SlideShare a Scribd company logo
1 of 59
Download to read offline
ArchitecturalDrawing
PHAÀNKIEÁNTRUÙC
UP
DN
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
4780 2780 4220
110 11780 110
12000
16524701651103260110
28003480
1106280110
6500
165800183541516001465
28003480
1106280110
300 300 110 4780 2780 4220
710 11780 110
12000
2800
D1
D2
+0.000
PHÒNGKHÁCH
GARA PHÒNGĂN
BẾP
12.77 m²
15.58 m²
11.20 m²
13.76 m²
W1
D3
DW1
WC
12.18 m²-0.200
+0.000
+0.000
W1
KT-27
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T1
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-01
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG1
UP DN
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
110 1020 3980 800 1280 1500 4220
1130 4780 2780 4220 110
94016009406001600600
11034802800110
6500
220 910 4780 2780 4220
1130 4780 2780 4220 110
13020
485240059515001300
11034802800110
W2
D4
DW1 DW1
W1
W1
D5
48524005951101200780600110
1658001435110800170
800 1280 1500
16580014351080
24001080
PHÒNGNGỦ2
WC2
HÀNHLANGTHÔNGPHÒNG
PHÒNGNGỦ1
WC3
29.67 m²
4.40 m² 2.98 m²
24.60 m²
BANCÔNG
+3.900
+3.900
W2
KT-28
D5
AA
B
B
13020
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T2
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-02
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG2
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
PHÒNGTHỜ
PHÒNGNGỦ3
HÀNHLANGTHÔNGPHÒNG
SÂNPHƠI
WC4
1230 3680 1100 1335 1445 4220
1230 4780 2780 4220 110
13120
KHUGIẶTRŨ
348017101090
1106280110
6500
910 4780 2780 4220
12800
12690 110
94016009406001600600
11034802800110
6500
1108004051600400110
1658001490
1658002515
3815 800 165
6007801200110
24.60 m²
12.27 m²
12.18 m²
BANCÔNG
5.25 m²
16.02 m²
+7.500
+7.500
W3
D3
DW1
D5
W1
W1
2.86 m²
D5
2400
W3
KT-29
AA
B
B
W1
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-03
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG3
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
150 760 3280 1500 2780 4220
910 11780 110
950220152022015202201520220
11028003480110
910 11780
910 11780 110
12800
28003480
1106280110
6500
A
KT-30
MÁINHÀ
LỖLÊN MÁI
12800
6500
AA
B
B
300 2180 300
3002200300
MÁIKÍNH DÀY8mm
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG
MÁI
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-04
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁI
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.450
13
Tầng 2
+3.900
Tầng 3
+7.500
Tầng Mái
+11.100
2
390080028008002800600
600360036003900450
2800 3480
110 6280 110
6060
12150
B
KT-30
ỐPĐÁGRANITMÀUXÁMTRẮNG
45032006001008001900600
200
1008001900600300600
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 75
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC B-A
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-05
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:(1: 75)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCB-A
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.450
1 3
Tầng 2
+3.900
Tầng 3
+7.500
Tầng Mái
+11.100
2
4508001900120080019009008001900900600
360036003900
110 3370 2800 110
6280
11100
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 75
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC A-B
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-06
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:(1: 75)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCA-B
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.450
A B C D
Tầng 2
+3.900
Tầng 3
+7.500
Tầng Mái
+11.100
300300110 4780 2780 4220
710 11780 110
11890
300254076036003003600150150150
600360036003900450
11700
220 910
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 75
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC 1-6
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-07
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:(1: 75)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC1-6
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.450
ABCD
Tầng 2
+3.900
Tầng 3
+7.500
Tầng Mái
+11.100
450390036003600600
11700
110 4110 2780 4780 110 300300
71011780
150150150
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 75
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC TRỤC
6-1
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-08
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:(1: 75)
MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC6-1
FRZ
UP
DN
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
4725 2780 4220
55 11670 110
11780
28003480
1106280110
6500
28003480
1106280110
6500
4725 2780 4220
165 11725 110
11890
+0.000
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT
T1
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-09
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGBỐTRÍNỘITHẤTKIẾNTRÚCTẦNG1
UP DN
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
28003480
1106280110
130015005952400485
1106280110
220 910 4780 2780 4220
1130 11780 110
13020
110 1020 4780 2780 4220
+3.900
1130 11780 110
6500
+3.900
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT
T2
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-10
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGBỐTRÍNỘITHẤTKIẾNTRÚCTẦNG2
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
1230 3680 1100 1335 1445 4220
1230 11780 110
28003480
11034802800110
910 4780 2780 4220
12690 110
+7.500
1106280110
13120
6500
12800
+7.500
6500
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT
T3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-11
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGBỐTRÍNỘITHẤTKIẾNTRÚCTẦNG3
DN
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
4780 2780 4220
110 11780 110
12000
28003480
1106280110
6500
28003480
1106280110
6500
4780 2780 4220
110 11780
12000
LÁT GẠCHGRANIT 600X600 LÁT GẠCHGRANIT 600X600
VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ600X600ĐẦUTIÊN VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ300X300ĐẦUTIÊN
LÁT GẠCHCERAMIC300X300
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-12
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG1
UP DN
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
3980 800 1280 1500 4220
4780 2780 4220 110
485240059515001300
11034802800110
6500
910 4780 2780 4220
220 910 11780 110
12800
LÁT GẠCHGRANIT 500*500 LÁT GẠCHGRANIT 500*500
VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN
LÁT GẠCHCERAMIC300X300
LÁT GẠCHĐỎHẠLONG500*500
AA
B
B
11034802800110
6280
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-13
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG2
DN
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
1230 3680 1100 1335 1445 4220
1230 4780 2780 4220 110
13120
119016103480
11028003480110
6500
94016009406001600600
11034802800110
6500
320 910 4780 2780 4220
13010 110
13120
LÁT GẠCHĐỎHẠLONG500*500
VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN
LÁT GẠCHCERAMIC300X300
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-14
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG3
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T1
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-15
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( )
PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNG1
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T2
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-16
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( )
PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNG2
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-17
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( )
PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNG3
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC
TẦNG MÁI
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-18
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( )
PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNGMÁI
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.450
A B C D
Tầng 2
+3.900
Tầng 3
+7.500
Tầng Mái
+11.100
300300110 4780 2780 4220
11011780710
600300600190080030060019008003009001900800450
360036003900
11100
6003002500800300101314878003004003200150150150
360036003900450
11100
220 150 650 110
110870150
150 650 110
N
S
S
M
SW'
SW
N
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 75
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT CẮT KIẾN TRÚC A-A
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-19
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:(1: 75)
MẶTCẮTA-A
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.450
1 3
Tầng 2
+3.900
Tầng 3
+7.500
Tầng Mái
+11.100
2
N
S
SW'
M
SW
SW'
3480 1840 850 110
110 6170 110
6280
250200360030033003003300300600
360036003900
11100
450360030033003003300300600
360036003900
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 75
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT CẮT KIẾN TRÚC B-B
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-20
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:(1: 75)
MẶTCẮTB-B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
PHỐI CẢNH MẶT CẮT A-A
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-21
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( )
PHỐICẢNH3DMẶTCẮTA-A
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
PHỐI CẢNH MẶT CẮT B-B
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-22
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( )
PHỐICẢNHMẶTCẮTB-B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC 3D
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-23
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( )
PHỐICẢNH3D
UP
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.450
3 2
147177177177177177177177177177177
1771771565200250
1040 270 270 270 270 270 270 220
110 2690 80
960 1840
4501920
BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM
BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75
MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN
LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM A
KT-26
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.450
BC
2502002275177177177
4501565177177177177177177177
110990320320930110
BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM
BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75
MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN
LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM
1102560110
1102780110
-0.200
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.450
3
Tầng 2
+3.900
2
1840 960
2690 110
2690
301771771771771771771771771772062068200250
4503600300
BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM
BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75
MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN
LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM
110240 270 270 270 270 270 990 110
3 3
B C
2 2
110 960 640 960 110
110 2780 110
3000
1
1 3
3
22
110960270270270270270270220
220270270270270270270960110
1102800110
1070 320 320 960 110
110 2780 110
1102800110
2
4
6
8
1
0
12 14
16
18
2
0
22
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHI TIẾT CẦU THANG T1-T2
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-24
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮT1-1CT1
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮT2-2CT1 TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮT3-3CT1
TỈ LỆ:( 1: 50)
CHITIẾTCẦUTHANGT1LÊNT2
UP
3
Tầng 2
+3.900
2
110 930 270 270 270 270 270 270 140
110 2580 110
110 2800 110
1711711341
1684300
171171171171171171171171171141
BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM
BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75
MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN
LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM
BC
Tầng 2
+3.900
1102780110
3000
110990320320930110
1341171171171171171171171
2199171171
300
BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM
BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75
MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN
LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM
3
Tầng 2
+3.900
Tầng 3
+7.500
2
110 2580 110
2800
110240 270 270 270 270 270 220 635 135
2011711711711711711711711712027
2001003300
3600300
BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM
BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75
MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN
LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM
3 3
B C
2 2
3
3
110 960 640 960 110
110 2780 110
3000
110 960 320 320 960 110
110 2780 110
110960270270270270270270110
1102800110
3020
1101620960110
1102800110
3020
1
1
22
3
3
1
3
5
7
9 11 13
15
17
1
9
21
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHI TIẾT CẦU THANG T2-T3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-25
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮT1-1CT2
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮT2-2CT2
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮT3-3CT2
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGCHITIẾTCẦUTHANGT2-T3
80
100
6580
140
100
140
90
810
20
7070
8080
350302060120
210
990
8013040100160
30
50
30
706030
40
TAYVỊNGỖ80*120
ĐÁNHVECNIMÀUCÁNHGIÁN
CONTIỆNGỖD25
THANHNGANGGỖ30*30
TRỤTHANGCHÍNH
843
BẢNTHANGBTCT ĐỔTẠICHỖB20DÀY100MM
BẬCXÂYGẠCHĐẶCM75VỮAXMM80
LỚPLÓT VỮAXMM75DÀY15mmKHÍABAY
MẶTBẬCLÁT ĐÁGRANIT MÀUĐENBÓNGDÀY30mm
TRÁTVXMM75DÀY15mm
SƠNHOÀNTHIỆN2LỚPMÀUTRẮNG
270 30
300
