Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Grand Tour

519 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The Grand Tour

 1. 1. The Grand TourBUILDING YOUR STORY
 2. 2. Jij Bent de Verhalenverteller van Jouw Eigen Onderneming. Creëer Jouw Eigen Legende. Of Niet!Peter de Kuster met Jan van Opstal Design Rachelle Wessels
 3. 3. VoorwoordIn de tijden van Marco Polo tekenden cartografen onbegane wateren met‘Hier zijn draken’. In onze tijd dachten wij dat alle draken overwonnen zijn.Hoe weinig wij wisten.Herschrijf Jouw Lot in Leven en OndernemenIn deze The Grand Tour exploreren wij wat de macht is van het verhaal datjij jezelf vertelt als ondernemer, over jezelf, jouw onderneming, jouw klanten,jouw werknemers, jouw projecten en hoe dit jouw leven en ondernemenbepaalt. En, de manier waarop jij dat verhaal herschrijft en daarmee jouwleven als ondernemer en jouw onderneming transformeert.‘Jouw verhaal is jouw leven en onderneming’. Als ondernemers vertellen wijonszelf continu verhalen. Verhalen van succes of falen, van macht of slacht-offerdom, verhalen die een uur duren, een dag of een heel leven.We hebben verhalen over ons leven, onze onderneming, onze klanten, onzewerknemers, onze projecten, onze betekenis, onze families en relaties, onzegezondheid, ons geld; over wat wij willen en waartoe wij in staat zijn.Toch, terwijl onze verhalen diepgaand bepalen hoe anderen ons zien en wijonszelf zien erkennen weinig mensen dat wij verhalen vertellen, wat zij zijn endat wij ze kunnen veranderen – en daarmee ons lot kunnen herschrijven.Onszelf verhalen vertellen biedt structuur en richting terwijl wij door de uitda-gingen en mogelijkheden van ons leven en onze onderneming navigeren.Het helpt ons onze doelen en vaardigheden te interpreteren. Verhalen gevenbetekenis aan chaos; zij organiseren de vele divergente ervaringen die wij heb-ben in een coherente rode draad; zij vormen onze hele realiteit. En veel te veelvan onze verhalen – zijn tragisch en dienen serieus herschreven te worden.In welke gebieden van jouw leven en onderneming ben jij niet gelukkig enbereik jij niet jouw doelen met de verhalen die jij jezelf vertelt? Wij laten jou ineen Grand Tour aan de hand van de verhalen van ondernemende heldenen heldinnen uit heden en verleden uit wereldsteden als Venetië, Rome,Florence, Parijs en Londen hoe jij jouw verhalen als ondernemer kunt herschrij-ven. Verhalen die jou authenthiek zijn, jou elke dag inspireren tot actie en diejou brengen waar jij wilt in jouw leven en met jouw onderneming.Onze namen zijn Peter de Kuster en Jan van Opstal. Wij kennen elkaar ruimtwintig jaar en delen gedurende deze tijd de fascinatie voor de macht vanverhalen. Verhalen die wij onszelf vertellen over onszelf als ondernemer, over
 4. 4. onze onderneming, onze klanten en onze partners. En daarna hoe wij dezeverhalen vertellen aan anderen. Onze capaciteit om verhalen te vertellen alsondernemer is een geweldig geschenk. Wij zullen je in deze Grand Tour in devoetsporen van grootse verhalen en verhalenvertellers tonen hoe je jezelf enanderen boeit, inspireert en meesleept met engagerende verhalen over jouwonderneming.The Grand Tour wil jou de macht van storytelling laten inzetten om succesvolen gelukkig te zijn als ondernemer en mens.
 5. 5. IntroductieThe Grand Tour is van oudsher bekend als de ultieme reis voor ondernemende mensen.Je ging een tijdje weg uit jouw bekende omgeving om inspiratie op te doen in stedenwaar creativiteit en inventiviteit floreerden. Om er je voordeel mee te doen in jouw eigenondernemingen thuis.De laatste paar decennia hebben aan een bepaald soort ondernemers toe-behoord met een bepaald soort verhaal. Computer programmeurs die codeskonden kraken, advocaten die contracten konden vormgeven, MBA’s diemet cijfers konden spelen.Maar de sleutels van het ondernemersparadijs liggen in andere handen.De toekomst behoort aan een heel ander soort ondernemers met een heelander soort verhaal - mensen die creëren, compassie hebben, patronenherkennen en betekenis geven. Deze mensen – kunstenaars, uitvinders, de-signers, storytellers, zorggevers, grote plaatje denkers – zullen nu de rijkstebeloningen plukken in de samenleving en delen in de grootste vreugdes.Deze reisgids gaat over de Grand Tour – een renaissance in ondernemersc-hap. We reizen van een logische, lineaire, computerachtige wereld uit hetInformatie Tijdperk naar een creatieve, inventieve, empathische economiedie haar plaats inneemt. De Eeuw van Building Stories. De Eeuw van de Story-tellers.The Grand Tour is voor elke ondernemer die wil overleven en floreren in dezecrea-tieve economie. Mensen die hun onderneming en leven nieuw elan wil-len inblazen met een nieuw, krachtig verhaal.Nieuwe Economie. Nieuw Verhaal. Nieuwe HeldenGedurende bijna een eeuw is de westerse economie gedomineerd door eenverhaal en een benadering van ondernemen die vernauwend, reducerenden diep analytisch is. Dit is de tijd geweest van de ‘kenniswerker’, de goedopgeleide manipulator van informatie en gebruiker van expertise. Maar datis aan het ver-anderen. Dankzij een range van krachten – materiële wel-stand die onze nonmateriële verlangens verdiept, een globalisering die wit-teboorden werk emigreert en machtige technologie die bepaalde soortenwerk helemaal elimineert – komen we in een nieuwe eeuw terecht.Het is eeuw die gedomineerd zal worden door een nieuw verhaal en nieuweondernemende helden en heldinnen.
 6. 6. Met een nieuw verhaal bedoelen wij de capaciteit om patronen en kansen te zien, om artistieke en emotionele schoonheid te creëren en om een boe- iend verhaal te vertellen. Met nieuwe helden en heldinnen doelen wij op ondernemers die de vaar- digheid bezitten om compassie te hebben met anderen, om de subtiliteit van menselijke interactie te begrijpen, om genot en flow te ervaren en dit op te roepen bij anderen en om verder te gaan dan wat gebruikelijk is in de queeste naar betekenis. De Grand Tour in de externe wereld van ondernemers wordt gereflecteerd in jouw eigen brein. Ons brein wordt verdeeld in twee helften. De linkerhelft is sequentieel, logisch en analytisch. De rechterhelft is nonlineair, intuïtief en holistisch. Dit onder-scheid is vaak gekarikaturiseerd. En natuurlijk hebben we beide helften van ons brein nodig voor de meest simpele taken. De twee helften van het brein bieden een machtige metafoor van het inter- pre-teren van ons heden en een reisgids voor onze toekomst. Vandaag de dag zijn de definiërende vaardigheden van de vorige eeuw – de linkerbrein vaardigheden die de Informatie Eeuw voortdreven – nood- zakelijk, maar niet meer voldoende. En de capaciteiten die wij ooit afdeden met frivool – de rechterbrein kwaliteiten van inventiviteit, empathie, vreugde en betekenis – zullen in toenemende mate bepalen wie er floreert en wie wegkwijnt. Het slechte nieuws: The Grand Tour is Niet Optioneel. De microchip zal alle basis-activiteiten koloniseren. En we zullen moeten knokken om onszelf op- nieuw uit te vinden – zoals we deden toen we van de boerderij naar de fab- riek gingen, en toen we uit de fabriek werden geschopt en in de grote kan- toorgebouwen terecht kwamen. Het opwindende nieuws: (zoals wij het in elk geval zien). The Grand Tour is Niet Optioneel. Het Opnieuw Uitgevonden Verhaal over Jou als ondernemer al geen andere keuze hebben dan te knokken en waarde toe te voegen op een beteke-nisvolle manier.The Grand Tour in ‘moderne tijd’: Mille Miglia
 7. 7. Het Achtergrond Verhaal:Een Verhaal van Creatieve DestructieElk boekje in deze ‘Building Stories’ serie bouwt voort op een centraal verhaal:•De tijd voor gokjes nemen is voorbij. Het is de belangrijkste tijd – en verantwoordelijkheid – voor ondernemers in onze generatie om onze ondernemingen opnieuw uit te vinden. Nogal sterke retoriek. Maar wij geloven in dit verhaal. De fundamentele aard van de verandering die nu gaande is heeft vele ondernemers overvallen. Elk aspect van de manier waarop onze ondernemingen opereren dient in een nieuw verhaal aan de orde te komen. En herschreven te worden.•We zijn op een Reis gegaan zonder Routeplanner. De essentie van ondernemen is veranderd. We dienen te improviseren onderweg. De ondernemingsstructuren van gisteren maken ons lachwekkend onvoor bereid op deze Reis zonder Routeplanner.•Incrementalisme is Uit. Creatieve Destructie is IN! Continue verbetering was het verhaal van de jaren 80 en 90 en is nu levensgevaarlijk.•De Nieuwe Media veranderen alles. Er is geen hogere prioriteit dan de Totale Transformatie van het hele ondernemingsverhaal dan de impact van nieuwe media. De nieuwe media zijn het nieuwe verhaal. Het is nog in haar kinderschoenen en toch verandert het alle regels zo fundamenteel dat het jaren zal duren voor we nieuwe regels hebben. Dansen in Virtueel Venetie
 8. 8. •Negentig procent van het witte boorden werk zoals wij dit nu kennen zal Een Verhaal over Memorabele Klantverhalen. Nieuwe diensten met Toe- uiteindelijk verdwijnen in de komende 10 jaren. Voorgoed. Voorbij. Einde gevoegde Waarde komen steeds minder vaak van ‘produkt’ of ‘diensten’ Verhaal. Microchip. Nieuwe Media. Outsourcing. kwaliteit en meer en meer van … Iets Meer. Iets dat “ Memorabele Belevenis- sen’ heet. ‘Memorabel Merk’. ‘Memorabel Verhaal’.•Winnaars zullen die ondernemers zijn die een krachtig verhaal hebben. Een verhaal over zichzelf en hun onderneming dat authentiek, doelgericht Een Verhaal over Talent. Het is een Commedia dell ‘Arte Wereld vol met en gepassioneerd is en hen en hun partners en klanten elke dag de energie boeiende personages. Dezelfde onderneming een heel leven lang is ‘uit’. geeft om eraan te werken. Voor ondernemers en werknemers. Een leven lang jezelf opnieuw uitvinden is ‘in’. De enige garantie dat je jouw geld kunt verdienen is jouw…. Talent. En jouw talent zal zich uitdrukken door een opwindende portfolio vanTijd voor Verhalen – in een Tijd van Verhalen Commedia dell Arte Projecten. (deze tijden vragen om creatieve manieren van denken).Voortbordurend op dat verhaal zal ieder boek in de ‘The Grand Tour’ serie Een Verhaal over Nieuwe Markten. Waar zijn de miljarden te verdienen in eeneen verhaal vertellen – een saga – over hoe we zullen overleven (en, hoogst onzekere wereld? De Grote Markt Kansen? Zij liggen recht voor je. Gamisschien floreren) in deze Duizelingwekkende, Baanbrekende Tijden. waar de kopers zijn en waar het geld is. Bij Vrouwen. En bij Babyboomers.Een Verhaal over Ondernemerschap. (Het einde van Commando – enControle Management … leiderschap van bovenaf … is gekomen). Nieuwondernemerschap kent een nieuwe set vaardigheden – waarvan de pijlersimprovisatie en inspiratie zijn. Het verhaal tapt in de unieke ondernemers-kwaliteiten van vrouwen. Het cultiveert Geweldig Talent door een GeweldigePlek om te Werken te creëren.
