SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
TPACK, het basisingrediënt voor
didactische ICT-bekwaamheid?
SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Petra Fisser
SLO
VOR-ICT Studiedag
Utrecht, 27 november 2013
Didactische ICT-bekwaamheid

Kennisnet, Kader voor ict-bekwaamheid
van leraren (2012)
http://www.kennisnet.nl/themas/ict-bekwaamheid/

Praktijkvoorbeelden als bron voor
professionalisering (2013)
http://4w.kennisnet.nl/
Didactische ICT-bekwaamheid
• ICT-bekwaamheid leraren
– digitale basisvaardigheden
– effectief ICT-gebruik
• pedagogisch didactisch handelen
• werken in de schoolcontext
• professionele ontwikkeling
Didactische ICT-bekwaamheid
• Didactische ICTbekwaamheid komt tot
uiting in het
didactische handelen
met betrekking tot de
inzet van ICT in de
lespraktijk en het
vermogen om hierover
professioneel te
redeneren.
• Professionele
redeneren over de
inzet van ICT is nog
beperkt.
ICT in het onderwijs
• Moet elke docent dan maar elke technologie gebruiken die er is?
– nee, natuurlijk niet,
– maar hij/zij moet wel tot op zekere hoogte bewust zijn van de
mogelijkheden van verschillende technologieën
– en relevante (beredeneerde) keuzes kunnen maken
• wel / geen technologie
• welke technologie

• Relevante, beredeneerde keuzes maken… maar hoe?
• Op basis van eigen ervaring en expertise en met ondersteuning van
anderen (collega’s, opleiders, experts, …)
Docenten en technologie
• Elk jaar wordt opnieuw geconstateerd dat het ICT-gebruik van
leerkrachten in het onderwijs groeit, maar toch achterblijft bij de
verwachting die men heeft
(zie bijvoorbeeld de jaarlijkse Vier in Balans Monitor van Kennisnet)
• Want ondanks alle ervaringen en vorderingen van de afgelopen decennia:
– Hebben docenten vaak nog onvoldoende ervaring met
het gebruik van ICT
– Vinden veel docenten van zichzelf dat zij niet voldoende
voorbereid zijn om ICT in het onderwijs te gebruiken
– Zien nog veel docenten het nut niet in van het gebruik van
ICT in het onderwijs
Leren om ICT te gebruiken
• Verschillen tussen leraren en ICT-gebruik
– gevolg van individuele en technologie gerelateerde kenmerken
– maar ook resultaat van een complex proces van modererende
variabelen waarbij pedagogische en inhoudelijke aspecten niet los van
technologische beschouwd mogen worden (Tondeur, van Braak &
Valcke, 2008)
– Het door Mishra en Koehler (2006) ontwikkelde Technological
Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model brengt deze aspecten
samen
Leren om ICT te gebruiken
• De kernboodschap als het gaat om het verzorgen van goed onderwijs dat
ondersteund wordt met ICT is dat je rekening moet houden met
– de inhoud van het vak dat je geeft (Content)
– de vakdidactiek die daarbij hoort (Pedagogy)
– de technologie die dit kan ondersteunen (Technology)
– EN DE RELATIES TUSSEN DEZE ASPECTEN
• Het TPACK model biedt een raamwerk voor de kennis en vaardigheden die
een docent moet hebben om ICT te kunnen integreren in het onderwijs
Vakinhoud, didactiek en technologie

vakinhoud
(content)

didactiek
(pedagogy)

technologie/ict
(technology)
Het TPACK model
• Koehler & Mishra (2006):
– de onderwijspraktijk is
gebaat bij een
zorgvuldige afstemming
tussen vakinhoud,
didactiek en de
mogelijkheden van ICT
– Docenten moeten
daarom competent zijn
op alle drie domeinen en
moeten kennis hebben
van de context waarin zij
lesgeven
Technological Knowledge
•Vaardigheden om specifieke ICT-toepassingen te hanteren
•In staat zijn om specifieke ICT-toepassingen aan te leren
en op waarde te schatten
•Een functioneel begrip van ICT

Pedagogical knowledge
•Voorkennis van leerlingen
•Inzet van bronnen
•Klassenmanagement
•Ontwikkeling &
implementatie van lessen
•Evaluatie van leerprestaties

Content knowledge
•Kennis van feiten,
concepten, theorieën en
procedures
•Verklarende kaders
•“regels” voor bewijsvoering
Technological Knowledge in Kennisbasis ICT
•De docent toont aan dat hij:
•over algemene kennis van ICT beschikt en de
vaardigheden ten aanzien van
•bestandsbeheer beheerst;
•diverse hardware (beamer, digitaal schoolbord,
digitale foto/videocamera) kan
•bedienen en aansluiten op de computer;
•kan omgaan met een tekstverwerker;
•etc.
Technological Pedagogical
Knowledge:
Hoe didactiek verandert ten
gevolge van ICT

Technological Content
Knowledge:
Hoe de vakinhoud verandert
ten gevolge van ICT

Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de docent
heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie
Technological Pedagogical
Knowledge in Kennisbasis ICT
•De docent toont aan dat hij:
• ICT middelen in
verschillende, daarvoor
geschikte,
onderwijssituaties/activiteiten kan
gebruiken en zijn keus kan
beredeneren;
• digitale leermiddelen kan
inzetten om leerlingen te
motiveren en stimuleren;
•Een (a)synchrone online
discussie kan organiseren en
modereren
•etc.

