Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Grand Tour Promo

180 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The Grand Tour Promo

 1. 1. The Grand TourBUILDING YOUR STORY
 2. 2. Jij Bent de Verhalenverteller van Jouw Eigen Onderneming. Creëer Jouw Eigen Legende. Of Niet!Peter de Kuster met Jan van Opstal Design Rachelle Wessels
 3. 3. VoorwoordThe Grand Tour is van oudsher bekend als de ultieme reis voor ondernemende mensen.Je ging een tijdje weg uit jouw bekende omgeving om inspiratie op te doen in stedenwaar creativiteit en inventiviteit floreerden. Om er je voordeel mee te doen in jouw eigenondernemingen thuis.De laatste paar decennia hebben aan een bepaald soort ondernemers toe-behoord met een bepaald soort verhaal. Computer programmeurs die codeskonden kraken, advocaten die contracten konden vormgeven, MBA’s diemet cijfers konden spelen.Maar de sleutels van het ondernemersparadijs liggen in andere handen.De toekomst behoort aan een heel ander soort ondernemers met een heelander soort verhaal - mensen die creëren, compassie hebben, patronenherkennen en betekenis geven. Deze mensen – kunstenaars, uitvinders, de-signers, storytellers, zorggevers, grote plaatje denkers – zullen nu de rijkstebeloningen plukken in de samenleving en delen in de grootste vreugdes.Deze reisgids gaat over de Grand Tour – een renaissance in ondernemersc-hap. We reizen van een logische, lineaire, computerachtige wereld uit hetInformatie Tijdperk naar een creatieve, inventieve, empathische economiedie haar plaats inneemt. De Eeuw van Building Stories. De Eeuw van de Story-tellers.The Grand Tour is voor elke ondernemer die wil overleven en floreren in dezecrea-tieve economie. Mensen die hun onderneming en leven nieuw elan wil-len inblazen met een nieuw, krachtig verhaal.Nieuwe Economie. Nieuw Verhaal. Nieuwe HeldenGedurende bijna een eeuw is de westerse economie gedomineerd door eenverhaal en een benadering van ondernemen die vernauwend, reducerenden diep analytisch is. Dit is de tijd geweest van de ‘kenniswerker’, de goedopgeleide manipulator van informatie en gebruiker van expertise. Maar datis aan het ver-anderen. Dankzij een range van krachten – materiële wel-stand die onze nonmateriële verlangens verdiept, een globalisering die wit-teboorden werk emigreert en machtige technologie die bepaalde soortenwerk helemaal elimineert – komen we in een nieuwe eeuw terecht.Het is eeuw die gedomineerd zal worden door een nieuw verhaal en nieuweondernemende helden en heldinnen.
 4. 4. Met een nieuw verhaal bedoelen wij de capaciteit om patronen en kansen te zien, om artistieke en emotionele schoonheid te creëren en om een boe- iend verhaal te vertellen. Met nieuwe helden en heldinnen doelen wij op ondernemers die de vaar- digheid bezitten om compassie te hebben met anderen, om de subtiliteit van menselijke interactie te begrijpen, om genot en flow te ervaren en dit op te roepen bij anderen en om verder te gaan dan wat gebruikelijk is in de queeste naar betekenis. De Grand Tour in de externe wereld van ondernemers wordt gereflecteerd in jouw eigen brein. Ons brein wordt verdeeld in twee helften. De linkerhelft is sequentieel, logisch en analytisch. De rechterhelft is nonlineair, intuïtief en holistisch. Dit onder-scheid is vaak gekarikaturiseerd. En natuurlijk hebben we beide helften van ons brein nodig voor de meest simpele taken. De twee helften van het brein bieden een machtige metafoor van het inter- pre-teren van ons heden en een reisgids voor onze toekomst. Vandaag de dag zijn de definiërende vaardigheden van de vorige eeuw – de linkerbrein vaardigheden die de Informatie Eeuw voortdreven – nood- zakelijk, maar niet meer voldoende. En de capaciteiten die wij ooit afdeden met frivool – de rechterbrein kwaliteiten van inventiviteit, empathie, vreugde en betekenis – zullen in toenemende mate bepalen wie er floreert en wie wegkwijnt. Het slechte nieuws: The Grand Tour is Niet Optioneel. De microchip zal alle basis-activiteiten koloniseren. En we zullen moeten knokken om onszelf op- nieuw uit te vinden – zoals we deden toen we van de boerderij naar de fab- riek gingen, en toen we uit de fabriek werden geschopt en in de grote kan- toorgebouwen terecht kwamen. Het opwindende nieuws: (zoals wij het in elk geval zien). The Grand Tour is Niet Optioneel. Het Opnieuw Uitgevonden Verhaal over Jou als ondernemer al geen andere keuze hebben dan te knokken en waarde toe te voegen op een beteke-nisvolle manier.The Grand Tour in ‘moderne tijd’: Mille Miglia