1473014730
177177
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
As indicated
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CÁC CHI TIẾT CỦA CẦU
THANG
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-26
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
CHITIẾTCONTIỆN&TRỤTHANG
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTCẦUTHANG-A
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTMŨIBẬCTHANG
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.450
B C
ỐPGẠCHCERAMIC300*
450
ỐPGẠCHCERAMIC
300*450
ỐPGẠCHVIỀNTRANGTRÍ
300*60
-0.200
110 2560 110
110 2780 110
3000
9581210200250
2168450
2618
300300300300300300300300160
45045060450450450
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.450
3
60450450450250
104 446 300
110 850 110
960
2502001060214
4501274
-0.200
GẠCHỐPCERAMIC300*450
GẠCHVIỀNTRANGTRÍ300*60
3 3
B C
1815 800 165
110 2780 110
3000
1015
551015110
1180
110 2560 110
2780
55850110
1015
AA
B
B CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 25
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC1
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-27
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 25)
MẶTCẮTA-AWC1
TỈ LỆ:( 1: 25)
MẶTCẮTB-BWC1
TỈ LỆ:( 1: 25)
MẶTBẰNGCHITIẾT WC1
1 1
B C
800 1280 1500
2080 1500 110
2780
1658001435
1102400
1658001435
1102400
855 1225 1445
2080 1445 55
AA
B
B
C
C
WC2 WC3
BC
Tầng 2
+3.900
Tầng 3
+7.500
1500 1280
2780
22501050200100
3600
ỐPGẠCHCERAMIC300*450
ỐPGẠCHTRANGTRÍ300*60
300300300300300300170
110
135300300300300
45045045060450440460450140300
1
Tầng 2
+3.900
Tầng 3
+7.500
55 2235 110
95 2400 110
2001003300100200
3600300
10015050
GẠCHỐPCERAMIC300*450
GẠCHVIỀNTRANGTRÍ300*60
45045045060450450450450140300
300 300 300 300 300 300 300135 110
1
Tầng 2
+3.900
Tầng 3
+7.500
110 2235 150
110 2495
100150503300300
3003600
10015045045045060450450450450140300
110 135300 300 300 300 300 300 300110
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH
WC2&WC3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-28
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGCHITIẾTWC2&WC3
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮTA-AWC2&3
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮTB-BWC2&3
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮTC-CWC2&3
1 1
B C
AA
1100 1335 1445 110
110 2325 110 1280 110
3880
2901600510
2400110
1100 1335 1335 220
1100 2780
3880
1108001490
B
B
AA
BC
Tầng 3
+7.500
Tầng Mái
+11.100
110 1280 150 1240 1045 110
2780
3008001900900
20045045045060450450450450390100
110 300 300 300 300 80
225300300300300300300300
450450450
5013002200
ỐPGẠCHTRANGTRÍ300*60
ỐPGẠCHCERAMIC300*450
1
Tầng 3
+7.500
Tầng Mái
+11.100
1490 800 110
2400
1002003300200100
3600
45045045060450450450450340
50
110 135300 300 300 300 300 300 300110
ỐPGẠCHCERAMIC300X450
GẠCHTRANGTRÍ60X300
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC4
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-29
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGCHITIẾTWC4
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮTA-AWC4
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮTB-BWC4
1 1
A
A
2 2
1668 150150 1258 55
3280
17401740
3480
THÉPHỘP25*25*2
THÉPHỘPD30*2
LỖLÊNMÁI
110 3225 110
TƯỜNGBOMÁI
TƯỜNGBOMÁI
1103260110
3
Tầng 2
+3.900
Tầng 3
+7.500
Tầng Mái
+11.100
2
THÉPHỘPD30a100
ỐPGẠCHTHẺTRANGTRÍMÀUNÂULANCANKÍNHCƯỜNGLỰCDÀY8mm
TƯỜNGSƠNMÀUTRẮNG
TƯỜNGSƠNMÀUTRẮNG
110 1080 220 1390
110 1190 1610
2800
60030033003003600
36003600
800190060011002800600
110 710 2090 110
820 2200
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHI TIẾT MẶT ĐỨNG B VÀ
MÁI A
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-30
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
CHITIẾTMÁIA
TỈ LỆ:( 1: 50)
CHITIẾTMẶTĐỨNGB
203 3200 203
4573200
203 3200 203
3606
CỬASẮTCUỐN
50 85 529 85 50
800
50285751001337100613100
4102250
35 350 30 350 35
1006131002029674196201100751353013535
4102250
50 700 50
800
KHUNGNHÔMSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHMỜDÀY5mm
KHUNGNHÔMSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHMỜDÀY5mm
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
As indicated
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHI TIẾT CỬA CUỐN & CỬA
ĐI D3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-31
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:(1: 30)
CHITIẾTCỬACUỐN
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTCỬAĐID3
41 585 600 600 585 41
2452
10061310018711007528041
2784396
41 515 70 1190 70 525 41
412807510020196127596202100613100
3962784
KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN
KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHDÀY8mm
KÍNHDÀY8MM
50 585 600 600 585 50
100835100156011550
6035060306016206030603107550
50 755 395 50
1250
50 1100 50
1200
KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆNKÍNHMỜDÀY8mm
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 20
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHI TIẾT CỬA ĐI D1 & D4
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-32
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTCỬAD1
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTCỬAĐID4
60 105 470 105 60
12071510025050580502501056036060
800
2220480
2700
60 680 60
800
GỖTỰNHIÊN KÍNHMỜDÀY5mm
GỖTỰNHIÊNKÍNHMỜDÀY5mm
50851280100620100
2235
50 85 529 85 50
800
50 700 50
800
KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN
KÍNHMỜDÀY5mm
70176070
1900
70 480 5050 480 70
1200
40 560 560 40
600 600
1200
KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN
KÍNHDÀY8mm
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 20
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHI TIẾT CỬA ĐI D5 &
DW1&W3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-33
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTCỬAD5
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTCỬAVỆSINHDW1
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTCỬASỔW3
1002501001450
190050
50 700 5050 700 50
50 1600 50
750 5050 750
50 1600 50
KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN
KÍNHDÀY8mm
5114245132451
1475425
1900
513245164129764
4251424
600 524 51 600 524
1124 51 1124
51 2298 51
1187 25 1187
2400
KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHDÀY8mm
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 20
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHI TIẾT CỬA SỔ W1 & W2
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-34
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTCỬASỔW1
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTCỬASỔW2
S
SÀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT
GẠCH)VỮAXMM75
SÀNBTCTM250(XEMBVKC)
VỮAXMM75TRÁTTRẦN
HỆTHỐNGTRẦNTHẠCHCAO
CẤUTẠOSÀNPHÒNG SW'
NỀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT
GẠCH)VỮAXMM75TẠODỐCVỀPHỄUTHU
NƯỚCLỚPBTĐÁ4*6DÀY250M200
ĐẤTPHACÁTTƯỚINƯỚCĐẦMCHẶTĐẠT
K=0.95ĐẤT TỰNHIÊNDỌNSẠCHCỎRÁC
CẤUTẠONỀNWC N
NỀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT
GẠCH)VỮAXMM75
LỚPBTĐÁ4*6DÀY450M200
ĐẤTPHACÁTTƯỚINƯỚCĐẦMCHẶTĐẠT
K=0.95ĐẤT TỰNHIÊNDỌNSẠCHCỎRÁC
CẤUTẠONỀNTRỆT
SW
SÀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT
GẠCH)VỮAXMM75TẠODỐCi=2%, CHỖMỎNG
NHẤTDÀY20mmLỚPXỈGẠCHVỠDÀY150mm
LỚPCHỐNGTHẤM
SÀNBTCTM250DÀY100mm(XEM
BVKC)
CẤUTẠOWCTẦNG2
M
NỀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT
GẠCH)VỮAXMM100TẠODỐC,CHỖMỎNGNHẤT
DÀY30mmLỚPCHỐNGTHẤM,3LỚP
SÀNBTCTM250(XEMBVKC)
VỮAXMTRÁT TRẦNM75
CẤUTẠOSÀNMÁI &SÂNTHƯỢNG
VỮAXMTRÁT TRẦNM75
HỆTHỐNGTRẦNTHẠCHCAO
SW'
SÀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT
GẠCH)VỮAXMM75TẠODỐCi=2%, CHỖMỎNG
NHẤTDÀY20mmLỚPXỈGẠCHVỠDÀY100mm
LỚPCHỐNGTHẤM
SÀNBTCTM250DÀY100mm(XEM
BVKC)
CẤUTẠOWCTẦNG3
VỮAXMTRÁT TRẦNM75
HỆTHỐNGTRẦNTHẠCHCAO SƠNNƯỚCHOÀNTHIỆN
SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU
TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH
LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm
TƯỜNGXÂYGẠCHỐNG
LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm
SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU
TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH
TN CTTƯỜNGNGĂN
LỚPVỮASIKA102,2KG/LTRÁT
PHẲNGDÀY15mm
TƯỜNGXÂYGẠCHỐNG
LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm
SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU
TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH
TN CTTƯỜNGBAONGOÀI
TƯỜNGỐPGẠCH300*450
LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm
TƯỜNGXÂYGẠCHỐNGCÂUGẠCHTHẺ
LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm
SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU
TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH
TN CTTƯỜNGVỆSINH
LỚPVỮASIKA102,2KG/LTRÁT
PHẲNGDÀY15mm
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
1 : 20
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHI TIẾT CÁC LỚP CẤU TẠO
SÀN & TƯỜNG
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-35
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTCÁCLỚPCẤUTẠOSÀN
TỈ LỆ:( 1: 20)
CHITIẾTCÁCLỚPCẤUTẠOTƯỜNG
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
BẢNG THỐNG KÊ KHỐI
LƯỢNG TƯỜNG & CỬA SỔ
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-36
ÔNG: HÙNG
BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG 1
TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG
Tầng 1 TRỤC 3-A-B 220 3.61 m³
Tầng 1 TRỤC 3-B-C 220 2.03 m³
Tầng 1 TRỤC 3-C-D 220 3.17 m³
Tầng 1 TRỤC D 220 3.46 m³
Tầng 1 TRỤC 1-C-D 220 3.17 m³
Tầng 1 TRỤC 1-B-C 220 2.03 m³
Tầng 1 TRỤC 1-A-B 220 3.61 m³
Tầng 1 TRỤC A 110 0.32 m³
Tầng 1 TRỤC C 220 2.04 m³
Tầng 1 TRỤC B 220 2.04 m³
Tầng 1 TƯỜNG VỆ SINH 110 0.29 m³
Tầng 1 TƯỜNG DƯỚI BẢN THANG 110 0.08 m³
BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG 2
TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG
Tầng 2 TRỤC 3-BC-D 220 8.07 m³
Tầng 2 TRỤC D 220 2.86 m³
Tầng 2 TRỤC A-BC-2 220 0.37 m³
Tầng 2 TRỤC C 220 1.87 m³
Tầng 2 TRỤC B 220 1.87 m³
Tầng 2 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC 1-2 110 1.28 m³
Tầng 2 TRỤC 1-C-D 220 2.90 m³
Tầng 2 TRỤC BC- GIỮA 2-3 220 0.74 m³
Tầng 2 TRỤC A-3-BC 220 0.35 m³
Tầng 2 TRỤC 3-BC-A 220 0.58 m³
Tầng 2 TRỤC 1-BC-A-B 220 5.91 m³
Tầng 2 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC A-B 110 0.66 m³
Tầng 2 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC B-C 110 0.82 m³
Tầng 2 TRỤC C-1-2 110 0.74 m³
Tầng 2 TRỤC BC-1-2 110 0.68 m³
Tầng 2 TRỤC B-WC-2 110 0.09 m³
Tầng 2 TRỤC 2-BC-A 110 0.37 m³
BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG 3
TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG
Tầng 3 TRỤC 3-A-B 220 3.31 m³
Tầng 3 TRỤC 3-B-C 220 1.86 m³
Tầng 3 TRỤC 3-C-D 220 2.90 m³
Tầng 3 TRỤC D 220 2.86 m³
Tầng 3 TRỤC 1-A-C 220 5.17 m³
Tầng 3 TRỤC A 220 0.94 m³
Tầng 3 TRỤC C-2-3 220 1.87 m³
Tầng 3 TRỤC B 220 1.87 m³
Tầng 3 TƯỜNG TRỤC 2 110 1.42 m³
Tầng 3 TRỤC 1-C-D 220 2.90 m³
Tầng 3 TRỤC 3-BC-A 220 0.74 m³
Tầng 3 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC 1-2 110 0.49 m³
Tầng 3 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC B-C 110 0.71 m³
Tầng 3 TƯỜNG GIỮA TRỤC A-B 110 0.66 m³
Tầng 3 TRỤC C-1-2 110 0.95 m³
BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG MÁI
TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG
Tầng Mái TRỤC 1-B-D 110 0.57 m³
Tầng Mái TRỤC D 110 0.42 m³
Tầng Mái TRỤC 3-A-D 110 0.78 m³
Tầng Mái TRỤC A 110 0.19 m³
Tầng Mái GIỮA TRỤC A-B 110 0.23 m³
Tầng Mái TRỤC 2 110 0.21 m³
Tầng Mái TRỤC 1-A-B 220 0.44 m³
Tầng Mái 110 0.05 m³
Tầng Mái 110 0.06 m³
Tầng Mái 110 0.05 m³
Tầng Mái 110 0.03 m³
BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI
TẦNG SỐ HIỆU CỬA SỐ LƯỢNG
Tầng 1 1 1
1: 1
Tầng 1 2 1
2: 1
Tầng 3 3 1
Tầng 1 3 1
3: 2
Tầng 2 4 1
4: 1
Tầng 2 5 1
Tầng 2 5 1
Tầng 3 5 1
Tầng 3 5 1
5: 4
Tầng 2 W1 1
Tầng 2 W1 1
Tầng 1 W1 1
Tầng 3 W1 1
W1: 4
TỔNG SỐ CỬA ĐI: 13
BẢNG THỐNG KÊ CỬA SỔ
TẦNG SỐ HIỆU SỐ LƯỢNG
Tầng 1 1 1
Tầng 1: 1
Tầng 2 2 1
Tầng 2 1 1
Tầng 2 1 1
Tầng 2: 3
Tầng 3 3 1
Tầng 3 1 1
Tầng 3 1 1
Tầng 3 1 1
Tầng 3: 4
TỔNG SỐ CỬA SỔ: 8
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KIẾN TRÚC
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
DANH MỤC BẢN VẼ KIẾN
TRÚC
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KT-37
ÔNG: HÙNG
DANH MỤC BẢN VẼ KIẾN TRÚC
KÝ HIỆU BẢN VẼ TÊN BẢN VẼ
KT-00 PHỐI CẢNH 3D CÔNG TRÌNH
KT-01 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T1
KT-02 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T2
KT-03 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T3
KT-04 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG MÁI
KT-05 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC B-A
KT-06 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC A-B
KT-07 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC 1-6
KT-08 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC TRỤC 6-1
KT-09 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T1
KT-10 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T2
KT-11 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T3
KT-12 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1
KT-13 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2
KT-14 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 3
KT-15 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T1
KT-16 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T2
KT-17 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T3
KT-18 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC TẦNG MÁI
