Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qui trinhxdcsdl access

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Qui trinhxdcsdl access

  1. 1. Qui trình xây dựng DB Access
  2. 2. Bước 1 <ul><li>Lần lượt xây dựng cấu trúc từng bảng dữ liệu trong CSDL. Với mỗi bảng dữ liệu cần chú ý: </li></ul><ul><ul><li>Khai báo danh sách các trường của bảng ở cột Field Name </li></ul></ul><ul><ul><li>Chọn kiểu dữ liệu phù hợp ở cột Data Type. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thiết lập khóa chính cho bảng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thiết lập các thuộc tính khác cho bảng như: Field Size, Format, Input Mask, Required, Validation Rule. </li></ul></ul><ul><ul><li>Đặt tên Bảng </li></ul></ul>
  3. 3. Bước 2 <ul><li>Thiết lập thuộc tính Lookup cho các trường một cách phù hợp để lấy dữ liệu từ bảng quan hệ một sang bảng quan hệ nhiều. </li></ul>
  4. 4. Bước 3 <ul><li>Thiết lập quan hệ cho các bảng. </li></ul>
  5. 5. Bước 4 <ul><li>Thực hiện nhập liệu bảng một trước bảng nhiều sau. </li></ul>

×