Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duraklama gerileme ve soru cevaplar

9,945 views

Published on

 • Be the first to comment

Duraklama gerileme ve soru cevaplar

 1. 1. OSMANLI DEVLETİNDE EYALETLERa.Merkeze Bağlı Eyaletler (Saliyanesiz/Yıllıksız)*Dirlik (Tımar) Sisteminin uygulandığı eyaletlerdir.*Bu eyaletlerin geliri bazı devlet memurlarının maaşlarının karşılanması ve asker yetiştirilmesi için ayrılmıştır.*Saliyanesiz eyaletler; Rumeli, Anadolu, Budin, Bosna, Erzurum, Diyarbakır, Van, Karaman, Sivas, Musul gibieyaletlerdir.b.Özel Yönetimli Eyaletler (Saliyaneli/Yıllıklı)*Tımar Sistemi uygulanmaz, vergiler iltizam yoluyla mültezimler tarafından toplanır, vergi geliri her yıl yenidendüzenlenirdi.*Yöneticileri saliyane adı verilen maaş alırlardı.*Mısır, Trablusgarp, Bağdat, Basra ve Cezayir gibi eyaletlerdir.c.İmtiyazlı Eyaletler (Ayrıcalıklı)*İç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı Devletine bağlı olan eyaletlerdir.*Yöneticileri padişah tarafından onaylanırdı.*Eflak, Boğdan, Kırım, Hicaz ve Erdel ayrıcalıklı eyaletlerdir.*Yöneticileri bey, han, şerif ve voyvoda denirdi.
 2. 2. XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ (DURAKLAMA DÖNEMİ) (1579-1699) Osmanlı Devletinin Duraklama Nedenleriİç Nedenler Dış Nedenler*Merkezi yönetimin bozulması *İmparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması*Ekonominin bozulması *Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform*Eğitim sisteminin bozulması *Avrupada Osmanlı Devletine karşı kutsal ittifakların oluşturulması*Ordu ve donanmanın bozulması*Sosyal yapının bozulmasıUlemalığın babadan oğula geçmesiyle Beşik Ulemalığı denilen bir durum ortaya çıkmış, yeni doğmuş çocuklaramüderris unvanı verilmiştir.Osmanlı Devletinde padişah çocukları ola şehzade ve çelebiler, yönetim tecrübesi kazanmaları amacı ile sancaklaragönderilirlerdi. Kafes Usulünün getirilmesiyle sancağa çıkmayan şehzade ve çelebiler yönetim tecrübesinden yoksunbir şekilde yetişmeye başlamışlardır.**Avusturya ile yapılan Haçova Savaşı kazanılmıştır. (1596)**Avusturya ile yapılan Zitvatoruk Antlaşması imzalanmıştır.(1606) Osmanlı Avusturya üzerindeki üstünlüğünükaybetmiştir.**IV.Murat Döneminde İran ile Osmanlı Devleti arasında 1939da Kasr-ı Şirin Antlaşması yapılmıştır. Antlaşma, uzunbir barış dönemi başlatmış, bugünkü Türkiye-İran sınırının da temeli atılmıştır.**IV.Mehmetin Lehistan seferi sonucunda Bucaş Antlaşması imzalanıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti batıda engeniş sınırlarına ulaşmıştır.**Osmanlı Devleti 1699 yılında Avusturya, Lehistan ve Venedik ile Karlofça Antlaşmasını, 1700 yılında da Rusya ileİstanbul Antlaşmasını imzalamıştır.Bu antlaşmalar ile;+ Osmanlı Devleti ilk kez büyük çapta toprak kaybetmiştir.+ Osmanlı Devletinde Gerileme Dönemi başlamıştır. Bu geri çekiliş Sakarya Savaşına kadar devam etmiştir.+ Rusya Karadenize inme fırsatı bulmuştur.+ Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma politikasına yönelmiştir.** Duraklama Dönemindeki iç isyanların en önemlisi II.Osmana karşı çıkmış, Yeniçeri Ocağını kaldırma düşüncesinedeniyle II.Osman, yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.**IV.Mehmet zamanında da isyan eden yeniçeriler suçlu gördükleri 36 devlet adamının idamını istemişlerdir. Buisyanda öldürülenler, çınar ağaçlarına asıldığı için bu olaya tarihte Çınar Olayı ya da Vaka-i Vakvakiye denilmiştir.***İstanbuldaki isyanlar genellikle ekonomik nedenlerden dolayı çıkmıştır. Bu isyanlar düzeni değiştirme amacıyladeğil, kişilere yönelik olmuştur.Celali İsyanları: Yavuz Sultan Selim Döneminde Bozoklu (Yozgat) Celal tarafından çıkarılan isyanın bastırılmasınarağmen daha sonra Anadoluda meydana gelen isyanlara genel olarak Celali İsyanları adı verilmiştir. 1