KT-19 MẶT CẮT KIẾN TRÚC A-A
KT-20 MẶT CẮT KIẾN TRÚC B-B
KT-21 PHỐI CẢNH MẶT CẮT A-A
KT-22 PHỐI CẢNH MẶT CẮT B-B
KT-23 PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC 3D
KT-24 CHI TIẾT CẦU THANG T1-T2
KT-25 CHI TIẾT CẦU THANG T2-T3
KT-26 CÁC CHI TIẾT CỦA CẦU THANG
KT-27 CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC1
KT-28 CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC2&WC3
KT-29 CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC4
KT-30 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG B VÀ MÁI A
KT-31 CHI TIẾT CỬA CUỐN & CỬA ĐI D3
KT-32 CHI TIẾT CỬA ĐI D1 & D4
KT-33 CHI TIẾT CỬA ĐI D5 & DW1&W3
KT-34 CHI TIẾT CỬA SỔ W1 & W2
KT-35 CHI TIẾT CÁC LỚP CẤU TẠO SÀN & TƯỜNG
KT-36 BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG TƯỜNG & CỬA SỔ
KT-37 DANH MỤC BẢN VẼ KIẾN TRÚC
ConstructionDrawing
PHAÀNKEÁTCAÁU
quy®ÞnhnèithÐpdÇm
quy®ÞnhnèithÐpsµn
(¸pdôngchotÊtc¶c¸cb¶nvÏkÕtcÊu)
thuyÕtminhchung
CÔNGTYCỔPHẦNTƯVẤN
XÂYDỰNGSÔNGHỒNGLÀOCAI
LAOCAISONGHONGCONSTRUCTIONCONSULTANCYJOINTSTOCKCOMPANY
KẾTCẤU
NHÀPHỐBẮCNINH
THIẾTKẾBẢNVẼTHICÔNG
GHICHÚCHUNGCHOKẾTCẤU
ÔNG:HÙNG
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
(MÓNGM1)
(MÓNGM1)
(MÓNGM2)(MÓNGM2)
(MÓNGM3) (MÓNGM4) (MÓNGM4) BỂPHỐT
160 4460 320 2460 320 3900 160
110 4780 2780 4220 110
11780
16024803203160160
11028003480110
6280
16024803203160160
11028003480110
6280
160 4460 320 2460 320 3900 160
110 4780 2780 4220 110
11780
12001690140010101200
12001690140010101200
1200 2990 1400 1380 1400 2430 1200
GHI CHÚ:
-MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾ VỚISỨCCHỊUTẢINỀNGIẢĐỊNHLÀ1.2KG/CM2
KHITHICÔNGCẦNKIỂMTRATHỰCTẾHIỆNTRƯỜNGBÁOTHIẾT KẾXỬLÝ
-NẾUGẶPNỀNĐẤT YẾUCẦNXỬLÝBẰNGCỌCTRENHƯSAU
+CỌCTRE ĐỰCTƯƠICÓD>=80
+MẬTĐỘĐÓNGCỌC25CỌC/M2
+ KHIĐÓNGCỌCPHẢISỬDỤNGĐẦUBỊT CỌC
+CHIỀUDÀICỌCL=2M
-CHIỀUSÂUCHÔNMÓNGLÀ-1,5MSOVỚICỐT NỀNĐẤT TỰNHIÊN
-CỔMÓNGXÂYGẠCHĐẶCM75, VỮAXMM75
-BÊ TÔNGMÓNGB20(M250)ĐÁ1X2
-BÊTÔNGLÓT MÓNGM100ĐÁ4X6
-CỐT THÉPNHÓM
+ AICÓRa=2300kG/CM2
+ AIICÓRa=2800kG/CM2
-MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾVỚICƯỜNGĐỘLỚPĐẤTĐẶTMÓNGLÀR=1,2kG/CM2
-KHITHICÔNGPHẢIKẾT HỢPVỚICÁCBẢNVẼCÓLIÊNQUAN
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG KẾT CẤU MÓNG
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-01
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGKẾTCẤUMÓNG
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
BỂPHỐT
TƯỜNGMÓNG
220mm
TƯỜNGMÓNG
220mm
TƯỜNGMÓNG
220mm
TƯỜNGMÓNG
220mm
4780 2780 4220
110 11780 110
28003480
1106280110
28003480
1106280110
4780 2780 4220
110 11780 110
GHI CHÚ:
-MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾ VỚISỨCCHỊUTẢINỀNGIẢĐỊNHLÀ1.2KG/CM2
KHITHICÔNGCẦNKIỂMTRATHỰCTẾHIỆNTRƯỜNGBÁOTHIẾT KẾXỬLÝ
-NẾUGẶPNỀNĐẤT YẾUCẦNXỬLÝBẰNGCỌCTRENHƯSAU
+CỌCTRE ĐỰCTƯƠICÓD>=80
+MẬTĐỘĐÓNGCỌC25CỌC/M2
+ KHIĐÓNGCỌCPHẢISỬDỤNGĐẦUBỊT CỌC
+CHIỀUDÀICỌCL=2M
-CHIỀUSÂUCHÔNMÓNGLÀ-1,5MSOVỚICỐT NỀNĐẤT TỰNHIÊN
-CỔMÓNGXÂYGẠCHĐẶCM75, VỮAXMM75
-BÊ TÔNGMÓNGB20(M250)ĐÁ1X2
-BÊTÔNGLÓT MÓNGM100ĐÁ4X6
-CỐT THÉPNHÓM
+ AICÓRa=2300kG/CM2
+ AIICÓRa=2800kG/CM2
-MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾVỚICƯỜNGĐỘLỚPĐẤTĐẶTMÓNGLÀR=1,2kG/CM2
-KHITHICÔNGPHẢIKẾT HỢPVỚICÁCBẢNVẼCÓLIÊNQUAN
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG
MÓNG
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-02
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGXÂYTƯỜNGMÓNG
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
GCT1(220X100)
GCT1(220X100)
GCT2(220X100)
GCT2(220X100)
DCT (220x300)
4780 2780 4220
110 11780 110
28003480
1106280110
28003480
1106280110
4780 2780 4220
110 11780 110
GHI CHÚ:
-MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾ VỚISỨCCHỊUTẢINỀNGIẢĐỊNHLÀ1.2KG/CM2
KHITHICÔNGCẦNKIỂMTRATHỰCTẾHIỆNTRƯỜNGBÁOTHIẾT KẾXỬLÝ
-NẾUGẶPNỀNĐẤT YẾUCẦNXỬLÝBẰNGCỌCTRENHƯSAU
+CỌCTRE ĐỰCTƯƠICÓD>=80
+MẬTĐỘĐÓNGCỌC25CỌC/M2
+ KHIĐÓNGCỌCPHẢISỬDỤNGĐẦUBỊT CỌC
+CHIỀUDÀICỌCL=2M
-CHIỀUSÂUCHÔNMÓNGLÀ-1,5MSOVỚICỐT NỀNĐẤT TỰNHIÊN
-CỔMÓNGXÂYGẠCHĐẶCM75, VỮAXMM75
-BÊ TÔNGMÓNG, GIẰNGTƯỜNGB20(M250)ĐÁ1X2
-BÊTÔNGLÓT MÓNGM100ĐÁ4X6
-CỐT THÉPNHÓM
+ AICÓRa=2300kG/CM2
+ AIICÓRa=2800kG/CM2
-MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾVỚICƯỜNGĐỘLỚPĐẤTĐẶTMÓNGLÀR=1,2kG/CM2
-KHITHICÔNGPHẢIKẾT HỢPVỚICÁCBẢNVẼCÓLIÊNQUAN
GCT2(220X100)
DWC(150x300)
GCT2(220X100)
17651035
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG GIẰNG TƯỜNG
MÓNG
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-03
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGGIẰNGTƯỜNGMÓNG
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
4780 2780 4220
11780
28003480
6280
28003480
6280
4780 2780 4220
11780
110 110 110 110
220 220
110 110
220
110 110
220
110110
220
110110
220
110110
220
110110
220
CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220)
CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220)
CỘT C0(220x220)
CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220)
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỔ CỘT
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-04
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỔCỘT
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220)
CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220)
CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220)
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
220
110 110 110 110
220
110110
220
110110
220
4780 2780 4220
11780
28003480
6280
28003480
6280
4780 2780 4220
11780
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT
TẦNG 1
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-05
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỘTTẦNG1
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220)
CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220)
CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220)
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
4780 2780 4220
11780
28003480
6280
28003480
6280
4780 2780 4220
11780
110 110 110 110
110 110 110 110
220 220
220 220
110110
110110
110110
110110
220
220
220
220
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT
TẦNG 2
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-06
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỘTTẦNG2
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220)
CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220)
CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220)
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
110 110
220
110110
220
4780 2780 4220
11780
28003480
6280
28003480
6280
4780 2780 4220
11780
110 110 110 110
220 220
110 110
220
110 110
220
110110
220
110110
220
110110
110110
220
220
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
AA
1
1
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT
TẦNG 3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-07
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỘTTẦNG3
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
DẦMD1(220x300)
DẦMD1(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD1(220x300)
DẦMDP1(150x300)
295 835 3885 150 745 2780 4220
1130 11780 110
13020
34802800
1106280110
6500
348016101190
1106280110
6500
295 835 4780 2780 4220
1130 11780 110
13020
Hs=100mm
+3.900
DP2(150x300)
DẦMD1(220x300)
DẦMDP3(150x300)
2345150875110
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
SÀNBTCT DÀY10CM
SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG 2
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-08
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGKẾTCẤUTẦNG2
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
DẦMD1(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD3(220x300)
DP5(220x300)
DẦMDP4(150x300)
DẦMD3(220x300)
DẦMDP6(150x300)
DẦMDP2(150x300)
Hs=100mm
+7.500
100 150 980 3585 150 1045 2780 4220
1130 4780 2780 4220
11034802800110
348016101001090
6500
910 4780 2780 4220 110
12800
34802800
1106280110
6500
DẦMD3(220x300)
12910
1102235150875110
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
SÀNBTCT DÀY10CM
SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG 3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-09
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGKẾTCẤUTẦNG3
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
75 835 3225 1555 2780 4220
910 11780 110
950174022015202201520110
11028003480110
75 835 4780 2780 4220 110
910 11890
12800
34802800
1106280110
6500
Hs=100mm
+11.100
2433 793
6500
12800
DẦMD1(220x300)
DẦMD4(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD2(220x300)
DẦMD1(220x300)
DP8(220x300)
DẦMDP7(150x300)
DP8(220x300)
7051500595
640 1500 640
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
SÀNBTCT DÀY10CM
SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG
MÁI
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-10
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGKẾTCẤUTẦNGMÁI
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
1Ø10a150mm
2 Ø10a150mm
3 Ø10a150mm
4Ø10a150mm
5 Ø10a150mm
6Ø10a150mm
1130 3964 816 2780 4220 110
13020
28003480
6280
910 4780 2780 4220 110
12800
11028003480110
6500
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
SÀNBTCT DÀY10CM
SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP SÀN
LỚP DƯỚI T2
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-11
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPDƯỚITẦNG2
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
7 Ø10a150mm
8Ø16a150mm
9 Ø16a150mm
10Ø10a150mm
11 Ø10a150mm
12Ø10a150mm
1130 4780 2780 4220 110
12910
34802800
1106280110
910 4780 2780 4220
220 12690 11034802800
1106280110
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
SÀNBTCT DÀY10CM
SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP
TRÊN T2
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-12
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPTRÊNTẦNG2
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
13Ø10a150mm
14 Ø16a150mm
15 Ø16a150mm
16Ø16a150mm
17 Ø16a150mm
18Ø16a150mm
1230 4780 2780 4220 110
13120
11034802800110
6500
910 4780 2780 4220 110
12800
11028003480110
6500
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
SÀNBTCT DÀY10CM
SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP
DƯỚI T3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-13
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPDƯỚITẦNG3
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
19 Ø10a150mm
20Ø10a150mm
21 Ø10a150mm
22Ø10a150mm
23 Ø10a150mm
24Ø10a150mm
1130 4780 2780 4220 110
13020
11034802800110 910 4780 2780 4220 110
12800
11028003480110
6500
6500
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
SÀNBTCT DÀY10CM
SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP
TRÊN T3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-14
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPTRÊNTẦNG3
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
25 Ø10a150mm
26Ø16a150mm
910 4780 2780 4220 110
12800
34802800
6280
4780 2780 4220
11780
11028003480110
6500
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
SÀNBTCT DÀY10CM
SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM
AA
B
B
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG
MÁI
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-15
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNTẦNGMÁI
A B C D
Tầng 2
+3.900
295 835 3960 820 2780 4220
1130 11780
8 Ø10a150mm7 Ø10a150mm
1 Ø10a150mm2 Ø10a150mm
10 Ø10a150mm
9 Ø10a150mm
3 Ø10a150mm4 Ø10a150mm
12 Ø10a150mm 11 Ø10a150mm
6 Ø10a150mm 5 Ø10a150mm
B
B
1 3
Tầng 2
+3.900
2
3480 2800
110 6280 110
8 Ø16a150mm 7 Ø10a150mm
2 Ø16a150mm 1 Ø10a150mm
200100
300
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT CẮT THÉP SÀN TẦNG 2
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-16
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮTTHÉPSÀNA-ATẦNG2
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮTTHÉPSÀNB-BTẦNG2
A B C D
Tầng 3
+7.50020 Ø10a150mm
14 Ø16a150mm 13 Ø10a150mm
19 Ø10a150mm 22 Ø10a150mm 21 Ø10a150mm
16 Ø16a150mm 15 Ø16a150mm
24 Ø10a150mm 23 Ø10a150mm
18 Ø16a150mm 17 Ø16a150mm
175 1055 3660 1120 2780 4220
1230 11780 110
1 3
Tầng 3
+7.500
2
3480 2800
110 6280 110
20 Ø10a150mm 19 Ø10a150mm
14 Ø16a150mm 13 Ø10a150mm
200100
300
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT CẮT THÉP SÀN TẦNG 3
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-17
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮTTHÉPSÀNA-ATẦNG3
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮTTHÉPSÀNB-BTẦNG3
A B C D
Tầng Mái
+11.100
75 835 3225 1555 2780 4220
910 11780 110
25 Ø10a150mm
26 Ø16a150mm
300
1 3
Tầng Mái
+11.100
2
3480 2800
110 6280 110
300
25 Ø10a150mm
26 Ø16a150mm
GHI CHÚ:
-BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA
-THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA
-THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA
-KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
GĐ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
KIỂM TRA
HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015
TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ
GHI CHÚ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI
LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH
KIM TÂN - LÀO CAI
KẾT CẤU
1 : 50
NHÀ PHỐ BẮC NINH
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
MẶT CẮT THÉP SÀN TẦNG
MÁI
Designer
Author
Checker
NP-NĐ
KC-18
ÔNG: HÙNG
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮTTHÉPSÀNA-ATẦNGMÁI
TỈ LỆ:( 1: 50)
MẶTCẮTTHÉPSÀNB-BTẦNGMÁI

