Successfully reported this slideshow.

2013-11-27 Fisser TPACK VOR-ICT

1

Share

Loading in …3
×
1 of 48
1 of 48

2013-11-27 Fisser TPACK VOR-ICT

1

Share

Download to read offline

Het TPACK model (Koehler & Mishra, 2008) beschrijft de kennis en vaardigheden die een leraar nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs. Bij lesgeven gaat het erom dat een leraar weet wat er moet worden onderwezen (vakinhoud) en hoe dit moet worden onderwezen (vakdidactiek). Om ICT op een zinvolle manier te gebruiken in het onderwijs, moet een leraar weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ICT en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ICT versterkt.

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar TPACK. Het model, professionalisering van docenten en het meten van TPACK staan daarbij vaak centraal. In deze bijdrage wordt met name ingegaan op het meten van TPACK. Is TPACK te meten? Welke instrumenten kunnen daarbij worden gebruikt? En wat wordt er dan eigenlijk gemeten? Op basis van literatuur- en praktijkonderzoek worden voorbeelden gegeven en wordt aangegeven wat de laatste stand van zaken is op dit gebied, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Het TPACK model (Koehler & Mishra, 2008) beschrijft de kennis en vaardigheden die een leraar nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs. Bij lesgeven gaat het erom dat een leraar weet wat er moet worden onderwezen (vakinhoud) en hoe dit moet worden onderwezen (vakdidactiek). Om ICT op een zinvolle manier te gebruiken in het onderwijs, moet een leraar weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ICT en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ICT versterkt.

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar TPACK. Het model, professionalisering van docenten en het meten van TPACK staan daarbij vaak centraal. In deze bijdrage wordt met name ingegaan op het meten van TPACK. Is TPACK te meten? Welke instrumenten kunnen daarbij worden gebruikt? En wat wordt er dan eigenlijk gemeten? Op basis van literatuur- en praktijkonderzoek worden voorbeelden gegeven en wordt aangegeven wat de laatste stand van zaken is op dit gebied, zowel op nationaal als internationaal niveau.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