 3. 3. **Eyaletlerde yaşanan bu isyanlar devlet denetimini azaltmaya yöneliktir. Ayrıca bu isyanlar Avrupa devletleritarafından da desteklenmiştir. Ancak, bu dönemde çıkan azınlık isyanlarında milliyetçilik fikrinin etkisinden sözedilemez.**III.Mehmet; Sancak deneyini kazanan son padişahtır!...KIRILMA NOKTASI:*III.Mehmet: Sancağı kaldırdı. Kafes Usulünü getirdi.*I.Ahmet: Ekber ve Erşed sistemi geldi.*II.Osman: Yeniçeriler isyan etti. (Genç) II.Osman öldürüldü.**Bu noktadan sonra Sadrazamlar Padişahtan daha aktif rol oynamıştır.**Köprülü Mehmet Paşanın sadrazamlığı bazı şartlar öne sürerek kabul etmesi, Osmanlı Devletinde merkeziotoritenin sarsıldığını göstermektedir. Osmanlı Devletinde Duraklamanın İç Nedenleri ve Sonuçları NEDENLERİ SONUÇLARIMerkezi yönetimin bozulması Sınırların genişlemesine bağlı olarak devlet otorite kurmada zorluklar yaşamıştır.Ekonominin bozulması Uzun süren ve sonuçsuz kalan savaşlar ile Tımar Sisteminin bozulması nedeniyle gelir kaynakları azalmıştır.Eğitim sisteminin bozulması Medreselerde pozitif bilimler terkedilmiş, Avrupanın gerisinde kalınmıştır.Ordunun bozulması Devşirme ve Tımar sistemlerinin aksaması sonucu askeri yapı bozulmuştur.1.Osmanlı Devletinde batıdaki en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşılmıştır? Bucaş Antlaşması2.Osmanlıda yönetime en yaşlı ve en olgun hanedan üyesinin geçmesi geleneğine verilen isim nedir? Ekber ve Erşed3.Sancağa son çıkan padişah kimdir? III.Mehmet4.Anadoluda çıkan isyanlara ne ad verilmiştir? Celali İsyanları5.İlk denk bütçeyi hazırlayan sadrazam kimdir? Tarhuncu Ahmet Paşa6.Duraklama Dönemi ıslahatları daha çok hangi alanlarda yapılmıştır? Askeri7.Bozulan devlet kurumlarıyla ilgili hazırlanan ilk rapor hangisidir? Koçi Bey Risalesi8.Saray dışından evlenerek sarayı halka açan padişah kimdir? II.Osman9.Osmanlı ekonomisini zora sokan Batıdaki gelişme hangisidir? Coğrafi Keşifler10.Osmanlı Devletinin büyük toprak kayplarına uğradığı ilk antlaşma hangisidir? Karlofça Antlaşması 2
 4. 4. XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ (GERİLEME DÖNEMİ) (1699-1792)Osmanlı Devletinde 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile başlayıp 1792 yılında Yaş Antlaşmasınınimzalamasına kadar devam eden döneme Gerileme Dönemi adı verilir.Dönemin başlarında takip edilen, kaybedilen toprakları geri alma politikası, 1718 yılında imzalanan PasarofçaAntlaşması ile yerini mevcut toprakları koruma siyasetine bırakılmıştır.**Pasarofça Antlaşması (1718)Karlofça Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri almak için savaşan, ancak yeni topraklar kaybeden Osmanlı Devleti,Batının kendisinden daha üstün olduğunu kabul etmiştir.**Belgrad Antlaşması; Osmanlı Devletinin kaybettiği bir toprağı geri aldığı son antlaşmadır.**Yaş Antlaşması ile Osmanlı Devleti Dağılma Dönemine girmiştir.***XVII Yüzyıl Islahatlarında batı örnek alınmamış, XVIII. Yüzyılda batı örnek alınmıştır.**XVIII. Yüzyıl ıslahatlarının amacı, kaybedilen yerleri geri almak ve toprak kayıplarını önlemektir.**Osmanlı Devleti, Avrupanın üstünlüğünü ilk kez bu dönemde kabul etmiştir.**Osmanlı tarihinde 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1730 yılında meydana gelen PatronaHalil İsyanına kadar olan döneme Lale Devri denir.**Dönemin padişahı III.Ahmet, dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır.**Dönemin en önemli minyatür ustası Levni, en ünlü şairi ise Nedimdir.**Dönemin en önemli özelliği Avrupanın önemli şehirlerinde (Paris,Viyana,Londra) geçici elçiliklerin açılmasıdır.**III.Ahmet döneminde ilk geçici elçilik Pariste açılmıştır. Elçi Yirmi Sekiz Mehmet Çelebidir.**III.Selim döneminde ilk daimi elçilik Londra da açılmıştır. Elçi Yusuf Agah Efendidir.**Rönesans; Edebiyat, Sanat, Düşünce ve Bilim alanlarındaki yenilik, gelişme ve anlayışlara denir. Osmanlıyı kötüetkilemiştir. Avrupanın ilerleyişine Osmanlı Devleti ayak uyduramamıştır.**Reform; XVI.yy da Katolik mezhebindeki bozulmalar karşısında ilk olarak Almanyada başlayan dinde yenidüzenlemeler yapılmasına reform denir.Osmanlı Devletindeki Hristiyanlar, reform hareketinden etkilenmemişlerdir. Bu durumun en önemli nedenleri,Hristiyanların dinsel özgürlüğe sahip olmaları ve Osmanlı Devletinde kilisenin Hristiyanları sömürmesininengellenmesidir. 1.Osmanlıda Batının üstünlüğünün ilk kez kabul edildiği dönem hangisidir? Gerileme Dönemi2.İlk daimi elçilikler kimin zamanında açılmıştır? III.Selim3.III.Mustafa döneminde yapılan ilk iç borçlanmaya ne ad verilir? Esham senetleri4.İlk özel matbaa kimin zamanında kurulmuştur? III.Ahmet5.Matbaada basılan ilk eserin adı nedir? Vankulu Lügatı6.İtfaiye Teşkilatı ne zaman kurulmuştur? Lale Devri – III.Ahmet7.I.Mahmut Döneminde Humbaracı Ocağının başına kim getirilmiştir? Kont Dö Böneval8.Nizam-ı Cedit ordusunun masraflarını karşılayan hazineye ne ad verilir? İrad-ı Cedit9.İlk daimi Osmanlı Elçisi kimdir? Yusuf Agah Efendi10.Kırım hangi antlaşmayla bağımsız olmuştur? Küçük Kaynarca Antlaşmas
