ทาเนียบผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C)
ร...
ทาเนียบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 97...
วิทยากรให้การฝึกอบรม
นายวิเชียร จารุจิตร (L.T.)
ผู้ตรวจการลูกเสือ
นายสุเทพ คาปาสังข์ (L.T)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นายสุ...
นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ (A.L.T.)
ผู้อานวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ (A.L.T.)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจ...
นายโชคชัย สุขหัส (A.L.T.)
ครูโรงเรียนอนุบาลตาก
นายปกรณ์ เกตนานนท์ (A.L.T.)
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาแพงเพชร
สพม.เขต 41
...
นางสาวนฤนาถ นาคะสุนทร (W.B.)
ครูโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
นายเริงศักดิ์ ไชยโสภา (W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านแม่ตื่น
นาย...
นางสุภาภรณ์ ภูพานเพชร (W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
นางสาวนันทรัตน์ เครือกลัด (W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
นางสาวสร้อ...
นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ (W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
นายพิทักษ์ จันทร์เกลี้ยง(W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านแม่พลู
นายนิรุช ขอสุข...
นางสาวสุชาดา เทียนจันทร์ (B.T.C.)
พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
หมู่โกษาเหล็ก
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 97/2556
หมู่โกษาเหล็ก...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นางศศิมาพร ท่าสะอาด 2 ม.ค. 2523
- โร...
หมู่พันท้ายนรสิงห์
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 97/2556
หมู่พันท้ายนร...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นางเบญจรัตน์ พุทธรักษ์ 25 พ.ค. 2523
...
หมู่เทพกษัตรีย์
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 97/2556
หมู่เทพกษัตรี...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นางสาวปวีณา เฟื่องฟู 16 ก.ค. 2529
- ...
หมู่ศรีสุนทร
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 97/2556
หมู่ศรีสุนทร ...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นายศรัทธา อินพหล 26 ม.ค. 2528
- โรงเ...
ภาพกิจกรรม
ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 97/2556
ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 97/2556
ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 97/2556
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 97/2556

571 views

Published on

ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 97/2556
ณ ค่ายลูกเสืออำเภอพบพระ (รร.บ้านป่าคาใหม่)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 97/2556

 1. 1. ทาเนียบผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่นที่ 97/2556 ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสืออาเภอพบพระ (โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่) สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
 2. 2. ทาเนียบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 97/2556 ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสืออาเภอพบพระ (โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่) สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 นายสุทธิชัย บุญตาปวน (L.T.) ผู้อานวยการฝึก (ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง) นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ (L.T.) รองผู้อานวยการฝึก (ครูโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ ) นายมณี พัดขา (L.T.C.) รองผู้อานวยการฝึก (ครูโรงเรียนบ้านแม่กาษา )
 3. 3. วิทยากรให้การฝึกอบรม นายวิเชียร จารุจิตร (L.T.) ผู้ตรวจการลูกเสือ นายสุเทพ คาปาสังข์ (L.T) ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ นายสุเนต รักแก้ว (L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว(L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา1 ว่าที่ ร.อ.นิคม สิงทยม (L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ นายฉัตรชัย แสงจันทร์(L.T) รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นางอุทัยวรรณ มรรคประเสริฐ (L.T.) ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพป.ตาก เขต 2 นายภิเษก ดอยแก้วขาว (L.T.) ครูโรงเรียนบ้านสลิดหลวงวิทยา นายนพพร แก้วทอง (L.T.C) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ (L.T.C.) รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 นายวิมุต จันเปียง (A.L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปะหละทะ นายวิเชษ เย็นฉ่า (A.L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
