Chuong 07 macro

629 views

Published on

 • Hello
  My name is Naomi,i saw your profile today here and became intrested in you,i will also like to know you the more,and i want you to send an email to my email address so i can give you my picture for you to know whom i am. Here is my email address (naomikens@yahoo.com.sg) I believe we can move from here! I am waiting for your mail to my email address above. Naomi.( naomikens@yahoo.com.sg) (Remeber the distance or colour does not matter but love matters alot)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Chuong 07 macro

 1. 1. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro CH NG VII : MACRO (T P L NH) 7.1. Gi i thi u : 7.1.1. Khái ni m p l nh là m t công c mà Microsoft Access cung c p cho ng i s d ng có các thao tác n gi n trong lúc xây d ng ch ng trình ng d ng mà không c n quan tâm n ngôn ng l p trình Visual Basic, ch ng h n nh m các bi u m u, các báo cáo c ch nh tr c, t ng tính thành ti n khi ã nh p s l ng và n giá c a m t hàng trên bi u m u hóa n… Ngoài ra s d ng t p l nh giúp chúng ta liên k t các i t ng trong t p tin CSDL Access l i v i nhau giúp cho ng d ng c hoàn h o h n. Gi s sau khi ã t o ra các b ng, bi u m u, báo cáo c a ng d ng, chúng ta không yêu c u ng i d ng ch ng trình khi mu n ch y bi u m u thì ph i ch n tên bi u m u ó và ch n nút Open mà t t c các ch c n ng ó ph i th hi n d i d ng th c n ho c các bi u t ng trên màn hình chung c a ng d ng và khi ng i s d ng ch n vào nó thì t t c các bi u m u ho c báo cáo t ng ng c m ra. i m t t p các thao tác c b n c a Access, chúng ta có th k t h p l i t o ra các thao tác n gi n c a riêng mình nh m gi i quy t v n nào ó trong quá trình xây d ng ng d ng mà không c n dùng n ngôn ng l p trình Visual Basic. Bên trong n i dung t p l nh s ch a các l nh riêng c a Microsoft Access cung c p, th t các l nh thông th ng c th c hi n t trên xu ng (tu n t ), tuy nhiên chúng ta có th ki m tra m t u ki n nào ó ph i úng tr c khi th c hi n thao tác ó. Tóm l i: Macro là m t t p l nh, m t t p h p các thao tác c b n nh m giúp ng i dùng t ng hóa m t s công vi c c l p i l p l i th ng xuyên nh m ng thêm tính hi u qu và chính xác cho CSDL. Dùng Macro cho các m c ích sau: - Làm cho bi u m u và báo cáo ph i h p v i nhau t t h n. - t giá tr m c nh cho u khi n. - Tìm ki m m u tin th a u ki n. - Ph i h p t o các nút l nh trong Form,... - T o giao di n thân thi n cho ng i s d ng ch ng trình thông qua menu và bi u t ng u khi n. 7.1.2. Phân lo i Macro trong Microsoft Access có 2 lo i: Macro n và Macro nhóm. - Macro n: Là các macro không ch a m t macro khác trong nó. Mu n th c hi n ta ph i g i ngay tên c a nó. - Macro Group: Là m t macro ch a nhi u macro trong nó, các macro này c phân bi t v i nhau b ng tên. Cách g i m t macro có trong macro nhóm là Tên macro nhóm.Tên macro con. u ta có nhi u macro trong h CSDL thì nên nhóm các macro vào chung m t nhóm d ki m soát. Thông th ng m t Form s có m t Macro Group ch a các macro khác c a form trong nó. 7.2. T o m t macro. M c a s thi t k macro theo m t trong ba cách sau: - Cách 1: T ng n Macro, click vào New. - Cách 2: Click vào nút Build (…) bên ph i thu c tính s ki n (Event) trong ng thu c tính c a form ho c u khi n mà b n mu n t o m t macro g n i nó, sau ó ch n Macro Buider, click OK. - Click ph i vào form/ u khi n r i ch n Build Event, sau ó ch n Macro Builder, click OK. (Xem ph n 7.5.3) Trung t m Tin h c - HAG Trang 86