 5. 5. ÇALIŞMA SORULARIM.Ö (1700-1800) yılları arasında, Tanrı Dağları ve Baykal Gölü çevresinde görülen Türk kültürüdöneminin adı nedir?CEVAP: Andronova KültürüEski Türk Devletlerinde yazılı hayata geç geçilmesinin temel nedeni nedir?CEVAP: Göçebe toplum olmalarıTüreyiş Destanı hangi Türk Devletine aittir?CEVAP: UygurlarTarihte bilinen en uzun Türk destanı kime aittir?CEVAP: Manas DestanıOrhun Abideleri hangi alfabeyle yazılmıştır?CEVAP: Göktürk AlfabesiGöktürk Kitabelerini ilk defa okuyan Batılı Türkolog kimdir?CEVAP: RuddlofAvrupa Hun Devletini kuran ve Avrupa tarihinde "Tanrının Kırbacı" olarak tanımlanan Türk Kağanıkimdir?CEVAP: AtillaTürk tarihinde ilk defa,ilk ve tek olarak Yahudiliği benimseyen Türk Devleti hangisidir?CEVAP: HazarlarEski Türklerde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Kağanlara verilmesi inancına ne denir?CEVAP: Kut İnancıTürgişlerin en önemli devlet adamı olan ve Türk tarihinde ilk defa adına para bastıran devlet adamıkimdir?CEVAP: Baga Tarkanİslamiyetten önce Türklerde ölüler için yapılan cenaze törenine ne ad verilirdi?CEVAP: YuğŞu anda ordumuzun kullandığı,onluk sistemi ilk defa kim oluşturmuştur?CEVAP: Mete Han
 6. 6. İslamiyetten önceki Türk Devletinde siyasi,ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığımeclisin adı nedir?CEVAP: ToyBizans ile savaşan ilk Türk Devleti hangisidir? (İstanbulu ilk defa kuşatan)CEVAP: AvarlarTürk siyasi birliğini sağlayan devletler hangileridir?CEVAP: Asya Hun Devleti—Selçuklular–OsmanlılarHeykel sanatını tarihte ilk defa geliştiren Türk Devleti hangisidir?CEVAP: UygurlarTürk tarihinde kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?CEVAP: UygurlarMinyatür sanatını ilk olarak başlatan Türk Devleti hangisidir?CEVAP: UygurlarUygurları diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özelliği nedir?CEVAP: Yerleşik yaşama geçmeleriİslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?CEVAP: KarluklarTürklerin en kalabalık kolunu hangi Türk boyu oluşturur?CEVAP: OğuzlarOrta Asya Türk devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurultaya Kağanınolmadığı dönemlerde hangi devlet görevlisi başkanlık yapardı?CEVAP: AygucuTürkler İpek Yoluna egemen olmak için en çok hangi devletle mücadele etmiştir?CEVAP: ÇinlilerTürklerde ilk devlet teşkilatı hangi Türk Devleti zamanında kurulmuştur?CEVAP: Asya Hun Devleti
 7. 7. İlk Türk devletlerinden günümüze kadar gelen ve halen canlılığını devam ettiren özellik nedir?CEVAP: Ordu-millet anlayışıİlk Türk-İslam devletlerindeki "Divan-ı İstifa"nın görevi nedir?CEVAP: Mali işlerden sorumludurTürk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi hangi olayın başlangıcı olarak kabul edilir?CEVAP: Mete’nin tahta çıkış tarihiKavimler Göçüne neden olan Türk topluluğu hangisidir?CEVAP: HunlularDünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi devlete aittir?CEVAP: KırgızlarNizamülmülk’ün yazmış olduğu eserin adı nedir? (Batiniler tarafından öldürülmüştür)CEVAP: SiyasetnameKaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunuvurgulayan eser nedir?CEVAP: Divan-ı Lügati-t TürkAğır suç işleyenlerin davalarının görüldüğü ve başkanlığını padişahın yaptığı mahkemeyi ifadeeden kurum nedir?CEVAP: Divan-ı MezalimTürk hükümdarlarından hangisi halifeyi Şii Büveyh oğullarının baskısından kurtardığı için"Doğunun ve batının hakimi" unvanını almıştır?CEVAP: Tuğrul BeyEl yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışla süslenmesi sanatınane ad verilir?CEVAP: TezhipOsmanlı Devletinde ilk donanmanın oluşmasında en büyük katkıyı hangi Anadolu Beyliği yapmıştır?CEVAP: Karesi Beyliği
 8. 8. 1416 yılında Çelebi Mehmet döneminde yapılan ilk deniz savaşında Osmanlı devleti hangi devletlemücadele etmiştir?CEVAP: VenedikAltın Orda Hanlığını yıkarak Rusların güneye ilerlemesine neden olan ve Yıldırım Bayezit ile AnkaraSavaşını yaparak Anadolu’daki Türk siyasi birliğini bozan Türk devleti hangisidir?CEVAP: TimurlarTürk devletlerinden hangisinde ilk defa "Sultan" unvanı kullanılmıştır?CEVAP: GaznelilerTürk-İslam Devletlerinde "Sultan" unvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı kimdir?CEVAP: Gazneli MahmutTürk İslam Kültür Medeniyetinde ilk defa kervansarayları inşa eden Türk Devleti hangisidir?CEVAP: Karahanlılarİslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti hangisidir?CEVAP: KarahanlılarSelçuklular Devleti döneminde,devlet başkanlarından sonra tahta aday olan Meliklerin devletyönetimine hazırlanması amacıyla görevlendirilen eğitmene ne ad verilir?CEVAP: AtabeySelçuklular değişik toplulukların çocuklarını küçük yaşta alarak yetiştirir ve yeterli olgunluğageldiklerinde askere alırlardı.Bu sistem ile yetişen çocuklar vali,komutan ve saray muhafızıolurdu.Selçuklularda bu sistemin adı nedir?CEVAP: GulamSelçuklu Devletinde mali alandaki faaliyetlerden sorumlu devlet görevlisi kimdir?CEVAP: Müstevfi1187 Hittin Savaşında Kudüs’ü Haçlılardan alarak 3. Haçlı Seferinin başlamasına neden olan Türkdevleti hangisidir?CEVAP: EyyübilerMoğollar ile Anadolu Selçukluları arasında 1243′de yapılan Kösedağı Savaşının en önemli sonucu nedir?CEVAP: Anadolu Türk Birliği bozuldu
