Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

He phan mem greenstone v3 2

484 views

Published on

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

He phan mem greenstone v3 2

 1. 1. SVTH: Nguyễn Thị Chi Phạm Minh Thuận Hồ Thị Huệ Trần Thị Thúy QuyênGVHH: Lê Tuấn CAOLÃNH, 2012
 2. 2. 1. Hệ phần mềm xây dựng thư viện số Greenstone1.1 Giới thiệu Greenstone1.2 Ứng dụng của Greenstone1.3 Tính năng của Greenstone1.4 Ưu, khuyết điểm của Greestone1.5 Cài đặt Greenstone2. Kết luận 2
 3. 3. Greenstone Digital Library Software
 4. 4.  Phần mềm nguồn mở là những phần mềm được cung cấp dưới cả dạng mã và nguồn, không chỉ là miễn phí về giá mua mà chủ yếu là miễn phí về bản quyền: người dùng có quyền sửa đổi, cải tiến, phát triển, nâng cấp theo một số nguyên tắc chung qui định trong giấy phép phần mềm nguồn mở, chẳng hạn General Public Licence - viết tắt là GPL mà không cần xin phép ai, điều mà họ không được phép làm đối với các phần mềm nguồn đóng (tức là phần mềm thương mại). 4
 5. 5.  Greenstone không phải là thư viện số Greenstone là phần mềm dùng để xây dựng, phát hành và truy cập tới các bộ sưu tập số của thư viện số Greenstone cung cấp một phương pháp mới để tổ chức và xuất bản thông tin trên mạng nội bộ, Internet hay CD-ROM 5
 6. 6.  Greenstone là phần mềm mã nguồn mở, có thể được sử dụng tự do và miễn phí. Tuân theo GNU General Public License Website: http://www.greenstone.org 6
 7. 7.  Quá trình phát triển Kết quả của Dự án Thư viện số New Zealand tại trường Đại học Waikato, NZ Được triển khai và phân phối với sự hợp tác của hai tổ chức UNESCO và Human Info NGO Mục đích Hỗ trợ các tổ chức như trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm thông tin, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, phi lợi nhuận tạo ra các loại thông tin có thể được truy cập trực tuyến 7
 8. 8. Greenstone có giao diện đơn giản vàthân thiện với màu xanh lá cây đặc trưng;ngôn ngữ giao tiếp mặc định là tiếng Anh.có thể chuyển đổi giao diện của nósang ngôn ngữ bạn cần.Từ cửa sổ chínhcủa greenstone, bạn nhấn chuột trái vàobiểu tượng thuộc tính và sau đó lựa chọnngôn ngữ hiển thị, xong nhấn enter, lập tứcgiao diện hiển thị ngôn ngữ bạn chọn. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11.  Tạo lập, tổ chức và quản lý bộ sưu tập số: ◦ Xây dựng kho tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập ◦ Đóng gói thông tin theo chuyên đề phục vụ dịch vụ cung cấp thông tin chọn lọc (SDI) ◦ Lưu trữ và quản lý công văn, tài liệu nội bộ ◦ Xây dựng các bộ sưu tập của các bảo tàng, trung tâm lưu trữ 11
 12. 12.  Được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới: Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Nga Sử dụng rộng rãi tại các trường đại học: University of Chicago, Lehigh University, Đại học Quốc gia TP.HCM Được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ: Anh, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ả rập … trong đó có tiếng Việt 12