 9. 9. The Grand Tour: Wat is Nieuw?Om onze verhalen te vertellen hebben wij elk hoofdstuk opgebouwd metverhalen uit een wereldstad. In deze introductie is dit Venetië.Wij wilden een verhaal vertellen waarin wij de ‘look and feel’ voor een boekover ondernemen opnieuw uitvinden. We wilden het verhaal vertellen vaneen wereld van ondernemers die barst van revolutionaire mogelijkheden.We hebben daarom een reisgids gecreeerd die voortgaat waar de aloudetraditie van The Grand Tour ooit begon. Beleef, zie, proef, voel de nieuwemogelijk-heden als ondernemer door op een reis te gaan naar plekken enmensen die jou inspireren om jouw eigen wereld te verrijken. Met Passie,Energie, Kleur. Reis langs verhalen van rolmodellen uit heden en verleden diezich ooit opnieuw hebben uitgevonden. Reis langs inspirerende verhalen.Laatste WoordenWij verwachten niet dat je met alles dat wij zeggen eens bent in deze reisgids.Wij hopen dat wanneer je het er niet mee eens… je fel tegen zult zijn. Dat jezo gepassioneerd raakt dat je iets… Zult DOEN.Iets doen.IETS DOEN. Dat is het essentiële verhaal, nietwaar? Het moraal van onsverhaal… het verhaal van The Grand Tour over het huidige klimaat voorondernemers komt in de vorm van natuurlijk een bekend verhaal.“Death in Venice” van Thomas Mann. Een grafsteen die een spreuk heeftdie wij willen vermijden: ~ Hij zou werkelijk bijzondere zaken hebben kunnen bereiken maar zijn… heeft dit onmogelijk gemaakt ~Wij weten hoe wij onze grafsteen eruit willen laten zien: ~ HIJ WAS EEN COMMEDIA DELL ARTE SPELER! ~Niet: ‘hij werd rijk’, niet ‘hij werd beroemd’. Niet eens ‘hij had gelijk’.‘Hij was een Commedia dell’ Arte speler’. Hij genoot van het leven. Hij genootvan ondernemen. Hij stond niet aan de zijlijn. Hij onderging niet zijn lot.Hij herschreef zijn verhaal. En herschreef zijn lot.
 10. 10. 1 Jouw Huidige Verhaal Rome; Quo Vadis
 11. 11. 1 Jouw Huidige Verhaal Rome; Quo Vadis Hoe ben ik hier terecht gekomen? Wat ben ik aan het doen? Waar ga ik naar toe? Wat wil ik? Ben ik gelukkig? Waarom ben ik niet gelukkiger? Wat is jouw huidige verhaal als ondernemer? Ondernemers vertellen zichzelf verhalen over vijf belangrijke onderwerpen: 1 Werk 2 Familie 3 Gezondheid 4 Geluk 5 Vriendschappen Door jezelf vragen te stellen over hoe jij je voelt over wat jij doet en eerlijk te antwoorden natuurlijk – begin je de dynamiek van jouw verhaal te identificeren. Jouw Verhaal over je Onderneming Omdat de helft van je leven dat je wakker doorbrengen opgaat aanje on- derneming is het verhaal dat wij hierover vertellen cruciaal om een kans te hebben op overall voldoening en geluk. Hoe karakteriseer jij jouw relatie tot jouw onderneming? Is het een last of een genot? In – en uitklokken, diepe vervulling of verslaving? Wat drijft jou om op te staan elke dag en naar jouw onderneming te gaan? Het geld? Is de drijf- veer een verhoogd prestige, macht, sociale status. Een gevoel van diepe vervulling? De bijdrage die jij maakt? Is het een doel op zichzelf of een middel voor iets anders? Voel jij je gedwongen om te ondernemen of voel je jezelf geroepen tot ondernemen?
 12. 12. Ben jij volledig geëngageerd met je onderneming? Hoe veel van jouw talenten vaardigheid worden werkelijk ontbrand? Wat is de dominante toon in jouwverhaal – geïnspireerd? Uitgedaagd? Teleurgesteld? Gevangen? Overweld-igd?Brengt het verhaal dat jij jezelf nu over jezelf als ondernemer vertelt jouwaar jij wil gaan in jouw leven? Wanneer jouw huidige verhaal over jezelf alsondernemer niet werkt, welk verhaal vertel jij jezelf om het te rechtvaardigen,zeker gezien de tienduizenden uren die het consumeert?Stel dat jij het geld niet nodig had: Zou jij blijven ondernemen elke dag? Schrijfvijf dingen over jouw onderneming op die, wanneer geld geen rol speelde jezou willen laten voortduren (de kameraadschap, specifieke verantwoordeli-jkheden/taken, jouw relatie met een collega of mentor, het grote kantoor).Je Verhaal over FamilieWat is jouw verhaal over jouw familie leven? In het grote schema der dingen,hoe belangrijk is jouw familie voor jou? Werkt jouw huidige verhaal over fami-lie. Is de relatie met jouw partner of signicante ander waar jij wil dat het is? Ishet zelfs in de buurt van waar jij wil dat het is? Of is er een onoverbrugbarekloof tussen het niveau van intimiteit, verbinding en intensiteit die je met hemor haar voelt en het niveau dat je wilt ervaren?Werkt jouw verhaal met jouw kinderen? Met jouw ouders?Andere familieleden?Wanneer jij doorgaat op hetzelfde pad, wat is de relatie die je waarschijnlijkzult hebben, jaren vanaf nu, met elk van jouw familieleden? Wanneer jouwverhaal niet werkt met 1 of meer belangrijke individuen in jouw leven, watis dan het verhaal dat jij jezelf vertelt om toe te staan dat dit patroon door-gaat? In welke mate geef jij de schuld aan jouw onderneming dat jij nietvolledig gelukkig bent met jouw familie. (Echt? Jouw onderneming is dereden dat jij niet gelukkig bent met de mensen die het meest voor joubetekenen?) Hoe is dit gebeurd. Is het, volgens jouw huidige verhaal, zelfsmogelijk om gelukkig te zijn op in jouw onderneming en met jouw familie?Je Verhaal over GezondheidWat is jouw verhaal over jouw gezondheid? Hoe gaat heb jij het gedaanom te zorgen voor jezelf? Welke waarde hecht jij aan jouw gezondheid enwaarom? Wanneer jij op dit pad doorgaat wat zullen dan de waarschijnlijkegezondheid consequenties zijn? Wanneer jij niet volledig geëngageerd bentmet jouw gezondheid wat is dan het verhaal dat jij jezelf vertelt en anderen– met name jouw partner, jouw kinderen, jouw dokter en iedereen die tegenjou op kan kijken – die jou toestaat om zo door te gaan?
 13. 13. Wanneer opeens de realiteit was dat jouw gezondheid verdwenen was, watzouden de consequenties zijn voor jou en iedereen om jou heen waar jij omgeeft? Hoe zou jij het voelen dat het einde van jouw verhaal gedomineerdwered door 1 tragisch feit – dat jij onnodig jong bent gestorven?Beschouw jij jouw gezondheid als slechts 1 van de verschillende belangrijkeverhalen over jezelf maar nauwelijks topprioriteit? Zit het in de top drie? Of inde top vijf? Wanneer je overgewicht hebt, of consistent zwaarder bent ge-worden in de laatste paar jaar, wanneer je rookt, wanneer je slecht en on-regelmatig eet, te weinig rust neemt en nooit diep, wanneer je zelden of nooitsport, regelmatig veel medicijnen inneemt, wanneer je een genetische aan-doening hebt wiens optreden of ernst redelijkerwijze verminderd kan worden,misschien zelfs vermeden, door beter voor jezelf te zorgen... wat is het verhaaldat jij jezelf vertelt dat uitlegt hoe jij omgaat, of niet omgaat met deze zaken?Is het een verhaal met een reden? Geloof jij dat tijd om te sporten of op eenandere manier voor jezelf te zorgen, met name op een werkdag een slechtvoorbeeld is voor anderen (het is zelfzuchtig, lui, onprofessioneel, toont ver-keerde prioriteiten). Hoop je dat jouw kinderen jouw verhaal over gezondheidzullen overnemen?Gegeven jouw fysieke conditie en de manier waarop jij jezelf presenteert,denk jij dat het verhaal dat jij jezelf vertelt hetzelfde is dat anderen horen.Kan het enorm afwijkend zijn, gezien door hun ogen?Denk aan een tijd dat jij zeer ziek was, weinig energie had en niet eens zinhad om een boek te lezen in bed. Herinner jij de beloftes die jij jezelf maakteterwijl je in bed lag. Zoals ‘ik wil mij nooit meer zo voelen. Wanneer ik mijngezondheid terugwin, zal ik?’ Schrijf voor jezelf de drie beloftes op die jijgemaakt hebt.Je Verhaal over GelukWat is jouw verhaal over jouw geluk? Hoe zou jij jouw geluk in de laatste paarmaanden waarderen? Is het antwoord acceptabel voor jou? Volgens jouweigen verhaal, hoe belanrijk is geluk en hoe probeer jij het te bereiken? Ben jijhelder over waar en hoe geluk voor jou gerealiseerd kan worden?Wanneer er iets is daarbuiten – een activiteit, een persoon – die op een be-trouwbare manier jou geluk brengt, hoe lang is het dan geleden dat jij hemof haar hebt ontmoet? Wat denk jij dat de connectie, zo die er is, tussenengagement en geluk is? Wanneer jouw niveau van geluk niet is wat jij wiltdat het is, wat is dan het verhaal dat jij jezelf vertelt dat verklaart dat het nietgebeurt in deze fase van jouw leven? Wanneer jij op dit pad doorgaat, welkesoort van geluk verwacht jij in de nabije toekomst, korte termijn en lange termijn?
