN c aB Nông nghi p & PTNT ngày 14/09/2006), Công ty có 3.572 CBCNV, trong ñó: N :1.970 ngư i; Nam: 1.602 ngư i T ng s CBCNV phân theo trình ñ và lo i h p ñ ng lao ñ ng như sau: Phân theo trình ñ lao ñ ng: - Cán b có trình ñ ñ i h c, cao ñ ng : 118 ngư i - Cán b có trình ñ trung c p, sơ c p : 376 ngư i - Lao ñ ng ph thông : 3.078 ngư i Phân theo lo i h p ñ ng lao ñ ng: - H p ñ ng không xác ñ nh th i h n là : 1.752 ngư i - H p ñ ng dài h n (1-3 năm) : 1.820 ngư iCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 25
 26. 26. Ngư i lao ñ ng ñư c ngh l , t t, ngh phép và ñư c hư ng lương theo quy ñ nh hi nhành c a Nhà nư c. H ng năm, ngoài 12 ngày phép, ngư i làm vi c lâu năm t i công tys ñư c hư ng thêm ngày tùy theo thâm niên công tác. Công ty xây d ng thang b nglương theo quy ñ nh c a Nhà nư c ñ i v i t ng lo i công vi c và th c t ho t ñ ng c acông ty.ð th c hi n t t các m c tiêu kinh doanh, công ty luôn quan tâm ñ n vi c b sung vànâng cao ngu n nhân l c. Khuy n khích và t o ñi u ki n cho cán b , công nhân viênñăng ký tham gia vào các khóa ñào t o dài h n và ng n h n ñ nâng cao trình ñ ki nth c, chuyên môn nghi p v .Công ty xây d ng b ng lương theo quy ñ nh c a Nhà nư c ñ i v i t ng lo i công vi c vàth c t ho t ñ ng c a công ty. Cơ c u lương c a công ty g m: - Lương chính: không th p hơn m c lương t i thi u do Nhà nư c quy ñ nh cho t ng ch c danh công vi c. - Ph c p lương: ph c p trách nhi m, ph c p h tr các phòng ban khác, ph c p kiêm nhi m, ph c p thâm niên, ph c p ñ c h i, ph c p ñi n tho i, ph c p xăng ñi công tác b ng xe cá nhân. - Công ty áp d ng m c tr lương theo thâm niên công tác. - B o hi m xã h i: công ty ñóng 15%, ngư i lao ñ ng 5% c a m c lương. - B o hi m y t : công ty ñóng 2%, ngư i lao ñ ng 1% c a m c lương. - ð m b o các ch ñ thư ng l , t t cho cán b công nhân viên, m c thư ng luôn thõa ñáng ñ k p th i ñ ng viên tinh th n c a cán b công nhân viên10. Chính sách c t c.Theo Quy t ñ nh c ph n hóa s 2662/Qð-BNN-ðMDN c a B Nông Nghi p & PTNTngày 14/09/2006, thì ñ n ngày 28 tháng 12 năm 2006 Công ty ñã nh n Gi y ch ng nh nðKKD s 4403000069 do Phòng ðăng Ký Kinh Doanh – S K Ho ch và ð u Tư t nhBình Phư c c p. Vì v y, công ty ch có k ho ch d ki n c t c trong các năm 2007-2008-2009 là 15%.Căn c theo ði u l c a công ty và quy ñ nh c a pháp lu t, l i nhu n ròng vào cu i nămtài chính trư c khi chia c t c ph i trích l p các qu ñúng theo lu t ñ nh do H i ñ ngqu n tr ñ xu t và ph i ñư c ð i h i ñ ng c ñông ch p thu n. Công ty ch ñư c tr ct c khi ñã hoàn thành nghĩa v thu và các nghĩa v tài chính khác. Ngay sau khi tr h tCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 26
 27. 27. s c t c ñã ñ nh, công ty v n ph i b o ñ m thanh toán ñ các kho n n và nghĩa v tàis n khác ñ n h n.Tùy tình hình kinh doanh c a công ty, H i ñ ng qu n tr có th t m ng c t c cho cácc ñông theo th i h n hàng quý ho c 6 tháng.11. Tình hình ho t ñ ng tài chính.11.1 Các ch tiêu cơ b n.a. Trích kh u hao TSCð:- TSCð h u hình, TSCð vô hình ñư c ghi nh n theo giá g c. Trong quá trình s d ng,TSCð h u hình, TSCð vô hình ñư c ghi nh n theo nguyên giá, hao mòn lũy k và giá trcòn l i.- TSCð thuê tài chính ñư c ghi nh n theo nguyên giá h p lý ho c giá tr hi n t i c akho n thanh toán ti n thuê t i thi u ( không bao g m thu GTGT) và các chi phí tr c ti pphát sinh ban ñ u liên quan ñ n TSCð thuê tài chính. Trong quá trình s d ng, TSCðthuê tài chính ñư c ghi nh n theo nguyên giá, hao mòn lũy k và giá tr còn l i.