Technological Content
Knowledge in Kennisbasis
ICT
•De docent toont aan dat hij:
•gebruik maakt van diverse
vindplaatsen van digitaal
leermateriaal en in staat is
om hieruit
zijn eigen (digitale,
interactieve) leereenheid te
arrangeren;
•etc.
TPACK
• TPACK gaat dus verder dan de drie kerngebieden vakinhoud, vakdidactiek
en technologie, het gaat om de interactie tussen de verschillende
kerngebieden
 Aandachtspunten:
 Er is geen beste oplossing die geldt
voor elke docent, elk vak, of elke
onderwijsvisie
 De vaardigheid van de docent om te
“spelen” met de kerngebieden en het
overlap tussen de gebieden is van
groot belang
 Het negeren van deze complexiteit
leidt tot te makkelijke oplossingen of
mislukkingen
Gebruik van het TPACK model
• Als leidraad om ervoor te zorgen dat er altijd een zorgvuldige afstemming
plaatsvindt tussen vakinhoud, vakdidactiek en de mogelijkheden van ICT
• De uitwerking van het TPACK concept op het niveau van vakken geeft
aanwijzingen voor de inhoudelijke inrichting van opleidingstrajecten,
waarin ICT een geïntegreerd onderdeel is van vakdidactische
professionalisering voor zowel toekomstige als zittende docenten
• Maar waar moeten we starten?
• Meten is weten!
Het meten van TPACK
• Verschillende redenen om te meten
• Praktijkgerelateerd:
–
–
–
–
–

nulmeting / benchmark
bijsturen tijdens professionaliseringstraject
verschil na professionaliseringstraject
Beoordelen of bespreken van ontwikkeld materiaal
Beoordelen of bespreken van technologiegebruik in
het klaslokaal
– …..
Het meten van TPACK
• Verschillende instrumenten, in te delen in
twee categorieën
– zelfbeoordeling door middel van een vragenlijst
– beoordeling op basis van prestatie
TPACK - zelfbeoordeling
• Vragenlijst zelf-ingeschatte kennis
• Meest gebruikte: TPACK Survey (Schmidt et
al., 2009)
• Items
corresponderen
met de zeven
domeinen van
TPACK
TPACK - zelfbeoordeling
• TPACK Survey veel gebruikt
– betrouwbaar
– beschikbaar
– aanpasbaar

• Vooral gericht op
– zelf-ingeschatte kennis (en vaardigheden)
– de zeven aparte domeinen binnen TPACK
(maar….factor analyse reproduceert de zeven
domeinen meestal niet!)
TPACK - zelfbeoordeling
• Nadelen TPACK Survey
– geen aandacht voor attitude
– geen aandacht voor opvattingen over onderwijs
– weinig aandacht voor professioneel redeneren
TPACK - prestatie
• Beoordelen van
– lesvoorbereidingsformulieren
– materialen (artefacten)
– taken (ontwerpen, uitleggen, redeneren)
– lespraktijk

• Door middel van rubrics
– TPK, TCK, TPCK
– “fit”
Harris,
Grandgenett
& Hofer
(2010)
TPACK - prestatie
• Rubrics van Harris, Grandgenett & Hofer
worden wel gebruikt
– betrouwbaar
– toepasbaar bij verschillende prestaties

• Maar minder populair dan de TPACK Survey
– reden?
Welk instrument gebruiken?
• In ieder geval van belang
– meten met verschillende soorten instrumenten
– combinatie van zelfinschatting, gepland ICTgebruik en daadwerkelijk ICT-gebruik
– meten over een lagere periode
Instrumenten in combinatie,
een voorbeeld
• Nulmeting
– vragenlijst TPACK
– observatie in de klas

(zelfingeschatte kennis)
(daadwerkelijke prestatie)

• Interventie 1 (ontwerp en voer uit)
–
–
–
–

Lesvoorbereiding
Lesmateriaal
Observatie in de klas
Vragenlijst TPACK

(geplande prestatie)
(daadwerkelijke prestatie)
(daadwerkelijke prestatie)
(zelfingeschatte kennis)

• Interventie 2 (reflecteer en reviseer)
– Lesvoorbereiding
– Lesmateriaal
– Observatie in de klas

(geplande prestatie)
(daadwerkelijke prestatie)
(daadwerkelijke prestatie)

• Nameting
– Vragenlijst TPACK

(zelfingeschatte kennis)
Maar…
• Er waren 2 redenen om TPACK te meten
1. praktijkgerelateerd
2. onderzoek!
Het meten van TPACK
• Verschillende redenen om te meten
• Onderzoeksgerelateerd:
– Verschillende ideeën over TPACK
Recent onderzoek
• Universiteit Twente
• Universiteit Gent
• Presentatie maart 2013
• Zie ook 4W Uitgave 2-2013
Aim of the study: Empirical exploration of the TPACK model
 Can we reproduce the distinguished
constructs of the TPACK conceptual
framework as represented in the Venn
diagram with our data?
 If not:
 can we unravel the model?
 can we find new constructs?

 can we develop a new instrument that
measures the self-perception of
(pre-service) teachers?
Why this study?
 We became fascinated by
 the attractiveness of the model
 the acceptance of the model by teachers
 but also by the complexity of the model (and what’s behind it)
 We worked on
 Survey for pre-service teachers
 Professional development for
in-service teachers
 Literature review (JCAL, 2012)
 Discussions/debates/presentations
We all know the TPACK model:

“At the heart of good teaching with technology
are three core components:
content, pedagogy, and technology,
plus the relationships
among and between them.”
(Koehler & Mishra, 2006)
The context of the study
The Netherlands

Flanders, Belgium

Pre-service teachers

Teacher educators

Use of technology in the science
domain

Use of technology in different
domains

Sample:
- 287 pre-service teachers
- age 16-24
- 24% male, 76% female
- distributed over 4 years of
study

Sample:
- 146 teacher educators
- age 26-61
- 29% male, 71% female
- 1-38 years experience as
teacher educator

Instrument: TPACK Survey
(Schmidt et al., 2009), all items

Instrument: TPACK Survey
(Schmidt et al., 2009), T-related
items
Results (NL), reliability
 Reliability all TPACK-items together: Cronbach’s α = 0.92
 Reliability for all categories within
the TPACK Survey:

Domain

Cronbach’s α

TK

.90

PK

.75

CK

.74

PCK

.63

TCK

.85

TPK

.72

TPCK

.83

Models

.73
Results (NL), factor analysis
 Factor analysis
 Can we measure TPACK by asking questions for each of the
7 TPACK domains?

 Are we measuring the 7 TPACK domains?
 Exploratory factor analysis (PC, Varimax) revealed 11 factors,
68% of variance explained
 Further analysis of the factors lead to forcing to 7 factors, 58% of
variance explained.
 But… are these 7 factors the same as the 7 TPACK-domains??
Results (NL), factor analysis
factor

Items in factor

Name factor

Reliability
Cronbach’s α

1

TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7

Technological
Knowledge

.90

2

PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7

Pedagogical Knowledge

.75

3

CK1 CK2 CK3 PCK1 PCK2

Pedagogical Science
Content Knowledge

.80

4

TCK1 TCK2 TCK3 TCK4 TCK5 TCK6
TPK1 TPK2
TPCK2 TPCK3 TPCK4 TPCK6

Technological &
Pedagogical enhanced
Science Content
Knowledge

.88

5

TPK3 TPK4 TPK5
TPCK1 TPCK5

Critically applying
learned TPACK

.73

6

Model1 Model2 Model3 Model4

Role models of TPACK

.73

7

TPCK7 TPCK8 TPCK9 TPCK10

TPACK Leadership

.89
Results (NL), first findings
 Yes: TK and PK (and “role models”)
 No: CK, PCK, TCK, TPK and TPCK
 CK and PCK are combined
 TCK is combined with some of the TPK and some of the TPCK
items and form a “Core TPACK” dimension
 The other TPK and TPCK items are combined and form a scale
“critically thinking about what you learned in your study before
applying it”
 Except for 4 TPCK items that form a “TPACK Leadership” scale
Results (NL), focusing on the T-related items
factor

Items in factor

Name factor

Reliability
Cronbach’s α

1

TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7

Technological
Knowledge

.90

2

PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7

Pedagogical Knowledge

.75

3

CK1 CK2 CK3 PCK1 PCK2

Pedagogical Science
Content Knowledge

.80

4

TCK1 TCK2 TCK3 TCK4 TCK5 TCK6
TPK1 TPK2
TPCK2 TPCK3 TPCK4 TPCK6

Technological &
Pedagogical enhanced
Science Content
Knowledge

.88

5

TPK3 TPK4 TPK5
TPCK1 TPCK5

Critically applying
learned TPACK

.73

6

Model1 Model2 Model3 Model4

Role models of TPACK

.73

7

TPCK7 TPCK8 TPCK9 TPCK10

TPACK Leadership

.89
Using the NL-results in the Flanders study
 Survey for teacher educators
 Only the T-related items from the TPACK Survey
 Specific science-related items were left out, all items were transformed
to “your content area”
 Reliability all TPACK-items together: Cronbach’s α = 0.97
 Reliability for all categories within
the TPACK Survey:

Domain

Cronbach’s α

TK

.95

TCK

.92

TPK

.83

TPCK

.96
Results (FL)
 Goal: Confirmatory Factor Analysis on the NL-data
 First: doing the Factor analysis again on the NL-data with only the
TPACK Survey items that were included in the FL-survey:
factor

Items in factor

Name factor

Reliability
Cronbach’s α

1

TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7

TK

.90

2

TCK1 TCK2 TCK3 TCK4
TPK1 TPK2
(TPCK1)

TCK & TPK

.85

3

TPCK1 TPCK2 TPCK3 TPCK4
TPCK5 TPCK6
(TPCK1)

TPCK

.77
Results (FL)
 Next, the Confirmatory
Factor Analysis:

 Yes, there is a good fit:
 But:
 the correlations
between the factors
are also very high,
 a 1- or 2-factor
solution might be
possible*
Unraveling the TPACK model
 When it comes to technology integration…
 Factors:
 TK, TPK/TCK, & TPCK
 or… TK & TPK/TCK/TPCK?
 or… TK/TPK/TCK/TPCK?
 The integration of the domains as described by Koehler & Mishra go
beyond the 3 circles and the overlapping areas!
 But what does that mean?
TK, TPK/TCK, & TPCK
 TK items are very general:
“I know how to solve my own technical problems”, “I can learn
technology easily”, “I keep up with important new technologies”

 TPK and TCK items are much more related to (the preparation of)
lessons:
“I can choose technologies that enhance the teaching approaches for
a lesson” and “I can choose technologies that enhance the content for
a lesson”
 TPCK items are related to lessons and activities in the classroom:
“I can teach lessons that appropriately combine science, technologies,
and teaching approaches”, “I can select technologies to use in my
classroom that enhance what I teach, how I teach, and what students
learn”
Getting closer to TPACK Core
 Propositions:
1. TK is conditional for TCK, TPK and TPCK
(Voogt, Fisser, Gibson, Knezek & Tondeur, 2012)
(& recent regression analysis)
2. The combination of TPK, TCK and TPCK is the heart (or the core)
of the model (TPACK Core)

And if you take a close look..
It has been there the whole time!