 2. 2. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro Ch n hành ng trong c t Action, thi t l p các thông s (Arguments) cho hành ng ó. N u c n có th mô t hành ng trong c t Comment. L pl ib c thêm hành ng vào macro. L u macro. u ý: N u s d ng cách 2 ho c 3 thì b n c n ph i t tên cho macro tr c khi vào c a s thi t k n u macro ó ch a t n t i. * Ch y Macro: Có th ch y Macro trong các tr ng h p sau: + Ch n Macro trong c a s Database, click vào nút Run . + G n macro vào các hu c tính bi n c OnClick, ApterUpdate,... c a form/report và các u khi n trên Form/Report. 7.3. Các hành ng và i s c a các hành ng trong macro. Hành ng Ý ngh a – Tham s - Ý ngh a : Liên k t các th c n nhóm ã có ( ct o ng công c nhóm t p l nh) và thanh th c n ngang t o thành m t thanh th c n chính. - Các tham s : + Menu Name: Tên ch c n ng xu t hi n trên thanh AddMenu th c n ngang. + Menu Macro Name: Tên t p l nh làm th c n nhóm cho m t ch c n ng trên thanh th c n ngang. + Status Bar Text: Chu i v n b n ghi chú s xu t hi n trên thanh tr ng thái khi th c n c ch n. - Ý ngh a: Cho phép l c d li u trên thanh bi u m u khi hi n th trên màn hình. - Các tham s : ApplyFilter + Filter Name: Tên c a truy v n dùng l c d li u. + Where Condition: u ki n l c d li u. (gi ng nh u ki n trong m nh Where c a câu l nh SQL) Beep - Ý ngh a: Phát ra ti ng kêu Beep CancelEvent - Ý ngh a: y b m t thao tác ang th c hi n - Ý ngh a: óng Report, Form, ... ang m . Close - Các tham s : Trung t m Tin h c - HAG Trang 87
 3. 3. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro + Object Type: Ki u i t ng + Object Name: Tên i t ng + Save: Có l u l i các thay i khi óng it ng - Ý ngh a: Xóa m t i t ng trong t p tin CSDL hi n hành. - Các tham s : DeleteObject + Object Type: Ki u i t ng + Object Name: Tên i t ng - Ý ngh a: Hi n/ n k t qu th c hi n t p l nh trên thanh tr ng thái - Các tham s : Echo + Echo on: Hi n k t qu + Status Bar Text: Chu i s c xu t hi n trên thanh tr ng thái khi tham s Echo On có giá tr là False. - Ý ngh a: Tìm m u tin k ti p th a m t u ki n dò tìm FindNext trong thao tác FindRecord tr c ó. - Ý ngh a: Tìm ki m m u tin u tiên th a u ki n dò tìm. - Các tham s : + Find What: Giá tr c n tìm ki m FindRecord + Match Case: Có phân bi t ch hoa hay th ng + Search: Ph m vi dò tìm tùy thu c vào v trí m u tin hi n hành ho c i lên, i xu ng hay tìm t t c các m u tin. + Search As Formated: Có phân bi t tìm úng nh ng d li u ã c nh d ng khi hi n th - Ý ngh a: Cho phép di chuy n con nháy nm t u GoToControl khi n (Control) ch nh tr c trên bi u m u - Tham s : Control Name: Tên u khi n - Ý ngh a: Cho phép nh y n m t trang ch nh trong bi u u có nhi u trang. - Các tham s : GoToPage + Page Nember: S trang mu n di chuy n n + Right: Kho ng cách so v i l trên + Down: Kho ng cách