 9. 9. Taç Mahal’ı hangi devlet inşaa etmiştir?CEVAP: BabürlerAnadolu’da ilk külliyeyi yapan beylik hangisidir?CEVAP: Mengüceklerİlk Türkçe siyasetname olma özelliği taşıyan Türk-İslam eseri hangisidir?CEVAP: Kutadgu BiligFirdevsi tarafından Gazneliler döneminde yazılmış Türk-İran Savaşlarını anlatan eserin adı nedir?CEVAP: ŞehnameTürkiye (Anadolu) Selçukluları döneminde esnaf ilk halk arasında kardeşlik,birlik ve ahlak anlayışınıyaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş olan örgütün ismi nedir?CEVAP: AhilikAnadolu’nın kapıları hangi savaşla Türklere açılmıştır?CEVAP: Malazgirt Meydan MuharebesiAnadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş hangisidir?CEVAP: 1176- Miryakefelon SavaşıTürk tarihinde ilk defa bağımsızlık mücadelesi vererek, bir ihtilal neticesiyle yeni bir Türk Devletikuran devlet hangisidir?CEVAP: Kutluk DevletiAnadolu’da ilk medrese hangi Türk beyliği döneminde kurulmuştur?CEVAP: DanişmentlilerAnadolu Türk tarihinde ilk bakır para hangi Türk hükümdar tarafından basılmıştır?CEVAP: I. Mesutİlk resmi gazete olan "Takvim-i Vaka-i" hangi padişah zamanında çıkarılmıştır?CEVAP: II. MahmutOsmanlı Devletinde yabancı dil eğitimi,ilk defa hangi padişah zamanında başlatılmıştır?CEVAP: III. Selim
 10. 10. Osmanlı Devletinde ilk defa kendi adına Kanunname hazırlayan padişah kimdir?CEVAP: Fatih Sultan Mehmetİlk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet hangi padişah döneminde kurulmuştur?CEVAP: AbdülmecitOsmanlı Devletinde "Kaime" adı verilen ilk kağıt para hangi padişah zamanında basılmıştır?CEVAP: AbdulmecitOsmanlı Devletinde; vezir,beylerbeyi,tımar sahipleri hariç olmak üzere,devlet hizmetinde bulunankimselerin tayin beratlarını ve vazifeleri ile ilgili belgeleri hazırlayan görevlilere ne ad verilir?CEVAP: Russ KalemiOsmanlı Devletinde hangi görevli padişahın mührünün verilmesiyle atanmış olurdu?CEVAP: SadrazamOsmanlı Devletinin ilk Şeyhülislam’ı kimdir?CEVAP: Molla FenariOsmanlıda "Muhibbi" mahlasıyla şiir yazan padişah kimdir?CEVAP: Kanuni Sultan SüleymanOsmanlı Devletinde Kadıların ve müderrislerin atama işlerinden sorumlu olan görevli kimdir?CEVAP: KazaskerOsmanlı Devletinden kapıkulu askerlerinin 3 ayda bir aldıkları maaşa ne denir?CEVAP: UlufeOsmanlı Devletinde gelenekci eğitim kurumlarının yanı sıra Batı tarzı modern eğitim verenkurumlar hangi yüzyılda açıldı?CEVAP: 19. YüzyılOsmanlı Devletinde mesleki eğitim localarda verilirdi.Loncaların önemini kaybetimesine yol açangelişme nedir?CEVAP: Sanayi İnkilabıOsmanlıda Miratü’l Memalık adlı eserin yazarı ve ünlü çoğrafyacı kimdir?CEVAP: Seydi Ali Reis
 11. 11. Osmanlı Devletinden 17.yy’dan itibaren devletin dışişleri sorumluluğu hangi divan üyesineverilmiştir?CEVAP: Reisü’l KüttabOsmanlı Devletinde 1868 yılında açılan Emniyet Sandıkları hangi bankanın temelinioluşturmuştur?CEVAP: Ziraat BankasıOsmanlı ekonomisinin temelini oluşturan en önemli etken nedir?CEVAP: TarımAvrupa’da hammade ve pazar ihtiyacının artmasına neden olan Sanayi İnkılabının Osmanlıya enbüyük zararı hangi alanda olmuştur?CEVAP: AskeriOsmanlı Devletinden ilk denk bütçeyi kim hazırlamıştır?CEVAP: Osman Hamdi BeyOsmanlının elindeki ticaret yollarının el değiştirmesine ve gümrük gelirlerinin düşmesine yol açanolay nedir?CEVAP: Coğrafi KeşiflerOsmanlı Devletinin çeşitli dönemlerde Avrupalılara verdiği kapitülasyonlar hangi yüzyılda devletezarar vermemiştir?CEVAP: 20. YüzyılOsmanlıda esnaf teşkilatı anlamına gelen ve ürünlerin kalitesini,fiyat kontrolünü sağlayan devletile esnaf arasındaki üretimi kuran kurum hangisidir?CEVAP: LoncaOsmanlı Devlet yönetiminde en önemli kurumlardan olan "Divan-ı Hümayun" eski Türklerdekihangi kuruma karşılık gelmektedir?CEVAP: KurultayOsmanlı Devleti hangi gelişme ile Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir?CEVAP: Balta Limanı Ticaret SözleşmesiOsmanlı Devletinden pazar yerlerinden alınan vergi nedir?CEVAP: Bac