Onderzoek naar TPACK
• Wat is TPACK?
• Is het mogelijk om te komen tot een
“common understanding”?
• Moeten instrumenten aangevuld worden om
recht te doen aan kennis over het belang van
attitude en opvattingen?
• Of moet dit wel aan bod komen in
professionalisering, maar niet in de
meetinstrumenten?
Tijdens de workshop vanmiddag
• Kijken naar twee bestaande instrumenten
• Op basis van wat je vandaag hoort van Karel,
Natasa en van mij:
– waarde van de instrumenten?
– toepasbaarheid?
– zou je ze gebruiken?
– mogelijke aanpassingen?
Meer weten?
• Petra Fisser
– p.fisser@slo.nl
– http://www.tpack.nl/

More Related Content

More from Petra Fisser

Digitale Geletterdheid - Workshop
Digitale Geletterdheid - WorkshopDigitale Geletterdheid - Workshop
Digitale Geletterdheid - WorkshopPetra Fisser
 
Computational Thinking - Symposium
Computational Thinking - SymposiumComputational Thinking - Symposium
Computational Thinking - SymposiumPetra Fisser
 
2015-01-20 21st century skills in the Netherlands
2015-01-20 21st century skills in the Netherlands2015-01-20 21st century skills in the Netherlands
2015-01-20 21st century skills in the NetherlandsPetra Fisser
 
2014-03-20 Fisser Strijker Muller SITE PLD3
2014-03-20 Fisser Strijker Muller SITE PLD32014-03-20 Fisser Strijker Muller SITE PLD3
2014-03-20 Fisser Strijker Muller SITE PLD3Petra Fisser
 
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijsWorkshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijsPetra Fisser
 
Capacity building for 21st century learning in secondary schools in Africa
Capacity building for 21st century learning in secondary schools in AfricaCapacity building for 21st century learning in secondary schools in Africa
Capacity building for 21st century learning in secondary schools in AfricaPetra Fisser
 
2013-03-27 SITE TPACK symposium
2013-03-27 SITE TPACK symposium2013-03-27 SITE TPACK symposium
2013-03-27 SITE TPACK symposiumPetra Fisser
 
2013-03-26 Learning vocabulary through a serious game
2013-03-26 Learning vocabulary through a serious game2013-03-26 Learning vocabulary through a serious game
2013-03-26 Learning vocabulary through a serious gamePetra Fisser
 
2012-07-03 Fisser Voogt Bom IFIP Taaltreffers
2012-07-03 Fisser Voogt Bom IFIP Taaltreffers2012-07-03 Fisser Voogt Bom IFIP Taaltreffers
2012-07-03 Fisser Voogt Bom IFIP TaaltreffersPetra Fisser
 
2012-03-15 Fisser TPACK VVOB
2012-03-15 Fisser TPACK VVOB2012-03-15 Fisser TPACK VVOB
2012-03-15 Fisser TPACK VVOBPetra Fisser
 
201203-07 SITE Roundtable Word Score
201203-07 SITE Roundtable Word Score201203-07 SITE Roundtable Word Score
201203-07 SITE Roundtable Word ScorePetra Fisser
 
2012-03-05 SITE TPACK Symposium
2012-03-05 SITE TPACK Symposium2012-03-05 SITE TPACK Symposium
2012-03-05 SITE TPACK SymposiumPetra Fisser
 
2011-10-03 fisser marchet tpack
2011-10-03 fisser marchet tpack2011-10-03 fisser marchet tpack
2011-10-03 fisser marchet tpackPetra Fisser
 
2011-06-29 Fisser Geocaching and Educaching
2011-06-29 Fisser Geocaching and Educaching2011-06-29 Fisser Geocaching and Educaching
2011-06-29 Fisser Geocaching and EducachingPetra Fisser
 
2011-06-09 Fisser TPACK ORD
2011-06-09 Fisser TPACK ORD2011-06-09 Fisser TPACK ORD
2011-06-09 Fisser TPACK ORDPetra Fisser
 
2011 04-21 fisser tpack kennisnet vlootschouw
2011 04-21 fisser tpack kennisnet vlootschouw2011 04-21 fisser tpack kennisnet vlootschouw
2011 04-21 fisser tpack kennisnet vlootschouwPetra Fisser
 
2011 03-10 fisser voogt ormel velthuis tondeur tpack-stebi
2011 03-10 fisser voogt ormel velthuis tondeur tpack-stebi2011 03-10 fisser voogt ormel velthuis tondeur tpack-stebi
2011 03-10 fisser voogt ormel velthuis tondeur tpack-stebiPetra Fisser
 
2011 03-10 alayyar fisser voogt measuring tpack site
2011 03-10 alayyar fisser voogt measuring tpack site2011 03-10 alayyar fisser voogt measuring tpack site
2011 03-10 alayyar fisser voogt measuring tpack sitePetra Fisser
 
