Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. radionica - 06 - Primjeri kurikuluma - Željka Knezović

2,951 views

Published on

Druga radionica pedagoškog tima, Đurđevac
Primjeri kurikuluma - Željka Knezović

Published in: Education
 • Be the first to comment

2. radionica - 06 - Primjeri kurikuluma - Željka Knezović

 1. 1. Ishodi učenja i primjeri kurikuluma Željka Knezovid, prof. viša savjetnica za informatiku i računalstvo AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 2. 2. Nacionalni okvirni kurikulum • obuhvada: • predškolski odgoj i obrazovanje • opde obvezno obrazovanje • srednjoškolsko obrazovanje • u središte se postavlja rezultat obrazovanja, a ne prezentirano i obrađeno gradivo • važne su kompetencije koje učenik stječe tijekom obrazovanja
 3. 3. Područja kompetencija • komunikacija na materinskom jeziku • komunikacija na stranom jeziku • matematička kompetencija i kompetencija u prirodoslovlju i tehnologiji • digitalna kompetencija • učiti kako učiti • socijalna i građanska kompetencija • inicijativnost i poduzetnost • kulturna svijest i izražavanje
 4. 4. Kurikulumski pristup obrazovanju • usmjerenost prema razinama (1 - 8): • • • • • znanja spoznajnim vještinama psihomotoričkim vještinama socijalnim vještinama samostalnosti i odgovornosti • usklađenost s usmjerenosti u kvalifikacijskom okviru
 5. 5. Opisnice razine znanja 1. Pamdenje opdih činjenica i teorijskih znanja 2. Razumijevanje osnovnih činjenica i teorijskih znanja u izvršavanju jednostavnih zadataka 3. Primjenjivanje osnovnih činjenica i teorijskih znanja u izvršavanju zadataka 4. Analiziranje činjenica i teorijskih znanja 5. Analiziranje i sintetiziranje činjenica i teorijskih znanja kojima se nešto stvara svijest o poznatim granicama područja rada ili učenja te njihovo vrjednovanje
 6. 6. Opisnice razina spoznajnih vještina 1. Jednostavna konkretna logička razmišljanja u poznatim uvjetima 2. Konkretna logička razmišljanja u poznatim uvjetima 3. Jednostavna konkretna kreativna razmišljanja u poznatim uvjetima 4. Jednostavna apstraktna logička razmišljanja u promjenjivim uvjetima 5. Jednostavna apstraktna kreativna razmišljanja u djelomično nepredvidivim uvjetima
 7. 7. Definiranje obrazovnih ciljeva, ishoda učenja i zadataka Vrijednosti koje učenik treba usvojiti nakon odslušanog predmeta ili na kraju svog školovanja opisane su kroz obrazovne ciljeve, ishode učenja i zadatke, a odnose se na aktivnosti koje de učenik znati obavljati nakon uspješnog svladavanja programa predmeta.
 8. 8. • Obrazovni ciljevi ili ciljevi učenja opisuju što nastavnik/učitelj čini da bi učenici znali izvršiti na kraju određenog razdoblja učenja, a prije nisu znali. • Ishodi učenja za razliku od obrazovnih ciljeva definiraju ono što bi učenik morao znati učiniti, a ne nastavnik/učitelj. • Zadatak je sadržaj učenja ili vježbe koji učenik usvaja za vrijeme nastave ili samostalnog rada do razine koja je odabrana u definiciji ishoda učenja, pri čemu se rezultat mora moći mjeriti i ocjenjivati prema određenom kriteriju.
 9. 9. Zašto su ishodi učenja važni? Učiteljima i nastavnicima pružaju jasnu i preciznu osnovu za: • određivanje sadržaja koje de poučavati, nastavnih strategija i metoda koje de primjenjivati, • određivanje aktivnosti koje učenici trebaju izvesti, • definiranje ispitnih zadataka za vrjednovanje učeničkog uspjeha i napredovanja Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 10. 10. Zašto su ishodi učenja važni? Učenicima pružaju: • jasnu i konkretnu sliku što de morati znati i umjeti na kraju pojedine teme, cjeline, odgojno-obrazovnog ciklusa tj. školovanja, • jasan okvir koji usmjerava njihovo učenje, • jasno artikuliranu osnovu za pripremanje ispita odnosno provjere njihovih postignuda Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 11. 11. Zašto su ishodi učenja važni? Roditeljima omoguduju: • stjecanje jasne slike o tome koju vrstu i razinu znanja, vještina i vrijednosti de djeca modi stedi u školi, • uspješno pomaganje i pradenje napredovanja njihovog djeteta Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 12. 12. Osnovna svojstva ishoda učenja i kvalifikacije Za ishode učenja važna je: • razina • obujam • profil • kvaliteta
