Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thông báo kết quả tự chữa đau lưng do thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng bằng phương pháp DOCTOR100

261 views

Published on

Tự chữa đau lưng do thoát vị đĩa đệm do thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng bằng phương pháp DOCTOR100

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Thông báo kết quả tự chữa đau lưng do thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng bằng phương pháp DOCTOR100

 1. 1. THÔNG BÁO K T QUẾ Ả T CH A AU L NG DO THOÁT VỰ Ữ Đ Ư Ị A M T S NG TH T L NGĐĨ ĐỆ ĐỐ Ố Ắ Ư B NG PH NG PHÁP DOCTOR100Ằ ƯƠ Tác gi : Bs. Nguy n Ngangả ễ Hà N i – 12/2016ộ www.doctor100.vn
 2. 2. I. t v nĐặ ấ đề • T5-2012 đ n T5 – 2015, 703 tr ng h p b nhế ườ ợ ệ nhân đau l ng đ n ki m tra t i trung tâm.ư ế ể ạ • 134 b nh nhân thoát v đĩa đ m c t s ng th tệ ị ệ ộ ố ắ l ng có phim MRI.ư • 96 b nh nhân thoát v đĩa đ m đa t ng L3/L4,ệ ị ệ ầ L4/L5, L5/S1 có hi n t ng chèn ép r th n kinhệ ượ ễ ầ chi m t l 71,74%ế ỷ ệ • Ph ng pháp DOCTOR100 ng d ng có hi uươ ứ ụ ệ qu trong t ph c h i đau l ng do thoát v đĩaả ự ụ ồ ư ị đ m c t s ng th t l ng là ph ng pháp đi u trệ ộ ố ắ ư ươ ề ị b o t n có nhi u u vi t: t đi u tr , không dùngả ồ ề ư ệ ự ề ị thu c, không ph thu c th y thu c, không taiố ụ ộ ầ ố bi n…ế www.doctor100.vn
 3. 3. II. Ph ng pháp th c hi nươ ự ệ A. Ch n l a b nh nhânọ ự ệ 1. Tiêu chu n ch n b nh nhânẩ ọ ệ - B nh nhân b TVĐĐ đ t s ng th t l ng đ cệ ị ố ố ắ ư ượ ki m tra trên máy HXY1ể - B nh nhân đã đ c xác đ nh b i ch p MRI làệ ượ ị ở ụ thoát v đĩa đ m đ t s ng th t l ngị ệ ố ố ắ ư - B nh nhân có liên l c v i trung tâm và tr l iệ ạ ớ ả ờ nh ng yêu c u c n thi t cho đ tàiữ ầ ầ ế ề - B nh nhân t p th ng xuyên, liên t c.ệ ậ ườ ụ www.doctor100.vn
 4. 4. A. Ch n l a b nh nhânọ ự ệ (ti p)ế 2. Tiêu chu n lo i trẩ ạ ừ - B nh nhân TVĐĐ đ t s ng c và ng cệ ố ố ổ ự - B nh nhân TVĐĐ đã can thi p c t s ngệ ệ ộ ố - B nh nhân TVĐĐ có m nh r iệ ả ờ - B nh nhân TVĐĐ suy nh c n ngệ ượ ặ - B nh nhân TVĐĐ b t p ho c t p khôngệ ỏ ậ ặ ậ th ng xuyên và không liên l c đ cườ ạ ượ www.doctor100.vn
 5. 5. B. C s thu th p d li uơ ở ậ ữ ệ • BN ch đ nh và h ng d n t 2012 – 2015ỉ ị ướ ẫ ừ • B nh nhân TVDĐ th t l ng đã ch p MRIệ ắ ư ụ • B nh nhân tr l i các câu h i:ệ ả ờ ỏ - C t s ng còn đau n a ko? H t đau, còn m i, còn đau.ộ ố ữ ế ỏ - Đi l i m c đ nào? Trên 2km; 1km; 0,5km; đi l i v nạ ở ứ ộ ạ ẫ còn h n ch .ạ ế - Cúi xu ng hai bàn tay ch m t i đâu: xu ng bàn chân,ố ạ ớ ố ngang đ u g i.ầ ố - Đ xoay ng i có đ c 90 đ không?ộ ườ ượ ộ - Th i gian t p bao nhiêu tháng thì h t đau?ờ ậ ế www.doctor100.vn
