Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงในเอเชีย
สงัด ปุยอ๊ อกเกิด
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่
๔๑/๙ หมู่ ๗ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เ...
ภาพและผลงาน
ปรี ชา เถาทอง

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง
เกิด 2491 ศาสตราจารย์ / ศิลปิ นแห่ งชาติ (จิตรกรรม) 2552
ศิลปิ นชั้นเยียม สาขาจิตร...
ภาพผลงานเรื่อง แสงและเงา
ศิลปิ นภาพวาดสีนันชันแนวหน้ าของเมืองไทย และประธาน
้ ้
มูลนิธิสุชาติ วงศ์ ทอง ดร.สุชาติ ศิลปิ นเขียนสีนา
้
ศิลปิ นชาวจีนชื่อ
สวู่ เป่ ยหง เกิดในปี 1895 และเสียชีวิตในปี 1953 ไม่ ก่ ีปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หรือการสถาปนาสาธา...
เฉลิมชัยเป็ นจิตรกรที่มีฝีมือเป็ นที่ยอมรั บคนหนึ่งของประเทศไทย เป็ น
ชาวหมู่บ้านร่ องขุ่น จังหวัดเชียงราย เกิดวันที่ 15 ก...
ศาสตราจารย์ กมล ทัศนาญชลี ศิลปิ นแห่ งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรมและ
์
สื่อผสม) เกิดเมื่อ 17 มกราคม 2487 ถือเป็ นศ...
ถวัลย์ ดัชนี (27 กันยายน พ.ศ. 2482 - ) จิตรกร ช่างเขียนรูป แห่งดอยสูง
เชียงราย ได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เป็ นศิลปิ...
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เกิดเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2486 ที่
กรุ งเทพมหานคร บุตร นายชุบและนางสว่างจันทร์ โปษยกฤต ระ...
ศาสตราจารย์ ประหยัด ได้ คดค้ นกรรมวิธีทางภาพพิมพ์ทเี่ ป็ น
ิ
ประโยชน์ แก่ การศิลปะภาพพิมพ์เป็ นจานวนมาก อาทิ การ
คิดค้นกรร...
นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เกิด
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๖๕ เป็ นศิลปิ นอาวุโสคนสาคัญใน
ด้ านป...
นายประเทือง เอมเจริญ ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ กรุงเทพมหานคร เป็ นศิลปิ นทีศึกษาศิลป...
นายเฟื้ อ หริพทักษ์ (22 เมษายน พ.ศ. 2453 - 19 ตุลาคม
ิ
2536) ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.
2528 เป็ นศิลปิ นแ...
อังคาร กัลยาณพงศ์ (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 — 25
สิ งหาคม พ.ศ. 2555) เป็ นทั้งกวีและจิตรกร เกิดที่จงหวันครศรี ธรรม
ั
ราชศึก...
ศิลปินที่มีชื่อเสียงในเอเชีย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ศิลปินที่มีชื่อเสียงในเอเชีย

1,144 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ศิลปินที่มีชื่อเสียงในเอเชีย

 1. 1. ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงในเอเชีย สงัด ปุยอ๊ อกเกิด ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ จังหวัดราชบุรี ที่อยู่ ๔๑/๙ หมู่ ๗ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประวัติการศึกษา ๒๕๐๐ มัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ๒๕๐๓ ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.) โรงเรี ยน เพาะช่าง ๒๕๐๗ อนุปริ ญญาศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๑๘ ปริ ญญาศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. 2. ภาพและผลงาน
 3. 3. ปรี ชา เถาทอง ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง เกิด 2491 ศาสตราจารย์ / ศิลปิ นแห่ งชาติ (จิตรกรรม) 2552 ศิลปิ นชั้นเยียม สาขาจิตรกรรม 2522 ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ่ สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศ.ม. สาขา จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร DIP. IN DRAWING ACCADEMIA DI BELLE ARTI ณ ประเทศอิตาลี
