Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panel 2 hojný michal

820 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Panel 2 hojný michal

 1. 1. Portfolio management IKEM Praha (nemocniční a retailové LP) Michal Hojný 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 1
 2. 2. Obsah sdělení • Externí a interní vlivy na PMG ve ZZ • Postavení a charakter ZZ / zřizovatel, provozovatel • Podmínky úhrady • Medicínské vlivy – struktura výkonů, preskriptoři • Nástroje a vlastní tvorba portfolia pro nemocniční a ambulantní část ZZ • Praktické příklady z IKEM Praha • Veřejné zakázky • EX – zdravotnické prostředky... 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 2
 3. 3. Postavení a charakter zdravotnického zařízení • Charakter ZZ – Ambulantní – retail – „veřejné lékárny“ – Ústavní – „nemocniční lékárny“ • Struktura oborů – zásadní faktor – Okresní nemocnice – FN – Specializovaná ZZ (IKEM, MOU) • Externí Rp. (u nem lek) 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 3
 4. 4. Další externí vlivy • Zřizovatel / provozovatel ZZ – MZd – Krajská a místní samospráva – Privátní subjekt • Nařízení a předpisy – Příkaz ministra č. 11/2011 pro přímo řízené organizace – Pokyn GFŘ… 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 4
 5. 5. Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů „V souvislosti se změnou pravidel pro provádění oprav základu daně a výše daně ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen „ZDPH“), jsou opakovaně pokládány dotazy a rozdílné výkladové argumentace týkající se tzv. bonusů a skont poskytovaných v rámci dodavatelsko-odběratelských obchodních vztahů. Oprava základu daně a výše daně při snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění byla doposud nepovinná. Novela ZDPH účinná od 1.4.2011 však s ohledem na požadavek závazné unijní úpravy (Směrnice o DPH) zavedla povinnost provádění oprav základu daně a výše daně.“ 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 5 Je tu konec efektivního nástroje, který drží (-el) ve hře inovativní výrobce v cenové soutěži???
 6. 6. Výše a způsob úhrady LP • Limitace zdravotních pojišťoven – Ambulantní preskripce • Limit pro 2011 ve výši 98% roku 2009 • Ing. Patočka „kalkulovatelné riziko“ , predikce vývoje = 0!!! • Úhrada originál x generikum (profitabilita, nákladovost) – Balíček Šnajdr / Janota – Pozitivní listy zdravotních pojišťoven 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 6
 7. 7. Pozitivní listy ZP – NLEKY • úhrady ekonomicky nejméně náročného balení (e.n.n.p) – IVIG, meropenem, filgrastim • Číselník Svazu zdravotních pojišťoven?? – „Doporučení“ ZP pro preskripci • MMF – MYGREF – při překročení regulace úhrada v e.n.n.p – Tč. bez úhrady, schválení RL • Stomické pomůcky – argument § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. – e.n.n.p. • EPO – darbepoetin – bonifikace za odléčeného pacienta 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 7
 8. 8. Výše a způsob úhrady LP • Cenová zvýhodnění / (de)motivace – Sleva z ceny – Obratové bonusy • Stěžejní záležitost = adresnost směrem k rozpočtům klinických pracovišť • Budoucnost nejistá – (de)motivace pro zvýhodnění Čl. 4, odst. 1) „Přímo řízená organizace ministerstva je povinna předávat informace o realizovaných nákupech vybraných léků definovaných tímto příkazem (Příloha č. 1) v rozsahu přesný název, účinná látka, celkové kontrahované množství, celková cena, jednotková cena a obchodní podmínky (bonusy, rabaty, atd.).“ 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 8
 9. 9. Nástroje a vlastní tvorba portfolia • Nástroje – Ambulantní pozitivní list (2007) – Nemocniční pozitivní list (doc. Sechser) • Cesta k cíli – Cenová jednání – Veřejné zakázky 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 9
 10. 10. Ambulantní pozitivní list IKEM 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 10 Na APL konkrétní přípravky. GS omezeně.
 11. 11. Nemocniční pozitivní list IKEM 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 11 Na NPL účinné látky. GS v lékárně.
