Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Sổ tay quản lý EHS

 1. 1. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 1 SỔ TAY QUẢN LÝ HSE CÔNG TRÌNH MỤC LỤC 1. MỤC TIÊU QUẢN LÝ HSE. 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ HSE. 3. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HSE. 4. CÁC QUY ĐỊNH, NỘI QUI VỀ HSE. 4.1 Những quy định HSE : 4.1.1 Các quy định trước giờ làm việc, trong giờ làm việc và sau giờ làm việc. 4.1.2 Các quy định thực hiện trang bị bảo hộ lao động. 4.1.3 Các quy định an toàn khi vận hành thiết bị. 4.1.4 Các quy định khi sử dụng bình Oxy – Acetylen 4.1.5 Các quy định khi làm việc trên cao. 4.1.6 Các quy định an toàn trong công tác xếp dỡ. 4.1.7 Các quy định an toàn trong khi đi lại. 4.1.8 Các quy định an toàn nơi làm việc. 4.1.9 Các quy định an toàn khi làm việc tập thể. 4.1.10 Các quy định an toàn khi tiếp xúc với chất độc hại. 4.1.11 Các quy định an toàn khi sử dụng điện và chống sét. 4.1.12 Quy định an toàn PCCC. 4.1.13 Các quy định về công tác vệ sinh văn minh môi trường. 4.2 Caùc noäi quy HSE: 4.2.1 Gia coâng vaø laép döïng coát theùp. 4.2.2 Coâng taùc ñoå beâ toâng 4.2.3 Baûo döôõng beâ toâng 4.2.4 Laép döïng thaùo dôõ coát pha. 4.2.5 Laép döïng thaùo dôõ giaøn giaùo. 4.2.6 Vaän chuyeån vaät lieäu. 4.2.7 Coâng taùc xaây. 4.2.8 Coâng taùc hoaøn thieän. 4.2.9 Coâng taùc lôïp maùi. 4.2.10 Söû duïng duïng cuï & maùy 5. TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO HUAÁN LUYEÄN HSE. 6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HSE.
 2. 2. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 2 7. TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC THỰC HIỆN HSE. 8. XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ VI PHẠM HSE. 9. CAÙC PHÖÔNG AÙN DÖÏ PHOØNG KHAÅN CAÁP. 10. TOÅNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH. 11. LƯU TRỮ QUẢN LÝ HỒ SƠ HSE. 12. PHUÏ LUÏC : 12.1.CAÙC BIEÅU MAÃU HSE 12.2. CAÙC BIEÅN CHÆ DAÃN, CAÛNH BAÙO, BIEÅM CAÁM HSE 1. MỤC TIÊU QUẢN LÝ HSE. - Tạo ra một môi trường làm việc an toàn và văn minh - Tạo ra công việc an toàn - Tạo ra ý thức về an toàn lao động trong công nhân - Đảm bảo yêu cầu quản lý HSE của chủ đầu tư bao gồm: + Tỷ lệ huấn luyện giáo dục nhân viên về an toàn là 100% + Trang bị đầy đủ về dụng cụ bảo hộ lao động và 100% đạt yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia và khu vực. + Không xảy ra sự cố bệnh nghề nghiệp tập thể và trúng độc tập thể do nghề nghiệp. + Không xảy ra bệnh truyền nhiễm hiện hành. + Không xảy ra sự cố gây trọng thương trở lên + Không xảy ra sự cố làm bị thương nhẹ từ 03 người trở lên. + Không có sự cố hỏa hoạn. + Không có sự cố cháy nổ. + Không xảy ra những sự kiện có tính chất xấu, ảnh hưởng không tốt nghiêm trọng đến xã hội khác. + Tỷ lệ tai nạn lao động, tổn thất về người trong cả năm không quá 6: Tỷ lệ tổn thất về người= Tổng số giờ làm việc tổn thất do thương tổn / (Số nhân viên x số giờ làm việc hữu hiệu đặt ra ban đầu) + Không xảy ra sự cố bị thương do điện giật. + Không xảy ra sự cố máy móc thiết bị lớn. + Không xảy ra sự cố nổ bình nén khí. + Không xảy ra lặp lại sự cố cùng tính chất. + Giảm ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và sinh thái, không xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường. + Tỷ lệ khí thải, nước thải, chất rắn thải đạt yêu cầu 100%. + Mức độ xử lý kịp thời chất phế thải 100%.
 3. 3. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 3 + Tiếng ồn khu vực đạt yêu cầu 100%. + Xây dựng hình tượng CFE đảm bảo về văn minh môi trường. 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ HSE. 3. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HSE. A, Trách nhiệm của chæ huy tröôûng coâng trình: - Tổ chức huấn luyện, kèm cặp, hướng dẫn đối với lao động mới tuyển dụng hoặc mới được chuyển đến làm việc tại phân xưởng về biện pháp làm việc an toàn khi giao việc cho họ. - Bố trí người lao động làm việc đúng nghề được đào tạo, đã được huấn luyện và đã qua sát hạch kiến thức an toàn vệ sinh lao động đạt yêu cầu. - Không để người lao động làm việc nếu họ không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, không sử dụng đầy đủ trang bị phương tiện làm việc an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát. - Thực hiện và kiểm tra đôn đốc các tổ trưởng sản xuất và mọi người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn và các quy định về bảo hộ lao động. - Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch bảo hộ lao động, xử lý kịp thời các thiếu sót qua kiểm tra, các kiến nghị của các tổ sản xuất, các đoàn thanh tra, kiểm tra có liên quan đến trách nhiệm của phân xưởng và báo cáo với cấp trên những vấn đề ngoài khả năng giải quyết của phân xưởng. - Thực hiện khai báo, điều tra tai nạn lao động xảy ra trong phân xưởng theo quy định của Nhà nước và phân cấp của doanh nghiệp. - Phối hợp với Chủ tịch công đoàn bộ phận định kỳ tổ chức tự kiểm tra về bảo hộ lao động ở đơn vị, tạo điều kiện để mạng lưới an toàn, vệ sinh viên trong phân xưởng hoạt động có hiệu quả. Quản đốc phân xưởng có quyền từ chối nhận người lao động không đủ trình độ và đình chỉ công việc đối với người lao động tái vi phạm các quy định đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. B, Trách nhiệm của tổ trưởng tổ quản lý HSE - Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc người lao động thuộc quyền quản lý chấp hành đúng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; quản lý sử dụng tốt các trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân, trang bị phương tiện kỹ thuật an toàn và cấp cứu y tế. - Tổ chức nơi làm việc bảo đảm an toàn và vệ sinh; kết hợp với an toàn vệ sinh viên của tổ thực hiện tốt việc tự kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ đe doa đến an toàn và sức khoe phát sinh trong quá trình lao động sản xuất.
 4. 4. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 4 - Báo cáo kịp thời với cấp trên mọi hiện tượng thiếu an toàn vệ sinh trong sản xuất mà tổ không giải quyết được và các trường hợp xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị để có biện pháp giải quyết kịp thời. - Kiểm điểm, đánh giá tình trạng an toàn vệ sinh lao động và việc chấp hành các quy định về bảo hộ lao động trong các kỳ họp kiểm điểm tình hình lao động sản xuất của tổ. Tổ trưởng sản xuất có quyền từ chối nhận người lao động không đủ trình độ nghề nghiệp và kiến thức về HSE, từ chối nhận công việc hoặc dừng công việc của tổ nếu thấy có nguy cơ đe doa đến tính mạng, sức khoe của tổ viên và báo cáo kịp thời với phân xưởng để xử lý. C, Trách nhiệm của tổ quản lý thiết bị - Nghiên cứu cải tiến trang thiết bị, hợp lý hoa sản xuất và các biện pháp về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh để đưa vào kế hoạch bảo hộ lao động; hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh và cải thiện điều kiện làm việc. - Biên soạn, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất và từng công việc, các phương án ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố, biên soạn tài liệu giảng dạy về an toàn, vệ sinh lao động và phối hợp với tổ chức chuyên trách về bảo hộ lao động huấn luyện cho người lao động. - Tham gia việc kiểm tra định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động và tham gia điều tra tai nạn lao động có liên quan đến kỹ thuật an toàn; Phối hợp với bộ phận HSE theo dõi việc quản lý, đăng ký, kiểm định, và xin cấp giấy phép sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và chế độ nghiệm thử đối với các loại thiết bị an toàn, trang thiết bị bảo vệ cá nhân theo quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm. D, Trách nhiệm của các an toàn vệ sinh viên * Hoạt động hàng ngày của an toàn vệ sinh viên - Trước giờ làm việc + Nhắc nhở công nhân lao động trong tổ kiểm tra tình trạng an toàn máy móc, thiết bị, dụng cụ kỷ thuật, dụng cụ an toàn, hệ thống điện nơi làm việc, thực hiện quy trình, quy chuẩn an toàn làm việc + Kiểm tra điều kiện nơi làm việc, tình trạng vệ sinh, mặt bằng nhà xưởng. Phát hiện tình trạng thiếu an toàn của máy, thiết bị, ghi chép vào sổ an toàn vệ sinh viên để kịp thời báo cáo với người quản lý + Kiểm nhắc nhở việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của công nhân lao động, kiểm tra các biện pháp và phương án làm việc an toàn đối với các công việc đặc biệt nguy hiểm hoặc với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. + Yêu cầu tổ trưởng sản xuất bố trí, phân công khắc phục tình trạng thiếu vệ sinh, an toàn tại nơi làm việc. - Trong lúc làm việc + Theo dõi, phát hiện những vi phạm quy trình, quy chuẩn của người lao động khi làm việc.
 5. 5. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 5 + Nhắc nhở công nhân lao động trong tổ thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chuẩn, nội quy lao động. + Phát hiện kịp thời những hỏng hóc của máy, thiết bị, sự cố phát sinh gây nguy hiểm đối với người lao động, báo cáo người quản lý để xử lý. - Kết thúc công việc + Nhắc nhở công công nhân lao động trong tổ làm vệ sinh công nghiệp, thu dọn mặt bằng. + Kiểm tra lại toàn bộ tình trạng an toàn của các máy móc, của hệ thống điện trong tổ trước khi ra về, ghi sổ theo dõi tình hình vệ sinh an toàn lao động. + Trao đổi với người quản lý về tình hình vệ sinh an toàn lao động trong ngày và biện pháp khắc phục. - Thường xuyên ghi chép tập hợp ý kiến, kiến nghị của người lao động, thông báo đến người lao động về những vấn đề liên quan tới an toàn, vệ sinh lao động. - Lập sổ và ghi chép các vấn đề liên quan tới công tác an toàn vệ sinh lao động. - Kịp thời tham gia, kiến nghị với tổ trưởng sản xuất và những người quản lý về những vấn đề liên quan tới công tác an toàn, vệ sinh lao động, việc thực hiện các chế độ đối với người lao động… - Thông báo đến công nhân lao đông trong tổ an về những hiện tượng thiếu an toàn, những vi phạm quy trình, những tai nạn lao đọng, sự cố xảy ra trong tổ và trong xí nghiệp để mọi người rút kinh nghiệm. 4. QUY ĐỊNH, NỘI QUY HSE. 4.1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 4.1.1Các quy định trước giờ làm việc, trong giờ làm việc và sau giờ làm việc - Trước giờ làm việc và trong giờ làm việc: + Nghiêm cấm uống rượu, gây rối trật tự trước và trong giờ làm việc + Khoâng ñöôïc huùt thuoác trong coâng tröôøng. + Triệt để tuân theo nguyên tắc ATLĐ cũng như các bước thực hiện cho qui trình công việc . + Luôn tập trung chú ý vào công việc mình phụ trách . + Phải sử dụng đúng phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) đã được trang bị hoặc tự trang bị phù hợp theo yêu cầu công việc và điều kiện làm việc (ĐKLV): mũ, quần áo, găng tay, giầy bảo hộ lao động và các PTBVCN chuyên dụng khác: kính hàn, dây an toàn, dây an toàn, găng tay và ủng cách điện … + Không được đùa nghịch, tung ném dụng cụ, nguyên liệu hay bất kỳ vật liệu gì trong khu vực làm việc và từ trên cao xuống . + Khi làm việc tại độ cao 2m trở lên phải có dây an toàn.
