Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Спаси България - безплатна книга

1,536 views

Published on

Нека споделя с вас една малка книжка в която оставих сърцето си. Вярвам, че тя ще е полезна за всеки, който обича Родината си. Особено за студентите по национална сигурност. Това е още чернова, която публикувам заради изборите. Избързах защото на тях не трябва да гласуваме за този, който ще ни даде днес повече кебапчета, а за този, който ще работи за бъдещето на страната ни. Всеки, който се интересува от национална сигурност трябва да прочете тази книга. Ще се радвам на градивна критика за да я направим както трябва. Спаси България!

Published in: Education
 • Be the first to comment

Спаси България - безплатна книга

 1. 1. Спаси БългарияPostvai.COM 2011 г.
 2. 2. 1СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВСпаси България© 2011 Петко ДимовБългарите сме носители на древен ген и древни традиции,но днес ние сме във финансова и културна криза. Налице е крах внационалните ценности, децата ни искат да стават борци и чалгапевици, а моралните добродетели от миналото, като патриотизъм иродолюбие са игнорирани. Хората се умориха да гласуват заразлични партии макар, че изборите са идеалното време дапроменим съдбата си. Тази книга е опит да събуди заспалите ничувства, да определи основните проблеми в националната сигурностна България и недостатъците в характера на народа ни. Порадитази причина книгата се предоставя напълно БЕЗПЛАТНО.Искам да благодаря на преподавателите си от Военнаакадемия „Г.С. Раковски“, чиито лекции са ядката на тази книга,която е силно повлияна от увлекателните речи на проф. НиколайСлатински, проф. Бахчеванов и министъра на отбраната ТодорТагарев.Всички права са запазени. Можете да копирате иразпространявате материалите с некомерсиална цел, като цитиратеизточника и разрешите на други хора да ги ползват по същия начин.
 3. 3. 2СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВСъдържаниеСИГУРНОСТ – ИМА ЛИ ТАКОВА ПОНЯТИЕ?........................................... 3ГЕОПОЛИТИКА – ИГРАТА НА ГОЛЕМИТЕ.............................................. 4ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ ..................................................................... 8КЪДЕ Е БЪЛГАРИЯ ? ..........................................................................10ПОЛИТИЧЕСКА (НЕ)СТАБИЛНОСТ .....................................................13ПРОБЛЕМИ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА...............................................15ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН – НЕПОЗНАТИ, НО БЛИЗКИ ...........................18ВОЕННИЯТ АСПЕКТ НА СИГУРНОСTТА ............................................... 20ГРАЖДАНСКО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО, НИТО РАК, НИТО ЩУКА.... 23ЗАПЛАХА ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ.................................................... 24СОЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ .................................................................. 28КОРУПЦИЯ ....................................................................................... 30СВОБОДА НА МЕДИИТЕ ..................................................................... 32ДЕМОГРАФСКА КРИЗА ....................................................................... 34БЕЗРАБОТИЦАТА – НОВАТА ЧУМА.......................................................37КАКВО СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА?............................................................. 39БЪЛГАРСКАТА ПИРАМИДА НА МОТИВАЦИЯ ....................................... 45ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИТЕ ..................................... 46НАРОДОПСИХОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРИН......................... 49РЕФОРМА В ОБРАЗОВАНИЕТО .............................................................55НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ .......................................................... 60ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В 10 ТОЧКИ ................................. 62МОЕТО ВЕРУЮ.................................................................................. 66ЗА АВТОРА ........................................................................................ 67ЛИТЕРАТУРА: ................................................................................... 68
 4. 4. 3СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВАко една страна не се променя иприспособява към съвременните условия, тотя загива!ХрушчовСИГУРНОСТ – ИМА ЛИ ТАКОВА ПОНЯТИЕ?Китайците казват „В интересни времена да живееш дано” , ание живеем в много бурно време. Толкова бурно, че е под въпроссъществуването на нацията ни. Всички искаме да живеем в сигурнаи благоденстваща страна, а това зависи от самите нас. За да успеем енеобходимо да взимаме правилни решения, базирани на знания.Всички трябва да имаме ясна представа за националната сигурност.Понятието сигурност се разглежда като защитеност наличността и липса на опасност. Нейна основна характеристика е, четя винаги е необходима, функционална цел на всяка общност.Националната сигурност е динамично състояние наобществото и човека, при което за държавата не съществува прякаопасност, така че те да могат свободно да осъществяват своеторазвитие и прогрес. Всяка държава поддържа надеждна система заотстраняване на заплахите, гарантиране на правата и свободите награжданите, икономически и социален просперитет.Постмодерното разбиране за сигурността акцентира наиндивидуалната сигурност, сътрудничеството, взаимодействието исподелената отговорност.Може да се разглежда в следните разновидности: твърдаи мека, тясна и широка, външна и вътрешна.
 5. 5. 4СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВЗа да говорим за национална сигурност следва да включимследните 5 нива на сигурност: индивид −> група −> държава−>общност −> свят.Нейни субекти са държави, международни инеправителствени организации, информационни средства,образователни институции и икономически субекти, а вътре вдържавата са президент, премиер, министерства, медии,организации, партии и т.нОт сухата теория, казана до тук следва въпроса:Как тогава, може да въздействаме на сигурността?Можем да въздействаме по политически път, поикономически път, чрез информационен или по военен път.Това са и начините по които можем да решим проблемитеси, да подобрим сигурността на нашата държава, собствения сиживот и бъдещето на децата ни.ГЕОПОЛИТИКА – ИГРАТА НА ГОЛЕМИТЕСпоред тройното правило на Mackinder: „Този, койтоконтролира централна Европа управлява целия континент, а тозикойто контролира Европа управлява цяла Евразия, а койтоконтролира Евразия, владее целия свят”!Според теорията на геополитиката в световен план сенаблюдават 8 тенденции:1. Задълбочаване на противоречията между севераи юга. Те не са толкова заради разликата в парите между богати ибедни, колкото до цивилизационни и качествени противоречия.Както е казал поета „Два свята – единият излишен”!