 5. 5. Het Achtergrond Verhaal:Een Verhaal van Creatieve DestructieElk boekje in deze ‘Building Stories’ serie bouwt voort op een centraal verhaal:•De tijd voor gokjes nemen is voorbij. Het is de belangrijkste tijd – en verantwoordelijkheid – voor ondernemers in onze generatie om onze ondernemingen opnieuw uit te vinden. Nogal sterke retoriek. Maar wij geloven in dit verhaal. De fundamentele aard van de verandering die nu gaande is heeft vele ondernemers overvallen. Elk aspect van de manier waarop onze ondernemingen opereren dient in een nieuw verhaal aan de orde te komen. En herschreven te worden.•We zijn op een Reis gegaan zonder Routeplanner. De essentie van ondernemen is veranderd. We dienen te improviseren onderweg. De ondernemingsstructuren van gisteren maken ons lachwekkend onvoor bereid op deze Reis zonder Routeplanner.•Incrementalisme is Uit. Creatieve Destructie is IN! Continue verbetering was het verhaal van de jaren 80 en 90 en is nu levensgevaarlijk.•De Nieuwe Media veranderen alles. Er is geen hogere prioriteit dan de Totale Transformatie van het hele ondernemingsverhaal dan de impact van nieuwe media. De nieuwe media zijn het nieuwe verhaal. Het is nog in haar kinderschoenen en toch verandert het alle regels zo fundamenteel dat het jaren zal duren voor we nieuwe regels hebben. Dansen in Virtueel Venetie
 6. 6. •Negentig procent van het witte boorden werk zoals wij dit nu kennen zal Een Verhaal over Memorabele Klantverhalen. Nieuwe diensten met Toe- uiteindelijk verdwijnen in de komende 10 jaren. Voorgoed. Voorbij. Einde gevoegde Waarde komen steeds minder vaak van ‘produkt’ of ‘diensten’ Verhaal. Microchip. Nieuwe Media. Outsourcing. kwaliteit en meer en meer van … Iets Meer. Iets dat “ Memorabele Belevenis- sen’ heet. ‘Memorabel Merk’. ‘Memorabel Verhaal’.•Winnaars zullen die ondernemers zijn die een krachtig verhaal hebben. Een verhaal over zichzelf en hun onderneming dat authentiek, doelgericht Een Verhaal over Talent. Het is een Commedia dell ‘Arte Wereld vol met en gepassioneerd is en hen en hun partners en klanten elke dag de energie boeiende personages. Dezelfde onderneming een heel leven lang is ‘uit’. geeft om eraan te werken. Voor ondernemers en werknemers. Een leven lang jezelf opnieuw uitvinden is ‘in’. De enige garantie dat je jouw geld kunt verdienen is jouw…. Talent. En jouw talent zal zich uitdrukken door een opwindende portfolio vanTijd voor Verhalen – in een Tijd van Verhalen Commedia dell Arte Projecten. (deze tijden vragen om creatieve manieren van denken).Voortbordurend op dat verhaal zal ieder boek in de ‘The Grand Tour’ serie Een Verhaal over Nieuwe Markten. Waar zijn de miljarden te verdienen in eeneen verhaal vertellen – een saga – over hoe we zullen overleven (en, hoogst onzekere wereld? De Grote Markt Kansen? Zij liggen recht voor je. Gamisschien floreren) in deze Duizelingwekkende, Baanbrekende Tijden. waar de kopers zijn en waar het geld is. Bij Vrouwen. En bij Babyboomers.Een Verhaal over Ondernemerschap. (Het einde van Commando – enControle Management … leiderschap van bovenaf … is gekomen). Nieuwondernemerschap kent een nieuwe set vaardigheden – waarvan de pijlersimprovisatie en inspiratie zijn. Het verhaal tapt in de unieke ondernemers-kwaliteiten van vrouwen. Het cultiveert Geweldig Talent door een GeweldigePlek om te Werken te creëren.
