Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Grand Tour Voorwoord

468 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

The Grand Tour Voorwoord

  1. 1. De Grand TourBUILDING YOUR STORY
  2. 2. Jij Bent de Verhalenverteller van Jouw Eigen Onderneming. Creëer Jouw Eigen Legende. Of Niet!Peter de Kuster met Jan van Opstal Design Rachelle Wessels
  3. 3. VoorwoordThe Grand Tour is van oudsher bekend als de ultieme reis voor ondernemendemensen. Je ging een tijdje weg uit jouw bekende omgeving om inspiratie opte doen in steden waar creativiteit en inventiviteit floreerden. Om er je voor-deel mee te doen in jouw eigen ondernemingen thuis.De laatste paar decennia hebben aan een bepaald soort ondernemers toe-behoord met een bepaald soort verhaal. Computer programmeurs die codeskonden kraken, advocaten die contracten konden vormgeven, MBA’s diemet cijfers konden spelen.Maar de sleutels van het ondernemersparadijs liggen in andere handen.De toekomst behoort aan een heel ander soort ondernemers met een heelander soort verhaal - mensen die creëren, compassie hebben, patronenherkennen en betekenis geven. Deze mensen – kunstenaars, uitvinders, de-signers, storytellers, zorggevers, grote plaatje denkers – zullen nu de rijkstebeloningen plukken in de samenleving en delen in de grootste vreugdes.Deze reisgids gaat over de Grand Tour – een renaissance in ondernemersc-hap. We reizen van een logische, lineaire, computerachtige wereld uit hetInformatie Tijdperk naar een creatieve, inventieve, empathische economiedie haar plaats inneemt. De Eeuw van Building Stories. De Eeuw van de Story-tellers.The Grand Tour is voor elke ondernemer die wil overleven en floreren in dezecrea-tieve economie. Mensen die hun onderneming en leven nieuw elan wil-len inblazen met een nieuw, krachtig verhaal.Nieuwe Economie. Nieuw Verhaal. Nieuwe HeldenGedurende bijna een eeuw is de westerse economie gedomineerd door eenverhaal en een benadering van ondernemen die vernauwend, reducerenden diep analytisch is. Dit is de tijd geweest van de ‘kenniswerker’, de goedopgeleide manipulator van informatie en gebruiker van expertise. Maar datis aan het ver-anderen. Dankzij een range van krachten – materiële wel-stand die onze nonmateriële verlangens verdiept, een globalisering die wit-teboorden werk emigreert en machtige technologie die bepaalde soortenwerk helemaal elimineert – komen we in een nieuwe eeuw terecht.Het is eeuw die gedomineerd zal worden door een nieuw verhaal en nieuweondernemende helden en heldinnen.
  4. 4. Met een nieuw verhaal bedoelen wij de capaciteit om patronen en kansen te zien, om artistieke en emotionele schoonheid te creëren en om een boe- iend verhaal te vertellen. Met nieuwe helden en heldinnen doelen wij op ondernemers die de vaar- digheid bezitten om compassie te hebben met anderen, om de subtiliteit van menselijke interactie te begrijpen, om genot en flow te ervaren en dit op te roepen bij anderen en om verder te gaan dan wat gebruikelijk is in de queeste naar betekenis. De Grand Tour in de externe wereld van ondernemers wordt gereflecteerd in jouw eigen brein. Ons brein wordt verdeeld in twee helften. De linkerhelft is sequentieel, logisch en analytisch. De rechterhelft is nonlineair, intuïtief en holistisch. Dit onder-scheid is vaak gekarikaturiseerd. En natuurlijk hebben we beide helften van ons brein nodig voor de meest simpele taken. De twee helften van het brein bieden een machtige metafoor van het inter- pre-teren van ons heden en een reisgids voor onze toekomst. Vandaag de dag zijn de definiërende vaardigheden van de vorige eeuw – de linkerbrein vaardigheden die de Informatie Eeuw voortdreven – nood- zakelijk, maar niet meer voldoende. En de capaciteiten die wij ooit afdeden met frivool – de rechterbrein kwaliteiten van inventiviteit, empathie, vreugde en betekenis – zullen in toenemende mate bepalen wie er floreert en wie wegkwijnt. Het slechte nieuws: The Grand Tour is Niet Optioneel. De microchip zal alle basis-activiteiten koloniseren. En we zullen moeten knokken om onszelf op- nieuw uit te vinden – zoals we deden toen we van de boerderij naar de fab- riek gingen, en toen we uit de fabriek werden geschopt en in de grote kan- toorgebouwen terecht kwamen. Het opwindende nieuws: (zoals wij het in elk geval zien). The Grand Tour is Niet Optioneel. Het Opnieuw Uitgevonden Verhaal over Jou als ondernemer al geen andere keuze hebben dan te knokken en waarde toe te voegen op een beteke-nisvolle manier.The Grand Tour in ‘moderne tijd’: Mille Miglia