 6. 6. 5СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВБогатите ще стават все по-малко, а бедните все повече.2. Глобализацията, която за нас дойде едновременно сдемокрацията. Това е все едно си ремонтираш покрива накъщичката и да задуха ураган. Така и с България, когато серемонтирахме чрез прехода от комунизъм в демокрация, задухаурагана на глобализацията и ни свари със свалени керемиди.Хората започнаха да емигрират едни навън, други навътреи станаха „емигранти във собствената си държава”! Глобализациятаима свойството свръхпроводимост, т.е всички процеси (добри илилоши) включително и престъпността се размиват извън държавата.Вече не по силния изяжда по-слабия, а по-бързия изяжда по-бавния (Thomas Hobbes). В света падат граници и прегради, ако всепак остане някоя преграда и не е възможно да се преминеофициално, то става неофициално. Както стана преодоляването наполитическите бариери в Ирак и Либия. Войните вече са запремахване на тези бариери, а не за територия. Идеите все по-бързо се развиват и разпространяват за което помага и Интернет.Затова ние не трябва да стоим безучастни или да заравяме главатаси в пясъка като щраус, а да се имаме отношение за всичко околонас.3. В момента протичат едновременно процеси наинтеграция и дезинтеграция. Не може да се разбере, кой печелии кой губи? За да разберем кой е спечелил в един конфликт трябвада видим структурите. Структурите на победителя се разширяват, ана загубилия се намаляват. Направете си сметката сами, къде сенамира България?4. Възможностите и способностите на държавитенамаляват . За това умната държава се разтоварва с част от
 7. 7. 6СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВфункциите си. Едни функции предава нагоре на ООН, НАТО и т.н.,а други надолу на местната власт.Ние трябва да направим така, че нашата държавата да не епрекалено централизирана в София, а да работи като мрежоваструктура. Клетките на Рака са мрежови и затова мачкат всичко ворганизма, който е с централизирана структура. Жизненонеобходимо е да намалим този дисбаланс между местна и държавнавласт, да обърнем внимание на съдебната система.Днес вече противопоставянето е между държавата от еднастрана и недържавни въоръжени формирования от друга страна.5. Установяването на еднополюсен геополитическимодел в света с една свръх сила - САЩ. Все едно всички смедоплували до единия бряг на реката, а от среща няма никой?Слънцето е едно за всички и ако застанеш много близо до него можеда изгориш, а ако си далече може да замръзнеш. За това всички муплащаме имперския данък.Кой би могъл да бъде втория полюс?- Китай може, ама не иска;- Мюсюлманския свят иска, ама не може;- Европейския съюз нито иска, нито може;- остава единствено тероризма, като асиметричназаплаха!6. Нараства вероятността от природни и антропогеннибедствия и необходимостта от ресурси. За това сега живеем всвета на високите технологии – който владее високите технологии,той ще управлява в бъдеще. А ние мислим ли по този въпрос?7. Свръх либерален геоикономически модел. Днесвсичко се решава от пазара и конкуренцията. Важи правилото зазлатния милиард – 1/7 от човечеството печели всички ресурси.
 8. 8. 7СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВ„Ние не сме държава,ние сме територия ”.Т. ЖивковПознайте къде се намира тази малка част от човечеството? ВСъединените американски щати.8.Залеза на националните държави и появата натранснационалните корпорации. В довод на това твърдение можеда посочим, че една държава не може сама да построи газопровод.Дори да вземем само охранителните фирма на Лукойл, ще видим, чее по-голяма от Българската армия, каточисленост и като бюджет. Все повеченараства противоречието междуйерархичните и мрежовите структури.Заплахите са мрежови и целевоориентирани, а държавата е центрична и ресурсно ориентирана. Сдруги думи не за човека да търсим работа, а за работата човек. Вдържавите има закони, а в света има само един Устав на ООН с чл.2,който гласи ДА ИМА МИР, а всички останали членове, служат за даго опровергават.Седемдесет и пет процента от световната търговия еосъществена от мултинационални държави!
 9. 9. 8СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТЕнергийната сигурност е аспект на националнатасигурностт и проблем, който създава несигурност. Тя е проблем,защото цялата световна икономика е базирана навъглеродните ресурси (нефт, газ и т.н.), а те свършват!Петролът е 1/3 от енергията, а цените нарастват постояннозаради несигурността. Цента на петрола се образува отсебестойността на вложеното за производство на продукта плюспазара. Във времето нефта намаля и цента за производството мупостепенно расте.Забелязали ли сте, че като сеопределят цените на петрола и няманикаква пазарна логика? Катозамирише на нефт и големите играчиполудяват! Това е така защото всичкиголеми компании в областта санационални и се водят не отикономическата логика, а от геополитически интереси. Факт е, че заразлика от нормалния пазар правилата се диктуват отпотребителите към производителите!Съществуват три вида играчи: потребители, производителии транзитни държави.Най-големия потребител е САЩ те са само 2 % отнаселението на света, а имат 5% от ресурсите. Ползват 25% отсветовното потребление и създават 25 % от замърсяванията в света.При световна цена от 100$ за барел, те плащат само няколко
 10. 10. 9СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВдолара, докато 2,7 милиарда хора на тоя свят живеят с по малко от2 $ на ден!Интересно в нашето съвремие е, че се появиха новиогромни потребители, като Китай и Индия. Дори китайцитефинансираха нова система за производство от тежкия пясъчен нефтв Канада, което е толкова скъпо, че до сега никой не искаше да сезанимава с него.Новата енергийна ос е Саудитско- Каспийско – Сибирско-Канадската ос. Сега всички гледат към Каспийския район, защотодоставките от Персийския залив са непостоянни. Там най-успешният играч е Азербайджан, който е в комбинация с Англия.Там основния проблем е, че никой не знае колко запаси има – товае най-голямата тайна. Колкото повече имаш, толкова повече теуважават.Най-големият играч в сферата обаче си остава Русия, тяпритежава монопол на всички трасета. Така, че дори и да се имаш спроизводителя, пак ти трябва Русия.ЕС е енергийно зависим от Русия, той трябва да внася 54 %от енергията си, а иначе се карат на нас??? За това ЕС се бори загаз, който да заобиколи Руските тръби. Има само една такава тръбаБаку-Турция. Ето кой излиза най-печеливш от цялата игра –Турция, а европейците нещат да ги приемат в ЕС? Идеята наНАБУКО е да свърже тази тръба с Европа. Турция обаче не искапросто да взима само транзитна такса, тя иска да купува и след товада препродава на Запада.Не случайно Турция е дванадесетата икономика в света ивероятно отново ще станат велика сила. Дали така ще се напълняттези тръби?
 11. 11. 10СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВКЪДЕ Е БЪЛГАРИЯ ?Глобалната икономика казва, че светът се състои от център,който управлява останалите, полупериферия и периферия, която еобект на управление. Центъра са страните от Г-7 плюс Русия,полупериферията страните от Г-20, а къде е България?България е малка, национална държава. Фарид Закараяказва, че за да има национална държава трябва да има 25 000 $ БВПи 80% грамотно население. България има само 7100 евро БВП иоколо 20 % неграмотно население, което бързо се увеличава. Зада имаме национална държава ни трябва население с общаидентичност, език и култура. Това по нищо не личи в изостренатаполитическа обстановка в страната. При последното преброяването83% от преброените са се определили като българи, в това числовлизат и голяма част от ромите.
