Successfully reported this slideshow.

PHÂN BÓN

2,067 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PHÂN BÓN

 1. 1. CÔNG TY CP ĐT VÀ XNK CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN VINACAFE BUON MA THUOT
 2. 2. PHÂN BÓN CHO CÂY CÀ PHÊ
 3. 3. DINH DƯỠNG THIẾT YẾU CO 2 O 2 H Đa lượn g: Đạm (N) Lân (P) Kali (K) Trung l ượng : L ưu huỳnh (S) Magie (Mg) Canxi (Ca ) Vi löôïng: Keõm (Zn) Saét (Fe) Ñoàng (Cu) Mangan (Mn Molypñen (Mo) Bo (B) Clor (Cl)
 4. 4. Hôïp chaát chöùa caùc chaát dinh döôõng thieát yeáu vôùi caây troàng Phân b ó n NHU CẦU DINH DƯỠNG ĐẤT <ul><li>Cây hút dinh dưỡng để: </li></ul><ul><li>Sinh trưởng: hàng năm cây lớn lên </li></ul><ul><li>Ra hoa, đậu quả hàng năm </li></ul><ul><li>Tạo ra bộ cành, lá mới hàng năm </li></ul>Giàu, Nghèo
 5. 5. MỘT SỐ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC PHÂN BÓN Nguyên tắc bón phân: * Boùn ñuùng caùc loaïi phaân. * B ón đủ và cân đối * Boùn ñuùng thôøi kyø * Boùn ñuùng phöông phaùp .
 6. 6. Cô sôû khoa hoïc cuûa vieäc đề xuất công thức phaân bón cho cây trồng 1. Caên cöù vaøo löôïng chaát dinh döôõng caây laáy ñi 2. Caên cöù vaøo ñoä phì ñaát (löôïng dinh döôõng döï tröõ trong ñaát) 3. Caên cöù vaøo tình traïng dinh döôõng cuûa caây 4. Caên cöù vaøo caùc thí nghieäm ñoàng ruoäng ñaõ ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc cô quan nghieân cöùu khoa hoïc
 7. 7. LÖÔÏNG DINH DÖÔÕNG LAÁY ÑI TÖØ ÑAÁT CUÛA 1 TAÁN CAØ PHEÂ NHAÂN (töông öùng 4,5 taán quaû töôi) Căn cứ từ lượng chất dinh dưỡng lấy đi từ đất
 8. 8. Căn cứ vào tình trạng dinh dưỡng của cây - Bằng chẩn đoán dinh dưỡng trong lá - Bằng các triệu chứng thể hiện trên đồng ruộng
 9. 9. Triệu chứng thiếu dinh dưỡng trên cây cà phê
 10. 10. Thiếu Kali: các lá bánh tẻ cháy từ mép lá vào
 11. 11. Thiếu Mg: lá già có thịt lá chuyển sang màu vàng đồng, bộ gân lá vẫn có màu xanh
 12. 13. Vườn cà phê kiến thiết cơ bản bị thiếu S
 13. 14. Thiếu kẽm: đầu ngọn thân, cành rụt lại, lá non nhỏ lại, hình elip, có các vệt sọc trắng xuất hiện trên lá hai bên gân chính
 14. 15. Thiếu kẽm trên cà chè Catimor
 15. 16. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÀ PHÊ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY <ul><li>Bón cân đối đa, trung vi lượng </li></ul><ul><li>Bón kết hợp hóa học và hữu cơ </li></ul><ul><li>Mục tiêu: </li></ul><ul><li>Năng suất cao, chất lượng tốt </li></ul><ul><li>Hiệu quả kinh tế cao </li></ul><ul><li>Bền vững môi trường </li></ul>
 16. 17. Tröôøng hôïp Naêng suaát caø pheâ vöôït treân 3 taán nhaân/ha, cöù 1 taán nhaân taêng theâm thì boùn theâm 70 kg N, 20 kg P 2 0 5 vaø 70 kg K 2 0 töông ñöông 150kg Ureâ, 100kg laân Vaân ñieån vaø 120kg KCl Lượng phân hóa học cho cà phê kinh doanh trên đất có độ phì trung bình (năng suất 3 tấn nhân/ha) 1. Sử dụng phân đơn