 12. 12. Veřejné zakázky • Nákup přípravků v jednotkové ceně vyšší než 1.000.000,- bez DPH /rok a kód SÚKL – Přípravky bez přímé generické alternativy • Společná nadlimitní VZ pro jednotlivé CPV skupiny – Přípravky s přímou generickou alternativou a objemem vyšším než 2mil bez DPH a smluvní období • Jednotlivé VZ • Nákup přípravků v jednotkové ceně nižší než 1.000.000,- bez DPH /rok a kód SÚKL – Zakázky malého rozsahu 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 12
 13. 13. Cíle zadavatele (IKEM) • Rozumná cena • Preference přípravků s historií • Cenové úspory = prostor pro nové terapeutické postupy a technologie • Vyvážené dlouhodobé vztahy s uchazeči • Omezení administrativy na nezbytné minimum • Zhodnocení LP při vstupu do IKEM – Způsob a výše úhrady – Rx – výše spoluúčasti pacienta 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 13
 14. 14. Realita soutěží v roce 2011 • Posílení významu ceny jako hodnotícího kritéria • (dočasné?) směřování k e-aukcím – Rx - Soutěž ve výši bonusu – Finanční limity u e-aukcí? • Kratší smluvní interval - vyšší frekvence soutěží • Dělení logických skupin – větší admin zatížení – ATB – EPO 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 14
 15. 15. Pravidla pro soutěže na PL v kostce • Příchod generik = automaticky vypsaná soutěž – Proluka cca 3 měsíce – otevřenost soutěže • Fixace přípravku na PL na delší období – Zpravidla do zásadní změny cen a úhrad • Aktualizace PL při úhrady  bonus • Soutěž mezi zaměnitelnými přípravky – Krátkodobé x dlouhodobé ESA 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 15
 16. 16. Dopady soutěží do praxe • Vývoj adherence k pozitivnímu listu (APL) v čase… 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 16 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2007 2008 2009 2010 2011
 17. 17. Nepovedený příklad realizace výsledků soutěže vždy potěší… Vítěz I. kola je originální výrobce 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 17
 18. 18. C09AA04 – perindopril (1q 2010-11) 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2010 2011 mimo SAP APL Originál I. volba Originál II. volba 18
 19. 19. B01AC04 - clopidogrel (1q 2010-11) 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2010 2011 mimo SAP APL Originál I. volba Originál II. volba 19
 20. 20. Preskripce orig. x gener. LP Data IKEM: Atorvastatin – originál bez doplatku • Sortis: 48,3 % (2008 – 48,6%) • Atoris: 48,9 % (2008 – 48,7%) Alendronát – doplatek 182,-/3měsíce • Fosamax: 13,5 % (2008 – 10,4 %) • Generikum: 86,2 % (2008 – 89,4 %) 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 20
 21. 21. A07xxx - (1q 2010-11) 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2010 2011 originál generikum Práce s cenou LP se vyplatí… 21
 22. 22. …Přichází II. kolo • IKEM překračuje zásadně limity úhradové regulace v ambulantní preskripci za I.-III.2011 = ztráta konkurenční výhody úhradově dražšího originálu – Tlak na preskripci generik 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti Náš nový konzultant v boji…. 22
 23. 23. Řešení pro zvýšení compliance s výsledky VZ • Úzká spolupráce s výrobci – Osobní „edukace“ o výsledku soutěže • Úprava preskripčního SW – Opakování poslední volby snižuje compliance s PL • Generická preskripce? – U vybraných ATC skupin – Zásadní faktor = frekvence aktualizace PL • Pozitivní listy ZP? – Omezení nástrojů lékové politiky ZZ – Rozhodující bude nastavení systému bonus/malus pro ZZ 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 23
 24. 24. Limitace vstupu do ambulantní preskripce • Poučení: – Regulace na vstupu je maximálně efektivní. – Nebudí ani výraznější emoce u preskriptorů při otevřeném hodnocení • Cesty k cíli: – Cenová jednání – ve fázi „zalistování“ inovativního produktu – Cenové soutěže 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 24
 25. 25. Tender management v IKEM - závěr • Maximální transparentnost výběru • Otevřený přístup generik a biosimilars – Racionální výběr • Rovné podmínky ve výši obchodní přirážky v terapeutické skupině • Úzká vazba s lékaři při hodnocení • Limitace na vstupu bolí méně než následná restrikce • Nezapomínáme na zdravotnické prostředky 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 25
 26. 26. Děkuji za pozornost michal.hojny@ikem.cz 29. 1. 2015 V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 26

×