- Kh u hao TSCð c a công ty ñư c th c hi n theo phương pháp kh u hao ñư ng th ng:th i gian kh u hao ñư c xác ñ nh phù h p v i Quy t ñ nh s 206/2003/Qð-BTC ngày30/12/2003 c a B Tài Chính ban hành ch ñ qu n lý, s d ng và trích kh u hao TSCð.Th i gian kh u hao ư c tính như sau:Kh u hao TSCð ñ i v i vư n cây cao su ñư c th c hi n theo Công văn s42TCDN/NV3 ngày 02/02/2005 c a C c Tài Chính Doanh Nghi p-B Tài Chính v/vði u ch nh kh u hao vư n cây và Công văn s 165/Qð-TCKT ngày 21/02/2005 c aT ng Công Ty Cao Su Vi t Nam v/v Ban hành t l trích kh u hao vư n cây cao su theochu kỳ khai thác 20 năm; c th như sau:Năm khai thác T l kh u hao % - Năm th 1 2,00 - Năm th 2 2,75 - Năm th 3 3,50 - Năm th 4 4,00 - Năm th 5 4,50 - Năm th 6 4,25 - Năm th 7 4,75 - Năm th 8 5,00 - Năm th 9 5,25Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 27
 28. 28. - Năm th 10 5,25 - Năm th 11 7,00 - Năm th 12 6,75 - Năm th 13 6,25 - Năm th 14 5,50 - Năm th 15 5,25 - Năm th 16 5,25 - Năm th 17 5,00 - Năm th 18 5,75 - Năm th 19 5,75Múc kh u hao cho năm cu i cùng (năm th 20) ñư c xác ñ nh b ng giá tr còn l i c avư n cây c a năm khai thác cu i cùng.Th i gian kh u hao c a các TSCð khác: - Nhà c a, v t ki n trúc 6-20 năm - Máy móc thi t b 6-10 năm - Phương ti n v n t i 6-10 năm - Thi t b văn phòng 3-5 năm - Các tài s n khác 5-10 nămb. M c thu nh p bình quân:Chi phí ti n lương ñư c th c hi n theo Ngh ñ nh s 206/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004c a Chính ph quy ñ nh qu n lý lao ñ ng, ti n lương và thu nh p trong các công ty nhànư c; Ngh ñ nh s 207/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph quy ñ nh ch ñti n lương, ti n thư ng và ch ñ trách nhi m ñ i v i các thành viên H i ñ ng qu n tr ,T ng giám ñ c, Giám ñ c công ty nhà nư c; Quy t ñ nh s 133/Qð-LðTL ngày21/12/2006 v/v ñi u ch nh ñơn giá ti n lương năm 2006 và Quy t ñ nh s 77/Qð-CSVNngày 25/01/2007 v/v thư ng t qu lương H i ñ ng qu n tr , Ban giám ñ c công tythành viên năm 2006 cho Công ty Cao Su ð ng Phú. Quy t ñ nh s 324/CSVN-LðTLngày 05/02/2007 v/v Quy t toán qu lương năm 2006. Năm ðơn v 2005 2006Thu nh p bình quân ð ng/ngư i/tháng 2.940.000 3.555.000Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 28
 29. 29. c. Thanh toán các kho n n ñ n h n:Công ty luôn thanh toán ñ y ñ và ñúng h n các kho n n và các kho n vay c a công ty.Vay và n ng n h n ñ n ngày 28/12/2006 - Vay ng n h n 0 - N dài h n ñ n h n tr 22.383.938.889d. Các kho n ph i n p theo lu t ñ nh:Công ty luôn luôn thanh toán ñ y ñ và ñúng h n các kho n thu giá tr gia tăng, thu thunh p doanh nghi p theo các quy ñ nh c a Nhà nư c.Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c ñ n ngày 28/12/2006 - Thu giá tr gia tăng 0 - Thu tiêu th ñ c bi t - Thu xu t, nh p kh u 0 - Thu thu nh p doanh nghi p 4.014.764.781 - Thu thu nh p cá nhân - Thu tài nguyên - Thu nhà ñ t và ti n thuê ñ t - Các lo i thu khác 1.396.238.421 - Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p kháce. Trích l p các qu :L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p ñư c phân ph i theo quy ñ nh t i Ngh ñ nhs 199/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chínhc a Công ty Nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c ñ u tư vào doanh nghi p khác, Thông tưs 11/2007/TT-BTC ngày 08/02/2007 c a B trư ng B Tài Chính v/v Hư ng d n tríchl p qu khen thư ng, phúc l i năm 2005 và năm 2006 c a Công ty Nhà nư c có ñi uki n ñ c thù.Qu khen thư ng và phúc l i ñ n ngày 28/12/2006 là 71.501.883.134 ñ ng.Theo ði u l , hàng năm công ty s ph i trích l i nhu n sau thu m t kho n vào Qu dtr ñ b sung v n ñi u l theo quy ñ nh c a pháp lu t. Kho n trích này không vư t quá5% l i nhu n sau thu và ñư c trích cho ñ n khi qu d tr b ng 10% v n ñi u l c acông ty.Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 29
