Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Grand Tour

253 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The Grand Tour

 1. 1. The Grand TourBUILDING YOUR STORY
 2. 2. Jij Bent de Verhalenverteller van Jouw Eigen Onderneming. Creëer Jouw Eigen Legende. Of Niet!Peter de Kuster met Jan van Opstal Design Rachelle Wessels
 3. 3. VoorwoordThe Grand Tour is van oudsher bekend als de ultieme reis voor ondernemende mensen.Je ging een tijdje weg uit jouw bekende omgeving om inspiratie op te doen in stedenwaar creativiteit en inventiviteit floreerden. Om er je voordeel mee te doen in jouw eigenondernemingen thuis.De laatste paar decennia hebben aan een bepaald soort ondernemers toe-behoord met een bepaald soort verhaal. Computer programmeurs die codeskonden kraken, advocaten die contracten konden vormgeven, MBA’s diemet cijfers konden spelen.Maar de sleutels van het ondernemersparadijs liggen in andere handen.De toekomst behoort aan een heel ander soort ondernemers met een heelander soort verhaal - mensen die creëren, compassie hebben, patronenherkennen en betekenis geven. Deze mensen – kunstenaars, uitvinders, de-signers, storytellers, zorggevers, grote plaatje denkers – zullen nu de rijkstebeloningen plukken in de samenleving en delen in de grootste vreugdes.Deze reisgids gaat over de Grand Tour – een renaissance in ondernemersc-hap. We reizen van een logische, lineaire, computerachtige wereld uit hetInformatie Tijdperk naar een creatieve, inventieve, empathische economiedie haar plaats inneemt. De Eeuw van Building Stories. De Eeuw van de Story-tellers.The Grand Tour is voor elke ondernemer die wil overleven en floreren in dezecrea-tieve economie. Mensen die hun onderneming en leven nieuw elan wil-len inblazen met een nieuw, krachtig verhaal.Nieuwe Economie. Nieuw Verhaal. Nieuwe HeldenGedurende bijna een eeuw is de westerse economie gedomineerd door eenverhaal en een benadering van ondernemen die vernauwend, reducerenden diep analytisch is. Dit is de tijd geweest van de ‘kenniswerker’, de goedopgeleide manipulator van informatie en gebruiker van expertise. Maar datis aan het ver-anderen. Dankzij een range van krachten – materiële wel-stand die onze nonmateriële verlangens verdiept, een globalisering die wit-teboorden werk emigreert en machtige technologie die bepaalde soortenwerk helemaal elimineert – komen we in een nieuwe eeuw terecht.Het is eeuw die gedomineerd zal worden door een nieuw verhaal en nieuweondernemende helden en heldinnen.
 4. 4. Met een nieuw verhaal bedoelen wij de capaciteit om patronen en kansen te zien, om artistieke en emotionele schoonheid te creëren en om een boe- iend verhaal te vertellen. Met nieuwe helden en heldinnen doelen wij op ondernemers die de vaar- digheid bezitten om compassie te hebben met anderen, om de subtiliteit van menselijke interactie te begrijpen, om genot en flow te ervaren en dit op te roepen bij anderen en om verder te gaan dan wat gebruikelijk is in de queeste naar betekenis. De Grand Tour in de externe wereld van ondernemers wordt gereflecteerd in jouw eigen brein. Ons brein wordt verdeeld in twee helften. De linkerhelft is sequentieel, logisch en analytisch. De rechterhelft is nonlineair, intuïtief en holistisch. Dit onder-scheid is vaak gekarikaturiseerd. En natuurlijk hebben we beide helften van ons brein nodig voor de meest simpele taken. De twee helften van het brein bieden een machtige metafoor van het inter- pre-teren van ons heden en een reisgids voor onze toekomst. Vandaag de dag zijn de definiërende vaardigheden van de vorige eeuw – de linkerbrein vaardigheden die de Informatie Eeuw voortdreven – nood- zakelijk, maar niet meer voldoende. En de capaciteiten die wij ooit afdeden met frivool – de rechterbrein kwaliteiten van inventiviteit, empathie, vreugde en betekenis – zullen in toenemende mate bepalen wie er floreert en wie wegkwijnt. Het slechte nieuws: The Grand Tour is Niet Optioneel. De microchip zal alle basis-activiteiten koloniseren. En we zullen moeten knokken om onszelf op- nieuw uit te vinden – zoals we deden toen we van de boerderij naar de fab- riek gingen, en toen we uit de fabriek werden geschopt en in de grote kan- toorgebouwen terecht kwamen. Het opwindende nieuws: (zoals wij het in elk geval zien). The Grand Tour is Niet Optioneel. Het Opnieuw Uitgevonden Verhaal over Jou als ondernemer al geen andere keuze hebben dan te knokken en waarde toe te voegen op een beteke-nisvolle manier.The Grand Tour in ‘moderne tijd’: Mille Miglia
 5. 5. Het Achtergrond Verhaal:Een Verhaal van Creatieve DestructieElk boekje in deze ‘Building Stories’ serie bouwt voort op een centraal verhaal:•De tijd voor gokjes nemen is voorbij. Het is de belangrijkste tijd – en verantwoordelijkheid – voor ondernemers in onze generatie om onze ondernemingen opnieuw uit te vinden. Nogal sterke retoriek. Maar wij geloven in dit verhaal. De fundamentele aard van de verandering die nu gaande is heeft vele ondernemers overvallen. Elk aspect van de manier waarop onze ondernemingen opereren dient in een nieuw verhaal aan de orde te komen. En herschreven te worden.•We zijn op een Reis gegaan zonder Routeplanner. De essentie van ondernemen is veranderd. We dienen te improviseren onderweg. De ondernemingsstructuren van gisteren maken ons lachwekkend onvoor bereid op deze Reis zonder Routeplanner.•Incrementalisme is Uit. Creatieve Destructie is IN! Continue verbetering was het verhaal van de jaren 80 en 90 en is nu levensgevaarlijk.•De Nieuwe Media veranderen alles. Er is geen hogere prioriteit dan de Totale Transformatie van het hele ondernemingsverhaal dan de impact van nieuwe media. De nieuwe media zijn het nieuwe verhaal. Het is nog in haar kinderschoenen en toch verandert het alle regels zo fundamenteel dat het jaren zal duren voor we nieuwe regels hebben. Dansen in Virtueel Venetie