 14. 14. Schrijf Jouw Huidige VerhaalZie jij jouw eigen geluk als een soort bijzaak? Een soort luxe? Verwennerij?Vorm van egoïsme? Heb jij genieten weggestreept bij het rijtje emoties dat jijverwacht te ervaren. Wil jij dat dit zo blijft de rest van jouw leven? Schrijf Tienmomenten op in de laatste dertig dagen waarin de tijd voor jou voorbijvloog Stap 1 Identificeer de belangrijke gebieden in jouw leven waar de verhalen die jij jezelf of anderen vertelt duidelijk niet werken. Zij brengen jou simpelwegen je genoten hebt van wat je deed. niet waar jij uiteindelijk wilt gaan bijvoorbeeld in persoonlijke relaties, onder-Je Verhaal over Vrienden nemen, financiële fitheid, fysieke fitheid. Vraag jezelf af: in welk gebied is het helder dat ik niet kan bereiken wat ik wil met het verhaal dat ik heb?Wat is jouw verhaal over vriendschap? Hoe belangrijk zijn vrienden volgens Stap 2 Articuleer zo helder als mogelijk het verhaal dat jij op dit moment hebtjouw eigen verhaal? Hoe volledig geëngageerd ben jij met hen? (Bereken dat niet werkt. Schrijf het op papier. Uiteindelijk zullen we ernaar verwijzenniet in jouw hoofd hoe vaak je ze ziet maar wat jullie doen en hoe jullie zijn als ‘Jouw Oude Verhaal’. Net zoals schrijvers vaak vele concepten schrijvenwanneer jullie samen zijn). Wanneer goede vriendschappen belangrijk zijn voordat ze hun verhaal hebben zoals ze het willen, bereid je voor op vele ke-voor jou echter niet voorkomen in jouw leven, wat is het verhaal dat jij jezelf ren herschrijven tot je ’t verhaal te pakken hebt.vertelt dat dit blijft voorkomen? Stap 3 Identificeer de foutieve elementen in jouw oude verhaal door jezelfIn welke manier kunnen vriendschappen voor jou verbonden zijn met ge- drie vragen te stellen, over zowel het hele verhaal als over elk van de indivi-zondheid en geluk? In welke mate zijn vriendschappen belangrijk voor jou duele punten die het maakt:realiserend wat jij nodig hebt en wilt uit het leven? Wanneer je een paar ofgeen vrienden hebt, wat is de reden daarvoor? Is dit een relatief recente on- 1 Zal dit verhaal mij brengen waar ik wil in mijn leven en onderneming (terwijl twikkeling, was het altijd al zo, of pas na een huwelijk bijvoorbeeld, of wordt je ik tegelijkertijd trouw blijf aan mijn diepste waarden en overtuigingen?)opgeslokt door het werk of ben je gescheiden, of heb je een belangrijk verliesgeleden of ben je vaker verhuisd. 2 Zal het verhaal de waarheid zoveel als mogelijk weerspiegelen?Wanneer jij denkt aan jouw beste vriendschappen in de laatste vijf jaar kun 3 Zal het verhaal mij tot actie stimuleren?je dan zeggen dat er zijn die gegroeid en verdiept zijn? Stel je zou geenvrienden hebben – hoe zou dat zijn? Dit kan een morbide oefening lijken Jouw oude verhaal zal vaak 1 of meer van deze regels overtreden,maar schrijf drie manieren op waardoor het niet hebben van vrienden jouw vaak alledrie.leven armer zou maken (niemand om in tijden van crisis en feestjes jezelf tewenden, niemand die om jouw overlijden treurt, etc.)
 15. 15. Het is het gebrek van 1 of meer van deze criteria die jouw Oude Verhaal tragischlaat verlopen en uiteindelijk dramatisch aflopen. In jouw Nieuwe Verhaal aan deandere kant zullen al deze drie regels geadresseerd worden en goed ingevuld.Je kunt eenvoudigweg niet een goed verhaal vertellen zonder elk en ieder vandeze drie elementen te bevredigen.Dus. Werkt jouw Oude Verhaal voor jou?Het antwoord zal je vinden door het houden tegenover jouw queeste, jouw missie.Is het verhaal dat jij hebt opgeschreven, hetgeen jij nu leeft en al een poosje leeft,jou aan het brengen naar een lang en gelukkig leven terwijl jij op jouw Grand Tourbent?Quo Vadis?
 16. 16. 2De Hoofdrolspelers in Jouw Verhaal als Ondernemer; Renzo Rosso van Diesel
 17. 17. 2De Hoofdrolspelers in Jouw Verhaal als Ondernemer; Renzo Rosso van Diesel Wie is de hoofdrolspeler – de held of heldin - in jouw queeste – jouw verhaal als ondernemer? Jij! Het is jouw verhaal dat het beste in jou naar boven brengt. In leven en ondernemen. The Grand Tour (Een Prachtig Verhaal over Ondernemerschap). The Grand Tour als ondernemer is Plezierig! Het is een ongekende kans om een Verschil te Maken door de talenten van anderen (jezelf... de klant.... Partners) te bundelen om een Droom Waar te Maken. The Grand Tour als ondernemer is Verschrikkelijk! Het is een oefening om een weg te vinden in het menselijk drama, met al hun gore details. Dag na dag. (Na dag). The Grand Tour als ondernemer is Cool! Het is een Glorieus Avontuur dat ons in staat stelt om onze impact in de wereld te vergroten. The Grand Tour als ondernemer is Eenzaam! Het is een strijd tegen twijfel en aarzeling waarin je alleen jouw eigen oordeel hebt over de menselijke aard om op terug te vallen. The Grand Tour als ondernemer is Anders! Het is een zaak niet van ‘geld verdienen’ maar ‘het inspireren’ van anderen (klanten, partners, leveranciers) om een Held of Heldin te zijn. The Grand Tour als ondernemer is.... de Ultieme Verantwoordelijkheid! Het gaat over rekenschap afleggen... voor klanten die je niet kunt controleren, voor acties die je niet kunt uitvoeren, voor instituties die niet jouw gevoel van rekenschap delen.
 18. 18. The Grand Tour als ondernemer is... Niet Wat Jij Denkt! Het is niet over “ik ben de expert’ of een koninklijk charisma waarmee jij jouw klanten aan jou bindt. Het gaat over leven in de dieptes (floreren in het schaakspel van ego’s en instituten) en omhoog komen om grote hoogtes te bereiken (jezelf en anderen aansporend en helpend om onmogelijk geachte dromen te realiseren). The Grand Tour als ondernemer is... Het Ultieme Nieuwe Verhaal!/Missie!/Opdracht! Het is een verhaal waarmee we de lange reis benoemen die we al hebben genomen de afgelopen jaren. Het is een nooit eindigend project met een adembenemend eenvoudig (en adembenemend moeilijk) hoofddoel: Herschrijf Jouw Grand Tour verhaal in leven en ondernemen!.Vind Jouw Verhaal Opnieuw Uit. Wat maakt jou tot een held of heldin in jouw eigen verhaal? Laten wij kijken naar het verhaal van Renzo Rosso van Diesel 1 Helden Creëren KansenHet Diesel Hoofdkantoor Helden creëren kansen. Op een succcesvol leven. Voor zichzelf. Hun klanten. Hun partners. En moedigen zichzelf en anderen aan om hun latente talenten in te zetten om deze kansen te grijpen. Het verschil tussen dit verhaal en het ‘oude verhaal’ over ondernemen is zo subtiel als... een DIESEL DIE JOU TEGEMOET KOMT MET EEN RAZENDE SNELHEID. Helden creëren een context waar ‘Gezamenlijke Ontdekkingsreizen’ kun- nen plaatsvinden. Helden bieden toegang tot een luxe portfolio van WOW projecten die hun klanten uitdagen om hun innerlijke Nieuwsgierigheid uit te drukken en verhalen/ervaringen/plekken te ontdekken (of ja, te creëren) waar zij nooit van gedroomd hadden. En wanneer deze Grand Tour vruchten oplevert applaudisseren zij, zorgen voor publiciteit rondom die successen en laten de kerkklok 100 keer luiden om de moed van de ontdekkingsreizigers te eren en memorabel te maken! Dromen Waarmaken! Dat is het hart van jouw verhaal. Hoe jij als ondernemer in jouw Grand Tour de dromen van jouw klant en jouw partners gaat waar- maken. NIEMAND WEET HOE. We moeten het verhaal van de nieuwe klant – ondernemer relatie ontdekken/uitvinden.
 19. 19. 2 Helden Zeggen “Ik Weet het Niet” Voor een held of heldin zijn drie woorden van meer betekenis dan al het andere. Deze woorden zijn: “IK WEET HET NIET” De ondernemer die zegt “ik weet het niet” zegt in essentie dat hij/zij samen met de klant een andere wedstrijd tegemoet gaat waarin de oude tools van logica misschien een obstakel zijn in plaats van een verlossing. Deze tools te laten vallen betekent niet dat je stopt met het zoeken naar een werkbaar antwoord op de vragen van de klant. Het betekent alleen dat het idee op- geven dat alleen de logica de antwoorden heeft voor de onstabiele, on- bekende, onvoorspelbare behoeftes en situatie van de klant. Door de zware tools van de rationaliteit te laten vallen win je als held toegang tot de licht- heid van intuïties, gevoelens, verhalen, ervaring, actief luisteren, gedeelde menselijkheid, in het moment zijn, gefascineerd kunnen worden, bewonde- ring, nieuwe woorden en empathie. Bij jezelf en je klant. Het oude verhaal over ondernemen. De ondernemer weet alles. De onder- nemer stuurt aan. De werknemers volgen. Maar in wilde, vreemde tijden zoals deze is het model van de ondernemer als de ‘alwetende – aanstuurder – be- heerder en instructies gevende’ fataal en fundamenteel fout. Ondernemers vallen vaak terug op het ‘Tragische’ verhaal wanneer zij“Ik weet het niet” is de ALL TIME PERMISSIE Angstig zijn. Dat wil zeggen: Zo bang dat klanten ontdekken dat zij geen flauw idee hebben wat er aan de hand is. om zelf actief te worden. De Grootse Heldendaad is om “Ik weet niet” in een bewijs van kracht om te zetten, in plaats van een erkenning van zwakte. Het is een teken van wijsheid en (boven alles) bezieling/ondernemersgeest. De ondernemersgeest die gaat zitten in de euvele moed hebben om de passie vrij te maken bij jezelf en de passie en talent van anderen – je klanten, je partners – vrij te maken. In feite is dat het ultieme goddelijke heldendom. 3 Helden zijn Zelden de Beste Performers Een dirigent is vaak een goede musicus, maar zelden een wereldklasse arti- est. De meest effectieve ondernemer is nog niet de beste vakman/vakvrouw. De vaardigheid om te leiden ... om Anderen te Engageren en Aanzetten tot Actie ... valt zelden samen met de tip – top van de Individuele Performance Topper. Wat wil niet zeggen dat Helden niet een fingerspitzen bekendheid met hun specifieke line of business moeten hebben.
 20. 20. Maar de zaken die jou goed maken in ‘mensen – zaken’ en de ‘inspiratievan mensen’ zijn heel anders dan de factoren die jou laten voldoen aan hetplaatje van Individueel Meesterschap. In het ‘stikken’ van kleding.Bij ondernemers is het maar al te vaak zo dat zij de nadruk leggen op dekennis performance. Terwijl wij weten dat dit niet de manier is hoe dingenwerken bij Werkelijk Excellente Klantprestaties. Dus waarom bewandelen wijdeze route als ondernemers? Geen idee? Grove stupiditeit? Misschien. Maarwaarschijnlijker: een weigering om te zien dat Held zijn (ondernemerschap)een discrete, beperkte, speciale kwaliteit is.4 Helden zijn Ontwikkelaars van TalentGeweldige Experts zijn nog steeds belangrijk – maar ondernemers diegeweldig goed zijn in het ontwikkelen van talent van hun klanten en werkne-mers zijn degenen die op de lange termijn het beste presteren.Sommige Helden halen hun Ultieme Lol uit het Ontwikkelen van UitzonderlijkTalent.5 Helden zijn VisionairsHelden zijn ‘Dealers in Hope’. Zij bieden hun klanten een visie, een beeld, eenverhaal over wat mogelijk is.6 Helden zijn “Winst Makers”Helden die produkten verkopen met geen of nauwelijks marge. Die klantenhet liefst zien vertrekken omdat hun ‘geld te weinig oplevert’. Ondernemersdie meer en meer dienstverlening gratis weggeven om eindelijk wat geld teverdienen.Helden worden geinspireerd door een winst – verlies rekening. Zij houdenervan om zichzelf uit te dagen om de meest uitzonderlijke conclusies tetrekken uit cijfers die hun eigen financiele performance tonen. Opgewondenraken zij ervan. Zij spelen met de cijfers en met nieuwe mogelijkheden om hunondernemingsverhaal te verbeteren. Hun winst te verhogen. Omdat zij hogeren hoger klimmen op de toegevoegde waarde ladder. De verwachtingenvan hun klanten overtreffen.Een Winst Maker zou op zichzelf desastreus kunnen zijn. Een ‘graaier’.Aan de ander kant kunnen de Talent Ontwikkelaar en de Moedige Visionairook totale rampen blijken te zijn zonder dat onze vriend de Winst Maker opwacht staat... en geniet van het verhaal dat de cijfers vertellen.