 30. 30. f. Dư n vay ngân hàng:T i th i ñi m 28/12/2006, tình hình n vay c a công ty như sau: - Vay dài h n: 103.059.305.111 ñ ngg. Tình hình công n hi n nay: - Các kho n ph i thu ng n h n Ch tiêu Năm 2006 - Ph i thu t khách hàng 33.794.145.782 - Tr trư c cho ngư i bán 11.603.626.653 - Ph i thu n i b ng n h n 18.250.931.782 - Ph i thu khác 636.205.515.761 - D phòng ph i thu khó ñòi 0 T ng 699.854.219.978 - Các kho n ph i tr ng n h n Ch tiêu Năm 2006 - Vay và n ng n h n 22.383.938.889 - Ph i tr ngư i bán 265.295.851 - Ngư i mua tr ti n trư c 4.029.800.000 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c 5.411.003.202 - Ph i tr ngư i lao ñ ng 72.105.600.942 - Chi phí ph i tr 452.185.000 - Ph i tr n i b 141.404.834.388 - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 795.498.660.409 - D phòng ph i tr ng n h n 0 T ng 1.041.551.318.68111.2 Các ch tiêu tài chính ch y u. Các ch tiêu Năm 2005 Năm 2006 Ghi chú 1. Ch tiêu v kh năng thanh toán + H s thanh toán ng n h n: 2,24 1,06 TSLð/N ng n h n + H s thanh toán nhanh: TSLð - Hàng t n kho 1,97 1,01Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 30
 31. 31. N ng n h n 2. Ch tiêu v cơ c u v n + H s N /T ng tài s n 0,24 0,67 + H s N /V n ch s h u 20,3 2,06 3. Ch tiêu v năng l c ho t ñ ng + Vòng quay hàng t n kho: 9,74 9,85 Giá v n hàng bán Hàng t n kho bình quân + Doanh thu thu n/T ng tài s n 0,81 0,35 4. Ch tiêu v kh năng sinh l i + H s L i nhu n sau thu /Doanh thu 0,26 0,25 thu n + H s L i nhu n sau thu /V n ch s 0,28 0,27 h u + H s L i nhu n sau thu /T ng tài 0,21 0,09 s n + H s L i nhu n t ho t ñ ng kinh 0,34 0,33 doanh/Doanh thu thu n12. H i ñ ng qu n tr , Ban giám ñ c, Ban ki m soát, K toán trư ng. • H I ð NG QU N TR- Ông Nguy n Thanh H i - Ch T ch H i ð ng Qu n Tr kiêm T ng Giám ð c- Ông Nguy n T n ð c - Thành viên H i ð ng Qu n Tr- Ông Ph m Văn Luy n - Thành viên H i ð ng Qu n Tr- Ông Hoàng ðình Huy - Thành viên H i ð ng Qu n Tr- Bà Tr n Kim Thanh - Thành viên H i ð ng Qu n Tr • BAN GIÁM ð CCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 31
 32. 32. - Ông Nguy n Thanh H i - T ng Giám ð c- Ph m Văn Luy n - Phó T ng Giám ð c- Ông Hoàng ðình Huy - Phó T ng Giám ð c- Ông Ngô Trư ng Kỳ - Phó T ng Giám ð c • BAN KI M SOÁT- Ông Huỳnh Minh Tâm - Trư ng Ban Ki m Soát- Ông Ph m Ng c Huy - Thành Viên Ban Ki m Soát- Bà Nguy n Th Hương Giang - Thành Viên Ban Ki m Soát • K TOÁN TRƯ NG- Ông Nguy n Thanh Bình - K toán trư ng SƠ Y U LÝ L CH TÓM T T 1- H và tên: NGUY N THANH H I • Gi i tính: Nam. • Ngày tháng năm sinh: 25/09/1956 • Nơi sinh: Phú Giáo – Bình Dương • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Phú Giáo – Bình Dương • ð a ch thư ng trú: Phú Giáo – Bình Dương • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 12/12 • Trình ñ chuyên môn: K sư nông h c và C nhân qu n tr kinh doanh • Quá trình công tác: 01/1981 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: Ch T ch H i ð ng Qu n Tr kiêm T ng Giám ð c • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: khôngCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 32