 12. 12. 11СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВДнес има световен демографски проблем. Споредевропейски проучвания за да продължи да съществува даденанация, едно семейство трябва да има поне 2,11 деца. Историческидоказано е, че никоя нация не се е възстановила при числа под 1,3деца на семейство. Това е така, защото би отнело повече от 80години за възпроизводство, а няма такъв икономически модел,който да подържа нацията през това време. Знаете ли колко децараждат българските жени? - Под едно дете на семейство!Всеки има интереси, но големите държави имат големиинтереси и когато се скарат става световна война. Техните интересисе простират по целия свят. Ресурсите на малките държави, катоБългария са ограничени и интересите им имат по-малък периметър.Те се опитват да използват интересите на великите сили. Тяхнотопреминаване от един блок в друг не променя баланса на силите, нопонякога действа ефекта на доминото. Малката държава трябва да екато дрян, да се огъва, но да жили. Интересно до къде стигатинтересите на България, след като голяма част от народа нипростира интересите си до кварталната кръчма?Какво е държавата?Древна човешка институция, която води началото си отМесопотамия. По късно в Китай са създали администрацията и вЕвропа възниква модерната държава, която трябва да подържареда, сигурността, законността и собствеността.Макс Вебер казва, че държавата е политическо обединениеза господство и принуда. Фокуяма описва държавата католегитимно обединение за насилие над определенатеритория.
 13. 13. 12СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВПровалена държава има, когато властта не може да сиконтролира територията. Всички национални държави привличаткъм себе си бившите си колонии чрез образование. България еимала само една подобна област – Македония, но далипредоставяме някаква възможност за образование там?Определящи са не размера на държавата, а нейната мощ иотносителна сила. Слабите държави постоянно се сблъскват спроблема оцеляване. При тях отсъства военна мощ и затоваразчитат на съюзи, което води до политически слабости. България езависима от Руския нефт и западните инвестиции. За нас е важно вКавказ и Средна Азия да няма война. Да, ама не е така.За целта трябва да предоставяме сигурност, защото никойне иска да инвестира на рисковано място. Влизането ни в НАТО еповишило инвестициите със 70 %, но пак не са много. Т.е трябваоще сигурност, да няма корупция, ефективна съдебна система и т.н.Според едно изследване за характера на Балканските народи,осъществено чрез анкета в която хората определят с една думаразличните националности са се получили следните резултати:сърбите са хитри, хърватите коварни, а българите –непостоянни! Това мислят другите за нас, колкото и да ни енеприятно.Ние самите също усещаме несигурност и държавата трябвада намаля това чувство на несигурност. Всяка държава се състой отобщество, стопанство и държавен апарат. Стопанството е най-податливо на заплахи и трябва да бъде стабилно, устойчиво,гарантирана надеждност, адаптивност и самоусъвършенстване.
 14. 14. 13СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВПОЛИТИЧЕСКА (НЕ)СТАБИЛНОСТПод понятието „политика” обикновено се разбира програмаза постигане на определени цели. Политиката е конкуренция наинтереси за господство в държавната власт. Потребностите водят доинтереси, които до появата на държавата са се регулира с религия иморал. За да имаме някаква общност, трябва да има мир вътре вобщността. Само държавата да притежава монопола върхунасилието, а не футболните фенове или ромските старейшини,например.Политиката е представителство на властно значимигрупови интереси. С други думи да представлява докторите,порицайте и т.н. Интерес чието постигане е недостижимо безразпределение на обществени ресурси, т.е задължителноизползване на държавата за постигане на набелязаната програма.Функциите на политиката са да представлява интересите.Да рационализира конфликти в обществото. Политическите
 15. 15. 14СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВконфликти възникват, като реален конфликт се украсиемоционално за да се изгради образ на врага. Така проектираме цели план. За да направим един проект политически той трябва да сеноминира от политик за политически проблем или даорганизираме група за натиск.Групите за натиск са организации, които не искатполитическа власт, а просто да укажат натиск върху държавнатаадминистрация. Неин инструмент е лобизма. В България лобизъме лоша дума, защото се приравнява на шуробаджанащина, а в САЩе законова техника.Политическата стабилност зависи от два фактора:- вяра (осъществява се с пропаганда);- страх ( за тези който не вярват).Властта е отношение между субект, който издаваразпореждане и обект, който изпълнява. За да се подчини даденобект може да се използват следните тактики:- принуда;- компенсация;- условно подчинение заради интерес, убеждение,съвпадение.На субекта за да властва му трябват източници за власт:- богатство;- авторитет;- харизма;- да притежава организирана група, като дванадесеттеапостоли- знания (сведения, данни, информация, умения). Знанияплюс мъдрост е равно на опит.