More Related Content

What's hot

Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm RevitBản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm RevitKiến Trúc KISATO
 
Bài giảng kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản th s...
Bài giảng kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản  th s...Bài giảng kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản  th s...
Bài giảng kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản th s...HiNg166
 
02 huong dan thiet ke cau
02 huong dan thiet ke cau02 huong dan thiet ke cau
02 huong dan thiet ke caucutytotet cuty
 
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƯỜNGCong Minh
 
Bài Tập Trắc Địa
Bài Tập Trắc ĐịaBài Tập Trắc Địa
Bài Tập Trắc ĐịaPhi Lê
 
đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng
đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụngđồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng
đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụngtuanthanhgtvt
 
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...nataliej4
 
Sách Tiến Độ Thi Công Công Trình Xây Dựng - tiendothicong.com
Sách Tiến Độ Thi Công Công Trình Xây Dựng - tiendothicong.comSách Tiến Độ Thi Công Công Trình Xây Dựng - tiendothicong.com
Sách Tiến Độ Thi Công Công Trình Xây Dựng - tiendothicong.comKiến Trúc KISATO
 
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựng
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựngCâu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựng
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựngchiennuce
 
Bài giảng thiết kế cầu BTCT theo tiêu chuẩn mới TCVN 118232017
Bài giảng thiết kế cầu BTCT theo tiêu chuẩn mới TCVN 118232017Bài giảng thiết kế cầu BTCT theo tiêu chuẩn mới TCVN 118232017
Bài giảng thiết kế cầu BTCT theo tiêu chuẩn mới TCVN 118232017nataliej4
 
Phương Pháp Bóc Khối Lượng Từ Bản Vẽ Xây Dựng Nhanh Chóng Và Chính Xác
Phương Pháp Bóc Khối Lượng Từ Bản Vẽ Xây Dựng Nhanh Chóng Và Chính XácPhương Pháp Bóc Khối Lượng Từ Bản Vẽ Xây Dựng Nhanh Chóng Và Chính Xác
Phương Pháp Bóc Khối Lượng Từ Bản Vẽ Xây Dựng Nhanh Chóng Và Chính XácKiến Trúc KISATO
 
Chuong 2 lien ket trong ket cau thep
Chuong 2 lien ket trong ket cau thepChuong 2 lien ket trong ket cau thep
Chuong 2 lien ket trong ket cau thepKhương Vũ Hoàng
 
đồ áN btct 2 tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳng
đồ áN btct 2 tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳngđồ áN btct 2 tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳng
đồ áN btct 2 tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳnghttps://www.facebook.com/garmentspace
 
Revit Đồ Án Tốt Nghiệp Chung Cư 15 Tầng
Revit Đồ Án Tốt Nghiệp Chung Cư 15 TầngRevit Đồ Án Tốt Nghiệp Chung Cư 15 Tầng
Revit Đồ Án Tốt Nghiệp Chung Cư 15 TầngHuytraining
 
TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH
TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNHTỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH
TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNHTPHCM
 
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1The Light
 
Lập dự-toán-xây-dựng-cơ-bản-và-nâng-cao
Lập dự-toán-xây-dựng-cơ-bản-và-nâng-caoLập dự-toán-xây-dựng-cơ-bản-và-nâng-cao
Lập dự-toán-xây-dựng-cơ-bản-và-nâng-caoTú Đinh Quang
 

What's hot (20)

Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm RevitBản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
Bản vẽ mẫu Revit nhà cao tầng công trình dân dụng thể hiện bằng phần mềm Revit
 
Bài giảng kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản th s...
Bài giảng kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản  th s...Bài giảng kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản  th s...
Bài giảng kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản th s...
 
02 huong dan thiet ke cau
02 huong dan thiet ke cau02 huong dan thiet ke cau
02 huong dan thiet ke cau
 
Đề tài: Ảnh hưởng của thi công hố đào sâu đến công trình lân cận
Đề tài: Ảnh hưởng của thi công hố đào sâu đến công trình lân cậnĐề tài: Ảnh hưởng của thi công hố đào sâu đến công trình lân cận
Đề tài: Ảnh hưởng của thi công hố đào sâu đến công trình lân cận
 
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG
 
Bài Tập Trắc Địa
Bài Tập Trắc ĐịaBài Tập Trắc Địa
Bài Tập Trắc Địa
 
đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng
đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụngđồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng
đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng
 
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...
 
Sách Tiến Độ Thi Công Công Trình Xây Dựng - tiendothicong.com
Sách Tiến Độ Thi Công Công Trình Xây Dựng - tiendothicong.comSách Tiến Độ Thi Công Công Trình Xây Dựng - tiendothicong.com
Sách Tiến Độ Thi Công Công Trình Xây Dựng - tiendothicong.com
 
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựng
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựngCâu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựng
Câu hỏi đồ án tốt nghiệp khoa xây dựng
 
Bài giảng thiết kế cầu BTCT theo tiêu chuẩn mới TCVN 118232017
Bài giảng thiết kế cầu BTCT theo tiêu chuẩn mới TCVN 118232017Bài giảng thiết kế cầu BTCT theo tiêu chuẩn mới TCVN 118232017
Bài giảng thiết kế cầu BTCT theo tiêu chuẩn mới TCVN 118232017
 
Phương Pháp Bóc Khối Lượng Từ Bản Vẽ Xây Dựng Nhanh Chóng Và Chính Xác
Phương Pháp Bóc Khối Lượng Từ Bản Vẽ Xây Dựng Nhanh Chóng Và Chính XácPhương Pháp Bóc Khối Lượng Từ Bản Vẽ Xây Dựng Nhanh Chóng Và Chính Xác
Phương Pháp Bóc Khối Lượng Từ Bản Vẽ Xây Dựng Nhanh Chóng Và Chính Xác
 
Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự cao cấp
Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự cao cấpDự án đầu tư xây dựng khu biệt thự cao cấp
Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự cao cấp
 
Chuong 2 lien ket trong ket cau thep
Chuong 2 lien ket trong ket cau thepChuong 2 lien ket trong ket cau thep
Chuong 2 lien ket trong ket cau thep
 
đồ áN btct 2 tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳng
đồ áN btct 2 tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳngđồ áN btct 2 tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳng
đồ áN btct 2 tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳng
 
Revit Đồ Án Tốt Nghiệp Chung Cư 15 Tầng
Revit Đồ Án Tốt Nghiệp Chung Cư 15 TầngRevit Đồ Án Tốt Nghiệp Chung Cư 15 Tầng
Revit Đồ Án Tốt Nghiệp Chung Cư 15 Tầng
 
Luận văn: Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công chi tiết dự án khu dân cư Vi...
Luận văn: Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công chi tiết dự án khu dân cư Vi...Luận văn: Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công chi tiết dự án khu dân cư Vi...
Luận văn: Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công chi tiết dự án khu dân cư Vi...
 
TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH
TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNHTỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH
TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH
 
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1
CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1
 
Lập dự-toán-xây-dựng-cơ-bản-và-nâng-cao
Lập dự-toán-xây-dựng-cơ-bản-và-nâng-caoLập dự-toán-xây-dựng-cơ-bản-và-nâng-cao
Lập dự-toán-xây-dựng-cơ-bản-và-nâng-cao
 

Viewers also liked

[Revit + Robot] Văn phòng - Lê Thanh Tuấn
[Revit + Robot] Văn phòng - Lê Thanh Tuấn[Revit + Robot] Văn phòng - Lê Thanh Tuấn
[Revit + Robot] Văn phòng - Lê Thanh TuấnHuytraining
 
Biệt Thư Huytraining - Lê Hoàng Hải
Biệt Thư Huytraining - Lê Hoàng HảiBiệt Thư Huytraining - Lê Hoàng Hải
Biệt Thư Huytraining - Lê Hoàng HảiHuytraining
 
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0Huytraining
 
Revit Đồ án tốt nghiệp Ký túc xá 15 tầng
Revit Đồ án tốt nghiệp Ký túc xá 15 tầngRevit Đồ án tốt nghiệp Ký túc xá 15 tầng
Revit Đồ án tốt nghiệp Ký túc xá 15 tầngHuytraining
 
[Revit + Robot] Nhà phố 4x20 - Nguyễn Thế Tài
[Revit + Robot] Nhà phố 4x20 - Nguyễn Thế Tài[Revit + Robot] Nhà phố 4x20 - Nguyễn Thế Tài
[Revit + Robot] Nhà phố 4x20 - Nguyễn Thế TàiHuytraining
 
[Revit] Biệt thự - Nguyễn Thiện Đức
[Revit] Biệt thự - Nguyễn Thiện Đức[Revit] Biệt thự - Nguyễn Thiện Đức
[Revit] Biệt thự - Nguyễn Thiện ĐứcHuytraining
 
Nhà máy nước - Phạm Tuấn Anh
Nhà máy nước - Phạm Tuấn AnhNhà máy nước - Phạm Tuấn Anh
Nhà máy nước - Phạm Tuấn AnhHuytraining
 
[Revit] Trường trung học cơ sơ - Nguyễn Thành Vương
[Revit] Trường trung học cơ sơ - Nguyễn Thành Vương[Revit] Trường trung học cơ sơ - Nguyễn Thành Vương
[Revit] Trường trung học cơ sơ - Nguyễn Thành VươngHuytraining
 
[Revit] Đồ án tổ chức thi công - Phan Văn Ninh
[Revit] Đồ án tổ chức thi công - Phan Văn Ninh[Revit] Đồ án tổ chức thi công - Phan Văn Ninh
[Revit] Đồ án tổ chức thi công - Phan Văn NinhHuytraining
 
Bài tập học viên Revit Architecture Tháng 10 - 2015
Bài tập học viên Revit Architecture Tháng 10 - 2015Bài tập học viên Revit Architecture Tháng 10 - 2015
Bài tập học viên Revit Architecture Tháng 10 - 2015Huytraining
 
[Revit] Nhà ở gia đình - Nguyễn Thành Vương
[Revit] Nhà ở gia đình - Nguyễn Thành Vương[Revit] Nhà ở gia đình - Nguyễn Thành Vương
[Revit] Nhà ở gia đình - Nguyễn Thành VươngHuytraining
 
[Revit] Bài Tập học viên Revit kết cấu Nguyễn Quốc Thạch
[Revit] Bài Tập học viên Revit kết cấu Nguyễn Quốc Thạch[Revit] Bài Tập học viên Revit kết cấu Nguyễn Quốc Thạch
[Revit] Bài Tập học viên Revit kết cấu Nguyễn Quốc ThạchHuytraining
 
Bài tập học viên Revit Structure tháng 10 2015
Bài tập học viên Revit Structure tháng 10 2015Bài tập học viên Revit Structure tháng 10 2015
Bài tập học viên Revit Structure tháng 10 2015Huytraining
 
Trạm biến áp - Phạm Phước Nghiêm
Trạm biến áp - Phạm Phước NghiêmTrạm biến áp - Phạm Phước Nghiêm
Trạm biến áp - Phạm Phước NghiêmHuytraining
 
Kết cấu Nhà Văn Phòng - Đậu Minh Quang
Kết cấu Nhà Văn Phòng - Đậu Minh QuangKết cấu Nhà Văn Phòng - Đậu Minh Quang
Kết cấu Nhà Văn Phòng - Đậu Minh QuangHuytraining
 
[Revit] Bản vẽ kết cấu trường học
[Revit] Bản vẽ kết cấu trường học [Revit] Bản vẽ kết cấu trường học
[Revit] Bản vẽ kết cấu trường học Huytraining
 
[Revit] kết cấu nhà phố Trương Thị Như Ngọc
[Revit] kết cấu nhà phố Trương Thị Như Ngọc[Revit] kết cấu nhà phố Trương Thị Như Ngọc
[Revit] kết cấu nhà phố Trương Thị Như NgọcHuytraining
 
Kết cấu nhà phố - Nguyễn Ngọc Sơn
Kết cấu nhà phố - Nguyễn Ngọc SơnKết cấu nhà phố - Nguyễn Ngọc Sơn
Kết cấu nhà phố - Nguyễn Ngọc SơnHuytraining
 
Nhà ở - Văn Phòng - Võ Văn Việt
Nhà ở - Văn Phòng - Võ Văn ViệtNhà ở - Văn Phòng - Võ Văn Việt
Nhà ở - Văn Phòng - Võ Văn ViệtHuytraining
 
[Revit] Kết cấu nhà phố - Phạm Duy Phương
[Revit] Kết cấu nhà phố - Phạm Duy Phương[Revit] Kết cấu nhà phố - Phạm Duy Phương
[Revit] Kết cấu nhà phố - Phạm Duy PhươngHuytraining
 

Viewers also liked (20)

[Revit + Robot] Văn phòng - Lê Thanh Tuấn
[Revit + Robot] Văn phòng - Lê Thanh Tuấn[Revit + Robot] Văn phòng - Lê Thanh Tuấn
[Revit + Robot] Văn phòng - Lê Thanh Tuấn
 
Biệt Thư Huytraining - Lê Hoàng Hải
Biệt Thư Huytraining - Lê Hoàng HảiBiệt Thư Huytraining - Lê Hoàng Hải
Biệt Thư Huytraining - Lê Hoàng Hải
 
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0
 
Revit Đồ án tốt nghiệp Ký túc xá 15 tầng
Revit Đồ án tốt nghiệp Ký túc xá 15 tầngRevit Đồ án tốt nghiệp Ký túc xá 15 tầng
Revit Đồ án tốt nghiệp Ký túc xá 15 tầng
 
[Revit + Robot] Nhà phố 4x20 - Nguyễn Thế Tài
[Revit + Robot] Nhà phố 4x20 - Nguyễn Thế Tài[Revit + Robot] Nhà phố 4x20 - Nguyễn Thế Tài
[Revit + Robot] Nhà phố 4x20 - Nguyễn Thế Tài
 
[Revit] Biệt thự - Nguyễn Thiện Đức
[Revit] Biệt thự - Nguyễn Thiện Đức[Revit] Biệt thự - Nguyễn Thiện Đức
[Revit] Biệt thự - Nguyễn Thiện Đức
 
Nhà máy nước - Phạm Tuấn Anh
Nhà máy nước - Phạm Tuấn AnhNhà máy nước - Phạm Tuấn Anh
Nhà máy nước - Phạm Tuấn Anh
 
[Revit] Trường trung học cơ sơ - Nguyễn Thành Vương
[Revit] Trường trung học cơ sơ - Nguyễn Thành Vương[Revit] Trường trung học cơ sơ - Nguyễn Thành Vương
[Revit] Trường trung học cơ sơ - Nguyễn Thành Vương
 
[Revit] Đồ án tổ chức thi công - Phan Văn Ninh
[Revit] Đồ án tổ chức thi công - Phan Văn Ninh[Revit] Đồ án tổ chức thi công - Phan Văn Ninh
[Revit] Đồ án tổ chức thi công - Phan Văn Ninh
 