 13. 13. • Association of Indian Labour • Philippine Research Education and Historians, Delhi Government Information Network• Auburn University, Alabama • Secretary of Human Rights of Argentina• California University at Riverside • Slavonski Brod Public Library,• Chicago University Library Slovenia• Detroit Public Library • State Library of Tasmania• Gresham College, London • Stuttgart University of Applied• Hawaiian Electronic Library Sciences• Illinois Wesleyan University • Texas A&M University Center for the Study of Digital Libraries• Indian Institute of Management • University of Illinois• Kyrgyz Republic National Library • University of North Carolina ibiblio• LeHigh University, Pennsylvania project• Mari El Republic, Russia • Vietnam National University• National Centre for Science • Vimercate Public Library, Milan, Information, Bangalore, India Italy• Netherlands Institute for Scientific • Washington Research Library Information Services Consortium• New York Botanical Garden • Welsh Books Council• Peking University Digital Library 13
 14. 14.  Yêu cầu phần mềm Giao diện Hỗ trợ đa ngôn ngữ Quy mô bộ sưu tập Khả năng tương thích các chuẩn Khả năng tìm kiếm Hỗ trợ đa phương tiện Khả năng phát hành bộ sưu tập Tùy biến bộ sưu tập 14
 15. 15.  Hệ điều hành: WINDOWS, LINUX Máy chủ Apache Web Server, IIS Trình duyệt Internet Explorer, hay Netscape Navigator 15
 16. 16. Greenstone cung cấp khả năng truy cập rộng rãi vào các bộ sưu tập thông qua một giao diện trình duyệt Web chuẩn Các bộ sưutập trong thư viện số 16
 17. 17. Ngoài ra, Greenstone còn cung cấp giao diện thủ thư (GLI)cho phép thu thập, chỉnh sửa và tạo bộ sưu tập số 17
 18. 18.  Greenstone hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau: ◦ 4 ngôn ngữ chính: Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha ◦ Các ngôn ngữ đã hoàn chỉnh: Trung, Việt, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thái Lan, v.v… ◦ Một số ngôn ngữ đang được biên dịch Unicode được dùng để hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ. Có thể tạo chỉ mục cho các ngôn ngữ khác nhau 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22.  Các bộ sưu tập có thể chứa hàng nghìn đến hàng triệu tài liệu Thời gian tạo bộ sưu tập tùy thuộc vào quy mô, kích thước của bộ sưu tập, có thể kéo dài từ vài phút đến vài ngày Có thể nén bộ sưu tập để giảm kích thước tệp tin văn bản và chỉ mục 22
 23. 23.  Sử dụng metadata: Tạo các điểm truy cập từ metadata. Có thể gán metadata cho mỗi tài liệu hoặc một phần tài liệu Tương thích Z39.50 hỗ trợ việc truy cập máy chủ bên ngoài Người dùng bên ngoài cũng có thể truy cập vào Greenstone thông qua giao thức Z39.50 23
 24. 24. 24
 25. 25.  Tìm kiếm toàn văn linh hoạt Có thể tìm theo các điểm truy cập (trường) Ví dụ: tác giả, chủ đề, ngày tháng, v.v… Duyệt theo các danh mục tác giả, nhan đề tài liệu, đề mục, ngày tháng Duyệt theo cấu trúc phân cấp 25
 26. 26.  Hỗ trợ nhiều định dạng tệp tin: doc, pdf, html, xml Hỗ trợ nhiều loại hình tài liệu khác nhau: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video Có khả năng tạo các bộ sưu tập theo loại hình xuất bản: tạp chí điện tử, e-book 26
 27. 27.  Bộ sưu tập số có thể được phát hành trên mạng nội bộ, Internet hoặc xuất ra đĩa CD-ROM tự khởi động cài đặt Quá trình phát hành bộ sưu tập đơn giản và thuận tiện 27
 28. 28.  Greenstone là phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng có thể tự do chỉnh sửa chương trình cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình Có thể tùy biến giao diện, cấu hình các thuộc tính của bộ sưu tập 28
 29. 29.  Truy cËp réng r·i. Bộ sưu tập được truy cËp qua mét tr×nh duyÖt Web chuÈn. §a hÖ (cã thÓ sö dông trªn nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh). Bé sưu tập cã thÓ ch¹y trªn Windows, Unix/ Linux vµ Mac OS-X. Hướng siêu d÷ liÖu. C¸c chØ sè lướt t×m được t¹o nªn tõ c¸c siªu d÷ liÖu. C¸c siªu d÷ liÖu cã thÓ kÕt hîp víi mçi tµi liÖu hoÆc mét phÇn cña tµi liÖu. 29