 6. 6. •Negentig procent van het witte boorden werk zoals wij dit nu kennen zal Een Verhaal over Memorabele Klantverhalen. Nieuwe diensten met Toe- uiteindelijk verdwijnen in de komende 10 jaren. Voorgoed. Voorbij. Einde gevoegde Waarde komen steeds minder vaak van ‘produkt’ of ‘diensten’ Verhaal. Microchip. Nieuwe Media. Outsourcing. kwaliteit en meer en meer van … Iets Meer. Iets dat “ Memorabele Belevenis- sen’ heet. ‘Memorabel Merk’. ‘Memorabel Verhaal’.•Winnaars zullen die ondernemers zijn die een krachtig verhaal hebben. Een verhaal over zichzelf en hun onderneming dat authentiek, doelgericht Een Verhaal over Talent. Het is een Commedia dell ‘Arte Wereld vol met en gepassioneerd is en hen en hun partners en klanten elke dag de energie boeiende personages. Dezelfde onderneming een heel leven lang is ‘uit’. geeft om eraan te werken. Voor ondernemers en werknemers. Een leven lang jezelf opnieuw uitvinden is ‘in’. De enige garantie dat je jouw geld kunt verdienen is jouw…. Talent. En jouw talent zal zich uitdrukken door een opwindende portfolio vanTijd voor Verhalen – in een Tijd van Verhalen Commedia dell Arte Projecten. (deze tijden vragen om creatieve manieren van denken).Voortbordurend op dat verhaal zal ieder boek in de ‘The Grand Tour’ serie Een Verhaal over Nieuwe Markten. Waar zijn de miljarden te verdienen in eeneen verhaal vertellen – een saga – over hoe we zullen overleven (en, hoogst onzekere wereld? De Grote Markt Kansen? Zij liggen recht voor je. Gamisschien floreren) in deze Duizelingwekkende, Baanbrekende Tijden. waar de kopers zijn en waar het geld is. Bij Vrouwen. En bij Babyboomers.Een Verhaal over Ondernemerschap. (Het einde van Commando – enControle Management … leiderschap van bovenaf … is gekomen). Nieuwondernemerschap kent een nieuwe set vaardigheden – waarvan de pijlersimprovisatie en inspiratie zijn. Het verhaal tapt in de unieke ondernemers-kwaliteiten van vrouwen. Het cultiveert Geweldig Talent door een GeweldigePlek om te Werken te creëren.
 7. 7. The Grand Tour: Wat is Nieuw?Om onze verhalen te vertellen hebben wij elk hoofdstuk opgebouwd metverhalen uit een wereldstad. In deze introductie is dit Venetië.Wij wilden een verhaal vertellen waarin wij de ‘look and feel’ voor een boekover ondernemen opnieuw uitvinden. We wilden het verhaal vertellen vaneen wereld van ondernemers die barst van revolutionaire mogelijkheden.We hebben daarom een reisgids gecreeerd die voortgaat waar de aloudetraditie van The Grand Tour ooit begon. Beleef, zie, proef, voel de nieuwemogelijk-heden als ondernemer door op een reis te gaan naar plekken enmensen die jou inspireren om jouw eigen wereld te verrijken. Met Passie,Energie, Kleur. Reis langs verhalen van rolmodellen uit heden en verleden diezich ooit opnieuw hebben uitgevonden. Reis langs inspirerende verhalen.Laatste WoordenWij verwachten niet dat je met alles dat wij zeggen eens bent in deze reisgids.Wij hopen dat wanneer je het er niet mee eens… je fel tegen zult zijn. Dat jezo gepassioneerd raakt dat je iets… Zult DOEN.Iets doen.IETS DOEN. Dat is het essentiële verhaal, nietwaar? Het moraal van onsverhaal… het verhaal van The Grand Tour over het huidige klimaat voorondernemers komt in de vorm van natuurlijk een bekend verhaal.“Death in Venice” van Thomas Mann. Een grafsteen die een spreuk heeftdie wij willen vermijden: ~ Hij zou werkelijk bijzondere zaken hebben kunnen bereiken maar zijn… heeft dit onmogelijk gemaakt ~Wij weten hoe wij onze grafsteen eruit willen laten zien: ~ HIJ WAS EEN COMMEDIA DELL ARTE SPELER! ~Niet: ‘hij werd rijk’, niet ‘hij werd beroemd’. Niet eens ‘hij had gelijk’.‘Hij was een Commedia dell’ Arte speler’. Hij genoot van het leven. Hij genootvan ondernemen. Hij stond niet aan de zijlijn. Hij onderging niet zijn lot.Hij herschreef zijn verhaal. En herschreef zijn lot.
 8. 8. 1 Verhalen; De Z iel van Jouw Onderneming. Rome; Benetton
 9. 9. 1 Verhalen; De Z iel van Jouw Onderneming. Rome; Benetton Oud Verhaal Nieuw Verhaal Een Onderneming met een Vaag Verhaal Een Verhaal – Gedreven onderneming Verhaal als een kostenpost Verhaal als een Waarde Generator Verhaal als een ‘after the fact’ Verhaal is het hart en ziel mooimakerij element van de onderneming Verhalenvertellers werken ver weg op Verhalenvertellers zitten in de afdeling in de periferie directie Verhalen vertellen wordt uitbesteed aan Het Verhaal is integraal voor extern communicatie of reclamebureau de hele onderneming Plek om te werken: prikklok Een Plek voor Helden (Een plek om Legendes te Creëren Saai. Zakelijk Opwindend. WOW Fronst Lacht De Oproep tot Avontuur We denken aan ‘t ‘verhaal’… wanneer we er al over denken als ‘verhaaltje’ … een beetje extra… slagroom op de taart… verpakking. Maar we dienen te waarderen dat jouw verhaal de Motor van de Bezieling is. We zien ‘het verhaal’ als een ‘afrondingsproces’. Maar we dienen te begrij- pen dat een krachtig verhaal dat jij, jullie, jezelf en anderen (klanten, part- ners, leveranciers, werknemers) vertellen op een effectieve manier de Stra- tegie van de Onderneming kan voortdrijven.
