Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektledning teori 5

1,325 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektledning teori 5

 1. 1. Projektledning Teori VKonceptutvecklare e-handel HCB Uddevalla 2012 Clas Ottne IOU Management AB clas@ioumanagement.com Mobil: 070-760 87 70
 2. 2. Projektets steg För- Genom- Av- Idéfas Direktiv Plan studie förande slutning•Problem •Förstudie •Direktivdialog •Mål •Projektstart •Resultatpresentation•Idégenerering •Förundersökning •Projektdirektiv •Strategi •Detaljplanering •Projektuppföljning•Projektförslag •Förprojekt •Beställning •Tidsplan •PERT & Gantt •Rapport•PMMR •Intressentanalys •WBS •Uppföljning •Slutmöte •Beslut •Projektbudget •Mötesstruktur •Erfarenhetsuppföljning •Projektorganisation •Delaktighet •Utvärdering •Riskanalys •Intressegemenskap •Grupprocess •Ledarskap
 3. 3. Arbets- Intressent- Mål- Strategi ned- analys sättning brytning Projekt- Aktivitets- förslag lista Projekt- Risk- planering PERT analys Projekt- Projekt- Tidsplan Kritisk organi- budget Gantt linje sationAvstäm- Uppfölj- ningar ning
 4. 4. Arbets- X X X X Intressent- analys Mål- sättning Strategi ned- brytning X Projekt- förslag Projekt- X Aktivitets- lista planering XRisk- analys XPERTAvstäm- Projekt- budget X X X Projekt- organi- sation Tidsplan Gantt Kritisk linje Uppfölj- ningar ning
 5. 5. Projektbudget• Projektets budget med den ekonomiska tillgången samt kalkylerade kostnader.• Kostnader är löner, utrustning, material, lokaler, ev. externa insatser, tele, porto etc• Kostnader bokförs oftast i ett eget specifikt projektkonto• Kostnadsbudgeteringen kan löpande följas upp i ett motsvarande Ganttschema.
 6. 6. Money talks!
 7. 7. Kundvärde-strategi
 8. 8. Beslutsfattandets vågskålar! Vad är det som vägs in när beslut fattas?
 9. 9. ProjekttriangelnPrioritering utifrån projektets styrparametrar Kvalitet Tid Resurs
 10. 10. PENG-AnalysPrioritering Efter NyttoGrunder Svårvärderad nytta Indirekt resultat Netto- påverkande nytta Brutto- nytta nytta Direkt resultat- påverkande nytta Kostnader för projektet
 11. 11. Uppdraget• Utveckla en e-handelslösning för ett lampföretag• Förstudie, ta reda på möjligheterna samt ta fram ett förslag på hur den färdiga lösningen skall kunna se ut• Projektet skall vara klart 3 månader efter start• Ca 2-3 konsulter kan arbeta med förstudien• Resor till lampfabrik i Jönköping, lager i Västerås samt huvudkontor vid flera tillfällen måste utföras• Projektmöten på huvudkontoret i Stockholm vid 5 tillfällen under projektperioden planeras.• Företaget omsätter ca 120 milj kr och har en vinst 2011 på 4,5 milj kr. All försäljning sker idag genom återförsäljare till slutkund. Har ingen egen butikslösning.
 12. 12. Offert• Affärsmässigt uppställd offert• Ange fast pris för hela uppdraget• Specificera hur många konsulter, timmar och resor som planeras• Beskriv de ingående konsulternas kompetens inom det efterfrågade uppdraget• Förklara hur ni har tänkt upplägget av ert projekt (någon form av projektplan)• Ge en skiss till hur ni kan tänka er ett eventuellt lösningsförslag• Skriftlig offert• Muntlig presentation ”Öppen anbudsgivning”

×