 30. 30.  §a ng«n ng÷. Unicode được dïng ®Ó hç trî viÖc chuyÓn ®æi ng«n ng÷. ChØ môc riªng biÖt cã thÓ t¹o ra cho nh÷ng ng«n ng÷ kh¸c nhau. Thang ®é (Scale) lín. Nh÷ng bé sưu tËp chøa hµng triÖu tµi liÖu, nhiÒu Gigabytes cã thÓ được t¹o ra. T×m kiÕm toµn v¨n nhanh chãng. Cã thÓ nÐn ®Ó gi¶m kÝch thướt v¨n b¶n vµ c¸c chØ sè được g¾n kÌm. 30
 31. 31.  Tương thÝch Z39.50. Giao thøc Z39.50 hç trî viÖc truy cËp m¸y chñ bªn ngoµi còng như giíi thiÖu bé sưu tËp Greenstone cho người sö dông bªn ngoµi. - T×m kiÕm linh ho¹t. Người dïng cã thÓ t×m toµn v¨n tµi liÖu víi nh÷ng chØ sè liªn kÕt thÝch hîp. - lướt t×m linh ho¹t. Ngoµi kh¶ n¨ng t×m kiÕm theo c¸c thuéc tÝnh ®· đÞnh, người dïng cã thÓ lướt t×m theo quy ®Þnh cña viÖc thiÕt kÕ như: danh môc t¸c gi¶, chñ ®Ò, tõ kho¸, n¨m xuÊt b¶n cña tµi liÖu,... 31
 32. 32.  Tải chương trình Greenstone Truy cập vào địa chỉ: http://www.greenstone.org Nháy chuột vào mục “download” 32
 33. 33. Chän Save ®Ó l­u tÖp tin trªn m¸y tÝnh 33
 34. 34. Xác định thư mục lưu tệp tin và chọn lệnh Save để bắtđầu quá trình tải tệp tin cài đặt Greenstone 34
 35. 35.  Yêu cầu về hệ thống  Máy tính Pentium IV  RAM tối thiểu là 128 MB  Hệ điều hành: Windows XP  Phần mềm Microsoft Word  Phần mềm Acrobat Reader  Bộ phông tiếng Việt: Unikey hoặc Vietkey  Phần mềm JAVA 35
 36. 36. Greenstone chạy trên nền Java platform, có thể tải về từđịa chỉ: http://www.microsoft.comCần thiết cài đặt Java trước khi cài đặt Greenstone 36
 37. 37. Cài đặt phần mềm JAVA• Nhắp chuột vào biểu tượng của chương trình: J2re-1_4_2_07-windows-i586-p. exe• Khi chương trình thông báo InstallShield Wizard với Licence Agreement thì chọn YES• Chương trình cho phép lựa chọn Setup Type: lựa chọn TYPICAL• Kích chuột vào NEXT để chương trình tiếp tục cài đặt• Chương trình sẽ tự động chạy và kết thúc 37
 38. 38. Chọn ngôn ngữ hiển thị:English – French – Russian – Spanish 38
 39. 39. Chọn Next 39
 40. 40. Chọn thư mục cài đặt, sau đó nháy Next Chọn Next 40
 41. 41. Chọn cách cài đặt Chọn cách cài đặt, sau đó chọn Next 41
 42. 42.  Local Library: Chạy trên máy tính cá nhân hoặc mạng nội bộ Source Code: Chỉ tiến hành cài mã nguồn Custom: Cho phép tùy chọn các bước cài đặt 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46
 47. 47. Khi hộp thoại xuất hiện, nháy chuột vào nút “Enter Library” 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49
 50. 50.  Cài đặt giao diện tiếng Việt: mục đích để khi khởi động chương trình có giao diện bằng tiếng Việt Mở tệp tin main.cfg trong thư mục c:program filesgreenstoneetc bằng chương trình Notepad hoặc Wordpad Sửa lại dòng lệnh cgiarg shortname = l argdefault = en thành dòng cgiarg shortname = l argdefault = vi 50
 51. 51. 51
 52. 52.  Thư viện số thật sự đưa chúng ta vào kỷ nguyên mới của nghề thư viện. Greenstone là một trong những công cụ của thư viện số, tất nhiên nó không là tất cả, nhưng với ưu thế là một phầm mềm chi phí thấp, dễ sử dụng, dễ chuyển đổi, dễ chỉnh sửa, đa ngôn ngữ, có khả năng phát triển trên tòan cầu với sự hỗ trợ phát triển và phân phối của các tổ chức nổi tiếng như UNESCO và Humam Info NGO. 52
 53. 53.  Mặt khác, sử dụng phần mềm được chuẩn hóa cao như Greenstone sẽ giúp chúng ta nhanh chóng làm quen với các chuẩn mực thư viện quốc tế, từ đó nâng cao khả năng liên thông và hội nhập với các thư viện trong nước và trên tòan cầu. Những điều đó cho thấy sử dụng Greenstone rất là thuận lợi khi tất cả chúng ta đều mới bắt đầu làm quen với thư viện số. 53
 54. 54. KẾT THÚC!TRÂN TRỌNG CÁM ƠN! 54

×