 12. 12. Osmanlıda ilk medeni Kanun örneği olan Mecelle’yi kim hazırlamıştır?CEVAP: Ahmet Cevdet PaşaSeyahatnamenin yazarı kimdir?CEVAP: Evliya ÇelebiOsmanlıda "Ekber ve Erşad" sistemini kim getirmiştir?CEVAP: I.AhmetOsmanlıda "Devlet hanedanın ortak malıdır" anlayışının yerine devlet "hükümdar ve çocuklarınınortak malıdır" anlayışını getiren padişah kimdir?CEVAP: I. MuratOsmanlı Devlet yönetimi hangi padişahla beraber teokratik bir yapıya sahip olmuştur?CEVAP: Yavuz Sultan SelimAvrupa’ya ilk kez kız öğrenci gönderilmesi——II. MAHMUTİlk Islahat programının oluşturulması———III. SELİMDemiryollarının yapımına başlanması———-ABDÜLMECİTOsmanlıda padişahtan sonra devlet işlerinde en yetkili kişi olup günümüzdeki Başbakanlıkmakamına denk gelen divan üyesi kimdir?CEVAP: Vezir-i azamOsmanlı Devletinde özel mülkiyetin devlet güvencesine alınması neyle sağlanmıştır?CEVAP: Müsadere sisteminin kaldırılmasıOsmanlıda devlet örgütlenmesi ile ilgili çalışmalar hangi dönemde başlamıştır?CEVAP: Orhan BeyFezleke-i Osmani ve Cihannüma’nın yazarı kimdir?CEVAP: Katip ÇelebiFatih Döneminde yazılan "Tarih-i Ebulfeth" kimin eseridir?CEVAP: Tursun BeySultan ve ailesine ait olan,gelirleri hükümdar tarafından tasarruf edilen toprak çeşitinin adı nedir?CEVAP: Has Arazi
 13. 13. Osmanlıda gelirleri padişah hanımlarına ve kızlarına verilen arazi nedir?CEVAP: Paşmaklık araziOsmanlı Devlet sisteminde evlilerden alınan vergi nedir?CEVAP: Resmi Bennak1844 yılında yapılan düzenleme ile 20 kuruş değerinde çıkarılan yeni Osmanlı parasının adı nedir?CEVAP: Mecidiye16. yy’da Süleymaniye Camisi kubbesi’nin etrafındaki yazıları yazarak,hat sanatında ilk kez zirveyeçıkan Osmanlı hat ustası kimdir?CEVAP: Ahmet Akşemseddin KarahisariOsmanlı topraklarında bulunan yabancı tüccarlara,gezginlere ve temsilcilere Osmanlı topraklarındagüvenle gezebilmeleri için verilen belgeye ne ad verilir?CEVAP: AmannameAvarız vergisi ilk defa hangi padişah zamanında konulmuştur?CEVAP: II. BeyazıtOsmanlı Devlet idaresinde,yönetenler sınıfının bölümleri nelerdir?CEVAP: Seyfiye-İlmiye-KalemiyeOsmanlı Devletinden kaçıncı yy’da Arazi Kanunnamesi çıkartılarak özel mülkiyetin önü açılmıştır?CEVAP: 19. YüzyılOsmanlı Devletinin uluslar arası mali bir denetim altına girmesine sebeb olan kurum nedir?CEVAP: Duyun-u Umumiye İdaresiYeniçeri Ocağını kuran ve kaldıran padişahlar kimlerdir?CEVAP: I.Murat—-II.MahmutOsmanlı mimarisi kaçıncı yüzyıldan itibaren kendine has özellikleri kaybetmiştir?CEVAP: 18.YüzyılLale devrine hangi değişim damga vurmuştur?CEVAP: Kültürel Değişimler
 14. 14. Hani yenileşme hareketinde ilk defa "Kanun gücünün, her gücün üstünde." olduğu kabul edilmiştir?CEVAP: Tanzimat FermanıOsmanlı tarihinde hangi gelişme ile ilk kez anayasal düzene geçilmiş, halk padişahın yanında yönetimekatılma hakkı elde etmiştir?CEVAP: Kanun-i EsasiOsmanlı Devletinde padişahın yetkilerinin ilk defa kısıtlandığı belge hangisidir?CEVAP: Sened-i İttifakI. Meşrutiyet sonucunda ortaya çıkan demokrasi fikrini ilk işleyen gazetenin adı nedir?CEVAP: Hürriyet GazetesiOsmanlı 18. yy’da Avrupanın hangi alanda üstünlüğünü kabul etmiştir?CEVAP: AskeriOsmanlıda Avrupa tarzı ilk kara ordusu ilk kez kim döneminde kurulmuştur?CEVAP: III. SelimOsmanlıda III. Selim dönemi,hangi olay sonucunda sona ermiştir?CEVAP: Kabakçı Mustafa OlayıOsmanlıda yurtdışına ilk defa öğrenci gönderilmesi ve ilköğretimin zorunlu hale gelmesi kimindöneminde olmuştur?CEVAP: II. MahmutOsmanlıda II. Abdülhamit’in tahtan indirlmesine yol açan gelişme nedir?CEVAP: 31 Mart VakasıOsmanlıda yabancı okullar hangi dönemde yaygınlaşmıştır?CEVAP: Tanzimat DönemiTanzimat Fermanı daha çok hangi alanda yapılan yenilikleri kapsar?CEVAP: Hukuk—YönetimHangi dönemde,padişah ilk defa meclis kararıyla tahtan indirilmiştir?CEVAP: II. Meşrutiyet
