Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Esf subsidie di 2014 toelichting regeling

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Similar to Esf subsidie di 2014 toelichting regeling (20)

Advertisement

Esf subsidie di 2014 toelichting regeling

 1. 1. ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen
 2. 2. Regeling Duurzame Inzetbaarheid • in oktober start een nieuwe ESF-regeling ‘Duurzame Inzetbaarheid’ voor individuele organisaties (ESF 2014/2020, Actie DI) • de regeling richt zich op het bevorderen van gezond, gemotiveerd, competent en productief werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd • de regeling wordt uitgevoerd door het Agentschap SZW • subsidie wordt verleend voor kleinschalige projecten op het vlak van duurzame inzetbaarheid die tot doel hebben: – het verkrijgen van advies met een implementatieplan – het begeleiden van de implementatie van een advies • 50% van de kosten (maximaal € 10.000,-) wordt vergoed
 3. 3. Aanvraagcriteria Aan welke eisen moet een project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? • het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling en levert na afloop een advies met implementatieplan of een verslag van de implementatie van een advies op • medewerkers worden actief betrokken bij het project • een aanvrager heeft minimaal 2 medewerkers in dienst • het project richt zich op één van de thema’s uit de regeling (zie slide ‘thema’s’) • uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking • een organisatie is in beginsel vrij in zijn keuze van externe adviseur
 4. 4. Hoogte subsidie • voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is in het aanvraagtijdvak 15 oktober - 7 november 2014 maximaal 22 miljoen beschikbaar • het gaat om kleinschalige projecten (project van maximaal € 20.000,-) • de subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, met een maximum van € 10.000,- • per aanvrager wordt slechts één subsidieaanvraag in behandeling genomen • enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel • BTW en kosten gemaakt ten behoeve van scholing komen niet voor subsidie in aanmerking • aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld
 5. 5. Thema’s De volgende thema’s zijn subsidiabel: • bedrijfs-of organisatiescan • periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers • gezond en veilig werken • leercultuur voor werknemers • aanpassen organisatie van het werk • interne en externe mobiliteit • flexibele werkcultuur • arbeidstijdenmanagement In bijlage I staat meer informatie over deze thema’s!
 6. 6. Tijdlijn • Registreren: vanaf vandaag t/m 7 november 2014 Voordat u een aanvraag voor Duurzame Inzetbaarheid in kunt dienen, moet u eerst een account aanmaken en u registreren op het Subsidieportaal van het Agentschap SZW (www.mijnagentschapszw.nl; registratie voor ESF 2014/2020, Actie DI). De registratie moet altijd op naam van de organisatie staan die met duurzame inzetbaarheid aan de slag wil. • Aanvragen: van 15 oktober t/m 7 november 2014 Als uw registratie is geaccordeerd door het Agentschap SZW kunt u tussen 15 oktober 2014 09:00 uur en 7 november 2014 17:00 uur een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier is alleen in de aanvraagperiode beschikbaar (op de website is een voorbeeldformulier beschikbaar). Het Agentschap SZW behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 7. 7. Tijdlijn (vervolg) • Uitvoeren: projectperiode maximaal 10 maanden Als subsidie is toegekend, ontvangt u een verleningsbeschikking. In de verleningsbeschikking staat welke kosten voor subsidie in aanmerking komen. Startdatum van de projectperiode is de dag na dagtekening van de beschikking. De einddatum is 10 maanden daarna. U bent vrij om binnen deze periode van 10 maanden uw project uit te voeren. • Declareren: 4 weken na einde project Binnen 4 weken na afloop van de projectperiode dient u een einddeclaratie in. In deze einddeclaratie neemt u de werkelijk gemaakt kosten in de projectperiode op. Binnen 13 weken ontvangt u een vaststellingsbeschikking. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt u het subsidiebedrag binnen 6 weken na de vaststellingsbeschikking.
 8. 8. Actie Déhora: gratis consult Geïnteresseerd geraakt? Plan dan nu een afspraak in met een adviseur van Déhora en ontvang een gratis consult over de mogelijkheden voor uw organisatie. Bel 020 - 404 404 2 of stuur een e-mail naar info@dehora.nl
 9. 9. Bijlage I: toelichting op de thema’s
 10. 10. Bedrijfs- of organisatiescan • Aanvragers kunnen advies inwinnen met betrekking tot de vraag hoe hun bedrijf of organisatie ervoor staat vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid. Afhankelijk van de stand van zaken en de ambities van de onderneming, is het de vraag of en in hoeverre die ambities waar te maken zijn, gezien de samenstelling en ‘conditie’ van de medewerkers. Via een scan – waarin zowel het perspectief van de directie als dat van medewerkers wordt betrokken – kunnen de belangrijkste aandachts- en actiepunten voor het bedrijf of de organisatie onderkend worden en advies gegeven worden over verbeteringen.