 16. 16. 15СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВНай-важното за властта е да бъде легитимна иобектите да я признават. Признанието се получава сполитически апелации. Ако признанието падне под 25%правителството пада. Политически стабилно правителство имакогато се води ефективна политика и има върховенство на закона.Във външната политика когато сме слаба страна, смепринудени да даваме суверенитет за политическа закрила, кактоправи България.Точно поради тази причина с благословията на САЩ Софиядемонстрира все по-дружествени отношения с ориенталския гигантТурция. Това е особен вид жонгльорство на фона на експанзивнатаполитика на турците на Балканите, в което всяка погрешна стъпка щее фатална за националната ни независимост.ПРОБЛЕМИ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА1. Междуетнически противоречия.За да прераснат в криза етническите отношения, трябваедна от групите да има привилегии, а другата да е тормозена. Трябвада имат мотив за действие или колективна травма в историята им,например ако са имали империя или са били клани в миналото.Друга предпоставка е групата да има политическа партия,авторитети и капацитет за колективни действия. Необходими саползи от автономия и подходящи международни условия.В Хърватия сръбското население е намалено до 4% и веченямат проблем.В Босна и Херцеговина обаче ситуацията се усложнявазащото съотношението се изменя в полза на мюсюлманите. За тях
 17. 17. 16СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВбогатството са децата, докато за сърбите парите. Те не желаят даживеят заедно и нищо не може да ги убеди да го правят. Там сеизразходва голямо количество пари от ООН за международнитемисии, но рано или късно те ще спрат. А що за държава е тази,която има 2 полицейски организации, като в Босна и Херцеговина?2. Албански национален въпрос. Албанците в моментаизживяват своя Ренесанс, тяхното Възраждане. В Албания има 3милиона албанци, в Косово 2,5 милиона, в Сърбия, Черна гора иГърция има още около 1 милион, а в Македония са 40 -50 % отнаселението. И всичките те искат да стават Италианци???Вътре се делят на Геги, Тоски и други. Това са мюсюлмани,който пият и си имат техен законник на Лека Докагини, всичкиимат култ към оръжието.3. Проблемът на Турция с кюрдите.Въпреки, че в момента са в примирие турците не признаваткюрдите и на практика водят гражданска война от години.28% от населението на Турция са деца до 16 годишнавъзраст, а в България 12 % са деца и всяка година този процент стававсе по малък. Турция през 2050 година ще достигне 100 милионанаселение – няма такавадържава в ЕС.Изключителномодерно движение там еПантуркизма, който развиваидеите им от Китайската стенадо Босна и Херцеговина, за данаправи Черно море едновътрешно море.Отнеха правото на
 18. 18. 17СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВвоенните им да бъдат гарант на държавата и се прокрадватрадикални ислямистски движения, включително такова е исегашното им правителство.Франция е против Турция да влезне в ЕС, но за сметка натова искат Молдова. Затова постоянно ЕС протака преговорите инамира нови забележки към тях. Турците пък си изградиха Шамген.По подобие на Европейския Шенген това е безвизова икономическопространство включващо съседните им страни и Русия.Турция стават притегателен център за всички мюсюлмани.4.Икономическа картина на Балканите.Гърция дължи милиарди евро на ЕС предимно наГермания и в същото време продължава да купува огромноколичество ново немско въоръжение. Поради което се наложи даправят реформа и намалиха с 50 % пенсиите. Въпреки това имат32 000 $ БВП, а България само 12 000 $, колкото Румъния и достаповече от Сърбия с 10000 $. А Турция по обема на своя БВП, презпоследните години е сред двайсетте водещи държави в света. Нещоповече на път са да изплатят външния си дълг и се превръщат вкредитор на света!5. Морална деградация. На всякъде на Балканите имаформална демокрация. Точно по балкански в региона НАТО е с по-голямо влияние от ЕС макар, че всички искат да са членки в него!Това е единственото нещо, което ни обединява. За сметка на тованикой няма интерес да инвестира тук. ЕС няма един голямикономически проект в нито една страна на Балканите.
 19. 19. 18СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН – НЕПОЗНАТИ, НОБЛИЗКИПроблема на този регион е, че се свързва с Каспийско море,което е по-важно от страните в него заради нефта и газа. Този районе естествена логистична база за операциите в Ирак и Афганистан, анад него преминават траекториите на всички ракетни удари.Освен това е необходим за влияние над Иран с неговатаядрена програма. Руснаците им построиха ядрена централа, а сега10 години се мотаят да им я пуснат.В този район има 4 замразени конфликта.- Нагорни Карабах;- Азербайджан и Армения;- Абхазия и Ю. Осетия;- Приднестровието.Азербайджан има 119 малцинства, нещо като кошер отконфликти.
 20. 20. 19СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВАрмения изгонила и избила Азерите, няма достъп доостаналия свят, защото границата и е затворена от всякъде отАзербайджан, освен през Иран.Грузия е нещо като мини СССР от федерации.Украйна има голямо мнозинство от татари в Крим,население което е увлечено от Турция и искат да се отделят всамостоятелна държава. Те имат също 40 % Руснаци, а вСевастопол е Руския флот за което Руснаците им плащат 97 милионадолара годишно.Нагорни Карабах е война между градски народи, избиватарменците. Армения е бедна страна, но с голямо лоби в чужбиназащото имат, като евреите хора с търговски нюх.Само в Приднестровието проблема е от икономическихарактер, защото един местен феодал решил да спре тока на цялаМолдова.Русия навсякъде е замесена и подпомага сепаратистите ирано или късно руснаците ще се върнат навсякъде, където са ималивлияние. В доктрината си казват, че ще защитават всеки рускигражданин навсякъде по света, а там има останали много руснаци.САЩ опитват да откъсват от Русия различни части иединственото място в което успяват до някъде е Грузия за коетоБългария беше посредник.ЕС четкат Русия и искат стабилност, защото това е добре забизнеса. А ние си мислим, че нашия район бил пълен с размирици!
 21. 21. 20СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВВОЕННИЯТ АСПЕКТ НА СИГУРНОСTТАЗа националната сигурност пишат всички, но много малкохора четат! Във всички писания по темата от древни времена до сегаима един извод: Сигурност чрез сила е най-надежднотосредство за сигурност! Отговорете си сами на въпроса „Трябвали ни армия“ и вижте какво се случва днес с Въоръжените ни сили?Прибързано махнахме наборната войска. Чехия, коятоняма външни заплахи и е заградена от всякъде с приятелскидържави укрепва армията си, а ние външна граница на ЕС и особенкръстопът я намаляваме. Годишните разходи за отбрана споредангажимента ни към НАТО трябва да са поне 1.6 % от БВП, но ниедаваме най-много 1,2 - 1,3 годишно. Поради тази липса нафинансови средства реформата на въоръжените ни сили вместо дасе превърне в качество се обърна в чисто съкращаване на разходите.И Богатия Кувейт направи малка и свръх модерна армия,но тя бе сгазена от Ирак.Армията е необходимост, защото войната е дълбоковкоренена в нашата историята и през последните 4000 години нямасилна държава без силна армия!
 22. 22. 21СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВСилата сама по себе си може да се раздели на потенциална(тази с която може да разполагаме ) и кинетична сила (тази коятопрактически използваме). Силата обаче винаги внася несигурноств съотношение, което се променя според случайни фактори.Равновесието на силите е вариант в който и дветестрани са равни по сила. Но на практика е невъзможно да сепостигне защото и двете страни постоянно се надпреварват. Това енай – нестабилното състояние и за това от национална гледна точкатрябва да поддържаме потенциал за възможните ни противници.Както казва Сун Дзъ - естествени врагове на една държава санейните комшии, а естествени съюзници, комшиите на нашитекомшии.Силата е сдържащ фактор с цел да убеди противника, че щепретърпи поражение или поне, че не си заслужава да ни напада,защото ще има „пирова победа” Т.е не е икономическицелесъобразно съотношението на ползи – вреди.Военната сила е средство за постигане на цели, но е негодназа решаване на спорове и за това трябва да се допълва сдипломация. Известно е, че нашите военни винаги са печелилибитките, но сме губили войните поради липса на дипломация.Военната сигурност е подсистема на общатасистема за национална сигурност и необходимо условие заосъществяване на националните идеали.Отбранителния потенциал на една страна включва:- военна сила;- подготовка на населението и територията на страната;- икономика и материални ресурси.Естествено, че последните зависят и от обществото, колкотоповече отделим от залъка си за сектора сигурност, толкова по-голям
 23. 23. 22СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВотбранителен потенциал ще има България. От няколко годиниобаче, нашето общество взима от парите отделени за националнасигурност и отбрана и ги дава да закърпва дупки и пропуски вдругите сектори. Така всичко изградено преди се разрушава, защотоармията е скъпо удоволствие и се плаща за нея постоянно. Тя трябвада се поддържа от мирно време, защото не може да се изградиизведнъж, когато ни притрябва.Войната съществува от раждането на човека, винаги госледва и никога няма да изчезне, колкото и да ни се иска.Изчислено е, че от раждането на Христос до сега не е имало и еднагодина без война по света. Войната е неизбежна в живота нанародите. Животът е борба. В морето големите риби изяждат по-малките, в природата лъвът унищожава по-слабите от него. В горатапо-силните дървета израстват бързо нагоре и задушават по-слабите.Както отделния човек е принуден да се бори, така иотделните народи влизат в борба по между си. Където има живихора, там има и вечна борба. Докато има народи и държави сразлични интереси, дотогава ще има война. А тъй като интереситена държавите са вечни, то и войната е вечна. Може би в момента езаспала, но не е победена. Днес 80 % от народа си мисли, че следкато сме влезнали в НАТО, вече няма войни, а „противоракетниящит“ от новините е нещо като вълшебна стена, която пази Земятаот филма за Маклауд!!!Съвременните заплахи са насочени не към атрибутите надържавата, а към националните ценности. Производни наценностите са националните интереси.За да спасим България е необходимо да сеобединим към общи ценности и национални интереси зацялото население на страната.
