Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig?

Slideshow bij de bijbelstudie van Wim Hoogendijk voor stichting In Perspectief "God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig?". De bijbel is helder: God is liefde. Maar...denken we dan vaak; Hij is toch ook rechtvaardig? Alsof er een tegenstelling bestaat en God eigenlijk twee kanten heeft.
God is dan wel liefde voor wie Hem liefhebben, maar rechtvaardig voor diegenen die Hem niet zien zitten....

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig?

 1. 2. God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig!
 2. 3. 1 Joh. 4 <ul><li>16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. </li></ul><ul><li>17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. </li></ul><ul><li>18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. </li></ul><ul><li>19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. </li></ul>
 3. 4. Joh. 3 <ul><li>6 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. </li></ul><ul><li>17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. </li></ul>
 4. 5. Rom. 1 <ul><li>16 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. </li></ul><ul><li>17 In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ </li></ul><ul><li>17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. (NBG-vertaling) </li></ul>
 5. 6. Rechtvaardigheid? <ul><li>Misjpat : recht of rechtsregel (juridische sfeer) </li></ul><ul><li>Tsaddiek : meer doen dan je plicht, iets doen voor iemand in nood zonder er iets voor terug te verwachten. Hartelijkheid, vrijgevigheid, nog meer doen dan wat je had belooft. </li></ul>
 6. 8. Juridisch Godsbeeld Romeinen 5 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. 20 En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.
 7. 9. Tsedaka <ul><li>Psalm 51:16 </li></ul><ul><li>U bent de God die mij redt, </li></ul><ul><li>bevrijd mij, God, van de dreigende dood, </li></ul><ul><li>en ik zal juichen om uw gerechtigheid. </li></ul>
 8. 10. Daniel 9 <ul><li>16 Heer, u bent rechtvaardig, bevrijd toch uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, van uw hevige toorn; want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. </li></ul>
 9. 11. Jesaja 45 <ul><li>23 Ik heb bij mijzelf gezworen: </li></ul><ul><li>Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, </li></ul><ul><li>een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. </li></ul>
 10. 12. Jesaja 62 <ul><li>1 ¶ Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, </li></ul><ul><li>omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, </li></ul><ul><li>totdat het licht van haar gerechtigheid daagt </li></ul><ul><li>en de fakkel van haar redding brandt. </li></ul><ul><li>2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, </li></ul><ul><li>alle koningen je majesteit. </li></ul><ul><li>Men zal je noemen bij een nieuwe naam </li></ul><ul><li>die de HEER zelf heeft bepaald. </li></ul>
 11. 13. Jeremia 23 <ul><li>23 Wil iemand zich op iets beroemen, </li></ul><ul><li>laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent, </li></ul><ul><li>inziet dat ik, de HEER, dit land liefde schenk, </li></ul><ul><li>rechtvaardigheid en recht, want daar schep ik behagen in–spreekt de HEER. </li></ul>
 12. 14. Math. 3 <ul><li>15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. </li></ul>
 13. 15. Math. 5 <ul><li>38 ¶ Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” </li></ul><ul><li>39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. </li></ul><ul><li>40 Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. </li></ul><ul><li>41 En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. </li></ul><ul><li>42 Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. </li></ul><ul><li>43 ¶ Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” </li></ul>
 14. 16. Rom. 1 <ul><li>16 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. </li></ul><ul><li>17 In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ </li></ul><ul><li>17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. (NBG-vertaling) </li></ul>
 15. 17. Rom. 3 <ul><li>21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: </li></ul><ul><li>22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. </li></ul><ul><li>23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; </li></ul><ul><li>24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. </li></ul><ul><li>25 (25–26) Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. </li></ul><ul><li>(NBV) </li></ul>
 16. 18. <ul><li>21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: </li></ul><ul><li>22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. </li></ul><ul><li>23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; </li></ul><ul><li>24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; </li></ul><ul><li>25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; </li></ul><ul><li>26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. </li></ul><ul><li>(Statenvertaling) </li></ul>

×