 7. 7. The Grand Tour: Wat is Nieuw?Om onze verhalen te vertellen hebben wij elk hoofdstuk opgebouwd metverhalen uit een wereldstad. In deze introductie is dit Venetië.Wij wilden een verhaal vertellen waarin wij de ‘look and feel’ voor een boekover ondernemen opnieuw uitvinden. We wilden het verhaal vertellen vaneen wereld van ondernemers die barst van revolutionaire mogelijkheden.We hebben daarom een reisgids gecreeerd die voortgaat waar de aloudetraditie van The Grand Tour ooit begon. Beleef, zie, proef, voel de nieuwemogelijk-heden als ondernemer door op een reis te gaan naar plekken enmensen die jou inspireren om jouw eigen wereld te verrijken. Met Passie,Energie, Kleur. Reis langs verhalen van rolmodellen uit heden en verleden diezich ooit opnieuw hebben uitgevonden. Reis langs inspirerende verhalen.Laatste WoordenWij verwachten niet dat je met alles dat wij zeggen eens bent in deze reisgids.Wij hopen dat wanneer je het er niet mee eens… je fel tegen zult zijn. Dat jezo gepassioneerd raakt dat je iets… Zult DOEN.Iets doen.IETS DOEN. Dat is het essentiële verhaal, nietwaar? Het moraal van onsverhaal… het verhaal van The Grand Tour over het huidige klimaat voorondernemers komt in de vorm van natuurlijk een bekend verhaal.“Death in Venice” van Thomas Mann. Een grafsteen die een spreuk heeftdie wij willen vermijden: ~ Hij zou werkelijk bijzondere zaken hebben kunnen bereiken maar zijn… heeft dit onmogelijk gemaakt ~Wij weten hoe wij onze grafsteen eruit willen laten zien: ~ HIJ WAS EEN COMMEDIA DELL ARTE SPELER! ~Niet: ‘hij werd rijk’, niet ‘hij werd beroemd’. Niet eens ‘hij had gelijk’.‘Hij was een Commedia dell’ Arte speler’. Hij genoot van het leven. Hij genootvan ondernemen. Hij stond niet aan de zijlijn. Hij onderging niet zijn lot.Hij herschreef zijn verhaal. En herschreef zijn lot.
 8. 8. 1 Verhalen; De Z iel van Jouw Onderneming. Rome; Benetton
 9. 9. 1 Verhalen; De Z iel van Jouw Onderneming. Rome; Benetton Oud Verhaal Nieuw Verhaal Een Onderneming met een Vaag Verhaal Een Verhaal – Gedreven onderneming Verhaal als een kostenpost Verhaal als een Waarde Generator Verhaal als een ‘after the fact’ Verhaal is het hart en ziel mooimakerij element van de onderneming Verhalenvertellers werken ver weg op Verhalenvertellers zitten in de afdeling in de periferie directie Verhalen vertellen wordt uitbesteed aan Het Verhaal is integraal voor extern communicatie of reclamebureau de hele onderneming Plek om te werken: prikklok Een Plek voor Helden (Een plek om Legendes te Creëren Saai. Zakelijk Opwindend. WOW Fronst Lacht De Oproep tot Avontuur We denken aan ‘t ‘verhaal’… wanneer we er al over denken als ‘verhaaltje’ … een beetje extra… slagroom op de taart… verpakking. Maar we dienen te waarderen dat jouw verhaal de Motor van de Bezieling is. We zien ‘het verhaal’ als een ‘afrondingsproces’. Maar we dienen te begrij- pen dat een krachtig verhaal dat jij, jullie, jezelf en anderen (klanten, part- ners, leveranciers, werknemers) vertellen op een effectieve manier de Stra- tegie van de Onderneming kan voortdrijven.
