Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 
KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG 
KẾ TOÁN QUỐC TẾ 
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ 
IAS 2 - HÀNG TỒN KHO ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 
KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG 
KẾ TOÁN QUỐC TẾ 
GVHD: HUỲNH TRUNG KIÊN 
THỰC HIỆN: NHÓM 2 
2 
KT...
I GIỚI THIỆU: 
• Chuẩn mực kế toán là những quy 
định, hướng dẫn về các nguyên tắc và 
phương pháp kế toán làm cơ sở cho v...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
B1: THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH 
B2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN 
B3: P.TRIỂN CÔNG BỐ & THẢO LUẬN 
B4: P.TR...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
• Chuẩn mực kế toán quốc tế 2 Hàng tồn 
5 
B1: THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH: 
• Chuẩn mực kế toán quốc t...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
ngang nhau, nhưng giữ lại định dạng 
tiêu chuẩn của IASC khi nó được thông 
qua bởi IASB . 
6 
B1:...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
• Lời nói đầu của Tiêu chuẩn báo cáo tài 
• IAS 8 Chính sách kế toán , thay đổi ước 
tính kế toán ...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
B2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN: 
• Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế 
• Các mục tiêu của dự án là để...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
B3: P.TRIỂN CÔNG BỐ & THẢO LUẬN: 
tồn kho đã được phê duyệt và phát hành 
thông qua mười bốn thành...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
B4: P.TRIỂN & BAN HÀNH DỰ THẢO: 
xúc Định giá E2 và trình bày của hàng 
tồn kho trong bối cảnh hệ ...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
B5: P.TRIỂN & CÔNG BỐ CH.MỰC: 
• Tháng 10 năm 1975: IAS 2 Định giá 
và trình bày của hàng tồn kho ...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
• Tháng 8 năm 1991: Dự thảo tiếp xúc 
12 
B6: SAU KHI CÔNG BỐ : 
với E38 Hàng tồn kho được công bố...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
• Tháng 12 năm 1993: IAS 2 Hàng tồn 
kho ban hành. Nó thay thế IAS 2 Định 
giá và trình bày của Hà...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
• Để không ngừng tăng cường và hoàn 
chỉnh các tiêu chuẩn kế toán quốc tế thì 
đến năm 2002 Hội đồ...
II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: 
• Ngày 18 tháng 12 năm 2003 : phiên 
bản sửa đổi IAS 2 hàng tồn kho 
được ban hành (Áp dụng kể từ ...
III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: 
GIỐNG NHAU: 
“Hàng tồn kho”của kế 
toán Quốc tế và kế toán 
Việt Nam đều có cùng 
một mục đích...
III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: 
GIỐNG NHAU: 
chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: 
Nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc nhất 
quán và ...
III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: 
GIỐNG NHAU: 
• Cả IAS 2 và VAS 2 đều đưa ra KN Giá trị 
thuần có thể thực hiện được: Là giá bá...
III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: 
GIỐNG NHAU: 
• Cả hai đều đưa ra 3 phương pháp tính giá 
trị HTK: Thực tế đích danh; Bình quân...
III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: 
HTK phải được ghi 
nhận theo giá gốc. 
Trường hợp giá trị 
thuần có thể thực hiện 
được thấp h...
III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: 
Dựa trên cơ sở IAS 2 
để đưa ra những quy 
định cụ thể, rõ ràng và 
phù hợp với thực tiễn 
của...
III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: 
Chưa loại bỏ phương 
pháp LIFO và không 
đề cập đến PP giá tiêu 
chuẩn. 
22 
KHÁC NHAIAUS: 2 V...
III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: 
Đề cập đến dự phòng 
giá trị thuần có thể 
thực hiện được và giá 
trị có thể thấp hơn giá 
gốc...
III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: 
Khi bán hàng tồn kho, 
giá gốc của hàng tồn 
kho đó bán được ghi 
nhận là chi phí sản 
xuất, K...
CẢM ƠN THẦY 
& 
CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI! 
25 
KTQT- NHÓM 2 November 14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp có lời giải
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Kế toán quốc tế_IAS 2-HÀNG TỒN KHO

Download to read offline

Kế toán quốc tế_IAS 2-HÀNG TỒN KHO

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kế toán quốc tế_IAS 2-HÀNG TỒN KHO

