Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing!

314 views

Published on

Jmenuji se Petr Myšák, a v tomto e-booku vám předám část svých zkušeností, které jsem
během 8 let podnikání v oboru získal. Primárně se
zaměřím na rady z oblasti tvorby a propagace
webových stránek, ale najdete zde i další cenné
poznatky, s nimiž bude vaše podnikání snazší. 98 % lidí, kteří si prohlíží vaše stránky, si nekoupí žádný
produkt. Děsivé číslo. Přečtěte si, co můžete udělat pro to,
aby se toto procento zmenšilo, a aby vaši současní zákazníci
nakupovali ještě více.

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing!

 1. 1. Druhyonline marketingu PetrMyšák Vytěžteznějconejvíce NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz
 2. 2. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 02/24 JmenujisePetrMyšák,avtomtoe-booku vám předám částsvýchzkušeností,kteréjsem během 8letpodnikánívoboruzískal.Primárněse zaměřím naradyzoblastitvorbyapropagace webovýchstránek,alenajdetezdeidalšícenné poznatky,snimižbudevašepodnikánísnazší. Věřím,žesee-bookstanevašísoukromouencyklopedií internetovéhomarketingu Příjemnéčtení Kdojsem?
 3. 3. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 03/24 98% lidí,kteřísiprohlížívašestránky,sinekoupížádný produkt.Děsivéčíslo.Přečtětesi,comůžeteudělatproto, abysetotoprocentozmenšilo,aabyvašisoučasnízákazní- cinakupovaliještěvíce. See-Think-Do-Carejebyznysrámec,snímžpřišelAvinash Kaushik,největšíkapacitanawebovouanalytikupracující uspolečnostiGoogle. Lidénainternetusenacházívrůznýchfázíchnákupního procesu.Naprostávětšinajich spadádo kategorie See. Takovíuživatelé brouzdajíinternetem a občasje něco zaujme. Think,tedydruháskupina,jeužvefázípřemýšlení ooproduktu.Titolidésihledajívýhodyinevýhodyrůzných produktů,porovnávajíje,čtourecenze,radyatipy.Stejně jakoprvnískupinanenakupují.FázeDozahrnujevšechny, kteříserozhodnoupronákup.Aťužjejejichvolbaemoční, čiracionální,mohoutobýtvašizákaznici.Vpřípadě,žeje zaujmete. VašisoučasníiminulízákaznícijsouvefáziCare.Užjstesi získalijejichpozornost,nakoupiliuvás,alenezapomeňte, žejetřebaoněpečovat.Připomínejtesejim.Nabízejtejim speciálnívýhodyabonusy,aonisekvám rádibudou vracet. Realitavypadátak,žedrtivávětšinaRealitavypadátak,žedrtivávětšina firem sezaměřujepouzenafázi Do.Křičínauživatele KUPSITO,anižbysi uvědomovali,jestlito zákazníkvůbecpotřebuje. Nechcitvrdit,žetakový procesjeplýtvánípenězi,procesjeplýtvánípenězi, alejdetodělatiefektivněji. See-Think-Do-Careframework
 4. 4. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 04/24