 10. 10. Wij zien storytellers… wanneer we überhaupt aan hen denken, als vreemdeeenden in de bijt die je af en toe binnenhaalt als die mensen van dat ‘hippe’bureau, ver weg van waar de echte beslissingen worden genomen. In plaatsdaarvan dienen we de storytellers aan tafel uit te nodigen aan de tafel waarde beslissingen worden genomen, naast de CEO of directie.Ons Verhaal!Een Waarde Toevoegend Team) met een Musicus, Dichter, Kunstenaar,Actrice en een Antropoloog. Deze onderneming staat voor accuraatheid enintegriteit. Maar het is ook een Opwindende Business Partner. De leden vanhet Team zijn geen draken. Zij verstoppen zich niet achter grote, obscureExcel presentaties met merkwaardige, onbegrijpelijke cijfers. Zij zijn opwindend.Hun verhalen en ideeën zijn opwindend. Hun presentaties zijn opwindend.En Helder. En Mooi. Omdat deze ‘nieuwe generatie helden’VERHAAL GEDREVEN ZIJN.Jouw Verhaal is Bezield: Show Your ColoursWij hebben de ‘Zetel van de Ziel’ gevonden.Ten minste in ondernemingen.Zoals Benetton in Rome.En het is… Geweldige Verhalen.Betekent dit dat wij arrogant zijn?Ja.De grootste storytellers van de wereld staan echter aan onze kant.Het Verhaal is de de fundamentele ziel van elke creatie van mensen.Verdomd weinig mensen ‘begrijpen het’. De meeste mensen zien verhalenals een oppervlakkig iets, een ‘mooimaker’ ding, een after – the – factcosmetische make-over iets.Verhalen gaan over ‘bezieling’.Het Verhaal komt eerst.Het Verhaal drijft en definieert de onderneming en haar fundamentelewaarde propositie.Wij schrijven, alleen onder de goeroes over ondernemen, intensief over demacht van storytelling.Waarom?OMDAT HET ONZE PASSIE IS. WIJ ER BEZIELD DOOR ZIJN.
 11. 11. Verhalen DefiniërenHet definiëren van ‘verhalen’. Het is niet eenvoudig. Het is belangrijk. Verhaal is•Verhalen zijn WAAR WIJ VAN HOUDEN. H-O-U-D-E-N Verhalen gaat niet over ‘leuk’ vinden. Het gaat niet over ‘niet leuk’ vinden. Het gaat over werkelijke passie… sterke emotie… diepe verbinding. Waar ik•Verhalen kunnen ons KWAAD MAKEN, HEEL KWAAD. Verhalen gaat over de dingen die ons laten kokhalzen. En het gaat over dingen die ons laten SCHREEUWEN.•Verhaal is het VERSCHIL TUSSEN LIEFDE EN HAAT!Verhaal gaat niet over ‘een beetje’ vertellen wat jij doet. van Houd
 12. 12. Ons Verhaal tot dusverWij zijn verhalen fanatici. Maar het gaat veel verder dan persoonlijkevoorkeur.‘Verhaal’ is een PROFESSIONELE OBSESSIE geworden. WIJ GELOVEN DAT VER- Laten we even stilstaan bij het ‘Verhaal’ tot dusver: want ‘VerhalenHALEN – per sé – DE BELANGRIJKSTE REDEN IS VOOR EMOTIONELE CONNEC- Heersen’!!!!TIE (of onverschilligheid) RELATIEF TOT EEN PRODUKT OF DIENST OF BELEVENIS.Verhalen, zoals wij het zien, is in onze ogen de NO 1. BEPALENDE FACTOR voor •Het Einde van de Ondernemer in zijn kantoortje als de Man van de Cijfersof een produkt-dienst-belevenis onderscheidend is – of niet. Verder, het is •De Verschuiving naar Hogere Waarde Toevoegen. Intellectueel, Emotioneel ‘een van die dingen’ die heel weinig ondernemingen – consistent – belangrijk Intelligente Activiteitenmaken. •De Opkomst van de Ondernemer als Storyteller •De Creatie van Nieuwe Betaalde Diensten bovenop ProduktenWij wensen dat wij jullie op ons avontuur kunnen meenemen. Dit avontuur •De Notie dat Produkten niet perse Produkten zijn maar Opwindendevan ‘GELUKKIGE’ en ‘TRAGISCHE’ ondernemingsverhalen en ‘NOOIT