so v i l trái - Ý ngh a : Di chuy n t ng i m u tin hi n hành trên các bi u m u, truy v n. - Các tham s : + Object Type: Ki u i t ng GoToRecord + Object Name: Tên i t ng + Record: V trí di chuy n là tr c, sau, u, cu i, m i, i m t m u tin s m y. + Offset: V trí th m y c a m u tin trên dãy các nút di chuy n (Navigation Buttons) - Ý ngh a: Cho phép thay i bi u t ng c a chu t. HourGlass - Các tham s : + HourGlass On: B t/t t vi c thay i bi u t ng chu t Trung t m Tin h c - HAG Trang 88
 4. 4. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro Maximize - Ý ngh a: Phóng to (Maximize), thu nh (Minimize), ho c tr Minimize, i kích th c hi n t i (Restore) c a c a s hi n hành. Restore - Ý ngh a: Xu t hi n m t h i tho i thông báo ra màn hình. - Các tham s : + Message: N i dung thông báo. MsgBox + Beep: Phát/t t ti ng beep. + Type: Bi u t ng kèm theo h p h i tho i: ?. !,.... + Title: Tiêu cho h p h i tho i - Ý ngh a: m t Form. - Các tham s : + Form Name: Tên Form mu n m + View: Hi n th bi u m u ch nào (in, thi t k , ...) + Filter Name: Tên truy v n s làm b l c d li u OpenForm ngu n cho bi u m u + Where Condition: Bi u th c l c t a nh u ki n trong m nh Where câu l nh SQL. + Data Mode: Ch hi n th d li u: Thêm m i, s a i ho c ch c. + Windows Mode: Ch n ch c a s cho form. - Ý ngh a: M ho c th c hi n m t truy v n - Các tham s : + Query Name: Tên Query mu n m OpenQuery + View: Hi n th Query các ch : Thi t k , xem tr c khi in, c p nh t d li u. + Data Mode: Ch hi n th d li u: Thêm m i, s a i ho c ch c. - Ý ngh a: M m t báo cáo. - Các tham s : + Report Name: Tên báo cáo + View: Hi n th Report các ch : In ra máy in, xem OpenReport tr c khi in, màn hình. + Filter Name: Tên truy v n s làm b l c d li u ngu n cho báo cáo. + Where Condition: Bi u th c l c t a nh u ki n trong m nh Where câu l nh SQL. - Ý ngh a: m t Table. - Các tham s : + Table Name: Tên Table mu n m OpenTable + View: Hi n th Table các ch : Thi t k , xem tr c khi in, c p nh t d li u. + Data Mode: Ch hi n th d li u: Thêm m i, s a i ho c ch c. PrintOut - Ý ngh a: In it ng hi n hành ra máy in. Trung t m Tin h c - HAG Trang 89
 5. 5. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro - Các tham s : + Print Range: Ph m vi in. + Page From: Trang u. + Page To: Trang cu i. + Print Quality: Ch t l ng in cao, trung bình,.. + Copies: S b n in. + Collate Copies: Cách in khi in nhi u b n sao. - Ý ngh a: Thoát kh i Microsoft Access. - Các tham s : Quit + Options:Các ch c n ng thoát là: Nh c nh l u l i nh ng gì ch a c l u, l u l i t t c mà không c n h i, không l u và thoát. - Ý ngh a: i tên i t ng. - Các tham s : Rename + New Name: Tên m i + Object Type: Ki u i t ng + Old Name: Tên i t ng c - Ý ngh a: p nh t l i d li u ngu n c a m t u ReQuery khi n. - Các tham s : Control Name: Tên u khi n. - Ý ngh a: Cho thi hành m t ch ng trình trong Windows. RunApp - Tham s : Command Line: ng d n c a ch ng trình. - Ý ngh a: Cho th c hi n m t hàm có trong b mã l nh RunCode a t p tin CSDL Microsoft Access. - Tham s : Function Name: Tên hàm - Ý ngh a: Cho th c hi n m t s các ch c n ng l nh ng ng các ch c n ng trong