 6. 6. C. Ch tiêu ánh giá k t quỉ đ ế ả • B nh nhân t đánh giá k t quệ ự ế ả • Ki m tra ng u nhiên 10 BN trên máy HXY1ể ẫ • Ch p MRI ng u nhiên 2 BN (1 nam d i 50ụ ẫ ướ tu i, 1 n trên 50 tu i)ổ ữ ổ • Ch tiêuỉ a. H t đau, v n đ ng đ c ph c h i, sinh ho t tr l iế ậ ộ ượ ụ ồ ạ ở ạ bình th ng theo đ tu i = k t qu r t t t.ườ ộ ổ ế ả ấ ố b. Còn đau nh , v n đ ng đ c ph c h i 50% sinhẹ ậ ộ ượ ụ ồ ho t bình th ng theo đ tu i = k t qu t t.ạ ườ ộ ổ ế ả ố c. Còn đau, v n đ ng còn h n ch = k t qu ch aậ ồ ạ ế ế ả ư t t.ố www.doctor100.vn
 7. 7. III. S li u ph c v cho n i dungố ệ ụ ụ ộ A. S li u chungố ệ - S b nh nhân đ n khám và t p luy n t i trung tâmố ệ ế ậ ệ ạ do đau l ng t 2012 – 2015 (sáng th 7 hàngự ừ ứ tu n): 703ầ - S b nh nhân TVĐĐ có k t qu c a ch p MRI: 134ố ệ ế ả ủ ụ - S b nh nhân TVĐĐ đ t s ng c : 38ố ệ ố ố ổ - S b nh nhân TVĐĐ đ t s ng th t l ng: 96ố ệ ố ố ắ ư - S b nh nhân mà trung tâm liên l c đ c: 67ố ệ ạ ượ www.doctor100.vn
 8. 8. B. S li u s d ng chính th c choố ệ ử ụ ứ đề tài: 67 b nh nhânệ 1. M c ng d ngứ độ ứ ụ Ch tiêuỉ S l ngố ượ T lỷ ệ BN ng d ng DOCTOR100 th ngứ ụ ườ xuyên liên t cụ 39 58,3 % B nh nhân t p không uệ ậ đề 8 14,9 % B nh nhân b t pệ ỏ ậ 20 26,8 %www.doctor100.vn
 9. 9. 2. Gi i tính, tu iớ độ ổ STT Gi i tínhớ S l ngố ượ T lỷ ệ 1 Nam 20 29,8% 2 Nữ 47 70,2% STT tu iĐộ ổ S l ngố ượ T lỷ ệ 1 30 - 40 18 26,8% 2 40 - 50 19 28,3% 3 50 - 60 14 20,9% 4 60 – 70+ 16 24,0% T ngổ 67 100%www.doctor100.vn
 10. 10. C. Nh n xétậ 1. S b nh nhân ng d ng DOCTOR100 th ngố ệ ứ ụ ườ xuyên: 58,3%, s không ti p t c s d ng: 26,8%ố ế ụ ử ụ th ng đ a ra lý do, t p th y đau h n, không có th iườ ư ậ ấ ơ ờ gian t p, th ng xuyên đi công tác,…ậ ườ 2. Các b nh nhân t p th ng xuyên đ u s d ngệ ậ ườ ề ử ụ thêm th c ph m ch c năng Glucosamine, Jexự ẩ ứ 3. Tìm hi u v th i gian kh i b nh h u h t c đoánể ề ờ ỏ ệ ầ ế ướ trên d i 1 năm, nên không th có s li u th ng kê.ướ ể ố ệ ố 4. Nh ng b nh nhân không ti p t c s d ngữ ệ ế ụ ử ụ DOCTOR100 có th do ch a đ c gi i thích rõ ràng,ể ư ượ ả theo dõi sát c a trung tâm, b nh nhân t p khôngủ ệ ậ đúng thao tác h ng d n, không tranh th t v nướ ẫ ủ ư ấ c a bác sĩ nên khi t p nhà th y đau r i b t p.ủ ậ ở ấ ồ ỏ ậwww.doctor100.vn
 11. 11. III. TIÊU CHU N ÁNH GIÁ K T QUẨ Đ Ế Ả THEO DÕI B NH NHÂN.Ệ A. C s ánh giá k t qu .ơ ở để đ ế ả 1. D a vào ph n ph n ánh c a b nh nhânự ầ ả ủ ệ theo yêu c u c a trung tâm.ầ ủ 2. Ki m tra ng u nhiên 20 b nh nhân thoát vể ẫ ệ ị đĩa đ m đã s d ng DOCTOR100 th ngệ ử ụ ườ xuyên. 3. K t qu c a 2 b nh nhân ch p MRI đế ả ủ ệ ụ ể ch ng minh k t qu và 05 b nh nhân ch p X-ứ ế ả ệ ụ quang th t l ng đ tham kh o.ắ ư ể ả 4. 39 b nh nhân ng d ng DOCTOR100ệ ứ ụ th ng xuyên liên t c.ườ ụwww.doctor100.vn