 10. 10. Wij zien storytellers… wanneer we überhaupt aan hen denken, als vreemdeeenden in de bijt die je af en toe binnenhaalt als die mensen van dat ‘hippe’bureau, ver weg van waar de echte beslissingen worden genomen. In plaatsdaarvan dienen we de storytellers aan tafel uit te nodigen aan de tafel waarde beslissingen worden genomen, naast de CEO of directie.Ons Verhaal!Een Waarde Toevoegend Team) met een Musicus, Dichter, Kunstenaar,Actrice en een Antropoloog. Deze onderneming staat voor accuraatheid enintegriteit. Maar het is ook een Opwindende Business Partner. De leden vanhet Team zijn geen draken. Zij verstoppen zich niet achter grote, obscureExcel presentaties met merkwaardige, onbegrijpelijke cijfers. Zij zijn opwindend.Hun verhalen en ideeën zijn opwindend. Hun presentaties zijn opwindend.En Helder. En Mooi. Omdat deze ‘nieuwe generatie helden’VERHAAL GEDREVEN ZIJN.Jouw Verhaal is Bezield: Show Your ColoursWij hebben de ‘Zetel van de Ziel’ gevonden.Ten minste in ondernemingen.Zoals Benetton in Rome.En het is… Geweldige Verhalen.Betekent dit dat wij arrogant zijn?Ja.De grootste storytellers van de wereld staan echter aan onze kant.Het Verhaal is de de fundamentele ziel van elke creatie van mensen.Verdomd weinig mensen ‘begrijpen het’. De meeste mensen zien verhalenals een oppervlakkig iets, een ‘mooimaker’ ding, een after – the – factcosmetische make-over iets.Verhalen gaan over ‘bezieling’.Het Verhaal komt eerst.Het Verhaal drijft en definieert de onderneming en haar fundamentelewaarde propositie.Wij schrijven, alleen onder de goeroes over ondernemen, intensief over demacht van storytelling.Waarom?OMDAT HET ONZE PASSIE IS. WIJ ER BEZIELD DOOR ZIJN.
 11. 11. Verhalen DefiniërenHet definiëren van ‘verhalen’. Het is niet eenvoudig. Het is belangrijk. Verhaal is•Verhalen zijn WAAR WIJ VAN HOUDEN. H-O-U-D-E-N Verhalen gaat niet over ‘leuk’ vinden. Het gaat niet over ‘niet leuk’ vinden. Het gaat over werkelijke passie… sterke emotie… diepe verbinding. Waar ik•Verhalen kunnen ons KWAAD MAKEN, HEEL KWAAD. Verhalen gaat over de dingen die ons laten kokhalzen. En het gaat over dingen die ons laten SCHREEUWEN.•Verhaal is het VERSCHIL TUSSEN LIEFDE EN HAAT!Verhaal gaat niet over ‘een beetje’ vertellen wat jij doet. van Houd
 12. 12. Ons Verhaal tot dusverWij zijn verhalen fanatici. Maar het gaat veel verder dan persoonlijkevoorkeur.‘Verhaal’ is een PROFESSIONELE OBSESSIE geworden. WIJ GELOVEN DAT VER- Laten we even stilstaan bij het ‘Verhaal’ tot dusver: want ‘VerhalenHALEN – per sé – DE BELANGRIJKSTE REDEN IS VOOR EMOTIONELE CONNEC- Heersen’!!!!TIE (of onverschilligheid) RELATIEF TOT EEN PRODUKT OF DIENST OF BELEVENIS.Verhalen, zoals wij het zien, is in onze ogen de NO 1. BEPALENDE FACTOR voor •Het Einde van de Ondernemer in zijn kantoortje als de Man van de Cijfersof een produkt-dienst-belevenis onderscheidend is – of niet. Verder, het is •De Verschuiving naar Hogere Waarde Toevoegen. Intellectueel, Emotioneel ‘een van die dingen’ die heel weinig ondernemingen – consistent – belangrijk Intelligente Activiteitenmaken. •De Opkomst van de Ondernemer als Storyteller •De Creatie van Nieuwe Betaalde Diensten bovenop ProduktenWij wensen dat wij jullie op ons avontuur kunnen meenemen. Dit avontuur •De Notie dat Produkten niet perse Produkten zijn maar Opwindendevan ‘GELUKKIGE’ en ‘TRAGISCHE’ ondernemingsverhalen en ‘NOOIT NEU- Memorabele Verhalen die Betaald Worden. Dromen die Waargemaakt TRAAL’. Onze conclusie is dat verhalen recht in het Hart (en Ziel) van jouw Worden. Waar Klanten Hopen Nog Lang en Gelukkig door te Leven.onderneming zitten. •De Erkenning dat ‘Memorabele Verhalen’ van ondernemingen allen voortkomen uit een Passie voor Verhalen. Nieuwsgierigheid naar Verhalen Wij zijn allemaal storytellers. A-l-l-e-m-a-a-l van Klanten. •De Revolutie in Verhalen. Dat door het Verhaal van de Klant te Helpen Her Ieder van ons vertelt dozijnen – misschien honderden, misschien meer, verha- schrijven over Geld in hun Leven Je hun Hele Professionele en Persoonlijke len elke dag. Tegen onszelf. Aan anderen. Hoe wij onszelf presenteren. In onze Leven Gelukkiger kunt Maken.project ‘output’. Enzovoorts. •Wij Roepen uit: ZIJ LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG. Omhoog met die toegevoegde waarde.Dus: Verhalen is niet het exclusieve terrein van Reclamebureau, Communica-tiebureau, de Marketing afdeling. Storytelling voor ondernemers is soms een verduveld lastig onderwerp heb- ben wij ontdekt in de laatste jaren. We hebben er allemaal een gevoel over. We weten wat een ‘sterk’ en wat een ‘zwak’ verhaal is. En we hebben geen routekaartje nodig om bij de bioscoop of boekhandel te kiezen, dus wie leert ons iets?
