Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
80008000...
M_03
M_03
M-02
M_01
M_01
M_01
M_01
M_01
M-02
M_01
M_01
M_01
M_01
M_01
M-02
M_03
M_03
M-02
M_01
M_01
M_01
M_01
M-02
M_04
M_...
4
A
100 750 750 100
1500
1700
1300600300
1002200100
2400
100 750 850
1600
1700
30060050
900
50 250 250 50
11
500
1Ø14a150
...
GM3(300*600)
(Cotcovaicautruc)
M_01
(Co Cot C01 (500*900))
2 Ø14 a150
1 Ø14 a150
Ø183
4 Ø10 a100
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN...
1
A
100 220 1280 100
1500
1700
100120060080220100
2100
2300
2208060050
900
220 80 200 50
500
11
1Ø14a150
2 Ø14 a150
3 12 Ø...
CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc)
GM2(300*600)
GM3(300*600)
(Co Cot C02 (500*900))
M-02
Ø183
4 Ø10 a100
2 Ø14 a150
1 Ø14 a150
CHỦ...
8
A
100 900 300 300 900 100
2400
2600
1003007002600100
3600
3800
50 600 50
700
100100050
1150
11
2 Ø18 a150
1Ø18a150
4Ø10a...
M_03
GM2(300*600)
(CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12)
(C03(600*1000))
Ø183
4 Ø10 a100
2 Ø18 a150
1 Ø18 a150
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ ...
1
B
100 300 270 1030 100
1600
1800
100400400400100
1200
1400
2
2
1 Ø18 a150
2Ø14a150
37Ø18
4 Ø10 a100
Tầng 1
+0.000
Mặt đấ...
GM2(300*600)
CỘT C4.2 (C200*200*6*8)
M_04
(Co Cot C04 (400*570))
Ø183
4 Ø10 a100
2 Ø14 a150
1 Ø18 a150
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ ...
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
A B C
8000 8000
100600
5
5
1 Ø18 a100
2 Ø18 a100
3 Ø14 a2004 Ø8 a150 1 Ø18 a100 4 Ø8 a150
...
Tầng 1
+0.000
ABCD
600100
8000 8000 8000
24000
A
A
1 3 Ø18
Ø182
4 Ø8 a150 4 Ø8 a1504 Ø8 a150
(Co Cot C04 (400*570))
(Co Co...
Tầng 1
+0.000
1 2 3
220 4000 8000
600100
5
5
1 3 Ø18
2 3 Ø18
32 Ø14
4 Ø10 a150 4 Ø10 a150
4 5 6 7
8000 7500 500
15500
1 Ø1...
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
A
A
B
B
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
...
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆ...
ABCDEFG
CỘT C1.1
(450-1000)*200*8*12
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
KÈOK1.2
(550-300)*200*6*10
KÈOK1.3
(300-800)*200*6*10
CỘT...
G
45 120120120120120120120120 105
1110
2001995200020002000485
243000120012001200120068020
8524176
90 310 90
490
PL-240*111...
PL-240*1110*20
PL-90*8*945
PL-90*8*815
PL-90*8*685
PL-90*8*555
PL-240*490*24
PL-90*150*8
XÀGỒC150*50*20*1.8
CỘT C1.1
(450-...
Cos Đỉnh Cột
+8.500
45 120120120120120120120120105
1110
2082340
2000
2000
2000
2125
907
1450
1450
1450
1450
1450
827
PL-12...
KÈOK1.1
(550-1000)*200*8*12
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-90*988*8
PL-90*866*8
PL-90*755*8
PL-90*645*8
PL-240*730*16
PL-240*1110...
4512812812812812845
730
4513013013045
480
1191
1450
1450
1450
1450
1450
511
PL-200*10*8952
PL-90*475*8
PL-90*420*8
PL-90*3...
PL-90*475*8
PL-90*420*8
PL-90*365*8
PL-90*310*8
PL-240*480*16
PL-240*730*16
PL-200*10*8970
PL-200*10*8952
XÀ GỒ C200*50*20...
4513013013045
4512024017024012045
238
1450
1450
1450
1450
231
PL-240*480*16
PL-90*360*8
PL-90*520*8
PL-90*680*8
PL-240*980...
PL-90-360*8
PL-90*520*8
PL-90*680*8
PL-(280-780)*6170*6
PL-200*10*6125
PL-200*10*6224
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-240*480*16
P...
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
ABCDEFG
Cos Đỉnh Cột
+8.500
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
KÈOK2.1
250*200*6*8...
G
1
1
60 120 60
240
1612612001200120012001200297624
9142
60 120 60
240
10
40 170 260 170 40
680
16126120012001200120012002...
CỘT C2.1
500*200*6*10
PL-240*680*24BU LÔNG M24
XÀGỒC150*200*20*1.8
PL-240*440*16 BU LÔNG M20
PL-240*680*16
BU LÔNG M24
CỘT...
F
60 120 60
240
3278520647624
60 120 60
1
1
10
40 170 260 170 40
680
70 100
100
100 70
16181115012001200120012001200297624...
PL-240-680*24
BU LÔNG M24
DẦM CẦU TRỤC DCT2
DẦM CẦU TRỤC DCT1
PL-10*250*550
PL-12*250*375
PL-240*440*16
PL-384*6*3812PL-48...
E
60 120 60
KÈOK2.2
250*200*6*8
4483515550592624
1
1
10
40 170 260 170 40
680
70 100
100
100 70
16181120011501200120012001...
PL-240*490*24
BU LÔNG M24
PL-480*6*6464
PL-384*6*5012
KÈOK2.3
250*200*6*8
KÈOK2.3
250*200*6*8
PL-240*440*16
KÈODCT-02
500*...
D
245926550205005617
1
1
10
70100
100
10070
4017026017040
168712001200115012001200120012001200297624
16561750020550592624
...
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
PL-480*6*6464
PL-384*6*5012
PL-240*440*16
PL-240*680*24
BU LÔNG M24
BU...
60 120 60
240
1618540
241
903
1450
1450
1450
1450
1450
833
PL-200*8*8985
7832
120
882
PL-200*8*8834
PL-234*6*8819
45113113...
KÈOK2.1
250*200*6*8
CỘT C2.2
500*200*6*10
CỘT C2.1
500*200*6*10
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
CỘT C2.1
500*200*6*10
KÈOK2.1
250*200...
4511311311345
430
4511311311345
430
1203
1450
1450
1450
1450
1450
515
PL-200*8*8968
7055
120
1793
PL-200*8*8968
PL-234*6*8...
KÈOK2.2
250*200*6*8
CỘT C2.3
500*200*6*10
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
KÈOK2.2
250*200*6*8
PL-240*430*16
KÈOK2.2
250*200*6*8
PL-24...
4511311311345
430
45120120115
400
60 120 60
240
213
1450
1450
1450
1450
215
PL-200*8*6228
PL-200*8*6192
A
KC-38
B
KC-38
1
...
KÈOK2.3
250*200*6*8
CỘT C2.4
500*200*6*10
PL-240*430*16
PL-240*400*16
KÈOK2.3
250*200*6*8
PL-240*400*16
KÈOK2.3
250*200*6*...
A B C D
200300055004485
12985
833 1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1127
833
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1127
217 ...
CỘT C3.1
500*200*6*10
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
KÈOK3.2
(300-450)*200*6*8
KÈOK3.1
(550-300)*200*6...
162354550592624
297612001200120012001054
16883024
40 170 260 170 40
680
65 95959595 65
510
550 385
935
A
KC-42
B
KC-42
3
K...
PL-480*6*6464
PL-384*6*2353
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
PL-240*510*16
PL-10*700*100
PL-610*250*550
PL-12*250*375
PL-8*375*52...
CỘT C3.1
500*200*6*10
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
65 95 95 95 95 65
510
835
1450
1450
1450
801
4513013013045
480
46037
497
A...
CỘT C3.1
500*200*6*10
KÈOK3.1
(550-300)*200*6*8
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-240*510*16
BU LÔNG M20
PL-240*480*16
BU LÔNG M20
X...
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
615
1450
1450
1450
1127
4513013013045
480
4513513513513545
630
PL-292*6*4025
PL-292*6*4025
A
KC-4...