 12. 12. B. Tiêu chu n ánh giá k t quẩ để đ ế ả 1. Giảm đau a. Đau rất nhẹ, thoáng qua b. Đau nhẹ mỏi vùng thắt lưng khi lao động c. Không chuyển biến, hoặc chuyển biến châm, còn đau 2. Phục hồi vận động a. Đi bộ từ 1 – 2 km trở lên = tốt b. Đi bộ từ 0,5 – 1 km = vừa c. Đi bộ dưới 0,5km = chưa tốt. 3. Mức độ cúi gập, xoay người a. Cúi người hai tay chạm đầu hai bàn chân và xoay người 90 độ sang trái, phải = tốt b. Cúi người hai tay chạm đầu gối và xoay người sang trái, phải 90 độ = vừa c. Cúi người, xoay người còn đau và hạn chế = không tốtwww.doctor100.vn
 13. 13. IV. Phân tích k t quế ả A. Gi m đauả M c đứ ộ S l ngố ượ T lỷ ệ 1. Đau r t nh , thoáng quaấ ẹ 20 51,28% 2. Đau nh m i vùng th t l ngẹ ỏ ắ ư khi lao đ ngộ 11 28,20% 3. Còn đau chuy n bi n ch mể ế ậ 8 20,52% T ngổ 39 100%www.doctor100.vn
 14. 14. B. Ph c h i v n ngụ ồ ậ độ M c đứ ộ S l ngố ượ T lỷ ệ Đi b t 1-2km tr lên, cúi ng i hai tayộ ừ ở ườ ch m đ u hai bàn chân và xoay ng i 90ạ ầ ườ đ sang trái, ph iộ ả 26 66,6% Đi b t 0,5 – 1km, cúi ng i hai tay ch mộ ừ ườ ạ đ u g i và xoay ng i sang trái, ph i 90ầ ố ườ ả độ 8 20,5% Không chuy n bi n ho c chuy n bi nể ế ặ ể ế châm, còn đau và h n ch v n đ ngạ ế ậ ộ 5 12,9% T ngổ 39 100 www.doctor100.vn
 15. 15. C. K t qu ch p MRI ng uế ả ụ ẫ nhiên 1. B nh nhân th nh tệ ứ ấ : Ph m Minh Thái – 36 tu i, Namạ ổ Ch p MRI t 13/8/2014 t i khoa ch n đoán hình nh TWụ ừ ạ ẩ ả quân đ i 108 do Bs. Lê Minh Tr ng ch n đoánộ ườ ẩ K t lu n 8/2014ế ậ : - Thoái hóa a m L4/5 và L5/S1đĩ đệ - Thoát v a m L4/5 l ch trái và a m L5/S1 th trungị đĩ đệ ệ đĩ đệ ể tâm chèn ép r th n kinh và ng s ng ngang m c.ễ ầ ố ố ứ  Ch p MRI sau 27 tháng ng d ng DOCTOR100 ngàyụ ứ ụ 05/11/2016 cũng t i BV TW quân đ i 108 do Bs.T ng Th Thuạ ộ ố ị H ng ch n đoán.ằ ẩ K t lu n 11/2016ế ậ : - Thoái hóa và phình a m L4/L5 gây chèn ép màng c ngđĩ đệ ứ ng s ng ngangố ố m cứ . www.doctor100.vn
 16. 16. www.doctor100.vn
 17. 17. Nh n xétậ Sau 27 tháng ng d ng ph ng phápứ ụ ươ DOCTOR100 th ng xuyên liên t c, so sánhườ ụ k t qu ch p MRI 8/2014 v i ch p 11/2016ế ả ụ ớ ụ đã có nh ng thay đ i l n:ữ ổ ớ từ thoát v aị đĩ m L4/L5, L5/S1,đệ đĩa đ mệ L4/L5 ã co l iđ ạ thành phình a mđĩ đệ chèn ép màng c ngứ s ng, cònố L5/S1 bi n m tế ấ . www.doctor100.vn
