Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zeta u doba balšića

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Zeta u doba balšića

 1. 1. Od 1360. do 1421. godine Zetom gospodari dinastija Balšića.
 2. 2. Balšići Balšići su bili srednjovjekovna srpska dinastija, koja je vladala Zetom od 1360. godine do 1421. godine. Balšići su u vrijeme vladavine Nemanjića Zetom, bili neznatna vlastelinska porodica.Poslije smrti cara Dušana Balšići postaju gospodari Zete priznajući samo formalno vlast srpskog cara. Dušanov nasljednik, car Uroš priznaje Balšićima potpunu vlast u Zeti.
 3. 3. Vladari Balša I (1356 - 1362) Đurađ I (1362 - 3. januar 1372) Balša II (3. januar 1372—18. septembar 1385) Đurađ II (18. septembar 1385— april1403), njegova žena bila je 1421) Jelena Balšić ćerka kneza Lazara Balša III (april 1403 - maj
 4. 4. Đurađ I Balšić • Đurađ I Balšić je bio srpski velikaš iz dinastije Balšića. • Zajedno sa braćom (Stracimirom i Balšom) i ocem (Balšom) proširio je vlast svoje porodice na Skadar (1360) i predeo između Skadarskog jezera iJadranskog mora, a najverovatnije i na grad BArOni su 1361. godine postali počasni dubrovački građani, a naredne godine i mletački. • Tokom rata između Srbije i Dubrovnika Balšići su stali na stranu Dubrovčana. Već 1363. godine otpočeli su sukobi na jugu njihovih poseda, protiv kneza Karla Topije. Tokom njih, Đurađ je u proleće 1364. godine zarobljen a pušten je, uz otkup, nakon sklapanja mira 1366. godine, uz posredovanje Dubrovčana. • Đurađ se 1369. godine, zajedno sa braćom, obavezao da će preći u katoličanstvo, u pokušaju da uz podršku Papstva ojačaju i prošire svoju državu.
 5. 5. Đurađ I Balšić • Đurađ i Balšići su bili blisko povezani rodbinskim vezama sa kraljem Vukašinom, što je dovelo do njihovog udruživanja u borbi protiv Nikole Altomanovića. Đurađ je početkom leta 1371. godine primio u Skadru kralja Vukašina i njegovog sina Marka, koji su došli sa svojim snagama. Njihove pripreme za napad ka Onogoštu, prekinule su vesti o upadima Osmanlija u oblast Vukašinovog brata, despota Uglješe, zbog čega su se Mrnjavčevići povukli iz Zete i uputili ka Seru. • Posle sloma braće Mrnjavčevića u Maričkoj bici,26.09.1371. godine, Balšići su upali u njihove zemlje i proširili svoju vlast na Peć i Prizren, a posle Stracimirove smrti 1372. godine, Đurađ preuzima vođstvo među Balšićima[. On je vlast svoje porodice proširio na zaleđe Dubrovnika,Konavlje,Trebinje i Dračevicu (1373, ali su te oblasti 1377. godine prišle banu Bosne Tvrtku
 6. 6. Teritorija Balšića u vrijeme Stracimira i Đurađa I.
 7. 7. • Balša I Balšić je bio srpski velikaš iz Gornje Zete i rodonačelnik dinastije Balšića • Ostaci utvrđenog Skadra, na uzvišenju iznad reke • Prema navodima Mavra Orbinija iz 1601. godine, on je u doba Dušana Silnog (car 1331—1346, kralj 1346—1355) držao samo jedno selo a njegov uspon otpočinje posle Dušanove smrti. Balša i njegovi sinovi 1360 godine šire vlast na Skadarnjihova oblast je obuhvatila i predeo između Skadarskog jezera i Jadranskog mora, a najverovatnije i grad Bar • Status počasnog građanina Dubrovnika stekao je 1361. godine[ • Preminuo je pre maja 1362 godine[ a nasledila su ga trojica njegovih sinova: • Stracimir • Đurađ I • Balša II • Pored njih, Balša I je po nekim stranim autorima imao i ćerku Vojislavu koja se, oko 1370. godine, udala za kneza Karla Topiju ali se ona ne pominje u knjigama srpskih istoričar B A L Š A I
 8. 8. Ostaci utvrđenog Skadra, na uzvišenju iznad reke
 9. 9. Sjedište Balše I • Sjedište Balše I, kao jednog od oblasnih gospodara (od 1360. godine i najmoćnijeg) u Donjoj Zeti, bilo je u Skadru. Kasnije, po svom usponu, Balšići su povremeno boravili u Ulcinju ili Baru i imali tamo vjerovatno svoj dvor, ali su se zadržavali i po drugim mjestima gdje su im se nalazile seoske rezidencije. Sa svojim sinovima (Stracimirom, Đurđem i Balšom) Balša I je postepeno širio vlast i na oblast Gornje Zete, a na račun vlastelinske porodice Crnojevića
 10. 10. Balša II • Nakon smrti njegovog brata Đurđa (13.01.1378), vlast nad državom Balšića preuzima njegov preostali brat, Balša II. On se učvrstio u oblasti Berata i Valone, a zatim je obnovio sukobe sa Karlom Topijom (1382) i posle nekoliko napada, uspeo je da zauzme Drač, početkom 1385. godine, tako da se već u aprilu iste godine, potpisuje kao duka drački. • U borbi protiv Balše, Karlo je zatražio vojnu pomoć sultana Murata I, koji je ka Beratu uputio snage predvođene Hajredin Pašom. Daleko brojnija otomanska vojska, potukla je 18.09.1385. godine u bici na Saurskom polju kod Balša, nedaleko od Berata, srpske snage, a u bici su poginuli Balša II i Ivaniš Mrnjavčević. • Posle Balšine smrti, kratko je vladala njegova udovica Komnina, posle čega je vlast nad predelima severno od Drača preuzeo njegov bratanacĐurađ Stracimirović.
 11. 11. Ostaci tvrđave u Draču
 12. 12. Ostaci tvrđave u Beratu
 13. 13. Đurađ II• Đurađ II Stracimirović (vladao 1385-1403), gospodario je Zetom (docnije nazvana Crnom Gorom) u vreme turskog prodora na Balkan. U borbi sa njima, pao je u ropstvo i bio je prinuđen da im za svoju slobodu da grad Skadar. Kada se našao na slobodi, ponovo je osvojio Skadar 1395. god. i ustupio ga Mletačkoj republici (Veneciji), a sebi je zadržao gradove u Primorju, Bar i Ulcinj. Đurađ je bio oženjen ćerkom kneza Lazara, Jelenom i sa njom imao sina i naslednika Balšu III
 14. 14. Predstava porodičnog grba sa srebrnjaka Đurđa Stracimirovića Balšića (1385-1403).
 15. 15. Balša III • Balša III Stracimirović (1387-1421, vladao 1403. - 1421.) je sin Đurđa II Stracimirovića Balšića i Jelene Balšić. Bio je u sukobu sa Venecijom (Mletačkom republikom) kojoj je njegov otac poklonioSkadar. On je sa njom zbog njene nezajažljive ekspanzije morao voditi ratove. Svoju Zetu zaveštao je u amanet svome ujaku despotu Stefanu Lazareviću (Stefanu Visokom). Posle Balšine smrti 1421. Zeta je ponovo bila u sastavu srpske srednjovekovne države - despotovine.

×