วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556

2,587 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556

 1. 1. วันเยาวชนแหงชาติ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชน ตอเด็กและเยาวชน พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
 2. 2. พระโอวาท พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีเปดงานวันเยาวชนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน) วันศุกรที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีเปดงานวันเยาวชนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ในวันนี้. ขอขอบใจทุกคนทุกฝาย ที่ไดรวมมือรวมใจกันจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นโดยตลอดตอเนื่อง เพื่อให เป น ประโยชน แ ก ก ารพั ฒ นาเยาวชนของชาติ ทั้ ง ขอแสดงความชื่ น ชมกั บ ผู ไ ด รั บ โล เ กี ย รติ ย ศและ เกียรติบัตรทุกคน. เยาวชนนับไดวาเปนทรัพยากรบุคคลอันมีคาของบานเมือง เพราะจะตองเติบโตขึ้นเปนกำลัง สำคัญในการสรางสรรคจรรโลงประเทศชาติใหรุงเรืองกาวหนา. ดวยเหตุนี้ เยาวชนทั้งหลาย จึงจำเปน ต อ งได รั บ การพั ฒ นาให มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป น พร อ มทุ ก ด า น ในอั น ที่ จ ะรั บ ภาระอั น สำคั ญ ยิ่ ง นี้ ต อ ไป ในอนาคต. กลาวคือ จะตองเปนคนที่มีวิชาความรู มีความสามารถทำการงานสรางสรรคประโยชน และความเจริญใหแกชาติบานเมืองได ทั้งยังตองมีความขยันหมั่นเพียร มีความเขมแข็งมั่นคงในเหตุผล และมีระเบียบวินัย. ขอสำคัญจะตองเปนผูมีปญญารูคิด คือสามารถพิจารณาแยกแยะไดวาอะไรดี อะไรไม ดี จะได ส ามารถเลื อ กสรรทำแต สิ่ ง ที่ ดี ที่ เ ป น ประโยชน ทั้ ง แก ต นเองและแก บ า นเมื อ งได . ้ ึ ิ ้ ขอใหเยาวชนทังหลายเรงฝกฝนพัฒนาตนเองใหถงพรอมดวยคุณสมบัตตาง ๆ อยางครบถวนจะไดเติบโตขึน เป น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ภาพ สามารถเป น กำลั ง สำคั ญ ในการพั ฒ นาชาติ บ า นเมื อ งให ก า วหน า มั่ น คง ไดอยางแทจริง. ในพระนามาภิ ไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช ฯ สยามมกุ ฎราชกุมาร ข า พเจาขอเป ดงาน วันเยาวชนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ณ บัดนี้. ขอใหการจัดงานดำเนินลุลวงไปดวยความเรียบรอย และ บรรลุประโยชนสูงสุดตามที่มุงหมาย ทั้งขอใหทุกทานที่มารวมในงานนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.
 3. 3. พระวรธรรมคติ (สมเด็จพระญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ รัฐบาลกำหนดใหวันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปเปน “วันเยาวชนแหงชาติ” เนื่องจากเปนวันคลาย วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริยแหงราชวงศจกรีสองพระองค คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา  ั เจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ซึ่งทั้งสองพระองค ไดเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว จึงถือเปนสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกใน พระมหากรุณาธิคณของยุวกษัตริยทงสองพระองค และทังสองพระองคทรงมีความเหมือนกันอยูประการหนึง ุ  ั้ ้  ่ คือทรงเปนพระมหากษัตริย ผูทรงเปนที่รักของประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ขอใหเยาวชนของชาติ สำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของลนเกลาทั้งสองพระองค ดวยการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี รูจักหนาที่และ ความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติรวมกันพัฒนาประเทศชาติใหสงบสุข ยึดมั่นในหลัก คำสอนของพระพุทธศาสนา ตั้งอยูในศีลธรรมอันดีงามที่ทุกคนพึงมีตอกัน ขออวยพร
 4. 4. สาร นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแหงชาติ” ประจำป ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เด็กและเยาวชนเปนวัยที่กำลังเรียนรูและมีพลังสรางสรรค ถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของสังคมและเปน อนาคตของชาติ จึงควรไดรับการพัฒนาทั้งในเรื่องของความรู ความคิด ตลอดจนทักษะตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหมี ศักยภาพที่ดีและเหมาะสม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ รวมถึงการสงเสริมใหทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชนของสาธารณะ เพื่ อ ให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชน เท า กั บ เป น การเสริ ม สร า งโอกาสและเพิ่ ม ขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนใหเปนทั้งคนเกงและคนดี มีทั้งความรูความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต รักที่จะเรียนรูไปตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวไดทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตลอดเวลา เพื่อเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอไป เนื่ อ งในโอกาสที่ วั น เยาวชนแห ง ชาติ ไ ด เวี ย นมาบรรจบครบรอบป อี ก วาระหนึ่ ง ในวั น ที่ ๒๐ กั น ยายน ศกนี้ ดิฉันขอสงความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชน ตลอดจนผูปฏิบัติงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทุกทานดวยความจริงใจ ขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งบุคคลและองคกรที่ไดรับพระราชทานรางวัล เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ ผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน และขออวยพรใหทุกคนประสบแตความสุข ความสำเร็จ และเจริญดวยจตุรพิธพรชัยทุกประการ โดยทั่วกัน (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) นายกรัฐมนตรี