 5. 5. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 05/24 Doba,kdystačilozaplatitzápisdokatalogufirem,akdodal víc,mělvyhráno,jeužnaštěstídávnopryč.Meziuživateli nynívítězíkvalitníobsah. InternetovýInternetovýmarketingjetřebachápatjakokomplexní záležitost.Zákaznícinavašewebovéstránkypřicházejíz mnoha směrů.Patřísem neplacené vyhledávání,PPC, videoservery,e-mailyipřímézadáníadresy.Kzobrazení webuužnevyužívajípouzepočítač,mnohem častějisiweb zobrazujínatabletechachytrýchtelefonech. Vdalšíchčásteche-bookujsem provássumarizoval přehledpřehlednejčastějšíchdruhůonlinemarketingu.Zdaleka senejednáokompletnívýčetmožností,sekterýmimůžete pracovat.Spíšejdeozpůsobyapostupy,kteréjsouvonline marketinguvsoučasnostinejvícevyužívanéaúčinné. Sledujte,měřte,vyhodnocujte Internetovýmarketingmáprotitomuběžnémuobrovskou výhodu–jeměřitelný.Velicesnadnozjistíte,kteréreklamní kampaněneboneplacenéobsahovéaktivityvám přivádějí zákazníky. Měřte,porovnávejteatestujte.Pouzetakzjistíte,jakédruhy onlinemarketingumásmyslvyužívat,akteréjelepšípustitk vodě.Vícenežkdejindezdeplatíto,žecojevhodnéprojed- noho,nemusíbýtvůbecvhodnéprodruhého. Druhyonlinemarketingu
 6. 6. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 06/24 PayPerClick,tedyplatbazaklikjedruhinternetovérekla- my,přikteré inzerentplatíza přivedeného návštěvníka pomocíkliknutínareklamu.Cenazatakovýklikjeodvozena převážněodkonkurence.Tedyčím vícelidícílínakonkrétní slovo,například„auto“,tím víceinzerentzatakovoureklamu zaplatí.1klikstojípřibližněodjedné,ažpodesítkykorun. Doporučujivám cílitreklamynavelicekonkrétnícílová slova.Nejenom,žezaplatíteméně,alekonverzebudevyšší, jelikožuživateléhledajícíkonkrétnívýrazyjsoučastějivpo- kročilejšífázinákupního rozhodování.Konkrétníklíčová slovapřesnějivystihujídanýproduktneboslužbu.Příkladem takovéhoslovajenapříklad„autoŠkodadiesel“. NejznámějšíreklamnísítěprotvorbuinzercejsouGoogle AdwordsaSeznam Sklik.VoblastisociálníchsítítojeFace- bookAds. Kdeakomusezobrazuje PPCreklama Vevyhledávácísíti Vobsahovésíti Nafacebookovém profilu Návštěvníkům,kteříbylinavašem webu 1. 2. 3. 4. PPCreklama
 7. 7. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 07/24 Vevyhledávacísítiinzerujtetextovýmiinzerátynaslova, která zadávajílidé do vyhledávání.Tyto inzerátymůžete obohatitrovněžoodkazydostrukturyvašehowebu,otele- fonníčíslo,případněoodkaznafiremnízápisvkataloguči mapovém serveru. Vobsahovésíticiltenauživatele,kteřísiprohlížítematic- ké webové stránky podle vámizadaných kritérií.Výběr webovýchstránekprozobrazenívašíinzerceprobíhánazá- kladěklíčvýchslov,kategorie,čiadresystránek.Inzerátypak mohoubýttextové,formougrafickýchbannerů,případně takéjakoreklamnívideozobrazovanénaYouTube. Retargetingjepoměrněnováaúčinnáformainzerce.Vaše inzerátysezobrazujívobsahovésítiuživatelům,kteříjižvmi- nulostibylinavašem webu.Tentoformátvyužíváfaktu,že návštěvníkvětšinouneuděláobjednávkupřiprvnínávštěvě webu,protojedobrésemutaktopřipomínat.Abystemohli retargentingu využívat,je nutné umístitnavaše webové stránkysledovacíkód.Retargetingcílínauživateleprohlíže- jícísikonkrétníprodukt,kdežtoRemarketingjeobecnější pojem acílíméněkonkrétním inzerátem.Napříkladjako brandovýbanner.
