Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Awareness | landscape is leading

605 views

Published on

Landscape is the source of inspiration in all of our designs. With our interdisciplinary view we are always combining the best out of the different disciplines: landscape architecture, urban design and architecture. This ensures a unique solution for every single project and a high level of identity of our designs.

Published in: Design
 • Be the first to comment

Awareness | landscape is leading

 1. 1. landscape and urban design Piekstraat 33 3071 EL ROTTERDAM PO box 50511 3007 JA ROTTERDAM THE NETHERLANDS T +31(0)10 413 8020 F +31(0)10 213 3738 mail@stijlgroep.com www.stijlgroep.comLANDSCAPE IS LEADING
 2. 2. Het was alweer twintig jaar geleden dat ik voor Het eerst in aanraking kwam met Het werk van stijlgroep landscHap it is now almost twenty years since i became acquainted witH tHe work of stijlgroep landscape and urban design, en stedelijke ruimte, waarvan Het kantoor toen was gevestigd in Het HistoriscH centrum van Het typiscH Hollandse wHose office was tHen located in tHe Historic centre of tHe typically dutcH town of gouda. as tHe director of stadje gouda. als bouwdirecteur van een groot psycHiatriscH ziekenHuis zocHt ik naar een ontwerpbureau dat in staat project development for a large psycHiatric Hospital, i was looking for a design firm tHat could envision How a was om een gesloten gemeenscHap, dat Het ziekenHuis op dat moment was, te transformeren naar een open omgeving closed-community Hospital could be pHysically transformed into an open environment witH connections to tHe met verbindingen naar de omringende woongebieden. in stijlgroep vond ik een partner die mijn visie deelde en die surrounding communities. in stijlgroep, i not only found tHe partner i was looking for, but also a partner tHat niet alleen in staat was voorstellen te doen voor oplossingen die buiten de gebaande paden traden, maar ook om sHared my vision and was able to propose and guide tHe implementation of solutions tHat reacHed far beyond de implementatie Hiervan te begeleiden. onze vrucHtbare samenwerking bleef niet onopgemerkt: in 2000 werden we the conventional. our fruitful cooPeration did not Go unnoticed: in 2000 we were Presented with the ‘Gouden onderscheiden met de ‘Gouden Pyramide’, een Gerenommeerde rijksPrijs voor insPirerend oPdrachtGeverschaP in de Pyramide’, a PrestiGious national award for excellence in landscaPe architecture. categorie landscHapsarcHitectuur. our first meeting in gouda Has developed into a long-term relationsHip. paul van wijk and i Have since onze eerste bijeenkomst in gouda is uitgegroeid tot een langlopende relatie. paul van wijk en ik Hebben sindsdien de transformed the meaninG of the word ‘encounter’ into a stronG vision, which as one of the most imPortant betekenis van het beGriP ‘ontmoetinG’ vertaald in een sterke visie, die als een van de meest belanGrijke factoren in factors in a project, sHould be cHerisHed and developed. wHere isolated monocultures lead to stagnation and een project gekoesterd en ontwikkeld moet worden. waar geïsoleerde monoculturen leiden tot stagnatie en verval, decay, tHe encounter of different cultures in nature creates interesting and dynamic ecological environments creëert een ontmoeting van verscHillende culturen in de natuur interessante en dynamiscHe ecologiscHe milieus, die tHat can sometimes even bring fortH entirely new species. Het soms zelfs mogelijk maakt totaal nieuwe soorten voort te brengen. one only Has to look at tHe encounter of land and water in tHe netHerlands, wHere beautiful expanses of reed men Hoeft in nederland alleen maar te kijken naar de grens van land en water , waar mooie rietkragen zijn Have developed witH tHeir own unique flora and fauna. tHis is only one example of situations wHere encounters ontstaan met een eigen, unieke flora en fauna. dit is slecHts een voorbeeld van situaties waar ontmoetingen tussen between contrasting entities Have been allowed to flourisH and