 5. 5. สาร นายพงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ไดเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ นี้ ผมขอสงความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนทุกคน ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในการ พัฒนาเด็กและเยาวชนดวยความจริงใจ เด็กและเยาวชนในวันนี้ คือผูที่เจริญเติบโตขึ้นเปนผูใหญในอนาคต การสงเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะ รูจักคิดวิเคราะห แยกแยะในสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตองตลอดจนมีสวนรวมใน การคิดและแกไขปญหาของสังคม รวมทั้งทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม ดวยความมุงมั่น มีจิตอาสา นับเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหเด็กและเยาวชนเหลานี้ เปนผูที่ถึงพรอมในการที่จะเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่ดี มีคุณภาพ และเปนทรัพยากรบุคคลที่สามารถทำคุณประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติไดอยางดียิ่งตอไป ผมขอแสดงความชื่นชมตอผูไดรับการยกยองเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ กลุมเด็กและเยาวชนดีเดน แหงชาติและผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน การไดรับการยกยองแสดงใหเห็นวาเปนผูที่ประสบความสำเร็จ เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ เพียบพรอมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม จึงขอใหผูไดรับการ ยกยองทั้งหลายภูมิใจในคุณความดีที่ไดทำ และยึดแนวทางนี้ในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเปนบุคลากรที่มีคุณคา ของชาติบานเมืองตลอดไป ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดปกปอง รักษาคุมครองทุกทาน เด็กและเยาวชนทุกคน ตลอดจนครอบครัวและบุคคลอันเปนที่รักใหประสบแตความสุขความเจริญตลอดไป (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ
 6. 6. สาร นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย รองประธานกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสที่วันเยาวชนแหงชาติ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดิฉันขอแสดงความยินดีและสงความ ปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชน กลุมเด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรที่ทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ที่ไดรับพระราชทานรางวัล ผูปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งหลายดวยความจริงใจ เด็กและเยาวชนมีความสำคัญอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนของสังคมจะตองรวมมือกัน สนับสนุนใหเด็กและเยาวชน ไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน โดยเริ่มตั้งแตตัวของเด็กและเยาวชนเอง ครอบครัว สถาบัน การศึกษา หนวยงานที่ ดำเนินงานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกันสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมีพื้นที่ในการทำ กิจกรรมในเชิงสรางสรรค สรางโอกาสในการเขาถึง แหลงเรียนรูตาง ๆ เพือใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง  ่  ให ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลกป จ จุ บั น เด็ ก และเยาวชนจำเป น ที่ จ ะต อ งมี ทั ก ษะชี วิ ต ที่ ดี เจริ ญ เติ บ โตสมวั ย ทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา กลาแสดงออก มีเหตุผล มีความเขาใจในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม สรางคุณประโยชนตอประเทศชาติใหกาวหนา เด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรทีทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน   ่  ผูที่ไดรับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ จึงควรรวมกันพัฒนาประเทศและประพฤติตนเปน แบบอยางที่ดีงามตอสังคม ผมขอแสดงความชื่นชมตอเด็กและเยาวชน กลุมเด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรตาง ๆ ที่ไดรับการยกยอง เป น เด็ ก และเยาวชนดี เ ด น แห ง ชาติ และผู ท ำคุ ณ ประโยชน ต อ เด็ ก และเยาวชน นั บ เป น แบบอย า งที่ ดี ต อ สั ง คม และบุคคลทั่วไป ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลใหเด็กและเยาวชน และผูมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนทุกทานประสบความกาวหนา ความสุขความเจริญดวยจตุรพิธพรชัยโดยทั่วกัน (นางปวีณา หงสกุล) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รองประธานกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ
 7. 7. สาร นายวิเชียร ชวลิต ป ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนวันเยาวชนแหงชาติของประเทศไทย ผมขอแสดงความยินดีกับเด็กและ เยาวชน บุคคล และองคกรที่ทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน และขอชื่นชมผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็ก เยาวชนทุกทานที่ไดอุทิศแรงกายแรงใจทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน งานดานการพัฒนาเด็กเยาวชน เปนมุมสะทอนอีก มุมหนึ่งใหสังคมไดตระหนักวาเรายังมีเด็กและเยาวชน กลุมเด็กและเยาวชน หนวยงานหลาย ๆ แหงเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดวยตางเล็งเห็นวาเด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเปนคนดี คนเกง ถือเปนหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศและถือเปนหนาที่ของ ทุกภาคสวนที่ตองรวมกันปลูกฝงคานิยมในดานตางๆ ใหกับเด็กเยาวชน ทั้งทางดานความรู ความสามารถในวิทยาการ ตาง ๆ ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม ความวิริยะอุตสาหะตอการเรียน มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เสียสละและบำเพ็ญประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมและประเทศชาติ เด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรที่ไดรับ รางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติ ในป ๒๕๕๖ นี้ ลวนเปนผูที่มีความพยายาม ทุมเทกำลังความสามารถ สติปญญาใน การศึกษาฝกฝนทักษะทางวิชาการในสาขาตาง ๆ เสียสละและอุทิศตนเองทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ขอใหทุกทานรักษาความดีงามดังกลาว ไวใหคงอยูเพื่อเปน แบบอยางในการทำความดี เพื่อเปนคุณประโยชนตอบานเมืองตอไป ขอแสดงความชื่นชมตอเด็กและเยาวชน กลุมเด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรตาง ๆ ที่ไดรับการยกยอง เปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ซึ่งนับเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลใหเด็กและเยาวชน และผูมี สวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกทาน ประสบความสุข ความเจริญ ดวยจตุรพิธพรชัยโดยทั่วกัน (นายวิเชียร ชวลิต) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 8. 8. คำนำ สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย ตระหนักถึงความสำคัญของการยกยอง เผยแพร และเชิดชูเกียรติประวัติของเด็กและ เยาวชน กลุมเด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรที่ทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ที่ไดรับพระราชทานรางวัลเด็ก และเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ซึ่งลวนแตไดสรางคุณความดี เสียสละความสุข สวนตัวเพื่อสังคมเปนเวลานาน เปนผูมีความสามารถอยางสูงในดานตาง ๆ จนเปนที่ตระหนักตอสังคม ในฐานะของ หนวยงานที่รับผิดชอบกลุมเปาหมาย เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ จึงเห็นควรจัดทำหนังสือเพื่อนำเสนอ ผลงานคุณความดีของทุกทานใหเปนที่ประจักษแกสังคม และเปนการเผยแพรเกียรติประวัติของผูที่ไดรับรางวัลยกยอง เชิดชูผูกระทำความดี ผูมีความสามารถใหเปนแบบอยางแกเยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนแรงบันดาลใจแกผูตั้งใจ กระทำความดีหรือผูที่มีความสามารถที่จะไดมุงมั่นรักษาความดีและพัฒนาความสามารถใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นตอไป ในนามของสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ดิฉันขอขอบคุณ คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน และ คณะกรรมการทุกสาขากิจกรรมที่รวมดำเนินงานเปนเวลายาวนาน จนบรรลุผลสำเร็จดวยความมุงหวังที่จะยกยอง เชิดชู คนดี คนเกง ใหเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม และขอบคุณผูรวมดำเนินงานทุกทานที่ทำใหงานพัฒนาเด็กและ เยาวชนมีความกาวหนาอยางตอเนื่องตลอดมา สุดทายนี้หวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนสิ่งที่บอกวาเรายังมีคนดี คนเกง อีกมากที่ควรยกยอง ใหกำลังใจ และเปน แบบอยางที่ดีแกสังคมตอไป (นางญาณี เลิศไกร) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
 9. 9. สารบัญ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ หนา คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ยอดเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ สาขากีฬาและนันทนาการ สาขาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สาขาคุณธรรมและจริยธรรม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน และสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม สาขาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ปองกันปญหาสังคม สาขาอาชีพ สรุปผลการพิจารณาสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ตารางที่ ๑ ตารางกิจกรรมและตัวอยางกิจกรรม ตารางที่ ๒ คุณสมบัติ/หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ คณะทำงานจัดทำหนังสือเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๑๘ ๑๙ ๒๖ ๔๕ ๕๙ ๘๙ ๑๐๕ ๑๑๐ ๑๒๖ ๑๕๔ ๑๖๕ ๑๘๐ ๑๙๒ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๒
 10. 10. การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 11. 11. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ นางญาณี เลิศไกร ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ประธานอนุกรรมการ นายเสรีย วชิรถาวรชัย รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ รองประธานอนุกรรมการ นางสาวอุษณี กังวารจิตต ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและพิทักษเยาวชน สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ รองประธานอนุกรรมการ
 12. 12. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ นาวาอากาศเอก กำพร พิพัฒน ผูแทน กระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผูแทน กรมประชาสัมพันธ อนุกรรมการ นางทิพวรรณ พรหมเพ็ญ ผูแทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ อนุกรรมการ นายมนตรี ไชยพันธ ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย อนุกรรมการ นางยุพา ประเสริญยิ่ง ผูแทน กระทรวงวัฒนธรรม อนุกรรมการ นางภาวินี สุมลตรี ผูอำนวยการกลุมการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ อนุกรรมการ นายยินดี ปนแววงาม ผูแทน กระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ นางวันเพ็ญ พงษเกา ผูแทน สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ อนุกรรมการ รองศาสตราจารยอัจฉราพรรณ จรัสวัฒน ผูแทน สภาสังคมสงเคราะแหงประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ อนุกรรมการ