2013-11-27 Fisser TPACK VOR-ICT

 1. 1. TPACK, het basisingrediënt voor didactische ICT-bekwaamheid? SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Petra Fisser SLO VOR-ICT Studiedag Utrecht, 27 november 2013
 2. 2. Didactische ICT-bekwaamheid Kennisnet, Kader voor ict-bekwaamheid van leraren (2012) http://www.kennisnet.nl/themas/ict-bekwaamheid/ Praktijkvoorbeelden als bron voor professionalisering (2013) http://4w.kennisnet.nl/
 3. 3. Didactische ICT-bekwaamheid • ICT-bekwaamheid leraren – digitale basisvaardigheden – effectief ICT-gebruik • pedagogisch didactisch handelen • werken in de schoolcontext • professionele ontwikkeling
 4. 4. Didactische ICT-bekwaamheid • Didactische ICTbekwaamheid komt tot uiting in het didactische handelen met betrekking tot de inzet van ICT in de lespraktijk en het vermogen om hierover professioneel te redeneren. • Professionele redeneren over de inzet van ICT is nog beperkt.
 5. 5. ICT in het onderwijs • Moet elke docent dan maar elke technologie gebruiken die er is? – nee, natuurlijk niet, – maar hij/zij moet wel tot op zekere hoogte bewust zijn van de mogelijkheden van verschillende technologieën – en relevante (beredeneerde) keuzes kunnen maken • wel / geen technologie • welke technologie • Relevante, beredeneerde keuzes maken… maar hoe? • Op basis van eigen ervaring en expertise en met ondersteuning van anderen (collega’s, opleiders, experts, …)
 6. 6. Docenten en technologie • Elk jaar wordt opnieuw geconstateerd dat het ICT-gebruik van leerkrachten in het onderwijs groeit, maar toch achterblijft bij de verwachting die men heeft (zie bijvoorbeeld de jaarlijkse Vier in Balans Monitor van Kennisnet) • Want ondanks alle ervaringen en vorderingen van de afgelopen decennia: – Hebben docenten vaak nog onvoldoende ervaring met het gebruik van ICT – Vinden veel docenten van zichzelf dat zij niet voldoende voorbereid zijn om ICT in het onderwijs te gebruiken – Zien nog veel docenten het nut niet in van het gebruik van ICT in het onderwijs
 7. 7. Leren om ICT te gebruiken • Verschillen tussen leraren en ICT-gebruik – gevolg van individuele en technologie gerelateerde kenmerken – maar ook resultaat van een complex proces van modererende variabelen waarbij pedagogische en inhoudelijke aspecten niet los van technologische beschouwd mogen worden (Tondeur, van Braak & Valcke, 2008) – Het door Mishra en Koehler (2006) ontwikkelde Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model brengt deze aspecten samen
 8. 8. Leren om ICT te gebruiken • De kernboodschap als het gaat om het verzorgen van goed onderwijs dat ondersteund wordt met ICT is dat je rekening moet houden met – de inhoud van het vak dat je geeft (Content) – de vakdidactiek die daarbij hoort (Pedagogy) – de technologie die dit kan ondersteunen (Technology) – EN DE RELATIES TUSSEN DEZE ASPECTEN • Het TPACK model biedt een raamwerk voor de kennis en vaardigheden die een docent moet hebben om ICT te kunnen integreren in het onderwijs
 9. 9. Vakinhoud, didactiek en technologie vakinhoud (content) didactiek (pedagogy) technologie/ict (technology)
 10. 10. Het TPACK model • Koehler & Mishra (2006): – de onderwijspraktijk is gebaat bij een zorgvuldige afstemming tussen vakinhoud, didactiek en de mogelijkheden van ICT – Docenten moeten daarom competent zijn op alle drie domeinen en moeten kennis hebben van de context waarin zij lesgeven
 11. 11. Technological Knowledge •Vaardigheden om specifieke ICT-toepassingen te hanteren •In staat zijn om specifieke ICT-toepassingen aan te leren en op waarde te schatten •Een functioneel begrip van ICT Pedagogical knowledge •Voorkennis van leerlingen •Inzet van bronnen •Klassenmanagement •Ontwikkeling & implementatie van lessen •Evaluatie van leerprestaties Content knowledge •Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures •Verklarende kaders •“regels” voor bewijsvoering
 12. 12. Technological Knowledge in Kennisbasis ICT •De docent toont aan dat hij: •over algemene kennis van ICT beschikt en de vaardigheden ten aanzien van •bestandsbeheer beheerst; •diverse hardware (beamer, digitaal schoolbord, digitale foto/videocamera) kan •bedienen en aansluiten op de computer; •kan omgaan met een tekstverwerker; •etc.
 13. 13. Technological Pedagogical Knowledge: Hoe didactiek verandert ten gevolge van ICT Technological Content Knowledge: Hoe de vakinhoud verandert ten gevolge van ICT Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de docent heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie
 14. 14. Technological Pedagogical Knowledge in Kennisbasis ICT •De docent toont aan dat hij: • ICT middelen in verschillende, daarvoor geschikte, onderwijssituaties/activiteiten kan gebruiken en zijn keus kan beredeneren; • digitale leermiddelen kan inzetten om leerlingen te motiveren en stimuleren; •Een (a)synchrone online discussie kan organiseren en modereren •etc. Technological Content Knowledge in Kennisbasis ICT •De docent toont aan dat hij: •gebruik maakt van diverse vindplaatsen van digitaal leermateriaal en in staat is om hieruit zijn eigen (digitale, interactieve) leereenheid te arrangeren; •etc.
