Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Petocdai 90 blogs-moveable-type

532 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Petocdai 90 blogs-moveable-type

 1. 1. TITLE: nếu không cóAUTHOR: kieu leDATE: 12/26/2012 07:58 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:có lẽ nó sẽ suy sụp mất nếu nhÆ° nó không có những đứa trẻấy có lẽ nó không có đủ ý chố nghố lá»±c và niốm tin đâunhố uk có lẽ là váºy&nbsp;<br>nhố những đứa trẻ ấy mà mốikhi nó mất phÆ°Æ¡ng hưống niốm tin nghố lá»±c khát vống nó cóthố đững vững ngay &nbsp;láºp tức &nbsp;<br>phải cảm Æ¡n nhữngđứa trẻ ấy vì sao hố có thố mà nó không thố vì sao hố cóthố mà nó không thố&nbsp;-------------TITLE: nó vẫn sợ sợ nó phải sống ố quê nhÆ° ngà y xÆ°aAUTHOR: kieu leDATE: 12/23/2012 06:53 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:cho đến giố phút nà y chÆ°a bao giố nó có ý đốnh là nó phảisống và là m viốc ố quê nó sợ nó sống ố quê nhiốu nhiốulắm sợ lắm sợ lắm nó sợ lắm ..... nó không biết nó pahirlà m nhÆ° thế nà o nữa nó thá»±c sá»± là không biết không biết không biết không biết&nbsp;<br>ba má đâu có hiốu nó là ng nhÆ°thế nà o đâu có hiốu suy ngÄ© của nó&nbsp;<br>chố Æ¡i hữa tìnhhay hữu ý nguối nguối hôm nay xuống mố . váºy là chố tha thứcho nguối nguối rối nhé nguối biết tố sẽ không là m khó rốnguối đâu à m hihojho<br>chố Æ¡i em gái sợ sống ố quê nhiốu&nbsp;nhiốu lắm chố ạ em gái sợ sống ố quê nhiốu nhiốu lắmsợ lắm mà vì sao em gá phải sống ố quê vì sao em gái pahirsống ố quê vì sao hả chố , chố Æ¡i em gAái đi ra bên ngoà i gặprất nhiốu may mắn vì sao em gái sống ố quê không bao giố gặpamy đmns không bao giố gặp amy mắn .....chố Æ¡i nếu e gái khonghợp vối sống ố quê thì đừng bắt em agis sống ố quê đừngbắt em gái sống ố quê&nbsp;<br>mà em gái xin lố chố nha xin lốichố nha em gái cÅ©ng vô tâm tháºt đấy khi nà o buốn cần ng tâm sá»±thì em gái &nbsp;cần đến chố em gái nghÄ© tối chố nhÆ°ng khi nà omối viốc ốn đốnh thì em &nbsp;gái lại....................chố bốqua cho em gái nha nhố là bố qua cho em gái nhé chố&nbsp;<br>chố Æ¡ivì sao em gái ghét sống ố quê quá váºy chố chố Æ¡i vì sao em gáikhông thÃch sống ố quê chố Æ¡i vì sao em gái sống ố quê khôngcó hốn váºy chố&nbsp;<br>chố Æ¡i buốn nhiốu lắm chố ạ buốn&nbsp;nhiốulắm&nbsp;<br>*************************************8<br>*****************************************************<br>**************************************8<br>aà giố em sợ lắm ng con trai à m em chố và đợi mãi mãi không xhem sợ nhiốu nhiốu lắm &nbsp;sợ nhiốu lắm giố em cÅ©ng khôngđủ tá»± tin và bản lÄ©nh và o chÃnh bản thân em nữa rối giố emcÅ©ng không dám viết nháºt kà cho anh nữa vì em không dám khẳngđốnh là anh sẽ xh không dám thá»±c sá»± là em không dám&nbsp;<br>anhnà y ngà y em đi hốc ba nói em rất nhiốu ba nói em rất nhiốu nhÆ°ngem vẫn quyết tâm đi hốc quyết tâm đi hốc vì em có 1 đốnglá»±c nó thúc đẩy em đi hốc .......và cho đốn ngà y em xin đượcviốc thì em biết là do là vì sao .<br>anh nà y ngà y em ra trưống emcÅ©ng chố biết là em phải chố và đợi 1 ng con trai nhÆ°ng ng contrai mà em chÆ°of và đợi có xh hay không thì em không &nbsp;biết
 2. 2. thá»±c sá»± là em không biết không biết giố em cÅ©ng không biết emphải là m gì và phải là m thế nà o nữa ......a nà y em không bếtanh là ai nhÆ°ng có lẽ anh là ng con trai mà em dám cãi lại bố mẹđố quyết đốnh yêu và lấy anh . A nà y nếu nhÆ° yêu và quen anhmà má buốn ba không vui váºy thì em đừng quen nữa anh &nbsp;nhốđừng quen nữa váºy tốt hÆ¡n nhiốu tốt hÆ¡n nhiốu&nbsp;<br>a nà yđi đâu và là m gì đố tìm được anh và quen anh&nbsp;<br>liốu emvà anh có tìm ra nhau không&nbsp;<br>anh nà y nếu nhÆ° anh không xh thìem chấp nháºn và coi nhÆ° số pháºn của em phải nhÆ° váºy &nbsp;<br>emquyết đốnh rối quyết dốnh là của em &nbsp;không ân háºn khôngnuối tiếc không mối thứ ok&nbsp;<br>1 NđM TRÑI QUA NHANH THẬTđẤY NHANH THÑT đẤY NHÑN LẠI Mố NđM MÑNH LÑM đƯỢC CÑI GÑNHố LÑM đƯỢC CÑI GÑ NHố KHÑNG LÑM đƯỢC CÑI GÑ NGOẠI TRỪCHố VÑ đỢI 1 NG CON TRAI KO XH&nbsp;<br>NIốM KIÑU HÑNH DUY NHẤTCỦA EM LÑ KHI EM CÑ đỦ Tá»° TIN đẾN NÆ I EM MUốN đẾN HẠNH PHÑCTHẬT đẤY&nbsp;<br>-------------TITLE: khong bietAUTHOR: kieu leDATE: 12/19/2012 09:00 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:không biết<br>không biết anh có xuất hiốn không thá»±c sá»± là emkhông biết không biết nhÆ°ng em quyết đinh em sẽ táo bạo chođến hết tháng 8 nđm 2013&nbsp;<br>và em cÅ©ng quyết đốnh em sẽtá»± ôn tá»± luyốn tá»± hốc tá»± phấn đấu rôi 1 ngà y kia em sẽlà m được những gì em thÃch và em muốn&nbsp;-------------TITLE: biết trưốc mối chuyốn là m gìAUTHOR: kieu leDATE: 12/17/2012 06:31 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:uh nhố mình vẫn biết trưốc mối chuyốn đấy chứ vẫn biếttrưốc mối chuyốn đó chứ có phải là mình không biết trưốcmối chuyốn đâu ....................ngà y xin được viốc ố quêmình đã biết sẽ không không boa giố mình có tiếng cÆ°oif khisống ố quê ...............thì sá»± tháºt là nhÆ° váºy à m mình sốngố quê đâu có tiếng cưối niốm vui và hạnh phúc mình ghét cáigia đình thá»±c tại ghét ghét nhiốu nhiốulắm&nbsp;<br>************************<br>đôi khi mình muốn mìnhphá cách mốt chút khi mình sống ố quê nhÆ°ng mình không là mđược vì ố quê buốn lắm không có niốm vui không có tiếngcưối không vó mối thứ buốn buốn lắm&nbsp;<br>biết biếttrưốc nhÆ°ng mình có là m được cái gì đố khắc phục và dốchchuyốn đâu biết trưốc đố là m gì&nbsp;<br><br>đôi khi mình cảmthấy mình khác ng khác nhiốu nhiốu quá mình khác ng khác ố mốtđiốm là mình có khả &nbsp;nđng biết trưốc mối chuyốn&nbsp;-------------TITLE: nó tá»± hứa vối lòngAUTHOR: kieu leDATE: 12/16/2012 08:14 pmSTATUS: draft
 3. 3. ALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:nó tá»± hứa vối lòng cho dù có bất kì chuyốn gì sảy ra nó cÅ©ngkhông bố cuôc không từ bố mÆ¡ ưốc không .................nó hứanó sẽ &nbsp;phấn đấu sẽ cố gắng sẽ &nbsp;phấn đấu đố hivống mốt ngà y nà o đó nó có đủ tá»± tin nghố lá»±c bưốc chântrênc on đưống mà nó đã lá»±a chốn nó tin mốt ngà y kia nó cóthố đạt được mục đÃch và mÆ¡ ưốc&nbsp;<br>nó hiốu rối nóphải là m gì và nó cần phải là m gì rối ...............nó sẽ cốgắng cố gắng vì những đứa trẻ ấy những đứa trẻ mà nóđang dạy và nó yêu những đứa trẻ ấy . Nó yêu những đứatrẻ ấy nhiốu nhiốu lắm . NhÆ°ng cái môi trưống sÆ° phạm mà nóđang công tác buốn quá buốn nhiốu lắm&nbsp;<br>nó hiốu rối nósẽ xoi nhÆ° đó là những vấp ngã mà nó phải vượt qua phải tá»±nó trải qua tá»± nó cố gắng và phấn đấu nó hiốu rối nó hừalà nó sẽ cố gắng và phấn đấu kố từ hôm nay<br><br>nó phảinói và là m nhÆ° thế nà o cho má nó hiốu và cho nó ra hà nối và othứ bảy và chủ nháºt đây nó phải là m gi phải là m thế nà ođố ba má nó hiốu nó đây hiốu nó bâu giố&nbsp;<br>nó khôngbiết cà ng cố từ bố cà ng cô quên thì nó lại cà ng nhố nhốnhiốu nhiốu lắm&nbsp;<br>*******************************<br>mà hiốngiố nó không cảm nháºn được tÆ°Æ¡ng lai của nó sau nà y nhÆ°thế nà o nữa không cảm nháºn được botay.com nó thôi&nbsp;<br>mÃthôi từ giố đừng có tìm hiốu vố các hoạt đống đó nữanếu không lại nhố nhố nhiốu nhiốu lắm&nbsp;<br>thống nhấtváºy nha .