 13. 13. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ศาสตราจารยเกียรติคุณจรรจา สุวรรณทัต อนุกรรมการ นางกาญจนา เติมประยูร ผูแทน สมาคมบำเพ็ญประโยชน แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ อนุกรรมการ นายจรัล ทองเกษม อนุกรรมการ นายเกษม จันทรนอย อนุกรรมการ นางนงนุช ชาญปริยวาทีวงศ อนุกรรมการ นายเกื้อ แกวเกต อนุกรรมการ รองศาสตาจารยบุญเรื่อง อินทวรันต อนุกรรมการ นางเพชรี เขมวิรัตน ผูแทน กระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ นางดวงสมร คลองสารา สถาบันสงเสริมการสอน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) อนุกรรมการ
 14. 14. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ นายสาธิต อิงคะวัต ผูแทน สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ อนุกรรมการ นางยาใจ ออนนอมพันธุ อนุกรรมการ พันเอกเพทาย อัตเศรณีย อนุกรรมการ ศาสตราจารยศุภลักษณ พินิจภูวดล อนุกรรมการ ศาสตราจารยสมบัติ กาญจนกิจ อนุกรรมการ นายศุภวิทย เปยมพงศสานต อนุกรรมการ นางสายสม วงศาสุลักษณ อนุกรรมการ นางทัศนีย เสนีวงศ ณ อยุธยา อนุกรรมการและเลขานุการ นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางชดาพร เลาหวัฒน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
 15. 15. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ งานวันเยาวชนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖
 16. 16. ยอดเยาวชนดีเดนแหงชาติ ยอดเยาวชนดีเดนแหงชาติ นางสาวรัชนก อินทนนท เกิดวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ อายุ ๑๘ ป สถานที่ติดตอ โรงเรียนแบดมินตันบานทองหยอด ๑๓๖/๗ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ โทรศัพท : ๐ ๒๔๒๑ ๘๙๙๙ บิดา-มารดา นายวินัสชัย อินทนนท นางคำผัน สุวรรณศาลา การศึกษา กำลังศึกษาชั้นปที่ ๑ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ๑๘ นางสาวรัชนก อินทนนท “นองเมย” เจาของรางวัลแชมปโลกแบดมินตัน ประเภทเดี่ยวในรายการ เวิลด แชมเปยนชิฟส 2013 ไดสรางประวัติศาสตรแชมปโลก แบดมินตันที่มีอายุนอยที่สุด นองเมย เริ่มตีแบดมินตันเมื่ออายุได ๖ ขวบ เนื่องจากการที่พอไดทำงานใน โรงงานขนมไทย บานทองหยอด ชวงนั้นเปนชวงวัยเด็กซึ่งซนมาก ๆ “แมปุก” หรือ คุณกมลา ทองกร ปจจุบันดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบานทองหยอด ดวยความเปนหวงของแมปุก จึงทำใหเมยไดเริ่มตีแบดมินตันเปนครั้งแรก และสามารถ ควาแชมปแรกไดตั้งแตอายุเพียงไมกี่ขวบ ผลงานของนองเมยทผานมา ไดสรางชือเสียงใหกบประเทศไทย อาทิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ี่  ่ ั ไดเปนแชมปทอายุนอยทีสดในการแขงขันบีดบเบิลยูเอฟเวิลดจเู นียรแชมเปยนชิพ ครังที่ ๑๔ ี่  ่ ุ ั  ้ ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนการแขงขันแบดมินตันระดับเยาวชนโลก ในป ๒๕๕๓ ไดรบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขากีฬาและนันทนาการ ในวันเยาวชนแหงชาติ ั และในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเปนนักแบดมินตันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรายการ บีดับเบิลยูเอฟเวิลดจูเนียรแชมเปยนชิฟ 2011 ที่จัดขึ้นที่ไทเปนั้น นองเมยสามารถควา แชมปรายการนี้ไดอีกเปนครั้งที่ ๓ ติดตอกันดวยอายุเพียง ๑๖ ป และเปนครั้งแรกของ การแขงขันระดับเยาวชนโลกที่อันดับที่ ๑ ไดแชมป ๓ ปซอน ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ รั ช นกสร า งสถิ ติ โ ลกใหม เ ป น นั ก แบดมิ น ตั น ที่ มี อ ายุ น อ ยที่ สุ ด ที่ ติ ด อั น ดั บ ๑ ใน ๕ ของโลกในวัยเพียง ๑๘ ป หลังควาแชมป “โยเน็กซ ซันไรส อินเดีย โอเพน” และสหพันธ แบดมินตันโลก ประกาศการจัดอันดับแบดมินตันโลก นางสาวรัชนก อินทนนท ขยับขึ้น จากอันดับ ๕ ไปเปนมือ ๓ ของโลกในประเภทหญิงเดี่ยว ดวยเอกลักษณของรัชนกระหวางการแขงขัน คือการแสดงสัมมาคารวะดวยการ ยกมือไหวแกทุกคนที่เกี่ยวของ จนกระทั่งสมาคมแบดมินตันของอินเดีย สงหนังสือแสดง ความยกยองเอกลักษณดังกลาวมายังสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยดวย จากการที่ นางสาวรัชนก อินทนนท ไดสรางชื่อเสียงใหประเทศชาติโดยไดรับ รางวัลแชมปโลกแบดมินตัน ประเภทเดี่ยวในรายการ เวิลด แชมเปยนชิพส 2013 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นับวาเปนการสรางประวัติศาสตรนักแบดมินตันไทยคนแรกที่ควาแชมปโลกและมีอายุ นอยทีสด ดวยความวิรยะอุตสาหะ พากเพียร ขยันหมันฝกซอม มุงมัน จึงประสบความสำเร็จ ุ่ ิ ่  ่ กรอปกับเปนผูมีความประพฤติดี มีมารยาทและภูมิใจในความเปนไทย เปนตนแบบของ เยาวชนที่ดี นางสาวรัชนก อินทนนท จึงสมควรไดรับการยกยองใหเปนยอดเยาวชน ดีเดนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 17. 17. สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน เปนพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสรางสรรคผลงานที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เพื่อเปนประโยชนแกเด็กและเยาวชน โดยการเผยแพร พัฒนา พิทักษ ปกปอง คุมครอง ปองกัน แกไข ฟนฟูพฤติกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ๑. นางสาวจิรวดี สุดตา ๒. นายจักรา สรอยสาย ๓. นางสาววัชรากรณ ถมจอหอ บุคคล ๑. ดร.วิชุลดา มาตันบุญ องคกร ๑. สำนักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คลินิกยุติธรรม) เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๑๙
