Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20130924 framtidensläromedel

288 views

Published on

Skolverket och den digitala skolan - om vår digitala värld, verkets senaste uppföljning av IT-användandet och vad vi gör (exempel på artiklar, forskning, Omvärldsbloggen m.m.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20130924 framtidensläromedel

 1. 1. den digitala skolan
 2. 2. Dagens Nyheter 17 okt 2012  ca 20 % av alla 3-åringar använder nätet varje dag  ca 80 % av alla 12-åringar använder nätet varje dag  85 % av 12-15-åringar har tillgång till smart mobil eller surfplatta
 3. 3. Skollagen Nordic Photos ”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning…” 10 kap. § 10
 4. 4. Digital agenda för Sverige Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja informationsteknikens möjligheter För skolans del ligger huvudansvaret hos kommuner och kommersiella aktörer
 5. 5. Hur ser det egentligen ut i skolan Lärarnas tillgång till egna datorer har ökat
 6. 6. Hur ser det egentligen ut i skolan Barnens/elevernas tillgång till datorer har ökat
 7. 7. Hur ser det egentligen ut i skolan Trenden mot varsin syns tydligt (%)
 8. 8. Hur ser det egentligen ut i skolan Elevernas it-användning består fortfarande till stor del av att söka information på nätet och för skrivuppgifter. (Alltid, nästan altid, ofta)
 9. 9. Hur ser det egentligen ut i skolan Elevernas it-användning är i stort sett lika som den var för tre år sedan (alla, de flesta, hälften av lektionerna)
 10. 10. Hur ser det egentligen ut i skolan Elevernas it-användning är större när de har varsin (alla, nästan alla, de flesta lektionerna)
 11. 11. Bättre resultat med egen dator (?) ✤ tydlig förbättring av resultat på vanliga test ✤ inga mätningar av andra kompetenser ✤ bättre och längre texter ✤ tillfällig nedgång noterad år 1 ✤ 5-8 år innan full effekt visar sig (Silvernail) ✤ en del studier påvisar inga mätbara effekter
 12. 12. Skolinspektionen september 2012  Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av sats- ningar för att utveckla användningen av it så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande.   Skolledningen styr inte användningen av it i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av it i det pedagogiska arbetet.  Lärarnas behov av kompetens- utveckling för att använda it-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts.
 13. 13. Skolverkets bedömning  informationsteknikens möjligheter i lärandet bör utnyttjas mer effektivt  det är viktigt att identifiera hur ämnesundervisningen kan bli bättre med hjälp av it  lärare behöver mer kompetens- utveckling  tekniska lösningar behöver ses över  skolan behöver tillgång till fler och bättre digitala lärresurser
 14. 14. Kompetens (brist)  Lärare  it som pedagogiskt verktyg i undervisningen  Rektorer  att leda det it-pedagogiska utvecklingsarbetet
 15. 15. Några tips från Skolverket?
 16. 16. Skolverkets stöd till it- utveckling och användning  sprida kunskap om it i skolan  ge stöd till kompetensutveckling  omvärldsbevakning  föra aktiv dialog med relevanta aktörer  verka för säker och kritisk användning  främja användning av digitala lärresurser
 17. 17. Tack!  Peter Karlberg  peter.karlberg@skolverket.se  IT i skolan  http://www.slideshare.net/peterka rlberg  Följ oss på Twitter

×