NEU- Memorabele Verhalen die Betaald Worden. Dromen die Waargemaakt TRAAL’. Onze conclusie is dat verhalen recht in het Hart (en Ziel) van jouw Worden. Waar Klanten Hopen Nog Lang en Gelukkig door te Leven.onderneming zitten. •De Erkenning dat ‘Memorabele Verhalen’ van ondernemingen allen voortkomen uit een Passie voor Verhalen. Nieuwsgierigheid naar Verhalen Wij zijn allemaal storytellers. A-l-l-e-m-a-a-l van Klanten. •De Revolutie in Verhalen. Dat door het Verhaal van de Klant te Helpen Her Ieder van ons vertelt dozijnen – misschien honderden, misschien meer, verha- schrijven over Geld in hun Leven Je hun Hele Professionele en Persoonlijke len elke dag. Tegen onszelf. Aan anderen. Hoe wij onszelf presenteren. In onze Leven Gelukkiger kunt Maken.project ‘output’. Enzovoorts. •Wij Roepen uit: ZIJ LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG. Omhoog met die toegevoegde waarde.Dus: Verhalen is niet het exclusieve terrein van Reclamebureau, Communica-tiebureau, de Marketing afdeling. Storytelling voor ondernemers is soms een verduveld lastig onderwerp heb- ben wij ontdekt in de laatste jaren. We hebben er allemaal een gevoel over. We weten wat een ‘sterk’ en wat een ‘zwak’ verhaal is. En we hebben geen routekaartje nodig om bij de bioscoop of boekhandel te kiezen, dus wie leert ons iets?
 13. 13. Tien Rituelen van Verhaal Gedreven Ondernemingen•Zet Storytelling op de Agenda van elke meeting. Met collega’s, met partners, met klanten.•Heb Storytellers in virtueel elk projectteam.•Heb Storytellers die Serieus Geweldige Verhalen Vertellen over jouw onderneming. En van de produkten en diensten en belevingen die jij als produceert•Neem Storytelling expliciet op in ALLE training activiteiten en in ieders evaluatie. WAT GEMETEN WORDT WORDT GEDAAN – INCLUSIEF EEN FOCUS OP STORYTELLING.•Geef Vrouwen de Leiding in Jouw Onderneming. Met als opdracht ieders talent samen zo goed mogelijk te ontwikkelen in de gepassioneerde en excellente service voor klanten•Nodig Top Storytellers uit om jou als ondernemer uit te dagen. HET IDEE: HOUD DE DRUK OP DE KETEL.•Gebruik openlijk de Emotionele Taal van Verhalen. Houd ervan verhalen te vertellen over wat jullie doen. Mensen die Verhalen Fanaten zijn gebruiken… zulke Gloeiende Taal. En voelen zich er comfortabel bij (En diegenen die het niet zijn DOEN DAT NIET). Jammer voor hen.•Heb geweldige verhalen aan de muren. Geweldige kunst/design/comics/ films/romans/gedichten inspireren Held in Geld teams en jouw klanten tot het creëren van nieuwe heldenverhalen.•Heb een sterke formele ‘storytelling functie’. De CSO (Central Storytelling Officer). STORYTELLING VERSCHIJNT OP HET ORGANISATIEPLAATJE… VLAK BIJ DE TOP. De Chief Storyteller als Lid van de Directie Raad, of op zijn minst lid van het managementteam (RANG EN FAAM DOET ERTOE).•Heb een jaarlijkse of tweejaarlijkse ‘Verhaal Audit’ – wiens resultaten gepubli- ceerd worden in het Jaarverslag of een speciaal jaarlijks Storytelling Verslag.Dit is een sterke set van ‘vereisten’. Wij suggereren niet dat elke ondernemerze allemaal zou dienen te tacklen. Het punt van deze ‘boodschappenlijst’ isom te suggeren dat dit ‘softe’/’emotionele’ idee van een ‘Verhaal GedrevenOnderneming’ vertaald kan worden in Harde Practische Acties en Resulta-ten. Die hen omhoog duwen op de toegevoegde waarde ladder. Naar eenheldenverhaal voor hen, hun klanten en hun werknemers.