 6. 6. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 6 + Không tuỳ tiện vào những khu vực không thuộc phận sự của mình (khi không có lý do chính đáng). Không được thao tác thiết bị, máy móc không thuộc mình quản lý. Nếu cần sử dụng phải được sự đồng ý của ngöôøi trực tiếp phụ trách. + Không được đi vào khu vực nguy hiểm, nơi ngăn rào, chắn dây hoặc biển báo. Trường hợp cần làm việc trong khu vực nguy hiểm cần phải được thực hiện các biện pháp an toàn thích hợp. + Nếu bị mất điện ngay lập tức phải ngắt cầu dao điện tách các thiết bị ra khỏi hệ thống điện. + Không được hút thuốc trước cửa, trong nhà kho và bãi chứa hàng và những nơi có nguy cơ cháy nổ. + Khi phát hiện thấy sự cố có nguy cơ gây tai nạn, cháy nổ phải báo ngay cho người trực tiếp phụ trách biết. + Trong nhà kho, bãi chứa hàng và những nơi cần thiết điều phải trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy. + Nghiêm cấm việc tuỳ tiện kéo nối dây điện, không sử dụng những dây điện tróc vỏ bọc . Tất cả các đầu nối cần có biện pháp chống rò điện. Các hộp điện để ngoài trời phải có mái che mưa. Việc tháo bỏ các dây điện tạm thời và các thiết bị sử dụng điện phải do thợ điện chuyên nghiệp tiến hành. + Khi sử dụng xong dụng cụ phải vệ sinh, cất giữ, bảo quản cẩn thận vào nơi qui định. + Khi bản thân hoặc biết có người bị chấn thương cần phải khai báo ngay để có biện pháp xử lý, không được giấu. + Toàn bộ công nhân trước khi bước vào phân xưởng làm việc phải được thực hiện trang bị bảo hộ lao động: đội mũ, mang giầy, ủng, kính, găng tay bảo hộ lao động - Sau giờ làm việc + Sau mỗi ngày làm việc cần phải vệ sinh nhà xưởng và thiết bị, bảo dưỡng , đặc biệt là kiểm tra lần cuối tất cả máy móc thiết bị mình phụ trách. + Tất cả các cầu dao công tác điện phải đảm bảo không xãy ra sự cố về điện và sự cố về cháy nổ. + Làm vệ sinh nơi làm việc , sắp xếp lại chỗ làm việc trật tự gọn gàng . Những chi tiết mới làm xong còn nóng đỏ hoặc còn nóng ấm thì phải xếp lại một chỗ rồi treo biển cảnh báo ( chú ý , vật đang nóng ) . + Nếu ca làm việc trước phát hiện thấy những hiện tượng không an toàn hoặc một số chi tiết nào của thiết bị sắp hỏng cần thay thế thì phải báo lại cho ca sau biết (ghi vào sổ trực ca) để ca sau khắc phục kịp thời. 4.1.2 Các quy định thực hiện trang bị bảo hộ lao động:
 7. 7. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 7 - 100% cán bộ, công nhân viên làm việc tại công trình phải được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ gồm: nón bảo hộ, quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ và các dụng cụ bảo hộ lao động đặc thù phục vụ công tác sản xuất. - Nón BHLĐ cấp phát phải có lo go công ty dán trước mặt nón, và có dán mã số bên hông nón và màu theo đúng quy định sau : + Nón màu đỏ : Dành cho cán bộ quản lýHSE và nhân viên giám sát HSE + Nón màu Trắng: Dành cho cán bộ quản lý, kỹ sư phụ trách, nhân viên khối văn phòng. + Nón màu vàng: Dành cho công nhân lao động phổ thông. + Nón màu xanh : Dùng cho công nhân kỹ thuật, thợ điện, công nhân trắc đạt. + Mã số nón nhân viên quản lý kí hiệu M kèm theo một số thứ tự : ví dụ M10 ( cỡ chữ cao h = 3.5 cm cắt decan màu xanh dương ). + Mã số nón của công nhân, thợ kỹ thuật, thợ điện, lao động phổ thông kí hiệu W kèm theo một số thứ tự :ví dụ W10 ( cỡ chữ cao h = 3.5 cm cắt decan màu xanh dương ) - Trang bị bảo hộ lao động phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn của quốc gia và đảm bảo phù hợp với từng loại hình công việc trong công trình. - Cán bộ quản lý an toàn tùy vào nhu cầu sử dụng và tình hình thực tế tại công trình cấp phát trang phục bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân viên tại công trình. - Phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp trước khi cấp phát và kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng. - Phải cùng người lao động kiểm tra để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng trước khi cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra trong quá trình sử dụng và ghi sổ theo dõi đối với các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao như găng tay cách điện, mặt nạ phòng độc, dây an toàn,… - Phải đảm bảo người lao động không tự ý làm thay đổi hình dạng. - Bảo đảm người lao động khi được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân thì bắt buộc phải sử dụng phương tiện đó theo đúng quy định trong khi làm việc, không sử dụng vào mục đích riêng. Nếu người lao động cố tình vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng theo nội quy lao động của cơ sở mình, của xí nghiệp hoặc theo quy định của pháp luật. - Phải lập sổ cấp phát thật cụ thể, rõ ràng. Tổ quản lý an toàn phân xưởng có trách nhiệm theo dõi và lập danh sách về số lượng, chủng loại, kích thước các loại trang phục bảo hộ lao động nộp lên Tổ quản lý AT&VSMT – Phòng Kỹ thuật sản xuất khi cần trang bị trang phục bảo hộ lao động. - Đối với người lao động có hợp đồng chính thức: Người lao động được xí nghiệp trang bị trang phục bảo hộ lao động cá nhân theo đúng quy định và định mức của xí nghiệp. Người lao động không phải trả tiền về việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; khi bị mất, bị hư hỏng thì người đại diện có trách nhiệm trang bị lại cho người lao động, nhưng nếu người lao động làm mất, làm hư hỏng không có lý do chính đáng thì phải bồi thường theo quy định nội quy lao
 8. 8. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 8 động cơ sở. Khi hết hạn sử dụng hoặc khi chuyển làm công tác khác thì người lao động phải trả lại những phương tiện bảo vệ cá nhân nếu người đại diện yêu cầu. - Đối với người lao động thuộc đội khoán: Người đại điện cho đội khoán có trách nhiệm trang bị bảo hộ lao động cho người lao động thuộc đội khoán của mình. Bảo đảm người lao động có đủ trang bị bảo hộ trước khi thực hiện lao động sản xuất. Khi bị mất, bị hư hỏng thì người đại diện có trách nhiệm trang bị lại cho người lao động. Trong trường hợp người đại diện cho đội khoán có đề nghị, xí nghiệp sẽ trang bị trang phục bảo hộ lao động cho người lao động thuộc đội khoán; người đại diện của đội khoán có trách nhiệm nộp tiền mua những trang bị bảo hộ lao động theo quy định của xí nghiệp. - Hàng tháng các tổ đội, phân xưởng phải báo cáo về xí nghiệp tình hình sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân trong đơn vị mình. - Quy định trang bị bảo hộ lao động cho từng loại hình công việc được quy định rõ ràng để làm cơ sở cấp phát (Xem bảng danh mục đính kèm) 4.1.3Các quy định an toàn khi vận hành thiết bị - Mỗi thiết bị được sử dụng trong công trình đều phải được lập quy trình vận hành, sử dụng riêng biệt. - Đối với các thiết bị được đặt cố định, tại vị trí vận hành thiết bị cần được dán quy trình vận hành, quy trình bảo trì cấp 1 và hình của nhân viên vận hành thiết bị được chỉ định. Nhân viên vận hành cần được đào tạo về quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị và có sự phê duyệt của quản đốc công trình về việc được phép vận hành thiết bị. - Đối với các thiết bị cơ giới, người vận hành cần có bằng cấp hoặc chứng chỉ vận hành của cơ quan có thẩm quyền cấp. - Tất cả các thiết bị chỉ được phép vận hành bởi nhân viên được chỉ định. - Các nhân viên vận hành thiết bị cần thực hiện đúng các quy trình vận hành thiết bị đã được ban hành cho từng loại thiết bị. - Trước khi bắt đầu ca làm việc, nhân viên vận hành có trách nhiệm kiểm tra sơ bộ tình trạng của thiết bị về công tác bảo trì cấp 1. Tiến hành các công tác bảo trì cần thiết trước khi vận hành thiết bị, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn. - Trong khi làm việc, nghiêm cấm người vận hành rời bỏ vị trí khi thiết bị vẫn còn đang trong tình trạng hoạt động. - Sau khi kết thúc ca làm việc, nhân viên vận hành có trách nhiệm đảm bảo ngắt cầu dao cắt nguồn điện khỏi thiết bị, tiến hành vệ sinh và các công tác bảo trì cấp 1 cần thiết cho thiết bị; kiểm tra, sắp xếp gọn gàng các dụng cụ liên quan vào đúng nơi quy định. 4.1.4 Các quy định khi sử dụng bình Oxy – Acetylen Acetylen và oxy là những nguyên liệu có tính chất nguy hiểm cao. Bình chứa từng loại khí cần đảm bảo tách biệt vì hỗn hợp hai khí này nếu rò rỉ có thể gây nổ mạnh. Vì vậy cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nhưng qui định về an toàn sử dụng Acetylen và Oxy. a. Qui định chung sử dụng bình Acetylen và Oxy
 9. 9. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 9 - Chỉ những người được huấn luyện mới sử dụng bình Acetylen và Oxy. - Nhiệt độ tại những nơi để bình Acetylen và Oxy không được quá 500 C - Khoảng cách giữa các bình Acetylen và Oxy tới những nơi có ngọn lửa hở hoặc nơi dễ phát sinh lửa và nơi hàn hơi phải đảm bảo tối thiểu là 10m. - Bình Acetylen và Oxy dùng cạn phải được gắn nhãn “HẾT”. - Không bao giờ thử sửa, đổi van hay khóa an toàn của bình Acetylen và Oxy ( bộ đồng hồ đo áp, van một chiều, van chống cháy ngược ). - Không dùng bình Acetylen và Oxy cho mục đích khác như là làm vật lăn tròn, vật chống đỡ, vv… - Người sử dụng phải kiểm tra nhãn bình Acetylen và Oxy. - Không dùng bất kì bình khí Acetylen và Oxy nào để thổi bụi bám trên quần áo. - Nghiêm cấm bôi dầu mỡ vào chân ren hoặc tay dính dầu mỡ sờ vào đầu ren của chai Oxy. - Ống dẫn khí phải luôn trong tình trạng tốt, có khả năng bảo vệ tránh khỏi sức nóng hay các vật cạnh sắc, bụi bẩn và đặc biệt là dầu mỡ. - Khóa van Bình Acetylen và Oxy trước khi tháo bộ tiết lưu. - Bình Acetylen và Oxy phải có đủ van an toàn và đồng hồ đo áp lực. Cần thường xuyên kiểm tra tình trạng của đồng hồ đo và van an toàn để đảm bảo các bộ phận này luôn hoạt động tốt. b. Qui định an toàn trong vận chuyển bình Acetylen và Oxy. - Đậy nắp bảo vệ cơ cấu an toàn của bình trước khi vận chuyển. - Không nâng bình khí nén bằng nắp bảo vệ. - Nghiêm cấm vác bình Acetylen và Oxy trên vai hay lăn trên đường. - Các bình Acetylen và Oxy di động cần được di chuyển bằng xe đẩy; bình được cột chặt, dựng đứng trên giá đỡ của xe đẩy. - Không bao giờ làm rơi ngã bình Acetylen và Oxy hay làm bình cọ sát nhau hay cọ sát với các bề mặt khác. - Tránh kéo lê hay làm trượt bình Acetylen và Oxy. c. Lưu trữ bình Acetylen và Oxy - Kho chứa bình Acetylen và Oxy phải có bảng ghi rõ tên của loại khí trong bình. - Loại khí nén khác nhau phải được lưu riêng rẽ. - Không để bình Acetylen và Oxy gần hóa chất ăn mòn, muối và nơi ẩm ướt. - Bảo vệ vỏ bình Acetylen và Oxy không bị bào mòn và các vết cắt. - Không được đặt bình Acetylen và Oxy trên mặt đất để tránh bị sét mặt đáy. 4.1.5 Các quy định khi làm việc trên cao Những nguyên tắc chung khi làm việc trên cao: - Khi làm việc trên cao người lao động nên kiểm tra tính chắc chắn của dụng cụ, vật dụng thao tác, đồng thời quan trọng đầu tiên là kiểm tra mặt bằng nền làm việc.
