Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phac do xu tri ngo doc carbamat

1,162 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Phac do xu tri ngo doc carbamat

 1. 1. tiªu chuÈn chÈn ®o¸n ph¸c ®å xö trÝ cÊp cøu vµ ®iÒu trÞ Ngé ®éc cÊp hµng lo¹t Hãa chÊt trõ s©u carbamat Ths.Bs. NguyÔn TiÕn Dòng
 2. 2. 1. Tiªu chuÈn chÈn ®o¸n 1.1. Hái bÖnh <ul><li>Thêi gian, c¸ch tiÕp xóc víi carbamat </li></ul><ul><ul><ul><li>( ®­êng tiªu ho¸, h« hÊp, qua da). </li></ul></ul></ul><ul><li>Sè l­îng, tªn, d¹ng carbamat ®· sö dông. </li></ul><ul><li>Nguyªn nh©n ngé ®éc: nhÇm lÉn, tù tö, bÞ ®Çu ®éc, bÖnh nghÒ nghiÖp. </li></ul><ul><li>T/chøng ®Çu tiªn sau khi tiÕp xóc víi carbamat, diÔn biÔn. C¸c triÖu chøng kÌm theo. </li></ul><ul><li>ChÈn ®o¸n, xö trÝ ë tuyÕn tr­íc, kÕt qu¶. </li></ul>
 3. 3. 1.2. L©m sµng <ul><li>Héi chøng muscarin </li></ul><ul><li>V· må h«i, ch¶y n­íc m¾t, t¨ng tiÕt n­íc bät, co th¾t PQ, ®au bông, n«n, tiªu ch¶y vµ nhÞp tim chËm. </li></ul><ul><li>Héi chøng nicotin: co giËt, m¸y c¬, nhÞp tim nhanh </li></ul><ul><li>Héi chøng thÇn kinh trung ­¬ng </li></ul><ul><ul><li>§au ®Çu, mÖt mái, chãng mÆt c¶m gi¸c lo l¾ng , co giËt, cã thÓ h«n mª, phï phæi cÊp, suy h« hÊp </li></ul></ul>
 4. 4. 1.3. CËn l©m sµng <ul><li>1.3.1. XÐt nghiÖm c¬ b¶n : CTM, ure, ®­êng, ®iÖn gi¶i ®å, ion calci, ®iÖn t©m ®å, Xquang tim phæi. </li></ul><ul><li>1.3.2. §Þnh l­îng enzym </li></ul><ul><li>Cholinesterase huyÕt t­¬ng vµ hång cÇu gi¶m tho¸ng qua vµ phôc håi sau vµi giê. </li></ul><ul><li>1.3. 3. XÐt nghiÖm ®éc chÊt </li></ul><ul><li>§Þnh l­îng carbaryl m¸u b»ng PP s¾c ký khÝ </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch n­íc tiÓu t×m  naphtol chÊt chuyÓn ho¸ cña carbaryl, </li></ul>
 5. 5. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.1. Xö trÝ ngé ®éc hµng lo¹t </li></ul><ul><li>T×m mét ®Þa ®iÓm ®Ó tËp kÕt c¸c n¹n nh©n. </li></ul><ul><li>ThiÕt lËp ®­êng vµo, ®­êng ra tr¸nh ïn t¾c </li></ul><ul><li>Th«ng b¸o cho B/viÖn  s½n sµng nhËn BN </li></ul><ul><li>P/ lo¹i BN: dïng 4 tÊm biÓn 4 mÇu kh¸c nhau </li></ul><ul><ul><li>MÇu ®en: bÖnh nh©n tö vong </li></ul></ul><ul><ul><li>MÇu ®á: bÖnh nh©n nÆng, nguy kÞch </li></ul></ul><ul><ul><li>MÇu vµng: bÖnh nh©n võa </li></ul></ul><ul><ul><li>MÇu xanh: bÖnh nh©n nhÑ </li></ul></ul>
 6. 6. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.1. Xö trÝ ngé ®éc hµng lo¹t </li></ul><ul><li>BN nÆng, nguy kÞch : hon mª, suy h« hÊp, truþ m¹ch  NKQ, bãp bãng, atropin TM, truyÒn dÞch ®¶m b¶o tuÇn hoµn,  TTC§, HSCC </li></ul><ul><li>BN võa : n«n, buån n«n, ®au bông, m¹ch chËm  atropin TM, than ho¹t (antipois),.  TTC§, HSCC </li></ul><ul><li>BN nhÑ : buån n«n  Uèng than ho¹t </li></ul>
 7. 7. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.2. §iÒu trÞ cô thÓ : kh«ng pralidoxime( PAM ) </li></ul><ul><li>2.2.1. KiÓm so¸t h« hÊp : ngay khi tiÕp xóc BN, tuú t×nh tr¹ng BN mµ cã can thiÖp phï hîp: </li></ul><ul><li>§Æt ®Çu n»m nghiªng an toµn tr¸nh trµo ng­îc </li></ul><ul><li>Hót ®êm r·i häng miÖng </li></ul><ul><li>Thë oxy mòi, nÕu kh«ng c¶i thiÖn </li></ul><ul><li>Bãp bãng qua mÆt n¹ cã oxy </li></ul><ul><li>NKQ hót ®êm, bãp bãng cho tÊt c¶ BN suy h« hÊp . </li></ul>
 8. 8. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.2.2. Lo¹i bá ®éc chÊt ra khái c¬ thÓ </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn khi ®· kiÓm so¸t ®­îc h« hÊp, </li></ul><ul><li>Cëi bá quÇn ¸o BN, t¾m röa b»ng xµ phßng, géi ®Çu .. </li></ul><ul><li>Röa d¹ dµy: tr­íc 6h, pha than ho¹t, 0,5% muèi ¨n. </li></ul><ul><li>Than ho¹t: 1-2g/kg träng l­îng c¬ thÓ, ®a liÒu </li></ul><ul><li>Sorbitol: 1-2g/kg träng l­îng </li></ul>