 24. 24. 23СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВГРАЖДАНСКО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО,НИТО РАК, НИТО ЩУКАОбществото дава мандат на определени хора и търсиотговорност, но е необходимо и държавата да се грижи за хората,които изпълняват тези мисии. Когато не се изпълнява мандата сеналагат санкции. В днешно време властта освен изпълнителна,законодателна и съдебна власт има и медийна власт. Койтоконтролира четирите власти, контролира също полицията иармията. За това е много важно да не се допускат корумпираниличности в тези сфери.Още Карл Фридрих е измислил решение на проблема скорумпираните политици, нарекъл го е система на очакванитереакции. Политиците декларират на входа и изхода доходите си, ав другото време се наблюдават от избирателите им.На България е необходим максимален воененпрофесионализъм при максимален цивилен контрол, а не простовърховна власт на цивилните над военните.Изхождайки от историческа гледна точка се оказва, чеколкото е по – ниска политическата култура на населението,толкова по-голяма е възможността за намеса на военните вобществения живот.Факт е, че при военен преврат престъпността се свежда донула, но превратаджиите си остават престъпници и после биватсъдени. Както се казва на армията и плащат за да не работи,започне ли да работи измират хора, но тежко и горко на тия детонямат армия!
 25. 25. 24СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВЗАПЛАХА ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯСъществува ли реална опасност от бедствия в България?Отговорът на този въпрос е – разбира се, ДА. Едноизследване на учени от БАН показва, че от известните на наукатанад 50 различни бедствени явления и процеси, в България сенаблюдават ефекти от почти всички. Само три бедствия от всичкивъзможни не ни застрашават – това са активни вулкани, вечназамръзналост и процеси на пустинообразуване.Този смайващ на пръв поглед резултат показва, че всекибългарин живее в условия, които представляват потенциалнаопасност за неговия живот и лична собственост. От друга страна,повечето от бедствените явления, големите аварии и катастрофизастрашават не само отделния индивид, но и обществото,цялостната инфраструктура на държавата.В България започват да се очертават два по-ярко изразенисезона и нищо чудно да се появи червен дъжд от прехвърляне напесъчинки от Сахара.Изчерпахме кредита от Господ и след сеизмично затишие,което трае вече над 100 години, съществува вероятност отвъзникване на земетресения с магнитуд 7,1 – 7,5 по скалата наРихтер и интензивност VII-ма и VIII-ма степен по скалата на Медведев– Шпонхойер – Карник. Атомната ни електроцентрала епроектирана да издържа 7 степен. Съгласно строителните норми до1989 год. сградите са изчислявани до VI степен на въздействие, катоголям процент от тях въобще не са изчислявани заантисеизмичност. Масово извършените през последните години
 26. 26. 25СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВреконструкции и преустройства най-вече в приземни етажи исутерени, допълнително увеличават риска от значителни повредипо сградите при земен трус.При земетресение с магнитуд 6 – 7,5 по Рихтер ще сесъздаде сложна обстановка, характеризираща се със значителниповреди и разрушаване на съоръжения и сгради, поява напукнатини в почвата, свличане и срутване на земни пластове,масова паника и жертви сред населението. Сериозни щети щепонесат електро и водоснабдяването. Ще възникнат сериозниповреди в бентовете, насипите, язовирите и мостовете и нарушенияпо транспортно-комуникационната система. С тежки последствияще бъде евентуалното нарушаване целостта на газопреносната игазоразпределителна мрежа.През зимния период зачестяват нахлуванията на студенвъздух от североизток и се създават условия за образуване на снежнапокривка и обледявания. Първата снежна покривка в България сепоявява най-рано по средата на ноември, като не се задържа дългопоради затоплянията в този период.По-обилни снеговалежи се наблюдават в периода декември– февруари, а най-късната снежна покривка е в края на март.В резултат от обилните снегонавявания и обледявания попътната мрежа са възможни нарушения при транспортирането наболни и пострадали хора и снабдяването на населението с продуктиот първа необходимост. Има вероятност от възникването насериозни пътно – транспортни произшествия. При скъсване наелектропроводи вследствие утежняване с лед или счупване настълбове, поради голямото механично натоварване и навяване насняг в трансформаторните постове са възможни аварии велектропреносната мрежа и електроснабдяването. Може да бъде
 27. 27. 26СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВнарушено и водоподаването. При аварии по електропроводите ВН110 kV е възможно прекъсване движението на влаковете. При по-обилни снеговалежи, придружени с виелици, са възможни големиснегонавявания по железния път, стрелките и гаровите коловози.От резките промени във времето за в бъдеще щезачестяват градушки, бури, наводнения и засушавания. Презпоследните години рязко се засилва тенденцията къмпродължителни засушавания, в резултат от което пресъхватестествени водоизточници, причиняват се загуби в селскотостопанство и се увеличава вероятността от възникване на полски игорски пожари. Особено опасни са засушаванията, придружени съссилни ветрови бури.Прашните бури, известни като “смерч”, са труднопредсказуеми и нанасят значителни материални щети насобствеността, горските масиви и населението, но в СевернаБългария и Родопите ще стават все повече.Големи щети ежегодно нанасят градушките,предизвикани от пролетната и лятната атмосферна неустойчивост,породена от смесването на прегрети и сухи с по-влажни и хладнивъздушни маси със средиземноморски или атлантически произход.Тук това явление се наблюдава през месеците юни, юли и август.Друга сериозна опасност за населението и националнотостопанство представляват наводненията. През зимния ипролетния сезон в следствие на бързо топящи се снегове и обилнидъждове, по поречието на реките Дунав, Марица, Арда, Тунджа иИскър могат да възникнат значителни наводнения, както и скъсванена участъци от диги или други аварии по хидросъоръженията. Засъжаление, са разрушени цели речни мрежи и един порой води до
 28. 28. 27СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВнаводнения, заради чисто човешки грешки. Най-голямо наводнениеможе да бъде предизвикано от разрушаването на стената на язовир.Климатичните особености и наличието на значителниплощи с горски и полски насаждения, създават предпоставки завъзникване на масови горски и полски пожари. Характерно затези пожари е бързото им разрастване на големи площи собразуване на нови огнища, поради което възниква опасност заживота на населението и животните. Не на последно място трябвада се спомене, че големият размер на опожарените площи може даокаже известно влияние и на екологичното равновесие взасегнатите райони.
