Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zaverecny ukol

179 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zaverecny ukol

  1. 1. Závěrečný úkolArgumentacePři dlouhodobém vnímání diskuze o potřebnosti či dokonce užitečnostipolit ických stran v České Republice v médiích a laické veřejnosti jsem pojalnutkání zjist it si o tomto tématu více informací a vytvořit si vlastní představu otématu. Dále mně, jakožto studentovi právnické fakult y, toto téma zasahuje dookruhů několika předmětů a je proto pro mě velmi užitečné.Klíčová slovastanovy, polit ická strana, členství, úprava, zákonAnotaceV tomto textu chci pohlédnout na proble matiku členství v polit ických stranáchv České Republice povrchově z pohledu zákonné úpravy a detailněji pakz pohledu stanov jednotlivých stran. Z důvodu zadaného rozsahu práce jsem zvolilpouze pět parlamentních stran – ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09 a Věci Veř ejné.Cílem práce je, kromě ukončení předmětu a získání kreditů, získat povědomí orozebírané problematice a o podmínkách členství v polit ických stranách.Aspekty členství v politických stranách v ČRZákonná úprava členstvíZákon č. 15/1990 Sb. umožnil „v demokratickém duchu sdružovat se v politickýchstranách“ 1, ale samotné členství více neupravoval. Členství řeší teprve navazujícíprávní úprava zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v polit ických stranách a vpolit ických hnut ích. Tento dnes účinný předp is byl od svého přijet í zákonodárcemdne 2. 10. 1991 do dneška osmnáctkrát novelizován. Pro otázku členství byla1 Zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách, ve znění účinném od 23.1.1990 do 1.11.1991, § 1odst. 1
  2. 2. významná novelizace zákonem č. 117/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákonč. 424/1991 Sb., o sdružování v polit ických stranách a v polit ický ch hnut ícha také další předpisy. Touto novelou se v § 6 odst. 2 písm. b) bod 4 nově ukládáupravit práva a povinnosti členů ve stanovách polit ické strany.Úprava členství ve stanovách některých parlamentních politických stranPodle aktuálních záznamů bylo od vzniku rejstříku 2 zapsáno 183 záznamů, jenpodle aktuálních rejstříkových údajů akt ivních je registrováno 85 polit ickýchstran (zde bez polit ických hnut í). Pro účely svojí práce jsem vyhledal informace,týkající se členství, ve stanovách všech pět i polit ických stran, které mají ustavenparlamentní klub v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, s výjimkou polit ickéstrany Starostové, která má ustaven společný klub se stranou TOP 09 – zkratkamiv abecedním pořadí jsou to: ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09 a VV. Stanovy všechtakto vybraných polit ických stran upravují způsob vzniku a zániku členstvía samozřejmě také vymezují konkrétní práva a povinnosti členů.Česká strana sociálně demokratickáStanovy strany v účinném znění, schváleném na XXXVI. sjezdu 19. 3. 2011,vymezují v článcích 3 až 9 vznik členství (čl. 4), okolnosti přerušení a obnovenířádného členství (čl. 6) a zánik členství (čl. 3). Členství je stranou rozlišovánojako řádné a čestné (čl. 3). Dále stanovy vymezují okolnosti pozastavení řádnéhočlenství (čl. 4), jehož podmínky se liší od přerušení dle čl. 6. Okolnosti zánikuřádného členství jsou vymezeny podrobně v čl. 8. Stanovy neobsahují inst itutvyloučení člena, jako se vyskytuje ve stanovách jiných parlamentních stran (viznapř. TOP 09), ale řeší obdobné situace neplnění povinností člena inst itutemzániku řádného členství.V čl. 10 stanov jsou vymezeny práva a povinnosti členů formou úvodní obecnédefinice (čl. 10 odst. 1) a navazujícími taxativními výčt y. Speciální povinnost í jeomezení vykonávat nejvýše tři volené funkce v orgánech strany (čl. 10 odst. 4).2 Rejstřík politických stran a politických hnutí vedený Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2001 na základě § 9zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve zněnízák. č. 340/2000 Sb. [online]. [cit. 2012-11-30]. Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/>