2010-03-06 Fisser Voogt Taaltreffers IFIP
2010-03-06 Fisser Voogt Taaltreffers IFIP2010-03-06 Fisser Voogt Taaltreffers IFIP
2010-03-06 Fisser Voogt Taaltreffers IFIPPetra Fisser
 
21st Century Skills & TPACK (Workshop)
21st Century Skills & TPACK (Workshop)21st Century Skills & TPACK (Workshop)
21st Century Skills & TPACK (Workshop)Petra Fisser
 

More from Petra Fisser (20)

Digitale Geletterdheid - Workshop
Digitale Geletterdheid - WorkshopDigitale Geletterdheid - Workshop
Digitale Geletterdheid - Workshop
 
Computational Thinking - Symposium
Computational Thinking - SymposiumComputational Thinking - Symposium
Computational Thinking - Symposium
 
2015-01-20 21st century skills in the Netherlands
2015-01-20 21st century skills in the Netherlands2015-01-20 21st century skills in the Netherlands
2015-01-20 21st century skills in the Netherlands
 
2014-03-20 Fisser Strijker Muller SITE PLD3
2014-03-20 Fisser Strijker Muller SITE PLD32014-03-20 Fisser Strijker Muller SITE PLD3
2014-03-20 Fisser Strijker Muller SITE PLD3
 
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijsWorkshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
 
Capacity building for 21st century learning in secondary schools in Africa
Capacity building for 21st century learning in secondary schools in AfricaCapacity building for 21st century learning in secondary schools in Africa
Capacity building for 21st century learning in secondary schools in Africa
 
2013-03-27 SITE TPACK symposium
2013-03-27 SITE TPACK symposium2013-03-27 SITE TPACK symposium
2013-03-27 SITE TPACK symposium
 
2013-03-26 Learning vocabulary through a serious game
2013-03-26 Learning vocabulary through a serious game2013-03-26 Learning vocabulary through a serious game
2013-03-26 Learning vocabulary through a serious game
 
2012-07-03 Fisser Voogt Bom IFIP Taaltreffers
2012-07-03 Fisser Voogt Bom IFIP Taaltreffers2012-07-03 Fisser Voogt Bom IFIP Taaltreffers
2012-07-03 Fisser Voogt Bom IFIP Taaltreffers
 
2012-03-15 Fisser TPACK VVOB
2012-03-15 Fisser TPACK VVOB2012-03-15 Fisser TPACK VVOB
2012-03-15 Fisser TPACK VVOB
 
201203-07 SITE Roundtable Word Score
201203-07 SITE Roundtable Word Score201203-07 SITE Roundtable Word Score
201203-07 SITE Roundtable Word Score
 
2012-03-05 SITE TPACK Symposium
2012-03-05 SITE TPACK Symposium2012-03-05 SITE TPACK Symposium
2012-03-05 SITE TPACK Symposium
 
2011-10-03 fisser marchet tpack
2011-10-03 fisser marchet tpack2011-10-03 fisser marchet tpack
2011-10-03 fisser marchet tpack
 
2011-06-29 Fisser Geocaching and Educaching
2011-06-29 Fisser Geocaching and Educaching2011-06-29 Fisser Geocaching and Educaching
2011-06-29 Fisser Geocaching and Educaching
 
2011-06-09 Fisser TPACK ORD
2011-06-09 Fisser TPACK ORD2011-06-09 Fisser TPACK ORD
2011-06-09 Fisser TPACK ORD
 
2011 04-21 fisser tpack kennisnet vlootschouw
2011 04-21 fisser tpack kennisnet vlootschouw2011 04-21 fisser tpack kennisnet vlootschouw
2011 04-21 fisser tpack kennisnet vlootschouw
 
2011 03-10 fisser voogt ormel velthuis tondeur tpack-stebi
2011 03-10 fisser voogt ormel velthuis tondeur tpack-stebi2011 03-10 fisser voogt ormel velthuis tondeur tpack-stebi
2011 03-10 fisser voogt ormel velthuis tondeur tpack-stebi
 
2011 03-10 alayyar fisser voogt measuring tpack site
2011 03-10 alayyar fisser voogt measuring tpack site2011 03-10 alayyar fisser voogt measuring tpack site
2011 03-10 alayyar fisser voogt measuring tpack site
 
2010-03-06 Fisser Voogt Taaltreffers IFIP
2010-03-06 Fisser Voogt Taaltreffers IFIP2010-03-06 Fisser Voogt Taaltreffers IFIP
2010-03-06 Fisser Voogt Taaltreffers IFIP
 
21st Century Skills & TPACK (Workshop)
21st Century Skills & TPACK (Workshop)21st Century Skills & TPACK (Workshop)
21st Century Skills & TPACK (Workshop)
 