<br>ok mem @@@@@@@@@@@@@@@@2222<br><br><br>có khi nà o là nó sainó sai nó sai thât &nbsp;sao nó là m gì sai nhố là m gì sai nhi&nbsp;nó không biết nó không biết thá»±c sá»± là nó không biết không biết không biết nó ghét sống ố quê ghét sống ố quê nhiốunhiốu lắm ghét nhiốu nhiốu lắm&nbsp;<br>nó chố có 1 điốuưốc cho nó có 1 cái duyên vối những đứa trẻ ấy cho nó có 1cái duyên vối những đứa trẻ ố cô nhi thôi nó luôn luôn cam&nbsp;thấy có 1 cái gì đó rất hạnh phúc khi nó xin chuyốnđược công tác đến đấy hạn phúc nhiốu lắm&nbsp;<br><br>ng dóchẳng là m gì sai cả chố có điốu là nó không thÃch sống ố quêthôi nó ghét sống ố quê . nó sống ố ngoà i nó chẳng có thứgì nhÆ°ng lúc nà o nó cÅ©ng có niốm vui tiếng cưối nó được là mnhững gì nó nghÄ© và nó mÆ¡ ưốc&nbsp;<br>-------------TITLE: cách suy ngÄ©AUTHOR: kieu leDATE: 12/16/2012 03:24 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:cách suy nghÄ© của mốt ng thà nh đạt cách sống cÅ©ng của mốt ngthà nh đạt vốn hiốu biết và hà nh xá» cÅ©ng của 1 ng thà nhđạtvif soa lại cho mình hốc được và có được những thứ đóvì sao vì sao váºy ?&nbsp;<br>mình không hiốu thá»±c sá»± là khônghiốu nữa&nbsp;<br>cho mình hốc được và có được những thứđó nÆ°ng lại bắt và buốc mình sống ố quê thì đó lại alfmốt lối buốn vô táºn vô cùng và vô táºn&nbsp;<br>ố quê là m gìcó ai có suy nghÄ© giôngs nhÆ° của mình và trùng vối mình đâu&nbsp;-------------TITLE: buốn quáAUTHOR: kieu le
 4. 4. DATE: 12/12/2012 09:57 pmSTATUS: publishALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:tá»± nhủ là mình không được phép nản lòng và bố cuốc váºy mÃmình không là m được không là m được thá»±c sá»± là mình khônglà m được mình yêu bốn trẻ mà mình đang dạy yêu chúng nhiốunhiốu lắm . mình yêu những gì mình thÃch nhÆ°ng mình thá»±c sá»±chán chán chán nhiốu nhiốu lắm . Mình cảm thấy có 1 cái gì dóbuốn mÆ¡ hố và viốn vông không biết và cÅ©ng không có là do cụthố .<br>mình ghét nÆ¡i mà mình đang công tác..................chán&nbsp;-------------TITLE: nóAUTHOR: kieu leDATE: 12/10/2012 07:10 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:tá»± nhiên nó cảm thấy sợ sợ nhiốu lắm nó nó sợ sợ nhiốulắm ng con trai mà nó chố và đợi không biết có xh không ..........lần đầu tiên nó cảm thấy tÆ°Æ¡ng lai của nó mÆ¡ hốvà hÆ° ảo quá mÆ¡ hố mÆ¡ hố mÆ¡ hố nhiốu lắm nó không biết không biết nó không biết nó không biết nó phải là m gì và phảilà m nhÆ° thế nà o nữa không biết và thá»±c sá»± là nó khôngbiết&nbsp;<br>nó sợ lắm nó sợ ng mà nó yêu không yêu và quýbốn trẻ ố cô nhi viốn nó sợ lắm ng mà nó yêu không hiốunó , nó sợ lắm ng mà nó yêu quen noc hố vì nghố giáo viên mÃnó hốc thoi nó sợ lắm ng mà nó lấy là mchống ....................nó không cảm nháºn được 1 cái gì gối lÃtÆ°Æ¡ng lai xa của nó sau nà y cái niốm tin mãnh liốt của là trà vÃtrái tim bảo nó phải chố và đợi mốt ng con trai tá»± nhiên báºygiố nó không cảm nháºn được nữa nó đâu có kén chốn chốngcó kén chong ng yêu nó chố chố và đợi 1 ng con trai thôi 1 ng contrai duy nhất thôi&nbsp;<br>giá nhÆ° ngà y anh đến nó cảm nháºnđược anh là ng mà nó chố thì tốt quá ............cÅ©ng giống nhÆ°ngà y xÆ°a khi nó đi hốc nó chố biết là nó hốc xong sẽ xinđược viốc thôi ..............tá»± nhiên bây giố nó mÆ¡ hố và hưảo qua&nbsp;<br>đôi khi nó nghÄ© nó quen đại mốt ai đó cho có ngyêu cho bằng bạn bằng bè nhÆ°ng nó không là m được nó không là mđược thá»±c sá»± là nó không là m được&nbsp;<br>nó sợ lắm khinó quen đại mốt ai đó thì ng mà tốn thÆ°Æ¡ng là ng ta chứ khôngphải là nó là trà và trái tim của nó không cho phép nó là m váº-y&nbsp;<br>ba má nó nuôi jos 20 nđm váºy mà không hiốu nó là ng nhÆ°thế nà o ba má nó ..................<br>nó là váºy đấy sống nối tâm và thÃch là m những gì nó thÃch và nó muốn&nbsp;<br>nó chố thắcmắc và không hiốu nếu nhÆ° &nbsp;nó và những đứa trẻ ấy không có duyên thá»±c sá»± không có duyên thì đừng bắt nó nhốnhững đứa trẻ đó nữa&nbsp;<br>nó yêu bốn trẻ ố đó nó yêicái gì đó gối là xã hối và cái gì đó ng ta là m bằng tâm&nbsp;<br>NÑ NÑ PHẢI LA,MF THẾ NÑO đố NÑ THAM GIA VÑO CÑC HOẠTđốNG XÑ HốI BÑY GIố NÑ NÑ PAHIR LÑM NHƯ THẾ NÑO đố NÑ CÑđỦ Tá»° ITN CHUYốN RA BÑN NGOÑI BÑY GIố NÑ NO PHẢI &nbsp;LÑM NHƯTHẾ NÑO CÑNG Cố QUÑN THÑ NÑ LẠI CÑNG NHố NHố NHIốU NHIốULẮM &nbsp;<br>VÑ SAO LẠI DẠY CHO NÑ CACHS BIẾT YÑU THÆ¯Æ NG VÑ SẺCHIA VốI NG KHÑC Là m gì&nbsp;<br><br>-----
 5. 5. --------TITLE: nó quyết đốnhAUTHOR: kieu leDATE: 12/10/2012 05:19 amSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:nó quyết đốnh rối nó sẽ thay đối thay đối kố từ giố phútnà y nó sẽ sống và là m những gì nó thÃch không phụ thuốc và ongưối khác nữa nó sẽ tá»± tin và o chÃnh bản thânnó&nbsp;<br>nhÆ°ng nó vẫn nuôi mốt hi vống mặc dù biết hi vốngđó là mong manh nhÆ°ng nó vẫn nuôi hi vống tá»± nó có thố tìmcách chuyốn trưống nó phải là m thế nà o đố chuyốn&nbsp;trưống đây và là m thế nà o đố chuyốn trưống bây giốnó phải là m thế nà o nó không biết nữa không hiốunữa&nbsp;<br>khó lắm chuyốn &nbsp;được trÆ°Æ¡ng thì khó lắm khólắm đấy&nbsp;<br>nó quyết đốnh lại rối nó sẽ thay đố thayđối theo chiốu hưống tÃch cá»±c sẽ sống và là m những gì nóthÃch&nbsp;<br><br>-------------TITLE: emAUTHOR: kieu leDATE: 12/05/2012 08:04 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:giố đây có lẽ là do em đã quá quen rối anh ạ em không biếtbuốn không biết tiếc không biết .....................có lẽ nhÆ°váºy tốt hÆ¡n anh ạ tốt hÆ¡n rất nhiốu đấy anh nhố . mốt nđmtrưốc đây chắc có lẽ là em khóc khóc mốt cách ngon là nh khócmốt cách vô tÆ° ..............nhÆ°ng sau mốt nđm dưống nhÆ° em trốthà nh 1 con ng hoà n toà n khác không quá báºn tâm đến mối chuyốnkhông quá báºn tâm đến mối vấn đố hốn nhiên trong suy nghÄ© vÃtrong cách hà nh sá»&nbsp;<br>anh nà y ố quê buốn tháºt đấy ....anhhãy hứa vối em là anh ố xa và phải ố tháºt xa nha anh ố tháºt xanhé anh&nbsp;<br>anh nà y cứ khi nà o em buốn em lại nhố đốn nhữngđứa trẻ ấy nó cho em có niốm tin là trà và nghố lá»±c khát vốnganh ạ&nbsp;<br>anh nà y điốu mà em cảm thấty tá»± tin vố em nhấtđó chÃnh là khi em có đủ tá»± tin và dủ bản lÄ©nh bưốc chânđế nÆ¡i đấy&nbsp;<br>khi em đến dó em cso cảm giác em tháºt là vĩđại mặc dù em rất nhố bé lúc nà o em cÅ©ng cảm thấy cso 1 cáigì đó vui vui ..................em luôn cảm thấy có môt cái gì đógối là hạnh phúc mÆ¡ hố hạnh phúc mÆ¡ hố nhiốu nhiốulắm ....nhÆ°ng em sợ em và nÆ¡i dó không có duyên không có duyên emsợ sợ nhiốu nhiốu lắm anh ạ .em cà ng sợ nhiốu hÆ¡n khi vôtình em cứ chố và đơi mốt ng con trai mà không biết ng con traiđó có xh hay không em không biết và không hiốu anh ạ&nbsp;<br>anhÆ¡i ố quê em chẳng chÆ¡i vối ai đôi khi e có cảm giác là em tá»±bó buốc bản thân em nhÆ°ng thá»±c ra là không phải váºy em mốt connhố sống có nguyên tắc và có là trà có nghố lá»±c có ....nhÆ°ngvì sao cuốc sống lại tà n khốc quá váºy anh&nbsp;<br>anh nà y vì saomãi mà anh vẫn không xh đố dạy &nbsp;cho em cách sống và cáchứng sá» của 1 ng có hiốu biết có .....................<br>anh nà ymốt &nbsp;nđm em không là m được cái gì chố là m được mốtviốc là chố và đợi anh thôi 1 ng con trai không tên không tuốikhôg mối thứ........................&nbsp;<br>***************************** cứ mối khi
