Nganh cao su vn thai lan tang cuong hop tac tren nhieu linh vuc

1,528 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nganh cao su vn thai lan tang cuong hop tac tren nhieu linh vuc

 1. 1. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 1 B N TIN Cao Su Vi t NamHI P H I CAO SU VI T NAM S 25 Ngày 31 tháng 07 năm 2008 TIN TRONG NƯ CNgành cao su Vi t Nam và Thái Lan tăng cư ng h p tác trên nhi u lĩnh v c Ngày 17/07/2008, t i TP. HCM, Hi p h i Cao su Vi t Nam ã ph i h p cùngVăn phòng B Nông nghi p - Phát tri n Nông thôn t i TP. H Chí Minh t ch c cu ch p do TS. Bùi Bá B ng, Th trư ng B Nông nghi p – Phát tri n Nông thôn ch trìv i oàn i bi u ngành cao su Thái Lan do ông Theerachai Saenkaew, Th trư ng BNông nghi p - H p tác xã Thái Lan d n u, V phía oàn Vi t Nam có i di n Vănphòng B , Hi p h i Cao su Vi t Nam, T p oàn Cao su Vi t Nam và Vi n Nghiên c uCao su Vi t Nam. Ông Theerachai Saenkaew là Th trư ng ph trách v ngành cao su Thái Lan,nên m c tiêu c a chuy n thăm Vi t Nam l n này là mong mu n h p tác v i ngành caosu Vi t Nam trên nhi u lĩnh v c và tìm hi u thông tin v tình hình cao su Vi t Nam. Hi n nay, Thái Lan r t quan tâm n vi c phát tri n ngành cao su m t cách b nv ng và hi u qu . S n lư ng cao su c a Thái Lan là 3 tri u t n/năm, cao nh t trên thgi i, tuy nhiên tiêu th n i a ch là 300.000 t n (10%) ph c v cho ngành côngnghi p cao su. S n lư ng cao su Vi t Nam năm 2007 ư c 601.700 t n, trong ó tiêu th trongnư c 80.000 t n, còn r t th p. Vì v y, r t c n phát tri n công nghi p ch bi n cao su giúp gia tăng giá tr cho ngành. Cùng quan i m ó, ông Ph m Văn Hi n – PhóTG T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam (VRG) cho bi t: T p oàn ang t ptrung phát tri n di n tích cao su vùng ông Nam b và Tây Nguyên. Hi n di n tíchcao su T p oàn qu n lý là 240.000 ha, trong ó 170.000 ha ang khai thác, s n lư ng t trên 300.000 t n/năm, năng su t khá cao, bình quân 1,8 t n/ha. Nhưng ngành công
 2. 2. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 2nghi p cao su phát tri n còn h n ch , r t c n s h p tác u tư vào các nhà máys n xu t s n ph m cao su như: săm l p, s n ph m nhúng… Ngoài ra, Vi t Nam cũng mong mu n h p tác v i Thái Lan v ào t o chuyêngia, nghiên c u khoa h c k thu t, trao i gi ng cao su …. Ông L i Văn Lâm, Vi ntrư ng Vi n Nghiên c u Cao su Vi t Nam (RRIV) cho bi t gi a hai Vi n Cao su c aVi t Nam và Thái Lan ã có s trao i v thông tin, ào t o vì u là thành viên c a y ban Nghiên c u & Phát tri n Cao su Qu c t (IRRDB), nhưng ông mong mu n mr ng hơn n a quan h song phương v trao i gi ng, ào t o chuyên gia, công nghi pch bi n s n xu t s n ph m cao su… Thái Lan hi n ang m r ng phát tri n cao su t i vùng ông B c nên h mongmu n h p tác v i Vi t Nam v m t v n chuy n qua c ng à N ng xu t kh u sangcác th trư ng như Trung Qu c, Hàn Qu c, Nh t B n... V tình hình cao su Thái Lan, Th trư ng Theerachai Saenkaew cho bi t:Thái Lan, cao su ti u i n chi m 95%, và thông thư ng m i ti u ch s h u kho ng 2ha cao su. Có 4 t ch c h tr phát tri n cao su Thái Lan: Vi n Nghiên c u Cao suThái Lan ph trách nghiên c u và chuy n giao k thu t; Qu tái canh ORRAF tài trcho các ti u ch khi tr ng l i cao su; Ngân hàng nông dân cho nông dân vay v nphát tri n cao su; H p tác xã là nơi t p h p các ti u ch giúp h c p nh t thông tin, ào t o, sơ ch m … V tình hình cao su Vi t Nam, Bà Tr n Th Thúy Hoa - T ng Thư ký Hi p h iCao su Vi t Nam cho bi t so v i th gi i, hi n Vi t Nam ng th sáu v di n tích caosu, th năm v s n lư ng, th ba v năng su t vư n cây và th tư v xu t kh u. Năm2007, Vi t Nam xu t kh u ư c 714.000 t n, tr giá 1,39 t USD. Cao su ti p t c lànông s n ng th 3 v kim ng ch xu t kh u và chi m 2,9% trong t ng kim ng chxu t kh u c a c nư c. Th trư ng B Nông nghi p – PTNT Bùi Bá B ng ánh giá cao s phát tri nc a ngành cao su Thái Lan, và mong Vi t Nam s h c h i nhi u hơn n a nh ng kinhnghi m phát tri n cao su t Thái Lan. Th trư ng nh t trí v i nh ng phương án h ptác do phía Thái Lan xu t là: ào t o cán b , chuyên gia, trao i thông tin nghiênc u khoa h c và gi ng, phát tri n công nghi p s n ph m cao su.
