Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

контролен тест мак.

  • Be the first to comment

контролен тест мак.

  1. 1. Име и презиме на ученикот__________________________________ Повторувам и се проверувам Македонски јазик 1.Заокружи ги самогласките во следните зборови : канцеларија музичко образование среќа животно 2. Заокружи ги согласките во следните зборови: виножито Сонце училница телевизор микроскоп 3.Зборот планината е составен од: а) три слога б) пет слога вторник антена в) четири слога 6/ 6/ 2/ 4. Подели ги на слогови следните зборови : 5/ јаболкокнижарницалеббиблиотекакомпјутер5. Зборот масата правилно се пренесува во нов ред: а) ма- сата б) маса-та в) мас-ата, г)масат-а д) м-асата 2/ 6. Напиши ги начините на кои може правилно да се пренесе зборот правосмукалка. 5/ 7.Пронајди ги именките во дадените зборови. а) бери б) среќа в) пет г) јас в) село 2/ г) убава 8.Pronajdi gi op{tite i sopstvenite imenki i zapi{i gi na liniite dolu. slika, kopa, morkov, Sowa, me~e, Bitola, spie, ptica, Makedonija 7/ a)op{ti imenki:________________________________________________________________ b)sopstveni imenki:____________________________________________________________
  2. 2. 9. Пронајди и потцртај ги именките во дадениот текст, а потоа распореди ги во дадената колона според родот и бројот. Гоце отиде во продавница. Купи млеко и два леба .Требаше да купи весник па отиде до блиската трафика. На враќање кон својата куќа се сретна со Јана која го шеташе своето куче. 9/ машки род женски род среден род еднина множина 10.Во дадениот текст пронајди ги грешките во употреба на голема буква. ■ бранка е ученичка во ,,Лазо ангеловски,,. ■ Овој викенд со сара и билјана ќе одиме на шар планина. ■ Мојот чичко е Прилепчанец. ■ Ивана рече : ,,сакам да дојдам,,. 8/ 11 Vo tabelata se dadeni imenki. Rasporedi gi pravilno po rod i broj. imenki ku~e masa `drebe kafezi ma~ki ma{ki rod Ниво на реализирани цели Успехот се постигнува, само ако ТИ одлучиш да бидеш успешен... `enski rod sreden rod Бодовна листа Вкупно бодови 57 0-26 5/ ednina mno`ina Постигнат резултат *
  3. 3. Не треба да си задоволен/а ! – Можеш повеќе.. 27-33 ** Читај ги внимателно барањата ! 35-42 *** Вниманието не смее да те напушти ни за миг! 43-50 **** Трудот секогаш наградува – Браво! 51-57 ♥ Одделенски раководител:Петре Костов

×