 6. 6. em có nghố lá»±c đố là m viốc thì là khi em bố vuiuf dáºp nhÆ°ng látrà của em không cho phép em bố cuốc anh ạ&nbsp;-------------TITLE: dưống nhÆ°AUTHOR: kieu leDATE: 12/04/2012 10:21 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:<br>dưống nhÆ° mình đã bố quên quá nhiốu thứ thì phảiquá nhiốu thứ có lẽ là đúng váºy&nbsp;<br>có những thứ khi mÃmình thá»±c sá»± mất &nbsp;đi rối mình mối nháºn ra được là mìnhđã bố quên quá nhiốu thứ ............<br>mốt nđm nhìn lại mìnhkhông biết là mình đã là m được những gì cho bản thân minhnữa .........pó tay thôi . có lẽ điốu mình là m được duy nhấtlà mình đã dám và táo bạo chố và đợi 1 ng con trai không tênkhông tuối không mối thÆ° s...............<br>đôi khi mình nghÄ© nếusau nà y mình lấy mốt ng vì theo nghÄ©a là laya chống cho có chốngthì có buốn cưối không nhố và chống mình liốu và có đốcnhững dòng viết nà y của mình không nhố .<br>mình sợ lắm sợnhiốu nhiốu lắm ng mà mình lấy không yêu những đứa trẻ vôgia cÆ° ấy . mình sợ lắm sợ nhiốu nhiốu và nhiốu lắm ng đóvà mình mãi mãi ố 2 chiốu hưống khác nhau . Mình thá»±c sá»± yêubốn trẻ ố đấy yêu những đứa trẻ ố cô nhi viốn và thánhanh ......... mục đÃch mà mình không quen hoặc có quen nhÆ°ng khôngcÆ°ois là vì những đứa trẻ ấy .<br>dù sao thì cÅ©ng phải cảmÆ¡n anh 1 ng con trai mà em không biết là anh có xh hay không cảm Æ¡nanh nhiốu nhiốu lắm ng mà mối khi em muốn buông xuôi muốn bốcuốc muốn luôn cho em có niốm tin đẻ em đứng vững.......<br>sắp hết nđm rối nhanh thât nhố&nbsp;<br><br>có lẽ quatết mình sẽ nháºn lối quen mốt ai đó cuÆ¡ics hay không không quantrống vì qua tết mình cần phải nháºn lối quen mốt ai đó đốmình có thố kiếm ng taì trợ và mình cÅ©ng có đủ khả nđng đốlà m những gì mình thÃch và mình muốn. &nbsp;<br>cuối cùng cÅ©ngchố còn có 2 tháng nữa là hết nđm nhanh tháºt nhố nhanh thâtjđấy&nbsp;<br>buốn qua ố quê mình chẳng chÆ¡i vối ai chÆ¡i vốihố mình có cảm giác hố......................thá»±c sá»± mình khôngmuốn chÆ¡i hay là do bản thân mình tá»± bó hẹp mình .. mình cÅ©ngkhông biết và không hiốu nứa hay là mình sẽ hốc cách hòa đôgnf và chÆ¡i tHÑN vối mối ng nhố&nbsp;<br>..nhÆ°ng đố chÆ¡i thânthì khó lắm vì suy nghÄ© của hố và suy nghÄ© của mình không cùngnhau không có cùng ý kiến và cùng quan điốm &nbsp;<br>đôi khi mìnhtá»± hối hay là do cách suy nghÄ© của mình quá quá thà nh đạt mìnhkhông biết ........................ mình không hiốu vì sao lại dạycho mình cách sống của mốt ng thà nh đạt váºy không hiốunữa .............................cách sống của mốt ng thà nh đạt&nbsp;nhÆ°ng mình lại phải sống ố quê . pótay.com luôn&nbsp;<br>cÅ©ng có thố sau 2 nđm nữa mình sẽ hiốu đươcj vì saomình laicj có suy nghÄ© nà y&nbsp;<br>thôi tạm thối cứ là m mốt dà ooanh ngốc nghếch và khố dại đi hahahahaaaaaaaaaaaaaaaa-------------TITLE: cảm xúc .....AUTHOR: kieu leDATE: 12/01/2012 08:33 pmSTATUS: publishALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----
 7. 7. BODY:nó nó cảm thấy nó là ngưối sai mặc dù nó không có lố . Nóbiết và nó hiốu hÆ¡n ai hết tình cảm mà ng đang quen nó dà nh chonó ....tình cảm ấy là chân thà nh là ......nhÆ°ng nó không cảmnháºn được tÆ°Æ¡ng lai của nó sau nà y nhÆ° thế nà o ? thá»±c sá»± nókhông cảm nháºn được tÆ°Æ¡ng lai sau nà y của nó nhÆ° thế nà o ? nóđâu có kến chốn nó đâu có cân đong đo đếm ....nó chố cầnmốt ng thứ bảy đưa nó đi là m từ thiốn thôi . mốt ng biếtyêu những đứa trẻ bất hạn và éo le thôi . mốt ng yêu nó vÃcho nó có mốt cÆ¡ duyên vối những đứa trẻ ấy&nbsp;<br>nó ghétsống ố quê vì ố quê nó chố biết tiếc thôi tiếc nhiốu lắmtiếc nuối vô cùng vì không không bao giố nó có duyên vối nhữngđứa trẻ ấy<br><br>nó cảm thấy chuyốn tình cảm phiốn phứcquá .........................đôi khi nó muốn yêu và quen bất kì 1 aiđó cho nó xong chuyốn quen cho có ng yêu nhÆ°ng là trà và trái timcảu nó không cho phép nó là m nhÆ° váºy&nbsp;<br><br>nó mốt con nhốtầm thÆ°Æ¡ng &nbsp;và đơn giản nhÆ° chÃnh tâm hốn của nó váºy .chố khác ng khác mốt chút là nó có khả nđng cảm nháºn đượccuốc sống sau nà y của nó nhÆ° thế nà o thôi ...............nó mốtcon nhố ngang ngược và ngố ngáo hÆ¡n bất kì ai ,,,thÃch là m nhữnggì nó muốn và nó thÃch&nbsp;<br>nó cÅ©ng không hiốu vì sao lúc nà otrong đầu nó cÅ©ng có ý niốm chuyốn công tác &nbsp; &nbsp;đếnvối những đứa trẻ có số pháºn kém may mắn đấy . nó cÅ©ng không hiốu vì sao nó lại có giấc mÆ¡ đấy giấc mÆ¡ mà trong lúc nóbất tốnh&nbsp;<br>nó cÅ©ng không hiốu vì sao nó ghét ố quê đếnváºy ghét nhiốu nhiốu lắm&nbsp;<br><br><br><br>có khi nà o nó sai saitháºt nhiốu sai thât &nbsp;nhiốu không nó không biết không biết không biết ............................nhÆ°ng nó không tin là nó không códuyên vối những đứa trẻ ấy ...............-------------TITLE: ngối và o bà n là m viốcAUTHOR: kieu leDATE: 11/15/2012 07:44 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:ngối và o bà n là m viốc mà nó buốn buốn quá buốn lắmấy .....................tá»± nhiên nó không có niốm tin và o chÃnh bảnthân nó , nó không có niốm tin và o công bằng và o chân là nó khôngcó niốm tin ..................tâm hốn nó là mốt khối trốngrống&nbsp;<br>nó nó nó chán lắm rối ........................nhÆ°ngnhững đứa trẻ ấy không đáng &nbsp;bố nhÆ° váºy những đứatrẻ ấy không đángbij nó đối sá» nhÆ° váºy&nbsp;<br>NhÆ°ng nó chánlắm nó buốn lắm ..................nó mốt con nhố có khả nđngcảm nháºn được tÆ°Æ¡ng lai mà nó còn cảm thấy cuốc sống quamốt mối và bất công&nbsp;<br>anh Æ¡i em không nhÄ© thì thôi cà ngnghÄ© em cà ng muốn khóc ...muốn khóc nhiốu nhiốu lắm anhạ &nbsp;Giá nhÆ° em có thố khóc ngon là nh thì tốt anh nhố giá nhÆ°em có rÆ¡i lố thì có lẽ em sẽ không buốn nhÆ° bây giố giá nhÆ°và tháºt nhiốu giá nhÆ°&nbsp;<br>anh Æ¡i anh bảo em phải là m gì phải&nbsp;là m gì bây giố hả anh phấn đấu hay buông xuôi tất cả anhnói đi ....mà vì sao mốt ng con trai em chố và em đợi mãi mãi không xh váºy đợi anh lâu tháºt đấy&nbsp;<br>anh Æ¡i sá»± tháºt tháºt bấtcông và vô là anh nhố bất công và vô là nhiốu lắm nhiốu lắm .nếu nhÆ° em thá»±c sá»± phấn đấu phấn đấu 3 nđm 3 nđm sau nhữnggì em phấn đấu mối được công &nbsp;nháºn ...em phấn đấu 3 nđmnhÆ°ng là công dã trà ng váºy em phấn đấu đố là m gì hả anh đốlà m cái gì hả anh anh Æ¡i vì sao lần nà o viết blog cho anh em cÅ©ngkhóc khóc mốt cách ngon là nh luôn anh ạ khóc mốt cách vô tÆ° vÃhốn nhiên . anh Æ¡i em tiếc nhiốu nhiốu lắm cÆ¡ hố đố em có