 3. 3. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 3 t o ti n cho s h p tác này, hai Th trư ng ng ý thành l p um i h p tác c a m i B và th ng nh t s có m t cu c h p h ng năm gi a các i di nnhà nư c, tư nhân, công nghi p trao i v tình hình phát tri n cao su c a hai nư cvà nh ng n i dung h p tác.Xu t nh p kh u cao su trong 6 tháng u năm 2008 và ư c tính trong tháng 7 Trong 6 u năm 2008, lư ng cao su thiên nhiên c a VN xu t kh u ư c236.252 t n, tr giá 598,96 tri u ô-la, gi m 16,8% v lư ng nhưng tăng 11,9% v giátr và ơn giá tăng 34,5% so v i cùng kỳ năm trư c. Giá cao su trong tháng 6 bình quân là 2.835 USD/t n, hơn tháng 5 kho ng 239USD/t n, t m c cao nh t t trư c n nay, cao hơn cùng kỳ năm trư c là 41,3 %. Sơ b trong tháng 7, lư ng cao su xu t kh u tăng hơn tháng 6, t kho ng 70ngàn t n và giá cao su v n ti p t c tăng, ư c kho ng 2.900 USD/t n. Lư ng và giá cao su thiên nhiên xu t kh u trong 6 tháng u năm 2008 Tháng Xu t kh u 2008 So 2007 t n ngàn USD USD/t n %t n % USD % USD/t n 1 51.515 116.985 2.271 78,8 109,2 138,6 2 31.186 72.658 2.330 95,4 123,5 129,5 3 40.894 102.247 2.500 107,0 140,7 131,5 4 37.721 96.496 2.558 84,7 111,2 131,3 5 26.576 70.573 2.656 53,4 70,2 131,3 6 48.360 140.001 2.835 90.5 127.8 141.3 C ng 236.252 598.960 2.535 83,2 111,9 134,5 Ngu n: Hi p h i Cao su VN t ng h p t Thông tin Thương m i, T2-7/2008 Ch ng lo i cao su ư c xu t kh u nhi u nh t trong 6 tháng u năm v n làSVR 3L (39,1%), k n là SVR 10 (18,1%), latex (6,3%) và cao su h n h p (3,9%).H u h t, các ch ng lo i gi m lư ng xu t kh u, riêng SVR CV 50 l i tăng áng k ,hơn 69,45 % so v i cùng kỳ năm 2007. Ư c lư ng tháng 7 xu t ư c kho ng 70 ngàn t n cao su, tr giá 205 tri u ô-la,và ơn giá cao hơn tháng 6 tháng kho ng 35 USD/t n, t 2.930 USD/t n. Các doanh nghi p xu t kh u l n trên 1000 – 1.900 t n trong tháng 7 là Cty Caosu ng Nai, Cty Cao su D u Ti ng, Cty CP XNK Năng Nguyên, T p oàn Công
 4. 4. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 4nghi p Cao su Vi t Nam, Cty THNN SX TM DV Thi n Hưng (Bình Dương), CtyCP XNK t ng h p Bình Phư c, Cty CP Cao su ng Phú. Ch ng lo i cao su xu t kh u trong 6 tháng 2008 Ch ng lo i T n 000USD USD/t n % lư ng So 2007 v lư ng SVR 3L 92.289 248.885 2.697 39,1 -18,06 SVR 10 42.725 105.199 2.462 18,1 -12,60 Latex 14.907 24.911 1.671 6,3 -45,81 Cao su h n h p 9.294 22.101 2.378 3,9 -65,03 SVR CV60 7.502 20.426 2.723 3,2 -37,25 SVR 20 6.803 16.777 2.466 2,9 -9,57 RSS 3 4.777 12.741 2.667 2,0 -29,48 RSS 3.759 9.651 2.567 1,6 9,62 CSR L 3.601 10.024 2.784 1,5 -57,97 CSR 10 3.532 8.944 2.532 1,5 -58,56 SVR CV50 3.006 8.061 2.682 1,3 69,45 SVR 5 2.565 6.665 2.598 1,1 -23,30 SVR L 1.945 5.366 2.759 0,8 -27,17 STR 20 614 1.666 2.713 0,3 -8,25 CSR 5 285 762 2.674 0,1 -77,33 SIR 10 101 262 2.594 0,04 -49,75 RSS 1 100 264 2.640 0,04 -50,00 Lo i khác 38.447 96.255 2.504 16,3 249,21 C ng 236.252 598.960 2.535 100 Ngu n: Hi p h i Cao su VN t ng h p t Thông tin Thương m i, T 1-7/2008Công ty Cao su Phú Ri ng n m trong Danh sách Top 10 Doanh nghi p t gi ithư ng Sao vàng ông Nam B 2008 Ngày 12/7/2008, H i ng bình ch n chung tuy n Gi i thư ng Sao Vàng ôngNam b 2008 ã h p xét chung tuy n, quy t nh danh sách các thương hi u o t Gi ithư ng Sao Vàng ông Nam b năm 2008. L trao Gi i thư ng này ư c t ch c vàolúc 19h t i ngày 02/8/2008, t i thành ph bi n Vũng Tàu t nh BRVT. Các cơ quan tham d g m Lãnh o TW h i các nhà DN Tr Vi t Nam, Lãnh o H i DN Tr 6 t nh ông Nam b , Lãnh o ài phát thanh truy n hình t nhBRVT và báo chí. Công ty Cao su Phú Ri ng, H i viên Hi p h i Cao su Vi t Nam, ư c vinh dn m trong Danh sách Top 10 Doanh nghi p t gi i thư ng Sao vàng ông Nam B2008. Gi i thư ng Top 10 ư c xét d a vào các tiêu chí: Doanh thu, n p ngân sách,gi i quy t vi c làm và theo nhóm ngành ngh .
 5. 5. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 5T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam kh o sát tr ng cao su t i Nigeria Ngày 14/72008, ông Lê Quang Thung, T ng Giám c T p oàn Công nghi pCao su Vi t Nam cho bi t, u tháng 8, T p oàn s sang Nigeria kh o sát tr ngcao su và cây lương th c t i nư c này. N u chuy n kh o sát thành công, T p oàn sl p d án trình Chính ph và các b ngành liên quan ng ra làm u m i phát tri ncây cao su, cây lương th c t i ây. Trư c m t, T p oàn s th c hi n m t mô hình m u t i Nigeria, sau ó nhânr ng ra các nư c khác. D ki n m i nư c s phát tri n 100.000 ha chia thành nhi utrang tr i chuyên tr ng cao su, lúa, mì hay chăn nuôi gia súc…, m i trang tr i kho ng10.000 ha. T p oàn ch n Nigeria vì ây là nư c có i u ki n giao thông tương i thu nl i và tình hình chính tr n nh nh t so các nư c khác trong khu v c. Theo nghc a ông ng Minh Sơn, T ng Giám c Công ty Tư v n u tư và Xây d ng qu c t , ơn v có kinh nghi m trong tư v n tri n khai d án tr ng tr t, chăn nuôi t i châu Phi,T p oàn nên ch n kho ng 10 nư c Tây Phi tri n khai r ng d án này.http://xttm.agroviet.gov.vn/loadasp/hang/caosu-spec-detail.asp?tn=tn&id=1897100 , 15/7/08Kh i công xây d ng Khu công nghi p Cao su Bình Long Ngày 25/7/2008, t i xã Minh Hưng, huy n Chơn Thành, t nh Bình Phư c, khucông nghi p Minh Hưng III- Cao su Bình Long ã ư c kh i công xây d ng. Tham dcó ông Nguy n T n Hưng, y viên Trung ương ng - Bí thư T nh y kiêm Ch t chH ND t nh Bình Phư c; ông Nguy n Văn L i, Thư ng v t nh y, Phó ch t ch t nh;ông Lê Minh Châu, Phó TG T p oàn Công nghi p Cao su VN. Ông Phan ình Phúc, Phó giám c kiêm TG Công ty CP Khu công nghi pCao su Bình Long cho bi t: Khu công nghi p Minh Hưng III có di n tích 291,52 ha,th i gian d án là 50 năm. T ng kinh phí xây d ng cơ s h t ng là 289 t ng, g m2 giai o n (208 t ng và 81 t ng). Tham gia góp v n c ph n g m 8 c ông,trong ó CTCS Bình Long là ơn v u tư ch l c, góp v n chi ph i. Ngay sau l ng th , T p oàn DONGWHA-Hàn Qu c ã ký h p ng thuê t v i MDFVRG(Vi t Nam) xây d ng nhà máy s n xu t g ngay t i khu công nghi p v i v n u tư là125 tri u USD, công su t nhà máy 300.000 m3 g /năm. D ki n, u năm 2010 nhàmáy s i vào ho t ng (Ngu n: T p chí Cao su Vi t Nam, s 272 ngày 01/08/2008).