beautiful tHings Have arisen. one sHould contrasterende entiteiten de kans krijgen te gedijen en waar zicH scHitterende ontwikkelingen voordoen; kennelijk encourage tHe development of tHese potentially novel and interesting worlds by creating long borders zijn in dit geval de omstandigHeden zodanig dat Het onvermijdelijke kàn ontstaan. als dat zo is, waarom zorgen wij er wHere different cultures can intermingle. tHere would tHen be no need for big plans to design entirely dan niet voor om die nieuwe werelden die kans te geven door grenzen te creëren waar verscHillende culturen elkaar new communities; one would only Have to facilitate encounters. kunnen ontmoeten. op die manier zou er geen beHoefte zijn aan Het ontwerpen van een totaal nieuwe gemeenscHap; men zou alleen “de ontmoetinG” moeten faciliteren. for me, reed expanses Have become tHe metapHor of encounters, wHicH i tHink sHould be tHe driver of every project. it Has become my personal leitmotiv to discover How i can contribute to creating better communities. voor mij zijn rietkragen de metafoor van ontmoetingen, waarvan ik denk dat deze de drijfveer zou moeten zijn voor in my quest for tHis contribution, i Have found a creative ally and sparring partner in paul van wijk. His designs elk project. Het is mijn persoonlijk leitmotiv geworden te ontdekken Hoe ik kan bijdragen aan Het creëren van betere always explore new Horizons and arouse tHe curiosity of His audience, wHo are always keen on discovering more. leefgemeenscHappen. in mijn zoektocHt naar deze bijdrage, Heb ik een creatieve bondgenoot en sparringpartner in His design solutions, paul makes exceptional use of contrasts to create meaning, especially in situations gevonden in paul van wijk. zijn ontwerpen verkennen altijd nieuwe Horizonnen en wekken de nieuwsgierigHeid van zijn wHere tHe artificial meets tHe natural. tHis clearly demonstrates tHat He is always aware of tHe need to publiek. in zijn ontwerpoplossingen maakt paul exceptioneel gebruik van contrasten om betekenis te geven, vooral facilitate tHe encounter. in situaties waar Het artificiële Het natuurlijke ontmoet. dit laat duidelijk zien dat Hij zicH altijd bewust is van de beHoefte om de ontmoeting te faciliteren. i am Honoured to Have been asked to write tHe preface for tHis beautiful book, wHicH sHows tHe essence of Paul’s work in many a way. i am also lookinG forward to seeinG more of his creative solutions, which i exPect ik voel me vereerd GevraaGd te zijn dit voorwoord te schrijven voor dit PrachtiGe boek, dat de essentie van Paul’s werk will be in tHe same spirit as tHe projects presented in tHis book. op veel manieren laat zien. ik kijk er ook naar uit om meer van zijn creatieve oplossingen te zien, waarvan ik verwacHt dat deze Hetzelfde gedacHtegoed bezitten als de projecten die zijn gepresenteerd in dit boek. barend staal barend staal director of new developments | maasstad Hospital directeur nieuwbouw | maasstad ziekenHuis Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign
 3. 3. Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte is een multidisciplinair ontwerpbureau. Stijlgroep landscape and urban design is a multidisciplinary design firmVanuit Rotterdam werken wij dagelijks aan de ontwikkeling en inrichting van based in Rotterdam. Every day, we work on the design and development ofonze leefomgeving. Wij kiezen hierbij voor een brede aanpak; al het goede uit our living space. Our approach is broad; the best of landscape architecture,de landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur wordt met elkaar urban design and architecture are mixed together to create the best solu-verbonden. In die aanpak herkent men onze roots, de Rotterdamse mentaliteit: tion. Our approach clearly reflects our Rotterdam roots: Dare and do!durven en doen! We work with passion and creativity on achievable plans at every level: fromMet passie en creativiteit werken wij op alle schaalniveaus aan haalbare master plan to detailed designed. This not only enables us to respond to