 4. 4. นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ (A.L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ (A.L.T.) รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นางศศิประภา อินริราย (A.L.T.) รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นางประนอม แก้วมา (A.L.T.) ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพป.ตาก เขต 2 นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง (A.L.T.) ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพป.ตาก เขต 2 นายธัญวุฒิ บัวหลวง (A.L.T.) ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยา นางพิกุล พระสิงห์ (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นายชนมงคล นอนา (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล นางมาลินี ดอยสกุลไกร (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว นายบัญญัติ วันชัย (A.L.T.) ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุสุ ว่าที่ ร.ต.เจนกวี ศรีเอี่ยม (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านยะพอ
 5. 5. นายโชคชัย สุขหัส (A.L.T.) ครูโรงเรียนอนุบาลตาก นายปกรณ์ เกตนานนท์ (A.L.T.) ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาแพงเพชร สพม.เขต 41 นางสาวสุดาวดี แพประเสริฐ(A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นายวิชิต อ่อนจันทร์ (A.L.T.C.) ครูโรงเรียนพรหมมาสามัคคี สพป.กาแพงเพชร เขต 2 นายนพพร ใจเที่ยง (A.L.T.) ครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นายนพรัตน์ เครือปัญญา (A.L.T.) ครูโรงเรียนแสลมวิทยา นายพงศกรณ์ ทองคา(W.B.) ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม(W.B.) นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 นางสาวสุภัค วงค์ใหม่ (W.B.) นักวิชาการศึกษา ชานาญการ สพป.ตาก เขต 2 นายวุฒิชัย บารุงดิลก (W.B.) ครูโรงเรียนม่อนหินเหล็กไฟ นายอุทิศ สมอบ้าน (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านถ้าผาโด้ นางเบญญาภา อยู่ดี (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านปูเต้อ
 6. 6. นางสาวนฤนาถ นาคะสุนทร (W.B.) ครูโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา นายเริงศักดิ์ ไชยโสภา (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านแม่ตื่น นายณัฐวุฒิ ขาวแสง (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นายประภาส อินสา (W.B.) ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม นางสาวสุพัฒนา ทวีเดช (W.B.) ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ นางสาวภัทรานิษฐ์ พรรัฐภูรีนนท์ (W.B.) ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ นายวชิราวุฒิ ภูพานเพชร (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 นางสาวนวรัตน์ กวางวิเศษ (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 นางสาวกฤษณา อินตามูล (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 นายภคภูมิ บุศย์คา (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 นางสาวสุวารี วงศ์คาจันทร์ (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
 7. 7. นางสุภาภรณ์ ภูพานเพชร (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวนันทรัตน์ เครือกลัด (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวสร้อยสุดา อินทนนท์ (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวปิยนุช อัฐนาค (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวเพียงจันทร์ อย่างคุณธรรม (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวอัญชลี เกตุนอก (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวธิดารัตน์ แก้วกลม (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 นายชินวัฒน์ แซ่วื่อ (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นางจิราภรณ์ หรั่งมา (W.B.) พนักงานราชการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นายนักรบ เดชเดชะ (W.B.) ครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าเสือ นายอุทัย แก้วมาลัย (W.B.) ครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าเสือ นายพรหมพิริยะ เครือใจ (W.B.) ครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าเสือ