KÈO3.2
(300-450)*200*6*8
PL-240*480*16
PL-240*630*16XÀ GỒ C200*50*20*1.8
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
PL-240*480*16
KÈO3.2
(300-45...
A B C D
8000 8000 8000
24000
200300055004485
13185
837 1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450 922 201
837
1450
1450
1450
1450
...
CỘT C4.1
500*200*6*10
CỘT C4.2
200*200*6*8
CỘT C4.2
200*200*6*8
CỘT C4.1
500*200*6*10
KÈOK4.1
250*200*6*8
KÈOK4.2
250*200*...
40 170 260 170 40
680
550 385
935
59265502657
24913316
45
100
100
100
100 65
PL-480*6*6464
PL-384*6*2656
A
KC-50
C
KC-50
B...
BU LÔNG M24
PL-240*680*24
PL-16*250*925
PL-12*250*375
PL-10*100*530
PL-10*250*550
PL-240*510*6 BU LÔNG M20
PL-480*6*6464
P...
60 10060
220
42115012001200120012001200303416
A
KC-52
B
KC-52
Tầng 1
+0.000
60 100 60
220
CỘT C4.2
200*200*6*8
PL-220*220*...
KÈOK4.2
250*200*6*8
CỘT C4.2
200*200*6*8
BU LÔNG M20PL-220*200*16
PL-226*180*8
BU LÔNG M20
CỘT C4.2
200*200*6*8
BU LÔNG M2...
45100 100 100 100 65
510
16430
4511311311345
430
837
1450
1450
1450
799
PL-234*6*5625
A
KC-54
B
KC-54
11
KÈOK4.1
250*200*6...
KÈOK4.1
250*200*6*8
CỘT C4.1
500*200*6*10
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
...
4511311311345
430
4511311311345
430
619
1450
1450
1450
922
201
KÈOK4.2
250*200*6*8
CỘT C4.2
200*200*6*8
A
KC-56
B
KC-56
2
...
KÈOK4.2
250*200*6*8
CỘT C4.2
200*200*6*8
XÀ GỒ C200*50*20*1.8
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
T...
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6 7 8 9 10
A A
B
B
C
D
E
F
G
B
B
1
1
DẦMCT DCT-01
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
...
DẦMCT DCT-04
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*200*6*10
DẦMCT DCT-02
500*2...
125 990 1000 1000 875
3990
30020054905
500500
50020
520
PL-10*200*490
PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480
PL-1...
990 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990
7980
11510310310390
50020
PL-20*200*515
PL-10*200*7940
PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*...
465 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 125
7590
50020
520
30020054905
500500
PL-10*200*7560
PL-10*200*7560
PL-20*200*515
C...
125 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 865
7990
30020054905
500500
50020
PL-10*200*7960
PL-10*200*7960
CỘT H250*200*6*8
PL...
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XMG-04
XMG-04XMG-05XM...
XMG-04XMG-04
XMG-04XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-04
XMG-05
XMG-04
XMG-03
XMG-02
XMG-02
XMG-0...
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
80008000...
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
500 3000 500 1750 4500 175...
12345678910
40008000800080007500500800080008000
60000
2003000120012001200120012003985
XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01
XGT-0...
A B C D E F G
2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500
48000
200300012001...
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
ABCDEFG
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000...
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆ...
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆ...
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
80008000...
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
80008000...
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
800080008000...
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A A
B B
C C
D D
E E
F F
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
800080008000...
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆ...
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ THỰC HIỆN:
HẠNG MỤC:
TÊN BẢN VẼ:
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
THIẾT KẾ:
KIỂM TRA:
TỶ LỆ:
KÝ HIỆ...
A B C D E F G
250 8000 8000 8000 8000 8000 8000 250
48000
CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M
XÂY ...
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
ABCDEFG
Cos Đỉnh Cột
+8.500
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
8000 8000 8000 8000...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000
25060000250
448555003000200
13185
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ V...
12345678910
40008000800080007500500800080008000
25060000250
200300055004485
13185
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
DỰ ÁN:
G.Đ TH...
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
ABCDEFG
Cos Đỉnh Cột
+8.500
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
2500 3000 2500 1750...
Tầng 1
+0.000
Mặt đất TN
-0.200
Cos Đỉnh Tường
+3.000
A B C D
Cos Đỉnh Cột
+8.500
Cos Đỉnh Kèo
+12.985
200300055004485
250...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bản Vẽ Mẫu Nhà Xưởng Công Nghiệp Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3D

24,403 views

Published on

Bản Vẽ Nhà Xưởng, Nhà Công Nghiệp Mẫu Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3D do Ths. Ksxd Lương Trainer hướng dẫn
Đăng ký học các khóa học xây dưng miễn phí tại: http://luongtrainer.com/
Đăng ký học triển khai bản vẽ nhà công nghiệp chuyên nghiệp bằng phần mềm Revit tại link: http://luongtrainer.com/revit-nha-cong-nghiep/

Published in: Education
 • Girls for sex in your area are there: tinyurl.com/areahotsex
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: www.bit.ly/sexinarea
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: www.bit.ly/2AJerkH
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bản Vẽ Mẫu Nhà Xưởng Công Nghiệp Bằng Phần Mềm Revit Kết Hợp 2D+3D

 1. 1. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M-02 M-02 M-02 M-02 M-02 M-02 M-02 M-02 M_03 M_03 M_03 M_03 M_04 M_04 GM1(300*600) GM1(300*600) GM2(300*600) GM2(300*600) GM2(300*600) GM3(300*600) GM3(300*600) CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-01 MẶTBẰNG KẾTCẤUMÓNG TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKẾTCẤUMÓNG
 2. 2. M_03 M_03 M-02 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M-02 M_01 M_01 M_01 M_01 M_01 M-02 M_03 M_03 M-02 M_01 M_01 M_01 M_01 M-02 M_04 M_04 M-02 M_01 M_01 M_01 M_01 GM1(300*600) GM1(300*600) GM3(300*600) GM2(300*600) GM3(300*600) GM2(300*600) GM2(300*600) CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-02 3D -DIỄNHỌA MBKC MÓNG TỈLỆ:() 3D-MẶTBẰNGKẾTCẤUMÓNG
 3. 3. 4 A 100 750 750 100 1500 1700 1300600300 1002200100 2400 100 750 850 1600 1700 30060050 900 50 250 250 50 11 500 1Ø14a150 2 Ø14 a150 3 12 Ø18 4Ø10a100 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 4 100750750100 1700 100300300700600 6001300 1900 250250 500 5050 2 2 2 Ø14 a150 1 Ø14 a150 4 Ø10 a100 Ø183 4 A 250 250 500 600300 900 3 12 Ø18 4Ø10a100 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :20 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-03 CHI TIẾTMÓNG M01 TỈLỆ:( 1:20) MẶTBẰNGMÓNGM01 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT1-1 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT2-2
 4. 4. GM3(300*600) (Cotcovaicautruc) M_01 (Co Cot C01 (500*900)) 2 Ø14 a150 1 Ø14 a150 Ø183 4 Ø10 a100 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-04 DIỄN HỌA3DMÓNG M01 TỈLỆ:() 3D-MÓNGM01 TỈLỆ:() 3D-MÓNGBỐTRÍTHÉPM01 TỈLỆ:() 3D-CỤMBULÔNGMÓNGM01
 5. 5. 1 A 100 220 1280 100 1500 1700 100120060080220100 2100 2300 2208060050 900 220 80 200 50 500 11 1Ø14a150 2 Ø14 a150 3 12 Ø18 4Ø10a100 1 1 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 1 1001000500100 1500 1700 50 2001100300300100 1900 220 280 500 22 2 Ø14 a150 1 Ø14 a150 4 Ø10 a100 Ø183 1 A 280220 500 680220 900 4 Ø10 a100 3 12 Ø18 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :20 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-05 CHI TIẾTMÓNG M02 TỈLỆ:( 1:20) MẶTBẰNGMÓNGM02 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT1-1MÓNGM02 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT2-2MÓNGM02
 6. 6. CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc) GM2(300*600) GM3(300*600) (Co Cot C02 (500*900)) M-02 Ø183 4 Ø10 a100 2 Ø14 a150 1 Ø14 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-06 DIỄN HỌA3DMÓNG M02 TỈLỆ:() 3D-MÓNGM02 TỈLỆ:() 3D-BỐTRÍTHÉPMÓNGM02 TỈLỆ:() 3D-BULÔNGMÓNGM02