 14. 14. Wat Staat er op het Spel?Het gaat om miljarden euro’s. Benetton begrijpt het. Begrijp jij het?Niets.Niets…(!!!!!!!!!!!)is belangrijker voor ondernemers (helden en heldinnen) dan het ongecom-promitteerde, ongecensureerde Fanatisme over hun Verhaal. Maar demeeste held (de overgrote meerderheid) begrijpen het niet. En daaromgeven ze niet zoveel om hun verhaal.En ja, het is een uitdaging. Building Your Story. Het is verdomd hard werk omeen krachtig verhaal op te bouwen. Het vereist keihard werken en zorg enattentie en liefde en affectie en … obsessie.De (onze) taal is sterk.De (onze) taal is emotioneel.Dit verhaal over ondernemen gaat over bezieling. Dromen. Vrijheid.Ondernemers, hun partners, werknemers en klanten helpen nog lang engelukkig te leven. Door een machtig verhaal dat zij zichzelf vertellen overzichzelf en jou en jouw onderneming.
 15. 15. 2Verhalen in Actie; Het Bieden van Memorabele Belevingen. Londen; Virgin Money
 16. 16. 2 Verhalen in Actie; Het Bieden van Memorabele Belevingen. Londen; Virgin Money Het Oude Verhaal Het Nieuwe Verhaal Produkt of dienst “Beleving” Het is goed Het is geweldig, het is magisch Het werkt voor het moment Het laat een onuitwisbare indruk achter “Blij dat ik het kocht” “Ik wil meer” Tevreden klant “Lid van een club” Herhalingaankoop Ambassadeur Je krijgt waar je voor betaalt Je verwachtingen worden overtroffen Past in jouw budget Klopt met wie jij bent Vervult 1 van jouw behoeften Helpt jou definieren wie jij bent De Oproep tot Avontuur Wij vertellen nog steeds de mythe van de ‘tevreden klant’. In plaats daarvan zou ons verhaal dienen te zijn ‘het creëren van een opwindende… meeslepende… dramatische…nnieuwe… ‘klantbeleving’.
 17. 17. We blijven mythes vertellen over ‘diensten’ en ‘processen’ en ‘kwaliteit’ alsde belangrijkste attributen van toegevoegde waarde. In plaats daarvanmoeten we begrijpen dat ‘beleving’ niet alleen een heel groots verhaal is...met verreikende implicaties maar dat het niet minder is dande basis voor een totaal nieuwe ondernemings - levensvorm.(Geen Sprookje).Onze VisieWij zien voor ons op onze Grand Tour in London een onderneming VirginMoney die een totale ‘geld’ beleving biedt. Niet een ‘dienst’ maar eerdereen show. Een Verhaal van Geld Excellentheid. Tuurlijk. De ‘One Account’rekening is geweldig. Maar het is het Verhaal deel dat klanten wer-kelijk kopen… het karakter van de relatie bepaalt. De belofte vaneen transformatieve interactie.Een wereld waarin het creëren van een ontworpen Verhaal en Beleving hetBegin en het Einde van Toegevoegde Waarde is. Niet alleen bij Benetton ofbij Virgin of in Mama Shelter. Maar in elke soort onderneming en voor elkesoort ondernemer. Van bergsport tot finance.De Taal van VerhalenWat gebeurt er wanneer je een goed ontworpen Geweldig Verhaal binnen-ste buiten keert? Met andere woorden wat is de ultieme kracht… niet alleenvoor mensen binnen de onderneming maar ook voor klanten van…Geweldige Verhalen?Antwoord: een Meeslepende, Memorabele BelevingIn toenemende mate zal ‘de toegevoegde waarde’ die een ondernemingbiedt… de ‘dingen’ die miljoenen euro’s toevoegen aan haar marktwaardevoortkomen uit de Kwaliteit van de Klant Beleving. En die wordt volledigbepaald door het Verhaal dat Jouw Klant vertelt over de ervaring met jou alsonderneming. Attributen als Gemak, Comfort, Avontuur, Warmte, Kameraad-schap, Schoonheid, Vertrouwen en Cool zijn vertellen kort en krachtig wat hetverhaal is van jouw klant over zijn of haar beleving.
