Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panel 3 galandrová daniela

922 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Panel 3 galandrová daniela

 1. 1. Společenská Zodpovědnost<br />CSR<br />Corporate Social Responsibility<br />
 2. 2. Společenská Zodpovědnost<br />CSR<br />„Společenská odpovědnost firem představuje dobrovolný závazek, organizací chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí a společnosti, ve které podnikají.“<br />
 3. 3. DEFINICE CSR<br /><ul><li>Evropská komise : „dobrovolná integrace sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s okolím“.
 4. 4. Nejenom Profit, ale také na další „P“ a to People(sociální oblast) a Planet (environmentální oblast).
 5. 5. Smyslem CSR je přizpůsobit podnikání dlouhodobým cílům namísto krátkodobým a zaměřit se na optimalizaci zisku namísto maximalizace.
 6. 6. Společensky odpovědné chování podniku je dlouhodobou investicí do jeho celkového rozvoje.
 7. 7. Změna role podniků ve společnosti - veřejnost posuzuje a hodnotí nejenom kvalitu služeb a produktů, ale také míru odpovědnosti svého působení ve společnosti. </li></li></ul><li> 3P - CSR<br /><ul><li>Profit / Ekonomická oblast</li></ul>- etický kodex společnosti, transparentní podnikání, odmítání korupce, kvalitní a bezpečné produkty a služby, marketingová atika a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery<br /><ul><li>People / Sociální oblast</li></ul> - přístup k zaměstnancům a podpora okolní komunity<br /><ul><li>Planet / Environmentální</li></ul> - dopady na životní prostředí - ekologická produkce, produkty a služby (soulad s normami a standard ISO, EMAS aj.), ekologie ve firemní politice, snižování negativního vlivu na životní prostředí, udržitelný rozvoj – ochrana přírodních zdrojů<br />
 8. 8. PRINCIPY CSR<br />GLOBAL COMPACT OSN <br />Principy odpovědného chování:<br />Lidská práva: <br />č.1. - podpora a respekt k ochraně základních lidských práv;<br />č.2 – vyvarování se jejich porušování<br />Pracovní standardy<br />č. 3 - svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání<br />č.4 - eliminace jakékoliv formy nucené práce;<br />č.5 - otázka dětské práce;<br />č.6 – diskriminace v zaměstnání<br />Životní prostředí<br />č.7 - podpora ochrany životního prostředí;<br />č.8 – podněcování iniciativ propagující odpovědný přístup k živ. prostředí;<br />č.9 - podpora vývoje a šíření technologií ohleduplných k živ. prostředí.<br />č.10- Boj proti korupci - Firmy by měly bojovat proti všem formám korupce.<br />
 9. 9. CSR - HR = PR<br />CSR – HR = PR<br />
 10. 10. CSR - HR = PR<br />LIDSKÉ ZDROJE – nosný pilíř všech CSR aktivit<br /> - pokud nejsou zaměstnanci zainteresováni v aktivitách dané korporace, CSR se stává pouhou ukázkou PR. <br /><ul><li>důvěryhodnost každé organizace je porušena pokud je evidentní, že se společnost nechová tak jak prezentuje navenek
 11. 11. aby CSR aktivity byly pro danou společnost přínosné a efektivní, musí v ně věřit i ten nejmenší článek – jednotlivý zaměstnanec firmy.