 15. 15. TPACK • TPACK gaat dus verder dan de drie kerngebieden vakinhoud, vakdidactiek en technologie, het gaat om de interactie tussen de verschillende kerngebieden  Aandachtspunten:  Er is geen beste oplossing die geldt voor elke docent, elk vak, of elke onderwijsvisie  De vaardigheid van de docent om te “spelen” met de kerngebieden en het overlap tussen de gebieden is van groot belang  Het negeren van deze complexiteit leidt tot te makkelijke oplossingen of mislukkingen
 16. 16. Gebruik van het TPACK model • Als leidraad om ervoor te zorgen dat er altijd een zorgvuldige afstemming plaatsvindt tussen vakinhoud, vakdidactiek en de mogelijkheden van ICT • De uitwerking van het TPACK concept op het niveau van vakken geeft aanwijzingen voor de inhoudelijke inrichting van opleidingstrajecten, waarin ICT een geïntegreerd onderdeel is van vakdidactische professionalisering voor zowel toekomstige als zittende docenten • Maar waar moeten we starten? • Meten is weten!
 17. 17. Het meten van TPACK • Verschillende redenen om te meten • Praktijkgerelateerd: – – – – – nulmeting / benchmark bijsturen tijdens professionaliseringstraject verschil na professionaliseringstraject Beoordelen of bespreken van ontwikkeld materiaal Beoordelen of bespreken van technologiegebruik in het klaslokaal – …..
 18. 18. Het meten van TPACK • Verschillende instrumenten, in te delen in twee categorieën – zelfbeoordeling door middel van een vragenlijst – beoordeling op basis van prestatie
 19. 19. TPACK - zelfbeoordeling • Vragenlijst zelf-ingeschatte kennis • Meest gebruikte: TPACK Survey (Schmidt et al., 2009) • Items corresponderen met de zeven domeinen van TPACK
 20. 20. TPACK - zelfbeoordeling • TPACK Survey veel gebruikt – betrouwbaar – beschikbaar – aanpasbaar • Vooral gericht op – zelf-ingeschatte kennis (en vaardigheden) – de zeven aparte domeinen binnen TPACK (maar….factor analyse reproduceert de zeven domeinen meestal niet!)
 21. 21. TPACK - zelfbeoordeling • Nadelen TPACK Survey – geen aandacht voor attitude – geen aandacht voor opvattingen over onderwijs – weinig aandacht voor professioneel redeneren
 22. 22. TPACK - prestatie • Beoordelen van – lesvoorbereidingsformulieren – materialen (artefacten) – taken (ontwerpen, uitleggen, redeneren) – lespraktijk • Door middel van rubrics – TPK, TCK, TPCK – “fit”
 23. 23. Harris, Grandgenett & Hofer (2010)
 24. 24. TPACK - prestatie • Rubrics van Harris, Grandgenett & Hofer worden wel gebruikt – betrouwbaar – toepasbaar bij verschillende prestaties • Maar minder populair dan de TPACK Survey – reden?
 25. 25. Welk instrument gebruiken? • In ieder geval van belang – meten met verschillende soorten instrumenten – combinatie van zelfinschatting, gepland ICTgebruik en daadwerkelijk ICT-gebruik – meten over een lagere periode
 26. 26. Instrumenten in combinatie, een voorbeeld • Nulmeting – vragenlijst TPACK – observatie in de klas (zelfingeschatte kennis) (daadwerkelijke prestatie) • Interventie 1 (ontwerp en voer uit) – – – – Lesvoorbereiding Lesmateriaal Observatie in de klas Vragenlijst TPACK (geplande prestatie) (daadwerkelijke prestatie) (daadwerkelijke prestatie) (zelfingeschatte kennis) • Interventie 2 (reflecteer en reviseer) – Lesvoorbereiding – Lesmateriaal – Observatie in de klas (geplande prestatie) (daadwerkelijke prestatie) (daadwerkelijke prestatie) • Nameting – Vragenlijst TPACK (zelfingeschatte kennis)
 27. 27. Maar… • Er waren 2 redenen om TPACK te meten 1. praktijkgerelateerd 2. onderzoek!
 28. 28. Het meten van TPACK • Verschillende redenen om te meten • Onderzoeksgerelateerd: – Verschillende ideeën over TPACK
 29. 29. Recent onderzoek • Universiteit Twente • Universiteit Gent • Presentatie maart 2013 • Zie ook 4W Uitgave 2-2013
 30. 30. Aim of the study: Empirical exploration of the TPACK model  Can we reproduce the distinguished constructs of the TPACK conceptual framework as represented in the Venn diagram with our data?  If not:  can we unravel the model?  can we find new constructs?  can we develop a new instrument that measures the self-perception of (pre-service) teachers?
 31. 31. Why this study?  We became fascinated by  the attractiveness of the model  the acceptance of the model by teachers  but also by the complexity of the model (and what’s behind it)  We worked on  Survey for pre-service teachers  Professional development for in-service teachers  Literature review (JCAL, 2012)  Discussions/debates/presentations
 32. 32. We all know the TPACK model: “At the heart of good teaching with technology are three core components: content, pedagogy, and technology, plus the relationships among and between them.” (Koehler & Mishra, 2006)
 33. 33. The context of the study The Netherlands Flanders, Belgium Pre-service teachers Teacher educators Use of technology in the science domain Use of technology in different domains Sample: - 287 pre-service teachers - age 16-24 - 24% male, 76% female - distributed over 4 years of study Sample: - 146 teacher educators - age 26-61 - 29% male, 71% female - 1-38 years experience as teacher educator Instrument: TPACK Survey (Schmidt et al., 2009), all items Instrument: TPACK Survey (Schmidt et al., 2009), T-related items
 34. 34. Results (NL), reliability  Reliability all TPACK-items together: Cronbach’s α = 0.92  Reliability for all categories within the TPACK Survey: Domain Cronbach’s α TK .90 PK .75 CK .74 PCK .63 TCK .85 TPK .72 TPCK .83 Models .73