 15. 15. Osmanlı Devleti Kuzey Afrikadaki topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir?CEVAP: Uşi AnlaşmasıI. Balkan Savaşında Osmanlıdan en çok toprak alan (en karlı çıkan) Balkan devlet hangidir?CEVAP: BulgaristanI.Balkan Savaşı sırasında isyan ederek Osmanlıdan ayrılan ulus hangisidir?CEVAP: ArnavutlukI.Balkan Savaşından sonra en fazla sorun olan toprak parçası neredir?CEVAP: MakedonyaHangi olay ile İttihat ve Terakki Partisi iktidarı ele geçirmiştir?CEVAP: Bab-ı Ali BaskınıOsmanlı Devletinde rejime karşı çıkmış ilk ve tek isyan hareketi hangi dönemde olmuştur?CEVAP: II. Meşrutiyet"Haberleşmenin gizliliği ilkesi" hangi düzenleme ile Türk tarihinde ilk defa yürürlüğe girmiştir?CEVAP: II. Meşrutiyetİttihak ve Terakki Fıkrası hangi yıllar arası yönetime hakim olmuştur?CEVAP: 1912-1918Rusla’nın izlediği ve Slavları bir çatı altında toplama politikası olan Panslavizm’den en fazlarahatsız olan devlerler hangileridir?CEVAP: Osmanlı—Avusturya–Macaristan1908 yılında Osmanlı Devletini paylaşmak için İngiltere ve Rusya’nın bir araya geldiği ve ilk defa"Hasta Adam" ifadesinin kullanıldığı görüşmenin adı nedir?CEVAP: Reval GörüşmesiOsmanlı Devletinde ilk defa çok partili hayatın yaşandığı dönem hangi padişah dönemidir?CEVAP: II. Abdülhamit"Genel Borçlar İdaresi" (Muharrem Kanunnamesi) hangi padişah döneminde kurulmuştur?CEVAP: II. Abdülhamit
 16. 16. 20.yy’da Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarma amaçıyla II. Abdülhamit tarafından izlenenResmi Devlet Politikası nedir?CEVAP: PanislavzmOsmanlının,On İki Adayı İtalyanlara bırakmasının asıl sebebi nedir?CEVAP: Balkan savaşlarının başlamasıI.Dünya Savaşı sonucunda ilk işgal edilen Osmanlı toprağı neresidir?CEVAP: MusulOsmanlı Berlin anlaşmasıyla kaybettiği Kars,Ardahan ve Batum’u geri almak için hangi cepheyiaçmıştır?CEVAP: Kafkas CephesiI. Dünya Savaşında ilk açılan ve resmi olarak ilk kapanan cephe hangisidir?CEVAP: Kafkas CephesiOsmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ve mağlup olmasına rağmen toprak kazancı ilekapanan cephe nedir?CEVAP: Kafkas CephesiKafkas Cephesi hangi anlaşma ile kapatılmıştır?CEVAP: Brest-Litowsk AntlaşmasıEvliye-i Selase illeri hangileridir?CEVAP: Kars—Batum–ArdahanMustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta göstermiştir?CEVAP: TrablusgarpMustafa Kemal I. Dünya Savaşında görev aldığı son cephe hangisidir?CEVAP: Suriye – FilistinI.Dünya Savaşında İtilaf Devletlerini arasında imzalanan gizli anlaşmalar hangi devlet tarafındandünya kamuoyuna duyurulmuştur?CEVAP: Rusyaİngiltere hangi gizli anlaşma ile Arap azınlıkları Osmanlıya karşı kışkırtmayı amaçlamıştır?CEVAP: Sykes-Picot Gizli Anlaşması
 17. 17. Cemiyet-i Akvam ( Milletler Cemiyeti ) kurulmasına zemin hazırlayan olay nedir?CEVAP: Wilson ilkeleriII. Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan antlaşma nedir?CEVAP: Versay AntlaşmasıI. Dünya Savaşından ilk ayrılan ve amacına ilk ulaşan devlet hangisidir?CEVAP: JaponyaI. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Arap halkını Osmanlıdan koparmak için hangi anlaşmayıimzalamıştır?CEVAP: Mac-MahonOsmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı sırasında Tehcir Kanunu çıkarmasında etkili olan cephehangisidir?CEVAP: Kafkas CephesiOsmanlının I. Dünya Savaşında Ateşkes imzalamasında hangi devletin savaştan çekilmesi etkiliolmuştur?CEVAP: BulgaristanI. Dünya savaşında Rusyanın savaştan çekilmesiyle İtilaf devletleri bu boşluğu hangi devletledoldurmuştur?CEVAP: ABDI.Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalara hangi devlet katılmamıştır?CEVAP: ABDI.Dünya savaşı sırasında hangi devletin savaşa girmesiyle Almanya’nın Osmanlıya silah ve cephanegöndermesi kolaylaşmıştır?CEVAP: Bulgaristanİtilaf Devleti olmasın rağmen,Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra hangi devletAnadolu topraklarını işgal etmemiştir?CEVAP: ABDOsmanlının imzaladığı son antlaşma hangisidir?CEVAP: Sevr
 18. 18. Gümrü Barış anlaşmasının önemi nedir?CEVAP: Ermeniler Sevr Barış Anlaşmasındaki haklarından vazgeçmiştirTürk Milli Mücadelesinin ve direnişinin haklılığını ortaya koyan ilk ulusal belge nedir?CEVAP: Amiral Bristol RaporuOsmanlının başkenti olan İstanbul hangi olaydan sonra fiilen işgal edilmiştir?CEVAP: Mondros Ateşkes Antlaşması30 Ekim 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan heyetin başkanlığını kimyapmıştır?CEVAP: Rauf OrbayMondros Ateşkesi imzalandığında Mustafa Kemal Paşa hangi cephede görev almaktaydı?CEVAP: Suriye CephesiMilli Mücadele döneminde kurulan ilk yararlı cemiyet hangisidir?CEVAP: Redd-i İlhak Cemiyetiİlk silahlı direnişi başlatan ulusal cemiyet hangisidir?CEVAP: İzmir Müdefa-i Hukuk CemiyetiBalıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin ulusal mücadele açısından önemi nedir?CEVAP: Batı Cephesini oluştururMilli mücadele hazırlık safhasında milli egemenlikten söz edilen ilk ulusal belge nedir?CEVAP: Havga Genelgesiİstanbul Hükümeti Anadolu hareketini nerede resmen tanımıştır?CEVAP: Amasya Görüşmesi (Protokolü)İstanbul Hükümeti TBMM’yi ilk defa ne zaman tanımıştır?CEVAP: Bilecik GörüşmeleriTemsil Heyetinin kurulacağı ilk defa neyle belirtilmiştir?CEVAP: Amasya Genelgesi(Tamimi)