 18. 18. Het Thema van Jouw Verhaal We hebben nu twee verhalen, zo verschillend als dag en nacht over wat het aanbod van een onderneming ‘doet’. Verhaal 1: Het betaalt zichzelf (Dienst)Je zou dit hele boek kunnen afdoen met de opmerking dat ’t een Verhaal 2: Het laat de wereld schudden op haar grondvestenwoordenspel is. Het vervangen van het woord ‘service’ met het woord (Virgin Money Beleving)‘beleving’. Het woord ‘merk’ of ‘marketing’ met het woord ‘verhaal’. Dat elkeklantpropositie een ‘beleving’ is, met een verhaal. Wij zullen dat nooit ontken- De Sleutelwoorden van het Virgin Money Verhaalnen. Maar woorden zijn grappige zaken. EpisodeZij kunnen alles veranderen. Happening QuestWanneer wij het verhaal vertellen over een ‘gelddienst’ is ons brein niet op Encounterdezelfde plek dan in de Virgin Money Bank Lounge of op een Virgin Money AdventureBicycle Marathon. Je krijgt een heel ander beeld over geldzaken wanneer je Perceptioner een Virgin Beleving bij denkt. Life ExistenceWij geloven dat dit verschil cruciaal is. Smile PlotVoor ons is een ‘beleving’ veel meer holistisch, totaal, meeslepend, emotio- Tasteneel en transformerend dan slechts een dienst leveren. Een dienst is een Reason for Being‘transactie’. (goed of slecht). Een beleving is een ‘Verhaal’, een ‘Avontuur, Senseeen Happening, een Fascinerend, Boeiend, Verheffend Fenomeen. Passion Live ThroughEen verhaal met een begin… een midden en een eind. Een krachtig verteld UndergoQueeste verhaal laat een Onuitwisbare Indruk achter, voegt iets toe aan mijn Affected by what one meetsLevensverhaal, biedt stof voor een duizend toekomstige Gesprekken metGoede Vrienden en Kleinkinderen. Wij houden van deze woorden. Al deze woorden.