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 2 - HÀNG TỒN KHO 1 KTQT- NHÓM 2 November 14
 2. 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ GVHD: HUỲNH TRUNG KIÊN THỰC HIỆN: NHÓM 2 2 KTQT- NHÓM 2 November 14
 3. 3. I GIỚI THIỆU: • Chuẩn mực kế toán là những quy định, hướng dẫn về các nguyên tắc và phương pháp kế toán làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính. • IAS 2 Hàng tồn kho bao gồm các yêu cầu về làm thế nào để giải thích cho hầu hết các loại hàng tồn kho. 3 KTQT- NHÓM 2 November 14
 4. 4. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: B1: THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH B2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN B3: P.TRIỂN CÔNG BỐ & THẢO LUẬN B4: P.TRIỂN & BAN HÀNH DỰ THẢO B5: P.TRIỂN & CÔNG BỐ CH.MỰC B6: SAU KHI CÔNG BỐ 4 KTQT- NHÓM 2 November 14
 5. 5. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: • Chuẩn mực kế toán quốc tế 2 Hàng tồn 5 B1: THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH: • Chuẩn mực kế toán quốc tế 02: Hàng tồn kho. Phiên bản này bao gồm sửa đổi kết quả từ IFRS đã ban hành lên. kho ( IAS 2 ) được đưa ra trong đoạn văn 1-42 và phụ lục. KTQT- NHÓM 2 November 14
 6. 6. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: ngang nhau, nhưng giữ lại định dạng tiêu chuẩn của IASC khi nó được thông qua bởi IASB . 6 B1: THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH: • Tất cả các đoạn văn có thẩm quyền • IAS 2 phải được đọc trong bối cảnh , mục tiêu và các Cơ sở của nó để kết luận. KTQT- NHÓM 2 November 14
 7. 7. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: • Lời nói đầu của Tiêu chuẩn báo cáo tài • IAS 8 Chính sách kế toán , thay đổi ước tính kế toán và các sai sót cung cấp cơ sở cho việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán trong trường hợp không có hướng dẫn rõ ràng. 7 B1: THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH: chính quốc tế và khuôn khổ cho việc chuẩn bị và trình bày BCTC. KTQT- NHÓM 2 November 14
 8. 8. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: B2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN: • Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế • Các mục tiêu của dự án là để giảm hoặc loại bỏ lựa chọn thay thế, dư thừa và xung đột trong các tiêu chuẩn, giải quyết một số vấn đề gặp phải, để cải tiến hơn và xác định cụ thể việc đo lường HTK. 8 thực hiện một dự án. KTQT- NHÓM 2 November 14
 9. 9. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: B3: P.TRIỂN CÔNG BỐ & THẢO LUẬN: tồn kho đã được phê duyệt và phát hành thông qua mười bốn thành viên Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế . 9 • Chuẩn mực kế toán quốc tế 2 Hàng KTQT- NHÓM 2 November 14
 10. 10. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: B4: P.TRIỂN & BAN HÀNH DỰ THẢO: xúc Định giá E2 và trình bày của hàng tồn kho trong bối cảnh hệ thống nguyên giá được công bố. 10 • Tháng 9 năm 1974 : Dự thảo tiếp KTQT- NHÓM 2 November 14
 11. 11. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: B5: P.TRIỂN & CÔNG BỐ CH.MỰC: • Tháng 10 năm 1975: IAS 2 Định giá và trình bày của hàng tồn kho trong bối cảnh hệ thống nguyên giá ban hành 11 KTQT- NHÓM 2 November 14
 12. 12. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: • Tháng 8 năm 1991: Dự thảo tiếp xúc 12 B6: SAU KHI CÔNG BỐ : với E38 Hàng tồn kho được công bố. KTQT- NHÓM 2 November 14
 13. 13. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: • Tháng 12 năm 1993: IAS 2 Hàng tồn kho ban hành. Nó thay thế IAS 2 Định giá và trình bày của Hàng tồn kho trong bối cảnh của hệ thống nguyên giá ( được ban hành trong tháng 10 năm 1975 ) .Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 1995. 13 B6: SAU KHI CÔNG BỐ : KTQT- NHÓM 2 November 14