 13. 13. Tien Rituelen van Verhaal Gedreven Ondernemingen•Zet Storytelling op de Agenda van elke meeting. Met collega’s, met partners, met klanten.•Heb Storytellers in virtueel elk projectteam.•Heb Storytellers die Serieus Geweldige Verhalen Vertellen over jouw onderneming. En van de produkten en diensten en belevingen die jij als produceert•Neem Storytelling expliciet op in ALLE training activiteiten en in ieders evaluatie. WAT GEMETEN WORDT WORDT GEDAAN – INCLUSIEF EEN FOCUS OP STORYTELLING.•Geef Vrouwen de Leiding in Jouw Onderneming. Met als opdracht ieders talent samen zo goed mogelijk te ontwikkelen in de gepassioneerde en excellente service voor klanten•Nodig Top Storytellers uit om jou als ondernemer uit te dagen. HET IDEE: HOUD DE DRUK OP DE KETEL.•Gebruik openlijk de Emotionele Taal van Verhalen. Houd ervan verhalen te vertellen over wat jullie doen. Mensen die Verhalen Fanaten zijn gebruiken… zulke Gloeiende Taal. En voelen zich er comfortabel bij (En diegenen die het niet zijn DOEN DAT NIET). Jammer voor hen.•Heb geweldige verhalen aan de muren. Geweldige kunst/design/comics/ films/romans/gedichten inspireren Held in Geld teams en jouw klanten tot het creëren van nieuwe heldenverhalen.•Heb een sterke formele ‘storytelling functie’. De CSO (Central Storytelling Officer). STORYTELLING VERSCHIJNT OP HET ORGANISATIEPLAATJE… VLAK BIJ DE TOP. De Chief Storyteller als Lid van de Directie Raad, of op zijn minst lid van het managementteam (RANG EN FAAM DOET ERTOE).•Heb een jaarlijkse of tweejaarlijkse ‘Verhaal Audit’ – wiens resultaten gepubli- ceerd worden in het Jaarverslag of een speciaal jaarlijks Storytelling Verslag.Dit is een sterke set van ‘vereisten’. Wij suggereren niet dat elke ondernemerze allemaal zou dienen te tacklen. Het punt van deze ‘boodschappenlijst’ isom te suggeren dat dit ‘softe’/’emotionele’ idee van een ‘Verhaal GedrevenOnderneming’ vertaald kan worden in Harde Practische Acties en Resulta-ten. Die hen omhoog duwen op de toegevoegde waarde ladder. Naar eenheldenverhaal voor hen, hun klanten en hun werknemers.
 14. 14. Wat Staat er op het Spel?Het gaat om miljarden euro’s. Benetton begrijpt het. Begrijp jij het?Niets.Niets…(!!!!!!!!!!!)is belangrijker voor ondernemers (helden en heldinnen) dan het ongecom-promitteerde, ongecensureerde Fanatisme over hun Verhaal. Maar demeeste held (de overgrote meerderheid) begrijpen het niet. En daaromgeven ze niet zoveel om hun verhaal.En ja, het is een uitdaging. Building Your Story. Het is verdomd hard werk omeen krachtig verhaal op te bouwen. Het vereist keihard werken en zorg enattentie en liefde en affectie en … obsessie.De (onze) taal is sterk.De (onze) taal is emotioneel.Dit verhaal over ondernemen gaat over bezieling. Dromen. Vrijheid.Ondernemers, hun partners, werknemers en klanten helpen nog lang engelukkig te leven. Door een machtig verhaal dat zij zichzelf vertellen overzichzelf en jou en jouw onderneming.
 15. 15. 2 Dromen Waarmaken’ Verhalen ‘De Business Rome; Ferrari, Armani, Bartolucci, Rocco Forte, Fellini
 16. 16. 2 ‘De Dromen Waarmaken’ Verhalen Business Rome; Ferrari, Armani, Bartolucci, Rocco Forte, Fellini Het Oude Verhaal Het Nieuwe Verhaal Plezierige ervaringen Dromen in Vervulling Gegaan Het is verdomd goed Zaken die niet voor Mogelijk Werden Gehouden Goed gemaakt Kun jij ‘dat’? Tevreden In de Wolken Verrast Verbijsterd Verkopen aan klanten Verleiden van Klanten Ik weet niet zeker of ik het Ik wil het: NU! nodig heb De Oproep tot Avontuur De Mythe van het Oude Produkt Denken Overheerst nog te Vaak. Wij zullen allen ons dienen te realiseren dat: De Winnaars in de Nieuwe Economie de Meesters zijn in de Dromen Waarmaken Verhalen Business. Onze Visie: Onmogelijke Dromen die (meer dan) Waar Worden Ondernemers met de MOED… op elke leeftijd om waarde verhalen te be- denken en bouwen die ver, ver, ver boven de ‘produkten’ en ‘diensten’ verhalen uitstijgen. (twee wollige termen die wij verder niet meer gebruiken).
 17. 17. They are Building ‘Dromen Waarmaken’ Stories Dromen Waarmaken is de kern van hun verhaal: Droom Produkten Droom Fulfillment Wij houden van het ‘Dromen Waarmaken” verhaal. Voor veel ondernemers Droom Marketing is dit verhaal een enorme stap... zeker vergeleken met de ‘normale manier’ waarop hun onderneming aankijkt tegen produkten en diensten. Zoals wij het zien is ‘een droom een compleet moment in het leven van een klant. En toch hopen wij dat wij jouw verhaal en brein verder kunnen oprekken. Belangrijke belevingen die de klant verleiden om substantiele Veel verder! middelen te committeren. De essentie van de verlangens van de consument. De mogelijkheid om klanten te laten worden wat zij De belangen zijn groot. Miljoenen, miljarden euro’s (we vallen in herhaling) willen zijn’ Dus… volgende woord voor jouw nieuwe verhaal als ondernemer: dromen. Bartolucci heeft een ‘oud’ produkt – houten speelgoed – nieuw leven inge- blazen om de dromen van kinderen en hun (groot)ouders waar te maken. Dat woord gaat ongetwijfeld verder dan de comfortzone van menig ondernemer – nog verder als het woord ‘beleving’ al ging. De macht van het ‘dromen’ idee werd ons duidelijk toen we in Rome de succesvolle ondernemingsverhalen bekeken van Ferrari, Armani, Bartolucci, Geox, Benetton en anderen.Dromen Waarmaken van Kids: Bartolucci
 18. 18. De Tragedie van het Normale Wij maken het onderscheid tussen ‘normale produkten’ en ‘dromen waarmaken belevingen’ Normaal Produkt Dromen Waarmaken Beleving Hyundai Ferrari Boss Armani Lego Bartolucci Van der Valk occo Forte RHotel de Russie van Rocco Forte Er is niets verkeerd met de ‘normale’ produkten. Ieder van hen biedt een solide oplossing voor een of andere behoefte. Maar de ‘Dromen Waarma- ken’ Belevingen hebben dat ‘iets’, die kracht van dromen die ver, ver boven de ‘normale’ vervulling van behoeften uitstijgt. Avonturen in ‘Dromen Waarmaken Marketing” Rocco Forte predikt ‘marketing van dromen’. Marketing van Dromen: Het Raken van de Dromen van Klanten Marketing van Dromen: De Kunst van Verhalen Vertellen en Entertainen Marketing van Dromen: Promoten van de Droom, niet het produkt Marketing van Dromen: Het Merk Bouwen rondom de Droom Marketing van Dromen: Het Bouwen van Verhaal, Hype, een Cult De Building Stories advocaten van Ferrari, Bartolucci, Benetton, Rocco Forte bieden ook harde financiële data die helder tonen dat ‘dromen waarmaken’ belevingen brengt rendementen voor aandeelhouders die mijlen uitstijgen boven de rendementen van ‘normale’ produkten.