 13. 13. Obujam kvalifikacije Obujam kvalifikacije označuje ukupnu količinu stečenih kompetencija. Iskazuje se bodovima: • visoko obrazovanje – ECTS • srednje obrazovanje – ECVET • opde obrazovanje - HROO bod
 14. 14. Visoko obrazovanje • ECTS bodovi Europski sustav prikupljanja i prenošenja kredita (bodova) engl. European Credit Transfer and Accumulation System) npr: za rad u srednjoj školi potrebno je imati najmanje 240 ECTS bodova
 15. 15. Srednje obrazovanje • ECVET Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju engl. European Credit for Vocational Education and Training
 16. 16. HROO bod • HROO bod Hrvatski bod opdeg obrazovanja engl. CROGE, Croatian Credit for General Education mjerna je jedinica za iskazivanje obujma ishoda učenja opdeg obrazovanja određuje se na osnovi prosječno ukupno utrošenog vremena učenika koji su uspjeli stedi ishode učenja
 17. 17. Definicije pojmova  Ishodi učenja su jasno iskazane tvrdnje o tome što se od učenika očekuje da zna, razumije i/ili da je sposoban pokazati nakon završetka procesa učenja • Jedinica ishoda učenja - najmanji cjeloviti skup povezanih ishoda učenja. • Jedinica ishoda učenja obuhvada ishode učenja samo jedne razine. • Uvjet za stjecanje neke jedinice ishoda učenja na određenoj razini su prethodno stečene jedinice ishoda učenja na svim nižim razinama u odgovarajudem profilu.
 18. 18. JIU 1 JIU 2 JIU 3 JIU 5 JIU 7 JIU 4 JIU 6 JIU 8 JIU 9 JIU 11 JIU 10 JIU 13 JIU 12 Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 19. 19. Algoritam pisanja ishoda učenja na razini predmeta: • • • • • • ishodi učenja predmeta trebaju proizlaziti iz ciljeva iskazanih na razini programa ishodi učenja iskazuju se uvijek u pisanom obliku optimalno za predmet treba definirati 4 do 8 ishoda učenja početak rečenice kojom definiramo ishoda treba započeti frazom: "Nakon uspješno završenog predmeta učenik de modi:... drugi dio rečenice odnosi se na prihvatljivu razinu postignuda koja se iskazuje radnim glagolom prema Bloomovoj taksonomiji ovako napisani ishodi osnovno su polazište za definiranje mjerila kojima de se izvršiti rangiranje prihvatljive razine postignuda ocjenom od 2 do 5 (obrazovni standard)
 20. 20. Model ishoda učenja na razini predmeta - dobro organiziran predmet mora imati jasnu vezu između ishoda učenja i kriterija ocjenjivanja - potrebno je definirati odgovarajuće zadatke (koje je moguće ocjenjivati) transparentan proces, moguća veza s drugim predmetima identificiraj ciljeve predmeta napiši ishode učenja deskriptori na razini ... definiraj (kreiraj) zadatke koje je moguće ocjenjivati kako bi izmjerio postizanje željenih ishoda učenja definiraj (kreiraj) kriterije ocjenjivanja upotrijebi kriterije ocjenjivanja kako bi motivirao učenike razvijaj strategiju poučavanja i učenja kako bi omogućio učenicima postizanje ishoda učenja i zadovoljavanje kriterija ocjenjivanja razvijaj i revidiraj predmet temelji se na iskustvu i povratnim informacijama
 21. 21. Jedinice ishoda učenja za informatiku/računalstvo Srednje strukovne škole 17/26 programa strukovnih zanimanja Travanj, 2012.