 10. 10. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 10 - Người làm việc trên cao phải trong trạng thái bình thường, là người không mắc bệnh độ cao( không có biểu hiện chóng mặt) vv… - Dựng bảng cảnh báo làm việc trên cao tại nơi làm việc để báo hiệu không cho người lạ đến gần khu vưc. - Người lao động phải được huấn luyện công việc và cách sử dụng các công cụ khi làm việc trên cao. a. Làm việc trên giàn giáo. - 6m là chiều cao max mà giàn giáo có thể lắp dựng - Nếu lắp cao hơn 6m thì yêu cầu người làm việc phải có đủ điều kiện ( sức khỏe tốt, dây bảo hộ). - Sàn thao tác trên giàn phải hoàn toàn được lót bằng các tấm gỗ ván sàn. - Sàn thao tác không được võng hơn 1/60 của nhịp bệ khi có tải - Sàn thao tác phải sạch sẽ không có những mãnh vụn vỡ gây khó khăn khi làm việc - Khu vực dựng giàn giáo phải được kiểm tra về các yếu tố như nền đất, vị trí đường dây điện, các chướng ngại trên đỉnh giàn giáo. - Leo lên giàn giáo bằng đường đi, bậc thang đã định sẵn - Không tự ý dỡ lan can, tay vịnh nhánh - Không tự ý di chuyển tấm ván sàn nền giàn giáo - Không làm việc khi thời tiết xấu, bão, mưa lớn - Sử dụng lưới và dây an toàn khi làm việc trên cao - Khi đưa dụng cụ, vật liệu,dụng cụ, công cụ lên xuống phải dùng tời. - Phải cách điện và bảo hộ tốt nếu làm ở gần đường điện - Không tì người vào giàn giáo khi đang làm việc b. Sử dụng thang - Đầu thang phải cao hơn đỉnh tựa ít nhất là 1m; góc nghiêng thang dựa theo tỉ số chiều cao tường và khoảng cách chân thang là 4:1 - Cột dây cố định chổ tựa thang - Khi leo thang phải nhìn thẳng vào mặt thang và nắm vịn cả 2 tay - Cho tất cả dụng cụ cần đem theo và cái xô treo vào thang, không được cầm tay leo lên thang. - Trước khi bước lên 1 thanh thang kế hãy dậm chân kiểm tra độ chắc chắn của thanh thang đó. - Mặt sàn đặt thang phải bằng phẳng và cứng chắc - Một thang một người, mang dày chống trượt và không được leo cao hơn nấc thang thứ 3 tính từ bậc trên cùng. - Chân thang có gắn chống trượt hoặc là được cố định chắc chắn - Các thang khi phát hiện bị hỏng phải dán nhãn để sửa chữa hoặc báo phế liệu. - Hãy nhớ giải lao một lần sau 30 phút khi đứng trên bất kỳ loại thang nào
 11. 11. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 11 - Không được sử dụng thang sai mục đích và chức năng của nó. 4.1.6 Các quy định an toàn trong công tác xếp dỡ - Trước khi tiến hành công tác xếp dỡ phải đề ra được kế hoạch, biện pháp hoặc các chỉ dẫn về mặt kỹ thuật an toàn cho công tác này. - Công nhân tham gia xếp dỡ phải được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với các loại hàng hoá được xếp dỡ. - Địa điểm xếp dỡ phải bảo đảm điều kiện làm việc, đi lại thuận tiện và an toàn cho công nhân cùng các phương tiện xếp dỡ. Nền khu vực xếp dỡ phải cứng vững, chịu được tải trọng của hàng hoá được xếp dỡ và thiết bị xếp dỡ; hông lầy lội, trơn trượt. - Khu vực xếp dỡ phải có các biển báo, dấu hiệu an toàn phù hợp. Các phương tiện tham gia xếp dỡ phải đảm bảo an toàn. - Không được xếp hàng hoá trên đường đi lại. - Phải đảm bảo chiếu sáng cho khu vực xếp dỡ khi trời tối, đảm bảo an toàn cho nhân công và thiết bị hoạt động trong điều kiện đủ ánh sáng. - Trước khi xếp dỡ cần tiến hành kiểm tra độ an toàn của các phương tiện, công cụ dùng để xếp dỡ( dây cáp, gối kê chân cẩu, xe đẩy….); tiến hành kiểm tra độ cứng vững đối với các kiện hàng được xếp dỡ. - Khi dỡ hàng cần đảm bảo lấy lần lượt từ trên xuống dưới. Khi xếp hàng thành đống cần đảm bảo xếp từng lớp một từ dưới lên, đảm bảo tính ổn định của đống hàng hoá. - Cấm người hoặc thiết bị đứng dưới khu vực cẩu hàng hoá. Cấm cẩu hàng hoá qua khu vực có người hoặc thiết bị bên dưới. Khi tiến hành cẩu hàng cần có người quan sát theo dõi hướng đi và sự dịch chuyển của hàng hoá. - Khi xếp các loại hàng hoá dài, tròn, dễ lăn đổ, xô trượt phải tiến hành các biện pháp chống lăn đổ, xô trượt như kê, chèn hoặc có cọc giữ. - Trong khi thực hiện công tác xếp dỡ, nếu thấy những hiện tượng nguy hiểm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn lao động thì phải có biện pháp ngăn ngừa, khắc phục hoặc báo cho người chỉ huy công tác xếp dỡ để có thể xử lý đề phòng tai nạn xảy ra. 4.1.7 Các quy định an toàn trong khi đi lại - Chỉ được đi lại ở các lối đi dành riêng cho người đã được xác định. - Khi lên xuống thang phải vịn tay vào lan can. - Không nhảy từ vị trí trên cao như giàn dáo xuống đất. - Khi có chướng ngại vật trên lối đi phải dọn ngay để thông đường. - Không bước, giẫm qua máy cắt, góc máy, vật liệu, thiết bị và đường dành riêng cho vận chuyển. - Không đi lại trong khu vực có người làm việc bên trên hoặc có vật treo ở trên. - Không đi vào khu vực đang chuyển, tải bằng cẩu. - Nhất thiết phải dùng mũ khi đi lại phía dưới các công trình xây dựng, các máy móc đang hoạt động.
 12. 12. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 12 4.1.8 Các quy định an toàn giao thông - Người điều khiển phương tiện cơ giới phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại theo quy định của pháp luật và có giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ vận hành phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. - Người điều khiển phương tiện cơ giới phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu (biển báo hiệu, đèn báo hiệu). - Khi lưu thông phương tiện cơ giới trong khu vực công trường, người điều khiển xe cơ giới phải tập trung chú ý vào việc điều khiển xe, tránh va quẹt với các phương tiện khác hoặc người đi bộ đang lưu thông trên công trường. - Khi lưu thông phương tiện cơ giới trong và ngoài khu vực trạm trộn và công trường, người điều khiển xe cơ giới cần tuân thủ đúng các quy định và pháp luật của nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. - Khi phương tiện tham gia giao thông bị hư hỏng tại trên đường lưu thông, người điều khiển phải tìm cách báo cho người lưu thông trên đường, đồng thời phải bằng mọi biện pháp nhanh chóng đưa phương tiện tới phạm vi an toàn hoặc nhanh chóng sửa chữa để giải phóng lưu thông trên đường. - Người điều khiển xe cơ giới phải đang trong tình trạng sức khoẻ tốt, tuyệt đối cấm người đã sử dụng cồn hoặc chất kích thích điều khiển phương tiện cơ giới. - Tốc độ tối đa trong cho phép là 15km/h, khoảng cách tối thiểu giữa hai xe khi đang lưu thông là 10m. Nghiêm cấm lái nhanh, vượt ẩu . - Khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố an toàn giao thông, cần nhanh chóng thông báo cho các cấp quản lý và đưa người bị nạn tới cơ sở y tế. 4.1.9 Các quy định an toàn khi làm việc tập thể - Khi làm việc tập thể phải phối hợp chặt chẽ với nhau. - Chỉ định người chỉ huy và làm việc theo tín hiệu của người chỉ huy. - Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp trước khi làm việc. - Tìm hiểu kỹ trình tự và cách làm việc, tiến hành theo đúng trình tự. - Khi đổi ca phải bàn giao công việc một cách tỷ mỉ, rõ ràng. - Trước khi vận hành thiết bị phải chú ý quan sát người xung quanh. 4.1.10 Các quy định an toàn khi tiếp xúc với chất độc hại - Cần phân loại, dán nhãn và bảo quản chất độc hại ở nơi quy định. - Không ăn uống, hút thuốc ở nơi làm việc. - Sử dụng các dụng cụ bảo hộ (mặt nạ chống khí độc, áo chống hoa chất, găng tay...), dụng cụ phòng hộ. - Những người không liên quan không được vào khu vực chứa chất độc. - Thật cẩn thận khi sử dụng các chất kiềm, a xít. - Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn uống.
 13. 13. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 13 4.1.11Các quy định an toàn khi sử dụng điện và chống sét A, Trình tự công việc : - Tổ điện trước khi bắt đầu làm công việc mới, phải có lệnh sản xuất và những kỹ thuật an toàn do các Phòng ban có liên quan đề ra. - Phải chấp hành các tiêu chuẩn về công tác sử dụng điện trong nội bộ CFE và quy định của ngành điện Nhà Nước Việt Nam trong quá trình thi công. - Khi xong công việc phải có các đơn vị liên quan làm thủ tục nghiệm thu và và biên bản sữa chữa. - Khi sử dụng các thiết bị điện có công nghệ tiên tiến, phải có các yếu tố sau: Nhân viên trực tiếp tiến hành thử nghiệm phải có chuyên viên có kiến thức và kinh nghiệm giám sát. - Cần phải thông qua tổ chuyên gia điện của CFE tiến hành thẩm duyệt, giám định (Hoặc do cơ quan giám định Nhà Nước thực hiện). - Chất lượng an toàn điện phải do các chuyên gia phối hợp với Bộ phận an toàn chất lượng của CFE biên soạn. - Khi có sự thay đổi về vị trí làm việc giữa công nhân điện cũ và mới cần phải tiến hành giáo dục huấn luyện 3 cấp (xí nghiệp – phân xưởng – tổ đội) trước khi giao việc, đồng thời cần phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp. + Xí nghiệp tiến hành bồi dưỡng an toàn lần đầu cho công nhân trước khi phân công công tác. Người nào hội đủ khả năng mới phân công công tác, người nào chưa đạt thì tiếp tục bồi dưỡng. + Ở cấp phân xưởng và tổ đội vẫn phải tiến hành bồi dưỡng an toàn trước khi giao việc. Người nào hội đủ khả năng mới giao việc, người nào chưa đạt thì tiếp tục bồi dưỡng. + Khi đã bàn giao công việc cho công nhân mới trong tổ, phải tiến hành bồi dưỡng an toàn trước khi bước vào công việc, cần chỉ rõ mối quan hệ giữa thầy và thợ (người phụ trách), trong quá trình làm việc do người phụ trách hướng dẫn phương pháp làm việc an toàn. - Thợ điện trực ban phải thường xuyên tuần tra, phát hiện sự cố lập biên bản sữa chữa và báo cáo trực ban. B, Chế độ an toàn: - Khi nhân viên vào khu vực sản xuất phải đội nón bảo hộ an toàn lao động, đồng thời tùy theo tình hình công việc khác nhau, trong trường hợp đặt thù phải trang bị dụng cụ bảo hộ an toàn lao động cá nhân. - Máy móc thiết bị, hệ thống điện, nơi để vật tư tạm thời và phụ tùng thiết bị ở nơi làm việc yêu cầu phải sắp xếp phù hợp, an toàn, vệ sinh và phòng chống cháy nổ. - Trong khi làm việc cần phải tập trung tư tưởng, không được phép làm việc khác khi chưa có sự đồng ý của tổ trưởng. Nghiêm cấm làm việc khi đã uống rượu, hút thuốc đúng nơi quy định.