 29. 29. 28СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВСОЦИАЛНИ КОНФЛИКТИСпоред признанието властта бива 3 вида:- традиционна, като монархиите;- харизматична власт, когато просто я харесваме;- рационално-правна легитимност, когато признавамеправилата и нормите.Няма добри или лоши режими, дори диктатурата може да едобра. Те обикновено са възстановяващи и изграждащи.Подходящи са когато е необходимо ефективно управление имодернизация, но имат два проблема. Един на входа, защото неидват с избори, т.е. да случиш на диктатор и друг на изхода, защотоне искат да си тръгнат.Политическите режими са начинът по който саорганизирани властите. Още Монтескьо е вкарал kato ideqразделението на властите за да се наблюдават един друг. С това саизвестни демократичните режими ( законодателна, съдебна иизпълнителна власт). Тук имаме върховенство и равенство навсички пред закона, изборност на политическите представители (власт на народа), наличие на опозиция и свободни медии. С другидуми ако нещо се е случило, то е видяно по телевизията, ако не сиго видял, то не се е случило.Какво се случва при нас? Ние твърдим, че “закона еврата у поле и само лудия минава през нея”, значи за каквадемокрация говорим след като няма конституционен либерализъм?
 30. 30. 29СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВНа запад целта е да има по-малко политическо общество ипо-голямо гражданско общество, а унас политическото е завзелогражданското! В САЩ гражданскотообщество излъчва властите, тамдържавата е минимална. Може да секаже, че демокрацията е политическипроект за направа на гражданскообщество. С други думи да казвамена държавата, какво да прави.В момента ние все ощеМОЛИМ държавата за това или онова, както са молили презкомунизма да закупят кола, например. Бъдещето е в социалнитегрупи, които да доразвият гражданското общество, а защо не и дазаменят дори партиите?Социалните конфликти преди са били за полагаемиправа, а в съвременния свят са по психологически критерии,организирани групи и самоидентификации. Машинист е моя татко,машинист ще съм и аз. Всеки има право на избор на статус и роля.Новите класи вече не са имащи и нямащи. Ние нямаме наши иваши елити и затова мразим всички там горе. Не виждаме кой нипредставлява и понеже не знаем кой, избираме този, който ни е по-симпатичен този, който прави цирк или ще накаже предишните.Всички политически програми са еднакви – социални, завдигане на доходите, за ЕС, против корупцията и т.н., а нещо да се епроменило?Изборите са само инструмент на властта. Проблема не е винструмента, а в този който го управлява. Като си лош шофьор нямазначение каква кола ще караш!
 31. 31. 30СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВКОРУПЦИЯКорупция - това е най-търсената дума в България – 17милиона резултата в Google.bg. Като разновидност в БългарскияИнтернет се намират още:- корупция в България,- мафия корупция,- политика корупция и- антикорупция.Карта на корупцията, изчислена по CPI индекс за възприемане на корупцията. Колкото потъмен цвят толкова по-голяма корупция.Според проучване българите са най-обезпокоени от нивотона корупцията в сравнение с останалия свят!Като понятие корупцията се представя за злоупотреба свласт за лична печалба. Тя подкопава правилата на играта вобществото, т.е съдебната и банковата система. Корупциятасъществува още от времето на най-древната професия.Хофстеде твърди, че бедността е основния фактор засъществуването и, той определя за бедни страните с БВП до 10 000долара на глава от населението.
 32. 32. 31СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВЗащо тогава богатите хора са още по изкушени дазабогатеят незаконно?Защото властта корумпира, а ниския БВП и голямотовластово разстояние, каквото съществува в България, водят до ощепо-голяма корупция.Колкото повече институции и правителственипрограми създаваме за борба с корупцията, толкова повечекорумпирани чиновници.Не само хората с власт я създават, а всички Българиобичаме да решаваме нещата по втория начин. Да уредим детето вучилище, жената на работа. Винаги искаме да вземем онова което нени се полага, дори и да преодолеем бедността – остава алчността.Стремим се да забогатеем с еднократен удар или далавера.При това не е важно как си забогатял.Какво от това, че имаш скрупули, ако нямаш пари ?!Колкото повече медиите тръбят за корупционни скандали,толкова по-малко внимание им обръщаме. Ние сме свикнали с товаи си казваме „Всички правят това, аз ли ще оправя света?”Може би има решение на този проблем в политикатаоткрит още от древни времена, само незнам защо ние днес неможем да го открием - Деклариране на финансовотосъстояние на входа и изхода!Целта е да има не просто декларация от един лист, аистинска проверка в която разликите се конфискуват за държавата.
 33. 33. 32СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВСВОБОДА НА МЕДИИТЕОще древните римляни са забелязали, че„Информацията е сила“. Думата informatio от латински означаваразяснение, изложение, осведоменост. Нещо повече информациятане е само сила, информацията е ВЛАСТ. Днес на всеки човек муе ясно, че медиите занимаващи се с нейното разпространение сачетвъртата власт.Въпросът е свободна ли е тази власт или е под нечийконтрол?Freedom House е американска организация, която сезанимава с правата и свободите по света. Те са използвали различникритерии за класиране на медиите по отношение на тяхнатасвобода. От 197 са оценили общо 63 броя (32 %) като Свободни, 70страни (36 %) са оценени като Частично свободни, а 64 (32процента) не са свободни.