 18. 18. C. K t qu ch p MRI ng u nhiên (Ti p)ế ả ụ ẫ ế 2. B nh nhân th 2ệ ứ Nguy n Th Ng c H ng 54 tu i - Nễ ị ọ ươ ổ ữ + Ch p MRI l n th nh t ngày 7/11/2014 t i khoa Ch nụ ầ ứ ấ ạ ẩ đoán hình nh b nh vi n Ung b u Hà N i do Bs. Nguy nả ệ ệ ướ ộ ễ Đình H ng ch n đoán:ướ ẩ K t lu n 11/2014:ế ậ - Thoát v a m L3/L4, L4/L5, L5/S1 trung tâm l chị đĩ đệ ệ ph i và trái gây chèn ép r th n kinh ngang m c. Thoái hóaả ễ ầ ứ c t s ng th t l ngộ ố ắ ư . + Sau 24 tháng ng d ng DOCTOR100 đi ch p l i c ngứ ụ ụ ạ ộ h ng t ngày 05/11/2016 (10h42) t i khoa Ch n đoánưở ừ ạ ẩ hình nh, b nh viên Trung ng quân đ i 108 do Bs. T ngả ệ ươ ộ ố Th Thu H ng ch n đoánị ằ ẩ K t lu n 11/2016ế ậ - Thoái hóa t s ng, a m côt s ng th t l ngđố ố đĩ đệ ố ắ ư - Phình a m L3/L4, L4/L5 gây h p ng s ngđĩ đệ ẹ ố ố ngang m c và chèn ép r L3, L4 hai bênứ ễ www.doctor100.vn
 19. 19. www.doctor100.vn
 20. 20. Nh n xét:ậ Sau 24 tháng ng d ng ph ng phápứ ụ ươ DOCTOR100 th ng xuyên liên t c đã choườ ụ nh ng thay đ i quan tr ng sau đây:ữ ổ ọ Từ thoát v a m L3/L4, L4/L5 và L5/S1ị đĩ đệ trung tâm l c ph i chèn ép r th n kinh ngangệ ả ễ ầ m cứ ch còn làỉ phình a mđĩ đệ gây h p ng s ngẹ ố ố và chèn ép r th n kinh L3/L4 hai bên. Riêngễ ầ thoát v a m L5/S1 bi n m tị đĩ đệ ế ấ . www.doctor100.vn
 21. 21. Phân lo i thoát v a mạ ị đĩ đệ • Độ 1: phình đĩa đ mệ • Độ 2: lồi đĩa đệm • Độ 3: thoát vị đĩa đệm thực thụ • Độ 4: thoát vị đĩa đệm có mảnh rời www.doctor100.vn
 22. 22. V. ánh giá và phân tích k tĐ ế quả A. ánh giá:Đ Đây là k t qu ban đ u v i sế ả ầ ớ ự n l c c a trung tâm 533A B ch Đ ng trongỗ ự ủ ạ ằ quá trình ki m tra, theo dõi, phát tri nể ể ph ng pháp DOCTOR100 :ươ 1/ S b nh nhân ph c h i v n đ ng và h tố ệ ụ ồ ậ ộ ế đau: 23/39 = 58,9% 2/ S b nh nhân ph c h i v n đ ng, còn đauố ệ ụ ồ ậ ộ nh : 10/39 = 25,7%ẹ 3/ Chuy n bi n ch m, ít k t qu :ể ế ậ ế ả 6/39=15,4% www.doctor100.vn
 23. 23. B. Phân tích • Qua k t qu trên đã kh ng đ nh đ c ph ng phápế ả ẳ ị ượ ươ DOCTOR100 có th ch a đ c thoát v đĩa đ m đ tể ữ ượ ị ệ ố s ng nói chung, đ c bi t là đ t s ng th t l ng nóiố ặ ệ ố ố ắ ư riêng. • DOCTOR100 có th t o đi u ki n cho thoát v đĩaể ạ ề ệ ị đ m co l i ho c bi n m tệ ạ ặ ế ấ • C ch c t c n đau c a DOCTOR100ơ ế ắ ơ ủ - Thuy t c ng ki m soát Meljack, thuy t th n kinh thế ổ ể ế ầ ể d chị - Tác đ ng vào huy t v , t o ra cung ph n x m i tri tộ ệ ị ạ ả ạ ớ ệ tiêu cung ph n x b nh lý.ả ạ ệ • DOCTOR100 còn có tác d ng n n ch nh đ t s ngụ ắ ỉ ố ốwww.doctor100.vn
 24. 24. TRÂN TR NG C M N!Ọ Ả Ơ Chúng tôi mong m i đ c s h ng ng c aỏ ượ ự ưở ứ ủ các c s đi u tr phát tri n và nghiên c uơ ở ề ị ể ứ đ có các đ tài giá tr v ph ng phápể ề ị ề ươ DOCTOR100. www.doctor100.vn

×