 19. 19. Temsil Heyeti ilk defa yürütme gücünü hangi gelişme ile kullanmıştır?CEVAP: Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanmasıMilli Mücadelenin ve Temsil Kurulunun, İstanbul hükümetine karşı kazanmış olduğu ilk siyasi başarınedir?CEVAP: Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesiMilli Mücadelenin ilk yayın organları hangi kongrede kurulmuştur?CEVAP: Sivas KongresiMilli Mücadelenin ilk yayın organı nedir?CEVAP: Hakimiyet-i Milliye (27 Aralık 1919′da çıkarılmış)Milli Mücadele döneminde kurulan İstiklal Mahkemeleri ilk defa ne zaman görev yapmıştır?CEVAP: TBMM açılmasıylaTBMM’nin açılmasıyla, TBMM’ye karşı çıkan ve Güneydoğu Anadoluda bağımsız bir Kürt devletikurmayı hedefleyen isyan hareketi nedir?CEVAP: Milli Aşireti İsyanıM. Kemal ilk defa yönetim şeklinin değişeceğini Ulusal Eğemenliğe dayalı bir yönetim şekliningeleceğini hangi gelişmede belirtmiştir?CEVAP: Amasya GenelgesiManda ve himaye kesin olarak nerede reddedilmiştir?CEVAP: Sivas KongresiTemsil Heyeti yurdun bütünlüğü temsil eder kararı hangi kongrede alınmıştır?CEVAP: Sivas KongresiTemsil heyeti nerede kurulmuştur?CEVAP: Erzurum KongresiMustafa Kemal hangi kongreden sonra milli mücadeleyi sivil yürütmüştür?CEVAP: Erzurum KongresiErzurum kongresi sonunda ortaya çıkan temel görüş nedir?CEVAP: Ulusun bağımsızlığını koşulsuz olarak gerçekleştirme
 20. 20. Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliği görevi 3. orduya hangi gelişmeden sonra düşürülmüştür?CEVAP: Amasya GenelgesiErzurum Kongresinin toplanmasında etkili olan cemiyet hangisidir?CEVAP: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk CemiyetiMilli Kongre Cemiyetini diğer cemiyetlerden ayıran en büyük özelliği nedir?CEVAP: Mücadelesini sadece basın yoluyla vermesiMilli Mücadeleye en fazla zarar veren cemiyet hangisidir?CEVAP: Hürriyet ve İtilaf CemiyetiMondrostan sonra kurulan yararlı cemiyetlerin kuruluşundaki dayanak noktası nedir?CEVAP: Wilson İlkeleriMondros Ateşkesinden sonra Güneybatı Anadolu Bölgesini işgal eden İtilaf Devleti hangisidir?CEVAP: İtalyaMondros ve Sevr’i imzalayan hükümetler hangileridir?CEVAP: Mondros——-Ahmet İzzet PaşaSevr——–Reşat Halis PaşaDamat Ferit paşa Hükümeti hangi olaydan sonra istifa etmiş ve hangi olay sonucu tekrar hükümetkurmuştur?CEVAP: İstifa———-Sivas KongresiYeniden kuruma—-İstanbul’un İşgaliMustafa Kemal’in Adana’ya gelerek Tufan Paşa yönetiminde yaptığı milli mücadelenin ilk kongresihangisidir?CEVAP: Pozantı KongresiAtatürk’ün milli mücadeledeki sözleri hangi tarihi olaylara hitaben söylenmiştir?CEVAP: "Siz orada sadece düşmanı değil,Türk milletinin makus tarihini de yendiniz."————-I. İnönü"Hattı müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır,o satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı şehitkanı ile sulanmadıkça terk edilemez."——Sakarya Savaşı"Ordular ilk hedefiniz Akdeniz,ileri"——–Büyük Taarruz
 21. 21. Mustafa Kemal’in ortağı olduğu ve köşe yazarlığıda yaptığı gazetenin adı nedir?CEVAP: MinberSon Osmanlı Mebusan Meclisinde "Misak-ı Milli" kararının alınmasını sağlayan milli mücadele taraftarıgrubun adı nedir?CEVAP: Felah-ı Vatan Grubuİstanbul Hükümeti tarafından kurulan ve Anadoludaki Kuva-i Milliye hareketini sadece askeri anlamdadeğil,siyasi anlamda da engellemeye çalışan Müşir Zeki Paşa’nın emrindeki müfettişliğin adı nedir?CEVAP: Anadolu Fevkalade MüfettişliğiMustafa Kemal’in hazırladığı ve ilk defa İstanbul hükümetini karşısına aldığı rapor nedir?CEVAP: Samsun RaporuDoğu Anadolu da bir Ermeni Devletinin kurulamayacağını ortaya koyan belge nedir?CEVAP: General Harbor RaporuMilli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Müslüman ülke hangisidir?CEVAP: AfganistanMilli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Avrupa Devleti hangisidir?CEVAP: SSCBKurtuluş Savaşı süresinde Türkiye’ye elçi gönderen Devlet hangisidir?CEVAP: SSCBKurtuluş Savaşı süresinde kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa Devleti hangisidir?CEVAP: SSCBMilli Mücadele döneminde Türkiye’nin bir devlet olarak isminin geçtiği ilk antlaşma hangisidir?CEVAP: Gümrü AnlaşmasıMilli mücadelenin muharebeler döneminde Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk bağımsız devlet hangisidir?CEVAP: ErmenistanMuharebeler Döneminde ilk defa Misak-ı Milliyi kabul eden ve Sevr’i reddeden İtilaf Devletihangisidir?CEVAP: Fransa