 14. 14. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 14 - Sử dụng đúng các trang bị bảo hộ và phòng hộ trong sử dụng điện, phải lắp đặt các biển báo và không được tự ý tháo dơ, di dời. - Khi kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì thiết bị điện, cần phải ngắt nguồn và bố trí chuyên viên giám sát theo dõi. - Việc lắp đặt, tháo dỡ, kiểm tra, bảo dưỡng những thiết bị có liên quan đến điện trong CFE, phải do nhóm kỹ thuật chuyên trách về điện (đội điện nước và tổ điện đặc biệt) thực hiện, nghiêm cấm những nhân viên không có trách nhiệm thực hiện. - Khi làm việc ở trên cao không được mang giầy có đế cứng, đế có gai trơn, không được ném dụng cụ, đồ vật xuống phía dưới khi chưa quan sát kỹ, cần phải thắt dây an toàn, khi khoan đục tường cần phải mang kính bảo hộ. - Thợ điện không được thi công ở ngoài trời trong lúc mưa, cần phải có biện pháp bảo hộ cách điện an toàn khi làm việc ở nơi ẩm ướt. C, Tiêu chuẩn thao tác kyõ thuật điện. - Tiêu chuẩn lắp đặt đường dây điện : + Không được sử dụng dây điện và dây cáp điện quá tải so với phạm vi an toàn cho phép. + Khi đi dây qua các khu vực dễ cháy, tường dễ cháy, ván nền và tiếp xúc các vật thể khác, cần phải bọc thêm lớp vỏ chống cháy và cách điện. + Mối nối đường dây điện phải chắc và cách điện tuyệt đối. + Nghiêm cấm sử dụng dây điện lão hóa, lớp vỏ bọc cách điện bị tróc. + Trang bị bảo hiểm an toàn, ở các nơi nếu cần thiết phải lắp đặt mái che mưa và hệ thống chống sét. + Có bảng cảnh báo bắt mắt, dễ nhìn. - Lắp đặt trung tính và tiếp đất (mass) : + Tất cả các máy móc thiết bị, motor có vỏ bọc kim loại cần phải lắp đặt trung tính tiếp đất để bảo vệ . + Tiêu chuẩn công tác tiếp đất : điện nguồn 380V/220V dây trung tính của điện lưới hạ thế (dây trung tính) đấu chung tiếp đất cùng với vỏ ngoài của máy biến thế, điện trở tiếp đất ≤ 4Ω. + Tiếp đất bảo vệ : đảm bảo tiếp đất tốt đối với vỏ ngoài kim loại, khung giàn, giá đỡ, khung kệ kim loại và các bộ phận kim loại, điện trở tiếp đất ≤ 4Ω. + Kéo lắp dây tiếp đất : kéo lắp dây cáp tuỳ thuộc vào điện lực, đồng thời phân chia rõ ràng các dây tiếp đất sử dụng, dây tiếp đất bảo hộ với công tắc tủ điện, cực tiếp địa đấu 1 điểm, điện trở tiếp đất ≤ 4Ω. + Tiếp địa tự nhiên : vật dẫn điện kim loại tiếp xúc tốt ở lòng đất như : bêtông cọc thép dưới lòng đất, ống nước kim loại. + Tiếp đất nhân tạo : thường sử dụng ống sắt, sắt V, sắt U v.v… để đóng thẳng xuống
 15. 15. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 15 đất, hoặc sử dụng sắt la, ống sắt đặt bằng phẳng trên nền đất chủ yếu có các loại như sau : - Kích thước vật tư kim loại cần sử dụng : Bảng 1 Loại sắt Sắt ống Sắt trơn Sắt la Sắt V Trong nhà Ngoài trời Kích thước nhỏ nhất Φ50×3.5mm Φ10mm 25mm×4mm 40mm×4mm 40×40×4mm - Cực tiếp đất : độ dài của cực tiếp đất thẳng đứng : 2.5m, khoảng cách độ dài không nhỏ hơn chiều dài 2 lần, điểm cao nhất của cực tiếp đất từ mặt nền thông thường ≥ 60cm, khoảng cách với vật kiến trúc ≥ 3m. - Dây tiếp đất : có 2 loại tiếp đất âm và nổi. Khi lắp dưới nền âm, khoảng cách địa cực không nhỏ hơn 5m, điểm nối sử dụng hàn nối, hoặc nối bằng buloong, tán, long đền tráng kẽm. Khi lắp dây nổi, dây tiếp đất sử dụng sắt la dẫn vào vật kiến trúc trong tường, cách mặt đất 250÷300mm, cách tường 10÷15mm. Vỏ bọc của dây tiếp đất là màu xanh có đường chỉ vàng, dây trung tính vỏ bọc ngoài là màu xanh lá hoặc màu đen. D, Bố cục điện ngoại vi : - Dây điện đi cố định trên tường : cần lắp ống âm tường hoặc lắp ống ruột gà, thông thường yêu cầu sử dụng ống mềm và ống PVC, đồng thời có bắt cổ dê cách điện cố định. - Tiêu chuẩn kéo đường dây âm nền : dây cáp chính đi âm dưới nền sâu hơn 0.5m, đồng thời che phủ bằng gạch. Các dây điện khác sử dụng ống sắt hoặc ống PVC, rãnh sâu ≤ 0.3m, nếu vướng các đường ống khác khoảng cách bằng phẳng ≥ 2m, khoảng cách giao nhau ≥ 1m. - Tiêu chuẩn lắp trên không : khi dây cáp lắp trên không, nên lắp dựa theo bức tường hoặc lắp theo trụ đèn, đồng thời phải có sứ cách điện cố định, nghiêm cấm sử dụng dây kim loại trần làm dây buột. Khi chiều dài dây cáp điện lớn hơn 10m, sử dụng dây kẽm hoặc dây cáp thép để móc treo lên, cách mặt đất ≥ 3m. - Chiếu sáng phải phù hợp qui phạm: trường hợp đặc thù cần phải sử dụng loại đèn đặc thù như đèn chống mục, đèn chống bụi, đèn chống rung v…v… - Lắp đặt đèn chống thấm: cách mặt đất ≥ 3m, mỗi 1 đèn có cầu chì, trong môi trường ẩm ướt, điện thế của đèn chiếu sáng ≤ 36V. Đặc biệt ở nơi quá ẩm ướt, phải tiếp đất tốt, lò đun và đồ đựng kim loại điện áp ≤ 12V. - Lắp đặt điện trong nhà : + Lắp đặt đường dây trong nhà tầm cao là 2.4m, kéo đường dây phải ngay thẳng đồng thời cố định an toàn. + Hai đầu nối của dây điện nên quấn bằng băng keo cách điện. + Lắp đặt đèn tầm cao khoảng 2.4m, hộp đèn có vỏ ngoài kim loại phải tiếp đất bảo vệ.
 16. 16. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 16 + Sử dụng nguồn điện an toàn. - Chiếu sáng ở hiện trường + Đường dẫn về chuyên dùng chiếu sáng phải có bảo vệ chống giật đối với đèn di động. + Hộp đèn có vỏ ngoài kim loại phải bảo vệ bằng dây tiếp đất. + Sử dụng điện áp chiếu sáng an toàn là 36V. Hai đầu nối của dây điện nên quấn bằng băng keo cách điện. + Đèn chiếu sáng cầm tay sử dụng điện áp 36V. - Tiêu chuẩn lắp đặt tủ nguồn và công tác tủ điện + Thi công tại hiện trường và khu sản xuất xí nghiệp cần thực hiện hệ thống phân nguồn 3 cấp : tủ nguồn tổng – tủ điện phân phối – tủ công tắc. + Công tắc tủ điều khiển cho thiết bị điện phải đảm bảo 1 máy 1 cầu dao. + Độ cao lắp đặt cho tủ điện: dạng cố định (> 0.4m) , dạng di động (> 0.6m). + Độ cao lắp đặt tủ công tắc: dạng cố định (> 1.3m , < 1.5m) , dạng di động (< 1.5m). + Bố trí dây điện trong tủ hợp lý, bố trí ngay ngắn, không có hiện tượng xáo trộn, khi đấu dây cần phải có đầu cos và mã số đấu dây. + Cần phải lắp cầu dao chống giật phù hợp với thông số cấp phối. + Trong tủ điện có nhiều đầu dây dẫn điện cần phải có ký hiệu, quy định đấu dây riêng: Dây A (màu đỏ), Dây B (màu vàng), Dây C (màu xanh), đường dây sử dụng trung tính (màu đen), Dây bảo hộ trung tính (màu vàng xanh - chỉ vàng). Nếu không đạt được yêu cầu, thì cần phải sử dụng băng keo cách điện theo màu sắc qui định để phân biệt cho rõ ràng. + Dây dẫn điện vào và ra đều được lắp đặt từ đáy tủ điện và phải được xếp gọn gàng, ngay ngắn. + Trong tủ điện cần phải lắp CB cách ly. + Trong tủ điện đảm bảo không có tạp vật : tủ, kệ, cửa phải kiên cố, có chốt gài an toàn. + Không được để đồ vật thuộc kim loại, tạp vật, đồ vật dễ làm ôxi hóa trong phạm vi chung quanh tủ điện cách 0.8m, đảm bảo cần phải có không gian vận hành cần thiết. - Tiêu chuẩn đấu dây máy hàn điện : + Cần phải lắp công tắc CB riêng. + Nếu F ≤ 8mm2 : nối trực tiếp theo kỹ thuật nối dây. + Nếu F ≥ 8mm2 : thì nối bằng ống nối đúng tiết diện, dùng ben ép chặt, bọc cách điện chắc chắn. + Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ và hệ thống che mưa. + Dòng điện định mức cầu chì thỏa điều kiện : 1,2Iđm máy ≤ Iđm cầu chì ≤ 1,5Iđm máy, cấm sử dụng dây đồng hoặc dây kẽm thay thế làm cầu chì. + Nguồn điện phải phù hợp sức tải điện sử dụng an toàn. + Cần phải lắp dây tiếp địa chuyên dùng.
 17. 17. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 17 - Hệ thống chống sét : + Các máy móc thiết bị có độ cao ≥ 12m trong khu sản xuất của CFE phải lắp hệ thống chống sét. + Cột chống sét : trong phạm vi bảo vệ công trình xây dựng, trạm biến thế ngoài trời, dây nguồn chính có điện trở tiếp địa ≤ 4Ω. + Bộ phận chống sét : phạm vi thích ứng đối với các thiết bị điện, phòng chống sét đánh vào điện cao áp ảnh hưởng đến nội thất có tiếp địa điện trở ≤5Ω ÷ 10Ω. E, Kiểm tra an toàn - Nhân viên kiểm tra chất lượng an toàn của đội điện nước phải thường xuyên tuần tra và giám sát trình tự làm việc của các khu sản xuất. Trong trường hợp phát hiện có hiện tượng không an toàn và có khả năng phát sinh hồ quang, chập mạch, dây điện phát nóng và cách điện không tốt thì phải xử lý kịp thời. Nếu sự việc không xử lý được phải báo cho cấp trên, để giải quyết sớm và có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời phải ghi vào nhật ký công trình. - Thiết bị cơ điện, các vật tư điện, dòng điện trở cách điện, kiểm tra độ nóng của dây điện : (như bảng 3) Bảng 3 : STT Hạng mục Qui định yêu cầu Chu kỳ kiểm tra 01 Động lực, điện trở cách điện dây nguồn chiếu sáng >0.5MΩ tháng 02 Giữa 2 dây dẫn và dây dẫn với đất nền điện trở cách điện >0.5 >0.5 MΩ tháng 03 Điện trở cách điện của dây quấn motor lồng sóc >0.5 MΩ tháng 04 Điện trở cách điện của dây quấn motor : Vỏ cố định Trục quay >2.0 MΩ >0.8 MΩ tháng 05 Điện trở cách điện công cụ điện : Loại 1 Loại 2 Loại 3 >2 MΩ >7 MΩ >1 MΩ tháng 06 Hệ thống chống giật và công tắc tự động điện trở cách điện >1.5 MΩ Tuần
 18. 18. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 18 STT Hạng mục Qui định yêu cầu Chu kỳ kiểm tra 07 Hệ thống chống giật và công tắc tự động và tính năng bảo vệ điện trở cách nhiệt Độ linh hoạt, kiểm tra đồng hồ tổng hợp Tuần 08 Kiểm tra dây trung tính Giữa điện áp dây nguồn U1 và dây trung tính thỏa 220V ± 5% Uđm pha Dây nguồn với các tủ điện, giữa điện áp vỏ máy U2 như trên Giữa điện áp dây nguồn U3và sử dụng dây trung tính nhỏ hơn U1 Giữa điện áp dây trung tính sử dụng và dây trung tính bảo vệ là U4=U1-U3 2 Tuần 09 Khởi động từ ,CB Độ linh hoạt 2 Tuần 10 Nhiệt độ dây cáp sử dụng 335ºC +Nhiệt độ môi trường (35ºC) Ngày 11 Nhiệt độ dây điện sử dụng 30ºC + Nhiệt độ môi trường (35ºC) Ngày 12 Nhiệt độ motor sử dụng 55ºC +Nhiệt độ môi trường (35ºC) Ngày 13 Nhiệt độ công tắc sử dụng công cụ điện cầm tay 65ºC + Nhiệt độ môi trường (35ºC) Ngày 4.1.12 Quy định an toàn phòng cháy chữa cháy - Phòng chống cháy nổ là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu trong công tác an toàn tại công trình. Sự cố phòng chống cháy nổ có thể gây ra hậu quả khôn lường nếu không có sự chuẩn bị và phòng ngừa đúng đắn - Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nổ là do vi phạm qui định về an toàn phòng cháy trong các khâu thiết kế, lắp đặt, vận hành, sử dụng và bảo quản các thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ, các hệ thống cung cấp năng lượng( điện, nhiệt, hơi, khí đốt), các hệ thống thiết bị vệ sinh ( thông gió, chiếu sáng,vv…) các loại nguyên liệu, nhiên liệu vật liêu cháy nổ. Vì vậy cấn phải tuân thủ nghiêm ngặt những nội qui sau: - Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể Cán bộ – Công nhân viên Công ty kể cả khách hàng, hoặc thầu phụ đến làm việc tại đơn vị sản xuất.