 4. 4. ภาพผลงานเรื่อง แสงและเงา
 5. 5. ศิลปิ นภาพวาดสีนันชันแนวหน้ าของเมืองไทย และประธาน ้ ้ มูลนิธิสุชาติ วงศ์ ทอง ดร.สุชาติ ศิลปิ นเขียนสีนา ้
 6. 6. ศิลปิ นชาวจีนชื่อ สวู่ เป่ ยหง เกิดในปี 1895 และเสียชีวิตในปี 1953 ไม่ ก่ ีปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เขาเริ่มหัดเขียนภาพแบบจีนและตัวอักษรลาย พู่กันจีนจากพ่ อของเขา ตังแต่ อายุเพียง 6 ขวบ ้ ปี 1915 เขาย้ ายไปเปิ ดร้ านขายภาพเขียนและอาศัยอยู่ท่ นครเซี่ยงไฮ้ และในอีก 2 ปี ต่ อมา ใน ี ปี 1917 เขาเดินทางไปยังกรุ งตเกียวเพื่อศึกษาศิลปะ หลังเขาเดินทางกลับมาได้ ถูกชักชวนให้ ไปสอนวิชาศิลปะที่มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง พอปี 1919 เขาก็ออกเดินทางอีกครัง คราวนีม่ ุงหน้ าไป ้ ้ ยุโรป เพื่อศึกษาศิลปะในกรุ งปารีส ที่เอโกเล่ นาสิอองนาน ซูเปริเออ แดส โบซ์ อาร์ ต ซึ่งเป็ น สถาบันศิลปะที่มีช่ ือเสียงในขณะนัน เขาได้ เรียนการเขียนภาพสีนามันและการวาดเส้ น ้ ้ ระหว่ างนันเขาก็ตระเวณดูงานศิลปะไปจนทั่วยุโรปตะวันตก เพื่อเรียนรู้ รูปแบบและอิทธิพล ้ ของศิลปะแขนงต่ างๆ เมื่อเขากลับมายังประเทศจีนในปี 1927 เขาก็ได้ เข้ าสอนที่ มหาวิทยาลัยส่ วนกลางของประเทศ ซึ่งปั จจุบันคือ มหาวิทยาลัยหนานกิง
 7. 7. เฉลิมชัยเป็ นจิตรกรที่มีฝีมือเป็ นที่ยอมรั บคนหนึ่งของประเทศไทย เป็ น ชาวหมู่บ้านร่ องขุ่น จังหวัดเชียงราย เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เป็ นบุตรคนที่ 3 ของนายฮั่วชิว แซ่ โค้ ว (ต่ อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นนาย ไพศาล) และนางพรศรี อยู่สุข ทาคลอดด้ วยหมอตาแยชื่อยายตุ่น ชีวต ิ ตอนเด็ก ๆ เป็ นคนเกเร ไม่ ตังใจเรี ยน แต่ มีความชอบวาดรู ป จึงพยายาม ้ เข้ าเรี ยนที่เพาะช่ าง และมหาวิทยาลัยศิลปากร เคยได้ รับเหรี ยญทองจาก การประกวดผลงานระดับชาติ ในตอนที่เรี ยนอยู่ตอนปี ที่ 4 มีผลงานรู ป วาดตามผนังของวัดไทยมากมาย ผลงานปั จจุบัน เฉลิมชัยตังใจที่จะสร้ าง ้ วัดร่ องขุ่น ซึ่งเป็ นวัดบ้ านเกิดของเขา ด้ วยศิลปะไทยประยุกต์ หรื อศิลปะ สมัยใหม่
 8. 8. ศาสตราจารย์ กมล ทัศนาญชลี ศิลปิ นแห่ งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรมและ ์ สื่อผสม) เกิดเมื่อ 17 มกราคม 2487 ถือเป็ นศิลปิ นดีเด่ นในด้ านจิตรกรรมและสื่อผสมร่ วม สมัยของไทย ได้ รับการยกย่ องทังในและต่ างประเทศ ทางด้ านศิลปะร่ วมสมัยของไทย ผลงาน ้ ที่เป็ นเอกลักษณ์ ในแนวทางสากลที่มีพืนฐานจากศิลปะแบบประเพณีไทยในอดีต ้ ปั จจุบัน ศ.กมล ทัศนาญชลี สอนหนังสือและสร้ างสรรค์ ผลงานศิลปะอยู่ท่ สหรัฐอเมริกา ใน ี ฐานะประธานสภาศิลปกรรมไทยแห่ งสหรัฐอเมริกา นอกจากนียังสนับสนุนและส่ งเสริมศิลปิ น ้ ไทยในการศึกษาและหาประสบการณ์ ทังนี ้ ศ.กมล ทัศนาญชลี ยังเป็ นคนไทยและคนเอเชีย ้ เพียงหนึ่งเดียว ที่ผลงานศิลปะถูกบันทึกไว้ ใน Gardner's Art Through The Ages หรือ หนังสือประวัติศาสตร์ ศิลปโลก ซึ่งเป็ นหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะทั่วโลก ทัง ์ ้ ก่ อนประวัตศาสตร์ จนถึงปั จจุบัน โดยทั่วโลกมีศิลปิ นได้ รับการบันทึกเพียง 30,000 คน ส่ วน ิ ใหญ่ จะเป็ นชาวยุโรปและอเมริกา