 8. 8. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 08/24 Vyššínávštěvnostisvéhoe-shopusnadnodosáhnetezařaze- ním doněkteréhozesrovnávačůzboží.Nejnavštěvovanějším srovnávačem jeHeuréka.cz,zanínásledujeZboží.czodSe- znamuaNákupyGoogle.Jinédalšísrovnávačemajípouze minimálnípodílnatrhu. Zbožovévyhledávačefungujínaprincipuplatbyzakliknutí na vášinzerát formou konkrétního produktu.Produkty, stejnějakoúdajeoceněadostupnostizbožínaimportujete pomocíXMLsouboru,kterýzbožovývyhledávač zpracuje. Právěcenaadostupnostzbožíjsouspolushodnocením e-- shopunejdůležitějšímiúdajiovlivňujícímividitelnostvašeho inzerátu. Heuréka.czpoužíváprohodnoceníe-shopůcertifikát„Ově- řenozákazníky.“Každémunakupujícímuzašlepárdnípo nákupudotazníkspokojenostisnákupem.UZboží.czmohou hodnotitregistrovaníuživateléSeznam.cz. Třetím dopartyjsouNákupyGoogle,kteréjsousicevpo- rovnáníspředchozímidvěmanejmladší,aledíkyzobra- zovánívběžném Googlevyhledávání,dosahujídobrých výsledků.Se svým e-shopem je propojíte reklamním účtem GoogleAdwords,znějžsičerpájífinančípro- středky. Díkykvalitnízpětnévazběahodnoceníodostatních zákazníkůzvyšujetedůvěryhodnostsvéhointerneto- véhoobchodu. Srovnávačezboží
 9. 9. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 09/24 PayPerPost,jakužnázevvypovídájereklama,přinížplatíte zaumístěníinzerátu.Takovým inzerátem jenejčastějigrafic- kýbannerneboreklamníčlánek.Kvalitajejichzpracovánípak rozhoduje,koliklidívášproduktzaujme.Dalším efektem ta- kovéhočlánkujsouzpětnéodkazy,díkynimždostanetesvou stránkuopětoněcovýševevyhledávání. AbybylaPPPreklamaúčinná,jepotřebazvolitsprávnépub- likum.Stím souvisívýběrreklamníplochy,kdesenacházíná- vštěvnícisezájmem ovašeprodukty.Profirmuprodávajícíin- teriérovédoplňkytomohoubýtonlinemagazínyobydlení. Cenazaumístěníčlánkusepohybujevestokorunáchuwebo- výchmagazínůsnízkounávštěvností,ažpodesítkytisícu serverůjakojeidnes.cz. Dobrýreklamníčláneksemusídostatčtenářipodkůži.Musí odpovídatnajehoproblémyanalákathonadalšízpůsoby řešení,třebaprávěodkazem navášproduktneboslužbu. Čtenářznějmusíjasněpochopit,cobyměludělat,aby dosáhlcíle. Utéměřvšechplacenýchinzertníchplochsevám vypla- tísmlouvatoceně.Častosedostanetekčástceažopo- lovinunižší,nežjeklasickáceníková.Ušetřítetakétehdy, když objednáte většímnožstvíreklamních pozic na jednom serveru. Hledáte-livhodnýprostorproumístěnísvého reklamního článku,doporučujiwebové stránky placla.cz,clanek.cz. PPPreklama
 10. 10. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 10/24 RealTimeBiddingreklamaseobjevilateprvenedávno.Inze- rentivnívrámciaukcenabízícenuzavhodnéhouživatele, kterémusenáslednězobrazíreklama.Celáaukceproběhne velicerychleaautomaticky.RTBreklamafungujetak,žese těsněpřednačtením stránkyuživatelem porovnajínabídky DSP(zástupciinzerentů).Tensvyššínabídkousamozřejmě vyhrává. Jetřebasiuvědomit,žesenejednáonákupreklamníplochy, aleonákupcílovéhopublika.Nezáležínatom,jestliserekla- mauživatelizobrazínatematickém magazínu.Podstatnější jeto,žesezobrazíprávějemu.RTBreklamasezaměřujena uživatele,ježvpředešlém obdobívykonávalinainternetuur- čitoučinnost,kterásouvisíprávěscílem vašíreklamy.Podpůr- néakce,kteréuživateldělá,jakojsounávštěvytematických webů,vyhledáváníkonkrétníchfrází,adalší,napomáhajípřes- nějšímucíleníRTBreklamy. MírnounevýhodouRTB reklamyjejejívyššícena.Váš rozpočetbymělbýtvřádechdesetitisícůkorun. Chcete-liprovozovatRTBreklamu,kontaktujeDSP.Může sejednatoAdform,Doubeclick,Etarget,případněinzerujte přesspecializovanéagentury. RTBreklama