 33. 33. • S c ph n n m gi : 20.002.500 c ph n Trong ñó: - 20.000.000 c ph n ñ i di n s h u nhà nư c - 2.500 c ph n s h u cá nhân 2- H và tên: NGUY N T N ð C • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 16/10/1952 • Nơi sinh: phư ng Phú Cư ng – TX Th D u M t – t nh Bình Dương • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Tân Uyên – Bình Dương • ð a ch thư ng trú: 39 Ngô ð c K - P. B n Nghé – Q.1 – TP.HCM • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 08.9325234 • Trình ñ văn hóa: 12/12 • Trình ñ chuyên môn: Ti n s nông hóa • Quá trình công tác: 06/1976 ñ n nay công tác t i T p ðoàn Công Nghi p Cao Su Vi t Nam • Ch c v công tác hi n nay: Trư ng ban QLKT – T p ðoàn Công Nghi p Cao Su Vi t Nam • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 4.000.000 c ph n ñ i di n s h u nhà nư c 3- H và tên: PH M VĂN LUY N • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 20/08/1957 • Nơi sinh: Nga Th y – Nga Sơn – Thanh Hóa • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: KinhCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 33
 34. 34. • Quê quán: Nga Th y – Nga Sơn – Thanh Hóa • ð a ch thư ng trú: ð ng Xoài – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 10/10 • Trình ñ chuyên môn: K sư nông nghi p • Quá trình công tác: năm 1981 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: Thành viên H i ð ng Qu n Tr - Phó T ng Giám ð c • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.500 c ph n s h u cá nhân 4- H và tên: HOÀNG ðÌNH HUY • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 22/02/1963 • Nơi sinh: Phú Văn – Th a Thiên Hu • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Phú Văn – Th a Thiên Hu • ð a ch thư ng trú: Ti n Thành – ð ng Xoài – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 12/12 • Trình ñ chuyên môn: C nhân qu n tr kinh doanh • Quá trình công tác: 10/1981 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: Thành viên H i ð ng Qu n Tr - Phó T ng Giám ð c • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.500 c ph n s h u cá nhânCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 34
 35. 35. 5- H và tên: NGÔ TRƯ NG KỲ • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 26/07/1953 • Nơi sinh: TP. H Chí Minh • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Bình Th nh – TP.HCM • ð a ch thư ng trú: ð ng Xoài – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 12/12 • Trình ñ chuyên môn: C nhân K Tài Ngân • Quá trình công tác: 30/10/1977 – 05/1988 công tác t i ngân hàng ð ng Phú. 06/1988 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú. • Ch c v công tác hi n nay: Phó T ng Giám ð c • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.900 c ph n s h u cá nhân 6- H và tên: HUỲNH MINH TÂM • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 24/03/1963 • Nơi sinh: Th a Thiên – Hu • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Hương Trà – Hương ði n – Th a Thiên Hu • ð a ch thư ng trú: Tân Phú – ð ng Xoài – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 12/12Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 35
 36. 36. • Trình ñ chuyên môn: C nhân kinh t • Quá trình công tác: 11/1981 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: Trư ng Ban Ki m Soát • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.400 c ph n s h u cá nhân 7- H và tên: HOÀNG NG C KH I • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 20/04/1955 • Nơi sinh: Thu n L i – Sông Bé • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Khánh Trung – Yên Khánh – Ninh Bình • ð a ch thư ng trú: Thu n Phú – ð ng Phú – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 9/12 • Trình ñ chuyên môn: Sơ c p k toán • Quá trình công tác: 01/04/1984 công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: Thành Viên Ban Ki m Soát – Phó Phòng K Toán • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.200 c ph n s h u cá nhân 8- H và tên: NGUY N TH HƯƠNG GIANG • Gi i tính: N • Ngày tháng năm sinh: 28/07/1983 • Nơi sinh: H i PhòngCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 36