 8. 8. นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายพิทักษ์ จันทร์เกลี้ยง(W.B.) ครูโรงเรียนบ้านแม่พลู นายนิรุช ขอสุข (W.B) ครูโรงเรียนอรุณเมธา นายวิโรจน์ ราชสุภา (W.B.) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการฯ นางสายฝน แสนฟอง (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ นางสาวศิริมา ศิริเวช (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวลักขณา ศรีสนธิ์(W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์ (B.T.C.) อัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 นางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี (B.T.C.) เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ตาก เขต 2 นางสาวอัจฉรา อุปการะ (B.T.C.) อัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 นางสาวนันทรัตน์ เครือกลับ (B.T.C.) พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาววิชุดา ไทยแท้ (B.T.C.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
 9. 9. นางสาวสุชาดา เทียนจันทร์ (B.T.C.) พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
 10. 10. หมู่โกษาเหล็ก
 11. 11. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 97/2556 หมู่โกษาเหล็ก วิทยากรประจาหมู่ นายวชิราวุฒิ ภูพานเพชร และ นางสาวเพียงจันทร์ อย่างคุณธรรม ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 นางอันธิกา ใจยะสิทธิ์ 25 พ.ค. 2519 - โรงเรียน ตชด.บ้านถ้้าเสือ - ที่อยู่ปัจจุบัน 386 หมู่ 1 ต้าบลพระธาตุผาแดง อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก - คติ คิดทุกค้าที่พูด แต่ไม่พูดทุกค้าที่คิด - เบอร์โทรศัพท์ 081 – 5756838 e-mail wow_bertja@hotmail.com 2 นางสาวพรสวรรค์ จันสีแดง 5 มี.ค. 2530 - โรงเรียนบ้านปุาคาใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบัน 122/2 หมู่ที่ 4 ต้าบลนางัว อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ - คติ ฟูาหลังฝน ย่อมสดใสเสมอ - เบอร์โทรศัพท์ 089-5619103 e-mail oiymakoto91@gmail.com 3 นายมงคลชัย บุญตา 26 มี.ค. 2520 - โรงเรียนบ้านปุาคาใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบัน 29 หมู่ที่ 3 ต้าบลทุ่งศรีทอง อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน - คติ - - เบอร์โทรศัพท์ 081-2809734 e-mail - 4 นางสาวชีพสุมน ชัยแก้ว 4 ก.พ. 2529 - โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา - ที่อยู่ปัจจุบัน 8 หมู่ที่ 4 ต้าบลเกาะตะเภา อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก - คติ สถานการณ์สร้างโอกาส - เบอร์โทรศัพท์ 082-1643417 e-mail sos_joine0204@hotmail.com 5 นางสุภัญกานต์ อินสา 7 ต.ค. 2515 - โรงเรียนบ้านอมลอง อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบัน 333 ร.ร.พบพระวิทยาคม จังหวัดตาก - คติ สู้และอดทน คือผลส้าเร็จของชีวิต - เบอร์โทรศัพท์ 081-8873806 e-mail Suphanyakan@hotmail.com 6 นายสาธิต พรมทับ 25 ก.ย. 2528 - โรงเรียนปุาไม้อุทิศ 4 - ที่อยู่ปัจจุบัน 40/1 หมู่ที่ 3 ต้าบลหนองบัวใต้ อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก - คติ การที่ไปต่อเทียนอีกเล่มให้สว่าง ไม่ได้ท้าให้เทียนเราสว่างน้อยลง - เบอร์โทรศัพท์ 081-1813987 e-mail P.sathit@hotmail.com
 12. 12. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นางศศิมาพร ท่าสะอาด 2 ม.ค. 2523 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 - ที่อยู่ปัจจุบัน 2 หมู่ที่ 5 ต้าบลบ้านฝาย อ้าเภอน้้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 089-8999154 e-mail sa.2523@hotmail.com 8 นางเพชรรินทร์ แก้วทุ่น 15 มี.ค. 2527 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 - ที่อยู่ปัจจุบัน 90 หมู่ที่ 2 ต้าบลหัวเมือง อ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง - คติ คิดดี ท้าดี แล้วจะเจอสิ่งที่ดีๆ - เบอร์โทรศัพท์ 084-3664689 e-mail petcharin_27@hotmail.com 9 นางสาวสุพรรัตน์ บุญยมะลิ 12 ก.พ. 2515 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 - ที่อยู่ปัจจุบัน 773 หมู่ที่ 1 ต้าบลเขาทราย อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร - คติ คิดดี ท้าดี - เบอร์โทรศัพท์ 085-7067985 e-mail suponrat@hotmail.com 10 นายสาคร ทิพย์ปัญญา 9 พ.