 34. 34. 33СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВ„Информацията е валутана демокрацията ”Thomas JeffersonСпоред тях българските медии са Частично свободни. Нещоповече, обърнете внимание на картата с разпределението нарегионите в заглавната страница на сайта им, която говори сама какте разбират света: Западна Европа включва Гърция и Турция – тамгражданите имат относителна свобода, а България влиза при Русияв страните от Евразия.Защо нашите медии са частично свободни?Политическите вълнения и финансов натиск,предизвикани от европейската икономическа криза се отразява ивърху свободата на медиите. Кактовсичко останало в нашата държава,така и медиите са под икономическинатиск и се нуждаят от финансовисредства, а те печелят предимно отреклама.Коя част от медиите са свободни и коя част не сасвободни?Мит е, че Интернет пространството все още е свободно.Естествено, че всеки сайт, който има рекламодатели публикувакаквото му кажат, поне докато му плащат.Вярно, че всеки блогър може да пише, каквото си иска всобствения си блог, но кой ще го прочете освен неговите приятели?Когато стане много посещаван се появяват рекламодатели исвободата свършва. Който плаща, той поръчва музиката.Много журналистите казват, че още преди да започнат дапишат по някоя тема, шефовете им ги предупреждават да не сезахващат с нея, защото е неудобна и медията им може да загубиважен рекламодател. Забележете, че в телевизията и пресатаосновния рекламодател е Правителството.
 35. 35. 34СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВЗа да имаме преуспяваща държава не е достатъчно даимаме просто свободни медии, а такива които работят в симбиоза состаналите компоненти на националната сигурност. Медии, коитопоощряват положителните промени в културните ценности набългарите, патриотизма, нетърпимост към корупцията, стремеж къмразвитие, иновации и ориентация към модерния свят.ДЕМОГРАФСКА КРИЗАНаселението на планетата нараства с много бързи темповеи то предимно в развиващите се страни. Нейния капацитет даиздържа определен обем хора е ограничен. Рано или късно това щесе превърне в глобален проблем за който трябва да сме готови.Поради това се извършват демографски изследвания и се водистатистика за живота на хората.За това как живеят хората се съди от индекса на човешкоразвитие. Той се определя от БВП на страната, продължителносттана живот, средния брой години за образование, правото задемократичен избор и някой други показатели. На първите места вкласацията са САЩ и скандинавските страни, България е около50…60 място от 160 страни.Продължителността на живота ни е 72 г. , по-близка доАфриканските държави, от колкото до Европейския съюз.Интересен факт е, че центъра на човешката цивилизациявече е преместен от Европа в Азия и западните страни спряха данарастват за сметка на приема на емигранти. Целият ЕС е в криза,но в България демографската криза е катастрофална и то на фона насъседни държави като Турция, където има демографски бум.
 36. 36. 35СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВОт последното преброяване 2011 година се видя, ченаселението на България е само 7, 3 милиона души и намалявасредно с по 181 човека на ден. Ние сме застаряваща нация,средната възраст на населението ни е 42 години, а има държавикъдето е 19 години. Повече от ¼ от територията ни е напълнообезлюдена, имаме над 200 села призраци. Младите хора секонцертират в София, Пловдив, Варна и Бургас, а по средатапустош! Нали сте чували закона, че празното пространство никогане остава свободно?От 90 година насам естествения прираст е отрицателен и сее закотвил трайно на около – 5…-6%. Имаме ужасно висока детскасмъртност, защото 70% от родените са с ромски произход. 13% отнаселението са деца до 14 г. докато в Турция този процент е около23. Пенсионерите ни над 65 г. са 22 % и към 2030 г. ще бъдат около60 % от населението на държавата. Интересно, някой виждал ли ером пенсионер?Освен това сме с най-високата преждевременна смъртностсред страните от Европейския съюз, което се дължи на войната поулиците и най-лошото здраве в Европа. След като мъжете ни живеятоколо 68 г. не е ли цинизъм вдигането на възрастта за пенсия?Като извадим горенаписаното остава малък процентработоспособно население от което са заети само половината хора,поради бързо нарастващата неграмотност. Също така и половинатаот браковете в България завършват с развод!Нацията ни се обезкървява и генофонда ни се влошава.Основен проблем е ускореното намаляване броя на населението,което до края на 2025 ще намалее с още 15 %, а в Турция ще нараснес 30 %. Още по-важно е качественото измерение на изчезналотонаселение. От 1992 до 2011 г. са емигрирали над 850 000 души до 40
 37. 37. 36СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВгодишна възраст по официални данни. Всяка година още 20 000души напускат страната. Неграмотните остават, защото няма начинда се социализират нито тук, нито където и да било. Масоватаемиграция продължава повече от 20 години. До кога ще издържим?Българките раждат след 23 г. по едно дете и пропускат целипоколения, тези с турски произход по 2 деца, а циганките на достапо-малка възраст по 3…4 деца. Това за тях е форма на препитание.Време е да се сложи точка за раждането на биологични единици итези който не ги пращат на училище или имат криминални досиетада не получават помощи. Това не е ли простичко решение?В дългосрочен план основното решение на този проблем еобразованието. За това обаче са необходими солидниинвестиции. В момента основните средства за образование намалцинствата идват от външни, предимно ислямски източници. Неслучайно Япония след Втората световна война е отделила 45% отбюджета си за образование. Всички сега виждаме резултатите оттова, а ние отделяме едва 3,3 % от бюджета си за образование инаука в България.
 38. 38. 37СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВБЕЗРАБОТИЦАТА – НОВАТА ЧУМАПрез последните 20 години безработицата нараства всветовен мащаб. В България 1/3 от хората до 29 годишна възраст сабезработни. Това е огромен проблем, защото в тях е бъдещето надържавата, а от друга страна те свикват с положението си. Спорединдекса на човешко развитие ( измерва се по качество на живот,образование и т.н. ) сме на 70-то място от 160 държави.В икономиката е известен законът на Оукън според койтонай-високата безработица съвпада с периода на най-големия разривмежду брутния национален продукт и потенциалния такъв.С други думи нарастването на безработицата е симптомза прахосване на ресурси и затова нейния пик съвпада с фазитена рецесията и кризата от икономическия цикъл.Според този закон за всеки един процент безработица вповече се губят по 2 % от брутния вътрешен продукт.Според друг икономист - Филипс, когато има ниски темповена безработица номиналната работна заплата расте. Подобна езависимостта с инфлацията, колкото по-висока е тя, толковазаплатите са по-ниски. От друга страна високата инфлация не е всъстояние да спре високата безработица. Следователно за даувеличим БВП трябва да увеличим предлагането и да намалимтърсенето!Бащата на свободния пазар Адам Смит казва, „всекипреследвайки собствените си интереси може да произведе и заобществото”, но дори и той се съгласява, че има 3 големи сфери откойто държавата никога не трябва да абдикира – образование,отбрана и съд.
