Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

novevzdelani.cz

11,347 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

novevzdelani.cz

 1. 1. no v e vz de la ni .cz
 2. 2. Současný systém vzdělání je produktem průmyslov é revoluce .
 3. 3. Vys oc esta n d ard i z o v aný sy st ém b yl p ot řebný k z vlád nut í m asi vní ho p ří su nu ml adý ch l id í z v enko va do m ěs t.
 4. 4. P řevlá d aj í cí m mo d el em u pl at n ě n í by l atová r na.
 5. 5. Ná š vz d ělá v a c í sy st é m b yl vytvořen k to mu, aby pro duko valk va li tní to vár n í děl níkys v y so ce st a nd a rd i z ova n ým i sc h op nost mi.
 6. 6. Mo d e r n t im e sl av e ry.
 7. 7. D+ d =N wDiscipline + drill = New worker
 8. 8. B oj í m e s eudělat něco špatně
 9. 9. N ebere m evážně naši představivost
 10. 10. Za me z u je m ep ř í s t u p k n a š í k re a t i v i t ě
 11. 11. N e s poj uje me ses vlastním bohatstvím
 12. 12. ( Ne ) žijem evlastní naplněné životy
 13. 13. 2 01 2
 14. 14. N ové m o žn o s ti
 15. 15. Ro dí me s ejako celistvé bytosti
 16. 16. Vš ichni jsm e u mě l c ia máme originální poslání
 17. 17. Všichni m ámet v o ř i v é j á d ro & č a s
 18. 18. Sebepozná níjako klíč ke své originalitě
 19. 19. Vzpomenou t sina své skryté kapacity
 20. 20. T +t =Nw 2Ta l e n t + t i m e = N e w w e a l t h m u l t i p l i e d
 21. 21. t t t t T t t t t tt t Nw 2 t t t t t t Original Art t t t t t
 22. 22. no v e vz de la ni .cz

×