 11. 11. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 11/24 Víte,ženaFacebooku,vporovnánísjinýmiwebovýmistrán- kami,trávílidénejvícečasu? Sociálnísítějsouokomunitách.Sbližujílidi,kteříjsouodsebe jinakvzdálení.Zpohledukomerčníhovyužitísevšakpřílišk přímémuprodejinehodí.Lidésenanichchtějíbavitanejsou nastavenik procesu nakupování.Sociálnísítě zato velice dobře sloužík vytvářenípovědomío značce nebo vaší osobě.Můžetesivytvořitprofilodborníka,araditpotencionál- nímuposluchači,kterýuvásmůževbudoucnostinakoupit, nebovásdoporučísvémuznámému.nebovásdoporučísvémuznámému. BezesporunejvětšísociálnísítíjeFacebook.Zaním následuje Twitter,sociálnísíťnejrozšířenějšívoblastimédií,zpravodaj- stvíaPR.DáleGooglePlus,kterýpředevším sdružujerůzné službyodGooglu.Odfotek,onlinechatu,sdílenípříspěvkůa videa,videaažpozápisyvGoogleMaps.PublikovánívGoogle PlustakémírněovlivňujevýsledkyvyhledávánínaGoogle. Netextovězaměřenýmisociálnímisítěmijsounapříklad Pinterest,Instagram,MySpaceaprofiremníprostředí LinkedIn.Tytosociálnísítěsehodípředevším pronějaké konkrétníoblastivyužití.MySpacenapříkladprohudeb- nískupinyaspolečnostihudebníhoprůmyslu.LinkedIn přihledánínovýchsildovašehopracovníhokolektivu. PinterestaInstagram mohoubýtužitečnéprografiky, fotografyafirmykladoucídůraznavizuálnízpracování svýchvýrobků. Sociálnísítě
 12. 12. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 12/24 Facebookreklamy FacebookFacebookrovněžnabízíreklamníkampaněnavlastníplat- formě.Jejichvýhodoujemožnostcílenípodlesociálních vazeb,toznamenápodleinformacíovás.Ví,ským sepřá- telíte,jakévěcisdílíte,lajkujete,jakýjevášvěk,zájmyakde jste.SkrzeprostředíFBmůžetepodporovatpředevším zají- mavépříspěvkyspotenciálem nasamovolnéšířenímezi uživateli. Vždyjedůležiténajítsprávnourovnováhumezizábavouazají- mavostí.Obchodnísdělenísem opravdupatříjenvelmiomeze- ně. Sociálnísítě
 13. 13. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 13/24 E-mailjevašíwebovouadresou,kterávonlinesvětězpro- středkovávápříjem všechdopisů,fakturareklamníchinze- rátů.Aprotožesejednáosoukromouadresu,jetřebakníi takpřistupovat. Zprůzkumůvyplývá,žeselidédoe-mailudívajívprůměru 3xdenně.Všichnirádidostávámeveselézprávyodkolegů nebokamarádů.Conásvšakdokáženaštvatjenevyžádaná pošta(spam).Nae-mailsizkrátkanemůžetenalepitštítek „Nevhazujtereklamníletáky“.Možnáprávěprotojenevy- žádané poštyvětšina.Přimarketingových aktivitách se protozaměřtepouzenatylidi,kteřívašezprávyopravdu chtějíchtějídostávat,apostarejtesetakéoto,abytytozprávypro něbylypřínosné.Spomocíe-mailůmůžetevelmisnadno vybudovatdlouhodobývztahsjejichpříjemci,posílatjim hodnotnéinformace,aobčastakénějakéobchodnísděle- nísnabídkouprodeje. Několikrátsemistalo,žemělidépřímooslovilistím,abych jepřidaldosvéhoe-mailovéhoseznamu.Jednodušeproto, žechtělidostávatčerstvénovinkyaužitečnéinformacez marketingu.Kdyžjim pakpošlue-mailsobchodnínabíd- kou,neberouhojakonevyžádaný,protoževědí,žejim pri- márně posílám zajímavé informace.Osobně se držím poměru3:1,tedy3informačníe-mailynajedensnabídkou služeb. E-mailmarketing
 14. 14. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 14/24 Jakvybudovatdatabázipříjemců? NěcoNěcojim nabídněte.Tojetennejjednoduššíanejsnazší způsob,jak získatnávštěvníkův mail.Můžete mu dát e-bookzdarma,zobrazitmuskrytévideo,prezentaci,dát mupřístupkrozšiřujícímučlánkuadalší.Marketingovéná- strojepaksamye-mailovou adresu uložíaautomaticky odešlouobsah uživateli.E-mailovéadresymůžetesbírat takénapříkladzosobníchschůzek,telemarketingu,inzer- ceaveletrhů.Možnostíjeopravdumnoho. Prosprávue-mailovýchkontaktůvyužívám marketingové nástroje.1.ječeskýSmartEmailing(placený)adruhýzahra- ničníMailChimp(do1000příjemcůzdarma).Dalšídobrou alternativoujenovýsystém proe-mailovouautomatizaci Mautic. Posílejtetakovée-maily,kterébystesamichtělidostávat.
