Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naturalesa de la ciència

495 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naturalesa de la ciència

 1. 1. NATURALESA I HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA (FÍSICA I QUÍMICA) <ul><li>L’ensenyament de les ciències en el món actual suposa adquirir cert CONEIXEMENT i COMPRENSIÓ de: </li></ul><ul><ul><li>Fets i explicacions bàsiques de fenòmens naturals. </li></ul></ul><ul><ul><li>La naturalesa de la ciència. </li></ul></ul>
 2. 2. <ul><li>Un alumne hauria de ser capaç de conèixer i comprendre de la naturalesa de la ciència aspectes sobre : </li></ul><ul><li>Les explicacions científiques </li></ul><ul><li>La metodologia científica </li></ul><ul><li>La diversitat d’explicacions de la ciència </li></ul><ul><li>La creativitat científica </li></ul><ul><li>El paper de la comunitat científica </li></ul><ul><li>Les implicacions de la ciència </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Aquestes competències es poden adquirir desenvolupant continguts curriculars de la ciència que trobem a la vida quotidiana, però també i, a vegades millor, es pot fer situant els coneixements científics en un context històric, per intentar comprendre tant l’origen d’algunes idees i teories fonamentals com les interaccions de la ciència, la tecnologia i la societat tant en el passat com actualment </li></ul><ul><li>Aleshores, és convenient tenir en compte els pros i contres de l’ús de la història de la ciència en l’ensenyament de les ciències </li></ul>
 4. 4. <ul><li>La història de la ciència utilitzada en l’ensenyament de les ciències: </li></ul><ul><ul><li>Permet humanitzar les ciències en proporcionar un context i una socialització de l’activitat científica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Posa de manifest la diversitat de la metodologia científica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proporciona situacions de debat que fan palesa l’existència de controvèrsies en la ciència. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mostra episodis que reflecteixen el impacte cultural de l’activitat científica i tecnològica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Deixa testimoni de les estratègies emprades pels científics a l’hora d’argumentar sobre la importància de les seves tasques. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Però, per altra banda, </li></ul><ul><li>Desvia l’atenció de l’aprenentatge dels continguts curriculars. </li></ul><ul><li>Afavoreix l’adquisició o la permanència d’idees passades, diferents o contràries a les actuals. </li></ul><ul><li>Proporciona una visió incompleta o distorsionada de la història de la ciència. </li></ul>
 6. 6. Un alumne hauria de ser capaç de conèixer i comprendre sobre.... <ul><li>LES EXPLICACIONS CIENTÍFIQUES que l’objectiu de la ciència és buscar explicacions pels fets observats al món natural. </li></ul><ul><ul><li>Una bona explicació ha de permetre fer prediccions i, a vegades, controlar i modificar els fets. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>Una bona explicació ha de permetre fer prediccions i, a vegades, controlar i modificar els fets. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La taula periòdica de Mendeleev preveia l’existència d’elements encara desconeguts (gal·li, escandi, germani) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Un alumne hauria de ser capaç de conèixer i comprendre sobre.... <ul><li>LA METODOLOGIA CIENTÍFICA que no existeix un únic mètode científic que proporcioni de forma automàtica coneixements científics. </li></ul><ul><ul><li>No obstant, el treball dels científics té uns trets característics i diferencials. Per exemple: obtenir dades qualitatives i quantitatives és d’una importància cabdal en la tasca científica. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’experiment de Pascal al Puy de Dôme </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Un alumne hauria de ser capaç de conèixer i comprendre sobre.... <ul><li>LA DIVERSITAT D’EXPLICACIONS CIENTÍFIQUES que existeixen diferents tipus d’explicacions . Per exemple: </li></ul><ul><ul><li>Identificar correlacions entre un factor i un resultat. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un factor pot ser la causa (o una de les causes) d’un resultat: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En situacions complexes un factor no sempre és la causa d’un resultat tot i que pot afavorir-lo: </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Proposar hipòtesis, lleis, teories, models per explicar les dades. Aquestes explicacions poden incorporar entitats no observables. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>Identificar correlacions entre un factor i un resultat. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un factor pot ser la causa (o una de les causes) d’un resultat: </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><ul><li>Identificar correlacions entre un factor i un resultat. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un factor pot ser la causa (o una de les causes) d’un resultat: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Un augment de la temperatura causa la dilatació d’un material </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fumar és una causa del càncer de pulmó. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Una dosi excessiva de radiació solar és la causa de melanomes. </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><ul><li>En situacions complexes un factor no sempre és la causa d’un resultat tot i que pot afavorir-lo: </li></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><ul><ul><li>En situacions complexes un factor no sempre és la causa d’un resultat tot i que pot afavorir-lo: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Un descens de temperatura afavoreix l’aparició de síndromes gripals. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hi ha una correlació entre els nivells de diòxid de nitrogen i la incidència d’atacs d’asma però no hi evidències de què el diòxid de nitrogen causi l’asma. </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><li>Proposar hipòtesis, lleis, teories, models per explicar les dades. Aquestes explicacions poden incorporar entitats no observables. </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><ul><li>Proposar hipòtesis, lleis, teories, models per explicar les dades. Aquestes explicacions poden incorporar entitats no observables. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hipòtesi corpuscular (atòmica) de la matèria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La llei de les proporcions definides </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La llei de Boyle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les teories sobre l’enllaç químic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El model de la taula periòdica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els models atòmics </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Un alumne hauria de ser capaç de conèixer i comprendre sobre.... <ul><li>LA CREATIVITAT CIENTÍFICA que l’elaboració i la comprovació d’explicacions no és un procés simple ni directe . Algunes raons: </li></ul><ul><ul><li>No es té mai una certesa absoluta sobre les dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les explicacions no sorgeixen automàticament de les dades. L’elaboració d’explicacions és un procés creatiu (imaginatiu). </li></ul></ul><ul><ul><li>Les dades per si soles poden dir molt o res. Depèn de l’esquema mental de l’experimentador i, també, del seu context cultural, social, ...Per això les mateixes dades poden donar lloc a explicacions diferents i, fins i tot, contraries. </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><ul><li>Les explicacions no sorgeixen automàticament de les dades. L’elaboració d’explicacions és un procés creatiu (imaginatiu). </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La pila de Volta – El peix torpede </li></ul></ul></ul>
 18. 18. <ul><ul><li>Les dades per si soles poden dir molt o res. Depèn de l’esquema mental de l’experimentador i, també, del seu context cultural, social, ...Per això les mateixes dades poden donar lloc a explicacions diferents i, fins i tot, contraries. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La controvèrsia Galvani –Volta </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Un alumne hauria de ser capaç de conèixer i comprendre sobre.... <ul><li>EL PAPER DE LA COMUNITAT CIENTÍFICA que aquesta ha establert procediments per contrastar els descobriments i les conclusions dels científics per poder arribar a acords i consensos. </li></ul><ul><ul><li>Els científics fan públics els descobriments mitjançant congressos i revistes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les acadèmies de ciències </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les revistes científiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Els descobriments científics s’accepten només després de ser avaluats per altres científics. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El paper de les revistes permet l’anàlisi i contrastació de recerques per part d’altres col·legues </li></ul></ul></ul>
 20. 20. <ul><ul><li>Els científics solen ser escèptics sobre descobriments que no es poden replicar convincentment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Científics diferents poden legítimament treure conclusions diferents a partir de les mateixes dades (les explicacions no es dedueixen automàticament a partir de les dades) i generar controvèrsies . </li></ul></ul><ul><ul><li>La formació personal, l’experiència, els interessos i el context en general, influeixen en les explicacions que els científics elaboren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Una explicació científica no se sol abandonar pel fet de tenir algunes dades en contra ( anomalies ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Una explicació sol sobreviure fins que se’n proposa una de més convincent </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><ul><li>Els científics solen ser escèptics sobre descobriments que no es poden replicar convincentment. </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><ul><ul><li>La rèplica de l’experiment de Coulomb </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els cas de la fusió freda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els raigs N de Blondot </li></ul></ul></ul>
 23. 23. <ul><ul><li>Científics diferents poden legítimament treure conclusions diferents a partir de les mateixes dades (les explicacions no es dedueixen automàticament a partir de les dades) i generar controvèrsies . </li></ul></ul>
 24. 24. <ul><ul><ul><li>Flogist – Oxigen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Galvani – Volta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proust – Berthollet </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Un alumne hauria de ser capaç de conèixer i comprendre sobre.... <ul><li>LES IMPLICACIONS DE LA CIÈNCIA que l’aplicació dels coneixements científics a noves tecnologies, materials i aparells incideix a les nostres vides i pot tenir efectes secundaris inesperats o no volguts. </li></ul><ul><ul><li>Les aplicacions científiques solen tenir implicacions socials, econòmiques, polítiques i, fins i tot, ètiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha aplicacions científiques que tenen impactes no volguts en la societat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha temes, sobretot els vinculats amb valors, que no poden ser tractats només amb una aproximació científica . </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha aplicacions científiques amb implicacions ètiques sobre les quals pot no haver-hi consens socia l sobre que s’ha de fer o permetre. </li></ul></ul>

×