 9. 9. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.2.3. Atropin ( t¸c dông trªn héi chøng muscarin ) </li></ul><ul><ul><ul><li>LiÒu: 1-3mg TM/ 5 - 10 phót mét lÇn, sau ®ã TB. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TD dÊu hiÖu thÊm atropin ®Ó ®iÒu chØnh liÒu thuèc (da Êm, m¹ch nhanh, phæi hÕt ran, ®ång tö gi·n). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tr¸nh ®Ó t×nh tr¹ng ngé ®éc atropin (da nãng ®á, vËt v·, m¹ch rÊt nhanh, cÇu BQ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LiÒu atropin th«ng th­êng Ýt 10-20mg, triÖu chøng ngé ®éc th­êng hÕt nhanh sau 2-3 ngµy. </li></ul></ul></ul>
 10. 10. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.2.4. C¸c biÖn ph¸p håi søc </li></ul><ul><li>§¶m b¶o h« hÊp cho BN </li></ul><ul><li>Chèng kÝch thÝch b»ng diazepam </li></ul><ul><li>Theo dâi rèi lo¹n nhÞp tim b»ng monitor, §T§ </li></ul><ul><li>Tôt HA  catheter TMTT. Kh«ng dïng adrenalin v× cã thÓ lµm rèi lo¹n nhÞp. </li></ul><ul><li>ThËn träng khi dïng succinylcholin v× succinylcholin bÞ cholinesterase ph©n huû. </li></ul><ul><li>ChÕ ®é ¨n kh«ng cã mì, s÷a v× cacbamat tan nhiÒu trong mì, s÷a. </li></ul>
 11. 11. Thuèc vµ trang thiÕt bÞ cÊp cøu cÇn thiÕt <ul><li>Thuèc </li></ul><ul><li>DÞch truyÒn: Natriclorua 0,9% </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Glucose 5%, 10%, 20% </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ringer lactate </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Than ho¹t: + Antipois-Bmai </li></ul><ul><li>+ Than ho¹t bét gãi 20gam </li></ul><ul><li>Atropin sulfat èng 1/4 mg, 0,5mg vµ 1mg </li></ul><ul><li>Sorbitol 5g </li></ul><ul><li>Diazepin 10mg, midazolam 5mg, thiopental 1g </li></ul><ul><li>Pavulon, tracrium, propofol, diprivan </li></ul>
 12. 12. Thuèc vµ trang thiÕt bÞ cÊp cøu cÇn thiÕt <ul><li>Thuèc </li></ul><ul><ul><ul><li>Dopamin 200mg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dobutamin 250mg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adrenalin 1mg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Noradrenalin 1mg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dung dÞch natribicarbonat 1,4%; 4.2%; 8,4% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dung dÞch cao ph©n tö : Hes-stÐril 6% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Calcium gluconate 10% èng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manitol 20% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zantac 50mg èng </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Thuèc vµ trang thiÕt bÞ cÊp cøu cÇn thiÕt <ul><li>Trang thiÕt bÞ </li></ul><ul><ul><ul><li>B¬m tiªm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml, b¬m cho ¨n 50ml </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>X«ng d¹ dµy sè 8, 10, 12, 14 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>X«ng tiÓu sè 8, 10, 12, 14. 16 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>èng NKQ sè 3, 4, 5, 6, 7, 8 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Canun MKQ sè 4, 5, 6, 7, 8 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mask thë oxy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Catheter tÜnh m¹ch trung t©m </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bãng ambu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>G¨ng, khÈu trang </li></ul></ul></ul>

×