  5. 5. Het Achtergrond Verhaal:Een Verhaal van Creatieve DestructieElk boekje in deze ‘Building Stories’ serie bouwt voort op een centraal verhaal:•De tijd voor gokjes nemen is voorbij. Het is de belangrijkste tijd – en verantwoordelijkheid – voor ondernemers in onze generatie om onze ondernemingen opnieuw uit te vinden. Nogal sterke retoriek. Maar wij geloven in dit verhaal. De fundamentele aard van de verandering die nu gaande is heeft vele ondernemers overvallen. Elk aspect van de manier waarop onze ondernemingen opereren dient in een nieuw verhaal aan de orde te komen. En herschreven te worden.•We zijn op een Reis gegaan zonder Routeplanner. De essentie van ondernemen is veranderd. We dienen te improviseren onderweg. De ondernemingsstructuren van gisteren maken ons lachwekkend onvoor bereid op deze Reis zonder Routeplanner.•Incrementalisme is Uit. Creatieve Destructie is IN! Continue verbetering was het verhaal van de jaren 80 en 90 en is nu levensgevaarlijk.•De Nieuwe Media veranderen alles. Er is geen hogere prioriteit dan de Totale Transformatie van het hele ondernemingsverhaal dan de impact van nieuwe media. De nieuwe media zijn het nieuwe verhaal. Het is nog in haar kinderschoenen en toch verandert het alle regels zo fundamenteel dat het jaren zal duren voor we nieuwe regels hebben. Dansen in Virtueel Venetie
  6. 6. •Negentig procent van het witte boorden werk zoals wij dit nu kennen zal Een Verhaal over Memorabele Klantverhalen. Nieuwe diensten met Toe- uiteindelijk verdwijnen in de komende 10 jaren. Voorgoed. Voorbij. Einde gevoegde Waarde komen steeds minder vaak van ‘produkt’ of ‘diensten’ Verhaal. Microchip. Nieuwe Media. Outsourcing. kwaliteit en meer en meer van … Iets Meer. Iets dat “ Memorabele Belevenis- sen’ heet. ‘Memorabel Merk’. ‘Memorabel Verhaal’.•Winnaars zullen die ondernemers zijn die een krachtig verhaal hebben. Een verhaal over zichzelf en hun onderneming dat authentiek, doelgericht Een Verhaal over Talent. Het is een Commedia dell ‘Arte Wereld vol met en gepassioneerd is en hen en hun partners en klanten elke dag de energie boeiende personages. Dezelfde onderneming een heel leven lang is ‘uit’. geeft om eraan te werken. Voor ondernemers en werknemers. Een leven lang jezelf opnieuw uitvinden is ‘in’. De enige garantie dat je jouw geld kunt verdienen is jouw…. Talent. En jouw talent zal zich uitdrukken door een opwindende portfolio vanTijd voor Verhalen – in een Tijd van Verhalen Commedia dell Arte Projecten. (deze tijden vragen om creatieve manieren van denken).Voortbordurend op dat verhaal zal ieder boek in de ‘The Grand Tour’ serie Een Verhaal over Nieuwe Markten. Waar zijn de miljarden te verdienen in eeneen verhaal vertellen – een saga – over hoe we zullen overleven (en, hoogst onzekere wereld? De Grote Markt Kansen? Zij liggen recht voor je. Gamisschien floreren) in deze Duizelingwekkende, Baanbrekende Tijden. waar de kopers zijn en waar het geld is. Bij Vrouwen. En bij Babyboomers.Een Verhaal over Ondernemerschap. (Het einde van Commando – enControle Management … leiderschap van bovenaf … is gekomen). Nieuwondernemerschap kent een nieuwe set vaardigheden – waarvan de pijlersimprovisatie en inspiratie zijn. Het verhaal tapt in de unieke ondernemers-kwaliteiten van vrouwen. Het cultiveert Geweldig Talent door een GeweldigePlek om te Werken te creëren.
  7. 7. The Grand Tour: Wat is Nieuw?Om onze verhalen te vertellen hebben wij elk hoofdstuk opgebouwd metverhalen uit een wereldstad. In deze introductie is dit Venetië.Wij wilden een verhaal vertellen waarin wij de ‘look and feel’ voor een boekover ondernemen opnieuw uitvinden. We wilden het verhaal vertellen vaneen wereld van ondernemers die barst van revolutionaire mogelijkheden.We hebben daarom een reisgids gecreeerd die voortgaat waar de aloudetraditie van The Grand Tour ooit begon. Beleef, zie, proef, voel de nieuwemogelijk-heden als ondernemer door op een reis te gaan naar plekken enmensen die jou inspireren om jouw eigen wereld te verrijken. Met Passie,Energie, Kleur. Reis langs verhalen van rolmodellen uit heden en verleden diezich ooit opnieuw hebben uitgevonden. Reis langs inspirerende verhalen.Laatste WoordenWij verwachten niet dat je met alles dat wij zeggen eens bent in deze reisgids.Wij hopen dat wanneer je het er niet mee eens… je fel tegen zult zijn. Dat jezo gepassioneerd raakt dat je iets… Zult DOEN.Iets doen.IETS DOEN. Dat is het essentiële verhaal, nietwaar? Het moraal van onsverhaal… het verhaal van The Grand Tour over het huidige klimaat voorondernemers komt in de vorm van natuurlijk een bekend verhaal.“Death in Venice” van Thomas Mann. Een grafsteen die een spreuk heeftdie wij willen vermijden: ~ Hij zou werkelijk bijzondere zaken hebben kunnen bereiken maar zijn… heeft dit onmogelijk gemaakt ~Wij weten hoe wij onze grafsteen eruit willen laten zien: ~ HIJ WAS EEN COMMEDIA DELL ARTE SPELER! ~Niet: ‘hij werd rijk’, niet ‘hij werd beroemd’. Niet eens ‘hij had gelijk’.‘Hij was een Commedia dell’ Arte speler’. Hij genoot van het leven. Hij genootvan ondernemen. Hij stond niet aan de zijlijn. Hij onderging niet zijn lot.Hij herschreef zijn verhaal. En herschreef zijn lot.

×