 21. 21. 7 Helden Begrijpen Dat ... Het Hele Team Telt We moeten voortdurend in beweging zijn. Beweeg je constant zodat er balans is tussen jouw gevoel van uitdagingen die op jou afkomen en jouw gevoel over jouw eigen vaardigheden. En eigenlijk gaat dit verhaal niet overDe Renaissance Man of Vrouw is een sage, mythe en gevaarlijke illusie. Dat balans. Het is over de ene kant uitgaan een tijdje... & TE VER... en dan weeris net zo waar voor Renzo Rosso als voor elke ondernemende Held of Heldin. teruggaan een tijdje & TE VER. Mijn verhaal: Relatief extreme wilde bewegingJe hebt die visionaire held nodig! Je hebt die ‘mensen held’ nodig die kan tussen te veel controle en te veel overgave/passie is waarschijnlijk het geheimomgaan met klanten. Je hebt die Winst Held nodig die droomt in winst – voor lange termijn effectiviteit van Helden.verlies. In het kort. Je dient als Held verschillende heroische krachten op 9 Helden Houden van de Chaosdiverse tijdstippen te bezitten.8 Helden Floreren onder Hevige Uitdagingen Definitie van slecht ondernemerschap: de ondernemer die ‘comfortabel’ de controle terugwil.Vergeet wat ze jou vertellen op al die bijeenkomsten voor startendeondernemers. Of congressen. Of die dure managementopleidingen. De definitie van helden. Ondernemers die de meeste energie krijgen wan-Ondernemerschap is geen wetenschap! Het is 100 PROCENT VAN DE TIJD.... neer het Vuur in het Plan Slaat.EEN KUNST. ONDERNEMERSCHAP IS EEN KUNSTVORM. De kunst van omgaanmet paradox. De Ultieme Paradox van Ondernemerschap: Om excellent te Ondernemerschap is omgaan met gewijzigde omstandigheden.zijn moet je CONSISTENT zijn (veel verhalen over excellent praten over consis-tent superieure performance). Maar op hetzelfde moment dat je excellent Wanneer je wilt weten wie helden zijn kijk dan naar mensen die hun lol krijgen,‘consistent’ wordt als Held wordt je VOLKOMEN KWETSBAAR voor aanvallen genieten van de chaos waar de markt zich bevindt (en zal blijven). Terwijlvan buitenaf van concurrenten die je nadoen. En aanvallen van binnenuit anderen op hun stoel blijven afwachten, in hun kantoortje ergens langs deomdat je jezelf gaat vervelen of te ontspannen wordt. snelweg. Steeds eenzamer.
 22. 22. 10 Helden DOENWanneer je geen enkel idee hebt over wat er gaande is... wanneer je nieteens de vorm of de locatie kent van het speelveld... wanneer je niet de aardkent van de menselijke komedie of zelfs dat dit bestaat, dan in de onsterfe-lijke woorden van Renzo Rosso ‘blijf daar niet staan. Doe iets’. Mooie zin. Maarveel diepgaander dan je denkt. Wanneer je niet weet wat er gaande is. Stopmet denken. (Heb je weinig aan). Probeer IETS. Kijk wat er gebeurt. Dat wilzeggen tot je kunt vliegen met de nieuwe collectie, de nieuwe reclamecam-pagne... of wat het ook is waar je HELEMAAL GEEN IDEE VAN HEBT WAT SPEELTOF WERKT.11 Helden DOEN OPNIEUWWanneer iets loopt zoals verwacht schieten we in de huidige wereld vaak deboodschapper dood. We schelden elkaar uit of stellen een speciale com-missie aan. We streven ernaar deze afwijkingen te elimineren. We Mijden ElkRisico. Zodat ze Nooit Meer Optreden. En hiermee vermoorden we de mogeli-jkheid van Snelle Vooruitgang. ‘Doe het de eerste keer goed...’ is stom.Erg Dom. Een Illusie. Denk eens aan Renzo Rosso die zich geen moment heeftdruk gemaakt over wat de ‘eerste keer’ gebeurt. Of de 21e. Zij ‘doen’ snel.En dan opnieuw, opnieuw, opnieuw... zelfs sneller!12 Helden Weten Wanneer te WachtenHelden doen. En ook de paradox van ondernemerschap... helden wachten.Het centrale verhaal hier. Kies jouw veldslagen.... Zorgvuldig. (Weet wanneerje gepassioneerd op een queeste gaat en wanneer je jezelf terugtrekt).
 23. 23. 13 Helden Z ijn Boos 14 Helden zijn OptimistenHelden verbeelden zich betere toekomsten en zijn geïrriteerd (vooral op Helden hebben niet alleen ‘passie’ maar ook een lach op hun gezicht.zichzelf) omdat deze Nieuwe en Betere Universums buiten hun bereik dreigen Ja, het leven is hard. Sommigen van ons absorberen die realiteit en ademente blijven. vervolgens de resulterende angst en stress uit door hun porieën. Maar Helden hebben een gevoel van zelfvertrouwen en vastberadenheid die anderenJa, kwaad. Volstrekt pissed off over de status quo. Volledig bereid om er iets inspireert.aan te doen. Nu. Direct.Kern van dit verhaal: huur nooit mensen in voor grensverleggende projecten 15 Helden Vertellen een Geweldig Verhaaldie Niet Kwaad zijn. De ideale ondernemer voelt diep voor zijn klanten en hunverlangens en angsten en komt KWAAD binnen bij zijn partners of opdracht- Een Held zet de toon. Dat is helder. De Held is Chief Storyteller. Zeer zeker ingever en roept: waarom hebben wij hier nog niets voor (GEDAAN)? Ik wil de het geval Renzo Rosso. Het Storyteller model past een held beter, zij/hij zet dekans krijgen er iets aan te veranderen. Verhaal Parameters. Laat ons weten wat zij/hij denkt over kwaliteit. Over het tolereren van goedbedoelde en energiek nagestreefde mislukkingen. Over innovatie.
 24. 24. 16 Helden letten op de Details van het Klant Verhaal Helaas breiden we dit idee van luisteren naar dissidenten en rebellen zelden uit naar een groep die nog belangrijker is: pissed off talenten waar wij mee samen werken.Wij houden van een geweldig verhaal. Wij houden van opwindende verha- De rebellen onder ons. De Regel Brekers. Wat als wij hen nu eens serieus namen?len van ondernemers. Wij zullen de eersten zijn die de essentie erkennen van Naar hen luisterden? Hun verhaal gebruikten om ons verhaal te verbeteren?de kracht van een goed verteld verhaal. (en laten we eerlijk zijn; bij Diesel 18 Helden Vinden Z ichzelf Opnieuw Uitworden geweldig krachtige verhalen verteld). Aan klanten. Aan partners.Het verhaal dat de klant zich op het einde van het aankoopproces herinnertwordt bepaald door de details. ‘Klopt’ alles? De entourage, de personages,het plot, de uitkomst (zij leefden lang en gelukkig). Kan ik mij als klant identifi- Jezelf uitvinden is eenvoudig. Ontmoet boeiende mensen. Boeiende project-ceren met dit verhaal, zodat ik geboeid en meegesleept wordt om het einde en. Boeiende partners, klanten, leveranciers. Reizen langs boeiende mensenmee te maken. en projecten vergroot de diepte en reikwijdte van jouw verhaal en daarmee jouw mogelijkheden.Die kun je als Held 1 op 1 loslaten op het verhaal dat jij jezelf vertelt en daar-na jouw klanten. Voel ik mij opgelucht, bevrijd, zelfs gelukkig met dit verhaal? WORD EEN VERZAMELAAR VAN HELDENVERHALEN.Welk podium, plot, helden en heldinnen, demo’s, verhalen, turning points zijnhiervoor nodig? Wat als Renzo Rosso jouw verhaal als ondernemer tot een De collecties: Heldenverhalen van klanten. Heldenverhalen van partners.geweldig verhaal zou maken? Hoe zou dit eruit zien? Heldenverhalen van Leveranciers. Heldenverhalen over reizen. Alles verdom- me. Zolang het heldhaftig is.17 Helden Eren Rebellen Jezelf uitvinden als ondernemer is eenvoudig. Omring jezelf met heldenverha- len. Reis, reis, reis. Dat is mijn geheim. Dat is het geheim van Renzo Rosso. WeHet is steeds normaler geworden om als ondernemer te letten op ontevre- worden onze heldenverhalen.den klanten als een bron van verbetering. De klanten die het meest direct enscherp zijn naar ons kunnen de meest rijke bron voor verbetering zijn.
 25. 25. 19 Helden Promoten hun VerhalenHoe krijg je mensen in beweging? In actie? Door te roepen: koop mijnprodukten?Misschien. Maar waarschijnlijk niet.In plaats daarvan vertelt de Held verhalen.Biedt kleine demo’s aan. Verhalen die tonen wat je bedoelt.Die snel en dramatisch en geweldig het verhaal van jouw klant veranderenover wat mogelijk en wenselijk is.Om overtuigend te zijn heeft de Held nodig:1 Hard bewijs van succes.2 Coole – Heldhaftige – Verbeeldingsrijke Verhalen3 Een team van Onvermoeibare Reisgenoten/Pioniers4 En de Held heeft dit allemaal Snel nodig.De kern van dit verhaal is... Helden, demos, verhalen.Roepen in de woestijn dat dingen anders moeten en wijzen naar anderenkomt vaak als een boemerang terug.Bottom Line: Helden willen hun wereld veranderen... snel... identificeerHelden in Spé die tastbare projecten hebben gedaan: wijs dan naar dezepioniers en zeg tegen de massa: “Kijk, hier. Het ziet er zo uit en werd gedaandoor 1 van jullie”. En hij was niet eens een Renzo Rosso.20 Helden Maken FoutenEn zij maken zich hier niet druk over. ‘Fail faster, succeed sooner’.In turbulente tijden hebben helden de beste vragen. De beste ontdekkingen.Zij vragen anderen – hun partners, klanten en zichzelf – om nieuwe ontdek-kingsreizen aan te gaan. En de essentie van die reizen: sta mensen toen omfouten te maken. Fouten maken is de Essentie van Iets Nieuws Proberen.Wanneer je nieuwe dingen probeert maak je fouten. Wanneer je veel nieuwedingen probeert... maak je veel fouten.VERGISSINGEN ZIJN NIET GENOEG. IN TURBULENTE TIJDEN ZIJN GROTE VERGIS-SINGEN NODIG.
 26. 26. Beloon excellente fouten. Straf middelmatige succesjes af. Het credo vanRenzo Rosso. Deze tijden smeken om Moedige Initatieven bovenop alles watwij al doen. Moedige Initiatieven om Klanten een Held te laten zijn. In elk ge-bied.Hoewel gedachteloze roekeloosheid geen applaus verdient, moet hetverhaal over ‘roekeloos’ onderzocht worden... op een zorgvuldige manier.Velen die de wereld veranderen – onder ander Renzo Rosso– waren inder-daad ‘roekeloos’. Maar niet gedachtenloos. Zij waren zeker meer aanhet doen als ‘Thinking outside de box’. De Renzo Rosso’s van deze wereldprobeerden Tegen de Kansen In om een Volledig Nieuw Verhaal te Creëren.Wanneer dat niet roekeloos is, dan weten wij het niet meer.