 7. 7. 8 A 100 900 300 300 900 100 2400 2600 1003007002600100 3600 3800 50 600 50 700 100100050 1150 11 2 Ø18 a150 1Ø18a150 4Ø10a100 3 12 Ø18 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 8 100 1200 1200 100 2400 2600 2001100300300100 1900 2000 300 300 600 22 2 Ø18 a150 1Ø18 a150 Ø183 4 Ø10 a100 8 A 300300 600 70080220 1000 4 Ø10 a100 3 12 Ø18 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :25 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER NXHY KC-07 CHI TIẾTMÓNG M03 TỈLỆ:( 1:25) MẶTBẰNGMÓNGM03 TỈLỆ:( 1:25) MẶTCẮT1-1MÓNGM03 TỈLỆ:( 1:25) MẶTCẮT2-2MÓNGM03
 8. 8. M_03 GM2(300*600) (CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12) (C03(600*1000)) Ø183 4 Ø10 a100 2 Ø18 a150 1 Ø18 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-08 DIẾN HỌA3DMÓNG M03 TỈLỆ:() 3D- MÓNGM03 TỈLỆ:() 3D-THÉPMÓNGM03 TỈLỆ:() 3D- BULONGMONGM03
 9. 9. 1 B 100 300 270 1030 100 1600 1800 100400400400100 1200 1400 2 2 1 Ø18 a150 2Ø14a150 37Ø18 4 Ø10 a100 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 B 100 400 400 400 100 1200 1400 1003003001100200 1900 2000 33 2 Ø14 a150 1Ø18 a150 Ø183 4Ø10a1001 B 200200 400 350 570 4Ø10 a100 3 8 Ø18 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :20 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-09 CHI TIẾTMÓNG M04 TỈLỆ:( 1:20) MẶTBẰNGMÓNGM04 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT1-1MÓNGM04 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮT2-2MÓNGM04
 10. 10. GM2(300*600) CỘT C4.2 (C200*200*6*8) M_04 (Co Cot C04 (400*570)) Ø183 4 Ø10 a100 2 Ø14 a150 1 Ø18 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-10 DIỄN HỌA3DMÓNG M04 TỈLỆ:() 3D-MÓNGM04 TỈLỆ:() 3D-THÉPMÓNGM04 TỈLỆ:() 3D-BULÔNGMÓNGM04
 11. 11. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 A B C 8000 8000 100600 5 5 1 Ø18 a100 2 Ø18 a100 3 Ø14 a2004 Ø8 a150 1 Ø18 a100 4 Ø8 a150 D E F G 3 Ø14 a200 2 Ø18 a100 3 Ø14 a200 8000 8000 8000 24000 M-02 M_01 M_01 M_01 13 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 CỘT C2.2 (Cot C2.2) CỘT C2.3 (Cot C2.2) CỘT C2.4 (Cotcovaicautruc) CỘT C2.1 (Cotcovaicautruc) GM1(300*600) GM1(300*600) (Co Cot C01 (500*900)) 4 Ø8 a150 1500 5970 1500 6500 1500 6500 1500 900 500 900 500 900 500 (Co Cot C01 (500*900)) (Co Cot C01 (500*900)) M_01 M_01 M-02 GM1(300*600) GM1(300*600) 1 3 Ø18 4 Ø8 a150 23 Ø18 3 2 Ø14 CỘT C2.3 (Cot C2.2) CỘT C2.2 (Cot C2.2) CỘT C2.1 (Cotcovaicautruc) 900 500 900 500 500900 1500 6500 1500 5970 1500 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 10 100400200 600 100300100 500 1 3 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 4 Ø8 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER NXHY KC-11 CHI TIẾTDẦMDM1 TỈLỆ:(1:75) MẶTCẮTDỌCDẦMDM1 TỈLỆ:() 3D-DẦMMÓNGDM1 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTA-ADẦMDM1
 12. 12. Tầng 1 +0.000 ABCD 600100 8000 8000 8000 24000 A A 1 3 Ø18 Ø182 4 Ø8 a150 4 Ø8 a1504 Ø8 a150 (Co Cot C04 (400*570)) (Co Cot C04 (400*570)) M-02 M_04 M_04 M-02 GM2(300*600) GM2(300*600) 2 3 Ø18 1 3 Ø18 4 Ø8 a150 4 Ø8 a150 CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc) CỘT C4.2 (C200*200*6*8) CỘT C4.2 (C200*200*6*8) CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc) 500 900 570 400 570 400 500 900 2100 5520 1200 6800 1200 5520 2100 Tầng 1 +0.000 1 100 300 100 500 200400100 700 1 3 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 4 Ø8 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-12 CHI TIẾTDẦMDM2 TỈLỆ:(1:75) MẶTCẮTDỌCDẦMDM2 TỈLỆ:() 3D-DẦMMÓNGDM2 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTA-ADẦMDM2
 13. 13. Tầng 1 +0.000 1 2 3 220 4000 8000 600100 5 5 1 3 Ø18 2 3 Ø18 32 Ø14 4 Ø10 a150 4 Ø10 a150 4 5 6 7 8000 7500 500 15500 1 Ø18 a100 3 2 Ø14 2 Ø18 a100 4 Ø10 a150 4 Ø10 a150 1 3 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 4Ø10 a150 900 500 900 500 900 500 1500 6500 1500 6500 1500 5470 1500 (Co Cot C01 (500*900)) M_01 M-02 M_01 M_01(Co Cot C01 (500*900)) M-02 (Cotcovaicautruc) (Cotcovaicautruc) (Cotcovaicautruc) CỘT C3.1 (Cotcovaicautruc) 1 3 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 4 Ø10 a150(Cotcovaicautruc) CỘT C4.1 (Cotcovaicautruc) M-02 M_01 900 500 500 900 1500 1970 1500 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 A 200400100 600 100 300 100 500 1 3 Ø18 2 3 Ø18 3 2 Ø14 4 Ø10 a150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER KC-13 CHI TIẾTDẦMDM3 TỈLỆ:( 1:50) MẶTCẮTDỌCDẦMMÓNGDM3 TỈLỆ:() 3D-DẦMMÓNGDM3 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTA-ADẦMDM3
 14. 14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G A A B B 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 KHUNGKH2 KHUNGKH1 KHUNGKH1 KHUNGKH2 KHUNGKH3 KHUNGKH3 KHUNGKH3 KHUNGKH3 KHUNGKH3 KHUNGKH4 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-14 MẶTBẰNGKẾTCẤU KHUNG TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKẾTCẤUKHUNG
 15. 15. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-15 3DKẾTCẤUKHUNG TỈLỆ:() 3DBỐTRÍKHUNGCHOCÔNGTRÌNH
 16. 16. ABCDEFG CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 8000 8000 8000 8000 8000 8000 48000 553120012001200120012003000200 10538500 23814501450145014501450145014501450145014501450145014501450145014501066 238 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1066 24503 24503 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :150 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG PHẠM VĂN LƯƠNG PHẠM VĂNTÌNH LƯƠNG TRAINER NXHY KC-16 CẤUTẠOKHUNG KH1 TỈLỆ:(1:160) CÂUTẠOKHUNGKH1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKHUNGKH1
 17. 17. G 45 120120120120120120120120 105 1110 2001995200020002000485 243000120012001200120068020 8524176 90 310 90 490 PL-240*1110*20 PL-90*8*945PL-90*8*815PL-90*8*685PL-90*8*555PL-240*490*24 PL-150*240*4PL-150*240*4PL-150*240*4PL-150*240*4PL-150*240*4PL-90*150*8 A KC-17 C KC-17 Tầng 1 +0.000 G 90 310 90 490 PL-240*490*24 BULÔNGM24 BB 9 G 9031090 490 2045020 490 2020020 240 6012060 240 PL-240*490*24 LỖ KHOAN D28 G Cos Đỉnh Cột +8.500 45 120 120 120 120 120 120 120 120 105 1110 2020 PL-90*8*945 PL-90*150*8 PL-240*1110*20 DD 33 9 G 45 120 120 120 120 120 120 120 120 105 1110 90 1000 20 1110 6012060 240 PL-240*1110*20 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-17 CẤU TẠO CỘTC1.1 TỈLỆ:(1:40) CẤUTẠOCỘTC1.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTCHÂNCỘTA TỈLỆ:( 1:10) MẶTCẮTB-B TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTĐỈNHCỘTC TỈLỆ:( 1:10) MẶTCẮTD-D
 18. 18. PL-240*1110*20 PL-90*8*945 PL-90*8*815 PL-90*8*685 PL-90*8*555 PL-240*490*24 PL-90*150*8 XÀGỒC150*50*20*1.8 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 BULÔNGD30 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 PL-240*490*24 BU LÔNG D30 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 XÀ GỒ C150*50*20*1.8 PL-90*8*815 PL-240*1110*20 BU LÔNG D24 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-18 3D DIỄNHỌA CỘTC1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTCHÂNCỘTC1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTĐẦUCỘTC1.1
 19. 19. Cos Đỉnh Cột +8.500 45 120120120120120120120120105 1110 2082340 2000 2000 2000 2125 907 1450 1450 1450 1450 1450 827 PL-12*200*8986 4512812812812812845 730 PL-90*988*8 PL-90*866*8 PL-90*755*8 PL-90*645*8 PL-910*900*8 PL-(528-976)*8138*8 PL-240*1110*20 PL-200*12*8147 B KC-19 G Cos Đỉnh Cột +8.500 45 120 120 120 120 120 120 120 120 105 1110 2053429336 PL-90*988*8 PL-240*1110*20 9 G 45 120 120 120 120 120 120 120 120 105 1110 6012060 240 PL-240*1110*20 CỘT C1.1 (450-1000)*200*8*12 LỖ KHOAN D22 4512812812812812845 730 PL-240*730*16 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 PL-240*730*16 9 6012060 240 4512812812812812845 730 PL-240*730*16 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-19 CẤU TẠO KÈOK1.1 TỈLỆ:(1:35) CÂUTẠOKÈOK1.1 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTA-K1.1 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTMỐINỐIĐẦUKÈO TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTB-K1.1 TỈLỆ:( 1:20) 2-2-K1.1