 8. 8. thố chuyốn trưống ...............................anh Æ¡i em không códuyên vối những đứa trẻ ố cô nhi viốn và những đứa trẻlang thang đó sao anh thá»±c sá»± là em không có duyên vối nhữngđứa trẻ đó sao anh không có duyên sao anh.<br>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;<br>anh Æ¡i các cô ốtố khối 2 và 3 bối dưỡng và hưống nghiốp cho e đi thi gv giối..................còn ý đốnh của em là phấn đấu đố đi thi gvgiối giúp em có đủ khả nđng chuyốn trưống chứ không phải vìdanh vống hÆ° vô và hÆ° ảo anh ạ ...anh Æ¡i ố quê tà n khốc baonhiêu cạnh tranh bao nhiêu thì em lại cà ng có ý quyết tâm chuyốtrưống cao bấy nhiêu ...............................<br>anh Æ¡i vì saocái trưống em nó cạnh tranh nhau tà n khốc và ...quá váºy anh&nbsp;-------------TITLE: đang yên đang là nhAUTHOR: kieu leDATE: 11/14/2012 08:02 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:trối ạ mình có là m cái gì sai đâu có là m cái gì sai đâu mìnhcó cố gắng phấn đấu vì cái gì đâu ....................mình chốhi vống mình cố gắng phấn đấu đố mình chuyốn đượctrưống thôi ......mình đâu có ý đốnh là m lãnh đạolà m ...................cái gì đâu&nbsp;<br>mình yêu bốn trẻ ốtrưống yêu những đứa trẻ ố cô nhi viên yêu nhiốu nhiốu thứlắm nhÆ°ng mình mãi chố là mốt đà o oanh nhố bé mà thôi......giố mình mối hiốu thá»± tế nó tà n khốc nhÆ°thế nà o ???????????????????????????<br>uk nhố cây ngay không sợ gìcả ................ngối nhìn các cô ấy tranh già nh nhau vì danhvống vì đốa vố vì quyốn lá»±c vì ...............mình cảm thấynản quá-------------TITLE: vì anh đáy 1 ng con trai không tên tuối đốa chố mà em buốcem phải chố và đơiAUTHOR: kieu leDATE: 11/13/2012 08:26 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:uh vì anh mà ngà y hôm nay em khóc khóc nhiốu nhiốu lắm&nbsp;<br>vìanh mà nc mắt em chảy ngược và o tim vì anh mÃ......................<br>anh nà y em đốc ác lắm sao , em Ãch kố lắmsao , em nhố mốn lđm sao .....em .....sao có phải không anh có phảikhông anh có phải không anh&nbsp;<br>anh Æ¡i hâm nay em nghe được ngta nói em nhÆ° thế nà y , nói em .......nói em nhiốu nhiốu lắm anhạ....em là m gì ng ta , em là m gì ng ta mà ng ta nói em nhÆ° váºy , emlà m gì sai mà ng ta ............................nói em nhiốu váºy , ng tađn không nói có ........................em cá là m gì sai đâu&nbsp;<br>anh nà y nếu nhÆ° ng ta biết em ra ngoà i là m từ thiốn thìng ta sẽ nhÆ° thế nà o anh nhố sẽ nhÆ° thế nà o nhố ...ng ta có coithưống em có khinh thÆ°Æ¡ng em có mốa mai em đã nghèo lại cònsÄ© ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,em sợ lắm em sợ nhiốu nhiốu lắm thế nênem ra ngoà i là m gì không ai biết anh ạ không mốt ai biết em rangoà i là m gì ...........................em ra ngoà i đơn giản là em đilà m từ thiốn đơn giản là em đi công đức đơn giản là em
 9. 9. muốn là m được mốt cái gì đó cho dối thôi&nbsp;<br><br>em sẽđợi và chố anh cho đến khi nà o anh xh nhÆ°ng anh phải hứa vối emlà anh sẽ &nbsp;xh nha&nbsp;<br>-------------TITLE: nóAUTHOR: kieu leDATE: 11/10/2012 08:38 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:nó mốt con nhố có thố cảm nháºn được mối chuyốn cảm nháºnđược tÆ°Æ¡ng lai của nó sau nà y mà giố đây hiốn tại nó sợnó sai nó sợ nó sai nhiốu nhiốu lắm nó không biết nó phải là m&nbsp;là m nhÆ° thế nà o đố nó luôn đngs và nó không sai nó khôngbiết thá»±c sá»± là nó không biết . &nbsp;Nó không đủ tá»± tin nóicho má nó biết là nó đang đợi 1 ng con trai nhÆ°ng ng con trai đócó xh không tá»± nhiên nó cảm thấy sợ ng con trai mà nó chố vÃđợi sẽ mãi mãi chố là trong tiốm thức mà thôi&nbsp;<br>nó ốnhà trầm tÃnh và buốn quá vì sao lại bắt nó sống ố quê nhÆ°nglại cho nó yêu những đứa trẻ ấy yêu những đứa trẻ vô giacÆ° ấy vì sao lại cho nó có mốt tâm hốn sâu sắc và nhạy bénđến nhÆ° váºy vì sao vì sao&nbsp;<br>nó chố biết được 1 điốusau nà y nnos quyết đốnh nhÆ° thế nà o thì ba má nó cÅ©ng khôngphản đôi ...........nó mốt ocn nhố rất mâu thuẫn cái quyết tâmchuyốn trưống của nó quá cao cao đến mức bản thân nó cÅ©ng không ngố nó nó phải là m gì và là m thế nà o đố tìm được cáchxin đến nÆ¡i đó .........đôi khi nó cÅ©ng cảm thấy nó hâm đangsống ố quê thì tá»± nhiên quyết tâm xin chuyốn trưống nhÆ°ng nókhông muốn nó sống ố quê vì sống ố quê mÆ¡ ưốc chố mãi lÃ&nbsp;mÆ¡ ưốc . Ngà y má xin viốc cho nó ố quê nó đã khóc khócrất nhiốu vì nó biết rằng nó sống ố quê mÆ¡ ưốc chố mãilà mÆ¡ ưốc mà thôi &nbsp;nó sống ố quê không bao giố nó cótiếng cưối trốn ven nó phải là m nhÆ° thế nà o đây&nbsp;<br>nónghÄ© rất nhiêu nghÄ© nhiốu nhiốu lắm hay là nó quen &nbsp;1 ai đóquen mốt ai đó quen cho giống bốn bạn quen cho có ng quan tâm...nhÆ°ng là trà và lÆ°Æ¡nng tâm không cho phép nó là m nhÆ° váºy khôngcho phép nó là m nhÆ° váºy&nbsp;<br>nó nó sợ nhiốu lắm nó phụngưối ta nó nó nó ...................nó không biết nó khôngbiết&nbsp;<br>nó nó nó nó ...............nó phải là m gì bây giốvà mốt ng con trai nó chố và đợi có xh không ????????????????????<br><br>-------------TITLE: hôm nay đi thi vốAUTHOR: kieu leDATE: 11/06/2012 08:09 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:anh à hôm nay đi thi vố buốn quá có mốt cái gì đó buốn buốnlắm anh à ............buốn ố đây là lÆ°Æ¡ng tâm của ng là m nghốgiáo chứ không phải buốn vì bà i thi hay &nbsp;kết quả thi&nbsp;<br>anh à em sẽ cố gắng cố gắng tháºt nhiốu nhÆ°ng anh ng contrai à m em chố và đợi có xh không&nbsp;<br>anh à nc vối ng khác không nói được suy nghÄ© và cảm cúc tháºt của mình nó có 1 cái gìđó rất rất khó chốu<br>anh à em bảo nà y em đang tÃnh nưốc quenđại 1 ai đó xong là xin ng ta tà i trợ cho em Ãt vốn đố em đi
 10. 10. hốc có được không anh&nbsp;<br>nhÆ°ng là trà và trái tim của em không hco phép em là m nhÆ° váºy&nbsp;<br>anh nà y mối lần vấp ngã lÃmốt lần bốt dại khố anh nhố ............mà anh Æ¡i có phải lÃnếu em chố cần cố gắng cố gắng tháºt nhiốu thì em sẽ cómối thứ phải không anh .................mà anh nà y vì sao cứ mốikhi em mất phÆ°Æ¡ng hưống không có niốm tin thì em lại cần anh xhnhố ...em Ãch kố tháºt đấy&nbsp;<br>anh là ai em không biết .. emchố biết anh mốt ng con trai mà cứ mối khi em mất phÆ°Æ¡ng hưốnganh lại cho em có niốm tin nghố lá»±c khát vống ............<br>anhnà y anh nhiêu tuối&nbsp;<br>là m gì&nbsp;<br>ố đâu&nbsp;<br>anh nhÆ°thế nà o nhố&nbsp;<br>...........................................nhiốunhiốu câu hố lắm ................chẳng bao giố em dám tưốngtượng anh là ng ntn , anh là m nghố gì ,anh ......mà em chố thoángnghÄ© em và anh cùng nahu đi là m từ tâm và o thứ bảy nhÆ° váºy lÃhạnh phúc nhốu nhiốu lắm rôi&nbsp;<br>anh Æ¡i em hay tháºt đấy không mÆ¡ cao sang không mÆ¡ quyốn quý .....chố ưốc 1 ng con trai cùngem đi là m từ tâm và o thứ bảy thôi&nbsp;<br>anh nà y suy nghÄ© củaem nhân háºu tháºt nhố .......uk nhân háºu tháºt .............nhân háºutừ cái giấc mÆ¡ đấy nhân háºu từ khi em đi là m từ tâm nhân háºu................có lẽ em vânz sẽ váºy thôi anh ạ&nbsp;<br>khố khốmốt chút &nbsp;nhé&nbsp;<br>ngốc ngốc mốt xÃu nhé ...<br>mối thứ1 xÃunhé&nbsp;<br>.....................................................<br>.....................................................<br>.....................................................-------------TITLE: chÆ°a bao giố em sợ anh mãi mãi không xh nhÆ° bây giốAUTHOR: kieu leDATE: 11/05/2012 07:56 pmSTATUS: publishALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:anh à cà ng ngà y em cà ng sợ và lo anh mốt ng con trai mà em chố vÃđưoij mãi mãi không xh ..............anh à liốu anh có xh không anhliốu anh có xh không anh , liốu anh có là kì tÃch giống nhÆ° ngà yxÆ°a em hốc xong rối kì tÃch xh,,,, &nbsp;e xin được &nbsp; viốc không anh&nbsp;<br>anh à đợi anh và chố anh lÃ&nbsp;.........................biết nói thế nà o nhố . &nbsp;E sợnhiốu nhiốu lắm em mãi đợi và chố 1 ng con trai không tên khôngtuối không đốa chố ........anh à anh xh đi xh đố cm những gì emnói là đúng đi anh&nbsp;<br>xuất hiốn đi mà xh đố cm những gìem nói là đúng đi anh&nbsp;<br>anh Æ¡i khi bắt đầu ôn thi hsg em đãnghÄ© em đà o tạo ai đi thi thì hs đó thi đố và nđm nay em cÅ©ngtá»± tin và o điốu đó ....anh à mối thứ đốu cm được rốinhÆ°ng vì sao anh mốt ng con trai mà em chố và đợi mãi mãi không xhvì sao anh vẫn không xh váºy ...................................<br>anh Æ¡icó những ng có điốu kiốn tháºt quen em nung vì sao em không cảmnháºn được 1 cái gì hết váºy anh em không cảm nháºn được cái gìcả anh ạ vì sao váºy ....anh Æ¡i đôi khi em muốn quen 1 aiđó ..............nhÆ°ng em sợ nhiốu &nbsp;nhiốu lắm em quen ng ta vìng ta có điốu kiốn thôi anh ạ .... em sợ nhiốu nhiốu lắm ng takhông yêu những đứa trẻ ấy ...em sợ nhiốu nhiốu lắm anhạ .......................................<br>anh nà y nếu má biết emvẫn đợi 1 ng con trai &nbsp;mà chố có trá»±c giác nói cho em biếtlà ng con trai đó sẽ xh thì má sẽ nghÄ© nhÆ° thế nà o vố em anhnhố &nbsp;<br>anh nà y đôi khi muốn nói cho ng khac ssuy nghÄ© của emnÆ°ng lại không nói được&nbsp;<br>mà anh nà y sao tá»± nhiên em lạithông minh đốt xuất váºy anh&nbsp;<br>mà <br><br>-------------