Bài tập học viên Revit Architecture Tháng 10 - 2015
Bài tập học viên Revit Architecture Tháng 10 - 2015Bài tập học viên Revit Architecture Tháng 10 - 2015
Bài tập học viên Revit Architecture Tháng 10 - 2015
 
[Revit] Nhà ở gia đình - Nguyễn Thành Vương
[Revit] Nhà ở gia đình - Nguyễn Thành Vương[Revit] Nhà ở gia đình - Nguyễn Thành Vương
[Revit] Nhà ở gia đình - Nguyễn Thành Vương
 
[Revit] Bài Tập học viên Revit kết cấu Nguyễn Quốc Thạch
[Revit] Bài Tập học viên Revit kết cấu Nguyễn Quốc Thạch[Revit] Bài Tập học viên Revit kết cấu Nguyễn Quốc Thạch
[Revit] Bài Tập học viên Revit kết cấu Nguyễn Quốc Thạch
 
Bài tập học viên Revit Structure tháng 10 2015
Bài tập học viên Revit Structure tháng 10 2015Bài tập học viên Revit Structure tháng 10 2015
Bài tập học viên Revit Structure tháng 10 2015
 
Trạm biến áp - Phạm Phước Nghiêm
Trạm biến áp - Phạm Phước NghiêmTrạm biến áp - Phạm Phước Nghiêm
Trạm biến áp - Phạm Phước Nghiêm
 
Kết cấu Nhà Văn Phòng - Đậu Minh Quang
Kết cấu Nhà Văn Phòng - Đậu Minh QuangKết cấu Nhà Văn Phòng - Đậu Minh Quang
Kết cấu Nhà Văn Phòng - Đậu Minh Quang
 
[Revit] Bản vẽ kết cấu trường học
[Revit] Bản vẽ kết cấu trường học [Revit] Bản vẽ kết cấu trường học
[Revit] Bản vẽ kết cấu trường học
 
[Revit] kết cấu nhà phố Trương Thị Như Ngọc
[Revit] kết cấu nhà phố Trương Thị Như Ngọc[Revit] kết cấu nhà phố Trương Thị Như Ngọc
[Revit] kết cấu nhà phố Trương Thị Như Ngọc
 
Kết cấu nhà phố - Nguyễn Ngọc Sơn
Kết cấu nhà phố - Nguyễn Ngọc SơnKết cấu nhà phố - Nguyễn Ngọc Sơn
Kết cấu nhà phố - Nguyễn Ngọc Sơn
 
Nhà ở - Văn Phòng - Võ Văn Việt
Nhà ở - Văn Phòng - Võ Văn ViệtNhà ở - Văn Phòng - Võ Văn Việt
Nhà ở - Văn Phòng - Võ Văn Việt
 
[Revit] Kết cấu nhà phố - Phạm Duy Phương
[Revit] Kết cấu nhà phố - Phạm Duy Phương[Revit] Kết cấu nhà phố - Phạm Duy Phương
[Revit] Kết cấu nhà phố - Phạm Duy Phương
 

Similar to Bản Vẽ Revit Mẫu Công Trình Nhà Phố - Hocrevit.net

Mẫu biệt thự 3 tầng hiện đại mái thái kích thước 9.5x14.75m_giá 2 tỷ
Mẫu biệt thự 3 tầng hiện đại mái thái kích thước 9.5x14.75m_giá 2 tỷMẫu biệt thự 3 tầng hiện đại mái thái kích thước 9.5x14.75m_giá 2 tỷ
Mẫu biệt thự 3 tầng hiện đại mái thái kích thước 9.5x14.75m_giá 2 tỷKiến Trúc KISATO
 
Mẫu nhà ống 4 tầng đẹp Kích thước 5x17.8m - Giá 1.5 tỷ
Mẫu nhà ống 4 tầng đẹp Kích thước 5x17.8m - Giá 1.5 tỷMẫu nhà ống 4 tầng đẹp Kích thước 5x17.8m - Giá 1.5 tỷ
Mẫu nhà ống 4 tầng đẹp Kích thước 5x17.8m - Giá 1.5 tỷKiến Trúc KISATO
 
Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp - Hai Mặt Tiền - Kích thước 6x10m - Giá 750 triệu
Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp - Hai Mặt Tiền - Kích thước 6x10m - Giá 750 triệuMẫu nhà ống 3 tầng đẹp - Hai Mặt Tiền - Kích thước 6x10m - Giá 750 triệu
Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp - Hai Mặt Tiền - Kích thước 6x10m - Giá 750 triệuKiến Trúc KISATO
 
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8m
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8mRevit Structure Kết cấu nhà phố 6x8m
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8mHuytraining
 
PLF-1408-AT-SD-CO-011 - REV 00
PLF-1408-AT-SD-CO-011 - REV 00PLF-1408-AT-SD-CO-011 - REV 00
PLF-1408-AT-SD-CO-011 - REV 00Mansoor Sakharkar
 

Similar to Bản Vẽ Revit Mẫu Công Trình Nhà Phố - Hocrevit.net (6)

Mẫu biệt thự 3 tầng hiện đại mái thái kích thước 9.5x14.75m_giá 2 tỷ
Mẫu biệt thự 3 tầng hiện đại mái thái kích thước 9.5x14.75m_giá 2 tỷMẫu biệt thự 3 tầng hiện đại mái thái kích thước 9.5x14.75m_giá 2 tỷ
Mẫu biệt thự 3 tầng hiện đại mái thái kích thước 9.5x14.75m_giá 2 tỷ
 
Kien truc
Kien trucKien truc
Kien truc
 
Mẫu nhà ống 4 tầng đẹp Kích thước 5x17.8m - Giá 1.5 tỷ
Mẫu nhà ống 4 tầng đẹp Kích thước 5x17.8m - Giá 1.5 tỷMẫu nhà ống 4 tầng đẹp Kích thước 5x17.8m - Giá 1.5 tỷ
Mẫu nhà ống 4 tầng đẹp Kích thước 5x17.8m - Giá 1.5 tỷ
 
Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp - Hai Mặt Tiền - Kích thước 6x10m - Giá 750 triệu
Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp - Hai Mặt Tiền - Kích thước 6x10m - Giá 750 triệuMẫu nhà ống 3 tầng đẹp - Hai Mặt Tiền - Kích thước 6x10m - Giá 750 triệu
Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp - Hai Mặt Tiền - Kích thước 6x10m - Giá 750 triệu
 
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8m
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8mRevit Structure Kết cấu nhà phố 6x8m
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8m
 
PLF-1408-AT-SD-CO-011 - REV 00
PLF-1408-AT-SD-CO-011 - REV 00PLF-1408-AT-SD-CO-011 - REV 00
PLF-1408-AT-SD-CO-011 - REV 00
 

More from Kiến Trúc KISATO

01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdfKiến Trúc KISATO
 
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu QuảMái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu QuảKiến Trúc KISATO
 
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết KiệmCách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết KiệmKiến Trúc KISATO
 
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh PhíCách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh PhíKiến Trúc KISATO
 
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà BạnBí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà BạnKiến Trúc KISATO
 
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ ThuậtKiến Trúc KISATO
 
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của KisatoLát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của KisatoKiến Trúc KISATO
 
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ ThuậtKiến Trúc KISATO
 
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công MóngCác Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công MóngKiến Trúc KISATO
 
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết KếTop 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết KếKiến Trúc KISATO
 
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...Kiến Trúc KISATO
 
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắcTop 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắcKiến Trúc KISATO
 
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 TriệuSở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 TriệuKiến Trúc KISATO
 
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải PhòngCăn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải PhòngKiến Trúc KISATO
 
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái BìnhNgây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái BìnhKiến Trúc KISATO
 
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ AnMê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ AnKiến Trúc KISATO
 
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc GiangThực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc GiangKiến Trúc KISATO
 
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc GiangThực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc GiangKiến Trúc KISATO
 
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PUSốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PUKiến Trúc KISATO
 
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải DươngMẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải DươngKiến Trúc KISATO
 

More from Kiến Trúc KISATO (20)

01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
01. KISATO_HD giao khoan nhan cong.pdf
 
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu QuảMái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
Mái Nhà Nứt Thấm Dột Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục Hiệu Quả
 
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết KiệmCách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
Cách Xử Lý Nền Nhà Lún Nứt Nồm Ẩm Hiệu Quả Và Tiết Kiệm
 
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh PhíCách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Đơn Giản Giúp Gia Chủ Dự Trù Kinh Phí
 
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà BạnBí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
Bí Quyết Chọn Kết Cấu Móng Phù Hợp Với Công Trình Nhà Bạn
 
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Trát Tường Dầm Cột Đúng Kỹ Thuật
 
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của KisatoLát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
Lát Ốp Gạch Sao Cho Đẹp? Cẩm Nang Chọn Gạch Đẹp Và Bền Của Kisato
 
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ ThuậtCác Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
Các Bước Thi Công Hệ Mái Thái Mái Nhật Đúng Kỹ Thuật
 
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công MóngCác Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
Các Loại Móng Và 9 Bí Mật Gia Chủ Không Biết Khi Thi Công Móng
 
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết KếTop 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
Top 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nhà Vườn Đẹp Nhất Miền Nam Do Kisato Thiết Kế
 
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
Mẫu Nhà Cấp 4 Tân Cổ Điển Giá 4 Tỷ Ví Như Lâu Đài Thu Nhỏ Do Kisato Thiết Kế ...
 
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắcTop 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
Top 10 mẫu nhà cấp 4 đẹp hot nhất năm 2020 do kisato thiết kế tại miền bắc
 
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 TriệuSở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
Sở Hữu Ngay Căn Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Không Tì Vết Chỉ Với 900 Triệu
 
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải PhòngCăn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
Căn Nhà Cấp 4 Đẹp Mê Hồn Chỉ Với 500 Triệu Ở Hải Phòng
 
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái BìnhNgây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
Ngây Ngất Với Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá Rẻ 140m2 Ở Thái Bình
 
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ AnMê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
Mê Mẩn Với Mẫu Biệt Thự Vườn Đẹp 2 Tầng Mái Thái Ở Nghệ An
 
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc GiangThực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
Thực tế Xây Dựng Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Đẹp Nhất Lục Nam, Bắc Giang
 
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc GiangThực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
Thực Tế Công Trình Nhà Cấp 4 Mái Thái Đẹp Nhất Sơn Động, Bắc Giang
 
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PUSốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
Sốc Với Mẫu Lâu Đài Hàng Chục Tỷ Dùng Sơn Mykolor Và Phào Chỉ PU
 
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải DươngMẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
Mẫu Nhà Vườn Mái Thái Có Gác Lửng Đẹp Nhất Hải Dương
 

Recently uploaded

4.11.24 Mass Incarceration and the New Jim Crow.pptx
4.11.24 Mass Incarceration and the New Jim Crow.pptx4.11.24 Mass Incarceration and the New Jim Crow.pptx
4.11.24 Mass Incarceration and the New Jim Crow.pptxmary850239
 
Expanded definition: technical and operational
Expanded definition: technical and operationalExpanded definition: technical and operational
Expanded definition: technical and operationalssuser3e220a
 
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdf
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdfICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdf
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdfVanessa Camilleri
 
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptxmary850239
 
How to Fix XML SyntaxError in Odoo the 17
How to Fix XML SyntaxError in Odoo the 17How to Fix XML SyntaxError in Odoo the 17
How to Fix XML SyntaxError in Odoo the 17Celine George
 
Q-Factor HISPOL Quiz-6th April 2024, Quiz Club NITW
Q-Factor HISPOL Quiz-6th April 2024, Quiz Club NITWQ-Factor HISPOL Quiz-6th April 2024, Quiz Club NITW
Q-Factor HISPOL Quiz-6th April 2024, Quiz Club NITWQuiz Club NITW
 
IPCRF/RPMS 2024 Classroom Observation tool is your access to the new performa...
IPCRF/RPMS 2024 Classroom Observation tool is your access to the new performa...IPCRF/RPMS 2024 Classroom Observation tool is your access to the new performa...
IPCRF/RPMS 2024 Classroom Observation tool is your access to the new performa...MerlizValdezGeronimo
 
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptxMULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptxAnupkumar Sharma
 
Using Grammatical Signals Suitable to Patterns of Idea Development
Using Grammatical Signals Suitable to Patterns of Idea DevelopmentUsing Grammatical Signals Suitable to Patterns of Idea Development
Using Grammatical Signals Suitable to Patterns of Idea Developmentchesterberbo7
 
4.16.24 Poverty and Precarity--Desmond.pptx
4.16.24 Poverty and Precarity--Desmond.pptx4.16.24 Poverty and Precarity--Desmond.pptx
4.16.24 Poverty and Precarity--Desmond.pptxmary850239
 
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdf
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdfGrade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdf
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdfJemuel Francisco
 
ANG SEKTOR NG agrikultura.pptx QUARTER 4
ANG SEKTOR NG agrikultura.pptx QUARTER 4ANG SEKTOR NG agrikultura.pptx QUARTER 4
ANG SEKTOR NG agrikultura.pptx QUARTER 4MiaBumagat1
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning Projectjordimapav
 
Grade Three -ELLNA-REVIEWER-ENGLISH.pptx
Grade Three -ELLNA-REVIEWER-ENGLISH.pptxGrade Three -ELLNA-REVIEWER-ENGLISH.pptx
Grade Three -ELLNA-REVIEWER-ENGLISH.pptxkarenfajardo43
 
week 1 cookery 8 fourth - quarter .pptx
week 1 cookery 8 fourth - quarter .pptxweek 1 cookery 8 fourth - quarter .pptx
week 1 cookery 8 fourth - quarter .pptxJonalynLegaspi2
 
Visit to a blind student's school🧑‍🦯🧑‍🦯(community medicine)
Visit to a blind student's school🧑‍🦯🧑‍🦯(community medicine)Visit to a blind student's school🧑‍🦯🧑‍🦯(community medicine)
Visit to a blind student's school🧑‍🦯🧑‍🦯(community medicine)lakshayb543
 