 27. 27. 21 Helden Wijzen niet naar AnderenVergissingen maken wij allemaal. Elke ondernemer. En ja, de klant. Soms grotevergissingen. Waar het om gaat is elkaar niet te blameren. Niet wijzen naaranderen. Niet de schuld neerleggen bij anderen. Helden zorgen voor een‘schuld’ loze cultuur. Focus op de eigen kracht. Die van klanten. Die van part-ners. Een voorwaarts – leren van fouten – cultuur.Essentieel voor een heldenverhaal: Eren en leren van vergissingen en hetcreëren van een schuld-loze cultuur. Leren en verbeteren. Dat betekent NIEThet accepteren van matig werk. Of het afwimpelen van verantwoordelijkheid.Integendeel.De essentie van verantwoordelijkheid: MENSEN DIE ER ZO VEEL OM GEVENDAT ZIJ ALLES ZULLEN RISKEREN EN VERGISSINGEN MAKEN OM HUN DOELEN TEBEREIKEN.Helder verhaal?22 Helden Z ijn Altijd MemorabelRenzo Rosso is 1 van de ondernemers die de wereld van ondernemenOpnieuw aan het uitvinden zijn. Wij voegen waarde toe op totaal nieuwemanieren die vereisen dat ‘De Hele Talenten Set van de Onderneming’ optafel dient te komen om Super Mode, Super Hotel, Super Interieur voor klantente creëren. Dat betekent .. GEEN BEPERKENDE REGELS! TROUW BLIJVEN AANEIGEN IDENTITEIT. Geen belemmeringen/opstoppingen voor het creatief proces.WE MOETEN LEREN MET ELKAAR TE COMMUNICEREN OVER HET HELE PROCESMET KLANTEN. EEN FLOW VOOR DE KLANT. ALTIJD. VERNIETIG BELEMMERINGEN.BREEK REGELS.Dit te doen is het Exacte en Gedetailleerd Werk van de ondernemer.Je verhaal ‘memorabel’ krijgen.Het verhaal dat de klant over zijn of haar ervaring met jou vertelt‘memorabel’ krijgen.
 28. 28. 23 Helden VergetenWat denk je hiervan? De belangrijkste uitdaging van de ondernemer:Vergeten! Jezelf opnieuw uitvinden heeft niet zozeer te maken met een nieuwverhaal maar met te stoppen om een oud verhaal te hebben.Vergeten! Vernietigen! Luchten!Dit is wat ons boeit!Hoe vernieuw jij jouw verhaal!Het verhaal dat jij jezelf vertelt elke dag over wie jij bent en wat je gaatbetekenen voor jouw klanten.24 Helden zijn UniekGebruik het woord ‘Held’ en je krijgt heel andere beelden voor ogen dan de‘kantoorslaaf’. Een beeld dat erg ver weg ligt van ‘werk – nemer’/ employee(diegene die gebruikt kan worden). Woorden zijn machtig.Dus:Helden. Je denkt aan helden wanneer je de ondernemer achter Diesel.Wij zijn niet negatief. Wij vinden dat er geen enkele reden is dat niet iedereeneen Held kan zijn. Mits de context gecreëerd wordt waarin helden floreren.Dus ben jij een Held? Zoveel belangrijker dan alle certificaten die jij moet behalen.25 Helden Produceren meer HeldenWe gaan van de ondernemer als expert naar de ondernemer als coach.Voor klanten. Voor partners. De rol van ondernemers is om meer ondernemerste creëren, niet meer volgers.Vroeger was de ondernemer degene die het wist. Deze tijden zijn voorgoedvoorbij, denken wij. Daarom: nieuwe verhalen voor ondernemers. Namelijk:HELDEN CREËREN GEEN VOLGERS. ZIJ CREËREN ENERGIEKE, AUTONOMEHELDEN. HELDEN HELPEN ANDEREN OM NIEUWE WERELDEN TE ONTDEKKEN.ZIJ MOEDIGEN HELDEN AAN NIEUWE WERELDEN UIT TE VINDEN. ZOALS ZIJ OOITDEDEN.
 29. 29. Wij suggereren niet dat iedereen een Renzo Rossi is. Wij bedoelen wel datiedereen verantwoordelijk IS voor Zijn of Haar Eigen Weg. Hoe zij met hunPassie hun Geld Verdienen.Iedereen een... Regel Breker.Iedereen een... Storyteller.Iedereen een... InnovatorIedereen een... Held26 Helden Boezemen Vertrouwen inWat maakt dat mensen met jou zaken doen? Uiteindelijk altijd GELOOFWAAR-DIGHEID. VERTROUWEN. Je kunt mensen om geweldige bijdragen vragen(energie, tijd, middelen) in de mate waarin jij Geloofwaardig bent.Noem het Geloofwaardigheid.Noem het Vertrouwen.Oppervlakkig bekeken is het de ‘zachtste’ van alle Held attributen.Niet op de balans terug te vinden.EN TOCH IS DIT EXACT WAAR HET OM DRAAIT.Ondernemers zouden zich JUIST dienen te focussen op het meten van hetvertrouwen van hun klanten in hen. Op persoonlijke basis. 1 op 1. Structureel.Systematisch. Dat is de echte start en fundament van luisteren naar jouwklant.Het is namelijk de meest HARDE van Helden attributen. Scoor je lager in vertrouwen? Bij alle klanten? Bij specifieke groepen klanten?Je resultaten kelderen.Scoor je hoger in vertrouwen? Je resultaten (omzet, winst, doorverwijzingen,herhaalaankopen) stijgen.Zonder hier sentimenteel te willen klinken, de besten onder ons begrijpendat Ondernemerschap .. uiteindelijk een HEILIG VERTROUWEN is. De verant-woordelijkheden zijn enorm.Geloofwaardig. Vertrouwenswaardig. Ze behoren tot de belangrijkstewoorden in de beleving van klanten. Ze zouden de KERN dienen te zijn van jemissie, je doelen, je strategieën, jouw acties en de meting van je resultaten alsHeld.
 30. 30. 27 Helden Verspreiden hun Verhaal via Opinieleiders 28 Helden gaan Echte Connecties aanHet mag dan wel de tijd van internet zijn. De regels over hoe jij jouw eigen Helden zijn er ECHT. Zij zijn WERKELIJK GECONCENTREERD OP JOU. Zij zijnheldenverhaal effectief, goed en snel verspreid blijven hetzelfde door alle AUTHENTIEK. Zij maken echte verbindingen. Je loopt weg uit een ontmoetingtijden heen. ONDERNEMERSCHAP IS... UITEINDELIJK... PUUR PERSOONLIJK... HET met hen – zelfs na 2.5 minuut – met het idee dat ik DE MEEST INTERESSANTEULTIEME RELATIE SPEL. PERSOON OP AARDE ben. Ja, dat is exact wat helden doen.Wanneer je opinieleiders succesvol maakt in hun verhaal dankzij jouw talen- Dit is niet iets dat je kunt ‘leren’ op een leiderschap, management, sales,ten en aanbod zullen zij het verhaal over jou in hun netwerken verspreiden. ondernemerschap, netwerken training. Oprechte werkelijke nieuwsgierigheid in jouw klant.Helden zijn geweldige netwerkers. Instinctief, intuitief aan het netwerken. 29 Helden Gaan voor Meer Toegevoegde WaardeZodat het een spel wordt. Vrouwen zijn hier veel beter in dan mannen. Veelbeter. Zelfs wanneer een groot deel van dit Net Werken aangeboren is enniet aangeleerd, kun je er beter in worden. Wanneer je op jouw eigen maniervoor jouw eigen queeste een ontdekkingsreis aangaat en NIEUWE REISGE- Om specifiek te zijn. Zij duwen zichzelf en hun onderneming hoger: hoger opNOTEN zoekt in klanten en partners die jouw missie delen. Het verhaal hier. de Toegevoegde Waarde Ladder. ‘Goede dingen’ maken voor klanten isHELDEN MAKEN OVERAL EN ALTIJD NIEUWE REISGENOTEN. niet meer goed genoeg. Lang niet goed genoeg. ‘Goede dingen’ is het Start Punt geworden. Zelfs ‘goede dingen doen’ heeft een bijna commodity status gekregen. De vraag is: Hoe voeg JIJ extra waarde toe? Waar de klant voor wil betalen? Diensten? Kennis? Belevingen? Transformaties? Dromen Waar- maken?
 31. 31. 30 Helden Creëren Nieuwe MarktenKomt ’t begrip ‘besturen’ bij je op wanneer je aan Diesel’s Renzo Rossodenkt?Nauwelijks.Terwijl bestuurders piekeren over ‘Hurdle Rates” en “Terugverdientijd”.Probleem hierbij? De meeste produkten die hele markten opnieuw definiërenstarten als kleine niche ideeen, die verspreiden en pas jaren later de wereldveranderen. Opnieuw: kijk naar Diesel.31 Helden Houden van Nieuwe Technologie.Technologie... verandert... alles. Ik verwacht niet dat Helden technisch superonderlegd zijn. Dat is te veel gevraagd.Maar ik vraag iets... specifieks. Iets zeer verifieerbaar. Iets... GROOTS. Dat deHeld een gepassioneerde waardering heeft voor nieuwe technologie. Ofzelfs VERLIEFD zijn op Nieuwe Technologie. Zodat ze instinctief aanvoelen hoetechnologie hun waarde propositie voor klanten kan verhogen.32 Helden zijn Uitzonderlijke Verkopers.Ondernemers weten dit. Het is ALLEMAAL SALES, ALTIJD.Ondernemerschap = Verkoop.Einde verhaal.Niet met mij eens?Ga naar een Diesel Shop en vraag naar het verhaal van Diesel. Zonder twijfelwas Renzo Rosso een geweldige verkoper.Wanneer je NIET VAN SALES houdt, zoek een ander leven dan Held te zijn.En pretendeer niet een ondernemer te zijn. (Hard maar waar).
 32. 32. 33 Helden zijn Meesters Nederig. Dus niet: “Zo zit het!” Of “Zo doen we dingen hier” of “Zo wil de klant het”. Effectief ondernemerschap = Altijd Vragen stellen “WAAROM”?Effectieve Helden zijn meesters. Zij vermijden meestal de oude cultuur in Minstens tien keer per dag.plaats van ze te bevecten (ben beleefd, maar besteed niet veel van jouw 35 Helden zijn Storytellerskostbare uren om hen te veranderen). Tot je ‘gewonnen’ hebt en tegen-standers en sceptici naar je toe komen hollen om te vertellen dat ze je altijdgesteund hebben. Een opwindend verhaal maakt een (abstracte) strategie werkelijkheid.Investeer in geweldige projecten en mensen die het ‘Nieuwe Meesterschap’demonstreren. Brengt het tot leven. Een Held vertelt dit verhaal eerst boeiend voor zichzelf. Dan voor anderen. Je kunt van een Held houden of je kunt hem/haar haten.Volg het Geld: vind NIEUWE EURO’s om te kunnen investeren in nieuwe en Maar je ontkent niet hun storytelling vaardigheden.discretionaire programma’s die jouw nieuwe verhaal vormen. Het is simpel. Het is diepgaand. (en vaak onbegrijpelijk voor toezichthouders,34 Helden zijn Ontdekkingsreizigers wetenschappers, bestuurders en hun aanhang). (ik maak voor de helft een grapje).Waarom? Het is het meest machtige wapen van de Held. Oprechte nieuws- Dus: Wat is Jouw (Meeslepende, Legendarische, Boeiende, Mysterieuzegierigheid. In plaats van geacht worden alle antwoorden te hebben is de Helden Verhaal?echte kwaliteit van een Held WAAROM te vragen.
