Successfully reported this slideshow.

Workshop TPACK I&I Conferentie

1

Share

1 of 20
1 of 20

Workshop TPACK I&I Conferentie

1

Share

Download to read offline

Op 24 en 25 november 2010 organiseerde I&I haar jaarlijkse conferentie. Op 24 november verzorgden Petra Fisser en Erik Bolhuis een workshop over TPACK. Tijdens deze workshop leerden de deelnemers onder andere door middel van een spel een keuze voor digitale middelen te maken, waarbij de vak(-didactiek) centraal stond.

Op 24 en 25 november 2010 organiseerde I&I haar jaarlijkse conferentie. Op 24 november verzorgden Petra Fisser en Erik Bolhuis een workshop over TPACK. Tijdens deze workshop leerden de deelnemers onder andere door middel van een spel een keuze voor digitale middelen te maken, waarbij de vak(-didactiek) centraal stond.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Workshop TPACK I&I Conferentie

 1. 1. ICT-integratie in het onderwijs: TPACK als oplossing? Petra Fisser, Erik Bolhuis & Joke Voogt I&I Conferentie Lunteren, 24 november 2010
 2. 2. In deze presentatie  Uitgangspunten van I&I  TPACK, een mogelijk antwoord?  Beschrijving TPACK model  Toegevoegde waarde TPACK  Mogelijkheden van TPACK voor ict-integratie  TPACK-NL, the game
 3. 3. Uitgangspunten I&I  i&i is de vakvereniging voor informatica, informatiekunde en informatietechnologie in het voortgezet onderwijs. Onze doelgroepen zijn: informatica- en informatiekundedocenten, ict coördinatoren en gebruikers van ict als didactisch hulpmiddel  i&i zet zich in voor een zinvol en verantwoord gebruik van ICT in het onderwijs. Zij richt zich daarbij op de mogelijkheden die ICT biedt voor de verwezenlijking van inspirerend onderwijs, onderwijs dat leerlingen voorbereidt op hun rol in een sterk veranderende samenleving. In het bijzonder is i&i ook de vakinhoudelijke vereniging voor het vak Informatica.  Wie zitten er hier in de zaal? Informatici? ict-coördinatoren? “Gebruikers van ict als didactisch hulpmiddel”? Anderen?
 4. 4. Uitgangspunten deze workshop  De onderwijspraktijk is complex  Docenten geven les in zeer complexe, dynamische omgevingen  Dit vereist verschillende soorten gespecialiseerde kennis  Effectief onderwijs wordt grotendeels bepaald door het hebben en kunnen toepassen van rijke, goed georganiseerde en geïntegreerde kennis op verschillende gebieden, waaronder  Kennis van het inhoudsdomein  Kennis over de student, en hoe hij/zij denkt en leert  Kennis over technologie die het onderwijs kan ondersteunen
 5. 5. Docenten en technologie  Ondanks alle ervaringen en vorderingen van de afgelopen decennia:  Hebben docenten vaak onvoldoende ervaring met het gebruik van ict  Hebben veel docenten hun diploma gehaald op het moment dat de mogelijkheden van ict gelimiteerder was dan nu  Vinden veel docenten van zichzelf dat zij niet voldoende voorbereid zijn om ict in het onderwijs te gebruiken  Zien nog veel docenten het nut niet in van het gebruik van ict in het onderwijs
 6. 6. Leren om ict te gebruiken  Veel docenten hebben onvoldoende of verkeerde training gehad als het gaat om ict-gebruik  Veel cursussen/trainingen/nascholing richten zich op een “one size- fits-all approach”, terwijl docenten in verschillende contexten werken en er geen “beste” manier is om ict te integreren in het curriculum van een school  Het leren om ict te integreren in de onderwijspraktijk zou een directe link moeten hebben met deze onderwijspraktijk en binnen een specifiek vak of inhoudsdomein
 7. 7. Leren om ict te gebruiken  De kernboodschap als het gaat om het verzorgen van goed onderwijs dat ondersteund wordt met ict is dat je rekening moet houden met  de inhoud van het vak dat je geeft (Content)  de vakdidactiek die daarbij hoort (Pedagogy)  de technologie die dit kan ondersteunen (Technology)  EN DE RELATIES TUSSEN DEZE ASPECTEN  Het TPACK model biedt een raamwerk voor de kennis en vaardigheden die een docent moet hebben om ict te kunnen integreren in het onderwijs
 8. 8. Het TPACK model  Koehler & Mishra (2006):  De integratie van ICT in de onderwijspraktijk is gebaat bij een zorgvuldige afstemming tussen vakinhoud, vakdidactiek en de mogelijkheden van ICT  Docenten die ICT willen integreren moeten daarom competent zijn op alle drie domeinen
 9. 9. Content knowledge •Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures •Verklarende kaders •“regels” voor bewijs- voering Pedagogical knowledge •Voorkennis van leerlingen •Inzet van bronnen •Klassenmanagement •Ontwikkeling & implementatie van lessen •Evaluatie van leerprestaties Technological Knowledge •Vaardigheden om specifieke ict-toepassingen te hanteren •In staat zijn om specifieke ict-toepassingen aan te leren en op waarde te schatten •Een functioneel begrip van ICT