 17. 18. THỜI KỲ BÓN VÀ TỶ LỆ BÓN TRONG NĂM Phân đơn 120 U 450 U + 200 SA 650 120 400 180 U 160 150 U 650 120 200kg SA Urê + SA Lân KCl Cuối Cả năm Giữa Đầu Tưới 2 Lượng bón (kg/ha/năm) Loại phân
 18. 19. <ul><li>2. Dùng phân NPK hỗn hợp </li></ul><ul><li>Khi năng suất đạt khoảng 3 tấn nhân/ha </li></ul><ul><li>Lượng phân bón tổng cộng cả năm: 1750 – 1850 kg </li></ul><ul><li>*Mùa mưa : bón 1550 kg/ha phân NPK 16-8-16-13S-TE , </li></ul><ul><li>chia làm 3 lần </li></ul><ul><li>Đầu mưa: 35% 500 kg </li></ul><ul><li>Giữa mưa: 40% 650 kg </li></ul><ul><li>Cuối mưa: 25% 400 kg </li></ul><ul><li>*Mùa khô: bón 200-300 kg phân NPK nhanh tan 20-5-6-TE </li></ul><ul><li>* Nếu dùng phân NPK cao cấp, có nồng độ cao hơn loại 25 -10-20 TE thì bón 1000 kg/ha/năm trong mùa mưa. </li></ul>
 19. 20. <ul><li> Khi năng suất > 3tấn nhân/ha. Cứ 1 tấn năng suất tăng thêm thì bón thêm 450 kg NPK 16-8-16 hoặc 350kg NPK 25-10-20. </li></ul><ul><li>Như vậy năng suất 4 tấn nhân/ha thì lượng phân bón tổng cộng cả năm là: </li></ul><ul><li>- 2000 kg/ha loại 16-8-16 trong mùa mưa + 300 kg NPK loại 20-5-6 trong mùa khô. </li></ul><ul><li>- 1400 kg/ha loại 25-10-20 trong mùa mưa + 300 kg NPK loại 20-5-6 trong mùa khô. </li></ul>
 20. 22. - Trång c©y ch¾n giã - C©y che bãng l©u dµi - C©y hä ®Ëu trong v­ên cµ phª sau khi c­a-ghÐp
 21. 24. <ul><li>KỸ THUẬT PHUN PHÂN BÓN LÁ </li></ul><ul><li>Đúng nồng độ </li></ul><ul><li>Phun kỹ mặt dưới lá </li></ul><ul><li>Khi vườn cây ở trạng thái đủ ẩm </li></ul><ul><li>Không phun vào lúc nắng gắt </li></ul>
 22. 25. KỸ THUẬT LÀM PHÂN VI SINH Chú ý: cần 400 lít nước để ủ 10 kg Đường đen 7 2 Gói Men ủ (KOM-BIO.X) 6 10-15 kg Vôi bột 5 20-50 kg Phân lân văn điển 4 10 kg Phân urê 3 2 tạ Phân chuồng 2 2 tấn Phế phẩm nông nghiệp 1 SỐ LƯỢNG NGUYÊN LIỆU TT
 23. 26. <ul><li>+ Bước 1: hỗn hợp A: </li></ul><ul><li>1 gói men hoà với 2-3 lít nước khuấy cho tan, sau cho vào phi 200 lít nước. tiếp theo đổ 5 kg đường đen và 1 kg phân urê. </li></ul>
 24. 27. + Bước 2: hỗn hợp B: Vỏ cà phê đủ ẩm, sau đó trộn chung với phân chuồng + phân urê+phân lân+ vôi bột (theo số lượng ở bảng) thật đều.`
 25. 28. + Bước 3: cách ủ: Cho hỗn hợp A phun lên hỗn hợp B. làm sao thật đều và bóp chặt hỗn hợp thấy nước rỉ qua tay là được. ta tiến hành tủ bạt hoặc rơm rạ lên để giữ ẩm.
 26. 29. <ul><li>Chú ý: </li></ul><ul><li>Sau 25-30 ngày ta tiến hành đảo trộn một lần và tưới thêm nước để giữ ẩm. cần trộn khoảng 03 lần là hoàn chỉnh. Kiểm tra đống hoai mục, nguội là có thể sử dụng được. </li></ul>
 27. 30. KÍNH CHÚC HỘI VIÊN ĐƯỢC MÙA

×