 6. 6. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 6Thông báo c a Công ty Tân C ng Sài Gòn v vi c v n chuy n container hàngxu t/nh p gi a c ng Cát Lái, c ng Tân C ng và các ICD Ngày 16/4/2008 Công ty Tân C ng Sài Gòn ã có thông báo s 760/TC-KHKTv chính sách v n chuy n container hàng xu t/nh p kh u gi a c ng Cát Lái, c ng TânC ng và các ICD (ICD Sóng Th n, ICD Transimex, ICD Tanamexco, ICD B n Nghévà ICD Phúc Long) như sau: • i v i container nh p tàu: k t 01/5/2008, Công ty Tân C ng Sài Gòn mi nphí nâng h hai u cho t t c các container hàng nh p d t i c ng Cát Lái chuy n nc ng ích ư c th hi n trên v n ơn và manifest (c ng Tân C ng và các ICD nêutrên) và thu phí v n chuy n như sau: ơn v tính: VN Stt Tuy n ư ng 20’H 40’H 45’H 1 C ng Cát Lái – c ng Tân C ng Mi n phí Mi n phí Mi n phí 2 C ng Cát Lái – ICD Mi n phí Mi n phí Mi n phí (Tanamexco, Transimex, B n Nghé, Phúc Long) 3 C ng Cát Lái – ICD Sóng Th n 374.000 660.000 792.000 • i v i container xu t tàu: k t ngày 01/7/2008, Công ty Tân C ng Sài Gònmi n phí nâng h hai u và thu phí v n chuy n i v i container hàng xu t ư c óng hàng, h bãi t i c ng Tân C ng, các ICD (Transimex, Tanamexco, B n Nghé vàPhúc Long) và container hàng xu t ã ư c thông quan t i ICD Sóng Th n chuy n vc ng Cát Lái xu t tàu như sau: ơn v tính: VN Stt Tuy n ư ng 20’H 40’H 45’H 1 C ng Tân C ng – c ng Cát Lái 124.000 227.000 273.000 2 ICD (Tanamexco, Transimex, B n 116.000 215.000 258.000 Nghé, Phúc Long) - C ng Cát Lái 3 ICD Sóng Th n - C ng Cát Lái 147.000 273.000 328.000 + Hai bi u giá trên ã bao g m thu giá tr gia tăng.
 7. 7. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 7 + i v i container hàng quá kh , quá t i và hàng nguy hi m: C ng ch nh n v n chuy n nh ng container mà phương ti n c a C ng có kh năng m nh n, giá cư c v n chuy n ư c thu tăng thêm 100% ơn giá nêu trên. + Quy nh v vi c thu phí: - i v i container hàng xu t ư c óng hàng, h bãi t i c ng Tân C ng chuy n v c ng Cát Lái xu t tàu: khách hàng s óng phí v n chuy n tr c ti p cho c ng Tân C ng. - i v i các container hàng xu t ư c óng hàng, h bãi t i các ICD chuy n v c ng Cát Lái xu t tàu: các ICD s thu h C ng và khách hàng óng phí v n chuy n cho C ng thông qua các ICD này. Thông báo trên ư c áp d ng t ngày 01/5/2008. N u có yêu c u v n chuy n,có th liên h tr c ti p v i Cty CP i lý Giao nh n V n t i X p d Tân C ng.T p oàn Hoàng Anh Gia Lai xây d ng 2 nhà máy sơ ch cao su t i Lào Chính ph Lào v a ng ý c p cho T p oàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)10.000 ha t tr ng cao su t i Atapư ti p t c tr ng cho năm t i, nâng t ng di n tíchcao su t i ây lên 15.000 ha; ng th i cho phép HAGL xây d ng hai nhà máy sơ chcao su vào năm 2012 v i công su t 40.000 t n/năm. HAGL b t u u tư tr ng cao su t i Lào vào năm 2005. n nay HAGL ãtr ng ư c 5.000 ha t i t nh Atapư, Xêkông và xây d ng hai nhà máy ch bi n g tinhch xu t kh u v i t ng v n u tư 25 tri u USD, t o vi c làm cho 500 lao ng t i hait nh nói trên (Ngu n: T p chí Cao su Vi t Nam, s 272 ngày 01/08/2008).Các hi p nh và nguyên t c WTO Nh m h tr các doanh nghi p Vi t Nam tìm hi u v WTO, Phòng Thương m ivà Công nghi p Vi t Nam ã biên so n b sách Các hi p nh và nguyên t c WTO.B sách này g m 10 cu n sách nh , m i cu n ư c thi t k dư i d ng các câu h ing n g n và các câu tr l i d hi u nh m giúp ngư i c có th d dàng ti p c n v inh ng hi p nh và nguyên t c ph c t p c a WTO. t i b sách trên, vui lòng nh n vào ư ng d n sauhttp://chongbanphagia.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=128&Itemid=391
 8. 8. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 8 m Phú M bán m t giá trên toàn qu c K t ngày 01/08/2008, T ng Công ty Phân bón - Hóa ch t d u khí (DPM) stri n khai chính sách th ng nh t bán m t giá trong toàn b h th ng các c a hàng ilý treo bi n hi u DPM trong ph m vi c nư c. tri n khai chính sách bán th ng nh t m t giá, DPM hi n ã có nh ng bư cchu n b có tính t ng th như: b o m v n hành nhà máy n nh, an toàn cungc p cho th trư ng s n lư ng n nh t 740.000 t n/năm, tích c c tri n khai k ho chnh p kh u 250.000 t n phân bón trong năm 2008 cung c p cho th trư ng. Thông tin v giá c c a DPM s ư c niêm y t t i t t c các c a hàng i lýDPM, công b trên các phương ti n thông tin i chúng và website: www.dpm.vn (Trích: http://xttm.agroviet.gov.vn/loadasp/tn/tn-spec-nodate- detail.asp?tn=tn&id=1903583 ngày 31/07/2008)Tình