 Η φιλύα εύναι χρόςιμη και πολύτιμη για όλουσ τουσ ανθρώπουσ. Διαλϋγουμε τουσ φύλουσ μασ με προςοχό και προςπαθούμε να δι...
 ΓΙΑΣΙ ΕΝΑ΢ ΥΙΛΟ΢ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΝΣΙΚΑΣΑ΢ΣΑΣΟ΢ ; Υίλος, κολλητός, … Τι θα κϊναμε χωρύσ αυτόν! Με ποιον θα κϊναμε παρϋα, ςε ποιο...
 ΑΡΦΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΥΙΛΙΑ Φύλοισ ευτυχούςι και δυςτυχούςιν ο αυτόσ ύςθι Περύανδροσ, 668-584 π.Χ., Τύραννοσ τησ Κορ...
 Βραδϋωσ μεν φύλοσ γύγνου, γενόμενοσ δε, πειρώ διαμϋνειν.Ιςοκρϊτησ, 436-338 π.Χ., Αθηναύοσ ρότορασμτφρ: Μη βιϊζεςαι να γύ...
 ΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΜΙΑ΢ ΥΙΛΙΚΗ΢ ΢ΦΕ΢Η΢Μια φιλικό ςχϋςη ϋχει να αντιμετωπύςει πολλούσ κινδύνουσ. Κατϊ τηγνώμη μου το χειρότερο ε...
 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΥΙΛΙΑ΢ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ-Ι΢ΣΟΡΙΑ Στην Ελληνικό μυθολογύα μπορεύσ να γνωρύςεισ διϊφορεσ φιλύεσ, όπωσ του Αχιλλϋα μ...
 - Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιός είσαι. - Ο καλός φίλος στην ανάγκη φαίνεται. - Αγάπα τον φίλο σου με τα ελαττώ...
 ΠΗΓΕ΢:http://friends-4ever.pblogs.gr/http://www.slideshare.net/skoubaflos/ss-12165098 http://www.google.gr/ http://www.g...
η φιλια στην αρχαια ελλαδαOk
η φιλια στην αρχαια ελλαδαOk
η φιλια στην αρχαια ελλαδαOk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

η φιλια στην αρχαια ελλαδαOk

706 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
143
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