 37. 37. • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: H i Phòng • ð a ch thư ng trú: 101/12 Nguy n Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 08.8219930 • Trình ñ văn hóa: 12/12 • Trình ñ chuyên môn: C nhân kinh t • Quá trình công tác: 2004-2005 chuyên viên tài chính t i Công ty LRA Property Management Los Angeles, M . • Ch c v công tác hi n nay: Thành Viên Ban Ki m Soát - Chuyên viên ñ u tư Văn phòng ñ i di n Công ty VinaCapital Investment Management Ltd. • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 0 c ph n 9- H và tên: NGUY N THANH BÌNH • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 26/01/1959 • Nơi sinh: Tây Sơn – Ti n H i – Thái Bình • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Bình Giang – Thăng Bình –Qu ng Nam • ð a ch thư ng trú: Thu n Phú – ð ng Phú – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819208 • Trình ñ văn hóa: 10/10 • Trình ñ chuyên môn: ð i h c Tài Chính • Quá trình công tác: 10/1980 – 10/1988 công tác t i Công ty Th y S n 11/1988 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: K Toán Trư ngCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 37
 38. 38. • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.600 c ph n s h u cá nhân13. Tài s n. • Tình hình tài s n c ñ nh năm 2006:STT NHÓM TSCð NGUYÊN GIÁ KH U HAO GIÁ TR CÒN L I I NHÀ C A 39.717.984.831 16.705.628.233 23.012.356.598 1 Nhà xư ng SXKD 25.894.246.845 11.684.129.406 14.210.117.439 2 Nhà kho 1.364.645.407 716.568.375 648.077.032 3 Nhà làm vi c 6.756.546.116 2.843.904.270 3.912.641.846 4 Nhà văn hóa 1.502.570.474 879.070.850 623.499.624 5 B nh vi n 899.465.305 259.705.612 639.759.693 6 Trư ng h c 3.300.510.684 322.249.720 2.978.260.964 II V T KI N TRÚC 25.674.766.718 13.100.446.188 12.574.320.530 III MMTB ð NG L C 6.773.736.537 887.186.822 5.886.549.715 IV DCQL + T.B 2.796.157.624 719.367.368 2.076.790.256 TRUY N D N V THI T B S N 48.715.892.393 22.711.803.990 26.004.088.403 XU T VI PHƯƠNG TI N 20.126.079.598 7.165.683.403 12.960.396.195 V NT I VII VƯ N CÂY CAO 241.610.586.068 82.167.811.155 159.442.774.913 SUVIII TSCð CH 565.673.629 565.673.629 0 THANH LÝ IX TSCð VÔ HÌNH T NG C NG 385.980.877.398 144.023.600.788 241.957.276.610 • Di n tích khai thác c a các Nông trư ng Công ty Cao su ð ng Phú:Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 38
 39. 39. Di n tích vư n cây năm 2005STT Nông Trư ng ðVT C ng Tái canh/tr ng m i XD cơ b n Kinh doanh 1 An Bình ha 44,96 1.526,90 1.571,86 2 Tân L p ha 45,89 88,76 1.757,51 1.892,16 3 Tân L i ha 1.554,76 1.554,76 4 Tân Thành ha 22,5 82,35 1.544,09 1.648,94 5 Thu n Phú ha 67,94 1.920,42 1.988,36 6 Tân Hưng ha 481,44 481,44 T ng c ng 68,39 284,01 8.303,68 9.137,52 • Hi n tr ng tình hình qu n lý và s d ng ñ t c a Công ty t i th i ñi m 31/12/2005: T ng di n tích ñ t ñang qu n lý và s d ng 9.453,68 ha A. ð t tr ng cây nông nghi p (Cây cao su): 9.137,52 ha Bao g m: - Vư n cây khai thác 8.303,68 ha Trong ñó: Di n tích s bàn giao cho ñ a phương ñ làm Khu công nghi p và c m công nghi p là 651,65 ha. - Vư n cây ki n thi t cơ b n: 833,84 ha Trư c th i ñi m chuy n sang công ty c ph n, ñ t tr ng cây cao su c a Công ty ñư c Nhà nư c giao, không thu ti n s d ng ñ t, ch ñóng thu s d ng ñ t nông nghi p hàng năm. Sau khi chuy n sang Công ty c ph n, Công ty s th c hi n theo hình th c thuê ñ t. B. ð t chuyên dùng và ñ t khác: 1. ð t XDCB 254,66 ha - ð t giao thông 196,10 ha - ð t xây d ng nhà xư ng, văn phòng 41,5 ha - ð t vư n ươm 17,06 haCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 39