theplannen, van masterplanning tot aan detailontwerp. We spelen daarmee in op design questions of the Dutch market, but also to use our localde ontwerpvragen in de Nederlandse markt en zetten de aldus opgedane kennis expertise in our foreign projects. The common factor in all our assignmentsen ervaring ook in binnen onze buitenlandse projecten. De bindende factor bij is our approach. From a landscape architectural point of view, we searchalle opdrachten is onze benaderingswijze. Vanuit een landschapsarchitectonisch for the singularity of the assignment, the specific character of the locationperspectief zoeken wij naar de eigenheid van de opgave, het specifieke karakter and the role people play in the whole; as users and as clients.van de plek en de rol van de mens binnen het geheel, als gebruiker maar ook alsopdrachtgever. We recognize the interests of all of the stakeholders, treat them with care and are always aware of all of the environmental factors. People andWij herkennen de belangen van alle betrokken partijen, gaan hier zorgvuldig mee landscape are our sources of inspiration: they stimulate us, and enable usom en zijn ons bewust van alle omgevingsfactoren. Mens en landschap zijn onze to create designs with a high level of enthusiasm. We are also not afraid ofinspiratiebronnen. Ze brengen ons er toe om met groot enthousiasme ontwerpen leaving the beaten track when an assignment so requires. A clear vision ontot stand brengen. Hierbij treden wij buiten gebaande paden wanneer de opgave our profession enables us to bring out the best in every assignment.hierom vraagt. Een heldere visie op ons vak geeft ons de mogelijkheid om iniedere opdracht het beste boven te halen. ‘AWARENESS’ provides insight into the versatility of Stijlgroep landscape and urban design. We are pleased to provide you with these pictures so you‘AWARENESS’ biedt u inzicht in de veelzijdigheid van Stijlgroep landscape and can get acquainted with some of our projects.urban design. We nodigen u uit om kennis te nemen van een beeldend overzichtvan enkele van onze projecten. Rotterdam, The Netherlands, 2010 Paul van WijkRotterdam, 2010 Stijlgroep landscape and urban designPaul van WijkStijlgroep landschap en stedelijke ruimte Stijlgroep | landScape and urban deSign
 4. 4. Zo bezien fungeert het landschap als drager voor In this sense, landscape functions as a foundation Landschap aLs dRaGER nieuwe ontwikkelingen, zowel binnen de stad als for new developments, both inside and outside daarbuiten. Het overbrugt alle schaalniveaus van the city. It bridges all of the levels from large- Landschap kent vele verschijningsvormen. Het ruimtelijke ordening tot inrichting. Het landschap- LandscapE as foUndaTIon scale environmental planning to detailed design. tastbare landschap, van landschappelijk tot sontwerp van Stijlgroep zoekt de synergie tussen Stijlgroep’s landscape designs look for the synergy stedelijk, vormt onze leefomgeving. We wonen landschap, stedenbouw en architectuur. Waar Landscape appears in many forms. The tangible between landscape, urban design and architec- en werken er, rijden er door en recreëren er. Het mogelijk zal Stijlgroep positie kiezen, vanuit het landscape, from rural to urban, forms our ture. Where possible, Stijlgroep will take a stance zichtbare landschap wordt niet alleen gevormd besef dat daarmee de sterkste en duurzaamste living space. We live and work in this space, with the awareness that doing so will create the door tuin, park en agrarisch gebied, maar ook concepten ontstaan. drive through it and spend our free time in it. strongest and most durable concepts. door de dichtbebouwde stedelijke gebieden, The visible landscape is not only made up of pleinen en boulevards. KEnnEn Van RUIMTE gardens, parks and farmland, but also of tight built-up urban areas, squares and boulevards. spaTIaL KnowLEdGE Daarnaast herkent Stijlgroep het onzichtbare Zowel bij landschapsplanning als bij stedelijke landschap; het landschap dat soms verborgen herontwikkeling is een treffende ruimtelijke