 22. 22. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 23. 23. Koraci izrade • Raspodjela jedinica ishoda učenja (standard kvalifikacije) • Izrada strukovnog kurikuluma (primjer Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra/tehničar opće njege) Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 24. 24. Jedinice ishoda učenja iz informatike  Poznavanje i korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija  Računalne mreže i Internet  Obrada i prikaz podataka  Rješavanje problema pomodu računala
 25. 25. Razine ishoda učenja • 3 razine: • Razina 2 • Razina 3 • Razina 4 • Razina ovisi o: • profilu kvalifikacije • Obujmu predmeta (1, 2 ili 3 godine učenja)
 26. 26. Primjer razina za neke profile kvalifikacije Agrotehničar Tehničar za mehatroniku Šumar Fond sati 70 , 70, 0, 0 70, 70, 70, 0 70, 0, 0 Poznavanje i korištenje IKT 3 4 2 Računalne mreže i Internet 4 4 3 Obrada i prikaz podataka 4 4 3 Rješavanje problema s pomodu računala 3 4 2
 27. 27. Ishodi učenja: poznavanje i korištenje IKT - razina 2 • Razlikovati mjerne jedinice količine podataka • Razlikovati i opisati komponente računalnog sustava (središnja jedinica, memorije, ulazno izlazne jedinice) • Koristiti OS računala i napraviti osnovnu prilagodbu svojim potrebama • Rukovati datotekama i mapama u grafičkom korisničkom sučelju
 28. 28. Ishodi učenja: poznavanje i korištenje IKT - razina 3 • Opisati prikaz različitih vrsta podataka u računalu • Razlikovati osnovne logičke sklopove • Razlikovati i opisati komponente računalnog sustava (središnja jedinica, memorije, ulazno izlazne jedinice) • Koristiti OS računala i napraviti osnovnu prilagodbu svojim potrebama • Rukovati datotekama i mapama u grafičkom korisničkom sučelju
 29. 29. Ishodi učenja: poznavanje i korištenje IKT - razina 4 • Razlikovati prikaz različitih vrsta podataka u računalu • Obrazložiti ulogu logičkih sklopova kod računala • Razlikovati osobine i odabrati pogodne komponente računalnog sustava • Koristiti OS računala i prilagoditi ga svojim potrebama • Rukovati datotekama i mapama u grafičkom korisničkom sučelju
 30. 30. Ishodi učenja: Računalne mreže i Internet - razina 2 • Nabrojiti elemente koji su potrebni za spajanje računala u mrežu • Razlikovati načine spajanja na Internet • Komunicirati elektroničkom poštom • Koristiti usluge Interneta • Sigurno koristiti mrežu i Internet
 31. 31. Ishodi učenja: Računalne mreže i Internet - razina 3 • Objasniti razloge umrežavanja računala i vrste mreža • Razlikovati načine spajanja na Internet i pravila prijenosa podataka • Komunicirati elektroničkom poštom • Koristiti usluge Interneta • Sigurno koristiti računalo, mrežu i Internet
 32. 32. Ishodi učenja: Računalne mreže i Internet - razina 4 • Povezati uređaje u određeni tip mreže • Razlikovati načine spajanja na Internet i pravila prijenosa podataka • Komunicirati elektroničkom poštom • Koristiti usluge Interneta • Sigurno koristiti računalo, mrežu i Internet
 33. 33. Pradenje i vrednovanje postignuda učenika Što želimo postidi? CILJEVI ISHODI Koji su koraci u tom procesu? ZADACI Kako demo znati da smo to postigli? PRAĆENJE OCJENJIVANJE DOKUMENTIRANJE Koje metode/oblike/strategije demo koristiti? NASTAVNI PROCES Primjer provjere i vrednovanja - Ishod učenja: Računalne mreže i Internet - razine 2, 3 i 4 Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 34. 34. - Opis predloška za izradu nastavnog plana i programa modula - primjer detaljne razrade strukovne kvalifikacije za Medicinske sestre/ tehničar opde njege - Uvod u radionicu Izrada i usklađivanje kurikuluma za sigurnost djece na internetu Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 35. 35. zeljka.knezovic@azoo.hr
 36. 36. Promjene = nove metode učenja i poučavanja Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

×