 22. 22. Düzenli ordunun kazanmış olduğu ilk askeri başarı hangi devlete karşıdır?CEVAP: YunanistanI. TBMM’nin yaptığı ilk ve tek inkilap nedir?CEVAP: Saltanatın KaldırılmasıMilli mücadelenin muharebeler döneminde "Paris Mukarreratı" olarak sunulan ateşkes önerisi hangisavaştan sonra teklif edilmiştir?CEVAP: Sakarya SavaşıTürk ordusunun son savunma savaşı hangisidir?CEVAP: Sakarya SavaşıMilli Mücadelenin muharebeler döneminde kaybedilen ilk ve tek savaş nedir?CEVAP: Eskişehir-Kütahya SavaşıYunanlıların düzenli orduyu henüz toparlanma aşamasındayken yok etmek için başlattığı savaş nedir?CEVAP: I. İnönüLozan Barış Anlaşmasından sonra sınırlarımıza katılan tek yer neresidir?CEVAP: HataySevr Barış Anlaşması hangi savaştan sonra biraz daha yumuşatılarak TBMM’ye kabul ettirilmekistenmiştir?CEVAP: I. İnönüHangi gelişmeyle Hatay ve İskenderun’da özerk bir yönetim oluşturulması kararlaştırılmştır?CEVAP: Ankara AnlaşmasıHangi gelişmeden sonra Fransızlar,Ankara Anlaşmasını imzalamıştır?CEVAP: Sakarya SavaşıHangi anlaşmanın hukuki geçerliliği yoktur?CEVAP: Sevr Barış AntlaşmasıMisak-ı Milliden verilen ilk taviz neresidir?CEVAP: Batum
 23. 23. Misak-ı Milliyeden ilk taviz verilen antlaşma nedir?CEVAP: Moskova AntlaşmasıHangi antlaşma ile Batum Gürcistan’a bırakılmıştır?CEVAP: Moskova AntlaşmasıTürkiye’nin doğu sınırının kesinleştiği antlaşma nedir?CEVAP: Kars AnlaşmasıAnadoluyu boşaltan ilk itilaf devleti hangisidir?CEVAP: İtalyaTBMM içerisinden, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının olşturduğu ve I. Grup olarak anılan millimücadelenin lider kadrosu hangi oluşuma dayanmaktadır?CEVAP: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk CemiyetineTürkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?CEVAP: (Cumhuriyet) Halk FırkasıCumhuriyet tarihin ilk muhalefet partisi hangisidir?CEVAP: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası5 Eylül 1945′te Nuri Demirağ tarafından çok partili düzene geçişin ilk partisi nedir?CEVAP: Milli Kalkınma Partisi19 Temmuz 1948 yılında Fevzi Çakmak’ın önderliğinde kurulan siyasi partinin adı nedir?CEVAP: Millet PartisiTürkiye tarihinde en çok oyu alan parti ve seçim tarihi nedir?CEVAP: 1965 seçimleri Adalet Partisi %53Hangi olay birinci çok partili hayata geçiş denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur?CEVAP: Şeyh Sait İsyanıI. Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi tarihler arasında uygulanmıştır?CEVAP: 1934-1939Hangi olay ile Türk Tarihinde ilk defa okuma-yazma seferberliği başlamıştır?
 24. 24. CEVAP: Millet Mekteplerinin AçılışıTürk Hükümeti Mustafa Kemel döneminden yabancı okullar konusunda en çok hangi devletle sorunyaşamıştır?CEVAP: FransaMusul sorunun Misak-ı Milliye uygun olarak çözülememesinin neden nedir?CEVAP: Şeyh Sait İsyanı1938′de hazırlanan II. Beş yıllık Kalkınma Plan’nın uygulanamamasının temel nedeni nedir?CEVAP: II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıAtatürk İlkeleri kaç tarihinde anayasaya girmiştir?CEVAP: 1937"Devletin dini İslam’dır" maddesi anayasadan hangi tarihte kaldırılmıştır?CEVAP: 10 Nisan 1928İlköğretim zorunluluğu,devletin izni olmadan okulların açılamayacağı,eğitim sisteminin ana hatlarıylabelirlenmesi neyle sağlanmıştır?CEVAP: Maarif Teşkilatı KanunuKadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi Atatürk’ün hangi iki ilkesiyle alakalıdır?CEVAP: Halkcılık—CumhuriyetcilikKadına verilen ilk siyasi hak nedir?CEVAP: Belediye başkanı olabilmeTürk kadının en son elde ettiği siyasi hak nedir?CEVAP: Milletvekili SeçilmeKadınlara milletvekili olma hakkı kaç yılında verildi?CEVAP: 1934Osmanlı Devletinde saltanatın kaldırılmasından sonra görev yapan son halife kimdir?CEVAP: Abdülmecid Efendi"Hatay ve İskenderun da özerk bir yönetim kurulacaktır ve resmi dillleri Türkçe olacaktır" ibaresihangi anlaşmada geçmektedir?
 25. 25. CEVAP: Ankara AntlaşmasıTürk-Yunan ilişkilerini 1954 yılında bozan olay nedir?CEVAP: Kıbrıs SorunuBaşta ABD olamak üzere Avrupalı devletlerinde birleşerek imzaladıkları ve savaşın lanetlenmesi olaraközetledikleri olay nedir?CEVAP: Kellog PaktıTürkiye Cumhuriyenin ilk cumhurbaşkanı——-Mustafa Kemal AtatürkTürkiye Cumhuriyenin ilk başbakanı————-İsmet İnönüTürkiye Cumhuriyenin ilk meclis başkanı——–Fethi Okyar

×