ค. 2523 - โรงเรียนน้้าช้างพัฒนา - ที่อยู่ปัจจุบัน 26 หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านฟูา อ้าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน - คติ คิดดี พูดดี ท้าดี - เบอร์โทรศัพท์ 082-2259311 e-mail tippanya_can09@hotmail.com 11 นางสาวลัดดาวัลย์ ฟองวรรณา 25 ธ.ค. 2526 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 - ที่อยู่ปัจจุบัน 95 หมู่ที่ 2 ต้าบลแม่โปุง อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - คติ ท้อได้แต่ไม่ถอย - เบอร์โทรศัพท์ 086-1908221 e-mail numnim513@hotmail.com 12 นางสาวมัยญารัตน์ กาด้า 27 พ.ย. 2526 - โรงเรียนอรุณเมธา - ที่อยู่ปัจจุบัน 9/1 หมู่ที่ 15 ต้าบลช่องแคบ อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติ คนที่ไม่เคยท้าผิด คือ คนที่ไม่เคยท้าอะไรเลย - เบอร์โทรศัพท์ 085-3832090 e-mail mai_5771@hotmail.com
 13. 13. หมู่พันท้ายนรสิงห์
 14. 14. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 97/2556 หมู่พันท้ายนรสิงห์ วิทยากรประจาหมู่ นายวิชิต อ่อนจันทร์ และ นางสาวนันทรัตน์ เครือกลัด ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 นายอนุสรณ์ สีเขียวอ่อน 16 มิ.ย. 2528 - โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ - ที่อยู่ปัจจุบัน 17 หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่ปะ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 087-8383407 e-mail eak.darkzilk@gmail.com 2 นายเกตุ แช่มช้อย 21 มี.ค. 2525 - โรงเรียนไทยราษฎณ์คีรี - ที่อยู่ปัจจุบัน 77 หมู่ที่ 5 ต้าบลงิ้วราย อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร - คติ มุ่งไปข้างหน้า - เบอร์โทรศัพท์ 085-4315476 e-mail ketchamchoy@hotmail.com 3 นายธีระยุทธ ค้าเรือง 29 ก.ย. 2524 - โรงเรียนบ้านปะหละทะ - ที่อยู่ปัจจุบัน 275 หมู่ที่ 2 ต้าบลออย อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 081-0272388 e-mail Hero_115@hotmail.com 4 นายพงศกร กรรข้า 5 มิ.ย. 2530 - โรงเรียนบ้านปุาคาใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบัน 109 หมู่ที่ 4 ต้าบลโคกเดือ อ้าเภอไพศาลี จังหวันครสวรรค์ - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 080-6833312 e-mail amandpon_55@hotmail.com 5 นายจตุพล ใจยวน 10 ต.ค. 29 - โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา - ที่อยู่ปัจจุบัน 41/1 หมู่ที่ 6 ต้าบลน้้ารัด อ้าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ - คติ ท้าดีได้ดี ท้าชั่วได้ชั่ว - เบอร์โทรศัพท์ 091-2916096 e-mail Nook_48@hotmail.com 6 นางสาวอรทัย ใจเถิน 8 ส.ค. 2528 - โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 - ที่อยู่ปัจจุบัน 29 หมู่ที่ 11 ต้าบลแม่กุ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 081-0394826 e-mail Orathai_ni@hotmail.com
 15. 15. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นางเบญจรัตน์ พุทธรักษ์ 25 พ.ค. 2523 - โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด - ที่อยู่ปัจจุบัน 113/1 หมู่ที่ 10 ต้าบลดงประค้า อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 083-1649972 e-mail - 8 นางสาวพิมพ์ลภัส เนียมหอม 20 พ.ค. 2519 - โรงเรียนรมไทยพัฒนา 1 - ที่อยู่ปัจจุบัน 156/2 หมู่ที่ 12 ต้าบลบ้านกร่าง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - คติ ลิขิตฟูาหรือจะสู้มานะตน - เบอร์โทรศัพท์ 084-9355786 e-mail Jin_2519@hotmail.com 9 นางสาวอาภัสรา เสนาธรรม 20 ธ.ค. 2523 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 - ที่อยู่ปัจจุบัน 21 หมู่ที่ 3 ต้าบลบ่อเบี้ย อ้าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 084-4919766 e-mail Aphatsara_d@hotmail.com 10 นางกนกกานต์ เนตรใส 30 ส.ค. 2528 - โรงเรียนบ้านแม่อมกิ - ที่อยู่ปัจจุบัน 131 หมู่ที่ 15 ต้าบลเวียง อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย - คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง - เบอร์โทรศัพท์ 088-4091985 e-mail - 11 นางสาวชไมพร วงศ์วุฒิ 4 ก.พ. 2525 - โรงเรียนบ้านกล้อทอ - ที่อยู่ปัจจุบัน 45 หมู่ที่ 7 ต้าบลเวียง อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย - คติ ตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าค้าสอน - เบอร์โทรศัพท์ 084-9527537 e-mail PK_CHEM@hotmail.com 12 นางสาวนิกูล อิทธิเตชสี 6 ม.ค. 2525 - โรงเรียนแม่สอด - ที่อยู่ปัจจุบัน 17 หมู่ที่ 8 ต้าบลแจ้ห่ม อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง - คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง - เบอร์โทรศัพท์ 086-1814134 e-mail nikoon_it@hotmail.com