hình nh p g cao su nguyên li u trong 6 tháng u năm 2008 Trong 6 tháng u năm 2008, lư ng g cao su nguyên li u ã nh p vào Vi tNam t kho ng 108.072 m3, tr giá 26,5 tri u ô-la, gi m 42,6% v lư ng và 39,8%v tr giá. Giá g cao su nh p tăng 4,9 % so v i cùng kỳ năm 2007, bình quân kho ng245,6 USD/m3 g x . G cao su nh p kh u hi n x p h ng th 6, chi m kho ng 4,9 % t ng giá tr gnh p, sau ván MDF, b ch àn, teak, thông và căm-xe. T ng giá tr các lo i g nh ptrong 6 tháng là trên 545 tri u ô-la, tăng 21 % so v i 6 tháng u năm 2007. Thtrư ng chính cung c p các lo i g nguyên li u cho Vi t Nam là Malaysia, Lào, M ,Trung Qu c, Myanma, Campuchia và Thái Lan. S li u th ng kê g cao su nguyên li u nh p trong 6 tháng u năm 2008 Tháng Nh p kh u 2008 So 2007 3 m Ngàn USD USD/ m3 %m 3 % USD % USD/ m3 1 22.143 5.525 249,5 60,0 60,1 100,1 2 11.690 2.903 248,3 69,2 69,9 100,9 3 20.701 5.193 250.9 45,9 55,9 121,7 4 15.061 3.748 248.9 59.7 64.6 108.2 5 18.050 4.580 253.7 52.1 55.1 105.7 6 20.427 4.592 245.6 69.1 62.6 99.0 C ng 108.072 26.542 245,6 57,4 60,2 104,9 T ng h p t Thông tin thương m i, 21/7/2008
 9. 9. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 9Phí “t c ngh n c ng” c n ư c xem xét l i T ngày 15/7/2008, nhi u hãng tàu bi n ng lo t thông báo thu phí "t c ngh nc ng" t i TP. HCM v i m c t 50-100 USD tùy theo container. Hãng tàu Sea & Air Freight International ã thông báo b t u thu phí t cngh n c ng t ngày 15/7/2008 v i m c USD50/20’ và USD100/40’. Vi c b t ng phát sinh thêm lo i phí này ã t lên vai doanh nghi p m t gánhn ng quá l n trong hoàn c nh khó khăn hi n nay. Hàng hóa ng t i c ng là lý docác hãng tàu thu thêm phí này. Tuy nhiên, hi n nay qua ki m tra t i các c ng l n cũngnhư m t s c ng nh khác t i TP.HCM, Phó ch t ch UBND TP. HCM, bà Nguy nTh H ng cho bi t các c ng ã gi i quy t d t i m hàng hóa t n ng theo ch oc aUBND TP, hàng hóa lưu thông qua c ng ã tr l i bình thư ng, không có hi n tư ngt c ngh n hàng hóa như tháng 4 và 5/2008. M i ây, trong cu c h p v i các hãng tàul n như Wan Hai Lines, NYK, Maersk, SYMS... (chi m 90% th ph n hàng hóa b ngcontainer trên a bàn TP.HCM), bà H ng ã kh ng nh: vi c các hãng tàu l y lý dotình hình t c ngh n t i m t s c ng bi n là vô lý. Theo Th trư ng B Công Thương, ông Nguy n Thành Biên, d ki n ngày13/8/2008, oàn công tác liên b g m Công Thương, Tài chính, Giao thông v n t i vàPhòng Thương m i – Công nghi p VN (VCCI) s vào TP. HCM gi i quy t nh ngki n ngh mà UBND TP. HCM ã c p. "Ph i th a nh n dù h t ng các c ng hi nnay chưa t t, nhưng ây không ph i là lý do chính áng các hãng tàu mu n ra thôngbáo th nào cũng ư c", ông Biên nói. Ông Biên cũng cho r ng c n gi i quy t d t i m chuy n này không y khó khăn thêm lên vai các doanh nghi p trong b i c nhkhó khăn hi n nay. ư c bi t, hãng tàu Maersk Line v a ra thông báo ngưng áp d ng vi c thu phít c ngh n c ng t i các c ng TP.HCM và H i Phòng v n ã ư c thông báo trư c ó làcó hi u l c áp d ng t ngày 1/8/2008. Lý do ư c ưa ra là n l c c i thi n tình hìnht i các c ng bi n hi n ã ư c c i thi n áng k . Hi n ngoài Maersk Line và m t shãng tàu khác, nhi u hãng tàu v n ti p t c áp d ng lo i phí trên. Hi p h i Cao su VN s ti p t c theo dõi, lên ti ng m nh m b o v doanhnghi p và ti p t c thông tin n các h i viên v v n này. (Ngu n tham kh o: Báo Tu i tr ngày 18/7/08 và 05/8/08)
 10. 10. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 10S n lư ng l p xe tăng trong 6 tháng u năm 2008 Theo s li u c a T ng c c Th ng kê, s n lư ng l p xe ô-tô và máy kéo các lo itrong 6 tháng u năm 2008, t kho ng 596,7 ngàn chi c, tăng 28,9 % so v i cùng kỳnăm 2007. Ư c trong tháng 7 có th s n xu t kho ng 101 ngàn chi c, tăng 16 % sotháng 7/2007. S n lư ng c a l p xe mô-tô, xe máy, xe p trong 6 tháng u năm t kho ng6,23 tri u chi c, tương ương v i cùng kỳ năm 2007.Công ty Tài chính cao su tăng v n i u l lên 1.000 t ng Công ty Tài chính Cao su v a ư c tăng v n i u l t 800 t ng lên 1.000 t ng theo Quy t nh s 1704-NHNN do Ngân hàng Nhà nư c ban hành ngày29/07/2008. Công ty Tài chính Cao su là ơn v thành viên c a T p oàn Công nghi p Caosu Vi t Nam, có ch c năng huy ng v n; cho vay và các ho t ng khác như thamgia th trư ng ti n t , chi t kh u c m c thương phi u, trái phi u và các gi y t có giákhác, u tư cho các d án, liên doanh liên k t v i doanh nghi p theo h p ng, cung ng d ch v tư v n v ngân hàng, tài chính, ti n t , u tư...