 33. 33. 36 Helden Genieten van OndernemenDe belangrijkste kwaliteit van Helden.Sta je niet te popelen om weer te mogen ondernemen?Verlaat het spel. Direct. Nu!37 Helden Kennen Z ichzelfOndernemerschap is persoonlijk.Ondernemers moeten als eerste en vooral: zichzelf kennen. Zich bewust zijnvan hun impact op anderen. Directe eerlijke feedback krijgen van mensen inhun omgeving.ONDERNEMERS – OP ELK NIVEAU – DOOR ALLE EEUWEN HEEN – HEBBEN EENENORME VERANTWOORDELIJKHEID. (zij zijn verantwoordelijk voor de ont-wikkeling en toekomst van anderen die voor hen werken of de klanten metwie zij werken).Het beangstigende feit is dat ondernemers ECHT een verschil maken. Met hunqueeste verhaal. Voor de goede zaak.Of voor een slechte.En zij maken een verschil als resultaat van... het verhaal dat zij vertellen.
 34. 34. Een Held gaat met zijn klanten en/of partners een GEZAMENLIJKE ONTDEK- Mensen zijn alleen 100 procent geëngageerd wanneer zij het gevoel hebbenKINGSREIS aan. Helden kunnen niet engageren in een ‘bevrijdende gezamen- dat zij de Held of heldin zijn in hun eigen Queeste Verhaal. (en jij zult ze alslijke ontdekkingsreis - een GRAND TOUR - tot zij comfortabel zijn met zichzelf’. Held uitsluitend die ruimte geven wanneer jij zeker bent over JEZELF). 38 Helden nemen Verantwoordelijkheid met DadenEen GRAND TOUR - GEZAMENLIJKE ONTDEKKINGSREIS betekent per definitiede confrontatie aangaan met het onbekende, heldhaftig, zonder angst hetambigue pad ingaan. ‘Helden’ die niet comfortabel zijn met zichzelf neigenernaar controle freaks te worden. Zij moeten jou steeds eraan herinneren ‘wie Het is simpel. Helden nemen verantwoordelijkheid – zichtbaar! – voor dede leiding heeft’. Wat zij eigenlijk proberen te doen is zichzelf overtuigen dat beslissingen die zij nemen en de uitkomsten hiervan. Te veel ondernemerszij de leiding hebben. hebben boter op hun hoofd of zitten naar anderen te wijzen als het gaat over economische, financiële of sociale crises. Zo niet Renzo Rosso.Held zijn is GRAND TOUR’s - ONTDEKKINGSREIZEN BIEDEN AAN DE EIGENVOLGELINGEN – klanten, partnes. Het idee van ons verhaal is namelijk dat Op elk niveau. Op elke plek, bij elk type ondernemer, op elke leeftijd: Hetondernemers er in essentie naar streven meer HELDEN TE CREËREN. Hun klant- Anderen Verwijten Spel vernietigt de GELOOFWAARDIGHEID van degene dieen, hun partners, hun werknemers. verwijt sneller dan iets anders in deze wereld.Wil je excellent zijn als ondernemer in de chaos en gekte van deze tijd heb je Betekent dat je niets mag en kan leren over fouten uit het verleden?de Volledige Emotionele Engagement nodig van ‘volgelingen/ontdekkers’. Natuurlijk niet. Aan de andere kant pleiten wij voor heldhaftigheid, actie, handelen, doen. Dat is de meest belangrijke kwaliteit van een succesvolle ondernemer.
 35. 35. Onze voorkeur voor actiehelden betekent niet een gedachtenloze verering.Maar wij geven wel graag de limiet aan waarop je bezig blijft als ondernemerom introspectie te plegen. Wij pleiten fanatiek voor ‘snel prototypen vanjouw verhaal’, de beste response op lessen uit het verleden is niet het strevennaar perfectie maar na enige introspectie snel doorgaan met de volgendepoging/test/demo/pilot/prototype.Simpel feit: enorme bureaucraten en falende ondernemers (of zijn ze welondernemer?) DENKEN TE VEEL en ZIJN TE WEINIG ACTIEHELDEN.Anderen de schuld geven is een groot gedeelte van dit ruziemakende, para-lyserende, tragische verhaal.39 Helden hebben FocusHet is enorm gemakkelijk om een To Do List te maken met 50 punten erop.Een Held maakt een To Don’t List.Wanneer je 1 ENORM COOL IETS voor elkaar krijgt is DAT HEEL VEEL WAARD alsondernemer.Kijk naar al jouw acties vanuit jouw To Don’t List.Wat niet past in jouw centrale queeste verhaal... jouw kernverhaal over hetenorme coole iets dat jij als ondernemer gaat realiseren in de komende jaren.Schrap. Vernietig. Snijd.De eisen aan ondernemerschap lijken in de richting te gaan van 60, 70,80 urige ondernemersweken. In sommige gevallen is dat een reden om metglimmende ogen bezig te zijn met een WOW project. Maar... kijk uit voor eenburn out. Kijk vooral uit voor het niet in de gaten hebben van een burnout. Ende weigering van de mensen om je heen om aan te geven dat je erbij looptals een... Zombie.Dit is geen flutverhaaltje over ‘werk – leven’ balans. Ik laat dat over aan jouwpersonal coach/dominee/psychiater/therapeut. Dit is een waarschuwing.Stress kan dodelijk zijn. Letterlijk. (De lichamelijke variant). En het vermoordt inelk geval jouw effectiviteit!Tegengif? Dat is aan jou. Een ontsnapping. Een lange vakantie. Regelmatigsporten. Verliefd zijn. Zulke ‘breaks’ zijn essentieel. En nog iets: hoe zwaarderde omstandigheden, wanneer ‘breaks’ onmogelijk zijn, is precies het momentdat jij ze nodig hebt!
 36. 36. Tragedie 1. Zombies zijn slechte ondernemersTragedie 2. Zombies zijn de laatsten die zich realiseren dat ze een Zombie zijn.Tragedie 3. Het is aan jou om te zorgen dat alle andere workaholics onderjouw verantwoordelijkheid breaks nemen. Met een pistool op hun hoofdgericht indien nodig.40 Helden zijn hun VerhaalEen Held leeft een liefdesgeschiedenis met een verhaal.“Liefdesgeschiedenis” is niet iets dat gecreeerd wordt door een commitment.“Liefdesgeschiedenis” is niet iets dat gegenereerd wordt door analyse.“Liefdesgeschiedenis” is niet het bijprodukt van een rapport van consultants.“Liefdesgeschiedenis” gaat over wilde, gepassioneerde ontembare... LIEFDE.Passie. Honger naar leven. Engagement. Commitment. Geweldige queestesen de vastberadenheid om een verschil te maken. Gezamenlijke avonturen.Bizarre mislukkingen. Groei. Onverzadigbaar verlangen naar verandering.Helden gaan op een liefdesgeschiedenis queeste om hun wereld te veran-deren.Een verhaal vertellen over jezelf en jouw onderneming is een zaak van karak-ter. Daarom is het persoonlijk. Een pure ondernemerskwestie. Jij bent jouwmerkverhaal. En een heldenverhaal voldoet aan deDRIE GOUDEN REGELS VAN STORYTELLING.1. Jouw verhaal is authentiek.2. Jouw verhaal helpt jou, jouw partners/medewerkers en jouw klanten hundoelen te bereiken.3. Jouw verhaal geeft jou en hen elke dag de energie om hier vol aan tewerken.Helden houden van hun werk. Dat is in essentie hun verhaal. Die passie isaanstekelijk. Ergo: hun verhaal is aanstekelijk.
 37. 37. 3Verhalen; De Z iel van Jouw Onderneming. Rome; Benetton
 38. 38. 3Verhalen; De Z iel van Jouw Onderneming. Rome; Benetton Oud Verhaal Nieuw Verhaal Een Onderneming met een Vaag Verhaal Een Verhaal – Gedreven onderneming Verhaal als een kostenpost Verhaal als een Waarde Generator Verhaal als een ‘after the fact’ Verhaal is het hart en ziel mooimakerij element van de onderneming Verhalenvertellers werken ver weg op Verhalenvertellers zitten in de afdeling in de periferie directie Verhalen vertellen wordt uitbesteed aan Het Verhaal is integraal voor extern communicatie of reclamebureau de hele onderneming Plek om te werken: prikklok Een Plek voor Helden (Een plek om Legendes te Creëren Saai. Zakelijk Opwindend. WOW Fronst Lacht De Oproep tot Avontuur We denken aan ‘t ‘verhaal’… wanneer we er al over denken als ‘verhaaltje’ … een beetje extra… slagroom op de taart… verpakking. Maar we dienen te waarderen dat jouw verhaal de Motor van de Bezieling is. We zien ‘het verhaal’ als een ‘afrondingsproces’. Maar we dienen te begrij- pen dat een krachtig verhaal dat jij, jullie, jezelf en anderen (klanten, part- ners, leveranciers, werknemers) vertellen op een effectieve manier de Stra- tegie van de Onderneming kan voortdrijven.
 39. 39. Wij zien storytellers… wanneer we überhaupt aan hen denken, als vreemdeeenden in de bijt die je af en toe binnenhaalt als die mensen van dat ‘hippe’bureau, ver weg van waar de echte beslissingen worden genomen. In plaatsdaarvan dienen we de storytellers aan tafel uit te nodigen aan de tafel waarde beslissingen worden genomen, naast de CEO of directie.Ons Verhaal!Een Waarde Toevoegend Team) met een Musicus, Dichter, Kunstenaar,Actrice en een Antropoloog. Deze onderneming staat voor accuraatheid enintegriteit. Maar het is ook een Opwindende Business Partner. De leden vanhet Team zijn geen draken. Zij verstoppen zich niet achter grote, obscureExcel presentaties met merkwaardige, onbegrijpelijke cijfers. Zij zijn opwindend.Hun verhalen en ideeën zijn opwindend. Hun presentaties zijn opwindend.En Helder. En Mooi. Omdat deze ‘nieuwe generatie helden’VERHAAL GEDREVEN ZIJN.Jouw Verhaal is Bezield: Show Your ColoursWij hebben de ‘Zetel van de Ziel’ gevonden.Ten minste in ondernemingen.Zoals Benetton in Rome.En het is… Geweldige Verhalen.Betekent dit dat wij arrogant zijn?Ja.De grootste storytellers van de wereld staan echter aan onze kant.Het Verhaal is de de fundamentele ziel van elke creatie van mensen.Verdomd weinig mensen ‘begrijpen het’. De meeste mensen zien verhalenals een oppervlakkig iets, een ‘mooimaker’ ding, een after – the – factcosmetische make-over iets.Verhalen gaan over ‘bezieling’.Het Verhaal komt eerst.Het Verhaal drijft en definieert de onderneming en haar fundamentelewaarde propositie.Wij schrijven, alleen onder de goeroes over ondernemen, intensief over demacht van storytelling.Waarom?OMDAT HET ONZE PASSIE IS. WIJ ER BEZIELD DOOR ZIJN.