 16. 16. หมู่เทพกษัตรีย์
 17. 17. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 97/2556 หมู่เทพกษัตรีย์ วิทยากรประจาหมู่ นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ และ นางสาวสุพัฒนา ทวีเดช ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 นางสาววนิดา อินธิแสง 12 ต.ค. 2521 - โรงเรียนบ้านกล้อทอ - ที่อยู่ปัจจุบัน 5 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ ต้าบลมาย อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร - คติ ท้อได้แต่ไม่ยอมถอย - เบอร์โทรศัพท์ 087-0657718 e-mail Wanida_Auddy@hotmail.com 2 นายสกลักษณ์ สิงหราช 9 ม.ค. 2529 - โรงเรียนบ้านปุาคาใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบัน 234/4 ต้าบลแม่กลองใหม่ อ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก - คติ ขยันสู้ มุ่งสู้อนาคต - เบอร์โทรศัพท์ 081-7270405 e-mail Sakaluck_H@hotmail.com 3 นายอ้านาจ เรือนใจ 13 ม.ค. 2530 - โรงเรียนบ้านปุาไร่ - ที่อยู่ปัจจุบัน 132 หมู่ที่ 5 ต้าบลทุ่งงาม อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง - คติ ก้าวต้องแย่ง เก่งต้องขยัน หมั่นเพื่อฝึกฝน ทนเพื่อความส้าเร็จ - เบอร์โทรศัพท์ 082-1829902 e-mail Delete.com1234@hotmail.com 4 นางสาวอริสา ค้าคุณนา 4 ต.ค. 2527 - โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา - ที่อยู่ปัจจุบัน 72 หมู่ที่ 2 ต้าบลแม่สอง อ้าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก - คติ ฝันให้ไกลไปให้ถึง - เบอร์โทรศัพท์ 085-7826907 e-mail arisa124@hotmail.com 5 นางนรีรัตน์ งึ้มนันใจ 1 มิ.ย. 2528 - โรงเรียนบ้านยะพอ - ที่อยู่ปัจจุบัน 100 หมู่ที่ 8 ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน - คติ ท้าวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน - เบอร์โทรศัพท์ 084-3797063 e-mail kruj.nareerat90@gmail.com 6 นางศิรอินทร์ ขันค้านันต๊ะ 13 มี.ค. 2519 - โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 - ที่อยู่ปัจจุบัน กก.ตชด.34ค่ายพระเจ้าตาก หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองมัจใต้ อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 0878479282 e-mail Sirain-Inam@hotmail.com
 18. 18. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นางสาวปวีณา เฟื่องฟู 16 ก.ค. 2529 - โรงเรียนบ้านสันปุาป๋วย - ที่อยู่ปัจจุบัน 63 หมู่ที่ 5 ต้าบลฝายหลวง อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ - คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส้าเร็จอยู่ที่นั่น - เบอร์โทรศัพท์ 087-8505142 e-mail Paweena_121@hotmail.com 8 นายเรวัต เริ่มลึก 26 เม.ย. 2524 - โรงเรียนปุาไม้อุทิศ 4 - ที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ที่ 2 ต้าบลมงคลธรรมนิมิต อ้าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง - คติ มองโลกในแง่ดีเสมอ - เบอร์โทรศัพท์ 089-8300443 e-mail teacher-ray@hotmail.com 9 นายนิรุตต์ ธัญญเจริญ 8 พ.ค. 2528 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 - ที่อยู่ปัจจุบัน 37/1 หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองโพธิ์ อ้าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี - คติ ความกตัญญูคู่ความดี - เบอร์โทรศัพท์ 085-4447384 e-mail nirut1985@gmail.com 10 นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร 17 ก.ย. 2511 - ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 - ที่อยู่ปัจจุบัน 114/1 หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก - คติ คิดดี ท้าดี - เบอร์โทรศัพท์ 087-1723734 e-mail off_pattra@hotmail.com 11 นายชัยพัฒน์ อุทาโย 7 ธ.ค. 2525 - โรงเรียนบ้านถ้้าผาโด้ - ที่อยู่ปัจจุบัน 147 หมู่ที่ 10 ต้าบลปุงไฮ อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - คติ นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ - เบอร์โทรศัพท์ 084-7905828 e-mail evopato@hotmail.com 12 นางสาวนิภาพร เรือนแก้ว 28 มี.ค. 2528 - โรงเรียนบ้านยะพอ - ที่อยู่ปัจจุบัน 2 หมู่ที่ 4 ต้าบลทุ่งเสลี่ยม อ้าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย - คติ ท้าวันนี้ให้ดี เพื่อพรุ่งนี้จะได้มีอดีตดีๆให้จ้า - เบอร์โทรศัพท์ 086-9280876 e-mail Ruankaew_ni@hotmail.com