 18. 18. เด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ เด็กและเยาวชน คติธรรมประจำใจ : จงทำในสิ่งที่ดี และถูกตอง นางสาวจิรวดี สุดตา เกิดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๕ อายุ ๒๑ ป สถานที่ติดตอ ๒๐๖/๑ หมูที่ ๒ ซอยอินทรประสาท ถนนราษฎรบำรุง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐ โทรศัพท : ๐๘ ๗๘๖๙ ๒๓๘๑ บิดา-มารดา นายยศ สุดตา นางยุพิน สุดตา การศึกษา กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ๒๐ นางสาวจิรวดี สุดตา เปนผูที่สนใจเรียนรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและนำความรูที่ ได ม าเผยแพร แ ก ค นในท อ งถิ่ น ให มี ค วามเข า ใจและตระหนั ก รู เ กี่ ย วกั บ ภั ย ด า น การคามนุษย ยังผลใหคนในทองถิ่นรูเทาทันภัยสังคมและรูจักปกปองสิทธิของตนเอง ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมที่เขารวมอยางตอเนื่อง จิรวดี สุดตา ไดมีสวนรวมในการสำรวจขอมูลการยายถิ่นของเยาวชนที่เขามาใน เมืองหลวง รวมกับองคกร Save The Children รวมแสดงละครสื่อ และจัดทำหนังสือ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเขาใจ เพื่อสะทอนปญหาการคามนุษย และยังเปนตัวแทนเขา รวมงานตอตานการคามนุษย จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษยจังหวัดอุบลราชธานี เปนตัวแทนเขารวมงานรณรงคและตอตานการคามนุษยตาม แนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร ดวยความมุงมั่นและตั้งใจจริงที่จะนำความรู เกียวกับการตอตานการคามนุษยมาชวยเหลือชุมชน จึงไดเปนตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ่ เขารวมในโครงการ Thailand youth forum ในหัวขอเรื่องการคามนุษยและเรื่องสิทธิ จัดโดยองคการ Save The Children มูลนิธิศุภนิมิต และไดเปนตัวแทนประเทศไทยเพื่อ รวมเผยแพรและปองกันการคามนุษยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่สำคัญแตนอยคนนักที่จะสนใจศึกษาเรียนรูใหถองแท การเรียนรูและเขาใจแลวนำไปเผยแพรเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูอื่นนั้นนับวาเปนเยาวชน ที่ไดสรางประโยชนใหกับสังคมสวนรวมเปนการปกปองคุมครองสิทธิใหกับสังคม แมจะ เปนเพียงเยาวชนคนหนึ่งแตก็สามารถเปนผูนำและมีสวนรวมในการตอตานการคามนุษย นับวาเปนเยาวชนที่มีความมุงมั่นในการที่จะเรียนรูกฎหมายใหสามารถนำมาปกปอง คุมครองสิทธิใหกับเด็กและเยาวชน นางสาวจิรวดี สุดตา จึงสมควรไดรับการยกยอง ใหเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็ก และเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 19. 19. เด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ เด็กและเยาวชน คติธรรมประจำใจ : คนทุกคนเกิดมา ตั้งแตเกิดจนถึงดับ ทุกคนลวนมีสิทธิ ความเสมอภาค เทาเทียมกัน หรือมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ลวนแลวแตวาจะทำหนาที่ของการที่ไดเกิดมาเปนมนุษย ไดสมบูรณแลวหรือไม ฉะนั้นคุณคาที่แทจริงของคนจึงอยูที่การประพฤติ ปฏิบัติ “จะดี หรือชั่วอยูที่ตัวทำ จะสูงหรือต่ำอยูที่ทำตัว” นายจักรา สรอยสาย เปนเยาวชนที่เปนแบบอยางแกสังคม โดยเฉพาะในเรื่อง ของการสนใจใฝหาความรูเกี่ยวกับกฎหมายเด็กและเยาวชน และยังเปนผูที่เห็นคุณคา ดานการสรางความอบอุนใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัวอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการ เขารวมกิจกรรมตางๆ จักรา สรอยสาย มีความคิดที่จะเผยแพร และถายทอดความรูใหกับคนในชุมชน และสังคม เพือหาแนวทางในการสรางครอบครัวอบอุน เพือสรางแกนนำเยาวชนระดับตำบล ่  ่ และไดทำหนาทีเ่ ปนวิทยากรกระบวนการโครงการบูรณาการสรางบทบาทพืนทีสรางสรรค ้ ่ สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการคาราวานเสริมสรางเด็กระดับจุลภาค (เด็กและเยาวชน คนดีศรีขอนแกน) ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ เปนวิทยากรเผยแพรความรูและกระบวนการ ทางดานกฎหมาย เผยแพรพระราชบัญญัตคมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติ ิ ุ คุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกรรมการเครือขาย งดเหลาจังหวัดขอนแกน และดำรงตำแหนงเปนรองประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแกน ฝายอำนวยการ จากผลงานและกิ จ กรรมที่ ก ระทำเพื่ อ สั ง คมอย า งต อ เนื่ อ งแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความมุ ง มั่ น ในการทำงานเพื่ อ ส ว นรวม การมี จิ ต สาธารณะที่ จ ะบำเพ็ ญ ประโยชน แกสังคม โดยเฉพาะดานการใหความรู เพื่อตองการใหสังคมเห็นความสำคัญดานการ ปกปองสิทธิแกเด็กและเยาวชนซึ่งจะเปนกำลังสำคัญของชาติในอนาคต นายจักรา สรอยสาย จึงสมควรไดรบการยกยองใหเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขากฎหมาย ั และการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ นายจักรา สรอยสาย เกิดวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๓๒ อายุ ๒๔ ป สถานที่ติดตอ ๑๐๐/๗๓๙ หมูที่ ๑๓ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทรศัพท : ๐๘ ๕๖๐๗ ๑๖๗๘ บิดา-มารดา จาสิบเอกรัชชสัน สรอยสาย นางจิราภรณ สรอยสาย การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอรกราฟฟก วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๒๑