 19. 19. Dit is geen sprookje. Het is een spijkerhard ondernemingsverhaal. Vertelddoor practische ondernemers die uitzonderlijke ondernemingen hebbengecreëerd. Wij denken dat dit de moeite waard is om naar te luisteren –zeker in een wereld waar Toegevoegde Waarde steeds meer voortkomt uitGeweldige Verhalen en Prachtige Belevingen en andere karakteristieken dieboven… functionaliteit uitstijgen.Project: Dromen WaarmakenWij hopen dat jij meegaat op deze Grand Tour. Wij hopen dat je zult spelenmet de ideeën uit deze etappe in Rome en ze overweegt toe te passen opjouw huidige project.(bij jouw financiële afdeling)(bij jouw inkoop)(bij jouw human resources)(bij jouw IT)Hier zijn wat reis tips:Vertel een Nieuw Verhaal over dat Project.Rust niet… tot dat project aan de criteria voldoet van Dromen WaarmakenMarketing.Tot je jouw Training in een La Dolce Vita verhaal hebt omgebouwd. Tot jeJouw Business Proces tot een Fellini klassieker hebt gemaakt.
 20. 20. Denk aan een staf afdeling in jouw onderneming. Zou haar training nietRadicaal het Leven van Elke Deelnemer dienen te Veranderen?JA (ZEKER)Zou het volgende ‘business process re – engineering project’ een Oefening inBuilding Stories... Dromen Waarmaken Verhalen dienen te zijn.JA (ZEKER)Waarom zou jij je als ondernemer bezig houden met een project behalvewanneer het een Dromen Waarmaken Marketing Project is.Dat op Dramatische Wijze het Verhaal Transformeert van zowel Ondernemer –Aanbieder als Klant – Afnemer?SleutelwoordenDramatischTransformerenVerhaalDromen Logica: FelliniHoe bouw je een Dromen Waarmaken Verhaal? Voor diegenen die hunproject team in een Dromen Waarmaken Team willen tranformeren biedt destoryteller van Rome – Fellini – enig specifiek advies:•Maximaliseer de toegevoegde waarde van jouw verhaal door de dromen van jouw klanten te vervullen•Investeer alleen in wat waardevol is voor jouw klant•Laat korte termijn resultaten niet de lange termijn waarde van jouw verhaal verzwakken•Balanceer rigoreuze controle van de financiële inspanningen met het emotioneel management van jouw verhaal•Bouw een financiële structuur die risico nemen toestaat GEEN RISICO’s – GEEN DROMEN•Vestig lange termijn ‘prijzen macht’ om niet in de val te trappen dat jij een commodity produkt wordt
 21. 21. •Kies hoofdrolspelers zoals Maestroanni die jouw verhaal een estetisch gezicht geven•Huur weirdo’s in. Verschillende culturen, sexen, verhalen om kleur en emotie aan jouw verhaal toe te voegen•Leid met emotie. Breng gepassioneerde bezieling in jouw verhaal. In jouw onderneming door visie en vrijheid.•Bouw voor de lange termijn. (Creativiteit vergt een levenslang commitment).• Bied ‘Liefde op het Eerste Gezicht’• Bouw een Verhaal voor de Vijf Zintuigen• Ontwikkel om de Droom Uit te Breiden• Bouw je verhaal om te VerleidenWij geloven in “Emotie”Wij geloven in “Belevingen”Wij geloven in “Dromen”Wij geloven in “Verhalen”Emotionele Verhalen. Verhalen die jou Engageren. Verhalen die maken datjij Energie Krijgt. Verhalen die van Betekenis zijn. Verhalen die de Wereld eenklein beetje beter maken.Wij doen ons best en modderen soms aan om met al ons enthousiasme onzeverhalen over ondernemen te vertellen. En iets grappigs gebeurt.Wanneer wij ons enthousiasme aansteken responderen andere ondernemersop dezelfde manier.Boodschap:Enthousiaste verhalen stekenenthousiaste verhalen aan!!!!!!
 22. 22. 3‘De Macht van Jouw Queeste; Jouw Verhaal Vertellen vanuit Jouw Hart
 23. 23. 3‘De Macht van Jouw Queeste; Jouw Verhaal Vertellen vanuit Jouw Hart Rome. Geox, Technogym, Roberto Benigni, Roman Holiday, Vespa, Ferragamo Oude Verhaal Nieuwe Verhaal Goed produkt Geweldige Buzz Betrouwbaar Uniek Excellent Memorabel Dient een functie Vertelt een Verhaal“Nooit meer zweetvoeten” dacht de oprichter van Geox. Bevredigt een behoefte Vervult een Droom Een queeste verhaal was geboren. Heel nuttig Transformeert mijn Leven “Werkt prima” Past bij wie ik ben “Rijdt heerlijk” Laat mij mijn doelen behalen “Altijd veilig” Geeft mij elke dag energie De Oproep tot Avontuur De ondernemer die een ‘queeste’ heeft om te leven, kan van bijna elke situ- atie een spel maken. Dat is de wijsheid die Roberto Benigni in zijn film ‘La Vita e Bella’ toont die hij samen met de toenmalige poolse paus in het Vaticaan hand in hand bekeek. Wij laten La Vita e Bella aan ondernemers zien om ze te tonen hoe drama- tisch ons verhaal verandert en onze bereidheid om energie te investeren en risico’s te nemen verandert wanneer er een geweldige queeste in het spel is.