 19. 19. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 19 - Thực hiện phòng cháy chữa cháy ngay từ khi thiết kế công trình như thiết kế các lối thoát nạn, hệ thống cấp nước chữa cháy, lắp đặt thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động, lựa chọn vật liệu xây dựng, làm tường ngăn cháy,vv... - Có biện pháp thực hiện trong quá trình sản xuất, thi công như kiểm tra kỹ thuật an toàn máy, thiết bị trước khi vận hành, thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật. - Cách ly các thiết bị hoặc công đoạn có nhiều nguy cơ cháy nổ với các khu vực sản xuất khác. - Hạn chế mọi khả năng phát sinh nguồn nhiệt. - Hạn chế đến mức thấp nhất số lượng chất cháy (nguyên vật liệu, sản phẩm, ...) trong nơi sản xuất. - Thay thế các khâu sản xuất nguy hiểm bằng những khâu ít nguy hiểm hơn hoặc tiến hành cơ giới hóa tự động hóa các khâu đó. - Cấm không sử dụng lửa, củi đun nấu, hút thuốc trong kho, nơi sản xuất, dùng dây đồng, dây bạc thay cầu trì, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện, để các chất cháy gần cầu chì, bảng điện và trên dây dẫn điện. - Sắp xếp trật tự vật tư hàng hoá trong kho, khu vực sản xuất gọn gàng, sạch sẽ. Xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái nhà, xa tường để tiện việc kiểm tra hàng hoá và cứu chữa khi cần thiết. Khi sử dụng xăng công nghiệp, hoá chất phải thật cẩn thận, tuân theo hướng dẫn sử dụng. - Khi xuất nhập hàng hoá xe không được nổ máy trong kho nơi sản xuất và khi đậu xe, phải hướng đầu xe ra ngoài. - Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại. - Phải trang bị đầy đủ các thiết bị, vật liệu phòng cháy chữa cháy như bình chữa cháy, cát chữa cháy và nước. - Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không được sử dụng vào việc khác. - Không được bố trí các quá trình sản xuất có lửa như hàn điện, hàn hơi lò đốt, sấy, và một số dụng cụ gia công khác ở môi trường dễ cháy, nổ hoặc ở gần nơi có chất cháy, phải thiết lập khoảng cách an toàn .( tối thiểu là từ 10 đến 30m tùy tính chất của từng vật dễ cháy như oxy hoặc là bình gas vv..) - Không dùng lửa để kiểm tra sự thoát hơi khí cháy hoặc xem xét chất lỏng cháy trong các thiết bị, đường ống, bình chứa như dùng diêm, bật lửa để soi rọi xăng trong bình . - Phải đặt các bảng nội quy và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, các bảng cấm lửa tại các vị trí cần thiết trong công trường. - Nghiêm cấm hút thuốc tại các vị trí không được phép trong công trình. - Các bảng nội quy và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy cùng các thiết bị, vật liệu phòng
 20. 20. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 20 cháy chữa cháy phải được để ở những vị trí phù hợp; đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng khi xảy ra sự cố. - Các cán bộ công nhân viên làm việc tại công trình cần được giáo dục về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy; đảm bảo biết cách sử dụng được các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy khi xảy ra sự cố. - Khi xảy ra sự cố phải ngay lập tức báo động cho mọi người đang làm việc trong công trình và thông báo ngay tới lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy gần nhất. - Cán bộ phụ trách an toàn có trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và xử lý sự cố khi xảy ra cháy. - Mỗi tuần đều phải kiểm tra an toàn liên quan đến PCCC, nhận diện rủi ro và mối nguy có thể dẫn tới cháy nổ. 4.1.13 Quy định về công tác vệ sinh, văn minh môi trường: - Ngay từ trong thiết kế quy hoạch cần bố trí đầy đủ các khu văn phòng, nhà xưởng kho bãi… một cách hợp lý và rõ ràng. - Phải bố trí nơi thu gom rác thải, hệ thống xử lý nước thải, chất thải độc hại một cách cẩn thận và đầy đủ, hạn chế các tác động của chất thải tới môi trường và sức khoẻ con người. - Cán bộ, công nhân viên cần thực hiện tốt các quy định về dọn dẹp vệ sinh trước, trong và sau giờ làm việc đúng theo quy định. - Hàng tháng hoặc hàng quý cần có kế hoạch tổng vệ sinh các khu vực sản xuất và văn phòng. • Đối với công tác vệ sinh trong văn phòng + Văn phòng phải được vệ sinh sạch sẽ trước mỗi buổi làm việc. Công tác vệ sinh được thực hiện bởi nhân viên vệ sinh văn phòng. + Không hút thuốc, vứt rác bừa bãi trong phòng làm việc. Mỗi người phải tự có ý thức giữ gìn môi trường làm việc văn minh, trong sạch. Tự thực hiện công tác vệ sinh tại vị trí của mình; sắp xếp gọn gàng đồ đạc, tài liệu cá nhân sau mỗi giờ làm việc. • Đối với công tác vệ sinh trạm trộn + Nghiêm cấm hút thuốc trong phòng điều khiển của trạm trộn. + Nhân viên vận hành phải thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh phòng vận hành sau mỗi ca làm việc. + Khu vực trạm trộn phải được vệ sinh thường xuyên sau mỗi ca làm việc. Không được để tình trạng vương vãi cát đá xung quanh khu vực trạm. • Đối với công tác vệ sinh khu vực sửa chữa + Các thiết bị khi đưa vào khu vực sửa chữa cần được bố trí gọn gàng đúng nơi quy định. Tránh để tình trạng mỗi thứ một nơi, không theo quy định. + Các vật tư, dụng cụ sửa chữa; linh kiện phụ kiện sau khi tháo rời cần được đặt trong các khay, kệ gọn gàng. Không được vứt bừa bãi vật tư thiết bị sửa chữa trong khu vực sửa chữa.
 21. 21. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 21 + Sau mỗi ca làm việc cần thu dọn hiện trường, sắp xếp dụng cụ sửa chữa gọn gàng và cất vào đúng nơi quy định. • Đối với công tác vệ sinh thiết bị cơ giới + Ngoài công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị theo quy định, tài xế xe cơ giới cần thực hiện công tác vệ sinh thường xuyên thiết bị của mình trước khi kết thúc ca làm việc. + Không được để tình trạng xe không được vệ sinh sau mỗi ca làm việc. Luôn giữ xe cơ giới sạch sẽ, gọn gàng và không để dụng cụ hay vật liệu lên ca bin xe. + Công tác kiểm tra sẽ được cán bộ chuyên trách HSE thường xuyên thực hiện, đôn đốc nhắc nhở. + Những trường hợp vi phạm, không thực hiện vệ sinh xe sẽ bị xử lý tùy vào mức độ vi phạm. • Đối với công tác vệ sinh máy công cụ và thiết bị cầm tay + Tất cả những dụng cụ, thiết bị cầm tay phải được sắp xếp gọn gàng và để đúng nơi quy định. + Thu gọn sạch sẽ các vật liệu thừa, vật liệu phế thải trong quá trình sản xuất. Các vật liệu này phải được để đúng nơi quy định. 4.2. CAÙC NOÄI QUY AN TOAØN LAO ÑOÄNG. 4.2.1. Gia coâng vaø laép döïng coát theùp. - Khu vöïc gia coâng coát theùp phaûi rieâng bieät, ngöôøi khoâng coù traùch nhieäm khoâng ñöôïc vaøo. Chæ nhöõng ngöôøi ñöôïc huaán luyeän veà söû duïng maùy vaø ñöôïc phaân coâng môùi ñöôïc söû duïng caùc maùy moùc gia coâng coát theùp. - Caùc maùy caét, maùy uoán, baøn uoán theùp phaûi ñöôïc coá ñònh chaéc chaén xuoáng neàn xöôûng. - Tröôùc khi môû maùy phaûi kieåm tra caùc boä phaän cuûa maùy baûo ñaûm tình traïng toát, caàu dao, daây daãn ñieän,…phaûi bao che kín vaø che chaén an toaøn caùc boä phaän truyeàn ñoäng. - Coâng nhaân ñieàu khieån maùy phaûi thöôøng xuyeân theo doõi tình traïng hoaït ñoäng cuûa maùy ñeå kòp thôøi ngaên ngöøa tai naïn xaûy ra baát ngôø. - Phaûi ñaûm baûo xung quanh maùy cắt, uốn saïch seõ vaø ngaên naép, thöôøng xuyeân thu doïn caùc vaät lieäu pheá thaûi, caùc saûn phaåm ñaõ gia coâng phaûi xeáp goïn gaøng vaøo nôi quy ñònh. - Phaûi ngöøng maùy khi laøm veä sinh hoaëc khi tra daàu môõ cho maùy vaø khi ngöøng vieäc duø thôøi gian ngaén. - Khoâng ñöôïc chaát coát theùp treân saøn coâng taùc hoaëc treân saøn coáp pha vöôït quaù taûi troïng cho pheùp trong thieát keá. - Laép ñaët coát theùp treân cao phaûi laøm saøn thao taùc. Caám ñöùng treân coát theùp ñaõ laép ñaët ñeå laøm vieäc cuõng nhö khi ñoå beâtoâng. - Khi caét boû caùc phaàn saét thöøa treân cao phaûi ñeo daây an toaøn, beân döôùi phaûi coù raøo ngaên vaø bieån caám ngöôøi vaøo.
 22. 22. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 22 H.5. Phoøng hoä an toaøn khi vaän chuyeån coát theùp H.6. Phoøng hoä an toaøn khi boâ coát theùp coät H.7. Phoøng hoä an toaøn khi boâ coát theùp töôøng 4.2.2. Coâng taùc beâ toâng. - Tröôùc khi ñoå beâ toâng, caùn boä kyõ thuaät thi coâng kieåm tra vaùn khuoân, coát theùp, giaøn giaùo, saøn coâng taùc, ñöôøng vaän chuyeån vaø chæ tieán haønh ñoå beâ toâng sau khi ñaõ coù bieân baûn nghieäm thu theùp vaø vaùn khuoân cuûa beân A. - Thi coâng beâ toâng ôû hoá saâu, caùc vò trí chaät heïp, coâng nhaân phaûi ñöùng treân saøn thao taùc vaø phaûi baûo ñaûm thoâng thoaùng vaø aùnh saùng ñaày ñuû. - Thi coâng beâ toâng ôû ñoä saâu hôn 1,5m duøng maùng daãn hoaëc oáng voøi voi, coá ñònh chaéc vaøo caùc boä phaän vaùn khuoân. - Thi coâng beâ toâng ôû nhöõng boä phaän keát caáu treân cao, coâng nhaân phaûi ñeo daây an toaøn. - Duøng voøi ñeå ñoå vöõa beâ toâng caàn coá ñònh maùy chaán ñoäng vôùi voøi, khoâng ñöôïc ñöùng döôùi oáng voøi voi khi ñoå beâ toâng. - Duøng ñaàm rung ñieän ñeå ñoå beâ toâng caàn: noái ñaát voû ñaàm rung, duøng daây boïc caùch ñieän noái töø baûng phaân phoái ñeán ñoäng cô ñieän cuûa daàm, laøm saïch ñaàm rung, lau khoâ vaø quaán daây daãn ñieän khi ngöøng vieäc. Coâng nhaân vaän haønh ñaàm phaûi ñöôïc trang bò uûng cao su caùch ñieän vaø caùc phöông tieän baûo veä caù nhaân khaùc.