ana- Stijlgroep also recognises the invisible landscape; An accurate spatial analysis is essential in both is, verdwenen of inmiddels op een geheel andere lyse van wezenlijk belang. Stijlgroep legt zich toe the landscape that is sometimes hidden, that has landscape planning and urban redevelopment. wijze door de mens in bezit genomen. Analyse op het herkennen van patronen, hun historische en disappeared or that people have taken possession Stijlgroep commits itself to recognising patterns van dit onzichtbare landschap levert inzichten maatschappelijke context, het interpreteren ervan of in a totally different way. The analysis of this and their historical and social context, interpre- in de balans tussen ruimtelijke kwaliteit, belev- en het opsporen van ruimtelijke vraagstukken. Dat invisible landscape provides insight into the balance ting them, and seeking out spatial questions. This ing, functies en natuurwaarden die essentieel is vraagt een bijzondere antenne, de bereidheid om between spatial quality, perception, functions demands special feelers, as well as the willing- bij landschappelijke opgaven. Oorspronkelijke de opgave verder te onderzoeken waar anderen and natural values that are essential for spatial ness to continue investigating assignments where gebiedskenmerken worden versterkt, maar ook zijn opgehouden en vragen te stellen die anderen assignments. Original regional characteristics are others have left off and to ask the questions others nieuwe concepten worden ingepast. Natuurlijke niet gesteld hebben. Het vereist bekendheid met reinforced, and new concepts integrated. have not. It requires knowledge of trends in the en historische terreinkenmerken dienen vaak als trends in gebruik, beheer en beleving van de The region’s natural and historical characteristics use, management and perception of space. This inspiratiebron. ruimte. Alleen zo wordt het fundament gelegd voor often serve as sources of inspiration. is the only way a sound foundation can be laid for een goed stedenbouwkundig ontwerp. good urban design. Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign
 5. 5. pEopLE In focUs DE MENS CENTRAAL The physical landscape creates conditions for This reveals another dimension of spatial the social landscape; it has constraints, but also Het fysieke landschap creëert condities voor het awareness: the ability to confidently work out creates opportunities and provides possibilities. Vervolgens komt een andere dimensie van sociale landschap; het biedt naast beperkingen a spatial concept that fulfils the promises Stijlgroep’s designs focus on the human dimen- ruimtelijk besef aan bod. Het vermogen om ook kansen en mogelijkheden. Stijlgroep richt zich made on the drawing table. Scale, scope and sion; it is one of our major sources of inspiration. trefzeker een ruimtelijk concept uit te werken dat bij het ontwerp op de menselijke dimensie; vindt a well laid-out space must lead to the desired Our keen social awareness enables us to de- in werkelijkheid de belofte van de tekentafel hierin ook één van haar belangrijkste inspiratie- spatial perception. In his endeavour, the velop a thorough understanding of the processes waarmaakt. Schaal, afbakening en een kwali- bronnen. Vanuit een maatschappelijk besef designer searches for the singularity of the that tatieve inrichting van de ruimte moeten leiden tot doorgronden wij de processen die bepalend zijn area, distinguishes different types of space determine the use of space, the historical con- de gewenste ruimtelijke beleving. De ontwerper voor het ruimtegebruik; de historische context en and establishes a hierarchy. text and the long-term needs. Where possible, we zoekt daarbij naar de eigenheid van de ruimte, de behoeften op langere termijn. Waar mogelijk involve residents and/or people who use the space onderscheidt de verschillende ruimtetypen en betrekken wij bewoners en/of gebruikers van het During this quest, the designer is supported by a in the design process. We discuss the possibilities