thanh th c n h th ng RunCommand a Microsoft Access. - Tham s : Command: L nh s th c hi n - Ý ngh a: Cho th c hi n m t t p l nh - Các tham s : + Macro Name: Tên t p l nh RunMacro + Repeat Count: S l n l p l i. + Repeat Expression: Bi u th c ch nh u ki n t p nh ti p t c th c hi n - Ý ngh a: u m t i t ng. - Các tham s : Save + Object Type: Ki u i t ng + Object Name: Tên i t ng - Ý ngh a: Gán giá tr vào các u khi n, thu c tính c a các u khi n. SetValue - Các tham s : + Item: Tên u khi n, thu c tính u khi n. Trung t m Tin h c - HAG Trang 90
 6. 6. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro + Expression: Giá tr c n gán vào ShowAllRecords - Ý ngh a: Hi n th l i t t c các m u tin c a b ng, truy v n. - Ý ngh a: Hi n ho c n các thanh công c . - Các tham s : ShowToolbar + Toolbar Name: Tên thanh công c + Show: Hi n ho c n StopAllMacro - Ý ngh a: ng l i các t p l nh hi n ang ch y StopMacro - Ý ngh a: ng l i m t t p l nh hi n ang ch y ti n cho vi c ch n lo i thao tác, b ng sau ây s trình bày m t s n th ng g p và các thao tác c s d ng gi i quy t v n t ng ng: Công vi c Các thao tác có th dùng Th c hi n m t l nh trong th c n h th ng c a RunCommand Microsoft Access Th c hi n m t truy v n, t p l nh ho c t p hàm OpenQuery, RunMacro, vi t b ng ngôn ng Visual Basic RunCode Th c hi n m t ng d ng khác trong Windows. RunApp Ng ng ngang m t bi n c , m t t p l nh, thoát CancelEvent, StopMacro, kh i Microsoft Access. StopAllMacros, Quit i m t i t ng c a Microsoft Access ra m t OutPutTo ng d ng khác. Hi n th các thông báo trên màn hình Echo, HourGlass, MsgBox Cho phép hi n ho c n các thanh công c ShowToolbar Cho máy phát ti ng Beep Beep Di chuy n m u tin, tìm ki m d li u. GoToRecord, FindRecord, FindNext Di chuy n qua các trang, u khi n trên bi u m u GoToPage, GoToControl c d li u. ApplyFilter Gán giá tr cho m t u khi n ho c thu c tính SetValue am t u khi n. p nh t l i d li u c a các u khi n, màn hình ReQuery, ShowAllMacros ho c óng các it ng CSDL OpenQuery, OpenForm, OpenTable, OpenReport, OpenModule, RunMacro, Close In các it ng trong t p tin CSDL OpenQuery, OpenForm, OpenTable, OpenReport, Print 7.4. Các lo i macro 7.4.1. Macro có u ki n 7.4.1.1. Ý ngh a c a Macro có u ki n N u nh có yêu c u tr c khi th c hi n m t thao tác nào ó trong t p l nh thì chúng ta ph i ki m tra m t u ki n tr c, n u u ki n ó úng thì thao tác ó th c hi n ng c l i thì có th thao tác khác c th c hi n ho c s không có Trung t m Tin h c - HAG Trang 91
 7. 7. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro thao tác nào c th c hi n. Ngh a là các thao tác trong macro tr c ây mà chúng ta ã t o s không nh t thi t ph i c th c hi n t t c theo th t t trên xu ng i mà còn ph thu c vào u ki n mà chúng ta s a vào mu n ki m tra là úng ho c sai. Ví d : o macro yêu c u ng i s d ng xác nh n có ng ý xóa m u tin hi n hành hay không. N u ng i s d ng ng ý xóa thì th c hi n xóa, ng c l i không th c hi n gì c . Macro ch thi t k nh sau: Khi thi hành macro này, h p tho i sau s xu t hi n: u ng i dùng click nút Yes, hành ng RunCommand s th c hi n l nh DeleteRecord xóa m u tin, ng c l