 23. 23. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 23 - Loái qua laïi phía döôùi khu vöïc ñoå beâ toâng coù raøo ngaên vaø bieån caám. Tröôøng hôïp baét buoäc phaûi coù ngöôøi qua laïi thì phaûi laøm taám che ôû phía treân loái qua ñoù. - Caám ngöôøi khoâng nhieäm vuï ñöùng ôû saøn ñoå beâtoâng. Coâng nhaân laøm nghieäm vuï ñònh höôùng, ñieàu chænh ñoå beâtoâng phaûi coù gaêng tay vaø uûng. 4.2.3. Baûo döôõng beâ toâng. - Khi baûo döôõng beâ toâng phaûi duøng giaøn giaùo, giaù ñôõ. - Khoâng ñöôïc ñöùng leân caùc coät choáng hoaëc caïnh vaùn khuoân, khoâng ñöôïc duøng thang töïa vaøo caùc boä phaän keát caáu cuûa beâ toâng. - Chæ ñöôïc thaùo vaùn khuoân sau khi beâ toâng ñaõ ñaït ñeán cöôøng ñoä quy ñònh. - Khi thaùo vaùn khuoân caàn thaùo theo trình töï hôïp lyù, nôi thaùo vaùn khuoân phaûi coù raøo ngaên, bieån baùo. - Khoâng ñöôïc ñeå quaù nhieàu vaùn khuoân, caây choáng leân saøn coâng taùc hoaëc neùm töø treân cao xuoáng. 4.2.4. Laép döïng vaø thaùo dôõ coát pha. a) Laép döïng coáp pha: - Cheá taïo vaø laép döïng coáp pha phaûi theo höôùng daãn cuûa giaùm saùt kyõ thuaät baûo ñaûm ñuùng thieát keá vaø trình töï laép ñaët. - Phaûi coá ñònh caùc caây choáng chaéc chaén, ñuû giaèng ngang giaèng doïc, cheâm chaët roài môùi ñöôïc laép caùc taám vaùn coáp pha, phaûi söû duïng giaøn giaùo, saøn thao taùc coù lan can baûo veä ñeå laép döïng coáp pha treân cao, vaùn khuoân saøn ñaõ laép ñaët phaûi coù lan can bao toaøn boä chu vi, lan cao cao toái thieåu 1,5m. - Coâng nhaân ñoùng coáp pha ôû nhöõng vò trí cao, troáng traûi, nguy hieåm phaûi ñeo daây an toaøn vaø moùc vaøo caùc keát caáu chaéc chaén. H.8. Phoøng hoä an toaøn khi döïng coáp pha töôøng H.9. Phoøng hoä an toaøn khi döïng coáp pha saøn - 1
 24. 24. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 24 H.10. Phoøng hoä an toaøn khi döïng coáp pha saøn - 2 H.11. Phoøng hoä an toaøn khi döïng coáp pha ñaø b) Thaùo dôõ coáp pha: - Chæ ñöôïc pheùp thaùo dôõ coáp pha khi coù leänh cuûa ngöôøi phuï traùch thi coâng. - Thaùo dôõ coáp pha phaûi theo söï höôùng daãn cuûa giaùm saùt kyõ thuaät baûo ñaûm thöïc hieän nghieâm tuùc trình töï thaùo dôõ do thieát keá thi coâng quy ñònh. - Khu vöïc thaùo coáp pha phaûi coù raøo chaén, bieån baùo caám ngöôøi khoâng coù traùch nhieäm ñi laïi beân döôùi. - Coâng nhaân thaùo dôõ coáp pha treân cao phaûi ñöùng treân giaøn giaùo, ñeo daây an toaøn, duïng cuï laøm vieäc phaûi ñeå goïn gaøng vaø traùnh khoâng laøm rôi xuoáng ñaát. - Vaùn coáp pha thaùo dôõ phaûi thaùo heát ñinh hoaëc ñaäp beïp roài xeáp vaøo nôi quy ñònh. H.12. Phoøng hoä an toaøn khi thaùo dôõ coáp pha - 1 H.13. Phoøng hoä an toaøn khi thaùo dôõ coáp pha - 2
 25. 25. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 25 4.2.5. Coâng taùc laép döïng vaø thaùo dôõ giaøn giaùo. Caùc nguyeân taéc chung cho caùc kieåu giaøn giaùo ñöôïc quy ñònh vaø chæ ngöôøi coù nhieäm vuï môùi ñöôïc laép ñaët, di chuyeån hoaëc thaùo dôõ giaøn giaùo döôùi söï giaùm saùt kyõ löôõng. Sau khi laép döïng, giaøn giaùo phaûi thöôøng xuyeân ñöôïc kieåm tra. a) Laép döïng giaøn giaùo: - Laép döïng giaøn giaùo phaûi theo söï höôùng daãn cuûa giaùm saùt kyõ thuaät baûo ñaûm ñuùng thieát keá vaø trình töï laép ñaët. - Tröôùc khi laép döïng giaøn giaùo theùp phaûi kieåm tra tình traïng caùc thanh theùp oáng, oáng noái, caùc moái haøn khoâng bò raïn nöùt, bieán daïng vaø coøn ñaày ñuû caùc thanh giaèng môùi ñöôïc söû duïng. - Neàn ñaët chaân coät choáng phaûi baèng phaúng, oån ñònh baûo ñaûm chòu löïc vaø döôùi chaân coät phaûi ñaët taám goã keâ daøy 5cm. - Laép giaøn giaùo ñeán ñaâu phaûi neo chaéc vaøo coâng trình ñeán ñoù, khoâng ñöôïc neo vaøo caùc keát caáu keùm oån ñònh. - Vaùn laùt saøn daøy toái thieåu 3cm, khoâng muïc, moït, nöùt gaõy, phía ngoaøi saøn coù lan can cao 1m. - Giaøn giaùo döïng xong phaûi ñöôïc Ñoäi tröôûng thi coâng nghieäm thu. H.14. Phoøng hoä an toaøn khi laép döïng giaøn giaùo thi coâng b) Söû duïng giaøn giaùo: - Haøng ngaøy, tröôùc khi laøm vieäc giaùm saùt kyõ thuaät phaûi kieåm tra laïi tình traïng caùc boä phaän keát caáu cuûa giaøn giaùo baûo ñaûm an toaøn môùi ñeå coâng nhaân leân laøm vieäc. Trong khi ñang laøm vieäc, neáu phaùt hieän giaøn giaùo coù hö hoûng gaây nguy hieåm thì phaûi ngöng ngay vaø baùo cho giaùm saùt kyõ thuaät ñeå xöû lyù vaø söûa chöõa, trong thôøi gian söûa chöõa phaûi treo baûng caûnh baùo ñeå moïi ngöôøi bieát. - Caám xeáp taûi leân giaøn giaùo hoaëc taäp trung ñoâng ngöôøi ôû cuøng moät vò trí vöôït quaù taûi troïng cuûa thieát keá giaøn giaùo. - Caám laøm vieäc ñoàng thôøi treân 2 saøn cuøng moät khoang maø khoâng coù bieän phaùp baûo ñaûm an toaøn phoøng ngöøa vaät lieäu, duïng cuï saøn treân rôi xuoáng ngöôøi laøm vieäc ôû saøn döôùi. c) Thaùo dôõ giaøn giaùo: - Thaùo dôõ giaøn giaùo phaûi tieán haønh theo trình töï hôïp lyù, theo chæ daãn trong thieát keá döôùi söï höôùng daãn cuûa giaùm saùt kyõ thuaät. - Tröôùc khi thaùo dôõ, coâng nhaân ñeàu ñöôïc hoïc taäp veà phöông phaùp vaø trình töï thaùo dôõ vaø caùc bieän phaùp an toaøn.
 26. 26. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 26 - Khu vöïc ñang thaùo dôõ phaûi coù raøo chaén, bieån caám ngöôøi vaø phöông tieän qua laïi. Caám thaùo dôõ giaøn giaùo baèng caùch laät ñoå. - Giaøn giaùo thaùo dôõ xong phaûi xeáp vaøo nôi quy ñònh. 4.2.6. Vaän chuyeån vaät lieäu v CAÅU THAÙP: Tröôùc khi söû duïng caåu thaùp treân coâng tröôøng nhaø quaûn lyù phaûi caân nhaéc moät soá vaàn ñeà sau: - Khoái löôïng, kích côû vaø kieåu daùng vaät naâng - Taàm vôùi xa nhaát vaø baùn kính coâng taùc. - Caùc yeáu toá caûn trôû coâng taùc naâng nhö ñöôøng daây ñieän treân khoâng, tình traïng coâng tröôøng vaø kieåu neàn. - Nhu caàu ñaøo taïo ngöôøi ñieàu khieån thieát bò vaø ngöôøi laøm hieäu. o Laép ñaët - Laép ñaët vaø thaùo dôõ caåu thaùp phaûi do nhöõng coâng nhaân laønh ngheà thöïc hieän döôùi söï höôùng daãn vaø giaùm saùt coù trình ñoä vaø kinh nghieäm. Phaûi tuaân thuû chaët cheõ caùc chæ ñònh. o Baùo hieäu - Ngöôøi ñieàu khieån caåu thaùp vaø ngöôøi baùo hieäu ñeàu phaûi treân 18 tuoåi, ñaõ qua ñaøo taïo vaø coù ñaày ñuû kinh nghieäm. Phaûi luoân coù ngöôøi laøm hieäu hoaëc coù heä thoáng tín hieäu höôùng daãn nhö maùy ñieän thoaïi ñeå phoøng tröôøng hôïp ngöôøi ñieàu khieån khoâng quan saùt ñöôïc vaät naâng. Caùc tín hieäu thoâng baùo baèng tay phaûi roõ raøng vaø rieâng reõ vaø caàn tuaân theo moät qui taéc thoáng nhaát. o Naâng quaù taûi - Khi giaùm saùt hoaëc ngöôøi ñieàu khieån thieát bò naâng khoâng öôùc tính tröôùc ñöôïc khoái löôïng vaät naâng, maø ñieàu naøy deã xaûy ra vôùi caùc vaät naâng khoâng coù hình daïng chuaån, daãn tôùi tình traïng naâng quaù taûi, laøm cho nhieàu boä phaän cô caáu naâng phaûi laøm vieäc vöôït quaù coâng suaát cho pheùp. Neáu khoâng ñöôïc ñaøo taïo ñaày ñuû, ngöôøi ñieàu khieån coù theå haï vaät naâng xuoáng vôùi toác ñoä cao roài haõm ñoät ngoät laøm gaõy caàn caåu. Moïi caåu thaùp ñeàu phaûi ghi roõ taûi troïng cho pheùp vaø khi vaän haønh khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn ñoù. Tröôøng hôïp caåu thaùp coù caàn naâng hoaït ñoäng ñöôïc ôû nhieàu taàm baùn kính khaùc nhau thì cöù moãi baùn kính coâng taùc cuûa caàn naâng phaûi coù taûi troïng cho pheùp töông öùng. Caùp vaø pu ly cuõng phaûi coù nhöõng ghi chuù nhö vaäy. o Thieát bò baùo ngöôõng taûi troïng - Moïi loaïi caåu thaùp ñeàu phaûi coù boä phaän töï ñoäng baùo ngöôõng taûi troïng an toaøn ñeå baùo ñoäng ngöôøi ñieàu khieån, thöôøng laø baèng ñeøn baùo khi taûi troïng saép ñaït giôùi haïn cho pheùp, vaø chuoâng coøi baùo hieäu cho ngöôøi ñieàu khieån vaø nhöõng ngöôøi ôû gaàn khi taûi troïng vöôït qua giôùi haïn cho pheùp. Boä phaän phaùt tín hieäu chæ laø thieát bò phuï trôï chöù khoâng coù taùc duïng ñaûm baûo cho vieäc vaän haønh naâng chuyeån ñöôïc an toaøn, o Kieåm tra vaø baûo trì - Caåu thaùp laø loaïi thieát bò maø nhöõng hö hoûng cuûa noù nhö moøn, nöùt thöôøng khoù phaùt hieän, ví duï söï moûi kim loaïi ôû bu loâng vaø caùc boä phaän töông töï. Caàn phaûi coù nhaân vieân coù trình ñoä