 20. 20. KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-90*988*8 PL-90*866*8 PL-90*755*8 PL-90*645*8 PL-240*730*16 PL-240*1110*20 PL-910*900*8 PL-(528-976)*8138*8 PL-200*12*8147 PL-12*200*8984 PL-90*150*8 PL-200*883*12 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-12*200*8984 PL-240*1110*20 PL-910*900*8 PL-90*150*8 PL-200*883*12 PL-200*12*8147 PL-(528-976)*8138*8 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 PL-200*12*8147 PL-12*200*8984 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*730*16 PL50*150*8 PL-(528-976)*8138*8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-20 3D DIỄN HỌAKÈO K1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTKÈOK1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACT1-K1.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K1.1
 21. 21. 4512812812812812845 730 4513013013045 480 1191 1450 1450 1450 1450 1450 511 PL-200*10*8952 PL-90*475*8 PL-90*420*8 PL-90*365*8 PL-90*310*8 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 PL-200*10*8970 PL-240*730*16 PL-240*480*16 A KC-21 3 KC-21 480 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 PL-240*480*16 45130 130 13045 1 1 1 1 9 6012060 240 4513013013045 480 PL-240*480*16 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 LỖ KHOAN D22 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 45128 128 128 128 128 PL-240*730*162 2 9 4512812812812812845 730 6012060 240 PL-240*730*16 KÈOK1.1 (550-1000)*200*8*12 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-21 CẤU TẠO KÈOK1.2 TỈLỆ:(1:30) CÂUTẠOKÈOK1.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K1.2 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K1.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K1.2 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K1.2
 22. 22. PL-90*475*8 PL-90*420*8 PL-90*365*8 PL-90*310*8 PL-240*480*16 PL-240*730*16 PL-200*10*8970 PL-200*10*8952 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-(280-530)*8969*6 PL-200*10*8970 PL-200*10*8952 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*480*16 PL-(280-530)*8969*6 PL-200*10*8970 PL-200*10*8952 PL-240*730*16XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-(280-530)*8969*6 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-22 3D DIỄN HỌAKÈO K1.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTKÈOK1.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K1.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K1.2
 23. 23. 4513013013045 4512024017024012045 238 1450 1450 1450 1450 231 PL-240*480*16 PL-90*360*8 PL-90*520*8 PL-90*680*8 PL-240*980*16 PL-200*10*6125 PL-200*10*6224 PL-(280-780)*6170*6 A KC-23 B KC-23 44131 130 13045 480 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 PL-240*480*16 1 1 1 1 D Cos Đỉnh Kèo +12.985 4512024017024012145 980 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 PL-240*980*162 2 9 6012060 240 4513013013045 480 PL-240*480*16 KÈOK1.2 (550-300)*200*6*10 LỖ KHOAN D22 9 Cos Đỉnh Kèo +12.985 6012060 240 4512024017024012045 PL-240*980*16 KÈOK1.3 (300-800)*200*6*10 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-23 CẤU TẠO KÈOK1.3 TỈLỆ:( 1:20) CÂUTẠOKÈOK1.3 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K1.3 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTB-K1.3 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K1.3 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K1.3
 24. 24. PL-90-360*8 PL-90*520*8 PL-90*680*8 PL-(280-780)*6170*6 PL-200*10*6125 PL-200*10*6224 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*480*16 PL-240*980*16 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-200*10*6224 PL-(280-780)*6170*6 PL-200*10*6125PL-240*480*16 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-200*10*6224 PL-(280-780)*6170*6 PL-200*10*6125 PL-240*980*16 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-24 3D DIỄN HỌAKÈO K1.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTKÈOK1.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K1.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K1.3
 25. 25. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 ABCDEFG Cos Đỉnh Cột +8.500 Cos Đỉnh Kèo +12.985 KÈOK2.1 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.1 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 CỘT C2.1 500*200*6*10 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.3 500*200*6*10 CỘT C2.4 500*200*6*10 CỘT C2.3 500*200*6*10 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.1 500*200*6*10 8000 8000 8000 8000 8000 8000 48000 200300035205001480658382712985 2501450 145014501450 145014501450 1450145014501450 145014501450 14501450831 8311450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450250 CỘT C2.1 500*200*6*10 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.3 500*200*6*10 CỘT C2.4 500*200*6*10 CỘT C2.3 500*200*6*10 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.1 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 KÈOK2.1 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 KÈOK2.1 250*200*6*8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :150 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-25 CẤUTẠOKHUNG KH2 TỈLỆ:(1:175) CẤUTẠOKHUNGKH2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKHUNGKH2
 26. 26. G 1 1 60 120 60 240 1612612001200120012001200297624 9142 60 120 60 240 10 40 170 260 170 40 680 1612612001200120012001200297624 70 100100100 70 162626550592624 A KC-26 B KC-26 4 KC-26 Tầng 1 +0.000 10 40 170 260 170 40 680 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 CỘT C2.1 500*200*6*10 22 10 G 40 170 260 170 40 680 6012060 24010 70 100 100 100 70 440 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 CỘT C2.1 500*200*6*10 33 33 7010010010070 440 6012060 240 PL-240*440*16 LỖ KHOAN D22 10 10 1178 250 10 530 10 385 550 8463388 4012040 200 400304200 2046020201652212 1070 PL-10*100*530 PL-8*100*522 PL-10*250*550 PL-12*250*375 4BULÔNGM24 2U200*50*4 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER KC-26 CHI TIẾTCỘTC2.1 TỈLỆ:(1:40) 1-1-C2.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-C2.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-C2.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-C2.1 TỈLỆ:( 1:10) 3-3-C2.1 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTC-C2.1
 27. 27. CỘT C2.1 500*200*6*10 PL-240*680*24BU LÔNG M24 XÀGỒC150*200*20*1.8 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 PL-240*680*16 BU LÔNG M24 CỘT C2.1 500*200*6*10 PL-240*440*16BU LÔNG M20 CỘT C2.1 500*200*6*10 PL-8*100*522 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-10*100*530 DẦM CẦU TRỤC DCT1 CỘT C2.1 500*200*6*10 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-27 3D- DIỄN HỌACỘTC2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-C2.1
 28. 28. F 60 120 60 240 3278520647624 60 120 60 1 1 10 40 170 260 170 40 680 70 100 100 100 70 16181115012001200120012001200297624 1633011049030550592624 PL-240*680*24 PL-480*6*6464 PL-384*6*3812 PL-240*440*16 55037510 A KC-28 B KC-28 4 KC-28 Tầng 1 +0.000 10 40 170 260 170 40 680 PL-240*680*24 CỘT C2.2 500*200*6*10 BU LÔNG M24 22 10 F 40 170 260 170 40 680 6012060 240 PL-240*680*24BU LÔNG M24 10 70 100 100 100 70 440 PL-240*440*16 CỘT C2.2 500*200*6*10 BU LÔNG M20 33 F 7010010010070 440 PL-240*440*16LỖ BU LÔNG D22 10 105301037510 550385 935 2046010 30 1652212 520550 1070 4012040 200 PL-480*6*6464 PL-384*6*3812 DẦM CẦU TRỤC PL-10*700*100 PL-12*250*375 PL-10*250*550 PL-8*375*522 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-28 CHI TIẾTCỘTC2.2 TỈLỆ:(1:45) CẤUTẠOCỘTC2.2 TỈLỆ:(1:45) 1-1-C2.2 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTA-C2.2 TỈLỆ:( 1:20) 2-2-C2.2 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTB-C2.2 TỈLỆ:( 1:20) 3-3-C2.2 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTC-C2.2
 29. 29. PL-240-680*24 BU LÔNG M24 DẦM CẦU TRỤC DCT2 DẦM CẦU TRỤC DCT1 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-240*440*16 PL-384*6*3812PL-480*6*6464 KÈOK2.1 250*200*6*8 BU LÔNG M24 PL-240*680*24 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.2 500*200*6*10 KÈOK2.1 250*200*6*8 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-384*6*3812PL-480*6*6464 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-29 3D - DIỄN HỌA CỘTC2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-C2.2