 19. 19. Hoe vaak gebruik jij zulke woorden en zinnen in jouw onderneming… in jouwdagelijkse ondernemerschap?Ons antwoord: waarschijnlijk zelden. Bijna nooit. En toch, wanneer de toe-gevoegde waarde proposities van ondernemingen steeds meer ontastbaarzijn… worden zulke verhalen, zinnen, woorden meer en meer relevant enpraktisch en waardevol.Ons antwoord: waarschijnlijk zelden. Bijna nooit. En toch, wanneer de toe-gevoegde waarde proposities van ondernemingen steeds meer ontastbaarzijn… worden zulke verhalen, zinnen, woorden meer en meer relevant enpraktisch en waardevol.Wanneer wij met onze klanten voorbij de droge cijfers en analyses gaanen beginnen te praten over ‘verhaal’, ‘plot’ ‘beleving’ verandert de aardvan ons gesprek dramatisch van wat het voorheen was. Het praten over‘merkkracht’ en strategische coherentie’ doen hen weinig. Het praten overeen meeslepend, boeiend verhaal en plot leidt tot een spervuur aan ideeënen beelden.Richard Branson heeft de look, feel, taste, touch, smell en (jawel) het ver-haal van bankieren verandert met Virgin money. In een conservatieve,saaie wereld. En hij doet dat langs de dimensie van ‘beleving’, ‘verhaal’,‘queestes’. Welkom tot de ‘Belevenis Economie’. De economie waarin hetKrachtigste Klant Verhaal Wint.Building StoriesIn de ‘Belevenis Economie’ starten is (meestal) een kwestie van‘Building Your Story’. De vereiste transformatie is niet eenvoudig.De meeste ondernemers hebben geen idee hoe zij waarde toevoegen inde beleving van klanten. Maar dat is waar de markt om schreeuwt in de toe-komst. Er is geen gebrek aan fysieke produkten om uit te kiezen.Virgin Money is een Meester in Beleving... het is een aanbieder van fysiekeprodukten met een krachtig verhaal. Maar hoeveel ondernemers nemen ditvoorbeeld en andere voorbeelde in deze Grand Tour serieus? Zo serieus datze er fundamenteel de strategie van hun onderneming door veranderen?Hoeveel ondernemers voelen zich comfortabel genoeg om eengeweldig verhaal te gaan neerzetten in de belevingswereld vanhun klanten?
 20. 20. Heb Jij een Geweldig Verhaal als Ondernemer? Top 10 To – Do’s •Verhalen… taal. Herrijk jouw woordenschat. Vind zo veel mogelijk variaties Lees deze The Grand Tour reisgids opnieuw. Kijk naar de voorbeelden. Bedenk van het woord ‘verhaal’ en gebruik ze veel en krachtig.andere voorbeelden. Speel met het woord… beleving… met het woord… •Verhalen… de wereld. Graaf in jouw geheugenbank naar momenten verhaal… met het woord... Queeste. waarin je meegesleept bent in een geweldig verhaal. Waar was jij, bij wie was je, wat deed je?En dan wat? •Verhalen… leven. Stap uit het idee dat Virgin Money ‘geldtransacties’ doet. Dat is het niet. Niet echt. Het verkoopt een hele Manier van Leven.Zou je een filmregisseur moeten inhuren om jouw financiële afdeling te ver- •Verhalen…. het ontastbare. Pak het ongrijpbare. Het verschil tussen Virgin sterken? Of jouw produktontwikkeling afdeling? Of jouw marketing afdeling? en een traditionele bank is niet iets waar je een vinger op kunt leggen. •Verhalen… plot. Vertel het verhaal dat jouw onderneming… Hoe krachtig isMisschien. de plot van jouw verhaal? Raakt het jou? Raakt het jouw werknemers? Raakt het jouw klanten?Vertel jezelf ‘een krachtig verhaal’. Vertel tegen anderen over ‘krachtige ver- •Verhalen... waarde. Hoe kun jij meer geld verdienen door omhoog tehalen’. Vind voorbeelden in jouw Grand Tour van ‘krachtige verhalen’. Ana- klimmen op de waarde ladder? Welk verhaal helpt jouw onderneming lyseer deze voorbeelden. En bedenk: hiermee? Bekijk het ‘waarde aanbod’ van jouw onderneming vanuit het •Dit is niet een woordenspelletje. Het is de Essentie van Ondernemen in de idee van het Hele Klant Verhaal. Bekijk het scene voor scene. Daarna: vind Nieuwe Economie het Opnieuw Uit!•Miljoenen euro’s staan op het spel voor ondernemingen. En relatief gespro- •Verhalen... design. Vind een produkt waar je helemaal gek bent qua design. ken voor de individuele ondernemer. Bijvoorbeeld een iPad. Bekijk de vele manieren waarop jouw beleving van •Dit is een GRAND TOUR. dat produkt ver (ver) uitstijgt boven hoe cool het eruit ziet. Een Geweldig Verhaal. Een Geweldig Design. Een Geweldige Beleving.

×