i, macro s k t thúc mà không làm gì c . s d ng macro trên, c n ph i g n nó vào thu c tính s ki n c a m t nút nh. 7.4.1.2. Hàm Msgbox Cú pháp: Msgbox(chu i 1,s 1, [, chu i 2]) s 2 Trong ó: Chu i 1: Bi u th c s c xu t hi n trong h p tho i. S 1: i di n cho các bi u t ng và nút l nh i kèm trong h p tho i. S 1 có th nh n m t trong các giá tr trong b ng sau ây. Giá tr Bi u t ng ho c nút l nh s xu t hi n 16 Bi u t ng d u c m. (Stop) 32 Bi u t ng d u h i. (Question) 48 Bi u t ng d u c m thán. (Exclamation) 64 Bi u t ng d u thông tin (Information) 1 m hai nút OK, Cancel. 2 m ba nút Abort, Retry, Ignore. 3 m hai nút Yes, No, Cancel. 4 m hai nút Yes, No. Chúng ta có th k t h p các s này l i v i nhau cùng lúc trên h p tho i xu t hi n các nút và các bi u t ng b ng cách c ng hai s l i v i nhau. Thí d : mu n có hai nút Yes, No và bi u t ng d u h i thì chúng ta ghi 32+ 4 ho c 36 Chu i 2: là bi u th c chu i ch tiêu c a h p tho i, n u không ghi thì tiêu c a h p tho i là ch Microsoft Access. Trung t m Tin h c - HAG Trang 92
 8. 8. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro S 2: là giá tr tr v mà ng i s d ng ã ch n, có th là m t trong các giá tr sau ây: Giá tr s 1 2 3 4 5 6 7 Nút ã ch n OK Cancel Abort Retry Ignore Yes No 7.4.1.3. Thao tác chèn thêm c t u ki n trong macro. M t p l nh ch thi t k . Vào menu ViewCondition. Ghi u ki n c n ki m tra cho các thao tác trong macro trên c t u ki n i thêm vào. u ý: ôi khi v i m t u ki n úng chúng ta c n th c hi n nhi u thao tác ng th i. Khi ó chúng ta ch c n dùng 3 d u ch m (...) t dòng th 2 tr v sau. Ví d : Khi c p nh t d li u cho b ng MONHOC b ng t bi u m u (Form), n u t tên môn h c tr ng thì chúng ta s th c hi n 2 thao tác: Thông báo l i và nh con nháy v v trí u khi n tên môn h c nh p i. 7.4.2. T o macro nhóm (Macro Group) M m t macro ch Design. Vào menu ViewMacro Name. Khi ó trong c a s thi t k s xu t hi n thêm t Macro Name. t tên cho macro trong c t Macro name. Sau ó thêm các thao tác vào macro. L p l i b c 3 cho t o các macro khác trong cùng nhóm. L u macro. Tên macro là tên c a macro nhóm. L u ý: g i m t macro trong macro nhóm, b n s d ng cú pháp: Tên_macro_nhóm.Tên_macro. Ví d : Macro Thao Tac Cap Nhat c minh h a trong màn hình sau là m t macro nhóm có 9 macro con. Trung t m Tin h c - HAG Trang 93
 9. 9. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro 7.4.3. Macro AutoKeys Macro AutoKeys là m t macro cho phép ta dùng bàn phím thi hành m t hành ng nào ó. Ví d : khi nh n phím Ctrl+P thì in ra máy in m t Report. Cách t o: M macro ch Design. Hi n th c t Macro name n u nó ch a xu t hi n. Nh p các mã phím mu n s d ng vào c t Macro Name và ch n m t hành ng t ng ng trong c t Action. Mã phím là m t ký hi u i di n cho m t phím trên bàn phím c li t kê trong b ng d i ây. L u macro l i v i tên là AutoKeys. ng mã phím (Key Code) và phím t ng ng trên bàn phím: Mã phím Phím t ng ng {BACKSPACE}, {BS}, ho c {BKSP} BACKSPACE {BREAK}, {PRTSC} BREAK, PRINT SCREEN {CAPSLOCK}, {NUMLOCK}, CAPS LOCK , NUM LOCK, {SCROLLLOCK} SCROLL LOCK {DELETE} or {DEL} DEL or DELETE {LEFT}, {RIGHT}, {UP}, {DOWN} , , , {END}, {HOME} END, HOME {ENTER} ho c ~ ENTER {ESC} ESC {HELP} HELP {INSERT} ho c {INS} INS or INSERT {PGDN}, {PGUP} PAGE DOWN, PAGE UP {TAB} TAB {F1}, {F2},... {F12} F1, F2,..., F12 +, ^, % SHIFT, CTRL, ALT Ví d : T o m t macro AutoKeys th c hi n nh ng công vi c sau: - Ctrl - P: M form F_Danh m c v t t . Trung t m Tin h c - HAG Trang 94