 40. 40. 2. ð t m t nư c 35,54 ha Công ty ñang th c hi n thuê ñ t, tr ti n thuê hàng năm và s ti p t c thuê sau khi chuy n sang công ty c ph n. C. ð t các công trình phúc l i 25,96 ha 1. ð t dùng cho VH-TDTT 15,13 ha 2. ð t dùng cho Y t 2,00 ha 3. ð t nghĩa trang - Tư ng ñài 8,83 ha ð i v i ñ t các công trình phúc l i, Công ty ñư c ti p t c s d ng sau c ph n hóa nhưng không ph i n p ti n thuê ñ t. Ngoài di n tích ñ t ñã qu n lý, khai thác t trư c ñ n nay, t năm 2005 Công ty b t ñ u th c hi n d án phát tri n cao su, v i n i dung là nh n l i 2.598 ha do UBND T nh Bình Phư c giao l i t Ban qu n lý r ng kinh t Su i Nhung ñ tr ng cao su và tr ng c chăn nuôi gia súc. Công ty d ki n s tr ng ñư c kho ng 1.500 ha cao su t qu ñ t c a d án. ð n 31/12/2005, Công ty ñã nh n ñư c trên 1.000 ha ñ t (di n tích c th s ñang ñư c ño ñ c l i) và ñã tr ng ñư c 481,44 ha cao su t i Nông trư ng Tân Hưng. • Giá tr th c t c a doanh nghi p và giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p Theo quy t ñ nh s 2801/Qð-BNN-ðMDN ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v vi c xác ñ nh giá tr doanh nghi p th c hi n c ph n hóa Công ty Cao su ð ng Phú thu c T ng công ty Cao su Vi t Nam − Giá tr th c t c a doanh nghi p 800.472.940.663 ð ng − Giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i DN 645.315.050.109 ð ng Tài s n không tính vào giá tr doanh nghi p 7.069.062.535 ð ng a)Tài s n không c n dùng 3.175.990.336 ð ng Trong ñó: − Tài s n c ñ nh 3.175.990.336 ð ng − Công n ph i thu khó ñòi 0 ð ngCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 40
 41. 41. − Hàng hoá v t tư ñ ng 0 ð ng − ð u tư dài h n 0 ð ng b) Tài s n ch thanh lý 3.308.628.935 ð ng Trong ñó: − Tài s n c ñ nh 3.308.628.935 ð ng − Hàng hoá v t tư ñ ng 0 ð ng − Tài s n th u ch x lý 0 ð ng c) Tài s n hình thành t Qu khen thư ng phúc l i s bàn giao cho Công ñoàn Công ty qu n lý, s d ng là: 584.443.264 ð ng14. K ho ch s n xu t kinh doanh, l i nhu n và c t c trong năm ti p theo.V i nh ng thu n l i và khó khăn như trên, ñ nâng cao hi u qu ho t ñ ng s n xu t kinhdoanh, gi v ng và m r ng th trư ng xu t kh u thì phương cách t t nh t và b n v ngnh t ñó là không ng ng c i ti n ch t lư ng s n ph m, nâng cao thương hi u trên trư ngqu c t . ð ñ t ñư c m c tiêu ñ ra, Công ty ñã ñưa ra nh ng ñ nh hư ng kinh doanhnhư sau: - Ti p t c gi v ng và gia tăng năng su t, s n lư ng m cao su; - ð u tư cơ s v t ch t cho các nông trư ng, ñ u tư cho h th ng x lý nư c th i ñ t o môi trư ng qu n lý và lao ñ ng chuyên nghi p, hi u qu ; - C i ti n mô hình qu n lý cho phù h p v i hình th c ho t ñ ng m i và s phát tri n c a Công ty c ph n; - Nghiên c u chính sách ti n lương, qu n lý lao ñ ng sao cho hi u qu ; - Qu n lý ngu n v n nhàn r i m t cách hi u qu và an toàn nh t b ng cách tăng cư ng: o ð u tư tài chính dài h n; o ð u tư tài chính ng n h n; • K ho ch t ng h p năm 2007Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 41