 30. 30. E 60 120 60 KÈOK2.2 250*200*6*8 4483515550592624 1 1 10 40 170 260 170 40 680 70 100 100 100 70 161811200115012001200120012001200297624 164511520550592624 50316476 550385 PL-480*6*6464 PL-384*6*5012 A KC-30 B KC-30 4 KC-30 Tầng 1 +0.000 10 40 170 260 170 40 680 CỘT C2.3 500*200*6*10 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 22 10 E 40 170 260 170 40 680 6012060 240 PL-240*680*24 CỘT C2.3 500*200*6*10 BU LÔNG LỖ D22 10 70 100 100 100 70 440 PL-240*440*16BU LÔNG M20 33 10 E 7010010010070 440 10 105301037510 550385 2046020 20 1652212 4012040 200 520550 PL-480*6*6464 PL-384*6*5012 PL-10*700*100 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-30 CHI TIẾTCỘTC2.3 TỈLỆ:(1:45) CẤUTẠOCỘTC2.3 TỈLỆ:(1:45) 1-1-C2.3 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTA-C2.3 TỈLỆ:( 1:20) 2-2-C2.3 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTB-C2.3 TỈLỆ:( 1:20) 3-3-C2.3 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTC-C2.3
 31. 31. PL-240*490*24 BU LÔNG M24 PL-480*6*6464 PL-384*6*5012 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 PL-240*440*16 KÈODCT-02 500*200*6*10 KÈODCT-02 500*200*6*10 BU LÔNG M24 CỘT C2.4 500*200*6*10 PL-240*680*24 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 PL-240*440*16 KÈODCT-02 500*200*6*10 KÈODCT-02 500*200*6*10 PL-12*250*375 PL-8*100*522 PL-10*100*530 PL-480*6*6464 PL-384*6*5012 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-31 3D - DIỄN HỌA CỘTC2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-C2.3
 32. 32. D 245926550205005617 1 1 10 70100 100 10070 4017026017040 168712001200115012001200120012001200297624 16561750020550592624 61376476 A KC-32 B KC-32 C KC-32 Tầng 1 +0.000 10 4017026017040 680 CỘT C2.4 500*200*6*10PL-240*680*24 BU LÔNG M24 22 10 D 40 170 260 170 40 680 6012060 240 PL-240*680*24 CỘT C2.4 500*200*6*10 LỖ KHOAN D28 10 7010010010070 440 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 33 33 10 D 7010010010070 440 6012060 240 10 10 1178 250 10 530 10 385 550 2046020 20 1652212 PL-8*100*522 PL-8*100*522 520550 PL-384*6*5012PL-480*6*36464 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-32 CHI TIẾTCỘTC2.4 TỈLỆ:( 1:50) CẤUTẠOCỘTC2.4 TỈLỆ:( 1:50) 1-1-C2.4 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTA-C2.4 TỈLỆ:( 1:20) 2-2-C2.4 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTB-C2.4 TỈLỆ:( 1:20) 3-3-C2.4 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTC-C2.4
 33. 33. DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 PL-480*6*6464 PL-384*6*5012 PL-240*440*16 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 BU LÔNG M20 CỘT C2.4 500*200*6*10 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 PL-384*6*5012 PL-480*6*6464 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-8*100*522 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-33 3D - DIỄN HỌA CỘTC2.4 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC2.4 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C2.4 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C2.4 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-2.4
 34. 34. 60 120 60 240 1618540 241 903 1450 1450 1450 1450 1450 833 PL-200*8*8985 7832 120 882 PL-200*8*8834 PL-234*6*8819 4511311311345 430 A KC-34 B KC-34 G 33 60 120 60 240 18540 16225 PL-240*440*16 PL-200*240*8 CỘT C2.1 500*200*6*10 KÈOK2.1 250*200*6*8 BU LÔNG M20 33 4511311311345 430 KÈOK2.1 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-90*90*8 PL-240*430*16 2 2 2 2 7010010010070 440 6012060 240 PL-240*440*16 CỘT C2.1 500*200*6*10 BU LÔNG LỖ D22 10 6012060 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK2.1 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-34 CHI TIẾTKÈO K2.1 TỈLỆ:(1:30) CHITIẾTKÈOK2.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K2.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K2.1 TỈLỆ:( 1:10) 3-3-K2.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K2.1
 35. 35. KÈOK2.1 250*200*6*8 CỘT C2.2 500*200*6*10 CỘT C2.1 500*200*6*10 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 CỘT C2.1 500*200*6*10 KÈOK2.1 250*200*6*8 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*440*16 KÈOK2.1 250*200*6*8 CỘT C2.2 500*200*6*10 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*430*16 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-35 3D DIỄN HỌAKÈO K2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKÈOK2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K2.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K2.1
 36. 36. 4511311311345 430 4511311311345 430 1203 1450 1450 1450 1450 1450 515 PL-200*8*8968 7055 120 1793 PL-200*8*8968 PL-234*6*8968A KC-36 B KC-36 2 2 4511311311345 430 KÈOK2.1 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-240*430*16 PL-90*90*8 2 2 10 6012060 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK2.1 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 4511311311345 430 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-240*430*16 1 1 PL-90*90*81 1 10 6012060 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK2.2 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-36 CHI TIẾTKÈO K2.2 TỈLỆ:(1:30) CHITIẾTKÈOK2.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K2.2 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K2.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K2.2 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K2.2
 37. 37. KÈOK2.2 250*200*6*8 CỘT C2.3 500*200*6*10 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-240*430*16 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-240*430*16 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-37 3D - DIỄN HỌA KÈO K2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKÈOK2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K2.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K2.2
 38. 38. 4511311311345 430 45120120115 400 60 120 60 240 213 1450 1450 1450 1450 215 PL-200*8*6228 PL-200*8*6192 A KC-38 B KC-38 1 1 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.2 250*200*6*8 PL-90*90*8 PL-90*90*8 10 6012060 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK2.2 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 33 60 120 60 240 45120120115 400 KÈOK2.3 250*200*6*8 KÈOK2.3 250*200*6*8 CỘT C2.4 500*200*6*10 2 2 33 33 11512012045 400 7010010010070 PL-240*400*16 CỘT C2.4 500*200*6*10 PL-240*440*16 BU LÔNG M20 LỖ KHOAN D22 33 10 D 7010010010070 440 6012060 240 PL-240*440*16 CỘT C2.4 500*200*6*10 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-38 CHI TIẾTKÈO K2.3 TỈLỆ:( 1:25) CẤUTẠOKÈOK2.3 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K2.3 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K2.3 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K2.3 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K2.3 TỈLỆ:( 1:10) 3-3-K2.3
 39. 39. KÈOK2.3 250*200*6*8 CỘT C2.4 500*200*6*10 PL-240*430*16 PL-240*400*16 KÈOK2.3 250*200*6*8 PL-240*400*16 KÈOK2.3 250*200*6*8KÈOK2.3 250*200*6*8 PL-240*400*16 PL-240*440*16 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-39 3D -DIỄN HỌAKÈO K2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACẤUTẠOKÈOK2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K2.3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K2.3
 40. 40. A B C D 200300055004485 12985 833 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1127 833 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1127 217 1000 302 2171000302 250175 250175 CỘT C3.1 500*200*6*10 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 CỘT C3.1 500*200*6*10 8000 8000 8000 24000 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :80 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-40 CẤUTẠOKHUNG KH3 TỈLỆ:(1:80) CẤUTẠOKHUNGKH3
 41. 41. CỘT C3.1 500*200*6*10 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 CỘT C3.1 500*200*6*10 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-41 3D -DIỄN HỌAKHUNGKH3 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKHUNGKH3
