Successfully reported this slideshow.

TPACK, een literatuurstudie

3

Share

Upcoming SlideShare
Uitleg TPACK
Uitleg TPACK
Loading in …3
×
1 of 22
1 of 22

TPACK, een literatuurstudie

3

Share

Download to read offline

Presentatie van Petra Fisser en Joke Voogt tijdens de Onderwijs Research Dagen 2010 over een literatuurstudie naar de wetenschappelijke basis van Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).

Presentatie van Petra Fisser en Joke Voogt tijdens de Onderwijs Research Dagen 2010 over een literatuurstudie naar de wetenschappelijke basis van Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).

More Related Content

TPACK, een literatuurstudie

 1. 1. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) een literatuurstudie Petra Fisser & Joke Voogt (i.s.m. Jo Tondeur & Johan van Braak) Onderwijs Research Dagen Enschede, 24 juni 2010
 2. 2. Uitgangspunten TPACK § De onderwijspraktijk is complex § Leraren geven les in zeer complexe, dynamische omgevingen § Dit vereist verschillende soorten gespecialiseerde kennis § Effectief onderwijs wordt grotendeels bepaald door het hebben en kunnen toepassen van rijke, goed georganiseerde en geïntegreerde kennis op verschillende gebieden, waaronder § Kennis van het inhoudsdomein § Kennis over de student, en hoe hij/zij denkt en leert § Kennis over technologie die het onderwijs kan ondersteunen
 3. 3. Uitgangspunten TPACK § De kernboodschap als het gaat om het verzorgen van goed onderwijs dat ondersteund wordt met ict is dat je rekening moet houden met § de inhoud van het vak dat je geeft (Content) § de didactiek die daarbij hoort (Pedagogy) § de technologie die dit kan ondersteunen (Technology) § EN DE RELATIES TUSSEN DEZE ASPECTEN § Het TPACK model biedt een raamwerk voor de kennis en vaardigheden die een leraar moet hebben om ict te kunnen integreren in het onderwijs
 4. 4. Het TPACK model § Koehler & Mishra (2006): § De integratie van ICT in de onderwijspraktijk is gebaat bij een zorgvuldige afstemming tussen vakinhoud, vakdidactiek en de mogelijkheden van ICT § leraren die ICT willen integreren moeten daarom competent zijn op alle drie domeinen en moeten kennis hebben van de context waarin zij lesgeven
 5. 5. Technological Knowledge •Vaardigheden om specifieke ict-toepassingen te hanteren •In staat zijn om specifieke ict-toepassingen aan te leren en op waarde te schatten •Een functioneel begrip van ICT Pedagogical knowledge Content knowledge •Voorkennis van leerlingen •Kennis van feiten, •Inzet van bronnen concepten, theorieën en •Klassenmanagement procedures •Ontwikkeling & •Verklarende kaders implementatie van lessen •“regels” voor bewijs- •Evaluatie van leerprestaties voering
 6. 6. Technological Pedagogical Technological Content Knowledge: Knowledge: Kennis over relatie tussen Kennis over relatie tussen technologie en didactiek en technologie en vakinhoud en hoe didactiek kan hoe vakinhoud op nieuwe veranderen ten gevolge manieren gepresenteerd kan van ict worden Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie
 7. 7. TPACK literatuurstudie: doel en vragen § Doel: stand van zaken met betrekking tot TPACK in wetenschappelijke literatuur § Onderzoeksvragen: 1. Wat is de wetenschappelijke basis voor TPACK? 2. Wat zijn kenmerken van TPACK voor diverse vakgebieden in het basis- en voortgezet onderwijs? 3. Hoe kunnen leraren worden ondersteund in de verwerving van TPACK? 4. Hoe meet je TPACK?
 8. 8. TPACK literatuurstudie: methode § Systematisch zoekproces § Artikelen gevonden in § Eric, Scopus en Web of Science, Psychinfo § Education, Information and Technology Library (EdITLIB van de AACE) § Wetenschappelijke publicaties van de TPACK wiki (http://www.tpack.org ) en TPACK nieuwsbrief § Zoektermen: ‘TPCK’, ‘TPACK’, ‘Technological pedagogical content knowledge’, ‘Koehler’ ‘Mishra’ ‘Harris’
 9. 9. TPACK literatuurstudie: methode § In totaal 121 referenties gevonden, waarvan abstract gescreend § Doel screening: § alleen die artikelen selecteren die expliciet over TPACK gaan § zicht krijgen op de aard van de gevonden publicaties (empirisch onderzoek, theoretische beschouwing, beschrijving van ontwerp) § zicht krijgen op de mate waarin verwacht kan worden dat het artikel een bijdrage kan leveren aan de beantwoording van de onderzoeksvragen § Van de 121 publicaties bleken er - op grond van de titel en het abstract - 76 expliciet aan het eerste criterium te voldoen
 10. 10. TPACK literatuurstudie: methode § Definitieve selectie § Alleen de artikelen uit tijdschriften met peer review (N=36) § Het artikel geeft op grond van het abstract naar verwachting tenminste op een van de onderzoeksvragen antwoord § Het artikel beschrijft empirisch onderzoek en/of het artikel geeft een theoretische beschouwing over TPACK § Op grond van deze criteria zijn 2 artikelen alsnog afgevallen en 2 artikelen niet vindbaar § Totaal 32 artikelen gelezen en geanalyseerd op basis van vooraf opgestelde vragenlijst