 20. 20. เด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ เด็กและเยาวชน คติธรรมประจำใจ : จงฝนใหสูงสุด แลวอยาหยุดเมื่อสิ้นหวัง ความพยายามอยูที่ใด ความสำเร็จยอมอยูที่นั่น นางสาววัชรากรณ ถมจอหอ เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๔ อายุ ๒๒ ป สถานที่ติดตอ ๕๔ หมูที่ ๑๐ บานวานพระยาสามัคคี ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐ โทรศัพท : ๐๘ ๐๔๐๖ ๒๙๖๗ Email : Jeed_khonburi17@hotmail.com บิดา-มารดา นายแอด ถมจอหอ นางแจง ถมจอหอ นางสาววัชรากรณ ถมจอหอ เปนเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการ ศึกษาหาความรูดานกฎหมาย เปนแบบอยางในเรื่องของการศึกษาหลักการปกครอง ระบอบประชาธิ ป ไตยอย า งถ อ งแท และนำความรู เ ผยแพร สู สั ง คมอย า งต อ เนื่ อ ง ดังจะเห็นไดจากกิจกรรม วัชรากรณ ถมจอหอ ไดมีสวนในการการเผยแพรความรูดานกฎหมาย อาทิ ไดเปนวิทยากรในกิจกรรมเสริมความรูในการปกครองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ณ โรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย เปนวิทยากรผูชวยของ ชมรมตนกลาประชาธิปไตยจัดกิจกรรมเชิงรุกรัฐสภา สวท.ขอนแกน เปนอาสาสมัคร สืบสวนพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนี้ยังไดอุทิศตนเพื่อเปนประโยชนแกสังคม ในดานตาง ๆ และเผยแพรความรูกฎหมายเพื่อเปนประโยชนแกเด็กเยาวชนซึ่งเปน อนาคตของชาติอยางเต็มความสามารถตอเนื่องเสมอมา การนำความรูความสามารถที่มีไปเผยแพรแกผูอื่นอยางเต็มกำลังความสามารถ นับวาไดทำประโยชนแกสังคมสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักประชาธิปไตยอันเปน ระบอบการปกครองของประเทศ ก็ยอมชวยปลูกฝงจิตสำนึกประชาธิปไตยอันถูกตองให แกเยาวชนของชาติ นางสาววัชรากรณ ถมจอหอ จึงสมควรไดรับการยกยองใหเปน เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและ เยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๒ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 21. 21. บุคคล สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ เด็กและเยาวชน คติธรรมประจำใจ : ทำงานอยางมุงมั่น ตั้งใจ ทุมเท เห็นแกประโยชนของสวนรวม และประเทศชาติ ดร.วิชุลดา มาตนบุญ เปนนักวิจัยที่มุงเนนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยเฉพาะดำเนินโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการปกปองและคุมครอง เด็กอยางตอเนื่อง ดร.วิ ชุ ล ดา ได จั ด ทำโครงการการรั บ รู ข องชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เ ด็ ก และการ คุมครองเด็ก ป ๒๕๕๓ ไดศึกษาวิจัยรูปแบบการทำงานแบบโครงขายการคุมครองเด็ก ของตำบลแมแฝกใหม ตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๕๒ ไดศกษาวิจยสถานการณ ึ ั และรูปแบบของแรงงานเด็กในจังหวัดเชียงราย ป ๒๕๕๑ ไดศึกษาวิจัยเครือขายองคกร ดานเด็กกับการปองกันและแกไขปญหาการละเมิดทางเพศตอเด็กในจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน : กรณีศกษาจังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๕๐ นอกจากนียงไดจดทำคูมอการคุมครองเด็ก ึ ้ั ั ื  ใหปลอดภัยจากสารเสพติด จากความรุนแรง และจากการลวงละเมิดทางเพศ และจัด ทำคูมือสิทธิเด็ก (ฉบับชุมชน) ขึ้น รวมถึงเปนวิทยากรในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับประเด็น ดานเด็กและเยาวชนใหกับหนวยงานตาง ๆ ในระดับจังหวัดอีกดวย กิจกรรมทีไดดำเนินการมาอยางตอเนืองนันเปนรูปแบบใหความรูเ กียวกับสิทธิเด็ก ่ ่ ้ ่ รณรงคใหขอมูลและพัฒนาโครงขายการทำงานในพื้นที่ การพัฒนาโครงขายการปกปอง และคุมครองเด็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เริ่มตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน ดวยแนวคิดและผลงานที่เห็นเปนที่ประจักษ ดร.วิชุลดา มาตนบุญ จึงสมควรไดรับการ ยกยองใหเปนบุคคลผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกปอง คุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ เกิดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ อายุ ๔๕ ป สถานที่ติดตอ ๒๓๙ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ โทรศัพท : ๐ ๕๓๙๔ ๒๕๖๗, ๐๘ ๖๑๙๕ ๒๒๐๒ โทรสาร : ๐ ๕๓๙๔ ๒๕๖๖ บิดา-มารดา นายแกว มาตันบุญ นางหลอน มาตันบุญ การศึกษา ปริญญาเอก สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๒๓
 22. 22. องคกร สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ เด็กและเยาวชน สำนักงานชวยเหลือประชาชน ทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กอตั้ง ป พ.ศ. ๒๕๔๑ สถานที่ติดตอ อาคารชั้น ๒ ถนนพระราม ๔ อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทรศัพท : ๐ ๒๓๕๐ ๓๕๐๐ ตอ ๑๖๖๐ โทรสาร : ๐ ๒๓๕๐ ๓๖๕๙ Email : Tussawan.s@bu.ac.th ชื่อบุคคลอางอิง อาจารยทัศนวรรณ สิริพรหมเจริญ ๒๔ สำนั ก งานช ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมาย (คลิ นิ ก ยุ ติ ธ รรม) เป น องค ก ร เพื่อสังคมที่กอตั้งขึ้นในป ๒๕๔๑ โดยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนองคกร ที่มีเปาหมายการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยไมหวังผลกำไร แตมุงเนนการนำความรู ไปชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูขาดความเขาใจดานกฎหมายในสังคม คลินิกยุติธรรมมุงใหความรูประชาชนที่มีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนใหคำปรึกษา ใหความคุมครองและชวยเหลือทางดานกฎหมายดานตาง ๆ รวมถึงรับเรืองราวรองทุกข สำหรับประชาชนผูทไมไดรบความเปนธรรมในวันอังคาร-วันเสาร ่  ี่ ั ตังแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๒๐ น. หรือขอรับความชวยเหลือผานทางเว็บไซตตลอด ๒๔ ชัวโมง ้ ่ ดวยตระหนักถึงปญหาสังคมทางดานกฎหมายทีเ่ กิดขึนอยางมากมายในปจจุบน โดยมุงหวังที่ ้ ั  จะใหบริการ และชวยเหลือแกประชาชนทัวไปทีไดรบความเดือดรอนจากปญหาทางกฎหมาย ่ ่ ั ตอมาในป ๒๕๔๕ สำนักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการภายใตขอตกลงที่วาดวย ความรวมมือในการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ภายใตชอ “คลินกยุตธรรม” ่ื ิ ิ โดยมีปณิธานเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ในชวงปดภาคการศึกษาก็ไดจัดคายแนะนำกฎหมายแกประชาชนใน ชนบท อันเปนบริการวิชาการเพือสังคมทีนกศึกษาจะไดมโี อกาสใหคำปรึกษาทางกฎหมาย ่ ่ั ในสถานการณจริงภายใตการดูแลอยางใกลชิดของอาจารยพรอมคำแนะนำเพิ่มเติม ในแงมุมตาง ๆ เพื่อเปนการเสริมทักษะในการประกอบอาชีพแกนักศึกษาวิชากฎหมาย ในป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ไดจัดโครงการสานฝนปนความรูเพื่อกาวสูรั้วมหาวิทยาลัย และ ในป ๒๕๕๕ ไดจัดกิจกรรมศาลจำลองในงานเปดรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเผยแพร ความรูแกนักศึกษาและผูสนใจกิจกรรมดานกฎหมายอีกดวย นับเปนระยะเวลากวา ๑๕ ป ทีไดดำเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชนตาง ๆ ่  เชน การเผยแพรความรูทางกฎหมายสูชุมชนในตางจังหวัด การใหความรูกฎหมายแก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา เป น ต น ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด คุ ณ ประโยชน แ ก สั ง คมตลอดมา จากแนวคิดและเปาหมายขององคกร สำนักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คลินิกยุติธรรม) จึงสมควรไดรับการยกยองใหเปนองคกรที่ทำคุณประโยชนตอเด็กและ เยาวชน สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 23. 23. คณะกรรมการสรรหา สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ศาสตราจารยศุภลักษณ พินิจภูวดล ประธานกรรมการ พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุทธารมณ รองประธานกรรมการ นางสาวพัชนี เต็มเปยม กรรมการ ผูแทน สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ นางสาววาสนา เกานพรัตน กรรมการ ผูแทน มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก หัวหนางานนิติการ กองกลาง สท. นายพงศเทพ พนากุลวิจิตร กรรมการ นางอุทัยวรรณ แจมสุธี กรรมการ นายณรงค จันทรบูรณะพินิจ กรรมการและเลขานุการ นางยุวดี วณิชชยังกูร กรรมการและผูชวยเลขานุการ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๒๕
 24. 24. สาขาการศึกษาและวิชาการ เปนพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสรางสรรคผลงาน ในดานความรูทางวิชาการ ทฤษฎี หรือแนวคิดในรูปแบบ ใหมๆ และการนำความรูไปใชเพื่อการพัฒนา เด็กและเยาชน ๑. นางสาวกฤตยวรรณ ๒. นายสมพร ๓. นายธราวิทญ ๔. นายชาตรี ๕. นางสาวพิมพพิสุทธิ์ ๖. นางสาวชุติกาญจน ๗. นายคุณาธิป ๘. นายศรัณรักษ ๙. นางสาวอภิษฎา ๑๐. นางสาวเบญจมาศ ๑๑. นางสาววรรณิดา ๒๖ มีโต สุวรรณการ วุธิรักษ พิมวงศ วรขจิต นามชุม จำปานิล สุขศรี จุลกทัพพะ ทองศรี ใจแกว บุคคล ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ นางวราภา นายปรีชา วาที่รอยตรีพินิจ นายโสพล นายกอบวิทย นายอิสรพงศ สามาอาพัฒน นาคศิริ สังสัพพันธ สายสาหราย พิริยะวัฒน ทองอิ่ม
 25. 25. เด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ นางสาวกฤตยวรรณ มีโต เปนผูมีอุปนิสัยโอบออมอารี ตั้งใจใฝเรียนรู จนทำใหมี ผลการเรียนอยูในระดับดีมาก เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๙๑ เปนผูที่เปนแบบอยางที่ดีแก เยาวชนในดานความใฝเรียนใฝรูอยูเปนนิจจนประสบความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียน และยังไดมีสวนรวมทำประโยชนใหกับชุมชน และโรงเรียนจนไดรับรางวัล “Student Award” ในพิธีมอบรางวัลแหงคุณภาพ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ไดรบรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันทักษะวิชาบัญชี ระดับ ปวช. ั ป ๒๕๕๕ และไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันทักษะวิชาบัญชี ระดับ ปวช. ป ๒๕๕๔ ไดรับเกียรติคุณบัตรเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖ จาก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ และไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ป ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงราย ความมุมานะ อุตสาหะ ในการศึกษาหาความรูนับเปนคุณลักษณะอันดีที่เยาวชน พึงมีเพื่อใชในการพัฒนาตนใหกาวหนา การฝกฝนทักษะชวยใหประสบความสำเร็จใน วิชาชีพที่ตนสนใจ นางสาวกฤตยวรรณ มีโต สมควรไดรับการยกยองใหเปนเด็กและ เยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำป ๒๕๕๖ นางสาวกฤตยวรรณ มีโต เกิดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ อายุ ๑๘ ป สถานที่ติดตอ ๑๐๑/๔ หมู ๑๑ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๑๔๐ โทรศัพท : ๐๘ ๒๔๐๙ ๐๖๐๙ การศึกษา กำลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๒๗ ๒๑