brengt hiërarchie aan. gebied bij het ontwerp. We schatten met hen sa- team of technical specialists who supplement the with men de mogelijkheden in en buigen beperkingen designer’s visions and plans with cost estimates, them and transform constraints into opportunities. Bij deze zoektocht wordt de ontwerper onderste- om in kansen. Ook in dit opzicht is het ontwerp van carry out the technical preparations and supervise In this sense, too, landscape and urban design are und door een team van technisch specialisten. Dit landschap en stad een integrale activiteit. the execution. At the execution level, too, we an integrated activity. kan de ontwikkelde visies en ontwerpen aanvullen consider the spatial design of landscape and met kostentechnische adviezen, de technische Deze gerichtheid op de menselijke factor is wat town to be an integrated activity that puts high It’s this focus on the human factor that Stijlgroep’s voorbereiding verzorgen en de uitvoering aans- de medewerkers van Stijlgroep bindt. Het vertaalt demands on the team’s skills and craftsmanship. employees have in common. This focus is also turen. Ook op het uitvoeringsniveau beschouwen zich eveneens in de relatie van het bureau tot haar reflected in our relationship with our clients. wij het ruimtelijk ontwerp van landschap en stad opdrachtgevers. Een dienstverlenende instelling, A service-oriented attitude, the ability to take als een integrale activiteit die hoge eisen stelt aan het nemen van verantwoordelijkheden en een open responsibility and open communication come het vakmanschap van het team. communicatie zijn voor ons vanzelfsprekend en naturally to us and form the basis for a long and vormen in onze optiek een basis voor een lang- fruitful cooperation. durige en vruchtbare samenwerking. Stijlgroep | landScape and urban deSign
 6. 6. aware of the role of landscape architecture10 Stijlgroep | landScape and urban deSign ... 11
 7. 7. fRoM dERELIcT Land To... ................. 1 Stijlgroep | landScape and urban deSign 1
 8. 8. Aware conditions weather ofSHELTER14 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 15
 9. 9. from a Smaller Scale to16 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 17
 10. 10. marcHurban deSign planning aware of the need for speed »1 Stijlgroep | landScape and urban deSign 1
 11. 11. APRIL May» » » » » » » » » » » » » »0 Stijlgroep | landScape and urban deSign 1
 12. 12. AUGUST JUNE» » » » » » » » » » » » » » Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign
 13. 13. noVember noVember» from St. peterSburg to4 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign
 14. 14. Aware of changes / limitations / restrictions / opportunities / threats of curacao26 Stijlgroep | landScape and urban deSign ° Stijlgroep | landScape and urban deSign 27
 15. 15. Climate28 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign
 16. 16. aware /ofwater -tide -storage / -control / -management / -life / -perception / -balance0 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 1
 17. 17. SometimeS leading...32 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 33
 18. 18. Aware the process / position in of...SometimeS following34 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 35
 19. 19. landscape / urban development and architecture in synergy From detailed deSign to36 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 37
 20. 20. Structural planning38 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 39
 21. 21. 40 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 41
 22. 22. 4 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 4
 23. 23. health care health care in a green environment44 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 4
 24. 24. health care IN THE CITY of rotterdam4 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 47
 25. 25. aware of the need for... spaTIaL pLannInG cooRdInaTIon urban cost48 Stijlgroep | landScape and urban deSign 49
 26. 26. DEsIGnEstIMatEs tecHnical preparation conStruction and completion eValuationS0 Stijlgroep | landScape and urban deSign 1