 15. 15. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 15/24 Affiliateneboliprovizníprogram fungujenaprincipunabíze- nícizíslužbyzaprovizizezprostředkování.Zobchodníhohle- diskasejednáojedenznejlepšíchmodelů,protožeplatíte proviznímupartneroviažvechvíli,kdyuvászákazníkobjed- ná.Tohotozákazníkabystejinaksaminejspíšeanineoslovili. Výšezmíněnéprovizeselišídleoborupodnikání.Voblasti prodejekonkurenčníhozbožíjeprovizevřádechjednotek procent.Uslužebneboinfovzdělávacíchproduktůčastoata- kujehranicii50%. Připrovozováníprovizníhoprogramumusíteumětsvým affili- atepartnerům (prodejcům)nabídnoutzajímavépodmínky. Jinévpřípadějednorázovékampaněajinévpřípadědlouho- dobéhoprodejezboží. Ztechnickéhohlediskapakaffiliate systém funguje Partnerpřivedezákazníkanavášweb(odkáže)pod svým unikátním kódem. Tentokódsepropíšedosledovacíhoprogramu. Přivytvořeníobjednávkysepartnerovipřipíšekon- verze. Vpřípadě,žesejednáozprostředkováníslužby,kterou jenutnésmluvnědojednat,zapíšeteprovizipartnerovi ručně.Provětšímotivacipartnerů seobčaspoužívají různébonusy.Těm nejlepším nabídnětenapříkladextra finančníodměny,čijinéodměnyformoudárků. 1. 2. 3. Pokudmátezájem dozvědětsevíceoAffiliatemarke- tingu,doporučujipokračovatna affilblog.cz nebo stránkyčeskéhoaffiliateprogramu. Affiliatemarketing
 16. 16. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 16/24 Proněkterézvásjeposlechzajímavýchinformacístravitelněj- ší,nežjejichpouhéčtení.Připoslechutotižmůžetedělati jinévěci,jakojeřízeníauta,sekánítrávníkuneborelaxacepo nedělním obědě. Audiopodcastysivašiposluchači buď stáhnoupřímodo svéhomp3přehrávačenebochytréhotelefonu,případněsije poslechnou online.Zamysletesenad tím,jestlibynebylo možnénahrátrozhovor,přečístnanahrávacízařízenízajíma- výčlánek,čiuložitzvukzvideadoaudioformátu.Tytosoubo- rypakuložtenaserveryurčenékesdíleníhudby.Uživateléje snadnonajdouazapamatujísivás.Navícsemohoupřihlásitk odběru,atakjim užžádnývášpodcastneunikne. Audiopodcasty
 17. 17. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 17/24 YouTube.com jedruhýnejvětšívyhledávačnasvětě.Lidé zde trávíohromné množstvíčasu a konzumujíkvanta obsahu.Ten nejoblíbenějšíobsah zobrazuje především zábavu a výstřednost.Určitě jste zaznamenaliněkteré z videí,kterédíkyYouTubeběhem několikadnůobletělosvět azískalo milionypřehrání.YouTube je zkrátkafenomén, jehožobsahzobrazujívhlavním vysílacím časeteleviznísta- nice,nice,bacovíc,existujíispecializovanételeviznípořadyuka- zujícíprávětynejzajímavějšívideaztétostránky. Užvíte,žeYouTubesledujílidénapříčgeneracemiprakticky stále.Čím nanějalepřispět?Zkustetosprezentačnímipro- duktovýmividei,pokudjetooblast,kterásevástýká.Oblíbe- nájsouiinstruktážnívidea.Mezidalšípopulárníkategorie patřívzdělávacívideaaprezentace,ukázkyzvýroby,nebo pracovnípostup.Fantaziisemezenekladou.Lidéserádipo- dívají,jakpracujete,anižbystepřitom muselivyzraditsvé know-how. Videomarketing Coudělatproto,abyvaševideabyla snadnodohledatelná? Vyplňujteveškerápolíčka,kterávám YouTubenabízí. Patřísem nadpis,kategorie,popisatagy.Zdesehodí pracovatsvhodnýmiklíčovýmislovyprovášbyznys.You- Tubevideo serovněžvelmidobře,avkrátkém čase umísťujevevýsledcíchvyhledávánínaGoogle.Dostane- tesesem rychleji,nežbysevám tomupodařilovklasic- kém vyhledávání.