 42. 42. 162354550592624 297612001200120012001054 16883024 40 170 260 170 40 680 65 95959595 65 510 550 385 935 A KC-42 B KC-42 3 KC-42 Tầng 1 +0.000 A 40 170 260 170 40 680 CỘT C3.1 500*200*6*10 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 11 A CỘT C3.1 500*200*6*10 PL-240*510*16BU LÔNG M20 PL-90*90*8 22 3 A 4017026017040 680 6012060 240 PL-240*680*24 CỘT C3.1 500*200*6*10 LỖ KHOAN D28 65 95 95 95 95 65 510 6012060 240 PL-240*510*16CỘT C3.1 500*200*6*10 LỖ KHOAN D22 10 530 10 250 8117 10 550 385 49030550 1070 5010050 PL-480*6*6464PL-480*6*6464 PL-10*700*100 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 PL-10*100*530 PL-12*250*375 PL-16*250*925 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-42 CẤU TẠO CỘTC3.1 TỈLỆ:(1:35) CẤUTẠOCỘTC3.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-C3.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-C3.1 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-C3.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-C3.1 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTC-C3.1
 43. 43. PL-480*6*6464 PL-384*6*2353 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 PL-240*510*16 PL-10*700*100 PL-610*250*550 PL-12*250*375 PL-8*375*522PL-10*100*530 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 BU LÔNG M20 CỘT C3.1 500*200*6*10 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 CỘT C3.1 500*200*6*10 PL-240*510*16 BU LÔNG M20 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 CỘT C3.1 500*200*6*10 2U160*50*4 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-10*100*530 PL-16*250*925 PL-8*100*522 PL-10*700*100 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-43 3D- DIỄN HỌACỘTC3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-C3.1
 44. 44. CỘT C3.1 500*200*6*10 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 65 95 95 95 95 65 510 835 1450 1450 1450 801 4513013013045 480 46037 497 A KC-44 B KC-44 22 65 95 95 95 95 65 510 16429241 497 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 CỘT C3.1 500*200*6*10 65 95 95 95 95 65 510 6012060 240 PL-240*510*16 CỘT C3.1 500*200*6*10 LỖ KHOAN D22 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 45130130 13045 PL-90*90*81 1 1 1 60 120 60 240 4513013013045 480 PL-240*480*16 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-44 CẤU TẠO KÈOK3.1 TỈLỆ:( 1:20) CẤUTẠOKÈOK3.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K3.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K3.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K3.1 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K3.1
 45. 45. CỘT C3.1 500*200*6*10 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*510*16 BU LÔNG M20 PL-240*480*16 BU LÔNG M20 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 CỘT C3.1 500*200*6*10 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 PL-90*542*8 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 PL-240*480*16 PL-90*90*8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-45 3D - DIỄN HỌA KÈO K3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKÈOK3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K3.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K3.1
 46. 46. KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 615 1450 1450 1450 1127 4513013013045 480 4513513513513545 630 PL-292*6*4025 PL-292*6*4025 A KC-46 B KC-46 1 1 45130 130 13045 480 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 BU LÔNG M201 1 60 120 60 240 4513013013045 480 PL-240*480*16 KÈOK3.1 (550-300)*200*6*8 LỖ KHOAN D22 4513513513513545 630 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 PL-240*630*16 PL-90*900*8 2 2 60 120 60 240 4513513513513545 630 PL-240*630*16 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-46 CẤU TẠO KÈOK3.2 TỈLỆ:( 1:20) CẤUTẠOKÈOK3.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K3.2 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K3.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K3.2 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K3.2
 47. 47. KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 PL-240*480*16 PL-240*630*16XÀ GỒ C200*50*20*1.8 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 PL-240*480*16 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 BU LÔNG M20 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 KÈO3.2 (300-450)*200*6*8 PL-240*630*16 BU LÔNG M20 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-47 3D - DIỄN HỌA KÈO K3.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKÈOK3.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K3.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K3.2
 48. 48. A B C D 8000 8000 8000 24000 200300055004485 13185 837 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 922 201 837 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 922201 CỘT C4.1 500*200*6*10 CỘT C4.1 500*200*6*10 KÈOK4.1 250*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 KÈOK4.1 250*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :80 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-48 CẤUTẠOKHUNG KH4 TỈLỆ:(1:80) CẤUTẠOKHUNGKH4
 49. 49. CỘT C4.1 500*200*6*10 CỘT C4.2 200*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 CỘT C4.1 500*200*6*10 KÈOK4.1 250*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 KÈOK4.1 250*200*6*8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-49 3D -DIỄN HỌAKHUNGKH4 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKHUNGKH4
 50. 50. 40 170 260 170 40 680 550 385 935 59265502657 24913316 45 100 100 100 100 65 PL-480*6*6464 PL-384*6*2656 A KC-50 C KC-50 B KC-50 45 100 100 100 100 65 510 PL-240*510*16 PL-90*90*8 BU LÔNG M20 11 45 100 100 100 100 65 510 6012060 240 CỘT C4.1 500*200*6*10 PL-240*510*16 LỖ KHOAN D22 Tầng 1 +0.000 40 170 260 170 40 680 CỘT C4.1 500*200*6*10 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 22 4017026017040 680 6012060 240 PL-240*680*24 CỘT C4.1 500*200*6*10 LỖ KHOAN D28 CỘT C4.1 500*200*6*10 10 530 10 250 8 117 10 1252216520 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 PL-10*250*550 PL-12*250*375 PL-10*100*530 PL-10*700*100 2U200*50*4 PL-16*250*925 PL-8*100*522 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER NXHY KC-50 CẤU TẠO CỘTC4.1 TỈLỆ:(1:40) CẤUTẠOCỘTC4.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-C4.1 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-C4.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-C4.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-C4.1 TỈLỆ:(1:15) CHITIẾTC-C4.1
 51. 51. BU LÔNG M24 PL-240*680*24 PL-16*250*925 PL-12*250*375 PL-10*100*530 PL-10*250*550 PL-240*510*6 BU LÔNG M20 PL-480*6*6464 PL-384*6*2656 PL-240*680*24 BU LÔNG M24 CỘT C4.1 500*200*6*10 CỘT C4.1 500*200*6*10 PL-240*510*16 BU LÔNG M20 KÈOK4.1 250*200*6*8 CỘT C4.1 500*200*6*10 PL-10*100*530 PL-12*250*375 PL-10*250*550 PL-8*100*522 DẦMCT DCT01 500*200*6*10 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-51 3D - DIỄN HỌA CỘTC4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTC-C4.1
 52. 52. 60 10060 220 42115012001200120012001200303416 A KC-52 B KC-52 Tầng 1 +0.000 60 100 60 220 CỘT C4.2 200*200*6*8 PL-220*220*16 11 6010060 220 6010060 220 PL-220*220*16 CỘT C4.2 200*200*6*8 LỖ KHOAN D24 CỘT C4.2 200*200*6*8 2 2 15 214 PL-180*226*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 40 100 40 180 17650 226 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-52 CẤU TẠO CỘTC4.2 TỈLỆ:(1:45) CẤUTẠOCỘTC4.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-C4.2 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-C4.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-C4.2 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-C4.2
 53. 53. KÈOK4.2 250*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 BU LÔNG M20PL-220*200*16 PL-226*180*8 BU LÔNG M20 CỘT C4.2 200*200*6*8 BU LÔNG M20 PL-220*220*16 CỘT C4.2 200*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 PL-180*226*8 BU LÔNG M20 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-53 3D - DIỄN HỌA CỘTC4.2TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACỘTC4.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-C4.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-C4.2
 54. 54. 45100 100 100 100 65 510 16430 4511311311345 430 837 1450 1450 1450 799 PL-234*6*5625 A KC-54 B KC-54 11 KÈOK4.1 250*200*6*8 CỘT C4.1 500*200*6*10 45 100 100 100 100 65 PL-90*90*8 PL-90*242*8 BU LÔNG M20 45 100 100 100 100 65 510 6012060 240 PL-240*510*16 CỘT C4.1 500*200*6*10 LỖ KHOAN D22 2 2 KÈOK4.2 250*200*6*8KÈOK4.1 250*200*6*8 4511311311345 430 60 120 60 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK4.1 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-54 CẤU TẠO KÈOK4.1 TỈLỆ:( 1:20) CẤUTẠOKÈOK4.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K4.1 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K4.1 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K4.1 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K4.1