 27. 27. LiMiTED52 Stijlgroep | landScape and urban deSign 53
 28. 28. UNLiMiTED Existing landscape as starting point Reinforcing the landscape structure Interaction between landscape entities Landscape as a foundation for development Aware of the need for a strong concept54 Stijlgroep | landScape and urban deSign 55
 29. 29. PLANNING ThE LandscapE / REcREaTIon on sEashoRE / Stijlgroep | landScape and urban deSign
 30. 30. cITY EXpansIon / TowncEnTER dEVELopMEnT aware of social context Stijlgroep | landScape and urban deSign
 31. 31. creating conditions for housing,0 Stijlgroep | landScape and urban deSign 1
 32. 32. shopping and leisure Aware of perception during the day...62 Stijlgroep | landScape and urban deSign 63
 33. 33. ...and at night64 Stijlgroep | landScape and urban deSign 65
 34. 34. Lelystad / Houtribhoogte Lelystad / Houtribhoogte Curaçao / Seru Boca / Willemstad Curaçao / Seru Boca / Willemstad 10-13 The neTheRLands NEDERLANDSE ANTiLLEN 26-29 THE NETHERLANDS ANTiLLES 2000 - 2010 2000 - 2010 2007 2007 Opdrachtgever: Zuiderzee Vastgoed Client: Zuiderzee Vastgoed Opdrachtgever: verscheidene particulieren Client: Several private individuals Partner: Klunder architecten Partner: Klunder architects Zorgvuldige tuinarchitectuur die naadloos Careful landscape architecture that Plan: € 245.000 Plan: € 245,000 aansluit op natuurlijke randen van de uitgegeven seamlessly integrates with the natural Realisatie: € 1.900.000 Realisation: € 1,900,000 kavels. borders of the developed lots. Gewonnen prijsvraag. Volledige synthese Winning competition. Full synthesis of tussen landschap, stedenbouw en landscape, urban design and architecture. Dordrecht / Tij Dordrecht / Tide architectuur. 295 woningen te Lelystad. development of 295 houses. 30-33 THE NETHERLANDS 2001 - 2009 2001 - 2009 Rotterdam / Abri Rotterdam / Shelter Opdrachtgever: de Koning Wessels – Vastgoed Client: de Koning Wessels – Vastgoed 14-17 The neTheRLands Plan: € 160.000 Plan: € 160,000 2006 - 2008 2006 - 2008 Realisatie: € 1.400.000 Realisation: € 1,400,000 Opdrachtgever: Port of Rotterdam Client: Port of Rotterdam Gewonnen prijsvraag. Landschappelijke Winning competition. interpretation Plan: € 72.000 Plan: € 72,000 interpretatie die bepalend is geworden voor of the landscape that is leading for urban Realisatie: € 660.000 Realisation: € 660,000 stedenbouw en architectonische uitwerking van design and architectural development Bedreigingen worden kansen, Threats become opportunities, rough 96 woningen. of 96 houses. ruw klimaat wordt uitgedrukt in climate is expressed in the design of buitenruimte inrichting. open space. Dubai / English Speaking School Dubai / English Speaking School V.A.E. 34-35 U.A.E. Sint Petersburg / Russkaya Gollandiya Sint Petersburg / Russkaya Gollandiya 2007 2007 RusLand 18-25 RussIa Plan: € 15.500 Plan: € 15,500 2007 2007 Klimatologische bedreigingen worden omgezet Threats of the climate are transformed into Opdrachtgever: Russkaya Gollandiya Opdrachtgever: Russkaya Gollandiya in elementen voor inrichting buitenruimte elements for design of the outdoors Plan: € 60.000 Plan: € 60,000 schoolcampus, centrale ontmoetingszone. of a school, central meeting area. Tempo: Start eerste stedenbouwkundige Speed: Start of first urban design verkenning in april 2008, start uitvoering exploration in april 2008, start work hoofdinfrastructuur november 2008. main infrastructure in november 2008. stedenbouwkundig plan voor 2.500 woningen. urban design plan for 2,500 houses. landschapsarchitectuur landscape architecture stedenbouw urban design de genoemde bedragen betreffen de kosten voor The mentioned amounts concern the costs for bouwkundige werken architectural objects het ontwerp en de realisatie van de buitenruimte. the planning and realization of the outer space.66 Stijlgroep | landScape and urban deSign INDEX Stijlgroep | landScape and urban deSign 67