 11. 11. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 11 TIN NGOÀI NƯ CH i ngh và Tri n lãm Cao su Qu c t 2008 (IRC 2008) t i Kuala Lumpur,Malaysia t ngày 20 – 23 /10/2008 H i ngh và Tri n lãm Cao su Qu c t 2008 do U ban Cao su Malaysia(Malaysian Rubber Board: MRB) t ch c. IRC t lâu ã tr thành m t trong nh ng ski n uy tín c a ngành cao su th gi i, là nơi các nhà nghiên c u cao su và nhà k thu thàng ug pg nh kỳ th o lu n và trình bày các k t qu nghiên c u và c p nh tthông tin phát tri n m i nh t c a ngành cao su th gi i. Các báo cáo trình bày t i IRC 2008 c a các nhà khoa h c và chuyên gia hàng u v cao su như: Giáo sư Toshio Nishi, i h c Tohoku, Nh t B n; Giáo sư Alan N.Gent: i h c Akron, Akron, Hoa Kỳ; Ti n sĩ Abd. AZiz Sheikh Abd. Kadir, y banNghiên c u và Phát tri n Cao su Qu c t … v các lĩnh v c: v t lý h c cao su và cơkhí, s mô ph ng máy tính, s n xu t nâng cao, công ngh sinh h c cao su, khoa h c vàk thu t latex, các nguyên li u nâng cao, môi trư ng, tái sinh và sinh thái h c côngnghi p, công ngh nano, công ngh l p xe, b o t n năng lư ng, các phương pháp ánhgiá và ki m nghi m m i,… Phí tham d : 650 Euro/ngư i. Song song v i H i ngh Cao su Qu c t 2008 là Tri n lãm v k thu t, gi ithi u các s n ph m, nguyên li u m i cũng như các thi t b v sơ ch và ki m ph m.Các ngành ngh tr n lãm: công ngh l p xe, cao su nguyên li u & ch t ph gia, thi tb ki m ph m, cơ khí & sơ ch cao su, các nhà s n xu t s n ph m cao su, n ph m &các nhà xu t b n. Thông tin chi ti t có t i trang web www.irc2008malaysia.com.my“Tri n lãm Công ngh Cao su l n th 8” t i Thư ng H i, Trung Qu c s di n rat ngày 4 - 6 /12/2008 T năm 1998, Tri n lãm Công ngh Cao su ã thu hút g n 1.000 nhà tri n lãmvà 25.000 khách tham quan t hơn 50 qu c gia và vùng lãnh th trên kh p th gi i, vàtr thành tri n lãm chính th c v cao su l n nh t t i Trung Qu c. Thông tin chi ti t có t i trang web www.rubbertech.com.cn
 12. 12. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 12Tình hình nh p cao su thiên nhiên c a Trung Qu c tháng 5/2008 Trong tháng 5/2008, lư ng cao su thiên nhiên (NR) nh p vào Trung Qu c là151.500 t n, tăng hơn cùng kỳ năm trư c kho ng 3,1 % nhưng gi m hơn tháng 4 là21,1% do gi m trên h u h t các ch ng lo i. Ch ng lo i cao su kh i nh chu n k thu t TSR có lư ng nh p l n nh t, t75.500 t n (49,8 %), k n là cao su h n h p (compound) t 50.800 t n (33,5%), caot RSS 12.000 t n (7,9%) và latex 9.700 t n (6,4%). Trung Qu c nh p cao su thiên nhiên nhi u nh t là t Thái Lan, Malaysia vàIndonesia. Th ng kê lư ng cao su thiên nhiên nh p vào Trung Qu c tháng 5/2008 (ngàn t n) Ch ng lo i Thái Malaysia Indonesia Vi t Khác C ng T l So tháng So tháng Lan Nam (%) 5/07 (%) 4/08 (%) TSR 22,1 30,1 21,2 0,9 1,1 75,5 49,8 -6 - 24 Compound 12,6 24,7 5,2 0,5 7,8 50,8 33,5 13 -4 RSS 8,6 0 0,6 0 2,8 12,0 7,9 20 - 48 Latex 8,1 0,7 0,5 0,5 0,1 9,7 6,4 14 - 30 Khác 1,0 0,1 0,7 0,5 1,1 3,5 2,3 9 10 T ng 52,4 55,6 28,2 2,4 12,9 151,5 100 3,1 - 21,1 c ng T l (%) 34,6 36,7 18,6 1,6 8,5 100 Ngu n: Hi p h i Cao su VN trích d n t CBI, 07/2008Malaysia: xu t kh u găng tay cao su s tăng ch m l i Xu t kh u găng tay cao su c a Malaysia d báo s ch tưng 5% trong năm nay,m c th p nh t k t 6 năm nay, do l i nhu n c a ngành này gi m sút khi ng ôlaM gi m giá mà giá nhiên li u và chi phí nguyên li u u tăng m nh. Malaysia ã xu t kh u 83,4 t chi c găng tay cao su trong năm qua, chi m 2/3th trư ng th gi i. Tr giá xu t kh u trong năm nay có th tăng lên 6,2 t Ringgit. Tháng 7 và tháng 8 là nh ng tháng r t khó khăn v i ngành, khi mà giá m caosu lên t i 7,20 Ringgit/kg, và giá i n cũng tăng 26%. Chính ph nư c này cũng ãquy t nh tăng giá khí thiên nhiên thêm 75% k t ngày 1/8. http://www.vinanet.vn/Newsdetail.aspx?NewsID=146445 ngày 28/07/2008
 13. 13. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 13 n s gi m nh p kh u l p xe Trung Qu c Do nh hư ng b i các bi n pháp ch ng bán phá giá mà chính ph n ưara, c ng v i vi c chính ph Trung Qu c gi m tr c p xu t kh u, cư c phí v n chuy ntăng và ng Rupi gi m giá, nh p kh u l p xe Trung Qu c vào n cu i cùng cũngb t u gi m. Nh p kh u l p xe thương ph m c a Trung Qu c vào n ã gi m 40% sov i m c cao 105.000-150.000 chi c m i tháng trong giai o n tháng 1 – tháng 6/2008. Vi c ng n i t gi m giá m nh so v i USD ã góp công l n vào xu hư ngnày. Trong 6 tháng u năm nay, ng Rupi c a n ã gi m g n 10%. T cgi m m nh nh t t p trung vào nh ng tháng 4-6/2008, khi Rupi gi m 7,6% giá tr sov im c nh cao 39,88 Rupi/USD ngày 01/4 xu ng 42,93 Rupi ngày 30/6. Hi n t giánày ti p t c gi m xu ng 43,29 Rupi. (Ngu n: http://www.vinanet.vn/Newsdetail.aspx?NewsID=145764 ngày 23/07/2008)Goodyear ư c b u ch n là công ty ư c tin c y nh t Công ty Goodyear Tire & Rubber ã ư c Công ty Audit Integrity Inc. và T pchí Forbes công nh n là m t trong các công ty Hoa Kỳ ư c tin c y nh t. Goodyear x p h ng sáu trong danh sách năm th hai c a t p chí v i v n thamgia th trư ng 5 t USD ho c trên s ó. Danh sách ư c căn c vào nghiên c u và ánh giá c l p c a Audit Integrityv tính minh b ch, tin c y và các r i ro c a Công ty trong các quy ch v qu n lý vàk toán. “Vi c công nh n này r t có ý nghĩa”, Ch t ch và T ng Giám c Robert J.Keegan c a Goodyear nh n xét . ây là quang vinh l n th tư cho Goodyear trong năm 2008. Vào tháng 03,Goodyear ã ư c t p chí Fortune vinh danh là công ty ư c ngư ng m nh t trongngành b ph n ô tô trên th gi i. (Ngu n: Rubber Asia Tháng 5 – 6 năm 2008)Yokohama k t thúc h sơ v i Hangzhou Công ty s n xu t v xe Hangzhou Zhongce Rubber Co. Ltd. s ph i tiêu h ym t s v xe và khuôn v xe có nhãn hi u Westlake như là m t ph n c a vi c gi iquy t v ki n xâm ph m quy n sáng ch , theo Công ty Yokohama Tire.