Mental Health Awareness - a toolkit for supporting young minds
Mental Health Awareness - a toolkit for supporting young mindsMental Health Awareness - a toolkit for supporting young minds
Mental Health Awareness - a toolkit for supporting young mindsPooky Knightsmith
 
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptx
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptxINTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptx
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptxHumphrey A Beña
 

Recently uploaded (20)

4.11.24 Mass Incarceration and the New Jim Crow.pptx
4.11.24 Mass Incarceration and the New Jim Crow.pptx4.11.24 Mass Incarceration and the New Jim Crow.pptx
4.11.24 Mass Incarceration and the New Jim Crow.pptx
 
Expanded definition: technical and operational
Expanded definition: technical and operationalExpanded definition: technical and operational
Expanded definition: technical and operational
 
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdf
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdfICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdf
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdf
 
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
 
How to Fix XML SyntaxError in Odoo the 17
How to Fix XML SyntaxError in Odoo the 17How to Fix XML SyntaxError in Odoo the 17
How to Fix XML SyntaxError in Odoo the 17
 
Faculty Profile prashantha K EEE dept Sri Sairam college of Engineering
Faculty Profile prashantha K EEE dept Sri Sairam college of EngineeringFaculty Profile prashantha K EEE dept Sri Sairam college of Engineering
Faculty Profile prashantha K EEE dept Sri Sairam college of Engineering
 
Q-Factor HISPOL Quiz-6th April 2024, Quiz Club NITW
Q-Factor HISPOL Quiz-6th April 2024, Quiz Club NITWQ-Factor HISPOL Quiz-6th April 2024, Quiz Club NITW
Q-Factor HISPOL Quiz-6th April 2024, Quiz Club NITW
 
IPCRF/RPMS 2024 Classroom Observation tool is your access to the new performa...
IPCRF/RPMS 2024 Classroom Observation tool is your access to the new performa...IPCRF/RPMS 2024 Classroom Observation tool is your access to the new performa...
IPCRF/RPMS 2024 Classroom Observation tool is your access to the new performa...
 
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptxMULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
 
Using Grammatical Signals Suitable to Patterns of Idea Development
Using Grammatical Signals Suitable to Patterns of Idea DevelopmentUsing Grammatical Signals Suitable to Patterns of Idea Development
Using Grammatical Signals Suitable to Patterns of Idea Development
 
4.16.24 Poverty and Precarity--Desmond.pptx
4.16.24 Poverty and Precarity--Desmond.pptx4.16.24 Poverty and Precarity--Desmond.pptx
4.16.24 Poverty and Precarity--Desmond.pptx
 
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdf
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdfGrade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdf
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdf
 
ANG SEKTOR NG agrikultura.pptx QUARTER 4
ANG SEKTOR NG agrikultura.pptx QUARTER 4ANG SEKTOR NG agrikultura.pptx QUARTER 4
ANG SEKTOR NG agrikultura.pptx QUARTER 4
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning Project
 
Grade Three -ELLNA-REVIEWER-ENGLISH.pptx
Grade Three -ELLNA-REVIEWER-ENGLISH.pptxGrade Three -ELLNA-REVIEWER-ENGLISH.pptx
Grade Three -ELLNA-REVIEWER-ENGLISH.pptx
 
week 1 cookery 8 fourth - quarter .pptx
week 1 cookery 8 fourth - quarter .pptxweek 1 cookery 8 fourth - quarter .pptx
week 1 cookery 8 fourth - quarter .pptx
 
Paradigm shift in nursing research by RS MEHTA
Paradigm shift in nursing research by RS MEHTAParadigm shift in nursing research by RS MEHTA
Paradigm shift in nursing research by RS MEHTA
 
Visit to a blind student's school🧑‍🦯🧑‍🦯(community medicine)
Visit to a blind student's school🧑‍🦯🧑‍🦯(community medicine)Visit to a blind student's school🧑‍🦯🧑‍🦯(community medicine)
Visit to a blind student's school🧑‍🦯🧑‍🦯(community medicine)
 
Mental Health Awareness - a toolkit for supporting young minds
Mental Health Awareness - a toolkit for supporting young mindsMental Health Awareness - a toolkit for supporting young minds
Mental Health Awareness - a toolkit for supporting young minds
 
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptx
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptxINTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptx
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptx
 