 35. 35. Poortugaal / Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal / Delta Psychiatric Centre Velika Plaza Velika Plaza 36-45 THE NETHERLANDS MONTENEGRO 54-57 MONTENEGRO 1996 - 2010 1996 - 2010 2008 2008 Plan: € 410.000 Plan: € 410,000 Opdrachtgever: Ministerie van Economische Client: Ministry of Economic Affairs, Montenegro Realisatie: € 9.600.000 Realisation: € 9,600,000 zaken, Montenegro Partner: Van den Oever, Zaaijer Partners Landschap is leidend voor herontwikkeling Landscape is leading for redevelopment Partner: Van den Oever, Zaaijer Partners Winning competition. Sustainable development ziekenhuisterrein (67 ha), zowel voor functies, of hospital grounds (67 hectare) both in Gewonnen prijsvraag. Duurzaam ontwerp van of a tourist waterfront on a coastalstrip (18 positionering en uitdrukking van gebouwen. function, in positioning and expression een touristisch waterfront langs een kuststrook kilometre) along the Adrianic Sea that has of the buildings including public area. (18 kilometer) aan de Adriatische Zee met een unique ecological value. unieke ecologische waarde. Rotterdam / Maasstad Ziekenhuis Rotterdam / Maasstad Hospital 46-49 THE NETHERLANDS Hellevoetsluis / De Boomgaard Hellevoetsluis / The Orchard 2005 – 2009 2005 – 2009 58-61 ThE NEThERLANDS Plan: € 280.000 Plan: € 280,000 Opdrachtgever: Gemeente hellevoetsluis Client: hellevoetsluis council Realisatie: € 5.800.000 Realisation: € 5,800,000 Plan: € 210.000 Plan: € 210,000 Ontwikkeling zorgstad en overige hoogstedelijke Development of Health Care City and Gewonnen prijsvraag. Stedenbouwkundige visie Winning competition. Urban development vision functies als nieuw centrum in Rotterdam Zuid. other urban functions as a new centre voor uitbreiding met 1.100 woningen (22x50 for suburban area with 1100 houses (22x50 Ontwikkeling in planteamverband. in the south of Rotterdam. woningen in buurtschappen). Sociale cohesie is houses in hamlets). Its starting point was social Development in plan team. het uitgangspunt, gerieflijk wonen het thema. cohesion; the theme is comfortable living. Velsen / Stadspark Velsen / Public Park Dronten / Winkelhart en Redeplein Dronten / Shopping centre Redeplein 50-53 THE NETHERLANDS 62-65 ThE NEThERLANDS 2000 – 2009 2000 – 2009 2004 - 2006 2004 - 2006 Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Rotterdam Client: Dura Vermeer Bouw Rotterdam / Opdrachtgever: Foruminvest, Gemeente Dronten Client: Foruminvest, Dronten council / Haarlemmermeer Haarlemmermeer Plan: € 149.000 Plan: € 149,000 Plan: € 240.000 Plan: € 240,000 Realisation: € 4.700.000 Realisation: € 4,700,000 Realisatie: € 2.600.000 Realisation: € 2,600,000 herdefiniëren van de sfeer van het centrumgebied. Redefining the sphere of the city centre. Design Wonen in het Stadspark; herontwikkeling Living in the Urban Park; redevelopment of Ontwerp van de buitenruimte, pleinen en of public space, squares and car parks (2000 openbare ruimte tot woongebied en nieuwe public space into living area and new park parkeerterreinen (2000 parkeerplaatsen) en van parking places) including the shopping area. parkaanleg. Park = tuin layout. Park = garden. de winkelstraten en -hoven. landschapsarchitectuur landscape architecture stedenbouw urban design De genoemde bedragen betreffen de kosten voor The mentioned amounts concern the costs for bouwkundige werken architectural objects het ontwerp en de realisatie van de buitenruimte. the planning and realization of the outer space.68 Stijlgroep | landScape and urban deSign INDEX Stijlgroep | landScape and urban deSign 69
 36. 36. www.stijlgroep.com70 Stijlgroep | landScape and urban deSign Stijlgroep | landScape and urban deSign 71
 37. 37. Aware ness www.stijlgroep.com concEPt STiJLgROEP LANDScAPE AND uRbAN DESigN PrEfacE bAREND STAAL, MEDicAL cENTRE ROTTERDAM SOuTHPHotoGraPHy bEN WiND, ROTTERDAM / PETRA APPELHOF, NiJMEgEN / DELTA PSycHiATRic cENTRE, POORTugAAL / TuiN LANDScHAP / ROkuS gROENEvELD, STiJLgROEP LANDScAPE AND uRbAN DESigN ProDuctIon REiJERS cOMMuNicATiE, LEiDERDORP ©coPyrIGHt JANuARi 2010 | STiJLgROEP LANDScAPE AND uRbAN DESigN

×