 19. 19. หมู่ศรีสุนทร
 20. 20. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 97/2556 หมู่ศรีสุนทร วิทยากรประจาหมู่ นางสาวธิดารัตน์ แก้วกลม และ นางสาวภัทรานิษฐ์ พรรัฐภูรีนนท์ ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 นายคานันท์ เมฆขยาย 1 พ.ค. 2518 - โรงเรียนบ้านกล้อทอ - ที่อยู่ปัจจุบัน 140 หมู่ที่ 2 ต้าบลแม่จัน อ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก - คติ ท้าในสิ่งที่ดีไม่ให้ใครเดือดร้อน - เบอร์โทรศัพท์ 080-8547845 e-mail kaNan.m@hotmail.com 2 นางสาววิชุดา ไทยแท้ 8 ม.ค. 2517 - โรงเรียนบ้านปุาคาใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบัน 2/1 ซอยหลังวัดดอนไชย อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 089-5650691 e-mail nokwichuda@hotmail.com 3 นางสาวนันทินุช เงินเย็น 17 มี.ค. 2532 - โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา - ที่อยู่ปัจจุบัน 186 หมู่ที่ 4 ต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ - คติ ท้าทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้าย - เบอร์โทรศัพท์ 082-1930605 e-mail evezy_forever@hotmail.com 4 นางพรรทิพา แพร่กาษา 22 ก.ย. 2526 - โรงเรียนบ้านยะพอ - ที่อยู่ปัจจุบัน 340/2 หมู่ที่ 3 ต้าบลพบพระ อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส้าเร็จอยู่ที่นั่น - เบอร์โทรศัพท์ 084-3805552 e-mail psantipa_um@hotmail.com 5 นางสาวราตรี เบรียะเซกู่ 1 ก.ย. 2525 - โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 - ที่อยู่ปัจจุบัน 307 หมู่ที่ 13 ต้าบลคีรีราษฎร์ อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติ เดินเซไปข้างหน้า ดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่ - เบอร์โทรศัพท์ 081-0436719 e-mail eboori_rin@hotmail.com 6 นายปราโมทย์ ราชชมภู 19 ก.ย. 2521 - โรงเรียนบ้านสันปุาป๋วย - ที่อยู่ปัจจุบัน 382 หมู่ที่ 2 ต้าบลผาสุก อ้าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี - คติ วันนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้ - เบอร์โทรศัพท์ 082-1090119 e-mail promote.ras@gmail.com
 21. 21. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นายศรัทธา อินพหล 26 ม.ค. 2528 - โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ - ที่อยู่ปัจจุบัน 5 ซอย 33 ถนนเทศา 2 ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ - e-mail tune_auto9@hotmail.com 8 นายชานนท์ กิ่งพวง 1 เม.ย. 2527 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 - ที่อยู่ปัจจุบัน 135/1 หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านดารา อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ - คติ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟูองนาย ไม่ขายเพื่อน - เบอร์โทรศัพท์ 086-2041029 e-mail may_23@hotmail.com 9 นางศรัญญา นามะเสน 14 พ.ค. 2520 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 - ที่อยู่ปัจจุบัน 42 หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่สัน อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 085-2682592 e-mail chompoo_mameiw@hotmail.com 10 นางพิชชาพร งามจ้า 7 ส.ค. 2529 - โรงเรียนแสลมวิทยา - ที่อยู่ปัจจุบัน 77 หมู่ที่ 11 ต้าบลเมืองยาว อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง - คติ ท้าวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 086-0645796 e-mail sripae_bua@hotmail.com 11 นางสาวอัมภา ทารินทร์ 22 ม.ค. 2524 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 - ที่อยู่ปัจจุบัน 150 หมู่ที่ 11 ต้าบลฝายกวาง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา - คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส้าเร็จอยู่ที่นั่น - เบอร์โทรศัพท์ 081-0334196 e-mail ampa1933@hotmail.com 12 นางสาวอัญชลี นวรัตนารมย์ 12 เม.ย. 2529 - โรงเรียนบ้านช่องแคบ - ที่อยู่ปัจจุบัน 326/1 หมู่ที่ 1 ต้าบลทุ่งเสลี่ยม อ้าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย - คติ ไม่มีใครลิขิตชีวิตเราได้นอกจากตัวเอง - เบอร์โทรศัพท์ 080-6209314 e-mail aofer@hotmail.com
 22. 22. ภาพกิจกรรม

×