 14. 14. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 14 Hangzhou cũng s ph i tr cho Yokohama và công ty m Nh t B n,Yokohama Rubber Co. Ltd., m t kho n ti n không ư c ti t l gi i quy t v ki n ã ư c Yokohama ưa ra ch ng l i Hangzhou vào năm 2006. Trong trư ng h p v ki n ư c ưa ra toà án liên bang Los Angeles, Fullerton,công ty Yokohama óng t i California khi u n i ki u dáng c a talông l p xe trên v xet i nh Westlake H280 c a Hangzhou ã xâm ph m quy n sáng ch ki u dáng talôngl p xe c a Yokohama trong các v xe t i nh m i a hình Geolandar A/T +II và v xeth thao ti n d ng. Yokohama yêu c u ư c b i thư ng g p ba l n thi t h i c ng thêm l i nhu nHangzhou ã thu ư c t vi c bán các v xe Westlake H280. Công ty cũng ã xin trát toà i v i Hangzhou qua vi c s n xu t v xe và tiêuh y t t c các v xe, nhãn hi u, v t li u qu ng cáo và xúc ti n thương m i còn l i. Trong gi i quy t t ư c vào tháng 04, Hangzhou ng ý tr cho Yokohamam t kho n ti n m t, tiêu h y khuôn úc Westlake H280, tiêu h y t t c các hàng t nkho còn l i c a v xe và ngay l p t c ngưng t t c các t giao hàng và bán v xe,cũng theo Yokohama cho bi t. “Nhái là m t hình th c xu n nh chân thành nh t,” theo Jim McMaster, Phó giám c i u hành c a Yokohama, B ph n Kinh doanh trong l n g p g báo chí vào ngày27 tháng 05. “Tuy nhiên, thành công c a chúng tôi trong l n khi u ki n Hangzhou chocác nhà s n xu t v xe khác th y r ng khi có ai ánh c p các ki u dáng v xe hàng utrong ngành, chúng tôi ch c ch n s thi hành các quy n b o v sáng ch và thươnghi u c a mình.” Tho thu n gi i quy t có hi u l c và không c n có s chu n y thêm n a c a toàán, ngư i phát ngôn c a Yokohama cho bi t. V ki n nguyên th y cũng ã nêu Tireco Inc., nhà phân ph i t i Hoa Kỳ c aHangzhou, như là b ơn. Tuyên cáo c a Yokohama v v gi i quy t không nêu tên Tireco và cũng khôngcó l i nào v Tireco ho c Yokohama như là i u x y ra i v i ph n c a Tireco trongv ki n. (Ngu n: Rubber & Plastics News 02 Tháng 06 năm 2008)
 15. 15. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 15 ăng ký hoá ch t, i u b t bu c khi mu n kinh doanh t i châu Âu ng h c a cơ quan ăng ký, ánh giá và C p phép cho Hoá ch t (REACH:Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) ã b t u kh i ng iv icác công ty hoá ch t và polymer có kinh doanh t i ho c v i châu Âu. Ít ra, ăng ký, ánh giá và C p phép cho Hoá ch t là m t công vi c ph c t pvà các công ty B c M s ph i tiêu t n nhi u. Tình hu ng x u nh t là s b gián o ncung c p. Quy nh c a EU ư c ra nh m gi m thi u ti p xúc v i hoá ch t ch it icác nư c thành viên EU. REACH yêu c u các nhà s n xu t và nh p kh u hoá ch t ư c bán ho c s d ng t i EU áp ng ư c các tiêu chí v kh i lư ng c trưng, s ckho và/ho c môi trư ng, ngoài ra còn ph i thu th p và ăng ký thông tin v ch t li u ó v i Cơ quan hoá ch t châu Âu (ECHA: European Chemical Agency) t i Helsinki,Ph n Lan. REACH cũng yêu c u các nhà s n xu t và s d ng các hoá ch t b các quy nhm i này c m nhanh chóng thay th b ng các ch t khác mà h có th xác nh ư c.Trong khi ó ECHA, s ăng ký thông tin vào cơ s d li u trung tâm. Nhà s n xu t và s d ng c a m t s hoá ch t ti n hành vào ngày 01 tháng 06. ây là giai o n trư c khi b t u ăng ký v i REACH i v i hoá ch t ã ư c sd ng t i EU. M t ch t n m bên ngoài ph m vi i u ch nh c a REACH nhưng không ư c ưa ăng ký trư c ngày 30 tháng 11 s không còn ư c s n xu t ho c phân ph it i EU. ăng ký các ch t trong REACH r t t. Phí ăng ký cơ b n là t 1.600 euro (2.747 USD) cho các ch t ư c s n xu tv i kh i lư ng dư i 10 t n, n 31.000 euro (47.943 USD) i v i ch t ư c s n xu ttrên 1.000 t n. Trong trư ng h p có th ăng ký ph i h p, m i th c th l p h sơ liênk t s tr th p hơn: 1.200 euro (1.856 USD) cho các ch t dư i 10 t n lên n 23.250euro (35.957 USD) cho các ch t trên 1.000 t n. Phí ăng ký s tài tr cho các ho t ng c a ECHA. (Ngu n: Rubber & Plastics News 30 tháng 06 năm 2008)
 16. 16. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 16Goodyear m r ng s n xu t t i Ba Lan Goodyear thông báo k ho ch tăng t l góp v n trong h p ng v i nhà s nxu t v xe Ba Lan TC Debica lên 66%. Theo d ki n, Công ty s làm vi c ch t ch hơn v i Ban giám c Debicagia tăng g p ba l n s n lư ng v xe thương m i c a Goodyear lên 5.000 cái m t ngàyt công su t hi n nay là 1.700. Công ty cũng cho bi t vi c này c n m t kho n u tư hơn 200 tri u USD, vàv i công su t b sung này Debica tr thành nhà cung c p v xe l n nh t c a Goodyeartrên th gi i. (Ngu n: Rubber Asia Tháng 5 – 6 năm 2008)T ng giám c các công ty v xe duy t xét các v n liên quan n s c kho Các T ng giám c công ty v xe t i Hoa Kỳ, Nh t B n, Hàn Qu c và Châu Âuh p t i Tokyo vào u tháng 06 duy t xét l i các ti n tri n trong chương trìnhnghiên c u nhi u năm nghiên c u v nh hư ng c a các s n ph m c a h ns ckho và môi trư ng. Các T ng giám c nh n th y r ng các ánh giá sơ kh i ban u i v inguyên li u v xe cho th