  3. 3. Komunistická strana Čech a MoravyStanovy strany v účinném znění, schváleném na VIII. sjezdu 19. 5. 2012,vymezují v článcích 5 až 10 vznik členství a jeho principy, okolnosti pozastavenía zániku řádného členství jsou upraveny v článcích 11 až 17. Stanovy rovněžneobsahují inst itut vyloučení člena, ale řeší obdobné situace neplnění povinnost íčlena institutem zániku řádného členství.Práva členů jsou upravena v článcích 18 až 24. Člen KSČM má právo býtinformován o průběhu a závěrech jednání orgánů KSČM v plném rozsahu, nikolipouze ve věcech týkajících se jeho osoby a činnosti (čl. 23). Povinnosti vymezujíčlánky 25 až 28. Zajímavou povinností je získávání dalších stoupenců programuKSČM.Občanská demokratická stranaStanovy strany v účinném znění, schváleném na kongresu dne 22. 10. 2011v Praze, vymezují vznik (čl. 3 odst. 3) a zánik členství (čl. 3 odst. 4), okolnost ijeho přerušení a obnovení (čl. 3 odst. 6 až 8) i práva a povinnost i členů (čl. 3odst. 9) v článku 3. Tyto se nijak neliší od práv a povinností členů ostatníchparlamentních stran. V článku 6 je popsán inst itut prohlášení členství za neplatnéod počátku.TOP 09 3Stanovy strany v účinném znění, schváleném na jejím celostátním sněmu22. 10. 2011, vymezují v čl. 3 vznik členství, jeho evidenci, okolnosti pozastaveníčlenství a zánik členství. V čl. 3 odst. 7 stanovy taxat ivně vymezují důvodyukončení členství, z nichž kro mě obvyklých důvodů, jako je úmrt í člena, z vlastnívůle, z důvodu neplacení příspěvků atp. je zásadním způsobem ukončenívyloučením člena, které je současně podle čl. 6 těchto stanov považovánoza nejtvrdší a krajní stranický trest.Práva a povinnosti čle nů vymezují čl. 4 resp. čl. 5. Práva i povinnosti jsouuváděny taxat ivním výčtem a nijak výrazně se neliší od dikce stanov dalších.3 strana ve svých stanovách uvádí jako název pouze písmena a číslice TOP 09, při veřejných působeních stranyje zkratka TOP vysvětlována slovy „Tradice, Odpovědnost, Prosperita“ a číslice označují rok vzniku strany2009.
  4. 4. Věci veřejnéStanovy strany v účinném znění k 4. 9. 2012, vymezují v článku 3, odstavcích 1až 2 podmínky vzniku členství. V odstavci 2.1 a násl. je zmíněn institutčekatelství. Čekatelem se stane každý, kdo vstupuje do strany po dobu přijímacíhoprocesu. Čekatel má však mnohá práva stejná jako řádní členové. Například právoúčastnit se jednání místního klubu (čl. 3 odst. 2.2a ), právo být informován očinnostech strany (čl. 3 odst. 2.2c) nebo právo hlasovat v doporučujících azávazných referendech, které vyhlašuje Grémium strany (čl. 3 odst. 2.2e). Práva apovinnosti člena jsou popsána v článcích 3 a 4. V článku 5 jsou uvedeny důvodyzániku členství. Dále je tu oddíl věnující se problematice stranických trestů (čl. 5odst. 1), kterým se stanovy ostatních parlamentních stran nezabývají.ZávěrV otázce souladu mezi zákonnými normami a normami jednotlivých stanov panujesoulad. To samé však nelze říci o fakt ickém stavu. 4 Vznik, zánik a ostatní právníaspekty týkající se členství v polit ických stranách jsou ve stanovách jednotlivýchstran popsány velmi podobně.4 FILIP, Jan - ŠIMÍČEK, Vojtěch. K některým otázkám členství v politických stranách po novelizaci. Časopispro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. Právnická fakulta. ISSN 1210-9126, 1995, vol. 3, no. 1,s. 119.
  5. 5. Zdroje a jejich hodnocení 1) FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. Brno : Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2003, (str. 337 a násl.). -odbornost autora v dané problemat ice -přehlednost -důvěryhodné a odborné nakladatelství -fakt icita -objekt ivnost 2) FILIP, Jan - ŠIMÍČEK, Vojtěch. K některým otázkám členství v polit ických stranách po novelizaci. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. Právnická fakulta. ISSN 1210 -9126, 1995, vol. 3, no. 1, s. 109 -119. -odbornost autorů v dané problematice -stručnost -zdrojem článku je seriózní právnický časopis -úzké zaměření článku na danou problematiku -relat ivní aktuálnost 3) KIRK, Russell. Edmund Burke and the Constitution. The Russell Kirk Center. [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:<http://www.kirkcenter.org/index.php/detail/burke -and-the- constitution-1985/ -zdroj se zabývá danou problemat ikou -autor je bohatě citován v mnoha odborných publikacích -zabývá se možným definováním pojmu politická strana -jedná se o webovou stránku (požadavek ze zadání práce) -konfrontace zahraničních pramenů s domácími
  6. 6. Myšlenková mapa

×