2013-11-27 Fisser TPACK VOR-ICT

 • 1. TPACK, het basisingrediënt voor didactische ICT-bekwaamheid? SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Petra Fisser SLO VOR-ICT Studiedag Utrecht, 27 november 2013
 • 2. Didactische ICT-bekwaamheid Kennisnet, Kader voor ict-bekwaamheid van leraren (2012) http://www.kennisnet.nl/themas/ict-bekwaamheid/ Praktijkvoorbeelden als bron voor professionalisering (2013) http://4w.kennisnet.nl/
 • 3. Didactische ICT-bekwaamheid • ICT-bekwaamheid leraren – digitale basisvaardigheden – effectief ICT-gebruik • pedagogisch didactisch handelen • werken in de schoolcontext • professionele ontwikkeling
 • 4. Didactische ICT-bekwaamheid • Didactische ICTbekwaamheid komt tot uiting in het didactische handelen met betrekking tot de inzet van ICT in de lespraktijk en het vermogen om hierover professioneel te redeneren. • Professionele redeneren over de inzet van ICT is nog beperkt.
 • 5. ICT in het onderwijs • Moet elke docent dan maar elke technologie gebruiken die er is? – nee, natuurlijk niet, – maar hij/zij moet wel tot op zekere hoogte bewust zijn van de mogelijkheden van verschillende technologieën – en relevante (beredeneerde) keuzes kunnen maken • wel / geen technologie • welke technologie • Relevante, beredeneerde keuzes maken… maar hoe? • Op basis van eigen ervaring en expertise en met ondersteuning van anderen (collega’s, opleiders, experts, …)
 • 6. Docenten en technologie • Elk jaar wordt opnieuw geconstateerd dat het ICT-gebruik van leerkrachten in het onderwijs groeit, maar toch achterblijft bij de verwachting die men heeft (zie bijvoorbeeld de jaarlijkse Vier in Balans Monitor van Kennisnet) • Want ondanks alle ervaringen en vorderingen van de afgelopen decennia: – Hebben docenten vaak nog onvoldoende ervaring met het gebruik van ICT – Vinden veel docenten van zichzelf dat zij niet voldoende voorbereid zijn om ICT in het onderwijs te gebruiken – Zien nog veel docenten het nut niet in van het gebruik van ICT in het onderwijs
 • 7. Leren om ICT te gebruiken • Verschillen tussen leraren en ICT-gebruik – gevolg van individuele en technologie gerelateerde kenmerken – maar ook resultaat van een complex proces van modererende variabelen waarbij pedagogische en inhoudelijke aspecten niet los van technologische beschouwd mogen worden (Tondeur, van Braak & Valcke, 2008) – Het door Mishra en Koehler (2006) ontwikkelde Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model brengt deze aspecten samen
 • 8. Leren om ICT te gebruiken • De kernboodschap als het gaat om het verzorgen van goed onderwijs dat ondersteund wordt met ICT is dat je rekening moet houden met – de inhoud van het vak dat je geeft (Content) – de vakdidactiek die daarbij hoort (Pedagogy) – de technologie die dit kan ondersteunen (Technology) – EN DE RELATIES TUSSEN DEZE ASPECTEN • Het TPACK model biedt een raamwerk voor de kennis en vaardigheden die een docent moet hebben om ICT te kunnen integreren in het onderwijs
 • 9. Vakinhoud, didactiek en technologie vakinhoud (content) didactiek (pedagogy) technologie/ict (technology)
 • 10. Het TPACK model • Koehler & Mishra (2006): – de onderwijspraktijk is gebaat bij een zorgvuldige afstemming tussen vakinhoud, didactiek en de mogelijkheden van ICT – Docenten moeten daarom competent zijn op alle drie domeinen en moeten kennis hebben van de context waarin zij lesgeven
 • 11. Technological Knowledge •Vaardigheden om specifieke ICT-toepassingen te hanteren •In staat zijn om specifieke ICT-toepassingen aan te leren en op waarde te schatten •Een functioneel begrip van ICT Pedagogical knowledge •Voorkennis van leerlingen •Inzet van bronnen •Klassenmanagement •Ontwikkeling & implementatie van lessen •Evaluatie van leerprestaties Content knowledge •Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures •Verklarende kaders •“regels” voor bewijsvoering
 • 12. Technological Knowledge in Kennisbasis ICT •De docent toont aan dat hij: •over algemene kennis van ICT beschikt en de vaardigheden ten aanzien van •bestandsbeheer beheerst; •diverse hardware (beamer, digitaal schoolbord, digitale foto/videocamera) kan •bedienen en aansluiten op de computer; •kan omgaan met een tekstverwerker; •etc.
 • 13. Technological Pedagogical Knowledge: Hoe didactiek verandert ten gevolge van ICT Technological Content Knowledge: Hoe de vakinhoud verandert ten gevolge van ICT Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de docent heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie
 • 14. Technological Pedagogical Knowledge in Kennisbasis ICT •De docent toont aan dat hij: • ICT middelen in verschillende, daarvoor geschikte, onderwijssituaties/activiteiten kan gebruiken en zijn keus kan beredeneren; • digitale leermiddelen kan inzetten om leerlingen te motiveren en stimuleren; •Een (a)synchrone online discussie kan organiseren en modereren •etc. Technological Content Knowledge in Kennisbasis ICT •De docent toont aan dat hij: •gebruik maakt van diverse vindplaatsen van digitaal leermateriaal en in staat is om hieruit zijn eigen (digitale, interactieve) leereenheid te arrangeren; •etc.
 • 15.
