Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovation Union Scoreboard og norsk innovasjon

593 views

Published on

Norge ligger på 17. i plass på EUs ranking over europeiske lands innovasjonsevne. Presentasjonen viser hvordan komposittindikatoren undervurderer norsk innovasjon. Basert på bloggpost på www.innovasjonsbloggen.com

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovation Union Scoreboard og norsk innovasjon

 1. 1. Innovation Union Scoreboardog norsk innovasjonsevnePer M. KochNIFU-seminar 21. mai 2013
 2. 2. European Innovation ScoreboardEr virkelig Norge på 17. plass i Europa?
 3. 3. Andre komposittindikatorer gir andreresultater• The World CompetitivenessScoreboard 2012.Norge på 8 plass (av 59 land), foranland som Tyskland og Finland.• Global Innovation Index.Norge nr. 14 av 141 land, foranTyskland men etter Finland.• Innovation Union Scoreboard 2011Norge på en 17. plass (av 40), langtetter både Tyskland og Finland.Comstock
 4. 4. Vi blander lett FoU og innovasjon• FoU• EUs forskningsstatistikkmåler forskning ogutvikling i samfunnet(Frascatimanualen/NIFU)• FoU: grunnforskning, anvendtforskning og utviklingsarbeid. Ofteassosiert medakademisk forskningeller avansert teknologituvikling.• Innovasjon• EU CommunityInnovation Survey målerinnovasjon i næringslivet(Oslo manualen/SSB)• Innovasjon innføring av nye ellerbetydelig forbedrede varer ogtjenester, prosesser, nye metoderfor markedsføring, eller nyeorganiseringsformer. Ny forbedriften eller ny for markedet.
 5. 5. IUS er dominert av forskningsindikatorer
 6. 6. Mulig underrapportering“A major contribution to under-reporting seems to be that R&D doneunder contract with customers asregular problem solving, particularly inlarge offshore related projects, is notreported. Too narrow in-houseconceptions of R&D may also contributeto this. “Haakon Finne, SINTEF
 7. 7. Statistisk-faglige utfordringerI Norge er undersøkelsen obligatorisk. Imange andre land er den frivillig.Flere har derfor spekulert på om ikke innovativeselskaper vil unngå å besvare skjemaet hvis svar ikke erpåkrevd ved lovI Norge får selskapene undersøkelsen forforskning og innovasjon i samme skjema. Iandre land gjennomføres de toundersøkelsene separat.Det har derfor vært spekulert på om en samletundersøkelse kan påvirke respondentenes forståelse avbegrepet innovasjon.Photos.com
 8. 8. Norsk BNP er svært høytIndikatorapporten og IMF/Wikipedia
 9. 9. During the last 3 years, did the enterprise introducenew processes or technologies?01-02-03 9NIFU Workshop - Learning and innovation, 7-8 February 2013Source: Eurostat/CIS 2010 (Innovasjonsstatistikken)010203040506070
 10. 10. During the last 3 years, were new processes ortechnologies introduced at your workplace?01-02-03 10NIFU Workshop - Learning and innovation, 7-8 February 20130102030405060Source: Eurofund/EWCS 2010 (Arbeidsvilkårsundersøkelsen)Spør du de ansatte i stedetfor bedriftsrespondentenegår norsk innovasjonsevne iværet
 11. 11. Spørsmålsstillingen avgjørPerduco/Innovasjon Norge 2013
 12. 12. Peduco/Innovasjon Norge 2013
 13. 13. Sammenhengmellom input ogoutcome
 14. 14. Hvor blir det av «den mørke»innovasjonen?• Kultureffekt• Ulik forståelse avbegreper• Ulik rapportering• Råvarer holdtutenfor• Overeksponeringav FoU• For mange BNP-målZME Science
 15. 15. Politiske konsekvenser• Feil diagnose av det norskeinnovasjonssystemet kan føre tilfeilbehandling• Statistikkens legitimitet kanundergravesJupiter Images
 16. 16. Men alt er ikke OKGlobal Entrepreneurship Monitor/ Handeelshøgskolen i Bodø
 17. 17. Mindre innovasjon i norsk næringslivSSB
 18. 18. www.innovasjonnorge.no/innsats www.innovasjonsbloggen.comLes mer ominnovasjon oginnovasjonspolitikk!

×