 14. 14. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: • Để không ngừng tăng cường và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn kế toán quốc tế thì đến năm 2002 Hội đồng quản trị các công bố đề xuất của mình trong một dự thảo cải tiến các tiêu chuẩn kế toán quốc tế vào ngày 16 Tháng Chín 2002. Ban đã nhận được hơn 160 thư từ góp ý trong dự thảo tiếp xúc này. 14 B6: SAU KHI CÔNG BỐ : KTQT- NHÓM 2 November 14
 15. 15. II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: • Ngày 18 tháng 12 năm 2003 : phiên bản sửa đổi IAS 2 hàng tồn kho được ban hành (Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2005). 15 B6: SAU KHI CÔNG BỐ : KTQT- NHÓM 2 November 14
 16. 16. III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: GIỐNG NHAU: “Hàng tồn kho”của kế toán Quốc tế và kế toán Việt Nam đều có cùng một mục đích đó là quy định và hướng dẫn về nguyên tắc và phương pháp kế toán HTK. 16 • Cả hai chuẩn mực KTQT- NHÓM 2 November 14
 17. 17. III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: GIỐNG NHAU: chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: Nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc nhất quán và nguyên tắc phù hợp. 17 • Các nguyên tắc được vận dụng trong KTQT- NHÓM 2 November 14
 18. 18. III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: GIỐNG NHAU: • Cả IAS 2 và VAS 2 đều đưa ra KN Giá trị thuần có thể thực hiện được: Là giá bán ước tính của HTK trong kỳ sản xuất, KD bình thường trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành SP và chi phí ước tính cần thiết cho tiêu thụ chúng. Những ước tính này phải dựa trên bằng chứng đáng tin cậy nhất thu thập được vào thời điểm ước tính. 18 KTQT- NHÓM 2 November 14
 19. 19. III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: GIỐNG NHAU: • Cả hai đều đưa ra 3 phương pháp tính giá trị HTK: Thực tế đích danh; Bình quân gia quyền; Nhập trước, xuất trước. 19 KTQT- NHÓM 2 November 14
 20. 20. III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: HTK phải được ghi nhận theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì ghi nhận theo giá trị thuần cụ thể thực hiện được. 20 KHÁC NHAIAUS: 2 VAS 2 1. Xác định giá trị hàng tồn kho Hàng tồn kho phải ghi nhận theo giá thấp hơn giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được theo nguyên tắc thận trọng. KTQT- NHÓM 2 November 14
 21. 21. III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: Dựa trên cơ sở IAS 2 để đưa ra những quy định cụ thể, rõ ràng và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam 21 KHÁC NHAIAUS: 2 VAS 2 2. Xác định giá gốc hàng tồn kho Giá gốc hàng hóa bao gồm tất cả các chi phí mua, chi phí chế biến, và các chi phí khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. KTQT- NHÓM 2 November 14
 22. 22. III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: Chưa loại bỏ phương pháp LIFO và không đề cập đến PP giá tiêu chuẩn. 22 KHÁC NHAIAUS: 2 VAS 2 3. PP tính giá trị hàng tồn kho IAS 2 sửa đổi tháng 12/2003 đã loại trừ phương pháp LIFO trong tính giá HTK. KTQT- NHÓM 2 November 14
 23. 23. III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: Đề cập đến dự phòng giá trị thuần có thể thực hiện được và giá trị có thể thấp hơn giá gốc. 23 KHÁC NHAIAUS: 2 VAS 2 4. Lập dự phòng giàm giá HTK Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. KTQT- NHÓM 2 November 14
 24. 24. III SO SÁNH IAS 2 & VAS 2: Khi bán hàng tồn kho, giá gốc của hàng tồn kho đó bán được ghi nhận là chi phí sản xuất, KD trong kỳ phù hợp với doanh thu liên quan đến chúng được ghi nhận. 24 KHÁC NHIAASU :2 VAS 2 5. Ghi nhận chi phí Quy định về các khoản mục được ghi nhận là chi phí đó là: Giá trị HTK đó được bán ra; Điều chỉnh giảm xuống giá trị thuần có thể thực hiện được; mất mát HTK; hao phí bất thường; CP SXC không được công bố. KTQT- NHÓM 2 November 14
 25. 25. CẢM ƠN THẦY & CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI! 25 KTQT- NHÓM 2 November 14
 • AnneMya

  Mar. 24, 2015

Kế toán quốc tế_IAS 2-HÀNG TỒN KHO

Views

Total views

8,238

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

123

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×