 • 16. TPACK • TPACK gaat dus verder dan de drie kerngebieden vakinhoud, vakdidactiek en technologie, het gaat om de interactie tussen de verschillende kerngebieden  Aandachtspunten:  Er is geen beste oplossing die geldt voor elke docent, elk vak, of elke onderwijsvisie  De vaardigheid van de docent om te “spelen” met de kerngebieden en het overlap tussen de gebieden is van groot belang  Het negeren van deze complexiteit leidt tot te makkelijke oplossingen of mislukkingen
 • 17. Gebruik van het TPACK model • Als leidraad om ervoor te zorgen dat er altijd een zorgvuldige afstemming plaatsvindt tussen vakinhoud, vakdidactiek en de mogelijkheden van ICT • De uitwerking van het TPACK concept op het niveau van vakken geeft aanwijzingen voor de inhoudelijke inrichting van opleidingstrajecten, waarin ICT een geïntegreerd onderdeel is van vakdidactische professionalisering voor zowel toekomstige als zittende docenten • Maar waar moeten we starten? • Meten is weten!
 • 18. Het meten van TPACK • Verschillende redenen om te meten • Praktijkgerelateerd: – – – – – nulmeting / benchmark bijsturen tijdens professionaliseringstraject verschil na professionaliseringstraject Beoordelen of bespreken van ontwikkeld materiaal Beoordelen of bespreken van technologiegebruik in het klaslokaal – …..
 • 19. Het meten van TPACK • Verschillende instrumenten, in te delen in twee categorieën – zelfbeoordeling door middel van een vragenlijst – beoordeling op basis van prestatie
 • 20. TPACK - zelfbeoordeling • Vragenlijst zelf-ingeschatte kennis • Meest gebruikte: TPACK Survey (Schmidt et al., 2009) • Items corresponderen met de zeven domeinen van TPACK
 • 21. TPACK - zelfbeoordeling • TPACK Survey veel gebruikt – betrouwbaar – beschikbaar – aanpasbaar • Vooral gericht op – zelf-ingeschatte kennis (en vaardigheden) – de zeven aparte domeinen binnen TPACK (maar….factor analyse reproduceert de zeven domeinen meestal niet!)
 • 22. TPACK - zelfbeoordeling • Nadelen TPACK Survey – geen aandacht voor attitude – geen aandacht voor opvattingen over onderwijs – weinig aandacht voor professioneel redeneren
 • 23. TPACK - prestatie • Beoordelen van – lesvoorbereidingsformulieren – materialen (artefacten) – taken (ontwerpen, uitleggen, redeneren) – lespraktijk • Door middel van rubrics – TPK, TCK, TPCK – “fit”
 • 25. TPACK - prestatie • Rubrics van Harris, Grandgenett & Hofer worden wel gebruikt – betrouwbaar – toepasbaar bij verschillende prestaties • Maar minder populair dan de TPACK Survey – reden?
 • 26. Welk instrument gebruiken? • In ieder geval van belang – meten met verschillende soorten instrumenten – combinatie van zelfinschatting, gepland ICTgebruik en daadwerkelijk ICT-gebruik – meten over een lagere periode
 • 27. Instrumenten in combinatie, een voorbeeld • Nulmeting – vragenlijst TPACK – observatie in de klas (zelfingeschatte kennis) (daadwerkelijke prestatie) • Interventie 1 (ontwerp en voer uit) – – – – Lesvoorbereiding Lesmateriaal Observatie in de klas Vragenlijst TPACK (geplande prestatie) (daadwerkelijke prestatie) (daadwerkelijke prestatie) (zelfingeschatte kennis) • Interventie 2 (reflecteer en reviseer) – Lesvoorbereiding – Lesmateriaal – Observatie in de klas (geplande prestatie) (daadwerkelijke prestatie) (daadwerkelijke prestatie) • Nameting – Vragenlijst TPACK (zelfingeschatte kennis)
 • 28. Maar… • Er waren 2 redenen om TPACK te meten 1. praktijkgerelateerd 2. onderzoek!
 • 29. Het meten van TPACK • Verschillende redenen om te meten • Onderzoeksgerelateerd: – Verschillende ideeën over TPACK
 • 30. Recent onderzoek • Universiteit Twente • Universiteit Gent • Presentatie maart 2013 • Zie ook 4W Uitgave 2-2013
 • 31. Aim of the study: Empirical exploration of the TPACK model  Can we reproduce the distinguished constructs of the TPACK conceptual framework as represented in the Venn diagram with our data?  If not:  can we unravel the model?  can we find new constructs?  can we develop a new instrument that measures the self-perception of (pre-service) teachers?
 • 32. Why this study?  We became fascinated by  the attractiveness of the model  the acceptance of the model by teachers  but also by the complexity of the model (and what’s behind it)  We worked on  Survey for pre-service teachers  Professional development for in-service teachers  Literature review (JCAL, 2012)  Discussions/debates/presentations
 • 33. We all know the TPACK model: “At the heart of good teaching with technology are three core components: content, pedagogy, and technology, plus the relationships among and between them.” (Koehler & Mishra, 2006)
 • 34. The context of the study The Netherlands Flanders, Belgium Pre-service teachers Teacher educators Use of technology in the science domain Use of technology in different domains Sample: - 287 pre-service teachers - age 16-24 - 24% male, 76% female - distributed over 4 years of study Sample: - 146 teacher educators - age 26-61 - 29% male, 71% female - 1-38 years experience as teacher educator Instrument: TPACK Survey (Schmidt et al., 2009), all items Instrument: TPACK Survey (Schmidt et al., 2009), T-related items
 • 35. Results (NL), reliability  Reliability all TPACK-items together: Cronbach’s α = 0.92  Reliability for all categories within the TPACK Survey: Domain Cronbach’s α TK .90 PK .75 CK .74 PCK .63 TCK .85 TPK .72 TPCK .83 Models .73