 9. 9. ถวัลย์ ดัชนี (27 กันยายน พ.ศ. 2482 - ) จิตรกร ช่างเขียนรูป แห่งดอยสูง เชียงราย ได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป (จิตรกรรม) เมื่อพ.ศ. 2544 เกิดที่อาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ์ ตอนเรี ยนอยูที่ศิลปากรในชันปี ที่ 1 ถวัลย์ ดัชนี ทาคะแนนการวาดรูปได้ ถง ่ ้ ึ 100+ แต่เมื่อขึ ้นปี 2 เขากลับทาได้ แค่ 15 คะแนน เพราะเหตุผลที่ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ให้ ไว้ วา ปลาของนายไม่มีกลิ่ นคาว นกของนายแหวก ์ ่ ว่ายไปในอากาศไม่ได้ ม้าของนายไม่สามารถที จะควบหรื อวิ่ งทะยานออกไปได้ ่ นายเป็ นเพียงแค่นกลอกรู ป มันไม่ใช่งานศิ ลปะ ั
 10. 10. อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เกิดเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2486 ที่ กรุ งเทพมหานคร บุตร นายชุบและนางสว่างจันทร์ โปษยกฤต ระยะแรกเข้า ศึกษา ต่อที่โรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ศิลปากร มีความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมทั้งแบบไทยประเพณี และศิลปะร่ วมสมัยงานหุ่น กระบอก
 11. 11. ศาสตราจารย์ ประหยัด ได้ คดค้ นกรรมวิธีทางภาพพิมพ์ทเี่ ป็ น ิ ประโยชน์ แก่ การศิลปะภาพพิมพ์เป็ นจานวนมาก อาทิ การ คิดค้นกรรมวิธีการผสมผสานระหว่างภาพพิมพ์เข้าสู่งาน จิตรกรรมเป็ นภาพเดียวกันได้คนพบกรรมวิธีถ่ายทอดลายไม้ ้ จากแผ่นหนึ่ง เข้าไปผสมกับงานเขียนภาพจิตรกรรม
 12. 12. นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เกิด เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๖๕ เป็ นศิลปิ นอาวุโสคนสาคัญใน ด้ านประติมกรรม ทีมีผลงานดีเด่ นเป็ นทียอมรับในวงการศิลปะ ่ ่ และทัวไป ได้ สร้ างสรรค์ ผลงานประติมากรรมทั้งที่เป็ นงาน ่ ศิลปะแบบปัจจุบันและประเพณีไว้ มากมาย ได้ ส่งผลงานเข้ า ร่ วมแสดงศิลปกรรมแห่ งชาติ ได้ รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญ ทองหลายครั้งและได้ เป็ นศิลปิ นชั้นเยียม ่
 13. 13. นายประเทือง เอมเจริญ ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ กรุงเทพมหานคร เป็ นศิลปิ นทีศึกษาศิลปะด้ วย ่ ตนเองอย่ างมุ่งมั่น อดทน ด้ วยการศึกษาค้นคว้ างานทางศิลปะอย่ าง หนัก ศึกษาปรัชญาชีวตทั้งศิลปะของอินเดีย จีนและศึกษาธรรมชาติ ิ โดยเฉพาะ ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็ นแหล่งกาเนิดของพลังแสงสว่ าง จนเกิด มุมมองในการสร้ างสรรค์งานศิลปะที่เป็ น รูปแบบของตนเอง
 14. 14. นายเฟื้ อ หริพทักษ์ (22 เมษายน พ.ศ. 2453 - 19 ตุลาคม ิ 2536) ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจาปี พ.ศ. 2528 เป็ นศิลปิ นและจิตรกร ผูได้รับการยกย่องเป็ น ้ “ครู ใหญ่ในวงการศิลปะ” ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขา บริ การสาธารณะ เมื่อ พ.ศ. 2526
 15. 15. อังคาร กัลยาณพงศ์ (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 — 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2555) เป็ นทั้งกวีและจิตรกร เกิดที่จงหวันครศรี ธรรม ั ราชศึกษาระดับประถมที่ โรงเรี ยนวัดจันทาราม ต่อมาก็เรี ยนที่วดใหญ่ ั จนจบประถมสี่ แล้วย้ายไปเรี ยนที่โรงเรี ยนมัธยมประจาจังหวัด คือ โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ นครศรี ธรรมราช ศึกษาศิลปะที่โรงเรี ยน เพาะช่าง และที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

×