η φιλια στην αρχαια ελλαδαOk

 1. 1.  Η φιλύα εύναι χρόςιμη και πολύτιμη για όλουσ τουσ ανθρώπουσ. Διαλϋγουμε τουσ φύλουσ μασ με προςοχό και προςπαθούμε να διατηρόςουμε τισ καλϋσ φιλύεσ.
 2. 2.  ΓΙΑΣΙ ΕΝΑ΢ ΥΙΛΟ΢ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΝΣΙΚΑΣΑ΢ΣΑΣΟ΢ ; Υίλος, κολλητός, … Τι θα κϊναμε χωρύσ αυτόν! Με ποιον θα κϊναμε παρϋα, ςε ποιον θα λϋγαμε τα προβλόματϊ μασ, ποιοσ θα μασ βοηθούςε ςτα προβλόματϊ μασ; Καλόσ φύλοσ εύναι αυτόσ που ςε βοηθϊει με τα προβλόματϊ ςου, αυτόσ που εμπιςτεύεςαι και λεσ τα μυςτικϊ ςου, αυτόσ που παύζει μαζύ ςου, παύρνει το μϋροσ ςου και θα ϋκανε διϊφορα πρϊγματα για ςϋνα. Ο αληθινόσ φύλοσ εύναι ςυνοδοιπόροσ μου, όχι μόνο ςτισ εύκολεσ και ευχϊριςτεσ ςτιγμϋσ, αλλϊ επύςησ ςτισ αναπόφευκτεσ περιόδουσ θλύψησ και δυςκολύασ. Σε μια γνόςια φιλύα υπϊρχει ο αμοιβαύοσ ςεβαςμόσ, ώςτε να υπϊρχει ώρα και χώροσ για να εκφραςτούν όλοι. Ο καλύτεροσ φύλοσ εύναι αυτόσ που δε φοβϊται να μασ πει την αλόθεια, αν πιςτεύει ότι ςε κϊτι ϋχουμε παρεκτραπεύ. Εύναι όμωσ παρϊλληλα ϋτοιμοσ να ςεβαςτεύ τισ επιλογϋσ μασ, ϋςτω και αν διαφωνεύ, χωρύσ να φύγει από το πλευρό μασ.
 3. 3.  ΑΡΦΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΥΙΛΙΑ Φύλοισ ευτυχούςι και δυςτυχούςιν ο αυτόσ ύςθι Περύανδροσ, 668-584 π.Χ., Τύραννοσ τησ Κορύνθου και εκ των 7 ςοφών μτφρ: να εύςαι ο ύδιοσ ςε φύλουσ που ευτυχούν και δυςτυχούν  Φύλουσ μη ταχύ κτω. Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναύοσ νομοθϋτησ & φιλόςοφοσ μτφρ: μην κϊνεισ βιαςτικϊ φύλουσ
 4. 4.  Βραδϋωσ μεν φύλοσ γύγνου, γενόμενοσ δε, πειρώ διαμϋνειν.Ιςοκρϊτησ, 436-338 π.Χ., Αθηναύοσ ρότορασμτφρ: Μη βιϊζεςαι να γύνεισ φύλοσ, αλλϊ όταν γύνεισ, προςπϊθηςε να παραμεύνεισ  Φιλύα εςτύ μύα ψυχό εν δυςύ ςώμαςιν ενοικουμϋνη. Αριςτοτϋλησ, 384-322 π.Χ., Αρχαύοσ Έλληνασ φιλόςοφοσ μτφρ: Η φιλύα [ό η αγϊπη] εύναι μια ψυχό που κατοικεύ ςε δυο ςώματα.
 5. 5.  ΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΜΙΑ΢ ΥΙΛΙΚΗ΢ ΢ΦΕ΢Η΢Μια φιλικό ςχϋςη ϋχει να αντιμετωπύςει πολλούσ κινδύνουσ. Κατϊ τηγνώμη μου το χειρότερο εύναι να υπϊρχει υποκριςύα, δηλαδό όταν οιϊνθρωποι χρηςιμοποιούν “μϊςκεσ” και δεύχνουν ϋναν ψεύτικο εαυτό. Αυτόεκφρϊζεται επύςησ και με τισ λϋξεισ ψϋμα και διπροςωπύα. Ακόμα, για μιαφιλύα επικύνδυνη εύναι η ζόλια. Δεν εύναι καλό να θϋλουμε ό,τι ϋχει ο ϊλλοσ.Μια παρόμοια κατϊςταςη εύναι η αντιζηλύα , η οπούα ςημαύνειανταγωνιςμόσ. Η επιδειξύα και η αυτοπροβολό εύναι δυο από τουσαρνητικούσ παρϊγοντεσ για τισ φιλικϋσ ςχϋςεισ. Τϋτοιοι παρϊγοντεσ εύναιπολλού εφόςον , τώρα πια, ςτισ φιλύεσ κυριαρχεύ ςκοπιμότητα,υςτεροβουλύα, φθόνοσ, ιδιοτϋλεια, καχυποψύα και νοςηρό φιλοδοξύα.Βϋβαια, υπϊρχουν και κύνδυνοι για τουσ οπούουσ δεν φταύνε απαραύτητα οιϊνθρωποι, όπωσ η απόςταςη και η ϋλλειψη ελεύθερου χρόνου. Όμωσ αν ταςυναιςθόματα ςε μια φιλύα εύναι αμοιβαύα και υπϊρχει ειλικρύνεια, τότε όλαεύναι δυνατϊ!
 6. 6.  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΥΙΛΙΑ΢ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ-Ι΢ΣΟΡΙΑ Στην Ελληνικό μυθολογύα μπορεύσ να γνωρύςεισ διϊφορεσ φιλύεσ, όπωσ του Αχιλλϋα με τον Πϊτροκλο. Ο Αχιλλϋασ και ο Πϊτροκλοσ όταν ςπουδαύοι πολεμιςτϋσ αλλϊ και ςπουδαύοι φύλοι. Η φιλύα τουσ φαύνεται ςτην Ιλιϊδα του Ομόρου από όπου μαθαύνουμε ότι οι δύο φύλοι όταν πϊντα μαζύ, πολεμούςαν μαζύ και προςτϊτευε ο ϋνασ τον ϊλλον. Όταν ο Έκτορασ ςκότωςε τον Πϊτροκλο, ο Αχιλλϋασ θύμωςε τόςο πολύ ώςτε να προκαλϋςει τον Έκτορα ςε μονομαχύα ριςκϊροντασ τη ζωό του πολεμώντασ τον καλύτερο πολεμιςτό των Τρώων. Άλλα παραδεύγματα δυνατόσ φιλύασ ςτην Ελληνικό Ιςτορύα εύναι ο Δϊμων με τον Φιντύα και ο Μϋγασ Αλϋξανδροσ με τον Ηφαιςτύωνα .
 7. 7.  - Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιός είσαι. - Ο καλός φίλος στην ανάγκη φαίνεται. - Αγάπα τον φίλο σου με τα ελαττώματά του.
 8. 8.  ΠΗΓΕ΢:http://friends-4ever.pblogs.gr/http://www.slideshare.net/skoubaflos/ss-12165098 http://www.google.gr/ http://www.gnomikologikon.gr/ ΣΕΛΟ΢ ΣΑ΢Ο΢ ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟ΢ Α2

×