Bản Vẽ Revit Mẫu Công Trình Nhà Phố - Hocrevit.net

 • 1.
 • 3. UP DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 4780 2780 4220 110 11780 110 12000 16524701651103260110 28003480 1106280110 6500 165800183541516001465 28003480 1106280110 300 300 110 4780 2780 4220 710 11780 110 12000 2800 D1 D2 +0.000 PHÒNGKHÁCH GARA PHÒNGĂN BẾP 12.77 m² 15.58 m² 11.20 m² 13.76 m² W1 D3 DW1 WC 12.18 m²-0.200 +0.000 +0.000 W1 KT-27 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-01 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG1
 • 4. UP DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 110 1020 3980 800 1280 1500 4220 1130 4780 2780 4220 110 94016009406001600600 11034802800110 6500 220 910 4780 2780 4220 1130 4780 2780 4220 110 13020 485240059515001300 11034802800110 W2 D4 DW1 DW1 W1 W1 D5 48524005951101200780600110 1658001435110800170 800 1280 1500 16580014351080 24001080 PHÒNGNGỦ2 WC2 HÀNHLANGTHÔNGPHÒNG PHÒNGNGỦ1 WC3 29.67 m² 4.40 m² 2.98 m² 24.60 m² BANCÔNG +3.900 +3.900 W2 KT-28 D5 AA B B 13020 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-02 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG2
 • 5. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 PHÒNGTHỜ PHÒNGNGỦ3 HÀNHLANGTHÔNGPHÒNG SÂNPHƠI WC4 1230 3680 1100 1335 1445 4220 1230 4780 2780 4220 110 13120 KHUGIẶTRŨ 348017101090 1106280110 6500 910 4780 2780 4220 12800 12690 110 94016009406001600600 11034802800110 6500 1108004051600400110 1658001490 1658002515 3815 800 165 6007801200110 24.60 m² 12.27 m² 12.18 m² BANCÔNG 5.25 m² 16.02 m² +7.500 +7.500 W3 D3 DW1 D5 W1 W1 2.86 m² D5 2400 W3 KT-29 AA B B W1 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-03 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG3
 • 6. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 150 760 3280 1500 2780 4220 910 11780 110 950220152022015202201520220 11028003480110 910 11780 910 11780 110 12800 28003480 1106280110 6500 A KT-30 MÁINHÀ LỖLÊN MÁI 12800 6500 AA B B 300 2180 300 3002200300 MÁIKÍNH DÀY8mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG MÁI Designer Author Checker NP-NĐ KT-04 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁI
 • 7. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 13 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 2 390080028008002800600 600360036003900450 2800 3480 110 6280 110 6060 12150 B KT-30 ỐPĐÁGRANITMÀUXÁMTRẮNG 45032006001008001900600 200 1008001900600300600 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC B-A Designer Author Checker NP-NĐ KT-05 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCB-A
 • 8. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 1 3 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 2 4508001900120080019009008001900900600 360036003900 110 3370 2800 110 6280 11100 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC A-B Designer Author Checker NP-NĐ KT-06 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCA-B
 • 9. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 A B C D Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 300300110 4780 2780 4220 710 11780 110 11890 300254076036003003600150150150 600360036003900450 11700 220 910 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC 1-6 Designer Author Checker NP-NĐ KT-07 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC1-6
 • 10. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 ABCD Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 450390036003600600 11700 110 4110 2780 4780 110 300300 71011780 150150150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC TRỤC 6-1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-08 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC6-1
 • 11. FRZ UP DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 4725 2780 4220 55 11670 110 11780 28003480 1106280110 6500 28003480 1106280110 6500 4725 2780 4220 165 11725 110 11890 +0.000 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-09 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍNỘITHẤTKIẾNTRÚCTẦNG1
 • 12. UP DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 28003480 1106280110 130015005952400485 1106280110 220 910 4780 2780 4220 1130 11780 110 13020 110 1020 4780 2780 4220 +3.900 1130 11780 110 6500 +3.900 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-10 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍNỘITHẤTKIẾNTRÚCTẦNG2
 • 13. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 1230 3680 1100 1335 1445 4220 1230 11780 110 28003480 11034802800110 910 4780 2780 4220 12690 110 +7.500 1106280110 13120 6500 12800 +7.500 6500 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-11 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍNỘITHẤTKIẾNTRÚCTẦNG3
 • 14. DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 4780 2780 4220 110 11780 110 12000 28003480 1106280110 6500 28003480 1106280110 6500 4780 2780 4220 110 11780 12000 LÁT GẠCHGRANIT 600X600 LÁT GẠCHGRANIT 600X600 VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ600X600ĐẦUTIÊN VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ300X300ĐẦUTIÊN LÁT GẠCHCERAMIC300X300 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-12 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG1
 • 15. UP DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 3980 800 1280 1500 4220 4780 2780 4220 110 485240059515001300 11034802800110 6500 910 4780 2780 4220 220 910 11780 110 12800 LÁT GẠCHGRANIT 500*500 LÁT GẠCHGRANIT 500*500 VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN LÁT GẠCHCERAMIC300X300 LÁT GẠCHĐỎHẠLONG500*500 AA B B 11034802800110 6280 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-13 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG2
 • 16. DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 1230 3680 1100 1335 1445 4220 1230 4780 2780 4220 110 13120 119016103480 11028003480110 6500 94016009406001600600 11034802800110 6500 320 910 4780 2780 4220 13010 110 13120 LÁT GẠCHĐỎHẠLONG500*500 VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN LÁT GẠCHCERAMIC300X300 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-14 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG3
 • 17. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-15 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNG1
 • 18. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-16 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNG2
 • 19. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-17 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNG3
 • 20. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC TẦNG MÁI Designer Author Checker NP-NĐ KT-18 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNGMÁI
 • 21. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 A B C D Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 300300110 4780 2780 4220 11011780710 600300600190080030060019008003009001900800450 360036003900 11100 6003002500800300101314878003004003200150150150 360036003900450 11100 220 150 650 110 110870150 150 650 110 N S S M SW' SW N CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT CẮT KIẾN TRÚC A-A Designer Author Checker NP-NĐ KT-19 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTCẮTA-A
 • 22. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 1 3 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 2 N S SW' M SW SW' 3480 1840 850 110 110 6170 110 6280 250200360030033003003300300600 360036003900 11100 450360030033003003300300600 360036003900 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT CẮT KIẾN TRÚC B-B Designer Author Checker NP-NĐ KT-20 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTCẮTB-B
 • 23. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH MẶT CẮT A-A Designer Author Checker NP-NĐ KT-21 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3DMẶTCẮTA-A
 • 24. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH MẶT CẮT B-B Designer Author Checker NP-NĐ KT-22 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNHMẶTCẮTB-B
 • 25. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC 3D Designer Author Checker NP-NĐ KT-23 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3D
 • 26. UP Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 3 2 147177177177177177177177177177177 1771771565200250 1040 270 270 270 270 270 270 220 110 2690 80 960 1840 4501920 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM A KT-26 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 BC 2502002275177177177 4501565177177177177177177177 110990320320930110 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM 1102560110 1102780110 -0.200 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 3 Tầng 2 +3.900 2 1840 960 2690 110 2690 301771771771771771771771771772062068200250 4503600300 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM 110240 270 270 270 270 270 990 110 3 3 B C 2 2 110 960 640 960 110 110 2780 110 3000 1 1 3 3 22 110960270270270270270270220 220270270270270270270960110 1102800110 1070 320 320 960 110 110 2780 110 1102800110 2 4 6 8 1 0 12 14 16 18 2 0 22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CẦU THANG T1-T2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-24 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT1-1CT1 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT2-2CT1 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT3-3CT1 TỈ LỆ:( 1: 50) CHITIẾTCẦUTHANGT1LÊNT2
 • 27. UP 3 Tầng 2 +3.900 2 110 930 270 270 270 270 270 270 140 110 2580 110 110 2800 110 1711711341 1684300 171171171171171171171171171141 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM BC Tầng 2 +3.900 1102780110 3000 110990320320930110 1341171171171171171171171 2199171171 300 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM 3 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 2 110 2580 110 2800 110240 270 270 270 270 270 220 635 135 2011711711711711711711711712027 2001003300 3600300 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM 3 3 B C 2 2 3 3 110 960 640 960 110 110 2780 110 3000 110 960 320 320 960 110 110 2780 110 110960270270270270270270110 1102800110 3020 1101620960110 1102800110 3020 1 1 22 3 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 9 21 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CẦU THANG T2-T3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-25 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT1-1CT2 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT2-2CT2 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT3-3CT2 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGCHITIẾTCẦUTHANGT2-T3
 • 28. 80 100 6580 140 100 140 90 810 20 7070 8080 350302060120 210 990 8013040100160 30 50 30 706030 40 TAYVỊNGỖ80*120 ĐÁNHVECNIMÀUCÁNHGIÁN CONTIỆNGỖD25 THANHNGANGGỖ30*30 TRỤTHANGCHÍNH 843 BẢNTHANGBTCT ĐỔTẠICHỖB20DÀY100MM BẬCXÂYGẠCHĐẶCM75VỮAXMM80 LỚPLÓT VỮAXMM75DÀY15mmKHÍABAY MẶTBẬCLÁT ĐÁGRANIT MÀUĐENBÓNGDÀY30mm TRÁTVXMM75DÀY15mm SƠNHOÀNTHIỆN2LỚPMÀUTRẮNG 270 30 300 1473014730 177177 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC As indicated NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÁC CHI TIẾT CỦA CẦU THANG Designer Author Checker NP-NĐ KT-26 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) CHITIẾTCONTIỆN&TRỤTHANG TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCẦUTHANG-A TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTMŨIBẬCTHANG
 • 29. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 B C ỐPGẠCHCERAMIC300* 450 ỐPGẠCHCERAMIC 300*450 ỐPGẠCHVIỀNTRANGTRÍ 300*60 -0.200 110 2560 110 110 2780 110 3000 9581210200250 2168450 2618 300300300300300300300300160 45045060450450450 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 3 60450450450250 104 446 300 110 850 110 960 2502001060214 4501274 -0.200 GẠCHỐPCERAMIC300*450 GẠCHVIỀNTRANGTRÍ300*60 3 3 B C 1815 800 165 110 2780 110 3000 1015 551015110 1180 110 2560 110 2780 55850110 1015 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 25 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-27 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 25) MẶTCẮTA-AWC1 TỈ LỆ:( 1: 25) MẶTCẮTB-BWC1 TỈ LỆ:( 1: 25) MẶTBẰNGCHITIẾT WC1
 • 30. 1 1 B C 800 1280 1500 2080 1500 110 2780 1658001435 1102400 1658001435 1102400 855 1225 1445 2080 1445 55 AA B B C C WC2 WC3 BC Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 1500 1280 2780 22501050200100 3600 ỐPGẠCHCERAMIC300*450 ỐPGẠCHTRANGTRÍ300*60 300300300300300300170 110 135300300300300 45045045060450440460450140300 1 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 55 2235 110 95 2400 110 2001003300100200 3600300 10015050 GẠCHỐPCERAMIC300*450 GẠCHVIỀNTRANGTRÍ300*60 45045045060450450450450140300 300 300 300 300 300 300 300135 110 1 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 110 2235 150 110 2495 100150503300300 3003600 10015045045045060450450450450140300 110 135300 300 300 300 300 300 300110 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC2&WC3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-28 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGCHITIẾTWC2&WC3 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTA-AWC2&3 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTB-BWC2&3 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTC-CWC2&3
 • 31. 1 1 B C AA 1100 1335 1445 110 110 2325 110 1280 110 3880 2901600510 2400110 1100 1335 1335 220 1100 2780 3880 1108001490 B B AA BC Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 110 1280 150 1240 1045 110 2780 3008001900900 20045045045060450450450450390100 110 300 300 300 300 80 225300300300300300300300 450450450 5013002200 ỐPGẠCHTRANGTRÍ300*60 ỐPGẠCHCERAMIC300*450 1 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 1490 800 110 2400 1002003300200100 3600 45045045060450450450450340 50 110 135300 300 300 300 300 300 300110 ỐPGẠCHCERAMIC300X450 GẠCHTRANGTRÍ60X300 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC4 Designer Author Checker NP-NĐ KT-29 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGCHITIẾTWC4 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTA-AWC4 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTB-BWC4
 • 32. 1 1 A A 2 2 1668 150150 1258 55 3280 17401740 3480 THÉPHỘP25*25*2 THÉPHỘPD30*2 LỖLÊNMÁI 110 3225 110 TƯỜNGBOMÁI TƯỜNGBOMÁI 1103260110 3 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 2 THÉPHỘPD30a100 ỐPGẠCHTHẺTRANGTRÍMÀUNÂULANCANKÍNHCƯỜNGLỰCDÀY8mm TƯỜNGSƠNMÀUTRẮNG TƯỜNGSƠNMÀUTRẮNG 110 1080 220 1390 110 1190 1610 2800 60030033003003600 36003600 800190060011002800600 110 710 2090 110 820 2200 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐỨNG B VÀ MÁI A Designer Author Checker NP-NĐ KT-30 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) CHITIẾTMÁIA TỈ LỆ:( 1: 50) CHITIẾTMẶTĐỨNGB
 • 33. 203 3200 203 4573200 203 3200 203 3606 CỬASẮTCUỐN 50 85 529 85 50 800 50285751001337100613100 4102250 35 350 30 350 35 1006131002029674196201100751353013535 4102250 50 700 50 800 KHUNGNHÔMSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHMỜDÀY5mm KHUNGNHÔMSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHMỜDÀY5mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC As indicated NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CỬA CUỐN & CỬA ĐI D3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-31 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 30) CHITIẾTCỬACUỐN TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬAĐID3
 • 34. 41 585 600 600 585 41 2452 10061310018711007528041 2784396 41 515 70 1190 70 525 41 412807510020196127596202100613100 3962784 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHDÀY8mm KÍNHDÀY8MM 50 585 600 600 585 50 100835100156011550 6035060306016206030603107550 50 755 395 50 1250 50 1100 50 1200 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆNKÍNHMỜDÀY8mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 20 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CỬA ĐI D1 & D4 Designer Author Checker NP-NĐ KT-32 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬAD1 TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬAĐID4
 • 35. 60 105 470 105 60 12071510025050580502501056036060 800 2220480 2700 60 680 60 800 GỖTỰNHIÊN KÍNHMỜDÀY5mm GỖTỰNHIÊNKÍNHMỜDÀY5mm 50851280100620100 2235 50 85 529 85 50 800 50 700 50 800 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHMỜDÀY5mm 70176070 1900 70 480 5050 480 70 1200 40 560 560 40 600 600 1200 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHDÀY8mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 20 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CỬA ĐI D5 & DW1&W3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-33 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬAD5 TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬAVỆSINHDW1 TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬASỔW3
 • 36. 1002501001450 190050 50 700 5050 700 50 50 1600 50 750 5050 750 50 1600 50 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHDÀY8mm 5114245132451 1475425 1900 513245164129764 4251424 600 524 51 600 524 1124 51 1124 51 2298 51 1187 25 1187 2400 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHDÀY8mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 20 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CỬA SỔ W1 & W2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-34 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬASỔW1 TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬASỔW2