 39. 39. 38СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВДържавата може да влияе на заетостта на младите, чрезконтрол на тези три сфери с няколко прости инструмента.Например, може да се поемат плащанията на социалнитеосигуровки когато работодател наеме човек до 29 годишна възраст.За обвързване на бизнеса с образованието, може работодателите дадават стипендии на най-добрите обучаеми в дадени сфери за данабират така нови, качествени специалисти, а парите, които са дализа стипендии да им се приспадат от данъчната основа закооперативно облагане.Основната цел на политическото ни ръководство следва дабъде ефективна употреба на ресурсите за постигане настратегически цели и подобряване качеството на живот на хората.Толкова ли е богата България, че да може да си позволитакава безработица и прахосване на без това оскъдните ресурси,който притежаваме?
 40. 40. 39СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВКАКВО СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА?Дами и господа, нека в това трудно време за България дазнаем, че освен "кумиса" и шопската салата сме дали и много другинеща на световната култура. Европейската цивилизация нямаше дасъществува ако не беше спасявана многократно от Българите. НаАмериканците сме дали компютъра, а на Руснаците азбука!Древните българи са били патриарси на човечеството, семена нови култури и цивилизации без които света нямаше да е товакоето е днес.Те са открили хелиоцентричната система и най-точниякалендар до сега. Участвали са в създаването на „Поднебеснатаимперия” и копринения път, дали са на китайците начина заобработка на стъклото, а на индийците Ведите. В нашите земи се езародила най-древната цивилизация, тук е намерено най-старотозлато в Европа и най-древната писменост.Българския фолклор е най-точно отражение на бита набългарина. Песента се е предавала от певец на певец. Така са серодили многото и различни варианти и традиции, катоМартениците например.Донесли сме в Европа люспестата кожена броня и двойнообтегнатия лък, редица новости във военната тактика,
 41. 41. 40СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВфортификация и династичните традиции. България е първатанационална държава и единствената в света, която откактое създадена, не е сменила името си.Българския народ е носител на Древно знание и Древнисили благодарение на които се е появила църквата на роден език иредица вероучения които тръгват по света и подготвят идването наедна нова раса. Богомилството предизвиква създаването нахуманизма, първите признаци на Ренесанса и предлага модел наСЕЩ.Освен гениално опростена писменост на Кирил и Методисме дали на света редица герои като Аспарух, Зороастър, тракийцитеОрфей, Спартак, римските императори Максимин Тракиец, ЮстинI, Юстиниян I, редица византийски императори. Няколко Папи,Патриарси на Русия и Цариград, сръбски крале като Стефан Душан,един френски крал Филип VI дВолоа, Вазов и Ботев Силви Вартан,Райна Кабаиванска, Кристо, Христо Стоичков.Измислили сме въздушната бомбардировка, самолета завоенни цели и първата жена боен пилот Райна Касабова.Джон Атанасов - създателят на първата автоматичнаелектронноизчислителна машина, която поставя началото накомпютърната ера през 1939 г. Днес има астероид, близо до Марс, нанегово име, открит и изследван от българи в Националнатаастрономическа обсерватория Рожен.“Bacterium bulgaricum” открит и патентован от д-р СтаменГригоров. Освен известния бацил - ваксина срещу туберкулозатаоще древните траки са пиели кисело мляко произведено само от 2съставки: мляко и закваска. Днес турци, гърци и иранци се опитватда си го препишат и твърдят че всяка тяхна жена си носи бациламежду краката.
 42. 42. 41СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВКопирната машина, проф. Георги Наджаков роден вДупница, бил е ректор на СУ освен това открил и фотоволтаичнияефект при диелектрици и полупроводници, латентния фотографскиобраз.Електронния часовник "Пулсар". Създаден от Петър Петровроден в Берковица.Записва се в чуждестранния легион и е пленен отнемците. После става царски офицер и отива в Индокитай, къдетоосвен 60те модела негови корабчета построява и катамаран и отивада работи за ВВС на САЩ, после в НАСА работи върхукомуникационни сателити и системи за ранно предупреждение отземетресения и конструирането на ракетата "Сатурн" от програма"Аполо"."Джемини II", през 1967 г. е поставя световен рекорд поветроходство. Създава безжичните монитори за наблюдение насърцето.Летите джанти чрез метода на Ангел Балевски и ИванДимов - леене с газово противоналягане използван за оливането нависокоякостни метални изделия.Шестстепенната скоростна кутия на Румен Антонов, койтоосвен че прави медицински експерименти със себе си изобретяваавтоматичната скоростна кутия, но не я патентова. Измислядвигателя без клапани и какво ли още не.На 10. 08 1915 г. първият полет на самолет с трето крило,което стабилизира самолета при ъгли на полета над 45 градуса спроекта "Експрес" и се счита за начало на Българскотосамолетостроене от Асен Йорданов - един от създателите наАмериканското гражданско въздухоплаване. Учител и идол наАрмстронг. Създател на Дъглас ДС-3, главен конструктор на Боинг,първия двукорпусен самолет и редица други. Той е и един отсъздателите на въздушната възглавница за коли и телефония
 43. 43. 42СПАСИБЪЛГАРИЯ|ПЕТКОДИМОВсекретар. И до последно е държал на табелката в дома му в САЩ дапише: Асен Йорданов - български пилот авиатор.Шестия тон на сърцето открит от д-р Митов.Противозачатъчното хапче, професор Карл Джераси,български евреин.Двигателите на Лунния модул, Орел - Иван Ночев отКарлово. Ако не сме били ние, дето се вика Американците освенкомпютър, нямаше да могат и да кацнат на луната.Академик Цветан Цветков създател на Космическа хранаили най-съвършеният метод на консервиране измислен досега.Новите учебници по математика за 9 и 10 клас научилищата в САЩ на екип от български математици и учители.Най-отдалечената планета, известна на астрономите, сенамира на 5 000 светлинни години от Слънцето в съзвездиетоСтрелец. Ръководител на екипа, направил откритието, е: проф.Димитър Съселов по настоящем директор на Харвард-СмитсониънЦентър по астрофизика.Спецефектите на филма "Матрицата" Георги Бoршуков.Автомобилните мигачи В. Павлов и Цветко Оризаров.Седалката за тоалетна Петър К. СапуновБутилка за еднократно пълнене, - Исаак Розенфелд.Лампичка на електрическата ютия, Петър Янков.Предпазителите и събирачите на пяна на самобръсначкитеЖилет патентовани в София от Уйлям Едмунт и Христо Дудев.Сгъваема баня, Крист Ненов въведена в станция "Скайлаб"Пишеща машина с два шрифта. Пит Валкон, поданик наЦарство България.Български патент пазил коли от кражба през 1917 СаваНикола – пластина, Петър Денчев- блокада за маховика.

×