 11. 11. TPACK literatuurstudie: resultaten § Wetenschappelijke basis TPACK § Pedagogical Content Knowledge (“vakdidactiek”) van Shulman als uitgangspunt § Toevoeging: Context -> praktijkkennis, doceren is een complexe activiteit in een gesitueerde context, waarvoor precieze kennis van de doelgroep en de situatie nodig is § Toevoeging: Technology -> recente en snelle ontwikkeling technologie en daarmee om kunnen gaan
 12. 12. TPACK literatuurstudie: resultaten § TPACK in basis- en voortgezet onderwijs § Onderzoek naar TPACK in vakken nog in de kinderschoenen: fragmentarisch, kleinschalig en dekt niet alle vakgebieden § De leraar, zijn kennis en beslissingen ten aanzien van ICT gebruik staat centraal § In dit opzicht onderscheidt het onderzoek zich van veel vakdidactisch onderzoek, waarin meestal de focus ligt op het leren van leerlingen met behulp van ICT
 13. 13. TPACK literatuurstudie: resultaten § Voorbeelden TPACK in basis- en voortgezet onderwijs § Geschiedenis § Vakspecifieke ict-toepassing (PrimaryAccess) § Digitale documentaires bij geschiedenis in het vo § Digitale video bij geschiedenis/maatschappijleer/taal in het po § Wiskundeonderwijs § Vakspecifieke ict-toepassingen (applets, videocases, grafische rekenmachine § Taal § Maken van webteksten op wiki, weblog, etc. § Ingaan op specifieke eigenschappen van digitale teksten
 14. 14. TPACK literatuurstudie: resultaten § Ondersteuning van leraren § TPACK ontwikkelen: ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van ICT, didactiek, inhoud en met name de overlap en interactie tussen deze drie domeinen § Kant-en-klare instructie op de losse domeinen van ICT, vakdidactiek en vakinhoud weinig effectief als het uiteindelijke doel ICT-integratie is § De K in TPACK staat voor “knowledge”/kennis, maar bij ontwikkelen van TPACK ook vaardigheden en attitude nodig
 15. 15. TPACK literatuurstudie: resultaten § Ondersteuning van leraren in opleiding § Via geïntegreerde, actieve aanpak § Samenwerken aan onderzoeken van mogelijkheden ict § Samenwerken aan het ontwerpen en ontwikkelen van zinvolle “artifacten” (website, syllabus, opdrachten in een webgebaseerde omgeving, etc.) § Vanaf begin opleiding samenhang laten zien tussen kennis over specifieke ICT toepassingen en hun meerwaarde, de didactiek, de inhoud, de doelgroep (de lerenden) en de context waarin dit in praktijk gebracht moet worden
 16. 16. TPACK literatuurstudie: resultaten § Ondersteuning van leraren in opleiding § leraren in opleiding willen § starten met luisteren naar een leraar of expert § daarna bezig gaan met een authentieke taak, waarbij kennis in de praktijk toegepast wordt § daarna ervaringen delen en bediscussiëren met medestudenten § en tot slot ervaringen bespreken met een expert § TPACK als onderwerp kan impliciet of expliciet aan bod komen in de opleiding
 17. 17. TPACK literatuurstudie: resultaten § Ondersteuning van leraren tijdens nascholing § Aandachtspunten vergelijkbaar met die in de lerarenopleiding § Aansluiten bij dagelijkse praktijk van leraren, zodat ze in hun eigen comfortzone kunnen werken en die uit kunnen breiden § Learning Technology by Design of Docentontwerpteams TPACK ontwikkelen door werken aan authentieke vraagstukken over technologie, didactiek en vakinhoud en door de interactieve samenwerking tussen de deelnemers in de ontwerpteams
 18. 18. TPACK literatuurstudie: resultaten § Het meten van TPACK § Meten in kleine onderzoeken gericht op specifieke didactische aanpak of specifieke ICT-toepassing § Vragenlijsten met stellingen en open vragen over de ontwikkeling van TPACK, de specifieke didactische aanpak of de specifieke ICT-toepassing en de self-efficacy van docenten § Het TPACK-coderen van essays, (ontwerp)opdrachten, aantekeningen van groepsdiscussies, e-mailverkeer en interviews § TPACK diagram positioning § Expert assessment, peer assessment, self-assessment
 19. 19. TPACK literatuurstudie: resultaten § Het meten van TPACK § Instrumenten die minder gericht zijn op een specifieke didactische aanpak of specifieke ICT-toepassing § TPACK Survey (Schmidt, Baran, Thompson, Koehler, Shin en Mishra, 2009) § Online TPACK Survey (Archambault en Crippen, 2009) § TPACK Rubric (Harris & Hofer, 2010)
 20. 20. TPACK literatuurstudie: conclusies § Wetenschappelijk onderzoek naar TPACK nog maar net begonnen § TPACK veelbelovend, aansprekend en uitgaand van de professionaliteit van de leraar § Nog niet voldoende aandacht voor opvattingen van leraren § Uitwerking voor specifieke vakgebieden nog fragmentarisch § TPACK vooral voor vo- en minder voor po leraren? § Ontwikkelen van TPACK § actief en integraal, in langer traject (niet via 1 vak of cursus) § op basis van praktijkproblemen § in docentontwerpteams § Meten van TPACK moet verder ontwikkeld worden
 21. 21. TPACK als samenhangende didactiek? § Het kan… (blijkt uit ons praktijkonderzoek) § Door samen te werken in docentontwerpteams aan onderwijs waarin ict geïntegreerd is, § waarbij de nadruk gelegd wordt op de 3 kennisdomeinen en de overlap daartussen, § kunnen “TPACK-competente” leraren ontstaan § Ons vervolg: § Nederlandse vertaling meetinstrumenten TPACK § Praktijkonderzoek rondom TPACK en docentontwerpteams in Nederland en Vlaanderen, maar ook in Koeweit, Ghana, Tanzania, …. Meer informatie? http://www.tpacknl.nl/

×