 55. 55. KÈOK4.1 250*200*6*8 CỘT C4.1 500*200*6*10 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-55 3D DIỄN HỌAKÈO K4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKÈOK4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K4.1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K4.1
 56. 56. 4511311311345 430 4511311311345 430 619 1450 1450 1450 922 201 KÈOK4.2 250*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 A KC-56 B KC-56 2 2 KÈOK4.2 250*200*6*8 KÈOK4.1 250*200*6*8 4511311311345 60 120 60 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK4.1 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 4511311311345 430 KÈOK4.2 250*200*6*8 KÈOK4.2 250*200*6*8 PL-90*90*8 3 3 60 120 60 240 4511311311345 430 PL-240*430*16 KÈOK4.2 250*200*6*8 LỖ KHOAN D22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-56 CẤU TẠO KÈOK4.2 TỈLỆ:( 1:20) CẤUTẠOKÈOK4.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTA-K4.2 TỈLỆ:( 1:10) 2-2-K4.2 TỈLỆ:( 1:10) CHITIẾTB-K4.2 TỈLỆ:( 1:10) 1-1-K4.2
 57. 57. KÈOK4.2 250*200*6*8 CỘT C4.2 200*200*6*8 XÀ GỒ C200*50*20*1.8 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-57 3D - DIỄN HỌA KÈO K4.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKÈOK4.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTA-K4.2 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌACTB-K4.2
 58. 58. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 A A B B C D E F G B B 1 1 DẦMCT DCT-01 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-03 500*200*6*10 DẦMCT DCT01 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-03 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-58 MẶTBẰNG BỐ TRÍ DẦMCẦU TRỤC TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGBỐTRÍDẦMCẤUTRỤC
 59. 59. DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-04 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-02 500*200*6*10 DẦMCT DCT-01 500*200*6*10 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-59 3D - DIỄN HỌA MBBỐ TRÍ DCT TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTBẰNGBỐTRÍDẦMCẦUTRỤC
 60. 60. 125 990 1000 1000 875 3990 30020054905 500500 50020 520 PL-10*200*490 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-10*200*3970 PL-10*200*3970 CỘT H250*200*6*8 U160*50*5 PL-14*200*200 AA B BC C 125 990 1000 1000 875 3990 5010050 200 50100 3790 50 2070103103103120 5010050 200 PL-10*200*3970 PL-20*200*515 LỖ KHOAN D26 LỖ KHOAN D26 6 90890 6 200 2046020 500 PL-10*200*3970 PL-8*90*480 PL-10*200*3970 PL-10*200*3970 PL-10*200*3970 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-20*200*515CỘT C4.1 500*200*6*10 CỘT C3.1 500*200*6*10H250*200*6*8 PL-14*200*200 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :20 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-60 CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-01 TỈLỆ:( 1:20) CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-01 TỈLỆ:( 1:20) A-A-DCT-01 TỈLỆ:( 1:20) B-B-DCT-01 TỈLỆ:( 1:20) C-C-DCT-01 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-01
 61. 61. 990 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990 7980 11510310310390 50020 PL-20*200*515 PL-10*200*7940 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-20*200*515 PL-8*480*7940 PL-10*200*7940 B B C C AA 990 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990 5010050 5010050 40 7890 50 CỘT C3.1 500*200*6*10 CỘT C3.1 500*200*6*10 2U200*504 DCT-02 500*200*6*10 PL-10*700*100 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 6 188 6 200 2046020 500 PL-8*90*480 PL-10*200*7940 PL-8*90*480 5010050 200 207010310310310020 520 PL-10*200*7940 PL-20*200*515 PL-10*200*7940 LỖ KHOAN D26 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-61 CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-02 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-02 TỈLỆ:( 1:25) MẶTCẮTA-A-DCT-02 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-02 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTB-B-DCT-02 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTC-C-DCT-02
 62. 62. 465 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 125 7590 50020 520 30020054905 500500 PL-10*200*7560 PL-10*200*7560 PL-20*200*515 CỘT H250*200*6*8 PL-14*200*200 PL-10*200*490 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*480*7560 2U160*50*5 AA B B C C 465 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 125 7590 5010050 200 50 7390 10050 5010050 5010050 200 2070103103103120 520 PL-10*200*7560 PL-20*200*515 PL-10*200*7560 LỖ KHOAN D26 6 188 6 200 2046020 500 PL-10*200*7560 PL-8*90*480 PL-10*200*7560 CỘT C3.1 500*200*6*10 CỘT C3.1 500*200*6*10 H250*200*6*8 U160*50*5 2U200*50*4 PL10*700*100 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-10*200*7560 PL-10*200*7560 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-62 CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-03 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-03 TỈLỆ:( 1:25) MẶTCẮTA-A-DCT-03 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTB-B-DCT-03 TỈLỆ:( 1:20) MẶTCẮTC-C-DCT-03 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-03
 63. 63. 125 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 865 7990 30020054905 500500 50020 PL-10*200*7960 PL-10*200*7960 CỘT H250*200*6*8 PL-14*200*200 U160*50*5 PL-10*200*490 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-20*200*515 AA 2 2 3 3 125 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 865 7990 50100 7790 50 5010050 200 5010050 5010050 4050103103103120 520 PL-10*200*7960 PL-20*200*515 PL-10*200*7960 LỖ KHOAN D26 6 188 6 200 2046020 500 PL-10*200*7960 PL-8*90*480 PL-10*200*7960 CỘT C2.1 500*200*6*10 CỘT H250*200*6*8 CỘT C2.2 500*200*6*10 DCT-04 500*200*6*10 DCT-02 500*200*6*10 PL-510*700*100 2U200*50*4 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-8*90*480 PL-20*200*515 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM As indicated CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-63 CHI TIẾTDẦMCẦU TRỤC DCT-04 TỈLỆ:( 1:25) CHITIẾTDẦMCẦUTRỤCDCT-04 TỈLỆ:( 1:25) A-A-DCT-04 TỈLỆ:( 1:20) B-B-DCT-04 TỈLỆ:( 1:20) C-C-DCT-04 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌADẦMCẦUTRỤCDCT-04
 64. 64. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG04'XMG05'XMG04' XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG04'XMG05'XMG04' XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-03XMG-01 XMG01' XMG02' XMG02' XMG02' XMG03' XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03XMG-01 XMG-03XMG-01 XMG01' XMG02' XMG02' XMG02' XMG03' XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 XMG-04XMG-05XMG-04 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-64 MẶTBẰNGBỐ TRÍXÀ GỒ TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGXÀGỒVÀGIẰNGXÀGỒMÁI
 65. 65. XMG-04XMG-04 XMG-04XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-04 XMG-05 XMG-04 XMG-03 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-04 XMG-05 XMG-04 XMG-01 XMG-02 XMG-02 XMG-02 XMG-03 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-65 3D - DIỄN HỌA MBBỐ TRÍ XÀ GỒ TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMBXÀGỒVÀGIẰNGXÀGỒ
 66. 66. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 + SỬ DỤNG GIẰNG THÉP TRÒN Ø18 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-66 MẶTBẰNGBỐ TRÍGIẰNG MÁI TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGBỐTRÍGIẰNGMÁI
 67. 67. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cos Đỉnh Kèo +12.985 500 3000 500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2000 500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 3985120012001200120012009001200900200 XGT-06 XGT-03 XGT-02 XGT-03 XGT-02 XGT-02 XGT-03 XGT-01 XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-06 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-03 XGT-03 XGT-03 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :170 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-67 XÀGỒTƯỜNG TRỤC1-10 TỈLỆ:(1:200) MẶTĐỨNGBỐTRÍXÀGỒTƯỜNGTRỤC1-10 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤC1-10