 40. 40. Verhalen DefiniërenHet definiëren van ‘verhalen’. Het is niet eenvoudig. Het is belangrijk. Verhaal is•Verhalen zijn WAAR WIJ VAN HOUDEN. H-O-U-D-E-N Verhalen gaat niet over ‘leuk’ vinden. Het gaat niet over ‘niet leuk’ vinden. Het gaat over werkelijke passie… sterke emotie… diepe verbinding. Waar ik•Verhalen kunnen ons KWAAD MAKEN, HEEL KWAAD. Verhalen gaat over de dingen die ons laten kokhalzen. En het gaat over dingen die ons laten SCHREEUWEN.•Verhaal is het VERSCHIL TUSSEN LIEFDE EN HAAT!Verhaal gaat niet over ‘een beetje’ vertellen wat jij doet. van Houd
 41. 41. Ons Verhaal tot dusverWij zijn verhalen fanatici. Maar het gaat veel verder dan persoonlijkevoorkeur.‘Verhaal’ is een PROFESSIONELE OBSESSIE geworden. WIJ GELOVEN DAT VER- Laten we even stilstaan bij het ‘Verhaal’ tot dusver: want ‘VerhalenHALEN – per sé – DE BELANGRIJKSTE REDEN IS VOOR EMOTIONELE CONNEC- Heersen’!!!!TIE (of onverschilligheid) RELATIEF TOT EEN PRODUKT OF DIENST OF BELEVENIS.Verhalen, zoals wij het zien, is in onze ogen de NO 1. BEPALENDE FACTOR voor •Het Einde van de Ondernemer in zijn kantoortje als de Man van de Cijfersof een produkt-dienst-belevenis onderscheidend is – of niet. Verder, het is •De Verschuiving naar Hogere Waarde Toevoegen. Intellectueel, Emotioneel ‘een van die dingen’ die heel weinig ondernemingen – consistent – belangrijk Intelligente Activiteitenmaken. •De Opkomst van de Ondernemer als Storyteller •De Creatie van Nieuwe Betaalde Diensten bovenop ProduktenWij wensen dat wij jullie op ons avontuur kunnen meenemen. Dit avontuur •De Notie dat Produkten niet perse Produkten zijn maar Opwindendevan ‘GELUKKIGE’ en ‘TRAGISCHE’ ondernemingsverhalen en ‘NOOIT NEU- Memorabele Verhalen die Betaald Worden. Dromen die Waargemaakt TRAAL’. Onze conclusie is dat verhalen recht in het Hart (en Ziel) van jouw Worden. Waar Klanten Hopen Nog Lang en Gelukkig door te Leven.onderneming zitten. •De Erkenning dat ‘Memorabele Verhalen’ van ondernemingen allen voortkomen uit een Passie voor Verhalen. Nieuwsgierigheid naar Verhalen Wij zijn allemaal storytellers. A-l-l-e-m-a-a-l van Klanten. •De Revolutie in Verhalen. Dat door het Verhaal van de Klant te Helpen Her Ieder van ons vertelt dozijnen – misschien honderden, misschien meer, verha- schrijven over Geld in hun Leven Je hun Hele Professionele en Persoonlijke len elke dag. Tegen onszelf. Aan anderen. Hoe wij onszelf presenteren. In onze Leven Gelukkiger kunt Maken.project ‘output’. Enzovoorts. •Wij Roepen uit: ZIJ LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG. Omhoog met die toegevoegde waarde.Dus: Verhalen is niet het exclusieve terrein van Reclamebureau, Communica-tiebureau, de Marketing afdeling. Storytelling voor ondernemers is soms een verduveld lastig onderwerp heb- ben wij ontdekt in de laatste jaren. We hebben er allemaal een gevoel over. We weten wat een ‘sterk’ en wat een ‘zwak’ verhaal is. En we hebben geen routekaartje nodig om bij de bioscoop of boekhandel te kiezen, dus wie leert ons iets?
 42. 42. Tien Rituelen van Verhaal Gedreven Ondernemingen•Zet Storytelling op de Agenda van elke meeting. Met collega’s, met partners, met klanten.•Heb Storytellers in virtueel elk projectteam.•Heb Storytellers die Serieus Geweldige Verhalen Vertellen over jouw onderneming. En van de produkten en diensten en belevingen die jij als produceert•Neem Storytelling expliciet op in ALLE training activiteiten en in ieders evaluatie. WAT GEMETEN WORDT WORDT GEDAAN – INCLUSIEF EEN FOCUS OP STORYTELLING.•Geef Vrouwen de Leiding in Jouw Onderneming. Met als opdracht ieders talent samen zo goed mogelijk te ontwikkelen in de gepassioneerde en excellente service voor klanten•Nodig Top Storytellers uit om jou als ondernemer uit te dagen. HET IDEE: HOUD DE DRUK OP DE KETEL.•Gebruik openlijk de Emotionele Taal van Verhalen. Houd ervan verhalen te vertellen over wat jullie doen. Mensen die Verhalen Fanaten zijn gebruiken… zulke Gloeiende Taal. En voelen zich er comfortabel bij (En diegenen die het niet zijn DOEN DAT NIET). Jammer voor hen.•Heb geweldige verhalen aan de muren. Geweldige kunst/design/comics/ films/romans/gedichten inspireren Held in Geld teams en jouw klanten tot het creëren van nieuwe heldenverhalen.•Heb een sterke formele ‘storytelling functie’. De CSO (Central Storytelling Officer). STORYTELLING VERSCHIJNT OP HET ORGANISATIEPLAATJE… VLAK BIJ DE TOP. De Chief Storyteller als Lid van de Directie Raad, of op zijn minst lid van het managementteam (RANG EN FAAM DOET ERTOE).•Heb een jaarlijkse of tweejaarlijkse ‘Verhaal Audit’ – wiens resultaten gepubli- ceerd worden in het Jaarverslag of een speciaal jaarlijks Storytelling Verslag.Dit is een sterke set van ‘vereisten’. Wij suggereren niet dat elke ondernemerze allemaal zou dienen te tacklen. Het punt van deze ‘boodschappenlijst’ isom te suggeren dat dit ‘softe’/’emotionele’ idee van een ‘Verhaal GedrevenOnderneming’ vertaald kan worden in Harde Practische Acties en Resulta-ten. Die hen omhoog duwen op de toegevoegde waarde ladder. Naar eenheldenverhaal voor hen, hun klanten en hun werknemers.
 43. 43. Wat Staat er op het Spel?Het gaat om miljarden euro’s. Benetton begrijpt het. Begrijp jij het?Niets.Niets…(!!!!!!!!!!!)is belangrijker voor ondernemers (helden en heldinnen) dan het ongecom-promitteerde, ongecensureerde Fanatisme over hun Verhaal. Maar demeeste held (de overgrote meerderheid) begrijpen het niet. En daaromgeven ze niet zoveel om hun verhaal.En ja, het is een uitdaging. Building Your Story. Het is verdomd hard werk omeen krachtig verhaal op te bouwen. Het vereist keihard werken en zorg enattentie en liefde en affectie en … obsessie.De (onze) taal is sterk.De (onze) taal is emotioneel.Dit verhaal over ondernemen gaat over bezieling. Dromen. Vrijheid.Ondernemers, hun partners, werknemers en klanten helpen nog lang engelukkig te leven. Door een machtig verhaal dat zij zichzelf vertellen overzichzelf en jou en jouw onderneming.
 44. 44. 4 Dromen Waarmaken’ Verhalen ‘De Business Rome; Ferrari, Armani, Bartolucci, Rocco Forte, Fellini
 45. 45. 4 ‘De Dromen Waarmaken’ Verhalen Business Rome; Ferrari, Armani, Bartolucci, Rocco Forte, Fellini Het Oude Verhaal Het Nieuwe Verhaal Plezierige ervaringen Dromen in Vervulling Gegaan Het is verdomd goed Zaken die niet voor Mogelijk Werden Gehouden Goed gemaakt Kun jij ‘dat’? Tevreden In de Wolken Verrast Verbijsterd Verkopen aan klanten Verleiden van Klanten Ik weet niet zeker of ik het Ik wil het: NU! nodig heb De Oproep tot Avontuur De Mythe van het Oude Produkt Denken Overheerst nog te Vaak. Wij zullen allen ons dienen te realiseren dat: De Winnaars in de Nieuwe Economie de Meesters zijn in de Dromen Waarmaken Verhalen Business. Onze Visie: Onmogelijke Dromen die (meer dan) Waar Worden Ondernemers met de MOED… op elke leeftijd om waarde verhalen te be- denken en bouwen die ver, ver, ver boven de ‘produkten’ en ‘diensten’ verhalen uitstijgen. (twee wollige termen die wij verder niet meer gebruiken).
 46. 46. They are Building ‘Dromen Waarmaken’ Stories Dromen Waarmaken is de kern van hun verhaal: Droom Produkten Droom Fulfillment Wij houden van het ‘Dromen Waarmaken” verhaal. Voor veel ondernemers Droom Marketing is dit verhaal een enorme stap... zeker vergeleken met de ‘normale manier’ waarop hun onderneming aankijkt tegen produkten en diensten. Zoals wij het zien is ‘een droom een compleet moment in het leven van een klant. En toch hopen wij dat wij jouw verhaal en brein verder kunnen oprekken. Belangrijke belevingen die de klant verleiden om substantiele Veel verder! middelen te committeren. De essentie van de verlangens van de consument. De mogelijkheid om klanten te laten worden wat zij De belangen zijn groot. Miljoenen, miljarden euro’s (we vallen in herhaling) willen zijn’ Dus… volgende woord voor jouw nieuwe verhaal als ondernemer: dromen. Bartolucci heeft een ‘oud’ produkt – houten speelgoed – nieuw leven inge- blazen om de dromen van kinderen en hun (groot)ouders waar te maken. Dat woord gaat ongetwijfeld verder dan de comfortzone van menig ondernemer – nog verder als het woord ‘beleving’ al ging. De macht van het ‘dromen’ idee werd ons duidelijk toen we in Rome de succesvolle ondernemingsverhalen bekeken van Ferrari, Armani, Bartolucci, Geox, Benetton en anderen.Dromen Waarmaken van Kids: Bartolucci
 47. 47. De Tragedie van het Normale Wij maken het onderscheid tussen ‘normale produkten’ en ‘dromen waarmaken belevingen’ Normaal Produkt Dromen Waarmaken Beleving Hyundai Ferrari Boss Armani Lego Bartolucci Van der Valk occo Forte RHotel de Russie van Rocco Forte Er is niets verkeerd met de ‘normale’ produkten. Ieder van hen biedt een solide oplossing voor een of andere behoefte. Maar de ‘Dromen Waarma- ken’ Belevingen hebben dat ‘iets’, die kracht van dromen die ver, ver boven de ‘normale’ vervulling van behoeften uitstijgt. Avonturen in ‘Dromen Waarmaken Marketing” Rocco Forte predikt ‘marketing van dromen’. Marketing van Dromen: Het Raken van de Dromen van Klanten Marketing van Dromen: De Kunst van Verhalen Vertellen en Entertainen Marketing van Dromen: Promoten van de Droom, niet het produkt Marketing van Dromen: Het Merk Bouwen rondom de Droom Marketing van Dromen: Het Bouwen van Verhaal, Hype, een Cult De Building Stories advocaten van Ferrari, Bartolucci, Benetton, Rocco Forte bieden ook harde financiële data die helder tonen dat ‘dromen waarmaken’ belevingen brengt rendementen voor aandeelhouders die mijlen uitstijgen boven de rendementen van ‘normale’ produkten.