 35. 35. Results (NL), factor analysis  Factor analysis  Can we measure TPACK by asking questions for each of the 7 TPACK domains?  Are we measuring the 7 TPACK domains?  Exploratory factor analysis (PC, Varimax) revealed 11 factors, 68% of variance explained  Further analysis of the factors lead to forcing to 7 factors, 58% of variance explained.  But… are these 7 factors the same as the 7 TPACK-domains??
 36. 36. Results (NL), factor analysis factor Items in factor Name factor Reliability Cronbach’s α 1 TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 Technological Knowledge .90 2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 Pedagogical Knowledge .75 3 CK1 CK2 CK3 PCK1 PCK2 Pedagogical Science Content Knowledge .80 4 TCK1 TCK2 TCK3 TCK4 TCK5 TCK6 TPK1 TPK2 TPCK2 TPCK3 TPCK4 TPCK6 Technological & Pedagogical enhanced Science Content Knowledge .88 5 TPK3 TPK4 TPK5 TPCK1 TPCK5 Critically applying learned TPACK .73 6 Model1 Model2 Model3 Model4 Role models of TPACK .73 7 TPCK7 TPCK8 TPCK9 TPCK10 TPACK Leadership .89
 37. 37. Results (NL), first findings  Yes: TK and PK (and “role models”)  No: CK, PCK, TCK, TPK and TPCK  CK and PCK are combined  TCK is combined with some of the TPK and some of the TPCK items and form a “Core TPACK” dimension  The other TPK and TPCK items are combined and form a scale “critically thinking about what you learned in your study before applying it”  Except for 4 TPCK items that form a “TPACK Leadership” scale
 38. 38. Results (NL), focusing on the T-related items factor Items in factor Name factor Reliability Cronbach’s α 1 TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 Technological Knowledge .90 2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 Pedagogical Knowledge .75 3 CK1 CK2 CK3 PCK1 PCK2 Pedagogical Science Content Knowledge .80 4 TCK1 TCK2 TCK3 TCK4 TCK5 TCK6 TPK1 TPK2 TPCK2 TPCK3 TPCK4 TPCK6 Technological & Pedagogical enhanced Science Content Knowledge .88 5 TPK3 TPK4 TPK5 TPCK1 TPCK5 Critically applying learned TPACK .73 6 Model1 Model2 Model3 Model4 Role models of TPACK .73 7 TPCK7 TPCK8 TPCK9 TPCK10 TPACK Leadership .89
 39. 39. Using the NL-results in the Flanders study  Survey for teacher educators  Only the T-related items from the TPACK Survey  Specific science-related items were left out, all items were transformed to “your content area”  Reliability all TPACK-items together: Cronbach’s α = 0.97  Reliability for all categories within the TPACK Survey: Domain Cronbach’s α TK .95 TCK .92 TPK .83 TPCK .96
 40. 40. Results (FL)  Goal: Confirmatory Factor Analysis on the NL-data  First: doing the Factor analysis again on the NL-data with only the TPACK Survey items that were included in the FL-survey: factor Items in factor Name factor Reliability Cronbach’s α 1 TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 TK .90 2 TCK1 TCK2 TCK3 TCK4 TPK1 TPK2 (TPCK1) TCK & TPK .85 3 TPCK1 TPCK2 TPCK3 TPCK4 TPCK5 TPCK6 (TPCK1) TPCK .77
 41. 41. Results (FL)  Next, the Confirmatory Factor Analysis:  Yes, there is a good fit:  But:  the correlations between the factors are also very high,  a 1- or 2-factor solution might be possible*
 42. 42. Unraveling the TPACK model  When it comes to technology integration…  Factors:  TK, TPK/TCK, & TPCK  or… TK & TPK/TCK/TPCK?  or… TK/TPK/TCK/TPCK?  The integration of the domains as described by Koehler & Mishra go beyond the 3 circles and the overlapping areas!  But what does that mean?
 43. 43. TK, TPK/TCK, & TPCK  TK items are very general: “I know how to solve my own technical problems”, “I can learn technology easily”, “I keep up with important new technologies”  TPK and TCK items are much more related to (the preparation of) lessons: “I can choose technologies that enhance the teaching approaches for a lesson” and “I can choose technologies that enhance the content for a lesson”  TPCK items are related to lessons and activities in the classroom: “I can teach lessons that appropriately combine science, technologies, and teaching approaches”, “I can select technologies to use in my classroom that enhance what I teach, how I teach, and what students learn”
 44. 44. Getting closer to TPACK Core  Propositions: 1. TK is conditional for TCK, TPK and TPCK (Voogt, Fisser, Gibson, Knezek & Tondeur, 2012) (& recent regression analysis) 2. The combination of TPK, TCK and TPCK is the heart (or the core) of the model (TPACK Core) And if you take a close look.. It has been there the whole time! 
 45. 45. Onderzoek naar TPACK • Wat is TPACK? • Is het mogelijk om te komen tot een “common understanding”? • Moeten instrumenten aangevuld worden om recht te doen aan kennis over het belang van attitude en opvattingen? • Of moet dit wel aan bod komen in professionalisering, maar niet in de meetinstrumenten?
 46. 46. Tijdens de workshop vanmiddag • Kijken naar twee bestaande instrumenten • Op basis van wat je vandaag hoort van Karel, Natasa en van mij: – waarde van de instrumenten? – toepasbaarheid? – zou je ze gebruiken? – mogelijke aanpassingen?
 47. 47. Meer weten? • Petra Fisser – p.fisser@slo.nl – http://www.tpack.nl/

×