Successfully reported this slideshow.

novevzdelani.cz

11,332 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

novevzdelani.cz

 1. 1. no v e vz de la ni .cz
 2. 2. Současný systém vzdělání je produktem průmyslov é revoluce .
 3. 3. Vys oc esta n d ard i z o v aný sy st ém b yl p ot řebný k z vlád nut í m asi vní ho p ří su nu ml adý ch l id í z v enko va do m ěs t.
 4. 4. P řevlá d aj í cí m mo d el em u pl at n ě n í by l atová r na.
 5. 5. Ná š vz d ělá v a c í sy st é m b yl vytvořen k to mu, aby pro duko valk va li tní to vár n í děl níkys v y so ce st a nd a rd i z ova n ým i sc h op nost mi.
 6. 6. Mo d e r n t im e sl av e ry.
 7. 7. D+ d =N wDiscipline + drill = New worker
 8. 8. B oj í m e s eudělat něco špatně
 9. 9. N ebere m evážně naši představivost
 10. 10. Za me z u je m ep ř í s t u p k n a š í k re a t i v i t ě
 11. 11. N e s poj uje me ses vlastním bohatstvím
 12. 12. ( Ne ) žijem evlastní naplněné životy
 13. 13. 2 01 2
 14. 14. N ové m o žn o s ti
 15. 15. Ro dí me s ejako celistvé bytosti
 16. 16. Vš ichni jsm e u mě l c ia máme originální poslání
 17. 17. Všichni m ámet v o ř i v é j á d ro & č a s
 18. 18. Sebepozná níjako klíč ke své originalitě
 19. 19. Vzpomenou t sina své skryté kapacity
 20. 20. T +t =Nw 2Ta l e n t + t i m e = N e w w e a l t h m u l t i p l i e d
 21. 21. t t t t T t t t t tt t Nw 2 t t t t t t Original Art t t t t t
 22. 22. no v e vz de la ni .cz

×