 • 36. Results (NL), factor analysis  Factor analysis  Can we measure TPACK by asking questions for each of the 7 TPACK domains?  Are we measuring the 7 TPACK domains?  Exploratory factor analysis (PC, Varimax) revealed 11 factors, 68% of variance explained  Further analysis of the factors lead to forcing to 7 factors, 58% of variance explained.  But… are these 7 factors the same as the 7 TPACK-domains??
 • 37. Results (NL), factor analysis factor Items in factor Name factor Reliability Cronbach’s α 1 TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 Technological Knowledge .90 2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 Pedagogical Knowledge .75 3 CK1 CK2 CK3 PCK1 PCK2 Pedagogical Science Content Knowledge .80 4 TCK1 TCK2 TCK3 TCK4 TCK5 TCK6 TPK1 TPK2 TPCK2 TPCK3 TPCK4 TPCK6 Technological & Pedagogical enhanced Science Content Knowledge .88 5 TPK3 TPK4 TPK5 TPCK1 TPCK5 Critically applying learned TPACK .73 6 Model1 Model2 Model3 Model4 Role models of TPACK .73 7 TPCK7 TPCK8 TPCK9 TPCK10 TPACK Leadership .89
 • 38. Results (NL), first findings  Yes: TK and PK (and “role models”)  No: CK, PCK, TCK, TPK and TPCK  CK and PCK are combined  TCK is combined with some of the TPK and some of the TPCK items and form a “Core TPACK” dimension  The other TPK and TPCK items are combined and form a scale “critically thinking about what you learned in your study before applying it”  Except for 4 TPCK items that form a “TPACK Leadership” scale
 • 39. Results (NL), focusing on the T-related items factor Items in factor Name factor Reliability Cronbach’s α 1 TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 Technological Knowledge .90 2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 Pedagogical Knowledge .75 3 CK1 CK2 CK3 PCK1 PCK2 Pedagogical Science Content Knowledge .80 4 TCK1 TCK2 TCK3 TCK4 TCK5 TCK6 TPK1 TPK2 TPCK2 TPCK3 TPCK4 TPCK6 Technological & Pedagogical enhanced Science Content Knowledge .88 5 TPK3 TPK4 TPK5 TPCK1 TPCK5 Critically applying learned TPACK .73 6 Model1 Model2 Model3 Model4 Role models of TPACK .73 7 TPCK7 TPCK8 TPCK9 TPCK10 TPACK Leadership .89
 • 40. Using the NL-results in the Flanders study  Survey for teacher educators  Only the T-related items from the TPACK Survey  Specific science-related items were left out, all items were transformed to “your content area”  Reliability all TPACK-items together: Cronbach’s α = 0.97  Reliability for all categories within the TPACK Survey: Domain Cronbach’s α TK .95 TCK .92 TPK .83 TPCK .96
 • 41. Results (FL)  Goal: Confirmatory Factor Analysis on the NL-data  First: doing the Factor analysis again on the NL-data with only the TPACK Survey items that were included in the FL-survey: factor Items in factor Name factor Reliability Cronbach’s α 1 TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 TK .90 2 TCK1 TCK2 TCK3 TCK4 TPK1 TPK2 (TPCK1) TCK & TPK .85 3 TPCK1 TPCK2 TPCK3 TPCK4 TPCK5 TPCK6 (TPCK1) TPCK .77
 • 42. Results (FL)  Next, the Confirmatory Factor Analysis:  Yes, there is a good fit:  But:  the correlations between the factors are also very high,  a 1- or 2-factor solution might be possible*
 • 43. Unraveling the TPACK model  When it comes to technology integration…  Factors:  TK, TPK/TCK, & TPCK  or… TK & TPK/TCK/TPCK?  or… TK/TPK/TCK/TPCK?  The integration of the domains as described by Koehler & Mishra go beyond the 3 circles and the overlapping areas!  But what does that mean?
 • 44. TK, TPK/TCK, & TPCK  TK items are very general: “I know how to solve my own technical problems”, “I can learn technology easily”, “I keep up with important new technologies”  TPK and TCK items are much more related to (the preparation of) lessons: “I can choose technologies that enhance the teaching approaches for a lesson” and “I can choose technologies that enhance the content for a lesson”  TPCK items are related to lessons and activities in the classroom: “I can teach lessons that appropriately combine science, technologies, and teaching approaches”, “I can select technologies to use in my classroom that enhance what I teach, how I teach, and what students learn”
 • 45. Getting closer to TPACK Core  Propositions: 1. TK is conditional for TCK, TPK and TPCK (Voogt, Fisser, Gibson, Knezek & Tondeur, 2012) (& recent regression analysis) 2. The combination of TPK, TCK and TPCK is the heart (or the core) of the model (TPACK Core) And if you take a close look.. It has been there the whole time! 
 • 46. Onderzoek naar TPACK • Wat is TPACK? • Is het mogelijk om te komen tot een “common understanding”? • Moeten instrumenten aangevuld worden om recht te doen aan kennis over het belang van attitude en opvattingen? • Of moet dit wel aan bod komen in professionalisering, maar niet in de meetinstrumenten?
 • 47. Tijdens de workshop vanmiddag • Kijken naar twee bestaande instrumenten • Op basis van wat je vandaag hoort van Karel, Natasa en van mij: – waarde van de instrumenten? – toepasbaarheid? – zou je ze gebruiken? – mogelijke aanpassingen?
 • 48. Meer weten? • Petra Fisser – p.fisser@slo.nl – http://www.tpack.nl/