 42. 42. ðVT: 1.000 ñ ng K HOACHSTT CH TIÊU ðVT NĂM 2007 I DI N TÍCH-NĂNG SU T-S N LƯ NG 1 Di n tích cao su khai thác Ha 7.962,85 2 Năng su t T n/ha 2,01 3 S n lư ng cao su khai thác T n 16.000 4 S n lư ng cao su t n kho ñ u năm - 1.000 5 S n lư ng cao su ch bi n trong năm (5.1 + 5.2) - 19.500 5.1 Ch bi n cao su khai thác - 16.000 5.2 Ch bi n cao su thu mua - 3.500 6 S n lư ng cao su gia công ch bi n - 7 Tiêu th trong năm (7.1 + 7.2) - 19.500 7.1 Cao su thành ph m - 19.5007.1.1 Xu t kh u - 11.7007.1.2 N i tiêu - 7.800 7.2 Cao su nguyên li u (quy khô) - 8 T n kho cu i kỳ (4 + 5 – 7) - 1.000 9 Kim ng ch xu t kh u tr c ti p và y thác XK USD 18.167.702 Trong ñó: kim ng ch XK tr c ti p USD 14.543.161 II GIÁ THÀNH-GIÁ BÁN 1 Giá thành 1.1 Giá thành s n ph m t n kho ñ u năm ñ/t n 18.670.000 1.2 Giá thành s n ph m s n xu t bình quân trong năm a. Giá thành khai thác m nư c bình quân ñ/t n 12.669.483Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 42
 43. 43. b. Giá thành thu mua m tươi bình quân - 24.000.000 c. Chi phí ch bi n cao su bình quân - 1.288.491 d. Giá thành s n xu t c a m khai thác - 13.957.974 e. Giá thành s n xu t c a m thu mua - 25.288.491 1.3 Giá thành bình quân c a SP t n kho ñ u kỳ và SX + thu ñ/t n 16.122.308 mua trong năm Trong ñó: +Giá thành BQ 1 t n m cao su t khai thác - 14.235.152 +Giá thành BQ 1 t n m thu mua - 25.288.491 1.4 Chi phí qu n lý doanh nghi p ñ/t n 989.347 1.5 Chi phí bán hàng bình quân - 325.000 1.6 Giá thành tiêu th BQ (1.3 + 1.4 + 1.5) ñ/t n 17.436.655 +Giá thành cao su t khai thác bình quân - 15.549.499 +Giá thành cao su thu mua bình quân - 26.602.838 1.7 T ng giá thành tiêu th (IV.1.6 x III.7) 1.000ñ 340.014.767 2 Giá bán 2.1 Giá bán t i kho ñ/t n 25.200.000 2.2 Giá bán xu t kh u & y thác xu t kh u - 25.700.000 2.3 Giá bán bình quân - 25.500.000 3 T ng doanh thu 1.000ñ 513.250.000 3.1 S n xu t kinh doanh - 497.250.000 3.2 Ho t ñ ng tài chính - 1.000.000 +Lãi v n góp c ph n + Lãi ti n g i ngân hàng 1.000.000 3.3 Ho t ñ ng khác - 15.000.000 Trong ñó: thanh lý vư n cây cao su 15.000.000 4 T ng chi phí - 376.804.767 4.1 S n xu t kinh doanh - 340.014.767Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 43
 44. 44. +M cao su (1.7) - 340.014.767 +S n ph m khác - 4.2 Ho t ñ ng tài chính - 25.290.000 +Tr lãi vay v n c ñ nh - 3.240.000 +Tr lãi vay v n lưu ñ ng - 22.050.000 4.3 Ho t ñ ng khác - 11.500.000 Trong ñó thanh lý vư n cây cao su - 11.500.000 5 K t qu tài chính - 136.445.233 5.1 S n xu t kinh doanh (l i nhu n t m cao su) - 157.235.233 5.2 Ho t ñ ng tài chính - (24.290.000) 5.3 Ho t ñ ng khác - 3.500.000 6 Phân ph i l i nhu n (5.1 + 5.2 + 5.3) 1.000ñ 6.1 Chuy n l năm trư c - 6.2 Thu TNDN ph i n p - 6.3 L i nhu n còn l i - 136.445.233 6.4 Trích qu d phòng tài chính 5% - 6.822.262 6.5 Qu khen thư ng & phúc l i 10% - 13.644.523 6.6 Chia c t c - 60.000.000 6.7 Qu ñ u tư phát tri n - 55.978.448 III TRÍCH KH U HAO TSCð 1.000ñ 27.786.837 Trong ñó: kh u hao TSCð vư n cây - 16.512.364 IV THANH LÝ TÀI S N C ð NH 1 Thanh lý vư n cây cao su +S lư ng Ha 200 +Doanh thu 1.000ñ 15.000.000 +Giá tr còn l i vư n cây thanh lý - 11.500.000Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 44