 11. 11. Periodiek onderzoek DI • Aanvragers kunnen adviseurs inschakelen om instrumenten aan te reiken voor het uitvoeren van periodiek onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid (gezondheid, ontwikkeling, betrokkenheid) van hun medewerkers. Hier onder valt onder andere een (periodiek) gezondheidsonderzoek, een loopbaanscan, medewerkers-tevredenheidsonderzoek, maar ook het implementeren van een cyclus voor het voeren van functioneringsgesprekken. In het kader van de aanvraag kan (eenmalig) onderzoek onder werknemers onderdeel uitmaken van de implementatie.
 12. 12. Gezond en veilig werken • Aanvragers kunnen adviseurs inschakelen voor het implementeren van interventies op het brede terrein van gezond en veilig werken. Thema’s kunnen zijn: bevorderen arbeidsveiligheid, versterken bedrijfsgezondheids-zorg, verlichten fysieke belasting, bevorderen gezonde leefstijl en de preventie van werkstress (aanpak werkdruk, agressie en geweld, en ongewenst gedrag waaronder pesten). De bevordering van een gezonde leefstijl is als thema opgenomen omdat een werkgever actieve betrokkenheid mag verwachten van zijn werknemers bij het werken aan hun duurzame inzet. Een inventarisatie kan facetten van de persoonlijke leefstijl van medewerkers in beeld brengen. Een verbetering in leefstijl kan leiden tot lager ziekteverzuim, meer voldoening, hogere motivatie en minder verloop van werknemers.
 13. 13. Leercultuur voor werknemers • De regeling zet ook in op het bevorderen van een leercultuur. Hieronder wordt niet de subsidiëring van reguliere scholing en training op zich verstaan. Bedoeld wordt het opstellen van een advies met implementatieplan om een gezond leer- en werkklimaat te realiseren. Het opstellen van een dergelijk advies ondersteunt werkgevers bij het in beeld brengen van de ontwikkelbehoeften en leermogelijkheden van werknemers en de wijze waarop deze kunnen worden ingebed. Te denken valt aan periodieke taakwisseling, het systematisch stimuleren van kennisuitwisseling in een bedrijf, het stimuleren van medewerkers om het geleerde direct uit te voeren en daar weer van te leren, het aanspreken en beoordelen van leidinggevenden op het stimuleren van leerprocessen in hun bedrijf. Ook het inzetten van scholingsambassadeurs (eigen werknemers) kan bijdragen aan een gezond leerklimaat.
 14. 14. Aanpassen organisatie van het werk • Aanvragers kunnen advies inwinnen over het ontwerpen en implementeren van maatregelen die medewerkers actief betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk. Deze maatregelen leiden tot verhoging van de betrokkenheid van medewerkers en verhoging van de arbeidsproductiviteit. Mensen leveren daardoor betere prestaties en zijn minder vaak ziek. Te denken valt aan het in overleg met medewerkers schrappen van dubbel werk, bureaucratische rompslomp, of werkwijzen die leiden tot faalkosten. Ook kan gedacht worden aan het leggen van verantwoordelijkheden op het niveau van teams of afdelingen.
 15. 15. Interne en externe mobiliteit • Aanvragers kunnen advies inwinnen over het bevorderen van in- en externe mobiliteit van medewerkers. Dat kan zowel gaan om het bevorderen van periodieke taakwisseling binnen de organisatie (job rotation), als om het faciliteren en begeleiden van in- en externe, vrijwillige en gedwongen mobiliteit en van-werk-naar-werk. In dit kader is het bovendien mogelijk subsidie te ontvangen voor de begeleiding van werknemers naar ondernemerschap. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het uitbrengen van een advies, niet om financiële ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld spelen als er sprake is van een bedrijfsovername. In dit geval hoeft een bedrijf niet vanaf de grond opgebouwd te worden. Voor (aspirant-) ondernemers kan een dergelijke 'vliegende start' aantrekkelijk zijn. Dit geldt ook voor bestaande bedrijven. Bijvoorbeeld als een eigenaar met pensioen gaat en continuïteit geen vanzelfsprekendheid is.
 16. 16. Flexibele werkcultuur • Flexibel en plaatsonafhankelijk werken kan combinaties van arbeid en (mantel)zorg mogelijk maken, waardoor vrouwen én mannen werk en privé kunnen blijven combineren en hun zorgtaken kunnen verdelen. Flexibilisering stelt werknemers bovendien in staat meer uren actief te blijven op de arbeidsmarkt. Het is in eerste instantie een zaak tussen werkgevers en werknemers om hierover tot maatwerkafspraken te komen. Aanvragers kunnen advies inwinnen voor het maken van dergelijke afspraken met werknemers die arbeid en zorg beter willen combineren. Goede afspraken over flexibele werktijden, thuiswerken, betaald en onbetaald verlof bij zorg voor kinderen of bij langdurige mantelzorg kunnen de inzetbaarheid van werknemers verbeteren. Het verhoogt tevens de aantrekkelijkheid van de werkgever. De kosten van het verlof zelf zijn niet subsidiabel.
 17. 17. Arbeidstijdenmanagement • Aanvragers kunnen advies inwinnen voor het ontwerpen en implementeren van nieuwe werktijdregelingen en roosters in het licht van toekomstige ontwikkelingen in het bedrijf of de organisatie, en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook het werken met vormen van flexibel roosteren of zelf roosteren, horen hierbij.

×