 10. 10. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro - Shift - F12: M table T_Khách hàng. - Alt - R: M report R_Chi ti t nh p Xu t - Ctrl - Shift - F11: M query Q_Chi ti t nh p xu t 7.4.4. Macro Autoexec Macro Autoexec là lo i macro ct ng thi hành ngay khi m t p tin CSDL. u ý: - Ph i t tên Macro úng ch Autoexec. - Mu n không cho th c hi n Macro Autoexec ngay khi m Database ta ph i nh n phím SHIFT khi th c hi n thao tác m . Ví d : Khi b n m t p tin Microsoft Access “Quan Ly ban hang” thì t ng m Form có tên Main Switch. làm c vi c này, ta t o m t macro có tên Autoexec và có n i dung nh sau: 7.5. K t macro vào các bi n c (Event) Nh các ph n trên gi i thi u, chúng ta có th cho th c hi n m t macro b ng cách ch n và click nút Run, tuy nhiên trên th c t thì chúng ta không th yêu c u ng i s d ng ph i nh h t tên c a t ng Macro và g i nó th c hi n khi mu n, mà thông th ng các t p l nh này s c k t vào các bi n c c a các u khi n, các bi u m u, các báo bi u ho c a vào các ch c n ng bên trong thanh th c n, thanh công c . Khi các bi n c x y ra t c thì các thao tác trong macro ã c k t vào các bi n c này s c th c hi n. 7.5.1. Khái ni m v bi n c Là nh ng s ki n ct ng phát sinh khi có các thao tác nh : nh n phím, nh n chu t, di chuy n chu t,.. c x y ra trên bi u m u ho c báo bi u trong su t Trung t m Tin h c - HAG Trang 95
 11. 11. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro quá trình t khi m bi u m u ho c báo bi u ra th c hi n các thao tác c p nh t d li u cho n khi óng l i. Th t tr c sau c a các bi n c này s do Microsoft Access qui nh. Do ó chúng ta c n ph i xác nh úng bi n c nào s có th k t p l nh vào ó th c hi n úng các thao tác mong mu n. Ví d : Khi m bi u m u, chúng ta s có m t th t các bi n c nh sau: Open Load Active. 7.5.2. K t h p m t macro vào m t bi n c - M bi u m u ho c báo cáo ch thi t k . - Ch n bi n c thích h p c a bi u m u, báo cáo ho c m t u khi n trên c a thu c tính. Sau ó ch n m t macro mong mu n trong danh sách các macro. 7.5.3. S d ng công c xây d ng macro (Macro Builder). Là công c cho phép chúng ta cùng m t lúc t o ra các thao tác trong m t macro i và sau ó k t macro này vào trong m t bi n c c ch nh tr c. Chúng ta ch s d ng công c này khi chúng ta ch a xây d ng macro. Các c th c hi n nh sau: - Nh n vào d u ba ch m (...) t i bi n c c n t o macro. - Trong h p h i tho i ch n b thi t k (Choose Builder), ch n Macro Builder và Click OK thi t k m t macro m i. - Ti p theo gõ tên macro s t o, ch n OK. - Sau ó ch n các thao tác c n thi t và ghi vào tham s trên màn hình thi t macro, l u l i macro và thoát tr v bi n c tr c ó mà ta ã ch n trong bi n c a s thu c tính. Lúc b y gi chúng ta s th y tên c a macro am it o c k t vào bi n c . Trung t m Tin h c - HAG Trang 96