 • 37. S SÀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM75 SÀNBTCTM250(XEMBVKC) VỮAXMM75TRÁTTRẦN HỆTHỐNGTRẦNTHẠCHCAO CẤUTẠOSÀNPHÒNG SW' NỀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM75TẠODỐCVỀPHỄUTHU NƯỚCLỚPBTĐÁ4*6DÀY250M200 ĐẤTPHACÁTTƯỚINƯỚCĐẦMCHẶTĐẠT K=0.95ĐẤT TỰNHIÊNDỌNSẠCHCỎRÁC CẤUTẠONỀNWC N NỀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM75 LỚPBTĐÁ4*6DÀY450M200 ĐẤTPHACÁTTƯỚINƯỚCĐẦMCHẶTĐẠT K=0.95ĐẤT TỰNHIÊNDỌNSẠCHCỎRÁC CẤUTẠONỀNTRỆT SW SÀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM75TẠODỐCi=2%, CHỖMỎNG NHẤTDÀY20mmLỚPXỈGẠCHVỠDÀY150mm LỚPCHỐNGTHẤM SÀNBTCTM250DÀY100mm(XEM BVKC) CẤUTẠOWCTẦNG2 M NỀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM100TẠODỐC,CHỖMỎNGNHẤT DÀY30mmLỚPCHỐNGTHẤM,3LỚP SÀNBTCTM250(XEMBVKC) VỮAXMTRÁT TRẦNM75 CẤUTẠOSÀNMÁI &SÂNTHƯỢNG VỮAXMTRÁT TRẦNM75 HỆTHỐNGTRẦNTHẠCHCAO SW' SÀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM75TẠODỐCi=2%, CHỖMỎNG NHẤTDÀY20mmLỚPXỈGẠCHVỠDÀY100mm LỚPCHỐNGTHẤM SÀNBTCTM250DÀY100mm(XEM BVKC) CẤUTẠOWCTẦNG3 VỮAXMTRÁT TRẦNM75 HỆTHỐNGTRẦNTHẠCHCAO SƠNNƯỚCHOÀNTHIỆN SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm TƯỜNGXÂYGẠCHỐNG LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH TN CTTƯỜNGNGĂN LỚPVỮASIKA102,2KG/LTRÁT PHẲNGDÀY15mm TƯỜNGXÂYGẠCHỐNG LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH TN CTTƯỜNGBAONGOÀI TƯỜNGỐPGẠCH300*450 LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm TƯỜNGXÂYGẠCHỐNGCÂUGẠCHTHẺ LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH TN CTTƯỜNGVỆSINH LỚPVỮASIKA102,2KG/LTRÁT PHẲNGDÀY15mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 20 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CÁC LỚP CẤU TẠO SÀN & TƯỜNG Designer Author Checker NP-NĐ KT-35 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCÁCLỚPCẤUTẠOSÀN TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCÁCLỚPCẤUTẠOTƯỜNG
 • 38. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG TƯỜNG & CỬA SỔ Designer Author Checker NP-NĐ KT-36 ÔNG: HÙNG BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG 1 TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG Tầng 1 TRỤC 3-A-B 220 3.61 m³ Tầng 1 TRỤC 3-B-C 220 2.03 m³ Tầng 1 TRỤC 3-C-D 220 3.17 m³ Tầng 1 TRỤC D 220 3.46 m³ Tầng 1 TRỤC 1-C-D 220 3.17 m³ Tầng 1 TRỤC 1-B-C 220 2.03 m³ Tầng 1 TRỤC 1-A-B 220 3.61 m³ Tầng 1 TRỤC A 110 0.32 m³ Tầng 1 TRỤC C 220 2.04 m³ Tầng 1 TRỤC B 220 2.04 m³ Tầng 1 TƯỜNG VỆ SINH 110 0.29 m³ Tầng 1 TƯỜNG DƯỚI BẢN THANG 110 0.08 m³ BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG 2 TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG Tầng 2 TRỤC 3-BC-D 220 8.07 m³ Tầng 2 TRỤC D 220 2.86 m³ Tầng 2 TRỤC A-BC-2 220 0.37 m³ Tầng 2 TRỤC C 220 1.87 m³ Tầng 2 TRỤC B 220 1.87 m³ Tầng 2 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC 1-2 110 1.28 m³ Tầng 2 TRỤC 1-C-D 220 2.90 m³ Tầng 2 TRỤC BC- GIỮA 2-3 220 0.74 m³ Tầng 2 TRỤC A-3-BC 220 0.35 m³ Tầng 2 TRỤC 3-BC-A 220 0.58 m³ Tầng 2 TRỤC 1-BC-A-B 220 5.91 m³ Tầng 2 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC A-B 110 0.66 m³ Tầng 2 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC B-C 110 0.82 m³ Tầng 2 TRỤC C-1-2 110 0.74 m³ Tầng 2 TRỤC BC-1-2 110 0.68 m³ Tầng 2 TRỤC B-WC-2 110 0.09 m³ Tầng 2 TRỤC 2-BC-A 110 0.37 m³ BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG 3 TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG Tầng 3 TRỤC 3-A-B 220 3.31 m³ Tầng 3 TRỤC 3-B-C 220 1.86 m³ Tầng 3 TRỤC 3-C-D 220 2.90 m³ Tầng 3 TRỤC D 220 2.86 m³ Tầng 3 TRỤC 1-A-C 220 5.17 m³ Tầng 3 TRỤC A 220 0.94 m³ Tầng 3 TRỤC C-2-3 220 1.87 m³ Tầng 3 TRỤC B 220 1.87 m³ Tầng 3 TƯỜNG TRỤC 2 110 1.42 m³ Tầng 3 TRỤC 1-C-D 220 2.90 m³ Tầng 3 TRỤC 3-BC-A 220 0.74 m³ Tầng 3 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC 1-2 110 0.49 m³ Tầng 3 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC B-C 110 0.71 m³ Tầng 3 TƯỜNG GIỮA TRỤC A-B 110 0.66 m³ Tầng 3 TRỤC C-1-2 110 0.95 m³ BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG MÁI TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG Tầng Mái TRỤC 1-B-D 110 0.57 m³ Tầng Mái TRỤC D 110 0.42 m³ Tầng Mái TRỤC 3-A-D 110 0.78 m³ Tầng Mái TRỤC A 110 0.19 m³ Tầng Mái GIỮA TRỤC A-B 110 0.23 m³ Tầng Mái TRỤC 2 110 0.21 m³ Tầng Mái TRỤC 1-A-B 220 0.44 m³ Tầng Mái 110 0.05 m³ Tầng Mái 110 0.06 m³ Tầng Mái 110 0.05 m³ Tầng Mái 110 0.03 m³ BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI TẦNG SỐ HIỆU CỬA SỐ LƯỢNG Tầng 1 1 1 1: 1 Tầng 1 2 1 2: 1 Tầng 3 3 1 Tầng 1 3 1 3: 2 Tầng 2 4 1 4: 1 Tầng 2 5 1 Tầng 2 5 1 Tầng 3 5 1 Tầng 3 5 1 5: 4 Tầng 2 W1 1 Tầng 2 W1 1 Tầng 1 W1 1 Tầng 3 W1 1 W1: 4 TỔNG SỐ CỬA ĐI: 13 BẢNG THỐNG KÊ CỬA SỔ TẦNG SỐ HIỆU SỐ LƯỢNG Tầng 1 1 1 Tầng 1: 1 Tầng 2 2 1 Tầng 2 1 1 Tầng 2 1 1 Tầng 2: 3 Tầng 3 3 1 Tầng 3 1 1 Tầng 3 1 1 Tầng 3 1 1 Tầng 3: 4 TỔNG SỐ CỬA SỔ: 8
 • 39. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG DANH MỤC BẢN VẼ KIẾN TRÚC Designer Author Checker NP-NĐ KT-37 ÔNG: HÙNG DANH MỤC BẢN VẼ KIẾN TRÚC KÝ HIỆU BẢN VẼ TÊN BẢN VẼ KT-00 PHỐI CẢNH 3D CÔNG TRÌNH KT-01 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T1 KT-02 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T2 KT-03 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T3 KT-04 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG MÁI KT-05 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC B-A KT-06 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC A-B KT-07 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC 1-6 KT-08 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC TRỤC 6-1 KT-09 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T1 KT-10 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T2 KT-11 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T3 KT-12 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1 KT-13 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2 KT-14 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 3 KT-15 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T1 KT-16 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T2 KT-17 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T3 KT-18 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC TẦNG MÁI KT-19 MẶT CẮT KIẾN TRÚC A-A KT-20 MẶT CẮT KIẾN TRÚC B-B KT-21 PHỐI CẢNH MẶT CẮT A-A KT-22 PHỐI CẢNH MẶT CẮT B-B KT-23 PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC 3D KT-24 CHI TIẾT CẦU THANG T1-T2 KT-25 CHI TIẾT CẦU THANG T2-T3 KT-26 CÁC CHI TIẾT CỦA CẦU THANG KT-27 CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC1 KT-28 CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC2&WC3 KT-29 CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC4 KT-30 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG B VÀ MÁI A KT-31 CHI TIẾT CỬA CUỐN & CỬA ĐI D3 KT-32 CHI TIẾT CỬA ĐI D1 & D4 KT-33 CHI TIẾT CỬA ĐI D5 & DW1&W3 KT-34 CHI TIẾT CỬA SỔ W1 & W2 KT-35 CHI TIẾT CÁC LỚP CẤU TẠO SÀN & TƯỜNG KT-36 BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG TƯỜNG & CỬA SỔ KT-37 DANH MỤC BẢN VẼ KIẾN TRÚC
 • 42. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 (MÓNGM1) (MÓNGM1) (MÓNGM2)(MÓNGM2) (MÓNGM3) (MÓNGM4) (MÓNGM4) BỂPHỐT 160 4460 320 2460 320 3900 160 110 4780 2780 4220 110 11780 16024803203160160 11028003480110 6280 16024803203160160 11028003480110 6280 160 4460 320 2460 320 3900 160 110 4780 2780 4220 110 11780 12001690140010101200 12001690140010101200 1200 2990 1400 1380 1400 2430 1200 GHI CHÚ: -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾ VỚISỨCCHỊUTẢINỀNGIẢĐỊNHLÀ1.2KG/CM2 KHITHICÔNGCẦNKIỂMTRATHỰCTẾHIỆNTRƯỜNGBÁOTHIẾT KẾXỬLÝ -NẾUGẶPNỀNĐẤT YẾUCẦNXỬLÝBẰNGCỌCTRENHƯSAU +CỌCTRE ĐỰCTƯƠICÓD>=80 +MẬTĐỘĐÓNGCỌC25CỌC/M2 + KHIĐÓNGCỌCPHẢISỬDỤNGĐẦUBỊT CỌC +CHIỀUDÀICỌCL=2M -CHIỀUSÂUCHÔNMÓNGLÀ-1,5MSOVỚICỐT NỀNĐẤT TỰNHIÊN -CỔMÓNGXÂYGẠCHĐẶCM75, VỮAXMM75 -BÊ TÔNGMÓNGB20(M250)ĐÁ1X2 -BÊTÔNGLÓT MÓNGM100ĐÁ4X6 -CỐT THÉPNHÓM + AICÓRa=2300kG/CM2 + AIICÓRa=2800kG/CM2 -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾVỚICƯỜNGĐỘLỚPĐẤTĐẶTMÓNGLÀR=1,2kG/CM2 -KHITHICÔNGPHẢIKẾT HỢPVỚICÁCBẢNVẼCÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KẾT CẤU MÓNG Designer Author Checker NP-NĐ KC-01 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKẾTCẤUMÓNG
 • 43. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 BỂPHỐT TƯỜNGMÓNG 220mm TƯỜNGMÓNG 220mm TƯỜNGMÓNG 220mm TƯỜNGMÓNG 220mm 4780 2780 4220 110 11780 110 28003480 1106280110 28003480 1106280110 4780 2780 4220 110 11780 110 GHI CHÚ: -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾ VỚISỨCCHỊUTẢINỀNGIẢĐỊNHLÀ1.2KG/CM2 KHITHICÔNGCẦNKIỂMTRATHỰCTẾHIỆNTRƯỜNGBÁOTHIẾT KẾXỬLÝ -NẾUGẶPNỀNĐẤT YẾUCẦNXỬLÝBẰNGCỌCTRENHƯSAU +CỌCTRE ĐỰCTƯƠICÓD>=80 +MẬTĐỘĐÓNGCỌC25CỌC/M2 + KHIĐÓNGCỌCPHẢISỬDỤNGĐẦUBỊT CỌC +CHIỀUDÀICỌCL=2M -CHIỀUSÂUCHÔNMÓNGLÀ-1,5MSOVỚICỐT NỀNĐẤT TỰNHIÊN -CỔMÓNGXÂYGẠCHĐẶCM75, VỮAXMM75 -BÊ TÔNGMÓNGB20(M250)ĐÁ1X2 -BÊTÔNGLÓT MÓNGM100ĐÁ4X6 -CỐT THÉPNHÓM + AICÓRa=2300kG/CM2 + AIICÓRa=2800kG/CM2 -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾVỚICƯỜNGĐỘLỚPĐẤTĐẶTMÓNGLÀR=1,2kG/CM2 -KHITHICÔNGPHẢIKẾT HỢPVỚICÁCBẢNVẼCÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG MÓNG Designer Author Checker NP-NĐ KC-02 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGXÂYTƯỜNGMÓNG
 • 44. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 GCT1(220X100) GCT1(220X100) GCT2(220X100) GCT2(220X100) DCT (220x300) 4780 2780 4220 110 11780 110 28003480 1106280110 28003480 1106280110 4780 2780 4220 110 11780 110 GHI CHÚ: -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾ VỚISỨCCHỊUTẢINỀNGIẢĐỊNHLÀ1.2KG/CM2 KHITHICÔNGCẦNKIỂMTRATHỰCTẾHIỆNTRƯỜNGBÁOTHIẾT KẾXỬLÝ -NẾUGẶPNỀNĐẤT YẾUCẦNXỬLÝBẰNGCỌCTRENHƯSAU +CỌCTRE ĐỰCTƯƠICÓD>=80 +MẬTĐỘĐÓNGCỌC25CỌC/M2 + KHIĐÓNGCỌCPHẢISỬDỤNGĐẦUBỊT CỌC +CHIỀUDÀICỌCL=2M -CHIỀUSÂUCHÔNMÓNGLÀ-1,5MSOVỚICỐT NỀNĐẤT TỰNHIÊN -CỔMÓNGXÂYGẠCHĐẶCM75, VỮAXMM75 -BÊ TÔNGMÓNG, GIẰNGTƯỜNGB20(M250)ĐÁ1X2 -BÊTÔNGLÓT MÓNGM100ĐÁ4X6 -CỐT THÉPNHÓM + AICÓRa=2300kG/CM2 + AIICÓRa=2800kG/CM2 -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾVỚICƯỜNGĐỘLỚPĐẤTĐẶTMÓNGLÀR=1,2kG/CM2 -KHITHICÔNGPHẢIKẾT HỢPVỚICÁCBẢNVẼCÓLIÊNQUAN GCT2(220X100) DWC(150x300) GCT2(220X100) 17651035 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG GIẰNG TƯỜNG MÓNG Designer Author Checker NP-NĐ KC-03 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGGIẰNGTƯỜNGMÓNG
 • 45. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 4780 2780 4220 11780 28003480 6280 28003480 6280 4780 2780 4220 11780 110 110 110 110 220 220 110 110 220 110 110 220 110110 220 110110 220 110110 220 110110 220 CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỔ CỘT Designer Author Checker NP-NĐ KC-04 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỔCỘT
 • 46. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 220 110 110 110 110 220 110110 220 110110 220 4780 2780 4220 11780 28003480 6280 28003480 6280 4780 2780 4220 11780 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 1 Designer Author Checker NP-NĐ KC-05 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỘTTẦNG1
 • 47. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 4780 2780 4220 11780 28003480 6280 28003480 6280 4780 2780 4220 11780 110 110 110 110 110 110 110 110 220 220 220 220 110110 110110 110110 110110 220 220 220 220 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 2 Designer Author Checker NP-NĐ KC-06 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỘTTẦNG2
 • 48. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 4780 2780 4220 11780 28003480 6280 28003480 6280 4780 2780 4220 11780 110 110 110 110 220 220 110 110 220 110 110 220 110110 220 110110 220 110110 110110 220 220 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN AA 1 1 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 3 Designer Author Checker NP-NĐ KC-07 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỘTTẦNG3
 • 49. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 DẦMD1(220x300) DẦMD1(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD1(220x300) DẦMDP1(150x300) 295 835 3885 150 745 2780 4220 1130 11780 110 13020 34802800 1106280110 6500 348016101190 1106280110 6500 295 835 4780 2780 4220 1130 11780 110 13020 Hs=100mm +3.900 DP2(150x300) DẦMD1(220x300) DẦMDP3(150x300) 2345150875110 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG 2 Designer Author Checker NP-NĐ KC-08 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKẾTCẤUTẦNG2
 • 50. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 DẦMD1(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD3(220x300) DP5(220x300) DẦMDP4(150x300) DẦMD3(220x300) DẦMDP6(150x300) DẦMDP2(150x300) Hs=100mm +7.500 100 150 980 3585 150 1045 2780 4220 1130 4780 2780 4220 11034802800110 348016101001090 6500 910 4780 2780 4220 110 12800 34802800 1106280110 6500 DẦMD3(220x300) 12910 1102235150875110 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG 3 Designer Author Checker NP-NĐ KC-09 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKẾTCẤUTẦNG3
 • 51. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 75 835 3225 1555 2780 4220 910 11780 110 950174022015202201520110 11028003480110 75 835 4780 2780 4220 110 910 11890 12800 34802800 1106280110 6500 Hs=100mm +11.100 2433 793 6500 12800 DẦMD1(220x300) DẦMD4(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD1(220x300) DP8(220x300) DẦMDP7(150x300) DP8(220x300) 7051500595 640 1500 640 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG MÁI Designer Author Checker NP-NĐ KC-10 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKẾTCẤUTẦNGMÁI
 • 52. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 1Ø10a150mm 2 Ø10a150mm 3 Ø10a150mm 4Ø10a150mm 5 Ø10a150mm 6Ø10a150mm 1130 3964 816 2780 4220 110 13020 28003480 6280 910 4780 2780 4220 110 12800 11028003480110 6500 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP SÀN LỚP DƯỚI T2 Designer Author Checker NP-NĐ KC-11 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPDƯỚITẦNG2
 • 53. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 7 Ø10a150mm 8Ø16a150mm 9 Ø16a150mm 10Ø10a150mm 11 Ø10a150mm 12Ø10a150mm 1130 4780 2780 4220 110 12910 34802800 1106280110 910 4780 2780 4220 220 12690 11034802800 1106280110 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP TRÊN T2 Designer Author Checker NP-NĐ KC-12 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPTRÊNTẦNG2
 • 54. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 13Ø10a150mm 14 Ø16a150mm 15 Ø16a150mm 16Ø16a150mm 17 Ø16a150mm 18Ø16a150mm 1230 4780 2780 4220 110 13120 11034802800110 6500 910 4780 2780 4220 110 12800 11028003480110 6500 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP DƯỚI T3 Designer Author Checker NP-NĐ KC-13 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPDƯỚITẦNG3
 • 55. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 19 Ø10a150mm 20Ø10a150mm 21 Ø10a150mm 22Ø10a150mm 23 Ø10a150mm 24Ø10a150mm 1130 4780 2780 4220 110 13020 11034802800110 910 4780 2780 4220 110 12800 11028003480110 6500 6500 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP TRÊN T3 Designer Author Checker NP-NĐ KC-14 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPTRÊNTẦNG3
 • 56. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 25 Ø10a150mm 26Ø16a150mm 910 4780 2780 4220 110 12800 34802800 6280 4780 2780 4220 11780 11028003480110 6500 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG MÁI Designer Author Checker NP-NĐ KC-15 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNTẦNGMÁI
 • 57. A B C D Tầng 2 +3.900 295 835 3960 820 2780 4220 1130 11780 8 Ø10a150mm7 Ø10a150mm 1 Ø10a150mm2 Ø10a150mm 10 Ø10a150mm 9 Ø10a150mm 3 Ø10a150mm4 Ø10a150mm 12 Ø10a150mm 11 Ø10a150mm 6 Ø10a150mm 5 Ø10a150mm B B 1 3 Tầng 2 +3.900 2 3480 2800 110 6280 110 8 Ø16a150mm 7 Ø10a150mm 2 Ø16a150mm 1 Ø10a150mm 200100 300 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT CẮT THÉP SÀN TẦNG 2 Designer Author Checker NP-NĐ KC-16 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNA-ATẦNG2 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNB-BTẦNG2
 • 58. A B C D Tầng 3 +7.50020 Ø10a150mm 14 Ø16a150mm 13 Ø10a150mm 19 Ø10a150mm 22 Ø10a150mm 21 Ø10a150mm 16 Ø16a150mm 15 Ø16a150mm 24 Ø10a150mm 23 Ø10a150mm 18 Ø16a150mm 17 Ø16a150mm 175 1055 3660 1120 2780 4220 1230 11780 110 1 3 Tầng 3 +7.500 2 3480 2800 110 6280 110 20 Ø10a150mm 19 Ø10a150mm 14 Ø16a150mm 13 Ø10a150mm 200100 300 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT CẮT THÉP SÀN TẦNG 3 Designer Author Checker NP-NĐ KC-17 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNA-ATẦNG3 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNB-BTẦNG3
 • 59. A B C D Tầng Mái +11.100 75 835 3225 1555 2780 4220 910 11780 110 25 Ø10a150mm 26 Ø16a150mm 300 1 3 Tầng Mái +11.100 2 3480 2800 110 6280 110 300 25 Ø10a150mm 26 Ø16a150mm GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT CẮT THÉP SÀN TẦNG MÁI Designer Author Checker NP-NĐ KC-18 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNA-ATẦNGMÁI TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNB-BTẦNGMÁI