 18. 18. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 18/24 Prezentace Pokudserozhodnetenávštěvníkům nabídnoutprezentaci,na- hrajtejinaserverslideshare.net.Jednazmýchprezentacízde dosáhlaběhem 7dnůpřes200zhlédnutíaněkolikareakcí. Webináře:nováformavzdělávání PravidelnéwebinářepořádáKnowHowKlubFilipaDřímalky. Inspirujteseuněj.
 19. 19. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 19/24 Odborněobsahovousekcimápodleměmítkaždýkomerční web.Dávátetím svým návštěvníkům najevo,žesvémuoboru rozumíte,přičemžsejesnažítevzdělávatainformovat.Nemu- sítepublikovatpouzeklasickéčlánky.Zkustezapojitfantazii, vytvořitzajímavou grafiku,natočitvideo,nebonahrátaudio záznam. Vposlednídobězaznamenalyobrovskýboom infografiky.Jak užsám názevnapovídá,jednáseografickéspojeníinformací dojednohočivíceobrázků.Pomocíinfografikymůžetelíbivou formouprezentovatstatistickádataovašem produktunebo službě.Kdyžktomunavícpřidátetrochuvtipuanadsázky, určitěsnízabodujete.Obsahvytvořenýnavašem blogučasto lidékomentujíasdílejí.Snadnotakzískátepřirozenézpětné odkazynasvůjweb,odkazynasvůjweb,cožvám zaručílepšívýsledkyvevyhledávání. Mezinejpopulárnějšísystémyproblogování patříplatformaWordPressaslužbaBlogger odGoogle.Spusťteivysvůjblog. Svéblogyobohaťteoformulářekestaženízajímavého obsahu.Jakjsem zmiňovalvčástioe-mailmarketingu, budujete tak svojidatabázipříjemců.Ty následně můžete spolu suživatelisociálních sítíinformovato novém čánku,případovéstudiičivideunavašeblogu. Používáníjednotlivýchmarketingovýchkanálůseprolí- náadoplňuje. Blogování
 20. 20. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 20/24 Téměřvkaždém oborusenajdouzajímavézdroje návštěvnosti,potažmozákazníků.Kdohledá,najde. Katalogyaagregátory
 21. 21. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 21/24 Býtnapředních pozicích vevyhledávačích jetonejdůležitější. SEOjepřecizáklad,takpročjejzmiňujijakoposlední? Jetoproto,žepod pojmem SEO vdnešnídoběchápucelou paletuobsahověmarketingovýchaktivit.Dooptimalizaceprovy- hledávač patřívytvářeníkvalitního obsahu -blogování,psaní článků,vytvářeníinfografik,natáčnívideí,webináře,aktivitynaso- ciálníchsítích,amnohédalší. Optimalizaciprovyhledávačvdnešnídobědělím naněkolik základníchčástí.Všechnydohromadypakovlivňujívašepoziceve vyhledávání: Obsah:Nenadarmoseříká,žeobsahjekrál.Vyhledávačsesnaží najítkvalitníobsahanabízethouživatelům.Poznají-li,žejeváš obsahproněužitečnýarádihokonzumují,mátevyhráno. Autorita:Jakdlouhouhistoriimajívašewebovéstránky?Odka- zujínanějinékvalitníweby? Jejejichobsahsdílennasociálníchsítích?Píšeseonichv diskuzích,zadávajílidénázevvašífirmyčiosobydovyhle- dávače?Tovšeznamenáautorita. SEO