 24. 24. Niemand gaat zo ver als Roberto in La Vita e Bella voor een grote som geld. Zonder queeste is het onmogelijk om als ondernemer volledig geëngageerdWanneer echter liefde en leven op het spel staan en dat wat een onschat- te zijn. Om uitzonderlijk te zijn. Om in flow te zijn.bare waarde heeft, gaat iedereen zo ver. Met een queeste, aan de andere kant, doen ondernemers verbazing- wekkende zaken: goede, slimme, grappige, productieve, vaak heroïscheEen queeste is het epicentrum van elk succesvol zaken. Zaken die nooit eerder vertoond zijn.ondernemersverhaal Een queeste is die zaak in jouw leven waar jij voor wilt vechten. Wilt bescher- men tegen elke prijs. Het is niet hetzelfde als incentive, maar eerder de mo-Zonder queeste zou geen enkel personage in een boek of film iets interes- tor erachter, het hogere doel dat jou voortdrijft. De reden dat jij energie hebtsants, betekenisvol, memorabel, de moeite waard doen dat ons boeit en voor sommige zaken en niet voor andere.meesleept in het verhaal. Zonder queeste heeft ons verhaal als ondernemergeen betekenis, het heeft geen coherentie, geen richting, geen onvermoei-baar momentum. Zonder queeste zal onze onderneming en ons leven voort- De meeste ondernemers weten vrij snel – met een duwtje in de goedekabbelen – wat dat ook mag betekenen – maar het ontbeert een organise- rich-ting – wat zij als hun queeste zien. Soms heeft het even tijd nodig.rend motief, een meeslepend plot. Een diepe blijvende queeste is bijna altijd een verlangen om iets te betekenen voor anderen – klanten, partners, de samenleving op een eigen manier.
 25. 25. Jouw Queeste Verhaal Het hebben van een Queeste Verhaal is belangrijker dan ooit. Er zijn ‘briljante’ produkten of diensten in bijna elke categorie die jij kunt noemen. Maar hoe- wel briljant zijn (goede zaken verkopen tegen een competitieve prijs) belan- grijk blijft is het nu slechts een startpunt… niet het eindspel. Wat is jouw queeste? Waar klopt jouw hart voor? Wat is jouw missie? Wat is jouw verhaal? Dat en dat alleen is waar jouw verhaal over gaat. Een krachtig verhaal heb- ben is zo ongelooflijk voor de hand liggend. Wanneer een ondernemer een inspirerend queeste verhaal heeft wordt het leven heel veel simpeler. Het probleem is dat een queeste verhaal dat inspireert diep vanuit je hart dient te komen en ongelooflijk hard vol te houden is. Aan de andere kant zijn de beloningen van het hebben van een queeste verhaal enorm. In geld, in waardering, in energie. (vraag het de mensen van Benetton, Virgin, Techno-De wellness queeste van Technogym’s oprichter Alessandri gym, Geox). Plus de trots dat wat jij aan het doen bent ertoe doet.stuwt twee decennia zijn onderneming’s innovatieve verhaal Frequently Un – Asked Quest - ions Een queeste verhaal. Wij geloven erin. Diepgaand. Wij geloven in een queeste verhaal voor onszelf. Als persoon. Als een kleine ondernemer. Wij geloven in een queeste verhaal voor jou. Wij raken onder de indruk van geweldige queeste verhalen. (ze zijn machtig). Wij worden blij van geweldige queeste verhalen. (ze zijn amusant). En het belangrijkste van allemaal. Wij geven om queeste verhalen. (ze doen ertoe, zijn van betekenis). Daarom geloven wij… Een queeste verhaal hebben is simpel. Een queeste verhaal gaat niet over trucs. Het gaat over het beantwoorden van een paar eenvoudige vragen.
 26. 26. Wie ben jij?Waarom ben jij hier?Hoe ben jij uniek?Hoe kun jij een verschil maken?Hoe kun jij een dramatisch verschil maken?En het allerbelangrijkste..Wie geeft erom?(Geef jij erom?)Een Roman Holiday: Wat is Jouw Queeste?Hoe wil jij van betekenis zijn in de wereld? Wat is het verhaal dat jij wilt vertel-len? Je dient uit te vinden wat jouw onderneming te bieden heeft dat op eenbepaalde manier de wereld zal verrijken.Anders zul je net als Audrey Hepburn in a Roman Holiday ‘je dingetje doen ineen saaie sleur’.Je moet in jouw queeste verhaal geloven. Zo sterk geloven dat je uniek wordtin wat je doet. Dat jouw verhaal verbonden wordt met ‘vrijheid’ en ‘genieten’.Zoals Vespa deed via a Roman Holiday.Sommige ondernemers verwarren hun queeste verhaal met ‘marketing’.Bedenk een nieuw logo, doe een opwindende nieuwe marketing campagneen voila, je bent weer terug op koers. Zij zitten er compleet naast.Hun taak is groter, veel groter. Het gaat over de onderneming die haar poten-tieel vervult, niet over een nieuw logo.Wat is mijn queeste in het leven? Wat wil ik overbrengen aan mensen? En hoestel ik zeker dat wat ik te bieden heb aan de wereld werkelijk uniek is?Het verhaal moet iets van zichzelf geven, de onderneming moet iets vanzichzelf geven en de ondernemer dient iets van zichzelf te geven... om hetkristalhelder te vertellen… het is een kwestie van of je nu uniek wilt zijn.Jouw queeste verhaal. Het gaat over Betekenis, Niet Marketing.Over diepe ondernemerslogica. Niet mooie nieuwe logo’s.
 27. 27. Geliefd of Stop Maar: Hoe ben jij Geliefd?Geliefd. Er is geen groter woord. Geen enkel.Geliefd betekent... UNIEK. Nietwaar?Succes betekent volgens Salvatore Ferragamo dat jij nooit de concurrentiejou laat definiëren. In plaats daarvan definieer jij jezelf gebaseerd op eenverhaal waar jij diep om geeft.Briljant.En hij gaat verder dan dat: ‘je wilt niet alleen gezien worden als de beste vande besten. Je wilt ook geliefd worden als de enige die doet wat jij doet’.Wanneer je niet geliefd bent, waarom dan moeite doen?