y các m c y v an toàn cho s c kho dân chúng cănc vào các mô hình ch n l c, theo Hi p h i các nhà Ch bi n Cao su (RMA: RubberManufacturers Association). H ng ý ti n hành ti p các nghiên c u riêng l theo chương trình ăng ký, ánh giá và C p phép cho Hoá ch t (REACH) c a châu Âu, theo RMA. Các T ng giám c cũng ã phê duy t 2,2 tri u USD ho t ng trong 18tháng s p t i th nghi m b sung các h t t v xe hao mòn và các nh hư ng iv i s c kho . D án nghiên c u v xe n m trong s ki m soát c a H i ng Kinh doanh Thgi i cho s Phát tri n b n v ng (WBCSD: World Business Council for SustainableDevelopment), m t t ch c phi l i nhu n óng t i Geneva, Th y Sĩ ho t ng v i cácnhà kinh doanh toàn c u v các v n môi trư ng và xã h i. Các báo cáo v d ánnghiên c u v xe s ư c ăng t i vào cu i tháng 7 t i website c a WBCSD,www.wbcsd.org (Ngu n: Rubber & Plastics News 30 tháng 06 năm 2008)
 17. 17. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 17 HO T NG C A HI P H I CAO SU VI T NAMCông tác phát tri n H i viên Trong tháng 07/2008, Hi p h i ang ti n hành xét k t n p làm H i viên choCông ty Ch ng khoán à N ng. Công ty óng t i thành ph à N ng v i ngành nghchính là môi gi i ch ng khoán, tư v n tài chính và u tư ch ng khoán. Công ty ư cthành l p theo Quy t nh s 29/UBCK-GPHDKD ngày 18/12/2006 do U ban Ch ngkhoán Nhà nư c c p v i v n i u l là 22 t ng.H p m t và Ti c t i hàng năm c a S Giao d ch Cao su Malaysia t i Khách s nHilton, Kualar Lumpur Theo thư m i c a S Giao d ch Cao su Malaysia (MRE) và H i ng Doanhnghi p Cao su ông Nam Á (ARBC), Hi p h i Cao su Vi t Nam d ki n t ch c oàn i bi u n tham d H p m t giao lưu hàng năm do S Giao d ch Cao su Malaysia tch c vào t i ngày 24/10/2008 t i khách s n Hilton (3 Jalan Stesen Sentral, KualaLumpur, Malaysia). Bên c nh ó, H i ng Doanh nghi p Cao su ông Nam Á(ARBC) cũng t ch c H p Ban K lu t ngành cao su vào sáng ngày 24/10/2008 vàH p ih i ng vào sáng ngày 25/10/2008. Hi p h i ã có văn b n thông báo v chương trình và chi phí d ki n c achuy n i. Các H i viên có k ho ch tham d trong oàn Hi p h i Cao su VN xin vuilòng g i danh sách ăng ký (tên, ch c v ) có xác nh n c a Th trư ng ơn v v Vănphòng Hi p h i Cao su trư c ngày 29/8/2008. Thông tin chi ti t vui lòng xem trên trang web c a Hi p h i ho c liên h Vănphòng Hi p h i Cao su VN.Liên h nh n T p s tay Gi i thi u WTO c a VCCI Theo ăng ký c a m t s H i viên, Hi p h i hi n nay ã nh n ư c T p utiên n m trong lo t s tay gi i thi u v WTO do Phòng Thương m i & Công nghi pVN biên so n. Các ơn v ã g i văn b n ăng ký vui lòng liên h Văn phòng Hi p h iCao su nh n tài li u này. Khi n nh n, yêu c u mang theo gi y gi i thi u c a ơnv . Ngoài ra, tài li u này có th tìm th y t i trang web http://chongbanphagia.vn
 18. 18. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 18 xu t ti p t c phát tri n cao su ti u i n b ng v n vay dài h n Phát tri n cao su ti u i n ư c xem là m t trong nh ng gi i pháp giúp n nhvà tăng thu nh p cho nông dân t i các t nh Tây Nguyên và duyên h i mi n Trung trongd án h tr v n vay dài h n c a Hi p h i phát tri n qu c t (IDA) thu c Ngân hàngth gi i (WB) và Cơ quan phát tri n c a Pháp (AFD) trong giai o n 1 t 1998-2006.D án này ã h tr tr ng m i kho ng 30.000 ha và ph c h i kho ng 10.000 ha ưavào khai thác. Nh m góp ph n xây d ng d án ti p t c h tr các di n tích cao su ti u i ntrên, tháng 7/2008, Hi p h i Cao su Vi t Nam ã c cán b tham gia nhóm tư v nnghiên c u b sung d án Phát tri n cao su ti u i n giai o n 2 (2009-2013)xu t AFD h tr tín d ng dài h n cho 30.000 ha ã tr ng giai o n 1 và h tr t phu n cho nông dân k thu t khai thác, sơ ch hi u qu , ng th i giúp m r ng thêm10.000 – 20.000 ha cao su. ngh b sung n i dung cam k t c a doanh nghi p trong h sơ xét ch n “Doanhnghi p xu t kh u uy tín” năm 2008 Nh m nâng cao ch t lư ng cho danh hi u “Doanh nghi p xu t kh u uy tín” ư c B Công Thương xét ch n hàng năm, ngoài các tiêu chí v kim ng ch xu t kh u,kinh doanh có lãi, Hi p h i Cao su Vi t Nam v a xu t B b sung n i dung màdoanh nghi p c n cam k t là không b khách hàng khi u n i, ki n t ng ho c cam k t ã gi i quy t t t các khi u n i, ki n t ng c a khách hàng trong năm xét ch n.Ph bi n th t c ăng ký ch ng nh n hàng ch t lư ng cao và uy tín thương m i Theo thông báo c a C c Ch bi n, Thương m i nông lâm th y s n và Nghmu i thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Hi p h i Cao su Vi t Nam ã g ivăn b n (s 242, ngày 05/8/2008) n các H i viên ph bi n th t c ăng ký ch ngnh n hàng nông lâm s n ch t lư ng cao và uy tín thương m i năm 2008. Hi p h i snh n các h sơ ăng ký trư c ngày 30/8/2008 và H i ng xét tuy n c p cơ s do Hi ph i thành l p s xét ch n trư c ngày 10/9. H i ng c p B s xét tuy n t 20/9 –10/10/2008. L công b trao Cúp và gi y ch ng nh n d ki n t ch c trong tháng10/2008. Các thông tin liên quan có th xem t i trang web www.vra.com.vn > Văn b nHi p h i.