 12. 12. CSR není aktivitou jednoho oddělení
 13. 13. součást každého zaměstnance
 14. 14. každé aktivity, kterou se vevnitř i navenek prezentujeme</li></li></ul><li>CSR - HR = PR<br />EFEKTIVNÍ ZAPOJENÍ <br /><ul><li>Zapojení zaměstnanců | firemní kultura | projevy zaměstnanců mimo pracovní proces |na veřejnosti | interpretují firemní kulturu
 15. 15. Zapojení TOP managementu | chování manažerů | vzor pro své podřízené
 16. 16. Integrace CSR do komerčních aktivit
 17. 17. Zapojení klíčových externích partnerů</li></li></ul><li>HRM ROLE<br />HR Management|důležitá role při implementaci CSR <br />Role HR Managementu|vést organizaci a její stakeholdery* k CSR aktivitám v těchto oblastech:<br /><ul><li> Vztahy se zaměstnanci
 18. 18. Pracovní prostředí - zdraví a bezpečnost
 19. 19. Vztahy s místní komunitou</li></ul> + efektivní komunikace + dobře vedené projekty, správně volené postupy a metody = získání konkurenční výhody<br />*(tj. akcionáře, zaměstnance, management, zákazníky, investory, vládní organizace, neziskové organizace, a jiné veřejné organizace či sdružení)<br />
 20. 20. HRM ROLE<br /><ul><li>CSR aktivity nemusí být vždy finančně a časově nákladné
 21. 21. organizace, které se zajímají o CSR mohou začít s malými projekty souvisejícími s pracovním prostředím, zaměstnanci a vztahy s místní komunitou
 22. 22. HR Management hraje důležitou roli při rozvoji kreativního přístupu</li></ul>TIPY JAK ZAČÍT:<br /><ul><li>Kontakt s jinými HR profesionály |učit se od jejich CSR iniciativ|sdílet nápady a myšlenky| co mělo úspěch| poučení
 23. 23. Partnerství s jinými organizacemi |co-sponzoring |místní eventy
 24. 24. Kontakt s lokálními organizacemi | učit se od nich
 25. 25. Požádat zaměstnance o návrhy CSR iniciativ aj. </li></li></ul><li>CSR a ZAMĚSTNANCI<br /><ul><li>zdraví a bezpečnost zaměstnanců
 26. 26. rozvoj lidského kapitálu – profesní i osobní rozvoj
 27. 27. zapojování zaměstnanců
 28. 28. dodržování pracovních standardů, zákaz dětské práce
 29. 29. work-life balance
 30. 30. flexibilní formy práce – „family-friendly“ pracovní prostředí
 31. 31. rovné příležitosti
 32. 32. rozmanitost na pracovišti
 33. 33. nefinanční benefity
 34. 34. podpora propuštěných zaměstnanců/ zajištění rekvalifikace
 35. 35. lidská práva – opatření vůči všem formám diskriminace</li></li></ul><li>CSR V PRAXI<br />WORK-LIFE BALANCE <br /><ul><li> sladění pracovního a soukromého života
 36. 36. zdraví a spokojenost zaměstnanců</li></ul>PŘÍKLADY:<br /><ul><li> flexibilní pracovní doba
 37. 37. „homeoffices“ |telecommuting
 38. 38. respekt a tolerance na pracovišti
 39. 39. fitness centrum přímo v místě pracoviště
 40. 40. nefinanční benefity
 41. 41. podpora pro zaměstnance ve formě fitness voucherů
 42. 42. stop smoking programy
 43. 43. cvičení na držení těla, problémy s páteří,
 44. 44. stress awarnessworkshops
 45. 45. centrum pro výživu a zdravý životní styl
 46. 46. různé formy benefitů ve vztahu k zaměstnancům
 47. 47. příspěvky na stravování
 48. 48. na dovolenou či rekreaci
 49. 49. na životní či úrazové pojištění
 50. 50. na penzijní připojištění
 51. 51. zdravotní péče – preventivní prohlídky
 52. 52. příspěvky na vakcíny
 53. 53. dovolená nad rámec zákona
 54. 54. kulturní aktivity
 55. 55. příspěvky na vzdělávání
 56. 56. FamilyDays</li></li></ul><li>PROČ CSR V SOCIÁLNÍ OBLASTI <br /><ul><li>Zaměstnanci| závislost na finanční odměně |zdroj živobytí