 26. 26. เด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ นายสมพร สุวรรณการ เกิดวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๗ อายุ ๑๙ ป สถานที่ติดตอ ๑๙๔ หมู ๘ บานบัวโคก ตำบลโพธิ์หมากแขง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐ โทรศัพท : ๐๘ ๘๗๓๖ ๓๐๕๒ Email : som_han@hotmail.com การศึกษา กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ๒๘ นายสมพร สุวรรณการ เปนผูทมความรูความสามารถ และดวยความรูทตนเองเกง  ี่ ี   ี่ ไปสอนหรือถายทอดใหกบผูอน มีคณธรรมอันโดดเดน มีพลังสรางสรรค และเปนแบบอยาง ั  ่ื ุ ที่ดีแกผูอื่น นายสมพร ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพฝาผนัง ระดับมัธยมศึกษา ตอนต น ในงานวั น เด็ ก แห ง ชาติ ประจำป ๒๕๕๓ จากสำนั ก งานเทศบาลตำบล สวางแดนดิน ไดรบการคัดเลือกใหเปนเยาวชนทำดี ตามโครงการเยาวชนอีสาน มือสะอาด ั ชาติไมลม ครั้งที่ ๓ ประจำป ๒๕๕๖ จากผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ไดรับรางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาญี่ปุน ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “สุดยอดเด็กไทยมุงมั่น สรางสรรคแบบอยางดวย ปญญา” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ไดรบรางวัลโปสเตอรดเี ดน รางวัลที่ ๒ โครงการยุววิจยยางพารา สกว. ั ั ประจำป ๒๕๕๔ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดผานการประเมิน มาตรฐานศีลธรรม ระดับยอดเยี่ยม (Diamond V-star) วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผูนำ ฟนฟูศลธรรมโลก ครังที่ ๗ โครงการฟนฟูศลธรรมโลก เพือถวายเปนพุทธบูชา พ.ศ.๒๕๕๕  ี ้  ี ่ จากชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ไดรับทุน สนับสนุนการวิจัย โครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ประจำป ๒๕๕๔ จากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง การประกวดสุนทรพจนภาษาญี่ปุน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ นอกจากจะมีความรู ความสามารถทางดานการวิจัยแลว ยังสามารถถายทอด วิชาการใหกับผูอื่นไดเปนอยางดี จนไดรับมอบหมายใหเปนครูสอนชุมนุมภาษญี่ปุน ในโรงเรียน และไดรบมอบหมายใหฝกนักเรียนเพือเปนตัวแทนไปแขงทักษะวิชาการตาง ๆ ั  ่ ทำงานวิจัยจนไดรับรางวัลระดับชาติ และไดรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการแขงขัน ทักษะทางวิชาการอยูเ สมอ จากผลงานทีทำใหเห็นเปนทีประจักษ นายสมพร สุวรรณการ ่ ่ สมควรไดการยกยองใหเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำป ๒๕๕๖ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 27. 27. เด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ นายธราวิทญ วุธิรักษ มีความมุงมั่นตั้งใจศึกษาเลาเรียน ใชเวลาวางอยางรูคุณ ค า และสร า งสรรค มี ค วามรู ค วามสามารถด า นวิ ท ยาศาสตร อ ย า งโดดเด น เป น ผู มี ความเสียสละ และชวยเหลืองานโรงเรียนมาโดยตลอด นายธราวิทญ ไดรบรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๒ กิจกรรมการประกวดโครงงาน ั วิทยาศาสตรประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปการศึกษา ๒๕๕๕ ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนจังหวัดระนอง ในงานวันเด็กแหงชาติ ป ๒๕๕๕ ไดรับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑ กิจกรรมการแขงขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลป หัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ประจำปการศึกษา ๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทย กาวไกล ในอาเซียน” ไดรับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑ การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ การแขงขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัด ปการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาระนอง ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ ประเภททีม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งที่ ๖๐ จังหวัดตรัง “เสริม ปญญาเด็กไทย ใสใจคุณธรรม นำเทคโนโลยี” ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ แขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับชันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ งานศิลปหัตถกรรม ้ นักเรียน ระดับชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ “สุดยอดเด็กไทย กาวใหมที่ไกลกวา” วันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดเขารวมในเทศกาลวิทยาศาสตรโครงการ GLOBE จัดขึ้นโดย สังคมสิ่งแวดลอมในอินเดีย Assosiation กับโครงการ GLOBE สำนักงานชวยเหลือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและการสนับสนุนจากมาตรากิจการสาธารณะ สถานทูตอเมริกัน ณ Vishwa Yuvak Kendra กรุงนิวเดลี ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไดเขา รวมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนโรงเรียนปนัง - มาเลเซีย ระหวางวันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ของ International Student Exchange Programmer ความขยันหมั่นเพียรสงผลใหไดรับผลการเรียนดีโดยมีเกรดเฉลี่ยรวมสี่เทอม ๓.๙๔ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถอันยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังสละเวลาวาง ชวงวันเสาร-อาทิตย และชวงเย็น ชวยเหลืองานในหองปฏิบัติการและหองดนตรีไทยของ โรงเรียนอยางสม่ำเสมอ นายธราวิทญ วุธิรักษ สมควรไดรับการยกยองใหเปนเด็กและ เยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำป ๒๕๕๖ นายธราวิทญ วุธิรักษ เกิดวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ อายุ ๑๗ ป สถานที่ติดตอ ๕๗/๑๐ หมู ๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐ โทรศัพท : ๐๘ ๑๑๘๗ ๑๕๙๖ การศึกษา กำลังศึกษาชั้นมั฀

×