 11. 11. TITLE: mình khố quáAUTHOR: kieu leDATE: 11/04/2012 10:43 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:mình khố quá mãi mãi đi đợi và chố 1 hình bóng không biết cóxh hay không ,,, nếu mình không chố và không đợi thì ng ân háºncÅ©ng là mình nếu mình chố và đợi ng ấy mãi mãi không xh thì ngân hạn cÅ©ng là mình .....ng ân háºn chố và mãi mãi là mình thôi&nbsp;<br>A liốu anh có tối và mang em đi không ... mà mình ngutháºt đấy già u không tham chố xin mốt ng chông đưa mình đi là mtừ thiốn và tình nguyốn và o thứ 7 và chá» nháºt thôi&nbsp;-------------TITLE: uk thì cố gắngAUTHOR: kieu leDATE: 11/01/2012 08:47 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:đã bảo rối pahir cố gắng vì đó là bố mặt của oanh mà ....... nhÆ°ng mà oanh không có tâm trà ôn thi&nbsp;<br>&nbsp;không có 1 chúttâm chà nà o đố ôn thi&nbsp;<br>chán quá&nbsp;<br>-------------TITLE: tá»± nhiênAUTHOR: kieu leDATE: 10/29/2012 07:32 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:tá»± nhiên lại đi vÆ¡ rắc rối và o thân&nbsp;<br>phiốn phứcquá đi mất&nbsp;<br>nếu oanh đã quyết thì oanh hãy tá»± tin chấpnháºn và tá»± tin và o quyết đốnh của oanh nhé&nbsp;<br>mâu thuẫntháºt đấy giữa mốt bên là thá»±c tế mốt bên là linh cảm cáigì đúng và cái nà o đúng dây biết sao được ... mình đơn giảncÅ©ng chố là mốt ng bình thưống nhÆ° bao nhiêu ngưối bìnhthưống khác thôi mà chố có điốu mình có thố cảm nháºn đượctÆ°Æ¡ng lai xa của mình mà thôi&nbsp;<br>giố mình phải là m thế nà olà m thế nà o bây giố mình không biết không hiốu không mốithứ .<br>Vì sao con trai luôn luôn kiêu ngạo và hống hách tá»± kiêucó 1 cái gì đó rất sÄ© hão mình ghét điốu &nbsp;đó &nbsp;ghétnhiốu nhiốu lắm&nbsp;<br>mình hứa mình sẽ cố gắng phấn đấutrong 2 nđm đố tìm mốt cÆ¡ duyên và duyên may nòa đó vối nhữngđứa trẻ bất hạnh ấy mình tin là ông trối không phố lòngmình mình tin và o điốu đó&nbsp;<br>anh Æ¡i mà anh là ai anh có sÄ©có kiêu ngạo có ngạo mạn nhÆ° những ng con trai vô tình mà em quenvà em biết &nbsp;không anh ?????????????<br>vì sao những ng con trai mÃvô tình em quen em biết có 1 cái gì đó luôn khiến em coi thưốnganh ạ ....em đâu có tham già u ..em đâu có tham nghố nghiốp ..em đâu óc tham mà đơn giản em chố cần ng con trai đấy có cùng quanđiốm sống và suy nghÄ© vối em thôi . E chố cần ng con trai ấybiết yêu những đứa trẻ &nbsp;có hoà n cảnh éo le và bất hạnhthôi ...em chố cần ng con trai đấy cuối mối tuần đưa em đến
 12. 12. cô nhi viốn và đêbns 1 số nÆ¡i em muốn đến thôi&nbsp;<br>.................................. thứ em cần đơn giản nhốđơn giản tháºt đấy nhÆ°ng nó lại rất thánh thiốn và đẹp có 1cái gì đó rất cao sang phải không anh&nbsp;<br>A Æ¡i em từng thoángnghÄ© là mốt ngà y kia em anh và nhÆ°ng đứa trẻ cùng nhau đếnđấy và o thứ bảy và chủ nháºt thì hạnh phúc biết bao nhiêuhạnh phúc tháºt đấy . Và anh Æ¡i có phải là do em có thố cảmnháºn được tÆ°Æ¡ng lai của em nên đôi khi nc vối 1 ai đó em thấyng ta .....hay là tai suy nghÄ© của em quá gà n dố hả anh &nbsp;..em không biết .<br>A Æ¡i em luôn luôn cảm thấy có 1 cái gì đó rấthạnh phúc hạnh phúc mÆ¡ hố khi em đến đó là m viốc vì sao váºyanh ????????????????<br>mà anh nà y anh là ai nhố là ai&nbsp;nhố ??????????<br>em và anh có tìm ra nhau không ???????????????????????<br>mà anh nà y anh là m gìnhố ????????????????????/&nbsp;<br>em và anh quen nhau nhÆ° thế nà o&nbsp;????????????????????///<br>nhiốu điốu lắm ...............đốrối mốt ngà y kia khi anh xuất hiốn anh sẽ trả lối tất cảnhÆ°ng câu hối nà y của em&nbsp;<br>mốt con nhố ngốc nghếch vìđợi anh mà dám mạohiốm&nbsp;<br>///////////////////////////////////////<br>em bảo anh cáinà y nhá :&nbsp;<br>em sẽ phấn đấu cố gắng là m tốt và hoà nthà nh tốt nhiốm vụ được giao&nbsp;<br>sẽ phấn đấu cố gắngđố đạt được 1 cái gì đó ..<br>sẽ phấn đấu cố gắng đốmốt ngà y kia em có thố tá»± tin là m nhÆ°ng gì mà em nghÄ© và em muốn&nbsp;...<br>em bảo nà y nếu hết nđm nay mà anh không xh và 1 nđm2013 anh không xh thì em sẽ đố mối chuyốn thuáºn theo tá»± nhiênnhé . em sẽ không giáºn và không trách linh cảm và trá»±c giác củaem đâu anh ạ vì nhố có trá»±c giác và niốm tin a sẽ xh em đủtá»± tin là m những gì mà em thÃch và emmuốn&nbsp;<br>***************************<br>cảm Æ¡n là trà nói cho embiết em không được phép giải quyết mối vấn đố bằng hôn nhân . cảm Æ¡n là trà quyết tâm xin viốc là m ố các trung tâm nuôidạy trẻ ...cảm Æ¡n .............đố em có thố hốn nhiên và vôtÆ° trong mối lÄ©nh vá»±c và trong mối tình huống cảm Æ¡n tất cả .và cảm Æ¡n cái đÃch mà em muốn hưống tối và muốn phấn đấucho em có nghố lá»±c đố em vÆ°Æ¡n lên ..............phấn đấu vìsá»± nghiốp không phải vì tiốn mà vì cái đÃch của cuốcsống&nbsp;<br>*****************************<br>anh có biết giố là thángmấy âm rối không nah tháng 9 rối đấy sắp hết nđm rôi&nbsp;<br>em sẽ cố gắng vì dù sao đi nữa cÅ©ng sắp hết nđmrối mà &nbsp;<br>cố gắng lên&nbsp;-------------TITLE: cảm xúcAUTHOR: kieu leDATE: 10/24/2012 12:04 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:Æ¡ hay hôm nay tá»± nhiên lại viết được blog&nbsp;<br>anh a vô tìnhhoặc &nbsp;cố ý bất giác em hay nhố những đứa trẻ ố cô nhi&nbsp;và những đứa trẻ lang thang đầu đưống xó chợ lắm anhạ . E không biết là vì sao và em cÅ©ng không hiốu vì sao em lạihay nhố những đứa trẻ ố đấy nữa . A à em sẽ cố gắng đố1 ngà y kia em có thố tá»± tin đi trên con đưống mà em đã lá»±achốn . em sẽ cố gắng đố 1 ngà y nà o em và anh cùng nhau đi tối&nbsp;đấy <br>A à em yêu bốn trẻ nÆ¡i mà em công tác yêu chúngbằng cả tâm hốn và tấm lòng cuả em anh ạ &nbsp;nhÆ°ng em vẫnnhố hình ảnh những đứa trẻ lang thang giố em phải lam gì đâyhả anh em phải là m gì là m gì hả anh <br>A à ba má nuôi e 20 nđmváºy mà ba má ko hiốu con gái ba má là ng nhÆ° thế nà o buốn tháºt