 68. 68. 12345678910 40008000800080007500500800080008000 60000 2003000120012001200120012003985 XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-06XGT-03XGT-02XGT-03XGT-01 XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-03XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-06XGT-02XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-03 XGT-03XGT-03 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-68 XÀGỒTƯỜNG TRỤC10-1 TỈLỆ:(1:200) MẶTĐỨNGBỐTRÍXÀGỒTƯỜNGTRỤC10-1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤC10-1
 69. 69. A B C D E F G 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 48000 2003000120012001200120012003985 13185 XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-01 XGT-03 XGT-02 XGT-02 XGT-03 XGT-01 XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 XGT-01' XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02' XGT-02 XGT-02 XGT-04 XGT-04 XGT-01 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-02 XGT-01 ?? XGT-03 XGT-03 XGT-02 XGT-02 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :150 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-69 XÀGỒTƯỜNGTRỤC A-G TỈLỆ:(1:175) MẶTĐỨNGBỐTRÍXÀGỒTƯỜNGTRỤCA-G TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤCA-G
 70. 70. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 ABCDEFG Cos Đỉnh Kèo +12.985 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 20030001200120012001200 XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-02XGT-01 XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-02XGT-02XGT-01' XGT-02XGT-02' XGT-04 XGT-02XGT-02XGT-01 XGT-04 XGT-01XGT-03XGT-01 XGT-01'XGT-02 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01XGT-02XGT-01 XGT-01' ? XGT-03XGT-03 XGT-03 XGT-02 XGT-02' 39851200 XGT-02 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :175 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-70 XÀGỒTƯỜNGTRỤC G-A TỈLỆ:(1:175) XÀGỒTƯỜNGMẶTĐỨNGTRỤCG-A TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAXÀGỒTƯỜNGTRỤCG-A
 71. 71. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KC-71 3D -DIỄN HỌA KẾTCẤU TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKẾTCẤU
 72. 72. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-00 3D - DIỄN HỌA KIẾN TRÚC TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAKIẾNTRÚCCÔNGTRÌNH
 73. 73. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 +0.000 +0.000 D1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1S1S1S1S1 D1 D1 D1 D1D1 D1D1 D1 D1 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 B B S=866.51 m² KHOHÀNG1P01 S=1156.08 m² KHOHÀNG2P02 1 1 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-01 MẶTBẰNG KIẾN TRÚC TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCNHÀXƯỞNG
 74. 74. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F G G 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 800080008000 24000 4000 8000 8000 8000 7500 A A B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-02 MẶTBẰNG KIẾN TRÚC DIỄNHỌA TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCDIỄNHỌA
 75. 75. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 80008000 4000 8000 8000 8000 7500 CỬA TRỜI HỌNG MỞ 3M MÁNG NƯỚC TÔN LD DÀY 0.45MM ÚPNÓCKHỔ600 MÁNG NƯỚC TÔN LD DÀY 0.45MM A A B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-03 MẶTBẰNG KIẾN TRÚC TẦNG MÁI TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁI
 76. 76. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E F F 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 800080008000 60000 24000 80008000 4000 8000 8000 8000 7500 CỬA TRỜI HỌNG MỞ 3M MÁNG NƯỚC TÔN LD DÀY 0.45MM ÚPNÓCKHỔ600 MÁNG NƯỚC TÔN LD DÀY 0.45MM A A B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-04 MBKTTẦNGMÁI DIỄN HỌA TỈLỆ:(1:200) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁIDIỄNHỌA
 77. 77. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-05 3D-DIỄN HỌAMBKTNHÀ XƯỞNG TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTBẰNGKIẾNTRÚCNHÀXƯỞNG
 78. 78. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-06 3D - DIỄN HỌAMẶTBẰNG MÁI TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTBẰNGMÁI
 79. 79. A B C D E F G 250 8000 8000 8000 8000 8000 8000 250 48000 CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M XÂY TƯỜNG CAO 3M XÂY TƯỜNG CAO 3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU ĐỎ DÀY 0.45MM MÁNG NƯỚC TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU ĐỎ DÀY 0.45MM 99853000200 13185 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :150 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-07 MẶTĐỨNG KIẾN TRÚCA-G TỈLỆ:(1:175) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCA-G TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKTTRỤCA-G
 80. 80. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 ABCDEFG Cos Đỉnh Cột +8.500 Cos Đỉnh Kèo +12.985 8000 8000 8000 8000 8000 8000 250 48000 250 200300055004485 12985 CHỚP BT 1.2X3M CHỚP BT 1.2X3M CHỚP BT 1.2X3M CHỚP BT 1.2X3M XÂY TƯỜNG CAO 3M XÂY TƯỜNG CAO 3M TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU XANH DÀY 0.45MM MÁNG THOÁT NƯỚC TÔN TƯỜNG LIÊN DOANH MÀU XANH DÀY 0.45MM MÁNG THOÁT NƯỚC CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỚP BT 1,2X3M CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :175 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-08 MẶTĐỨNG KIẾN TRÚC TRỤCG-A TỈLỆ:(1:175) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCG-A TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKTTRỤCG-A
 81. 81. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4000 8000 8000 8000 7500 500 8000 8000 8000 25060000250 448555003000200 13185 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :190 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-09 MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC1-10TỈLỆ:(1:200) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC1-10 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKT1-10
 82. 82. 12345678910 40008000800080007500500800080008000 25060000250 200300055004485 13185 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :200 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER NXHY KT-10 MẶTĐỨNGKIẾN TRÚC TRỤC10-1 TỈLỆ:(1:200) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC10-1 TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTĐỨNGKT10-1
 83. 83. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 ABCDEFG Cos Đỉnh Cột +8.500 Cos Đỉnh Kèo +12.985 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 250 48000 250 200900120090055004485 13185 M N CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :150 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-11 MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-A TỈLỆ:(1:175) MẶTCẮTKIẾNTRÚCA-AM MÁI LỢP TÔN LIÊN DOANH DÀY 0.45MM XÀ GỒ MÁI C200*50*20*1.8 VÌ KÈO THÉP TỔ HỢP CT3 N NỀN BÊ TÔNG M200 DÀY 15CM LỚP BASE DÀY 30CM LU LÈN KỸ NỀN CÁT SAN LẤP ĐẤT TỰ NHIÊN TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTCẮTKTA-A
 84. 84. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.200 Cos Đỉnh Tường +3.000 A B C D Cos Đỉnh Cột +8.500 Cos Đỉnh Kèo +12.985 200300055004485 2500 3000 2500 1750 4500 1750 2500 3000 2500 24000 2009001200900360012007004485 M N CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: G.Đ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ: KIỂM TRA: TỶ LỆ: KÝ HIỆU HỒ SƠ: BẢN VẼ SỐ: GHI CHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KISATO KISATO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 + ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM QUÀ TẶNG TẠI LUONGTRAINER.COM 1 :110 CÔNG TY ABC KHU CÔNGNGHIỆPHƯNG YÊN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀXƯỞNG LUONGTRAINER.COM LUONGTRAINER.COM LƯƠNG TRAINER NXHY KT-12 MẶTCẮTKIẾN TRÚC B-B TỈLỆ:(1:120) MẶTCẮTKIẾNTRÚCB-B M MÁI LỢP TÔN LIÊN DOANH DÀY 0.45MM XÀ GỒ MÁI C200*50*20*1.8 VÌ KÈO THÉP TỔ HỢP CT3 N NỀN BÊ TÔNG M200 DÀY 15CM LỚP BASE DÀY 30CM LU LÈN KỸ NỀN CÁT SAN LẤP ĐẤT TỰ NHIÊN TỈLỆ:() 3D-DIỄNHỌAMẶTCẮTKTB-B

×