 28. 28. Een Queeste is een Belofte. Umberto Eco •Vertel je verhaal aan teamleden. Test je verhaal bij teamleden en andere collega’s. Praat over het verhaal. Discussieer erover. Schreeuw het uit. Serieus. Vaak.Wij laten onze klanten vaak een kleine oefening doen. We noemen hetDe Queeste – Umberto Eco. Het gaat als volgt: •Vertel je verhaal aan klanten. a Vertel het aan een Bevriende Klant.•Wat voor Held zijn wij? b Vertel het aan een Skeptische Klant. a Schrijf een 2 pagina kort verhaal (met een Opwindend Plot) over Wie Wij Zijn. •Vertel je verhaal aan iedereen. Vertel je verhaal aan een steekproef van b Vat het nu samen in 1 pagina; nog beter, verpak het in een Gedicht mensen in jouw omgeving. of Songtekst c Reduceer het tot 25 woorden (Of misschien 10) (of 5.) Wanneer jij als ondernemer en jouw mensen niet volledig jouw queeste (Of een werkwoord.) verhaal inkopen is de hele oefening een Farce.•Drie Queestes. Noem drie manieren waarop wij UNIEK zijn voor onze klanten. Is jouw Queeste Verhaal Authentiek? Helpt het Jou/Jullie om je Doelen te Bereiken? Geeft het Jou/Jullie elke dag Energie om er aan te Werken?•Dramatisch Onderscheid. Noem… Precies… de Ene Geweldige en Dramatische Zaak… die ons onderscheidt van onze concurrenten. Kopen de 99.99 procent van jouw mensen die buiten voor jou Werken het In 25 woorden. (of minder). Queeste Verhaal? Leven Zij het? (met Kracht.) Brengen zij het Over? (Met Passie.)•Wie zijn... Zij? Antagonisten zorgen vaak voor een opwindend verhaal. (a) Leg uit wie elke Grote Concurrent is. In 25 machtige, precieze, flatterende Jouw Queeste Verhaal gaat at the end of a Roman Holiday over en eerlijke woorden. (of minder). (b) Noem Drie Extreem Onderscheidende ‘Geloofwaardigheid’. ‘Wij’ versus ‘Zij’ verschillen (geen onzin hier. Niet kort door de bocht Geweldig Ondernemen is een Geweldig Verhaal Vertellen
 29. 29. 4Verhalen in Actie; Het Bieden van Memorabele Belevingen. Londen; Virgin Money
 30. 30. 4Verhalen in Actie; Het Bieden van Memorabele Belevingen. Londen; Virgin Money Het Oude Verhaal Het Nieuwe Verhaal Produkt of dienst “Beleving” Het is goed Het is geweldig, het is magisch Het werkt voor het moment Het laat een onuitwisbare indruk achter “Blij dat ik het kocht” “Ik wil meer” Tevreden klant “Lid van een club” Herhalingaankoop Ambassadeur Je krijgt waar je voor betaalt Je verwachtingen worden overtroffen Past in jouw budget Klopt met wie jij bent Vervult 1 van jouw behoeften Helpt jou definieren wie jij bent De Oproep tot Avontuur Wij vertellen nog steeds de mythe van de ‘tevreden klant’. In plaats daarvan zou ons verhaal dienen te zijn ‘het creëren van een opwindende… meeslepende… dramatische…nnieuwe… ‘klantbeleving’.
 31. 31. We blijven mythes vertellen over ‘diensten’ en ‘processen’ en ‘kwaliteit’ alsde belangrijkste attributen van toegevoegde waarde. In plaats daarvanmoeten we begrijpen dat ‘beleving’ niet alleen een heel groots verhaal is...met verreikende implicaties maar dat het niet minder is dande basis voor een totaal nieuwe ondernemings - levensvorm.(Geen Sprookje).Onze VisieWij zien voor ons op onze Grand Tour in London een onderneming VirginMoney die een totale ‘geld’ beleving biedt. Niet een ‘dienst’ maar eerdereen show. Een Verhaal van Geld Excellentheid. Tuurlijk. De ‘One Account’rekening is geweldig. Maar het is het Verhaal deel dat klanten wer-kelijk kopen… het karakter van de relatie bepaalt. De belofte vaneen transformatieve interactie.Een wereld waarin het creëren van een ontworpen Verhaal en Beleving hetBegin en het Einde van Toegevoegde Waarde is. Niet alleen bij Benetton ofbij Virgin of in Mama Shelter. Maar in elke soort onderneming en voor elkesoort ondernemer. Van bergsport tot finance.De Taal van VerhalenWat gebeurt er wanneer je een goed ontworpen Geweldig Verhaal binnen-ste buiten keert? Met andere woorden wat is de ultieme kracht… niet alleenvoor mensen binnen de onderneming maar ook voor klanten van…Geweldige Verhalen?Antwoord: een Meeslepende, Memorabele BelevingIn toenemende mate zal ‘de toegevoegde waarde’ die een ondernemingbiedt… de ‘dingen’ die miljoenen euro’s toevoegen aan haar marktwaardevoortkomen uit de Kwaliteit van de Klant Beleving. En die wordt volledigbepaald door het Verhaal dat Jouw Klant vertelt over de ervaring met jou alsonderneming. Attributen als Gemak, Comfort, Avontuur, Warmte, Kameraad-schap, Schoonheid, Vertrouwen en Cool zijn vertellen kort en krachtig wat hetverhaal is van jouw klant over zijn of haar beleving.