 13. 13. đấy nhÆ°ng thôi cÅ©ng đà nh chấp nháºn <br><br>anh à em luôn tá»± nhủbản thân em phải cố gắng cố gắng tháºt nhiốu nhÆ°ng đôi khicuốc sống ngôt ngạt quá là m em muốn bố cuốc và muốn buông xuôi tất cả . A à nếu nhÆ° em cố gắng 1 nđm nữa à m em không códuyên thì em sẽ từ bố từ bố tháºt anh ạ . A Æ¡i giá nhÆ° e xinđược và o lm ố 1 tố chức từ thiốn không lợi nhuáºn nà o nhốthì tốt quá ....giá nhÆ° quê của em ố gần 1 trung tâm cô nhi nà othì tốt quá .......em có thố dạy cho chúng và o thứ bảy và chủnháºt ...anh Æ¡i giá nhÆ° tháºt nhiốu giá nhÆ° thâth nhiốu nhÆ°ng gáinhÆ° có thà nh sá»± thâthj đâu hay giá nhÆ° mãi mãi chố là m giá nhÆ°thôi &nbsp;. <br>&nbsp;em không muốn giá nhÆ° mãi mãi chố là giá nhÆ°nếu nhÆ° thế thì buốn lắm anh ạ buốn nhiốu lắm anhạ &nbsp;<br><br>anh Æ¡i vì sao ngủ mÆ¡ em cÅ©ng mÆ¡ thấy những đứatrẻ ố đấy ....đống lá»±c đố em phán đấu sá»± nghiốp ..phấnđấu ..không phải vì tiốn tà i đốa vố xã hối mà là vì nhữngđứa trẻ ấy&nbsp;<span style="font-size:21px;"></span>-------------TITLE: anh ...bao gio thi anh xuat hienAUTHOR: kieu leDATE: 10/19/2012 08:10 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:anh Æ¡i bao giố thì anh xuất hiốn váºy anh , bao giố thì anh xuấthiốn váºy anh ... bao giố váºy đi dâu và lm gì lm thế nà o đố tìmra nh váºy anh lm thế nà o đố tìm ra anh .....anh Æ¡i biết trưốctÆ°Æ¡ng lai đố lm gi hả anh biết trưốc mối chuyốn đố lm gì anh...........lm gì hả anh lm gì hả anh&nbsp;<br>anh Æ¡i áp lá»±c của công viốc ố trưống đã khiến em mốt mối lắm rôi ...vốn dÄ©từ xÆ°a đến nay em ghết ố nhà và đúng váºy &nbsp;anh ạ ố nhÃkhông bao giố em có niốm vui và tiếng cưối tháºt sá»± dưống nhưố nhà có 1 cái gì đó buốn ...buốn xa xôi lắm anh ạ<br>anh Æ¡inagyf mà em biết em xin được viốc ố quê thì cÅ©ng là ngà y mà embiết và em hiốu không bao giố em có tiếng cưối trốn ven khi emố quê và sá»± tháºt là nhÆ° váºy anh à . A à em sống ố quê trầmquá , em sống ố quê dưống nhÆ° ....em không biết nói thế nà onữa anh à &nbsp;<br>anh nà y anh có xh không anh anh có xh không anh giốlà tháng 9 âm lốc rối đó .đợi anh chố còn có mấy tháng nữathôi .nếu anh không xh thì em sẽ buông xuôi anh ạ không đợi không chố và cÅ©ng không hi vống ảo mống nữa ..... anh nà y anh phảixh nhé nhất đốnh anh phải xhnhế&nbsp;<br>*******************************<br>anh Æ¡i nhìn những đứatrẻ ố lốp nó khóc mà em cÅ©ng muốn khóc anh ạ em cÅ©ng muốnkhóc anh ạ em cÅ©ng muốn khóc thá»±c lòng em cÅ©ng muốn khóc bấtgiác em phát hiốn ra em yêu bốn nhố đấy rất nhiốu . em sẽ cốgắng dạy chúng bằng cái tâm cao cả nhất của em anh ạ em sẽcố gắng và em sẽ lm được phải không anh em sẽ lm được phảikhông anh .................... anh Æ¡i từ &nbsp;mai em sẽ thay đối emsẽ không dùng thưốc vối hs nữa&nbsp;<br>anh Æ¡i nhÆ°ng em nhốnhững đứa trẻ ố cô nhi và thánh nah quá em nhố nhiốu nhiốulắm anh ạ em nhố nhiốu nhiốu lắm anh ạ . thá»±c sá»± là em rấtnhố nững đứa trẻ ố đấy .... anh Æ¡i em rất hay vô tình hoặchữu ý nhố những đứa treấy&nbsp;<br>*********************&nbsp;<br>anh Æ¡i lm thế nà o đố emchuyốn được &nbsp;tối các trung tâm váºy anh lm thế nà o váºy anhvì hiốn tại em đang sống ố quê&nbsp;<br>anh Æ¡i vối mức lÆ°Æ¡ngcủa em chố đủ cho bản thân em tiêu thôi chứ không thố già uđược , lại cà ng không thố lm nhÆ°ng gì em nghÄ© và em muốnđược&nbsp;<br>anh Æ¡i giá nhÆ° em &nbsp;sống ố bên ngoà i thì tốtbiết bao nhiêu&nbsp;<br>***************************<br>anh Æ¡i đốc bao
 14. 14. nhiêu sách hiốu bao nhiêu chuyốn ....chố không hiốu vì sao cuốcsống lại dạy cho em cahs sống của 1 ng thà nh đạt mà lại buốcem sống ố quê là do là gì anh nhố&nbsp;<br><br><span style="font-size:13px;"></span>-------------TITLE: anh hà 1AUTHOR: kieu leDATE: 10/06/2012 11:57 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:ai là ngưối nói cho nó biết nó quyết đốnh nhÆ° váºy là đúng haysai , nó phải là m thế nà o nà o&nbsp;<br>nếu có mốt ngà y em sẽgá»i cho anh những dòng nà y thì anh sẽ hiốu em là ngưối nhÆ°thế nà o&nbsp;<br>thá»±c ra em là mốt cô bé rất nhạy cảm và sâusắc ng khác chố cần nói là em hiốu ý của ng ta nói nhÆ°thế nà o................... là m sao em có đủt tá»± tin và đủ bảnlÄ©nh &nbsp;nói cho anh biết em là 1 cô be có khả nđng biết trưốctÆ°Æ¡ng lai của chÃnh bản thân em ... em không đủ tá»± tin đố nóicho ng khác biết điốu đó .<br>thá»±c ra em không hố khinh anh và coithưống anh ,e rất rất tôn trống anh đấy chứ chẳng qua là emkhông muốn phụ anh thôi .<br>em ghét &nbsp;anh cÅ©ng không , yêu anhcÅ©ng không , thÃch anh cÅ©ng không em chố muốn buôn chuyốn vối anhthôi ...........................nhÆ°ng vối 1 cái tÃnh nhÆ° của em thìrất dố gây cho ng khác hiốu nhầm&nbsp;<br>tại sao em không nhìnthấy và cảm nháºn được tÆ°Æ¡ng lai của em ,, tại sao nhố, nếunhÆ° anh thá»±c sá»± là ng mà em cần thì em phải cảm nháºn và biếtđược tÆ°Æ¡ng lai của em ố bên anh nó nhÆ° thế nà o chứ ........vôlà quá đi mất ..... vì em là mốt cô bé có giác quan thứ 6 mà .không bao giố trá»±c giác và giác quan thứ sáu của em sai....<br>nếu em đoán không nhầm nếu nhÆ° em và anh không đếnđược vối nhau thì anh biết trưốc ..sau nà y cuốc sống của emcÅ©ng chố bình bình thôi có đúng không ???????????????????????? đấylà suy đoán của em thôi&nbsp;<br>nhÆ°ng niốm tin của em cho em biếtrằng sau nà y em sẽ có mối thứ trong tay , tiốn đốa vố xã hốidanh vống ....em chố biết sau nà y em có 1 ng chống mà em tá»± hà ovố ng chống đó và em có 1 cuốc sống gia đình rất rất hạnhphuc hạnh phúc nhiốu lắm ..<br>thá»±c ra em rất ghét tiốn vì tiốnlà m cho bố em thay đối từ 1 ng bố mà em yêu em kÃnh trống em khâmphục ...trố thà nh 1 ng bố mà em ghét em háºn háºn nhiốu lắm . ngbố của em ngà y xÆ°a đã chết tất cả cÅ©ng chố vì đốngtiốn ...em thừa nháºn em trầm tÃnh nhÆ°ng thá»±c ra em không hố trầmtÃnh 1 chút nà o cả chẳng qua tam thối em chố chấp nháºn đố emphấn đấu và vÆ°Æ¡n lên thôi <br><br>em không thÃch hoa và quà vìnhững thứ đó phù phiếm quá &nbsp;hoa ng ta chố dùng có chốc látrối bố đi phà biết bao nhiêu tiốn đố mua...quà có những thứtháºt viốn vông , trong khi đó biết bao con ngưối có hoà n cảnhkhó khđn đang cần sá»± giúp đỡ của mối ngưối vì sao ta cóthố giúp đỡ ng khác mà at lại không giúp đỡ hố&nbsp;<br>khôngphải ngẫu nhiên trong giấc mÆ¡ lúc em bất tốnh em nói chuyốnvối ng âm ng ta lại hối em là có đi là m từ thiốn không&nbsp;....thá»±c ra sau khi tốnh dáºy em đã biết được 1 điốu saunà y em sẽ có dÆ° dả tiốn nhÆ°ng không phải do em là m ra mà lÃchống em&nbsp;<br>&nbsp;cÅ©ng không phải ngẫu nhiên trong giấc mÆ¡ có1 ng nói cho em biết rằng sau nà y 1 là em lấy chống có dk và đốavố 2 là em quen toà n những ng có tiốn và đốa vố&nbsp;<br><br>embiết số em già u nhÆ°ng hiốn tại duyên già u của em chÆ°a tối thìem không thố già u được .....đôi khi em nhÄ© anh đơn giản chố lÃng mà là m đòn bấy và thưốc đo cho em phấn đấu hoặc anh đơngiản chố là 1 ng đến đố chố đưống cho em thôi chứ không