 57. 57. Práce| zásah do soukromého i rodinného života| vliv na zdraví
 58. 58. Dlouhodobý úspěch firmy závisí na kvalitě zaměstnanců
 59. 59. Odpovědné chování firmy | nábor, rozvoj a udržení si kvalitní pracovníků
 60. 60. Spokojení a motivovaní zaměstnanci |vyšší produktivita |pocit hrdosti na chování zaměstnavatele
 61. 61. Vyšší loajalita | nižší náklady na přijímání nové pracovní síly |
 62. 62. Spokojenost zaměstnanců | kladný přístup k zákazníkovi | posilování image podniku</li></li></ul><li>PŘÍNOSY CSR V SOCIÁLNÍ OBLASTI <br /><ul><li>žádaný zaměstnavatel přitažlivý pro talenty
 63. 63. kvalitní zaměstnanci | jejich udržení
 64. 64. motivace vedoucí k produktivitě
 65. 65. kreativní a inovativní prostředí
 66. 66. nízká fluktuace zaměstnanců
 67. 67. lidské zdroje | dlouhodobá konkurenční výhoda
 68. 68. firemní kultura|hodnoty firmy</li></ul>Uplatňování CSR konceptu v oblasti pracovního prostředí směřuje k oboustranně výhodnému vztahu vedoucí k vzájemnému posilování důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem<br />
 69. 69. Pro to, aby zaměstnanci CSR akceptovali a řídili se jím. Je důležité:<br /><ul><li>Pochopení CSR</li></ul>„překlad“do „lidské řeči“ – srozumitelná komunikace<br /><ul><li>Příklady z každodenního života</li></ul>jak se snadno a zcela přirozeně chovat „společensky odpovědně“<br /><ul><li>Využití hodnot, které si zaměstnanci sami stanovili</li></ul>Logické propojení chování a kultury se společenskou odpovědností<br /><ul><li>Vzor v manažerovi </li></ul>Příklad v přímém nadřízeném<br />
 70. 70. CSR V PRAXI<br />ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ<br /><ul><li>Nejefektivnější zapojení zaměstnanců do CSR aktiv | pochopí-li zaměstnanec jak přístup organizace ovlivňuje jejich každodenní život jak v práci tak v místní komunitě.
 71. 71. Pokud nejsou CSR aktivity pouze nahodilou činností firmy, ale aktivity s vyšším dlouhodobým cílem. Lze tohoto efektu dosáhnout poměrně jednoduše. </li></ul>Organizace by měla :<br />- brát na vědomí důležitost CSR aktivit pro své zaměstnance <br />-přijít na to jak se zaměstnanci chtějí zapojit<br />
 72. 72. zapojení zaměstnanců do CSR<br /><ul><li>Široká škála možností od krátkodobých až po dlouhodobé projekty.
 73. 73. Možnosti pro všechny úrovně zaměstnanců.
 74. 74. Aktivní vs. pasivní</li></ul>MOŽNOSTI ZAPOJENÍ: <br /><ul><li>CommunityFellowships – pomoc místní komunitě</li></ul> Zaměstnanec pracuje pro neziskové organizace či sdružení a jeho výplata je pokryta zaměstnavatelem, nikoli neziskovou <br /><ul><li>Team DevelopmentAssignments - projekty ve spolupráci s NGO‘s, speciálně vytvořeny a navrhnuty tak, aby splňovali specifické team-building cíle.
 75. 75. One to one support mentoring: pomoc ve formě poradenství či osobního koučování jednotlivci či skupinám, které s takového vztahu benefitují jak na profesionálním tak na osobním poli.
 76. 76. Non-executiveroles: Velké množství rolí, které může zaměstnanec nést na dobrovolnické bázi. Např. členství v NGO managementu, komisi aj.</li></li></ul><li>zapojení zaměstnanců do CSR<br />MOŽNOSTI ZAPOJENÍ: <br /><ul><li>IndividualVolunteering: podpora zájmu a snahy jednotlivých zaměstnanců týkajících se rozvoje místní komunity. Zároveň podpora rozmanitosti individuálních zaměstnanců.
 77. 77. Done in a DayProjects: lokální aktivity /eventy
 78. 78. Pro Bono aktivity – poskytnutí poradenských služeb zdarma – např. školení, reklamní služby, apod.