 32. 32. Het Thema van Jouw Verhaal We hebben nu twee verhalen, zo verschillend als dag en nacht over wat het aanbod van een onderneming ‘doet’. Verhaal 1: Het betaalt zichzelf (Dienst)Je zou dit hele boek kunnen afdoen met de opmerking dat ’t een Verhaal 2: Het laat de wereld schudden op haar grondvestenwoordenspel is. Het vervangen van het woord ‘service’ met het woord (Virgin Money Beleving)‘beleving’. Het woord ‘merk’ of ‘marketing’ met het woord ‘verhaal’. Dat elkeklantpropositie een ‘beleving’ is, met een verhaal. Wij zullen dat nooit ontken- De Sleutelwoorden van het Virgin Money Verhaalnen. Maar woorden zijn grappige zaken. EpisodeZij kunnen alles veranderen. Happening QuestWanneer wij het verhaal vertellen over een ‘gelddienst’ is ons brein niet op Encounterdezelfde plek dan in de Virgin Money Bank Lounge of op een Virgin Money AdventureBicycle Marathon. Je krijgt een heel ander beeld over geldzaken wanneer je Perceptioner een Virgin Beleving bij denkt. Life ExistenceWij geloven dat dit verschil cruciaal is. Smile PlotVoor ons is een ‘beleving’ veel meer holistisch, totaal, meeslepend, emotio- Tasteneel en transformerend dan slechts een dienst leveren. Een dienst is een Reason for Being‘transactie’. (goed of slecht). Een beleving is een ‘Verhaal’, een ‘Avontuur, Senseeen Happening, een Fascinerend, Boeiend, Verheffend Fenomeen. Passion Live ThroughEen verhaal met een begin… een midden en een eind. Een krachtig verteld UndergoQueeste verhaal laat een Onuitwisbare Indruk achter, voegt iets toe aan mijn Affected by what one meetsLevensverhaal, biedt stof voor een duizend toekomstige Gesprekken metGoede Vrienden en Kleinkinderen. Wij houden van deze woorden. Al deze woorden.
 33. 33. Hoe vaak gebruik jij zulke woorden en zinnen in jouw onderneming… in jouwdagelijkse ondernemerschap?Ons antwoord: waarschijnlijk zelden. Bijna nooit. En toch, wanneer de toe-gevoegde waarde proposities van ondernemingen steeds meer ontastbaarzijn… worden zulke verhalen, zinnen, woorden meer en meer relevant enpraktisch en waardevol.Ons antwoord: waarschijnlijk zelden. Bijna nooit. En toch, wanneer de toe-gevoegde waarde proposities van ondernemingen steeds meer ontastbaarzijn… worden zulke verhalen, zinnen, woorden meer en meer relevant enpraktisch en waardevol.Wanneer wij met onze klanten voorbij de droge cijfers en analyses gaanen beginnen te praten over ‘verhaal’, ‘plot’ ‘beleving’ verandert de aardvan ons gesprek dramatisch van wat het voorheen was. Het praten over‘merkkracht’ en strategische coherentie’ doen hen weinig. Het praten overeen meeslepend, boeiend verhaal en plot leidt tot een spervuur aan ideeënen beelden.Richard Branson heeft de look, feel, taste, touch, smell en (jawel) het ver-haal van bankieren verandert met Virgin money. In een conservatieve,saaie wereld. En hij doet dat langs de dimensie van ‘beleving’, ‘verhaal’,‘queestes’. Welkom tot de ‘Belevenis Economie’. De economie waarin hetKrachtigste Klant Verhaal Wint.Building StoriesIn de ‘Belevenis Economie’ starten is (meestal) een kwestie van‘Building Your Story’. De vereiste transformatie is niet eenvoudig.De meeste ondernemers hebben geen idee hoe zij waarde toevoegen inde beleving van klanten. Maar dat is waar de markt om schreeuwt in de toe-komst. Er is geen gebrek aan fysieke produkten om uit te kiezen.Virgin Money is een Meester in Beleving... het is een aanbieder van fysiekeprodukten met een krachtig verhaal. Maar hoeveel ondernemers nemen ditvoorbeeld en andere voorbeelde in deze Grand Tour serieus? Zo serieus datze er fundamenteel de strategie van hun onderneming door veranderen?Hoeveel ondernemers voelen zich comfortabel genoeg om eengeweldig verhaal te gaan neerzetten in de belevingswereld vanhun klanten?
 34. 34. Heb Jij een Geweldig Verhaal als Ondernemer? Top 10 To – Do’s •Verhalen… taal. Herrijk jouw woordenschat. Vind zo veel mogelijk variaties Lees deze The Grand Tour reisgids opnieuw. Kijk naar de voorbeelden. Bedenk van het woord ‘verhaal’ en gebruik ze veel en krachtig.andere voorbeelden. Speel met het woord… beleving… met het woord… •Verhalen… de wereld. Graaf in jouw geheugenbank naar momenten verhaal… met het woord... Queeste. waarin je meegesleept bent in een geweldig verhaal. Waar was jij, bij wie was je, wat deed je?En dan wat? •Verhalen… leven. Stap uit het idee dat Virgin Money ‘geldtransacties’ doet. Dat is het niet. Niet echt. Het verkoopt een hele Manier van Leven.Zou je een filmregisseur moeten inhuren om jouw financiële afdeling te ver- •Verhalen…. het ontastbare. Pak het ongrijpbare. Het verschil tussen Virgin sterken? Of jouw produktontwikkeling afdeling? Of jouw marketing afdeling? en een traditionele bank is niet iets waar je een vinger op kunt leggen. •Verhalen… plot. Vertel het verhaal dat jouw onderneming… Hoe krachtig isMisschien. de plot van jouw verhaal? Raakt het jou? Raakt het jouw werknemers? Raakt het jouw klanten?Vertel jezelf ‘een krachtig verhaal’. Vertel tegen anderen over ‘krachtige ver- •Verhalen... waarde. Hoe kun jij meer geld verdienen door omhoog tehalen’. Vind voorbeelden in jouw Grand Tour van ‘krachtige verhalen’. Ana- klimmen op de waarde ladder? Welk verhaal helpt jouw onderneming lyseer deze voorbeelden. En bedenk: hiermee? Bekijk het ‘waarde aanbod’ van jouw onderneming vanuit het •Dit is niet een woordenspelletje. Het is de Essentie van Ondernemen in de idee van het Hele Klant Verhaal. Bekijk het scene voor scene. Daarna: vind Nieuwe Economie het Opnieuw Uit!•Miljoenen euro’s staan op het spel voor ondernemingen. En relatief gespro- •Verhalen... design. Vind een produkt waar je helemaal gek bent qua design. ken voor de individuele ondernemer. Bijvoorbeeld een iPad. Bekijk de vele manieren waarop jouw beleving van •Dit is een GRAND TOUR. dat produkt ver (ver) uitstijgt boven hoe cool het eruit ziet. Een Geweldig Verhaal. Een Geweldig Design. Een Geweldige Beleving.

×