 27. 27. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 27 kieåm tra vaø vaän haønh thöû tröôùc khi söû duïng maùy naâng, sau ñoù caàn thöông xuyeân kieåm tra ñònh kyø theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. - Phaûi tuaân thuû caùc chæ ñònh veà kieåm tra vaø baûo döôõng cuûa nhaø saûn xuaát, moïi hö hoûng vaø khieám khuyeát phaûi ñöôïc baùo caùo laïi ñaày ñuû cho giaùm saùt. Tuyeät ñoái khoâng söû duïng nhöõng caåu thaùp coù vaán ñeà khoâng an toaøn. - Nhöõng chi tieát nhaïy caûm cuûa caàn truïc laø caùp kim loaïi, phanh vaø caùc thieát bò an toaøn. Daây caùp choùng bò moøn do tieáp xuùc thöôøng xuyeân vôùi tang tôøi. Phanh vì ñöôïc söû duïng lieân tuïc neân caàn thöôøng xuyeân kieåm tra ñònh kyø, hieäu chænh hoaëc thay môùi. Caùc thieát bò baùo ngöôõng taûi troïng vaø thieát bò an toaøn nhö ngaét taûi töï ñoäng vaø caùc boä ngaét töï ñoäng khaùc cuõng raát nhaïy caûm vôùi hö hoûng trong ñieàu kieän coâng tröôøng vaø coù nhöõng luùc töï ngaét moät caùch böøa baõi. v VAÄN THAÊNG: o Laép ñaët - Laép ñaët, baûo trì vaø thaùo dôõ vaän thaêng laø coâng vieäc chuyeân moân vaø chæ ñöôïc tieán haønh khi coù ngöôøi giaùm saùt ñuû trình ñoä. Truï thaùp thuoäc phaàn tónh cuûa thang phaûi ñöôïc lieân keát chaéc chaén vaøo coâng trình hoaëc giaøn giaùo vaø phaûi ñaët thaúng ñöùng ñeå choáng taäp trung öùng suaát treân thaùp, laøm xoâ leäch vaø rung saøn. Caùc vaän thaêng löu ñoäng chæ neân duøng tôùi ñoä cao coâng taùc toái ña laø 18m neáu nhaø saûn xuaát khoâng chæ ñònh giôùi haïn cho pheùp lôùn hôn. o Haøng raøo - Caàn coù raøo caûn chaéc chaén treân maët ñaát vôùi chieàu cao toái thieåu laø 2m vaây quanh thang vaø coù cöûa ra vaøo. Nhöõng phaàn coøn laïi cuûa gieáng thang cuõng caàn raøo laïi (chaúng haïn baèng löôùi theùp) vôùi suoát caû chieàu cao ñuû ñeå giöõ laïi caùc vaät lieäu rôi xuoáng beân trong khu vöïc ñöôïc vaøo. Taïi nhöõng ñieåm ñaùp cuõng phaûi coù cöûa ra vaøo vaø chæ ñöôïc môû ra khi caàn xeáp, dôõ vaät lieäu. o Caùc thieát bò an toaøn - Thieát bò haõm haønh trình ñöôïc ñaët taïi ngay saùt vò trí coâng taùc cao nhaát cuûa thang hoaëc gaàn ñænh truï ñôõ. Moät thieát bò haõm khaùc cuõng ñöôïc laép theâm ñeå phuï trôï cho saøn naâng trong tröôøng hôïp chaát ñaày vaät lieäu maø daây chaõo hoaëc baùnh raêng taûi bò truïc traëc. Khi thang ôû vò trí thaáp nhaát, toái thieåu phaûi coøn 3 voøng daây treân tang tôøi. o Taûi troïng - Saøn naâng phaûi coù ghi chuù roõ möùc taûi troïng cho pheùp vaø khoâng ñöôïc chôû quaù taûi. Khoâng neân xeáp thaønh ñoáng quaù ñaày, caùc xe ñaåy khoâng ñöôïc chaát quaù ñaày vaø baùnh xe cuûa chuùng phaûi ñöôïc cheøn hoaëc buoäc caån thaän ñeå khoâng bò di chuyeån treân saøn thang khi thang ñang hoaït ñoäng. Khoâng chuyeån chôû gaïch vaø nhöõng vaät lieäu vuïn treân saøn naâng khoâng coù thaønh chaén xung quanh. Khoâng ñöôïc duøng loaïi thang naøy ñeå chôû ngöôøi, ñoàng thôøi coù bieån baùo caám moïi ngöôøi duøng saøn naâng vaät lieäu ñeå leân xuoáng. 4.2.7. Coâng taùc xaây. - Tröôùc khi xaây töôøng caùn boä kyõ thuaât thi coâng hoaëc ñoäi tröôûng caàn xem xeùt tình traïng cuûa phaàn ñaõ xaây tröôùc cuõng nhö tình traïng cuûa giaøn giaùo, giaù ñôõ ñoàng thôøi kieåm tra laïi vieäc saép xeáp, boá trí vaät lieäu vaø vò trí coâng nhaân seõ ñöùng laøm vieäc treân saøn coâng taùc.
 28. 28. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 28 - Khi xaây töôøng tôùi ñoä cao 1,5m phaûi baéc giaøn giaùo hoaëc giaù ñôõ theo quy ñònh veà laép döïng giaøn giaùo. - Chuyeån vaät lieäu leân saøn coâng taùc cao treân 2m duøng vaän thaêng coù thaønh chaéc chaén baûo ñaûm khoâng rôi, ñoå khi naâng. - Khoâng ñöôïc pheùp ñöùng treân töôøng ñeå xaây, ñi laïi treân töôøng, ñöùng treân maùi haét ñeå xaây, töïa thang vaøo töôøng môùi xaây, ñeå duïng cuï hoaëc vaät lieäu xaây döïng treân bôø töôøng ñang xaây. - Khi xaây neáu coù möa to, gioâng hoaëc gioù caáp 5 trôû leân phaûi che ñaäy, choáng ñôõ khoái xaây caån thaän ñeå traùnh bò xoùi lôû hoaëc saäp ñoå, ñoàng thôøi moïi ngöôøi phaûi ñeán nôi aån naáp an toaøn. 4.2.8. Coâng taùc hoaøn thieän. - Khi söû duïng giaøn giaùo, saøn coâng taùc hoaëc laøm coâng taùc hoaøn thieän ôû treân cao phaûi theo söï höôùng daãn cuûa caùn boä phuï traùch thi coâng, ñoäi tröôûng. - Khoâng ñöôïc pheùp söû duïng thang laøm coâng taùc hoaøn thieän. - Traùt beân trong cuõng nhö beân ngoaøi phaûi duøng giaøn giaùo. - Khoâng vôùi tay khi ñöa vöõa leân saøn coâng taùc cao quaù 2m. - Thuøng, xoâ, caùc duïng cuï ñoà ngheà phaûi ñeå ôû caùc vò trí chaéc chaén traùnh rôi, tröôït ñoå. Khi taïm ngöng laøm vieäc phaûi thu doïn vaät lieäu, duïng cuï vaøo moät choã. - Caám vöùt duïng cuï, vaät lieäu töø treân cao xuoáng. - Khi sôn treân cao phaûi ñeo vaø moùc daây an toaøn; neáu duøng thang trong nhaø khoâng ñöôïc cao quaù 4m, phaûi coá ñònh ñaàu thang vaøo caùc keát caáu oån ñònh cuûa coâng trình, khoâng ñöôïc tì thang vaøo khung cöûa soå. - Khi oáp ñaù vaøo beà maët coâng trình phaûi baûo ñaûm chaéc chaén. Khi oáp caùc vieân ñaù phaûi coù bieän phaùp choáng ñôõ, oáp töø döôùi leân. - Laép raùp kính cho cöûa soå, cöûa soå coá ñònh treân cao phaûi söû duïng giaøn giaùo. - Caám töïa thang vaøo kính, hoaëc khung cöûa ñaõ laép. - Khu vöïc laép kính caàn laøm saøn che baûo veä cho nhöõng vò trí naèm döôùi hoaëc khu vöïc ñoù vaø coù raøo ngaên, bieån caám. 4.2.9. Coâng taùc maùi. - Chæ cho pheùp coâng nhaân laøm vieäc treân maùi sau khi caùn boä kyõ thuaät thi coâng hoaëc ñoäi tröôûng ñaõ kieåm tra kyõ tình traïng caùc keát caáu chòu löïc cuûa maùi vaø caùc phöông tieän baûo ñaûm an toaøn khaùc. - Coâng nhaân laøm treân maùi phaûi ñi treân thang gaáp ñaët qua bôø noùc ñeå an toaøn, chieàu roäng khoâng ñöôïc <30cm, caùc thanh ngang ñöôïc ñaët caùch ñeàu 40cm. - Chæ ñaët caùc vaät lieäu treân maùi nhöõng vò trí ñaõ quy ñònh trong thieát keá vaø caàn coù bieän phaùp choáng laên, tröôït theo maùi doác. - Trong phaïm vi coù ngöôøi laøm vieäc treân maùi thì phía döôùi phaûi coù raøo ngaên vaø bieån caám ñeå traùnh vaät lieäu vaø duïng cuï töø treân maùi rôi xuoáng vaøo ngöôøi qua laïi.
 29. 29. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 29 - Chæ ñöôïc ngöøng laøm vieäc treân maùi sau khi ñaõ oån ñònh caùc taám ngoùi lôïp vaø thu doïn heát caùc vaät lieäu, duïng cuï. 4.2.10. Söû duïng duïng cuï & maùy. - Coâng nhaân ñuïc phaù kim loaïi hoaëc beâ toâng baèng caùc duïng cuï caàm tay phaûi ñeo kính phoøng hoä. Nôi laøm vieäc chaät heïp vaø ñoâng ngöôøi, coâng tröôøng coù bieän phaùp baûo veä. - Coâng nhaân söû duïng duïng cuï caàm tay chaïy ñieän hay khí neùn laø coâng nhaân chuyeân nghieäp. - Khi söû duïng duïng cuï caàm tay chaïy ñieän hay khí neùn, khoâng ñöôïc ñöùng thao taùc treân caùc thang töïa maø phaûi ñöùng treân saøn hoaëc giaù ñôõ ñaûm baûo an toaøn. - Khi maøi phaûi söû duïng ñuùng loaïi maùy maøi chuyeân duïng, khoâng ñöôïc maøi baèng löôõi ñaù cuûa maùy caét saét. - Khi ngöøng vieäc, maát ñieän, maát hôi phaûi ñoùng caàu dao hay ñoùng van, caám ñeå caùc duïng cuï caàm tay coøn ñang ñöôïc caáp ñieän hay khí neùn maø khoâng coù ngöôøi troâng coi. - Muoán söû duïng caùc maùy thi coâng taïi xöôûng phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa ngöôøi coù thaåm quyeàn. - Veä sinh, lau chuøi maùy haøng ngaøy sau khi thi coâng xong. 5. TOÅ CHÖÙC, ÑAØO TAÏO HUAÁN LUYEÄN HSE. 5.1.Chế độ huấn luyện an toàn lao động 5.1.1Quy định về công tác huấn luyện an toàn và phòng cháy chữa cháy: - 100% cán bộ, công nhân viên trước khi làm việc tại công trình đều phải được tham gia tập huấn an toàn lao động. - Công tác huấn luyện an toàn lao động được tổ chức và giảng dạy bởi cán bộ chuyên trách về công tác an toàn tại công trình. - Cán bộ chuyên trách phải là người có kinh nghiệm trong công tác an toàn(từ 1 năm trở lên), và có “Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động” của cơ quan có thẩm quyền cấp. - 100% cán bộ, công nhân viên phải được tập huấn phòng cháy, chữa cháy tại công trình. 5.1.2 Nội dung huấn luyện an toàn và phòng cháy chữa cháy: - Nội dung huấn luyện an toàn lao động do cán bộ chuyên trách an toàn biên soạn. Nội dung huấn luyện phải bao gồm ít nhất những nội dung sau: + Mục tiêu, chính sách về công tác an toàn trong công trình của công ty. + Mục đích, tính chất và tác dụng của công tác bảo hộ lao động. + An toàn sử dụng điện trong công trình. + An toàn sử dụng thiết bị nâng trong công trình. + An toàn sử dụng xe cơ giới trong công trình. + An toàn trong sản xuất bê tông tươi và các cấu kiện bê tông đúc sẵn. + An toàn phòng chống cháy nổ trong công trình. + Công tác vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường trong công trình.
