Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De14.12.2008

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

De14.12.2008

  1. 1. ð CCB 14/12/2008 Ph n 1. Gi i thi u bài toán M t d ch v tin h c s d ng Access ñ xây d ng m t chương trình qu n lý các gi ng viên d y d ch v . CSDL ñư c mô t như sau: D li u nh p th : Các b ng còn l i thí sinh tham kh o CSDL QL_GiangDay.MDB Lưu ý: Trư ng Malop: 3 ký t ñ u cho bi t khóa khai gi ng; ký t 4, 5, 6 cho bi t l p Ch ng ch A, ch ng ch B ho c các l p khác. Ph n 2: Yêu c u: CSDL và s li u th ñư c mô t trên, ñã ñư c t o s n trong t p tin QL_GiangDay.MDB trên ñĩa Z:. Thí sinh m file có s n và th c hi n các yêu c u sau: Câu 1. D a trên mô t và s li u, anh/ch hãy thi t l p m i quan h gi a các b ng. Câu 2. B ng công c truy v n, hãy: a. T o query có tên Cau2a hi n th thông tin các gi ng viên d y l p Ch ng ch B như m u sau: b. T o Update query có tên cau2b ñ tính ngày k t thúc l p h c, b ng l p v i cách tính như sau: - N u l p ch ng ch A thì ngày k t thúc khóa h c sau ngày khai gi ng 90 ngày. - N u l p ch ng ch B thì ngày k t thúc khóa h c sau ngày khai gi ng 120 ngày. Trang 1/4
  2. 2. - N u l p khác thì ngày k t thúc khóa h c sau ngày khai gi ng 15 ngày. c. T o query có tên cau2c hi n th các phòng còn tr ng không có l p h c (ngày k t thúc khóa h c phòng ngày ph i trư c ngày hi n t i) như m u sau: d. T o query cau2d cho bi t nh ng gi ng viên nào d y nhi u l p nh t khóa 32 như m u sau: e. T o query cau2e th ng kê s ti t d y theo t ng l p c a các gi ng viên khóa 32 như m u sau: Câu 3. a. T o form cau3a ñ thêm m t gi ng viên m i và các l p c a gi ng viên này ñăng ký d y, như m u sau: Trang 2/4
  3. 3. Yêu c u: Nút Lưu s lưu d li u c a gi ng viên m i vào table Giangvien, và các l p h c khi gi ng viên này ñăng ký d y subform vào table DangkyDay. N u mã s gi ng viên nh p vào ñã có s n trong table Giangvien thì xu t hi n thông báo: “Mã s này ñã có, yêu c u nh p mã s khác”. Nút ðóng: ñóng form. b. T o form cau3b ñ tìm gi ng viên d y theo t ng kháo như m u sau: Yêu c u: - Khi ngư i s d ng ch n Khóa h c (các giá tr K32, K33,… thí sinh l y t trư ng Malop) thì hi n th t t c các gi ng viên ñã ñăng ký d y khóa này subform. - Nút In Danh Sách: In report t o câu 4, v i nh ng gi ng viên ñang hi n th subform. - Nút ðóng: ðóng form. c. T o form cau3c theo m u sau: Trang 3/4
  4. 4. Yêu c u: - Khi m form thì combo box Ch n khóa (có các giá tr K32, K33,…) s m ñi; Khi ngư i s d ng ch n Báo cáo gi ng viên theo khóa thì nó s b t lên (enabled) cho phép ta ch n d li u; khi các Option khác ñư c ch n thì nó s m ñi như cũ. Option group Hành ñ ng nút l nh th c hi n 1 M form cau3a 2 M form cau3b 3 M Report cau4 tương ng v i khóa ñư c ch n Textbox bên ph i. - Nút Thoát: Thoát kh i ng d ng. Câu 4: T o report cau4 ñ in (Preview) báo cáo như sau: Yêu c u: Kh gi y A4. Câu 5. T o macro Autoexec th c hi n vi c m form Cau3c m i khi t p tin QL_GiangDay.MDB ñư c m . Trang 4/4

×