 48. 48. Dit is geen sprookje. Het is een spijkerhard ondernemingsverhaal. Vertelddoor practische ondernemers die uitzonderlijke ondernemingen hebbengecreëerd. Wij denken dat dit de moeite waard is om naar te luisteren –zeker in een wereld waar Toegevoegde Waarde steeds meer voortkomt uitGeweldige Verhalen en Prachtige Belevingen en andere karakteristieken dieboven… functionaliteit uitstijgen.Project: Dromen WaarmakenWij hopen dat jij meegaat op deze Grand Tour. Wij hopen dat je zult spelenmet de ideeën uit deze etappe in Rome en ze overweegt toe te passen opjouw huidige project.(bij jouw financiële afdeling)(bij jouw inkoop)(bij jouw human resources)(bij jouw IT)Hier zijn wat reis tips:Vertel een Nieuw Verhaal over dat Project.Rust niet… tot dat project aan de criteria voldoet van Dromen WaarmakenMarketing.Tot je jouw Training in een La Dolce Vita verhaal hebt omgebouwd. Tot jeJouw Business Proces tot een Fellini klassieker hebt gemaakt.
 49. 49. Denk aan een staf afdeling in jouw onderneming. Zou haar training nietRadicaal het Leven van Elke Deelnemer dienen te Veranderen?JA (ZEKER)Zou het volgende ‘business process re – engineering project’ een Oefening inBuilding Stories... Dromen Waarmaken Verhalen dienen te zijn.JA (ZEKER)Waarom zou jij je als ondernemer bezig houden met een project behalvewanneer het een Dromen Waarmaken Marketing Project is.Dat op Dramatische Wijze het Verhaal Transformeert van zowel Ondernemer –Aanbieder als Klant – Afnemer?SleutelwoordenDramatischTransformerenVerhaalDromen Logica: FelliniHoe bouw je een Dromen Waarmaken Verhaal? Voor diegenen die hunproject team in een Dromen Waarmaken Team willen tranformeren biedt destoryteller van Rome – Fellini – enig specifiek advies:•Maximaliseer de toegevoegde waarde van jouw verhaal door de dromen van jouw klanten te vervullen•Investeer alleen in wat waardevol is voor jouw klant•Laat korte termijn resultaten niet de lange termijn waarde van jouw verhaal verzwakken•Balanceer rigoreuze controle van de financiële inspanningen met het emotioneel management van jouw verhaal•Bouw een financiële structuur die risico nemen toestaat GEEN RISICO’s – GEEN DROMEN•Vestig lange termijn ‘prijzen macht’ om niet in de val te trappen dat jij een commodity produkt wordt
 50. 50. •Kies hoofdrolspelers zoals Maestroanni die jouw verhaal een estetisch gezicht geven•Huur weirdo’s in. Verschillende culturen, sexen, verhalen om kleur en emotie aan jouw verhaal toe te voegen•Leid met emotie. Breng gepassioneerde bezieling in jouw verhaal. In jouw onderneming door visie en vrijheid.•Bouw voor de lange termijn. (Creativiteit vergt een levenslang commitment).• Bied ‘Liefde op het Eerste Gezicht’• Bouw een Verhaal voor de Vijf Zintuigen• Ontwikkel om de Droom Uit te Breiden• Bouw je verhaal om te VerleidenWij geloven in “Emotie”Wij geloven in “Belevingen”Wij geloven in “Dromen”Wij geloven in “Verhalen”Emotionele Verhalen. Verhalen die jou Engageren. Verhalen die maken datjij Energie Krijgt. Verhalen die van Betekenis zijn. Verhalen die de Wereld eenklein beetje beter maken.Wij doen ons best en modderen soms aan om met al ons enthousiasme onzeverhalen over ondernemen te vertellen. En iets grappigs gebeurt.Wanneer wij ons enthousiasme aansteken responderen andere ondernemersop dezelfde manier.Boodschap:Enthousiaste verhalen stekenenthousiaste verhalen aan!!!!!!
 51. 51. 5 ‘De Macht van Jouw Queeste; Jouw Verhaal Vertellen vanuit Jouw Hart
 52. 52. 5 ‘De Macht van Jouw Queeste; Jouw Verhaal Vertellen vanuit Jouw Hart Rome. Geox, Technogym, Roberto Benigni, Roman Holiday, Vespa, Ferragamo Oude Verhaal Nieuwe Verhaal Goed produkt Geweldige Buzz Betrouwbaar Uniek Excellent Memorabel Dient een functie Vertelt een Verhaal“Nooit meer zweetvoeten” dacht de oprichter van Geox. Bevredigt een behoefte Vervult een Droom Een queeste verhaal was geboren. Heel nuttig Transformeert mijn Leven “Werkt prima” Past bij wie ik ben “Rijdt heerlijk” Laat mij mijn doelen behalen “Altijd veilig” Geeft mij elke dag energie De Oproep tot Avontuur De ondernemer die een ‘queeste’ heeft om te leven, kan van bijna elke situ- atie een spel maken. Dat is de wijsheid die Roberto Benigni in zijn film ‘La Vita e Bella’ toont die hij samen met de toenmalige poolse paus in het Vaticaan hand in hand bekeek. Wij laten La Vita e Bella aan ondernemers zien om ze te tonen hoe drama- tisch ons verhaal verandert en onze bereidheid om energie te investeren en risico’s te nemen verandert wanneer er een geweldige queeste in het spel is.
 53. 53. Niemand gaat zo ver als Roberto in La Vita e Bella voor een grote som geld. Zonder queeste is het onmogelijk om als ondernemer volledig geëngageerdWanneer echter liefde en leven op het spel staan en dat wat een onschat- te zijn. Om uitzonderlijk te zijn. Om in flow te zijn.bare waarde heeft, gaat iedereen zo ver. Met een queeste, aan de andere kant, doen ondernemers verbazing- wekkende zaken: goede, slimme, grappige, productieve, vaak heroïscheEen queeste is het epicentrum van elk succesvol zaken. Zaken die nooit eerder vertoond zijn.ondernemersverhaal Een queeste is die zaak in jouw leven waar jij voor wilt vechten. Wilt bescher- men tegen elke prijs. Het is niet hetzelfde als incentive, maar eerder de mo-Zonder queeste zou geen enkel personage in een boek of film iets interes- tor erachter, het hogere doel dat jou voortdrijft. De reden dat jij energie hebtsants, betekenisvol, memorabel, de moeite waard doen dat ons boeit en voor sommige zaken en niet voor andere.meesleept in het verhaal. Zonder queeste heeft ons verhaal als ondernemergeen betekenis, het heeft geen coherentie, geen richting, geen onvermoei-baar momentum. Zonder queeste zal onze onderneming en ons leven voort- De meeste ondernemers weten vrij snel – met een duwtje in de goedekabbelen – wat dat ook mag betekenen – maar het ontbeert een organise- rich-ting – wat zij als hun queeste zien. Soms heeft het even tijd nodig.rend motief, een meeslepend plot. Een diepe blijvende queeste is bijna altijd een verlangen om iets te betekenen voor anderen – klanten, partners, de samenleving op een eigen manier.
 54. 54. Jouw Queeste Verhaal Het hebben van een Queeste Verhaal is belangrijker dan ooit. Er zijn ‘briljante’ produkten of diensten in bijna elke categorie die jij kunt noemen. Maar hoe- wel briljant zijn (goede zaken verkopen tegen een competitieve prijs) belan- grijk blijft is het nu slechts een startpunt… niet het eindspel. Wat is jouw queeste? Waar klopt jouw hart voor? Wat is jouw missie? Wat is jouw verhaal? Dat en dat alleen is waar jouw verhaal over gaat. Een krachtig verhaal heb- ben is zo ongelooflijk voor de hand liggend. Wanneer een ondernemer een inspirerend queeste verhaal heeft wordt het leven heel veel simpeler. Het probleem is dat een queeste verhaal dat inspireert diep vanuit je hart dient te komen en ongelooflijk hard vol te houden is. Aan de andere kant zijn de beloningen van het hebben van een queeste verhaal enorm. In geld, in waardering, in energie. (vraag het de mensen van Benetton, Virgin, Techno-De wellness queeste van Technogym’s oprichter Alessandri gym, Geox). Plus de trots dat wat jij aan het doen bent ertoe doet.stuwt twee decennia zijn onderneming’s innovatieve verhaal Frequently Un – Asked Quest - ions Een queeste verhaal. Wij geloven erin. Diepgaand. Wij geloven in een queeste verhaal voor onszelf. Als persoon. Als een kleine ondernemer. Wij geloven in een queeste verhaal voor jou. Wij raken onder de indruk van geweldige queeste verhalen. (ze zijn machtig). Wij worden blij van geweldige queeste verhalen. (ze zijn amusant). En het belangrijkste van allemaal. Wij geven om queeste verhalen. (ze doen ertoe, zijn van betekenis). Daarom geloven wij… Een queeste verhaal hebben is simpel. Een queeste verhaal gaat niet over trucs. Het gaat over het beantwoorden van een paar eenvoudige vragen.
 55. 55. Wie ben jij?Waarom ben jij hier?Hoe ben jij uniek?Hoe kun jij een verschil maken?Hoe kun jij een dramatisch verschil maken?En het allerbelangrijkste..Wie geeft erom?(Geef jij erom?)Een Roman Holiday: Wat is Jouw Queeste?Hoe wil jij van betekenis zijn in de wereld? Wat is het verhaal dat jij wilt vertel-len? Je dient uit te vinden wat jouw onderneming te bieden heeft dat op eenbepaalde manier de wereld zal verrijken.Anders zul je net als Audrey Hepburn in a Roman Holiday ‘je dingetje doen ineen saaie sleur’.Je moet in jouw queeste verhaal geloven. Zo sterk geloven dat je uniek wordtin wat je doet. Dat jouw verhaal verbonden wordt met ‘vrijheid’ en ‘genieten’.Zoals Vespa deed via a Roman Holiday.Sommige ondernemers verwarren hun queeste verhaal met ‘marketing’.Bedenk een nieuw logo, doe een opwindende nieuwe marketing campagneen voila, je bent weer terug op koers. Zij zitten er compleet naast.Hun taak is groter, veel groter. Het gaat over de onderneming die haar poten-tieel vervult, niet over een nieuw logo.Wat is mijn queeste in het leven? Wat wil ik overbrengen aan mensen? En hoestel ik zeker dat wat ik te bieden heb aan de wereld werkelijk uniek is?Het verhaal moet iets van zichzelf geven, de onderneming moet iets vanzichzelf geven en de ondernemer dient iets van zichzelf te geven... om hetkristalhelder te vertellen… het is een kwestie van of je nu uniek wilt zijn.Jouw queeste verhaal. Het gaat over Betekenis, Niet Marketing.Over diepe ondernemerslogica. Niet mooie nieuwe logo’s.
 56. 56. Geliefd of Stop Maar: Hoe ben jij Geliefd?Geliefd. Er is geen groter woord. Geen enkel.Geliefd betekent... UNIEK. Nietwaar?Succes betekent volgens Salvatore Ferragamo dat jij nooit de concurrentiejou laat definiëren. In plaats daarvan definieer jij jezelf gebaseerd op eenverhaal waar jij diep om geeft.Briljant.En hij gaat verder dan dat: ‘je wilt niet alleen gezien worden als de beste vande besten. Je wilt ook geliefd worden als de enige die doet wat jij doet’.Wanneer je niet geliefd bent, waarom dan moeite doen?

×