 12. 12. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro 7.5.4. B ng li t kê các bi n c (Event) quan tr ng trong Property Sheet 7.5.4.1. Windows Events: y ra khi m , óng ho c óng m t Form. Event Event Rroperty Di n gi i Open OnOpen (Forms) y ra khi Form c m , nh ng tr c khi u tin u tiên c hi n th Load OnLoad (Forms) y ra khi m t Form c m và các m u tin c a nó c hi n th . Event này x y ra tr c Current event nh ng sau Open event UnLoad OnUnLoad y ra khi m t Form b óng nh ng tr c khi (Forms) Form b xóa kh i màn hình. Event này x y ra tr c Close event Close OnCLose (Forms) y ra khi Form này b óng và nó c xóa kh i màn hình 7.5.4.2. Data Events: y ra khi nh p, xóa hay u ch nh d li u trong m t Form, t control ho c khi t m chèn t m t m u tin n m t m u tin khác. Event Event Property Di n gi i Current OnCurrent (Forms) y ra khi m chèn di chuy n t i m t u tin và làm cho nó tr thành là m u tin hi n hành, hay khi ta mu n v n tin l i ngu n d li u cho Form. Event này x y ra khi Form cm u tiên và b t c khi nào mà ta di chuy n sang m t m u tin khác. BeforeInsert BeforeInsert (Forms) y ra khi ta gõ vào ký t u tiên cho t m u tin m i, hay khi gán giá tr c a Control trong m u tin m i nh ng tr c khi m u tin ó c a vào trong CSDL. AfterInsert AfterInsert (Forms) y ra sau khi m u tin m i c a vào CSDL. Delete OnDelete (Forms) y ra khi m t m u tin m i b xóa, nh ng tr c khi vi c xóa c ch p nh n và th c hi n. Trung t m Tin h c - HAG Trang 97
 13. 13. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro BeforeDelete BeforeDeleteConfirm y ra sau khi m t hay nhi u m u tin b Confirm (Forms, Controls) ch n xóa nh ng l i x y ra tr c khi Microsoft Access hi n th h p h i tho i a vào ta xác nh n ho c h y b vi c xóa. Event này x y ra sau Delete event. AfterDeleteC AfterDeleteConfirm y ra sau khi ta xác nh n mu n xóa onfirm (Forms, Controls) u tin, hay x y ra sau khi ra ch n Cancel h y b vi c xóa m u tin BeforeUpdat BeforeUpdate (Forms, y ra tr c khi m t control ho c m t e Controls) u tin c c p nh t v i d li u m i. Even này x y ra khi m chèn di chuy n n m t Control hay m u tin i. AfterUpdate AfterUpdate (Forms, y ra sau khi m t Control ho c m u tin Controls) c c p nh t v i d li u m i. Event này x y ra khi m chèn di chuy n t i t Control hay m u tin khác. Change OnChange (Forms, y ra khi có b t k ký t nào c Controls) nh p vào Text Box ho c Combo Box 7.5.4.3.. Mouse Event: X y ra khi ta s d ng Mouse ch n i t ng Click OnClick (Forms, i v i m t Control , Event này x y ra Controls) khi ta Click Mouse Pointer trên Control ó, hay khi giá tr c a control b thay i. t Click event c ng x y ra khi ta thi t p thu c tính Value c a m t Option Button là True ho c khi ta thay i giá tr a m t Check Box. i v i m t Form, Event này x y ra khi ta Click Mouse Pointer vào khu v c phía ngoài các Section và Controls, ho c khi ta Click vào m t Disable Control. DbClick OnDbClick (Forms, y ra khi ta Click 2 l n liên ti p trên Controls) t Control hay nhãn c a nó. i v i Forms, event này x y ra khi ta double click trên vùng tr ng c a Form hay trên m t Disable control trên Form. Trung t m Tin h c - HAG Trang 98

×