 45. 45. 2 Thanh lý TSCð khác V LAO ð NG-TI N LƯƠNG 1 Lao ñ ng bình quân trong danh sách Ngư i 3.851 2 T ng qu lương 1.000ñ 159.000.000 3 Ti n lương bình quân tháng c a CBCNV ð ng 3.440.665 VI ð U TƯ XDCB TRONG NGÀNH & NGOÀI NGÀNH 1.000ð 145.062.053 1 V n ñ u tư XDCB trong năm - 57.240.962 1.1 Xây l p - 35.605.562 Trong ñó xây l p nông nghi p - 12.581.509 1.2 Thi t b - 13.565.400 1.3 KTCB khác - 8.070.000 2 Chuy n ti p năm 2006 - 16.278.271 3 Tr n g c vay tín d ng dài h n - 4.000.000 4 Tr lãi vay ngân hàng - 3.240.000 5 Các d án khác - 64.302.820 +Cty DLTMXNK ( Móng Cái) - 5.000.000 +C i t o trung tâm y t công ty - 9.233.088 +D án TT Văn Hóa TT công ty - 11.086.322 +D án tr ng cao su t i Cư Jut-Daknong - 12.400.250 +D án tr ng cao su t i Campuchia - 17.083.160 +D án khu Công nghi p 200 ha - 1.000.000 +D án khu dân cư 40 ha Thu n Phú (giai ño n 1) - 5.000.000 +Di d i dây chuy n m kem xu ng Tân L p - 1.500.000 +Công ty CP Cao Su Sa Th y (Kom Tum) - 2.000.000VII NGU N V N 1.000ñ 145.062.053 1 Ngu n v n th a năm trư c chuy n sang - 10.000.000 +Kh u hao TSCð - +V n phúc l i - 10.000.000Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 45
 46. 46. +Qu ñ u tư phát tri n - 2 Ngu n v n th c hi n trong năm - 135.062.053 +L i nhu n ñ l i tái ñ u tư (Qu ñ u tư phát tri n) - 55.978.448 +V n KHTSCð - 27.786.837 +Giá tr còn l i vư n cây thanh lý - 11.500.000 +Vay ngân hàng - 12.000.000 +Vay tín d ng - 17.477.357 +V n ngân sách nhà nư c c p - 6.463.162 +V n phúc l i - 3.856.249 • K ho ch xây d ng cơ b n & các d án ñ u tư năm 2007 ðVT: 1.000 ñ ng STT CH TIÊU THÀNH TI N A T NG NHU C U V N ð U TƯ (1 + 2 + 3): 145.062.054 1 V n ñ u tư XDCB 137.822.054 a V n ñ u tư XDCB năm 2007 121.543.783 -Xây l p 76.294.787 -Thi t b 15.847.560 -KTCB khác 29.401.436 b Chuy n ti p năm 2006 16.278.271 -Xây l p 14.943.128 -Thi t b 0 -KTCB khác 1.335.143 2 Tr n vay dài h n ngân hàng 4.000.000 3 Tr lãi vay ngân hàng 3.240.000 B CHI TI T CÔNG TRÌNH 137.822.054 I D ÁN ð U TƯ T NG TH CÔNG TY 28.660.297 1 BCðT NÔNG NGHI P 1.097.529 1.1 Tái canh 0 1.2 Mương ch ng xói mòn 50.000 1.3 Chăm sóc VC KTCB 2001-2002 163.303 1.4 Chăm sóc VC KTCB 2004 642.878 1.5 Chăm sóc VC KTCB 2005 241.348 2 BÁO CÁO KTKT CÁC CÔNG TRÌNH XÂY L P 13.997.368 2.1 Báo cáo KTKT công trình giao thông các nông trư ng năm 7.080.204Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 46
 47. 47. 2007 2.2 Báo cáo KTKT các h ng m c ki n trúc ph c v s n xu t 2007 2.420.180 2.3 Báo cáo KTKT ñư ng 322 ñ n khu quy ho ch NT Tâ Hưng 2.237.894 2.4 Báo cáo KTKT nhà KCS-XNCB Thu n Phú 502.020 2.5 Báo cáo KTKT nhà làm vi c XNCB Thu n Phú 878.535 2.6 Báo cáo KTKT nhà làm vi c Tân L i 878.535 3 BÁO CÁO ð U TƯ THI T B 13.565.400 3.1 Thi t b phòng phân tích m u nư c th i 336.400 3.2 Thi t b ch bi n 119.000 3.3 Thi t b KCS 97.000 3.4 Thi t b văn phòng 200.000 3.5 Phương ti n v n t i 9.500.000 3.6 Thi t b s n xu t 2.240.000 3.7 Thi t b khác 1.073.000 II D ÁN PHÁT TRI N CAO SU NT TÂN HƯNG 28.580.666 1 XÂY L P NÔNG NGHI P 11.483.979 2 CHI PHÍ KHÁC 8.070.000 3 CÁC CÔNG TRÌNH XÂY L P 9.026.687 a Công trình ki n trúc ph c v s n xu t 1.499.031 b Công trình ki n trúc ph c v phúc l i công c ng 4.906.606 c Công trình giao thông 2.621.050 III D ÁN TRUNG TÂM VĂN HÓA TH THAO 11.086.322 1 CHI PHÍ XÂY L P 9.612.750 2 CHI PHÍ KHÁC 1.473.572 a Chi phí l p d án ñ u tư 199.510 b Chi phí thi t k 1.264.350 c L phí th m ñ nh d án ñ u tư 9.712 IV D ÁN TRUNG TÂM Y T CÔNG TY 9.233.088 1 Chi phí xây l p 6.657.978 2 Chi phí thi t b 2.282.160 3 Chi phí KTCB khác 292.950 V D ÁN TR NG CAO SU T I ðĂCNONG 12.400.250 1 Xây l p nông nghi p 4.328.700 -Khai hoang, xây d ng vư n cây 750.000 -Tr ng m i 3.578.700 2 Chi phí khác 5.500.000 -Chi phí ñ n bù 5.000.000 -Chi phí công tác, ti p khách 250.000 -Trang b v t d ng, v t tư 250.000 3 Các công trình xây l p 2.571.550 VI D ÁN TR NG CAO SU T I CAMPUCHIA 17.083.160Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 47

×