 19. 19. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 19H p Ban Kinh t Th ng kê c a ARBC t i Jakarta, 26/7/2008 Hi p h i Cao su Vi t Nam ã c bà Nguy n Th Minh Lý, Phó Trư ng Ban ingo i c a Hi p h i, thành viên c a Ban Kinh t Th ng kê thu c ARBC h p t i Jakarta,25/7/2008. Nh ng n i dung th o lu n ch y u c a cu c h p g m: - Ch p nh n i u kho n c a h p ng qu c t v cao su kh i nh chu n kthu t (TSR) theo i u ki n giao hàng FOB, theo ó ngư i bán ch u trách nhi m giaohàng qua lan can tàu. Tuy nhiên, iv ih p ng latex theo i u ki n FOB, ngư imua hoàn thành nhi m v khi giao hàng n bãi container. - V n gi quy nh m i nư c ch c m t phòng ki m ph m trong danh sách ư c Hi p h i Cao su qu c t công nh n. - ARBC yêu c u các thành viên c g ng thu th p thông tin chính xác xâyd ng uy tín là nơi cung c p s li u th ng kê áng tin c y, nh m tr thành t ch c ph nbi n các s li u không chính xác do các t ch c khác phát hành. - ARBC yêu c u các Hi p h i ti p t c thông báo cho H i viên khi ch n muabán cao su theo i u ki n FOB nên áp d ng quy nh chung c a ARBC, theo ó, phíTHC và phí phun trùng bao bì g do ngư i mua tr . - ARBC ti p t c xem xét i u ki n giao hàng FCA vì còn chưa ph bi n trongthương m i cao su. i di n Hi p h i Cao su Vi t Nam ã thông báo v tình hình m ts H i viên ã bư c u áp d ng thành công các h p ng FCA, có th tránh nh ngphí áp t c a các hãng tàu như tăng phí THC, phí gi i quy t “t c ngh n c u c ng”…H i th o chuyên "Làm th nào h p tác thành công v i các công ty Nh t B n" Ngày 17/07/2008, i di n Hi p h i Cao su Vi t Nam ã tham d bu i h i th ochuyên "Làm th nào h p tác thành công v i các công ty Nh t B n" do VCCI tch c t i TP. H Chí Minh. Ông Kenji Yoshioka, Trư ng i di n văn phòng H i doanh nghi p Thươngm i Nh t B n t i TP. H Chí Minh (JETRO-HCM), ngư i ã có quá trình công tác 20năm t i B Công Thương Nh t B n cho bi t như sau: T năm 1988 n năm 2007, lũy k kim ng ch ư c c p phép c a các doanhnghi p Nh t B n u tư t i VN là 9.037 tri u USD, hi n Nh t B n ng s 1 v kimng ch ã th c hi n v i 4.988 tri u USD. VN có ưu th v chính tr xã h i n nh, vtrí a lý hành chính thu n l i, quan h Nh t - Vi t thân thi n, có nhi u nét tương ng
 20. 20. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/07/2008, trang 20v m t văn hóa gi a hai nư c, ngu n l c lao ng d i dào, t l tăng trư ng kinht hàng năm t 7-9%. Tuy nhiên, v n còn nhi u v n tr ng i i v i các doanhnghi p u tư t i VN như cơ s h t ng y u kém; thi u ho c ch m thông tin và s li uth ng kê; chính sách i u hành c a Chính ph chưa y , thi u ch o nh t quántrong th c hi n, chưa công khai hóa l trình t do hóa chính sách tài chính và ti n t ;giá thuê văn phòng nhà tăng t bi n; vi c thu mua nguyên v t li u r t khó; thi utính h p tác gi a ngư i qu n lý trung gian, nhân viên và công nhân; ình công không úng pháp lu t phát sinh nhi u. Ông Lê Qu c Duy, T ng Giám c Vietnam Business Platform (VBP) cho r nglàm ăn v i ngư i Nh t hoàn toàn không khó. Hi n nay, có trên 1.000 công ty Nh t B n u tư tr c ti p t i VN trong khi Trung Qu c là kho ng 10.000 công ty. Nh m gi mthi u r i ro t p trung Trung Qu c nên các công ty Nh t nh hư ng nh m vào thtrư ng VN, do v y, còn nhi u cơ h i cho các doanh nghi p VN h p tác kinh doanh v icác công ty Nh t. C n lưu ý ngư i Nh t r t tôn tr ng ch tín, các i tác VN c n tuânth pháp lu t, quy nh h p ng; chú tr ng n ch t lư ng, quy trình s n xu t, c iti n không ng ng; xây d ng i ngũ nhân l c chuyên nghi p; trong quan h h p tácc n ưa t t c các thông tin có liên quan cho dù n t ng chi ti t nh nh t, liên l c, bànb c, báo cáo k p th i và ph i có tính b o m t. Ngoài ra, có kh năng trao i b ngti ng Nh t cũng là m t l i th khi làm ăn v i công ty Nh t. Hi n nay, có t ng c ng 416 công ty tham gia vào JETRO, trong ó, chi m a s(50%) là ngành s n xu t v i 205 công ty. Các ơn v có nhu c u c n tìm hi u thêm thông tin v JETRO, có th liên htheo a ch sau: www.jetrohcm.org ho c www.jetro.go.jpB N TIN Cao Su Vi t NamGi y phép xu t b n: S 29 / GP-XBBT (24/5/2005) c a C c Báo chí – B Văn hóa - Thông tinIn t i: Văn phòng Hi p h i Cao su Vi t Nam, 236 Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Q,3, TP, H Chí MinhS lư ng: 200 b n và trên website: www.vra.com.vn Kỳ h n xu t b n: M i thángCh u trách nhi m xu t b n: TS, Tr n Th Thúy Hoa, T ng Thư ký Hi p h i Cao su Vi t Nam óng góp bài vi t: Nguy n Th Minh Lý, Nguy n Ng c Thúy, Nguy n Bích Vân, Trương Ng c Thu, Phan Tr n H ng Vân

×