 79. 79. Payrollgiving– pravidelné přispívání z platu zaměstnance
 80. 80. Sbírka mezi zaměstnanci
 81. 81. Firemní nadace nebo nadační fond
 82. 82. Matchingový fond (zaměstnanci věnují určitou částku)
 83. 83. Charitativní aukce a výstavy - získaný výtěžek bude věnován na podporu potřebné oblasti
 84. 84. Jednorázové aktivity organizované firmou – dárcovství krve </li></li></ul><li>zapojení zaměstnanců do CSR<br />BUSINESS BENEFITS<br /><ul><li>vyšší loajalita k zaměstnavateli
 85. 85. zvýšená satisfakce na pracovišti
 86. 86. nižší procento pohybu zaměstnanců
 87. 87. nižší absence
 88. 88. vyšší satisfakce zákazníků
 89. 89. posílení firemní kultury
 90. 90. větší atraktivnost pro nové talenty
 91. 91. zlepšení profilu společnosti u místní komunity</li></li></ul><li>zapojení zaměstnanců CSR<br />EMPLOYEE BENEFITS<br /><ul><li>nové poznání, zkušenosti, dovednosti
 92. 92. rozšíření a zlepšení stávajících dovedností zaměstnanců
 93. 93. osobní uspokojení
 94. 94. rozvoj profesních, administrativních a osobních schopností a dovedností
 95. 95. vliv na profesní růst
 96. 96. cenná teambuilding zkušenost a tvorba vazeb mezi zaměstnanci
 97. 97. lámání bariér, hiararchie
 98. 98. nové vztahy</li></li></ul><li>zapojení zaměstnanců do CSR<br />SPOJENÁ RIZIKA <br /><ul><li>necitlivá interní komunikace|negativní vnímání zaměstnanci
 99. 99. důležitá dobrovolnost I pocit donucení
 100. 100. „pouze“ další filantropie
 101. 101. plýtvání finančních zdrojů
 102. 102. nedostatek vnitřní komunikace |koncentrace pouze navenek
 103. 103. organizační selhání |přílišná náročnost v mnoha směrech |HR, marketing, sales, PR atd.
 104. 104. necitlivá facilitace |neochotný přístup třetích stran
 105. 105. negativní vnímání veřejnosti </li></li></ul><li>KRITIKA CSR<br /><ul><li>MiltonFriedman – „za vším hledej peníze“ </li></ul> argument – základní smysl každé korporace je maximalizovat zisk | návratnost investic svým akcionářů<br /><ul><li>Jiní argumentují: Jediný důvod proč firmy realizují sociální projekty je maximalizovat užitek. – komerční benefit – zlepšování reputace u veřejnosti, místní komunity, vlády atd.
 106. 106. Podniky stěží budou dělat věci, které jsou v rozporu s jejich vlastními zájmy
 107. 107. „chytrý management“, a ne společenskou odpovědnost</li></ul>omezení maximalizace zisku<br />rozmělňování účelu podnikání<br />nedostatek dovedností pro řešení společenských problémů<br />nedostatečná přehlednost společenských aktivit<br />vyšší náklady v souvislosti s realizací CSR<br />
 108. 108. SHRNUTÍ - přínosy CSR aktivit<br /><ul><li>firemní reputace – ochrana a budování reputace
 109. 109. zvyšování hodnoty značky
 110. 110. lepší firemní image a posílení věrnosti značce
 111. 111. atraktivita firmy pro kvalitní a talentované potenciální zaměstnance
 112. 112. zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců
 113. 113. vyšší úroveň spokojenosti a věrnosti zákazníků
 114. 114. odlišení se od konkurence v očích spotřebitelů
 115. 115. lepší vztahy s okolím a veřejnými orgány
 116. 116. úspory nákladů |risk management - předvídání rizik, schopnost vyhnout se rizikovým faktorům
 117. 117. větší přitažlivost pro investory
 118. 118. příležitost pro inovace, učení se, kontinuální zlepšování firmy
 119. 119. přímé úspory plynoucí z kvalitnějšího managementu</li></li></ul><li>DĚKUJI ZA POZORNOST<br />NEWDAY s.r.o.<br />www.csr-solutions.cz<br />www.newday.cz<br />Daniela Galandrová<br />info@csr-solutions.cz<br />

×