 10. 10. Technological Knowledge in Kennisbasis ICT •De docent toont aan dat hij: •over algemene kennis van ICT beschikt en de vaardigheden ten aanzien van •bestandsbeheer beheerst; •diverse hardware (beamer, digitaal schoolbord, digitale foto/videocamera) kan •bedienen en aansluiten op de computer; •kan omgaan met een tekstverwerker; •etc.
 11. 11. Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de docent heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie Technological Content Knowledge: Hoe de vakinhoud verandert ten gevolge van ict Technological Pedagogical Knowledge: Hoe didactiek verandert ten gevolge van ict
 12. 12. Technological Content Knowledge in Kennisbasis ICT •De docent toont aan dat hij: •gebruik maakt van diverse vindplaatsen van digitaal leermateriaal en in staat is om hieruit zijn eigen (digitale, interactieve) leereenheid te arrangeren; •etc. Technological Pedagogical Knowledge in Kennisbasis ICT •De docent toont aan dat hij: • ICT middelen in verschillende, daarvoor geschikte, onderwijssituaties/- activiteiten kan gebruiken en zijn keus kan beredeneren; • digitale leermiddelen kan inzetten om leerlingen te motiveren en stimuleren; •Een (a)synchrone online discussie kan organiseren en modereren •etc.
 13. 13. TPACK  TPACK gaat dus verder dan de drie kerngebieden vakinhoud, vakdidactiek en technologie  Technological pedagogical content knowledge is een concept dat ontstaat uit de interactie tussen de verschillende kerngebieden  Aandachtspunten:  Er is geen beste oplossing die geldt voor elke docent, elk vak, of elke onderwijsvisie  De vaardigheid van de docent om te “spelen” met de kerngebieden en het overlap tussen de gebieden is van groot belang  Het negeren van deze complexiteit leidt tot te makkelijke oplossingen of mislukkingen
 14. 14. Hoe kan het TPACK model gebruikt worden?  Als leidraad om ervoor te zorgen dat er altijd een zorgvuldige afstemming plaatsvindt tussen vakinhoud, vakdidactiek en de mogelijkheden van ICT  De uitwerking van het TPACK concept op het niveau van vakken geeft aanwijzingen voor de inhoudelijke inrichting van opleidingstrajecten, waarin ICT een geïntegreerd onderdeel is van vakdidactische professionalisering voor zowel toekomstige als zittende docenten  Maar hoe??
 15. 15. Het TPACK model in de praktijk  Onderzoek bij 61 studenten lerarenopleiding Koeweit  2 vakken over ict, niet geïntegreerd met andere vakken  Experiment: werken in groepen van 4 aan het ontwikkelen van onderwijs met ict op het gebied van science  Resultaten pre-test  wel kennis van pedagogical knowledge (PK) en content knowledge (CK)  score op technological pedagogical knowledge (TPK) en technological pedagogical and content knowledge (TPACK) zeer laag
 16. 16. Het TPACK model in de Koeweit praktijk  Resultaten post-test:  alle kennisdomeinen gegroeid, maar met name  Technological Content Knowledge (TCK), Technological Pedagogical Knowledge (TPK) en Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK)  De studenten  waren beter in staat om ict te gebruiken  waren beter in staat om de verbanden te leggen tussen inhoud, didactiek en ict  kregen betere ict-vaardigheden  kregen een positievere attitude ten aanzien van ict
 17. 17. Conclusie  Het kan…  Door in de lerarenopleiding ICT te integreren in het vakinhoudelijk/ vakdidactisch onderwijs, waarbij de nadruk gelegd wordt op de 3 kennisdomeinen en de interactie daartussen,  kunnen “TPACK-competente” docenten ontstaan  Ons onderzoek: literatuurstudie (afgerond) en onderzoek naar TPACK en docentontwerpteams (in lerarenopleiding en bij zittende docenten) in Nederland, Vlaanderen, Koeweit, Ghana enTanzania!
 18. 18. Zelf proberen? TPACK-NL, the game!  Maak groepjes  Trek per groep uit elk van de enveloppen (Technology, Pedagogy en Content) een kaartje  Bedenk op basis van deze 3 kaartjes een realistisch voorbeeld van een activiteit die je in een les zou kunnen uitvoeren  Hoe ondersteunt de ICT-toepassing het leren van de leerling in deze les/ lesactiviteit?  Is er een ICT-toepassing die beter bij het vak en de (vak)didactiek passen dan de ICT-toepassing die op het kaartje staat? Welke? Waarom? Hoe?
 19. 19. Meer weten?  Onderzoek over en met TPACK:  Petra Fisser, p.h.g.fisser@utwente.nl  TPACK in de praktijk @ Windesheim  Erik Bolhuis, e.bolhuis@windesheim.nl  http://www.tpacknl.nl

×