 22. 22. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 22/24 Zpětnéodkazy:Jsouprovyhledávačstálevelmisilným ukaza- telem toho,jaksinatom vášwebstojí.Čím vícekvalitních,tema- tickýchaautoritativníchwebůnavásodkazuje,tím lepšípozice dosahujívašestránky.Některéoborovékatalogy,magazíny,blogy nebomapovéserverymohoubýtsamyosobědobrým zdrojem zákazníků. StrukturaaUX:Návrhuživatelskéhorozhraníanávrhinfor- mačníarchitekturywebujenezbytným prvkem prodobrouuživa- telskou orientacinastránkách.Validitaastrukturazdrojového kódujerovněžpozitivním znakem provyhledávač,díkykterému vásposunouokousekvýševevyhledávání. Zdrojovýkód:TechnickéSEOneníjižtakdůležitým faktorem, jakotomubylovminulosti.Vyhledávačemunepřiřazujítakovou váhu.Nicméněstálejedůležitédodržovatněkteréprincipy. Napříkladsprávnépoužívánítitulků,nadpisovýchtagů,alternativ- níchpopisků,povoleníindexace,obsahovétextyarichsnippets. Pokud vám někdo nabízíSEO optimalizaci,poohlédnětese radějijinde.ZkratkaSEOtotižužslovooptimalizaceobsahuje.
 23. 23. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 23/24 Mobilsestalmédiem číslojednavpřístupuklidem.Podlestudiíse průměrnýEvropančiAmeričanpodívánadisplejsvéhotelefonuasi 150krátdenně.Tojevelkýargumentprorelativněmladémarketin- govéodvětví.Představtesi,žedostanetecílenounabídkupoledního menuzrestauracevevašem okolí.Vpravépoledne,kdyžmátehlad. Tomuseříkádobrécílení. Kdesegeolokačníreklamamůžezobrazovat?Vreklamníchsítích Adwordsmůžetecílitpodleměsta.NaFacebookuzadávátereklamy cílenénaurčitoulokalitu.Obasystémymůžeterovněžomezitpouze namobilnítelefony.FacebookiGooglevám zároveňdokážíodhad- noutpočetlidí,kteřívašireklamuuvidí. Mírněrozporuplnouformougeolokačníreklamyjsoureklamní SMSazprávynadispleji.Lidénechtějíbýtobtěžování.Smířlivějšívšak budou,pokudjim nabídnetenějakýbenefit. Představtesi,žebyvám operátornabídltarifza2xnižšícenu,kdyžsi nechátezasílat2reklamníSMSdenně.Nadtakovounabídkouuž stojízatopřemýšlet,ne?Zadavatelreklamypakmůževhodněcílit nalidivokolísvéprovozovny. Geolokace se užčasto využívá vmobilních aplikacích a webovýchstránkách.Velkouoblibumajíaplikacenaprinci- pupropojovánílidí.Různéseznamky,vyhledávačeudálostí, ubytováníajídla. Jakájsouúskalí?Geolokacejebohuželčastonepřesná.Ze- jménapřimobilním připojeníkinternetujetoinaněkolik desítekkilometrů.Toužmůžebýtpřicílenívelkým problé- mem. Geolokačímarketingmábudoucnost.Sledujteaktuální trendyvtétooblastiapopřemýšlejtenadtím,cobyvám mohlpřinést. Geolokačnímarketing
 24. 24. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 24/24 Hezkýden, PetrMyšák Verzee-booku:1.3 červen2015

×