 30. 30. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 30 - Công tác tập huấn phòng cháy, chữa cháy cần được tiến hành định kỳ hàng năm. Công tác tập huấn này cần đạt được những mục đích sau: + Người tham gia tập huấn phải hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy. + Người tham gia tập huấn phải biết cách phát hiện ra những nguy cơ có thể dẫn tới sự cố gây cháy. + Người tham gia tập huấn phải biết cách kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy và cách sử dụng từng loại vật liệu chữa cháy phù hợp cho từng loại sự cố gây ra cháy. 6.KEÁ HOAÏCH THÖÏC HIEÄN HSE. 5.1 Kế hoạch công việc hang tuần . 5.2 Kế hoạch kiểm tra hang tuần. 5.3 Kế hoạch đào tạo. 7. TOÅ CHÖÙC KIEÅM TRA COÂNG TAÙC THÖÏC HIEÄN HSE. a, Nội dung kiểm tra - Việc thực hiện các quy định về bảo hộ lao động như: khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng hiện vật, khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động...; - Hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy trình và biện pháp làm việc an toàn, sổ ghi biên bản kiểm tra, sổ ghi kiến nghị; - Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình biện pháp an toàn đã ban hành Tình trạng an toàn, vệ sinh của các máy móc, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc như: che chắn tại các vị trí nguy hiểm, độ tin cậy của các cơ cấu an toàn, chống nóng, chống bụi, chiếu sáng, thông gió, thoát nước...; - Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế;Việc thực hiện các nội dung của kế hoạch bảo hộ lao động;Việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra; Việc quản lý, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại; - Kiến thức an toàn, vệ sinh lao động, khả năng xử lý sự cố và sơ cứu, cấp cứu của người lao động; - Việc tổ chức ăn uống bồi dưỡng, chăm sóc sức khoe người lao động; - Hoạt động tự kiểm tra của cấp dưới, việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị về bảo hộ lao động của người lao động; - Trách nhiệm quản lý công tác bảo hộ lao động và phong trào quần chúng về bảo hộ lao động. b, Hình thức kiểm tra
 31. 31. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 31 - Kiểm tra tổng thể các nội dung về an toàn vệ sinh lao động có liên quan đến quyền hạn của cấp kiểm tra; - Kiểm tra chuyên đề từng nội dung - Kiểm tra sau đợt nghỉ sản xuất dài ngày - Kiểm tra trước hoặc sau mùa mưa, bão - Kiểm tra sau sự cố, sau sửa chữa lớn - Kiểm tra định kỳ để xem xét nhắc nhở hoặc chấm điểm để xét duyệt thi đua; c, Tổ chức việc kiểm tra Để việc tự kiểm tra có hiệu quả, tránh hình thức, đối phó cần phải chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm chỉnh các bước sau: - Thành lập đoàn kiểm tra: Ở cấp doanh nghiệp và cấp phân xưởng khi tự kiểm tra nhất thiết phải tổ chức đoàn kiểm tra, những người tham gia kiểm tra phải là những người có trách nhiệm của doanh nghiệp và của công đoàn, có hiểu biết về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. - Họp đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xác định lịch kiểm tra. - Thông báo lịch kiểm tra đến các đơn vị hoặc các tổ sản xuất. - Tiến hành kiểm tra: Các đơn vị hoặc tổ đội sản xuất phải báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác bảo hộ lao động với đoàn kiểm tra và đề xuất các kiến nghị, biện pháp khắc phục thiếu sót tồn tại ngoài khả năng tự giải quyết của phân xưởng; dẫn đoàn kiểm tra đi xem xét thực tế và trả lời các câu hỏi, cũng như tiếp thu các chỉ dẫn của đoàn kiểm tra. Mọi vị trí sản xuất, kho tàng đều phải được kiểm tra. - Lập biên bản kiểm tra: Đoàn kiểm tra ghi nhận xét và kiến nghị đối với đơn vị được kiểm tra; ghi nhận các vấn đề giải quyết thuộc trách nhiệm của cấp kiểm tra vào sổ biên bản kiểm tra của đơn vị được kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra và trưởng bộ phận được kiểm tra phải ký vào biên bản kiểm tra. - Phát huy kết quả kiểm tra: + Đối với các đơn vị được kiểm tra phải xây dựng kế hoạch khắc phục các thiếu sót tồn tại thuộc phạm vi của đơn vị giải quyết, đồng thời gửi cấp kiểm tra để theo dõi thực hiện. + Cấp kiểm tra phải có kế hoạch phúc tra việc thực hiện kiến nghị đối với cơ sở, tổng hợp những nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của mình đối với cấp dưới và giao cho các bộ phận giúp việc tổ chức thực hiện. - Thời hạn kiểm tra : Tiến hành kiểm tra an toàn 1 tháng / 1 lần . d, Tự kiểm tra ở tổ sản xuất Việc tự kiểm tra ở tổ sản xuất của các phân xưởng phải tiến hành vào đầu giờ làm việc hàng ngày và trước khi bắt đầu vào một công việc mới, vì vậy cần phải được làm nhanh gọn theo trình tự sau đây: - Mỗi cá nhân trong tổ đầu giờ làm việc hàng ngày có nhiệm vụ quan sát tình trạng an toàn, vệ sinh lao động của máy, thiết bị,điện, mặt bằng sản xuất, dụng cụ phương tiện cấp cứu
 32. 32. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 32 sự cố vv… Và báo cáo tổ trưởng những thiếu sót hoặc các nguy cơ gây tai nạn lao động hoặc ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nếu có. - Tổ trưởng sau khi nhận được các thông tin về tình trạng mấy an toàn có nhiệm vụ kiểm tra lại các tồn tại được tổ viên phát hiện hướng dẫn hoặc bàn bạc với công nhân trong tổ các biện pháp loại trừ để tránh xảy ra tai nạn lao động. - Đối với những nguy cơ mà khả năng tổ không tự giải quyết được thì thực hiện biện pháp tạm thời để phòng tránh xảy ra tai nạn lao động, sau đó ghi vào sổ kiến nghị và báo cáo ngay với quản đốc phân xưởng để giải quyết. e, Lập sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về an toàn lao động vệ sinh môi trường - Sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về an toàn , vệ sinh lao động là hồ sơ gốc của hoạt động tự kiểm tra bảo hộ lao động, là chế độ công tác của cán bộ quản lý sản xuất các cấp để thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc củng như tranh thủ sự đống góp phản ánh của cấp dưới về tình hình an toàn và vệ sinh lao động, là hồ sơ theo dõi việc giải quyết các thiếu sót tồn tại, vì vậy việc lập hồ sơ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra là yêu cầu bắt buộc ở mọi cấp trong doanh nghiệp. - Sổ kiến nghị và sổ biên bản kiểm tra về an toàn và vệ sinh lao động phải được đóng dấu giáp lai và quản lý, lưu giữ theo chế độ quản lý tài liệu hiện hành để truy cứu khi cần thiết. - Mọi trường hợp phản ánh kiến nghị đề xuất và tiếp nhận kiến nghị đề xuất đều phải được ghi chép và ký nhận vào sổ kiến nghị về an toàn, vệ sinh lao động để có cơ sở xác định trách nhiệm. 8. XỬ LÍ, XÖÛ PHAÏT CÁC VẤN ĐỀ VI PHẠM HSE. 8.1. QUY ÑÒNH XÖÛ LYÙ VI PHAÏM Nhaèm ñaûm baûo an toøan cho coâng taùc saûn xuaát, ñeà nghò caùc phoøng ban, bô phận thi công, saûn xuaát nghieâm tuùc thöïc hieän theo trình töï caùc böôùc sau ñaây khi coù tröôøng hôïp vi phaïm: Böôùc 1: Döøng ngay coâng vieäc. Böôùc 2: Laøm vieäc vôùi phuï traùch lieân quan. Laäp bieân baûn hieän tröôøng ghi nhaän laïi söï vieäc Böôùc 3 : Toå chöùc hoïp phaân tích nguyeân nhaân, taùc haïi veà tröôøng hôïp vi phaïm ñeå moïi ngöôøi ruùt kinh nghieäm trong coâng taùc chaáp haønh vaø quaûn lyù. Böôùc 4 : Toå chöùc khaéc phuïc: - Ñoái vôùi tröôøng hôïp vi phaïm baûo hoä lao ñoäng: - Ñoái vôùi tröôøng hôïp vi phaïm an toøan thieát bò: - Ñoái vôùi tröôøng hôïp vi phaïm noäi quy, quy ñònh khaùc: - Toå chöùc huaán luyeän, phaân tích nguyeân nhaân, ruùt kinh nghieäm ( Toå HSE). - Toå chöùc kieåm tra tình traïng thieát bò, ñaùnh giaù laïi kyû naêng vaän haønh thieát bò ñoái vôùi nhöõng ngöôøi lieân quan ( Boä phaän thieát bò).
 33. 33. Công ty TNHH Xây Dựng Sông Phố Songpho.com Tủ sách Quy trình Quản lý Quy trình Quản lý – Sổ tay Quản lý HSE Page 33 - Nghieân cöùu chænh söûa quy ñònh thieáu soùt khoâng phuø hôïp ñieàu kieän thöïc teá. - Tieán haønh truy cöùu traùch nhieäm nhöõng thaønh vieân lieân quan ( Boä phaän quaûn lyù). Böôùc 5 : Toå chöùc phuïc hoài thi coâng trôû laïi ( Ban giaùm ñoác chi nhaùnh). 8.2. QUY ÑÒNH XÖÛ LYÙ SÖÏ COÁ HSE Nhaèm ñaûm baûo cho coâng taùc khaéc phuïc sau söï coá vaø ngaên ngöøa söï coá laëp laïi, phuïc vuï cho coâng taùc ñieàu tra phaân tích nguyeân nhaân chính xaùc, ñeà nghò caùc phoøng ban, xöôûng saûn xuaát nghieâm tuùc thöïc hieän theo trình töï caùc böôùc sau ñaây khi xaõy ra söï coá veà an toøan: Böôùc 1: Döøng ngay coâng vieäc. Böôùc 2: Baùo ngay baèng ñieän thoaïi cho chuû quaûn tröïc tieáp, toå HSE, ban giaùm ñoác chi nhaùnh. Böôùc 3: Trong tröôøng hôïp coù ngöôøi bò naïn phaûi nhanh choùng tieán haønh sô cöùu vaø chuyeån caáp cöùu ngay ñeán beänh vieän gaàn nhaát. Böôùc 4: Toå chöùc giöõ hieän tröôøng ñeå phuïc vuï cho coâng taùc ñieàu tra phaân tích nguyeân nhaân. Böôùc 5 : Toå chöùc boä phaän ñieàu tra, xöû lyù khaéc phuïc söï coá. Böôùc 6 : Toå chöùc coâng taùc ñieàu tra hieän tröôøng, hoïp phaân tích nguyeân nhaân. Böôùc 7 : Toå chöùc khaéc phuïc söï coá: - Khaéc phuïc thieät haïi. - Toå chöùc huaán luyeän, phaân tích nguyeân nhaân, ruùt kinh nghieäm ( Toå HSE). - Toå chöùc kieåm tra tình traïng thieát bò, ñaùnh giaù laïi kyû naêng vaän haønh thieát bò ñoái vôùi nhöõng ngöôøi lieân quan ( Boä phaän thieát bò). - Nghieân cöùu chænh söûa quy ñònh thieáu soùt khoâng phuø hôïp ñieàu kieän thöïc teá. - Tieán haønh truy cöùu traùch nhieäm nhöõng thaønh vieân lieân quan ( Boä phaän quaûn lyù). Böôùc 8 : Toå chöùc phuïc hoài thi coâng trôû laïi ( Ban giaùm ñoác chi nhaùnh). Bảng xử phạt an toàn STT Hạng mục đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá 1 Sự cố làm bị thương nhẹ một lần từ 03 người trở xuống Mỗi lần trừ 8,000,000~24,000,000 2 Sự cố làm bị thương nhẹ một lần từ 03 người và trở lên Mỗi lần trừ 24,000,000~80,000,000 3 Sự cố đã xảy ra nhưng không ảnh hưởng về người, máy móc và môi trường Mỗi lần trừ 24,000,000. 4 Sự cố giao thông mang tính sản xuất bình thường Mỗi lần trừ 8,000,000~24,000,000 5 Sự cố giao thông mang tính sản xuất tương đối lớn Mỗi lần trừ 80,000,000~240,000,000 6 Sự cố giao thông mang tính sản xuất nghiêm trọng Mỗi lần trừ

×