 15. 15. phải là ng mà em sẽ lấy là m chống&nbsp;<br>&nbsp;khi anh nói nhữnglối xúc phạm em em không cảm thấy giáºn anh mà đơn giản là emđã thà nh công 1 ná»a rối ,,,,,,,,,,,,nhÆ°ng em giáºn bản thân em hÆ¡nbất kì 1 a hết vì em có khả nđng biết trưốc mối chuyốn mà emkhông là m gì được buốc em phải đợi theo quy luáºt của tá»±nhiên ..........<br>chắc anh không hố biết em đã khóc rất nhiốuvì em có khả nđng biết trưốc tÆ°Æ¡ng lai biết trưốc mốichuyốn nhÆ°ng bản thân em không lm gì được ...biết đơn giảnchố là biết thôi &nbsp;<br><br>em ra hà nối đơn giản chố là emmuốn tìm 1 cÆ¡ hối và cÆ¡ may hay duyên may nà o đó đố em xin và ocác trung tâm dạy trẻ em thôi&nbsp;<br>em ra hà nối đơn giản chốlà em nhố những đứa trẻ đó&nbsp;<br>em nói em nghèo ý em nói ốđây là em không có dủ điốu kiốn &nbsp;và bản lÄ©nh đố là mmốtcais gì cho các em đó . nếu em có tiốn em có thố giúpđỡ các em đó rất nhiốu ....nếu em ố ngoà i hà nối thì em cóthố dạy cho các em đó kiến thức ....<br>anh nghÄ© em ra hà nốilà m gì đơn giản chố vì tiốn thôi à ............. a nhầm ....... akhông hiốu gì vố em cả&nbsp;<br>em đã đặt cho em hai lá»±a chon 1là em theo con đưống sá»± nghiốp chÃnh trố . 2 là em sẽ tìm mốicách đố xin ra phố&nbsp;<br>đố từ giố đến cuối nđm em sẽcó sá»± lá»±a chốn đúng và quyết đốnh đúng&nbsp;-------------TITLE: nó nhố nÆ¡i đấyAUTHOR: kieu leDATE: 09/18/2012 08:59 pmSTATUS: publishALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:vì sao khi xÆ°a nó hốc trên hà nối lại không cho nó có duyốnvối những đứa trẻ ấy , vì sao váºy vì sao khi nó hốc trên hÃnối không cho nó có duyên vối những đứa trẻ đấy vì sao váº-y .............vì sao khi nó hốc trên hà nối không soi đuÆ¡ngf chốnối cho nó ...........nó hiốu rối vì khi ấy nó không có tiốn nókhông có điốu kiốn vì khi ấy nó ....nó không duyên vối nhÆ°ngnÆ¡i đấy . Khi nó có điốu kiốn nó có tiốn nó có khả nđng tuykhông cho được nhiốu ....nhÆ°ng mÆ¡ ưốc vẫn mãi chố lÃmÆ¡ ưốc ..nó sợ nhiốu nhiốu lắm mÆ¡ ưốc chố mãi là mÆ¡ ưốcmà &nbsp;thôi<br>vì sao khi nó cà ng cố quên nó lại cà ng nhố vìsao váºy vì sao nó không thố quên được vì sao váºy vì sao nó khôngthố quên vì sao vì sao ì sao nó cà ng cố quên nó lại cà ng nhốnhố nhiốu nhiốu lắm ....mốt nối nhố cốn cà o ruốt gan nómốt nối nhố nó không biết diốn tả nhÆ° thế nà o ....vì sao không dạy cho nó cách sống vô tâm và lạnh llungf 1 chút vì sao lạicho nó có 1 tấm lòng trắc ẩn cao đến nhÆ° váºy vì sao vì sao vìsao vì sao <br>cuôcj sống Æ¡i dạy cho nó cách chấp nháºn và cáchquên đi dạy cho nó cách sống thá»±c dụng và thá»±c tế đi dạy chonó cách sống Ãch kố 1 chút dạy cho nó cách sống.... nó cÅ©ng không biết là cách sống nhÆ° thế nà o nữa nó không biết nó khôngbiết nó không biết ........sót qua nó sót ruốt quá nó sót ruốtquá&nbsp;<br>giấc mÆ¡ đấy vì sao nó cứ ám ảnh nó vì sao váº-y&nbsp;<br><br>thôi đã quyết đốnh rối thì chấp nháºn nhé oanhchấp nháºn vui vẻ nhae oanh ok .tá»± tin lên nha .<br>má Æ¡i cuối tuầnmá cho con đi hà nối nhé má.ba má gd ng thân và bạn bè ko biêt nóra hà nối là m gì . thá»±c ra đơn giản nó chố đi là m từ thiốnthôi thá»±c ra đơn giản nó chố muốn nó và chống nó cùng là m ốcác trung tâm nhân đạo thôi ........<br>vì sao nó lại có khả nđngbiết trưốc tÆ°Æ¡ng lai biết trưốc mối chuyốn vì sao váºy vì saonhố vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao&nbsp;-------------
 16. 16. TITLE: anh em phai lam gi bay giÆ¡ ha anhAUTHOR: kieu leDATE: 09/08/2012 09:59 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:anh Æ¡i anh anh la ai la ai vay ânh la ai vạy vì sao anh khong xh . a Æ¡i emngoc that đấy ng ta quen em nhg em lanh lung va dá»ng dÆ°ng nhÆ° ko ý . aÆ¡i em ko tham già u không tham.......hg anh Æ¡i vi sao anh mai ko xh vayanh .....<br>anh Hà &nbsp;em xin loi em xin loi anh nhiốu lắm , em hiốucái cảm giác của 1 ai đó mang đố đi biếu mà ng khác không nháºnnó nhÆ° thế nà o em hiốu hÆ¡n bất kì 1 ai hết nhÆ°ng em ko cảm nháºndc 1 xÃu gì vố tÆ°Æ¡ng lai sau nà y của em nó ntn t há»±c sá»± là em không cảm nháºn dk 1 xÃu gì vố tÆ°Æ¡ng lai của em .<br>anh Hà giá nhÆ° emđỠtá»± tin nói cho a biết em là 1 cô bé có khả nđng biết trưốcmối chuyốn liên quan đến em thì tốt nhố&nbsp;<br>anh hà a cóbiết rằng suy nghÄ© của em là suy nghÄ© của 1 ng thà nh đạt , cáchsống cách ứng xá» của em cÅ©ng là của 1 ng thà nh đạt, nhÆ°ng em kohiốu vì sao em phải sống ố quê chắc tại duyên già u của em nóchÆ°a tối&nbsp;<br>anh hà anh có hiốu cái cảm giác biết trưốctÆ°Æ¡ng lai biết trưốc mối chuyốn nó mốt mối nhiốu nhiốulắm&nbsp;-------------TITLE: mốt ngà y mÆ°aAUTHOR: kieu leDATE: 09/08/2012 04:01 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:a hôm nay là 1 ngà y mÆ°a tầm tã .a hôm nay em ố lại trÆ°Æ¡ng , buốntháºt đấy.&nbsp;<br>a em ố lại trÆ°Æ¡ng e em không sợ 1 cái gì hếtma quá»· không ....nhÆ°ng em chố sợ nhÆ°ng &nbsp;đứa trẻ nó nghốchngợm ,những đứa trẻ nó .... thôi<br>ầm anh la ai sao mãi mãi anhvẫn không xh váºy nah sao mãi mãi anh vẫn không xh váºy . a anh cóbiết rằng đợi nah tháºt là khó khđn không a?<br>a em chố sợniốm tin của en không thà nh sá»± tháºt thôi em sợ nhiốu nhiốu lắm. đã bao lần em tá»± nhủ không viết nháºt kà cho anh viết blog choanh nữa cho 1 ng con trai ko tên ko tuối ko mối thÆ° . 1 ng con trai mÃem cho la hạnh phúc&nbsp;<br>a có rất nhiốu chuyốn em muốn hối ngkhác nhÆ°ng em sợ nhiốu nhiốu lắm ng khác bảo em ấu trÄ© viốn vông . có những chuyốn muốn tâm sá»± muốn kố nhiốu nhiốu lắmnhÆ°ng em chố sợ ng khác thôi ...........thôi e đà nh đố 1 mình tá»±ngẫm tá»± nghÄ© tá»± tìm cách và trả lối thôi anh ạ&nbsp;<br>cảmÆ¡n đối cảm Æ¡n cuốc sống cho em có khả nđng biết trưốc mốichuyốn nhÆ°ng đôu khi biết trưốc lại mẹt mối lắm . biếttrưốc cái mối thứ ...nhg nó ko còn là thú vố nữa ,ko còn lÃngạc nhiên nữa&nbsp;<br>a cÅ©ng giống nhÆ° bây giố khi e 22 tuối emđã cảm nháºn được tÆ°Æ¡ng lai sau nà y của em rối đố rối em kocó cái gì ngạc nhiên vố tÆ°Æ¡ng lai của em nữa&nbsp;<br>a vì saotrong đầu em lúc nà o cÅ©ng có ý nghÄ© và hình ảnh của nhữngđứa trẻ lang thang và cÆ¡ nhỡ váºy vì sao trong đầu e luôn luôncó đống lá»±c và ý chà nà o đó thôi thúc em đến đó là m viốcvì sao ko là là m viốc ố quê vì sao váºy vì sao váºy vì sao váºy anh .anh nà y à m em hay tháºt đấy dám nghÄ© dám là m không biết sợ cáigì hết đúng là em&nbsp;<br><br>anh Æ¡i ố quê nhiốu chuyố tháºtđấy vì sao ng ta nhiốu chuyốn quá váºy vì sao váºy anh tháºt lÃphiốn phức quá phiốn phức anh ạ&nbsp;<br><br>sẽ có 1 ngà y anh
 17. 17. bảo em là 1 con nhố ngốc và khố &nbsp;ngốc và khố vố mốichuyốn anh nhố kố ngốc mốt xÃu khố 1 xÃu cÅ©ng được miốn lÃanh xh thôi&nbsp;-------------TITLE: 2/9AUTHOR: kieu leDATE: 09/02/2012 09:28 amSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:anh Æ¡i là m thế nà o đố em luôn đúng là m thế nà o đố em khôngsai là m thế nà o đố em ..........là m thế nà o bây giố hả anh ..emkhông biết em không hiốu , anh Æ¡i là m thế nà o đố em từ bốmối thứ hả anh là m thế nà o đố em không nhố nÆ¡i đấy ..là mthế nà o anh ...anh Æ¡i vì sao em nhố nÆ¡i đấy nhiốu quá váºy anh vìsao ........anh vì sao em nhố nÆ¡i đấy váºy vì sao váº-y ......................<br>anh Æ¡i trong đầu của em lúc nà o cÅ©ng có ýđốnh chuyố công tác chuyốn công tác ...và nếu nhÆ° em cso dựđốnh thì nhất đốnh em sẽ chuyốn công tác anh ạ chắc chắnlà em sẽ chuyốn công tác ....<br>anh Æ¡i em bảo nà y sau nà y nhấtđốnh anh phải ủng hố những sá»± lá»±a chốn của em nha anh....nhất đốnh anh phải ủng hố em nha anh ....<br>anh Æ¡i đợi anhđến bao giố và đến khi nà o hả anh&nbsp;<br>cảm Æ¡n trá»±c giáccho con có khả nđng biết trưốc mối chuyốn biết trưốc tÆ°Æ¡nglai sau nà y của con nhÆ° thế nà o cảm Æ¡n tất cả&nbsp;<br>anh Æ¡i vìđợi anh mà em dám nói trái tim em đã trao cho ng khác trao cho 1 ngcon trai không tên không tuối không đốa chố chố có niốm tin lÃng con trai đấy sẽ xuất hiốn thôi<br>anh nà y mùng 2/9 ố nhÃbuốn tháºt đấy giá nhÆ° giá nhÆ° em ố bên ngoà i thì tôt quagiá nhÆ° em được là m những gì là m em thÃch thì tốt quá anhnhố&nbsp;<br>anh Æ¡i em chố cảm nháºn dc có 1 cái gì đó là hạnhphúc nhÆ°ng rất mÆ¡ hố mÆ¡ hố nhiốu nhiốu lắm anh à khi em côngtác ố 1 trung tâm nuôi dạy trẻ nà o đó hay 1 cái gìđó&nbsp;<br>anh Æ¡i giấc mÆ¡ ngà y em bố ốm em nhố nhÆ° in vì sao emlại có giấc mÆ¡ đấy vì sao em lại có giấc mÆ¡ đáy anh nhốgiấc mÆ¡ đấy là nhÆ° thế nà o hả anh&nbsp;<br>-------------TITLE: mốt mối tháºt đấy anh Æ¡iAUTHOR: kieu leDATE: 08/28/2012 09:52 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:giố em mối thấy mốt mối tháºt đấy vùi đầu và o công viốc nólà nhÆ° thế nà o ...nhÆ°ng cách tốt nhất đố em chuyốn đến đấylà chuyên môn của em phải vững chố có 1 cách duy nhất thôi anhạ , em sẽ cố gắng và em sẽ là m được&nbsp;-------------TITLE: anh Æ¡i 1AUTHOR: kieu leDATE: 08/28/2012 02:10 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:
 18. 18. -----BODY:anh Æ¡i đợi anh lâu tháºt đấy , anh Æ¡i đợi anh có phải là mốtquyết đốnh ngu nghốc của em không hả anh , anh Æ¡i anh em khôngbiết nữa anh ạ thá»±c sá»± là em không biết anh à . A Æ¡i váºy lÃchuẩn bố hết tháng 7 rối đó anh , chố con có 5 tháng nữa lÃhết nđm 2012 thôi anh à nhanh tháºt đấy nhanh nhố anh nhố ....ngốinhìn lại những gì em đã là m được trong nđm 2012 từ tháng 1đến tháng 7&nbsp;<br>- dạy hốc bằng cái tâm cao nhất củaem&nbsp;<br>-yêu chÃnh công viốc hiốn tại của em&nbsp;<br>-vẫn âmthầm là m những gì mình thÃch&nbsp;<br>hốc được cách tá»± đứnglên sau &nbsp;thất bại&nbsp;<br>-đặt ra mục tiêu và tá»± mình âmthầm thá»±c hiốn&nbsp;<br>thế anh Æ¡i ngốc nghếch và khố dại cóđược coi là đã là m dc không anh &nbsp;nhố vì em thấy em ngốclắm chố biết nghÄ© cho ng khác thôi anh a<br>anh Æ¡i nhÆ°ng viốc emđã dám là m là em chố anh đó nha ...khố quá anh nhố&nbsp;<br>anhÆ¡i đôi khi em sợ nhiốu nhiốu lắm vì mãi mãi anh không xuấthiốn ...và cách duy nhất đố em không nghÄ© vố anh là em vùi dầuvà o công viốc đặt ra các mục tiêu và em buốc em phải là mđược ....anh Æ¡i giố đây trong đầu em lúc nà o cÅ©ng có côngviốc &nbsp;công viốc đôi khi em chẳng muốn và không muốn quan tâm đên bất kì 1 viốc gì anh à ...chố công viốc công viốc thôianh ạ&nbsp;<br>anh Æ¡i sau nà y em yêu anh và lấy anh vì là do gì anhnhố vì là do gì anh nhố&nbsp;<br>-liốu anh có là 1 ng kinh doanhthà nh đạt nhÆ° em xin vối bạch pháºt không&nbsp;<br>liốu anh cólấy nhân đức là m mục tiêu và phÆ°Æ¡ng châm phấn đấu không&nbsp;<br>liốu anh có biết nghÄ© cho ng khác nhiốu hÆ¡n cho bản thân anh không&nbsp;<br>liốu anh có yêu những đứa trẻ ố cô nhiviốn hay thánh anh không A<br>mà anh nà y anh yêu em vì cái gì anhnhố vì cái gì anh nhố&nbsp;<br>em không xinh ..không thông minh..không ngoan ngoãn nhu mì ..không...em không được 1 điốm gìhết&nbsp;<br>anh Æ¡i em sẽ không tìm anh nữa , em chố đợi anh thôicòn anh có xh mang em đi hay không phải do duyên của em và anhnhé&nbsp;<br>anh Æ¡i 2 nđm trưốc em dá»±a và o linh cảm đố đi hốcvà 2 nđm sau em dá»±a và o linh cảm đố lấy chống&nbsp;<br>đố chốvà đợi 1 ng con trai&nbsp;<br><br><br>-------------TITLE: giá nhÆ° và giá nhÆ°AUTHOR: kieu leDATE: 08/26/2012 08:41 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:anh Æ¡i lại mốt lần nữa em giá nhÆ° em sống ố ngoà i hà nốilại mốt lần nữa em giá nhÆ° hiốn tại em đang ố hà nối thìtốt quá .......anh Æ¡i thá»±c sá»± là em không có duyên sao anh khôngcó duyên vối những chố nhÆ° váºy sao anh . A Æ¡i vì sao khi xÆ°a emhốc trên hà nối em cso thố tham gia và o các tố chức xã hối thìem không biết đốa chố và em không biết cách thức tham gia nhÆ°ngkhi em vố quê rối ,em xin được viốc ố quê rối em mối biếtcác tố chức đó hả anh vì sao váºy vì sao váºy anh em khôngbiết&nbsp;<br>anh Æ¡i giá nhÆ° em đừng biết 1 tố chức nà o thìtốt quá giá nhÆ° em cÅ©ng đơn giản nhÆ° mối ng thôi thì hayquá giá nhÆ° em........<br>anh Æ¡i giá nhÆ° em đừng có tâm hốn sâusắc giá nhÆ° em đừng có lòng trắc ẩn giá nhÆ°.......<br>anh Æ¡igiá nhÆ° em không sống ố quê nhố ..vì sao mối ng ai cÅ©ng thÃchsống ố quê còn &nbsp;em thì không thÃch&nbsp;<br>anh Æ¡i giá nhÆ° bâygiố em đang công tác ố nÆ¡i em muốn công tác thì tốtnhố&nbsp;<br>anh Æ¡i gÃa nhÆ° khi nà o em buốn em tuyốt vống anh xhnhố&nbsp;<br>anh Æ¡i giá nhÆ° tháºt nhiốu giá nhÆ°&nbsp;<br>anh Æ¡i váºy
 19. 19. là em bố rÆ¡i rất nhiốu thứ anh ạ&nbsp;<br>ngà y 7/7 âm lốch emcÅ©ng không lên chà u được \<br>ngà y 15/7 âm lốch em cung khônglên chùa được&nbsp;<br>ngà y 15/8 âm lốch em cÅ©ng không tham gia và ocác tố chức được .....anh Æ¡i tiếc nuối tháºt nhiốu nhÆ°ng em không biết em phải là m nhÆ° thế nà o đây phải là m nhÆ° thế nà o bâygiố&nbsp;<br>anh Æ¡i em nhố những nÆ¡i đấy ...........anh Æ¡i nÆ¡i nà omà cứ mối khi em buốn em nghÄ© đến nó nó cho em có niốm tin thìnÆ¡i đó sẽ cho em hạnh phúc anh nhố&nbsp;<br>anh Æ¡i ưốc gì mốtngà y nà o đó và 1 ngà y kia &nbsp;em có thố là m viốc ố nÆ¡i đấyem có thố tá»± tin sải bưốc đến đấy em có thố tá»± tin...<br>anh Æ¡i hạnh phuc tháºt đấy khi em có thố &nbsp;hạnh phúcnhiốu lắm anh ạ<br>anh nà y và nhất đốnh anh phải xuất hiốnnha anh .....nhất đốnh anh phải tìm ra em nhé ....chắc chắn a sẽtìm ra em mà &nbsp;<br>anh Æ¡i ba má ko biết em ra hà nối là m gì đâuanh và em cÅ©ng ko muốn cho bất kì 1 ai biết em ra hà nối là m gìbối nếu hố biết hố sẽ bảo em là ấu trÄ© là sÄ© dốm là tinhtưống ............nhÆ°ng thá»±c ra e đâu có nhÆ° váºy . E hiốu cáicảm giác mà khi cần 1 ai đó cho mình 1 cái gì ....nhÆ°ng không có 1ai cho nó nhÆ° thế nà o lên em muốn em là m được 1 cái gì đó chođối&nbsp;<br>anh Æ¡i có ng bảo rằng mắt e đẹp ...đượmbuốn ...nhÆ°ng lúc nà o cÅ©ng ánh lên 1 niốm vui gì đó ....1 cảmgiác gì đó rất thân thiốn .... thá»±c ra là em nhìn thấu tÆ°Æ¡nglai của em lên em mối vô tÆ° và thản nhiên nhÆ° váºy anhnhố&nbsp;<br>rối sẽ có 1 ngà y anh bảo em ngố ngáo ......anh bảonếu nhÆ° anh không xuất hiốn thì sao .....<br>-------------TITLE: quyết đốnhAUTHOR: kieu leDATE: 08/25/2012 07:42 pmSTATUS: draftALLOW COMMENTS: 0CATEGORY:TAG:-----BODY:anh Æ¡i ngốt ngạt quá vì sao tâm hốn của em lại nhạy cảmquá vay a nhạy cảm nhiốu quá anh ạ<br>anh Æ¡i em sợ nhiốu nhiốulắm ng ta đến nhà em ngưối &nbsp;ta hối ba má em vố viốc em đãcó nghố nghiốp ốn đốnh rối sáo vẫn chua lấychống&nbsp;<br>anh Æ¡i em sợ cuốc sống quá khắc nghiốt là m cho emkhông có niốm tin chố và đợi anh&nbsp;<br>anh Æ¡i e sợ e mãi chốvà đợi 1 ng trong hÆ° ảo và ng đó chố có trong tiốm thức thôianh ạ<br>anh Æ¡i e sợ anh mãi mãi không xuất hiốn&nbsp;<br>anh Æ¡i emsợ nhiốu nhiốu lắm .....a Æ¡i em phải là m gì bây giố hả anh emphải là m gì bây giố hả anh em không biết thá»±c sá»± là em khôngbiết&nbsp;<br>anh Æ¡i em quyết đốnh rố em sẽ đi theo con đưốngsá»± nghiốp chÃnh trố anh ạ cách duy nhất đố em biến ưốcmÆ¡ của em thà nh sá»± tháºt là em phải trố thà nh ng giáo viên dạygiối anh ạ<br>a Æ¡i e mối ố nhà có 1 nđm ...1 nđm thôi mà ..váºymà có biết bao nhiêu chuyốn sảy ra nhiốu chuyốn xảy raquá&nbsp;<br>lòng tham chÃnh là đống lá»±c chủ yếu giúp con ngưốitiến bưốc&nbsp;<br>anh Æ¡i đi đâu và là m gì đố a xh anh nóiđi ........đi đâu và là m gì đố anh xuất hiốn anh&nbsp;<br>anh Æ¡ivì sao em không sợ ng ta phụ em mà em chố sợ e phụ ng ta nhốkhố quá ngốc quá vì sao lúc nà o em cÅ©ng chố biết nghi cho ng khácnhiốu hÆ¡n cho bản thân em nhố&nbsp;<br>anh Æ¡i liốu ba má em có locho em, vố chuyốn chống con của em không nhố em sợ nhiốu nhiốulắm ba má lo cho em vố chuyốn chống con của em&nbsp;<br>anh Æ¡i nếunhÆ° sau nà y anh xuât hiốn thì em ko ân háºn vè quyết đốnh đợianh nhÆ°ng anh ko xh thì em sợ................<br>nếu nhÆ° mãi mãi anh koxh thì em coi nhÆ° là số mốnh của em phải nhÆ° váºy&nbsp;-------------

×