Media Sosial Dalam Promosi Kesihatan Pergigian

2,850 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,850
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,978
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media Sosial Dalam Promosi Kesihatan Pergigian

 1. 1. MEDIA SOSIALDalamPromosi Kesihatan Pergigian21/5/13
 2. 2. Kandungan• Evolusi Teknologi, Komunikasi dan Media• Kesalahan Melalui Media Sosial• Dasar Media Sosial Kerajaan• Amalan Terbaik Penggunaan Media Sosial• Undang-Undang Bekaitan Media Sosial21/5/132
 3. 3. Evolusi Teknologi, Mediadan KomunikasiEvolusi teknologiDesktopVideoVCDMutimedia21/5/133
 4. 4. Evolusi Teknologi, Mediadan KomunikasiEvolusi komunikasiEmailWebsSMSMobilesiteSosial Media21/5/134
 5. 5. 21/5/135Evolusi MediaMedia BaruPenggunaan kaedah komputer danteknologi komunikasi seperti e-mel,dan web.Media TradisiMaklumat di sebar menerusi radio,television, akhbarEvolusi Teknologi, Mediadan KomunikasiMedia SosialKemudahan yang berupaya untukmenyampaikan kandungan mediadan berinteraksi antara pembaca(rakyat) dengan penulis (penyedia)di internet.
 6. 6. Sosial Media Landscape21/5/136
 7. 7. Kesalahan MelaluiMedia SosialÒ Menghasut untuk memupuk rasa benci terhadap Kerajaan.Ò Menyebarkan maklumat palsu yang boleh mengugat keselamatannegara.Ò Menghina Agama.Ò Mengapi-apikan sentimen perkauman.Ò Penyebaran ajaran agama Islam yang sesat atau ideologi yangbertentangan dengan negara seperti komunisme.21/5/137
 8. 8. Ò Aktiviti penipuan melibatkan laman web perbankan dan pelaburanpalsu.Ò Perlanggaran hakcipta dengan mengedar atau berkongsikandungan berbentuk imej, audio atau visual tanpa kebenaranpemilik.Ò Memfitnah seseorang dengan tujuan menjatuhkan maruah, imejdan nama baik orang tersebut di mata masyarakat.Ò Penyebaran kandungan pornografi, lucah dan sumbang.21/5/138
 9. 9. Dasar Media Sosial21/5/139
 10. 10. Kenapa perlu dasar media sosialò Walau apa pun kata orang, peraturan (rules) masih digunapakaibila mengurus/mengendali media sosial.ò Terdapat peraturan yang sama yang telah dilaksanakan diorganisasi; mungkin terdapat perbezaan di organisasi kita - perlukesesuaian.ò Peraturan menyediakan struktur - untuk organisasi andstaf/kakitangan.21/5/1310
 11. 11. Peraturan - melindungi danmembolehkanò Peraturan media sosial yang baik menyatakan: Apa yang organisasi boleh dan tidak boleh di talian; Apa yang kakitangan boleh dan tidak boleh di talian; Apa yang orang awam/pelanggan boleh dan tidak bolehdilakukan terhadap maklumat organisasi.ò Melindungi organisasi dengan menggariskan sempadan terhadapapa yang boleh dan tidak boleh.ò Kakitangan mengetahui batasannya/limits - menggunakan mediasosial tanpa takut terhadap akibatnya.21/5/1311
 12. 12. Dasar dan Garispanduan BerkaitanPekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003ò Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet danMel Elektronik Di Agensi-Agensi KerajaanPekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000ò Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan KomunikasiKerajaanò Garis Panduan Pengurusan Keselamatan ICT Sektor AwamMalaysia (MyMIS)Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (17 Julai 2009)ò Garis Panduan Pelaksanaan Blog Bagi Agensi Sektor Awam21/5/1312
 13. 13. Pekeliling KemajuanPentadbiran AwamBilangan 1 Tahun 2003PARA 6 (b)Memilih Laman - Laman yang dilayarihendaklah hanya yang berkaitandengan bidang kerja dan terhaduntuk tujuan yang dibenarkan olehKetua Jabatan.PARA 7, LARANGANa) menggunakan kemudahan Internetuntuk tujuan peribadi;b) menjalankan aktiviti-aktivitikomersial dan politik;c) melakukan aktiviti jenayah sepertimenyebarkan bahan yangmembabitkan perjudian, senjata danaktiviti pengganas;Garis Panduan MengenaiTatacara PenggunaanInternet Dan MelElektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan21/5/1313
 14. 14. Pekeliling AmBilangan 3 Tahun 2000Keperluan penguatkuasaan, kawalandan langkah-langkah yang menyeluruhuntuk melindungi aset ICT Kerajaan.Rangka Dasar KeselamatnTeknologi Maklumat danKomunikasi Kerajaan21/5/1314
 15. 15. Dasar Sedia AdaSurat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (19 November 2009) -Penggunaan Media Jaringan Sosial Di Sektor AwamMesyuarat JITIK Bil. 2 Tahun 2009 bertarikh 6 Ogos 2009.…penggunaan media jaringan sosial dalam sektor awam tidakdisekat penggunaannya, namun begitu ia perlulah dikawal denganmemberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: Mematuhi Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun2003. “Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet danMel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan”; Sebarang bentuk maklumat yang dikongsi dan disebar melaluimedia sosial tidak menjejaskan kepentingan perkhidmatan awamdan kedaulatan negara; dan Tidak melibatkan penyebaran maklumat dan dokumentterperingkat.21/5/1315
 16. 16. Amalan Terbaik PenggunaanE-mel Arahan Ketua Pengarah MAMPU (8 April 2011) -Amalan Terbaik Penggunaan Media Jaringan Sosial Di Sektor Awam Terdapat penyalahgunaan kemudahan Internet dalam SektorAwam dengan melayari laman-laman web media sosial di waktupejabat tanpa kawalan.Hasil pemantauan di PCN - 1 hingga 30 Mac 2011 mendapatisejumlah 19.96 juta transaksi capaian telah dilakukan ke ataslaman-laman web jaringan sosial Penggunaan media sosial adalah digalakkan namun dihadkanuntuk kegunaan rasmi agensi sahaja.21/5/1316
 17. 17. Amalan Terbaik PenggunaanPEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB MENGENDALIKA LAMAN WEBMEDIA SOSIAL AGENSI1)Memastikan kandungan yang tidak bercanggah dengan dasarKerajaan;2) Menjadikan laman web jaringan sosial sebagai media dalammempromosi dan memberi publisiti kepada perkara-perkara yangberkaitan dengan Kerajaan;3) Memastikan kandungan dan kesesuaiannya serta yang mempunyaikepentingan untuk dimaklumkan kepada orang awam;21/5/1317
 18. 18. PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB MENGENDALIKAN LAMAN WEBMEDIA SOSIAL AGENSI4) Memastikan kekerapan pengemaskinian maklumat danmemastikan ianya relevan;5) Menghapuskan kandungan dan maklumat yang diterima dari orangawam yang tidak relevan dengan aktiviti agensi;6) Memastikan pautan dan kandungan antara laman web jaringansosial dan laman web hendaklah jelas agar tidak bertindih;7) Menggunakan logo rasmi agensi;8) Menggunakan e-mel rasmi di dalam profail;9) Menggunakan foto dan/atau video dapat memperjelaskan mesejyang hendak disampaikan dalam keadaan yang bersesuaian;21/5/1318
 19. 19. 10) Memasukkan penerangan terhadap foto dan/atau video yangdigunakan bagi membantu carian oleh pengguna;11) Menggunakan perkataan hak cipta terpelihara pada semuakandungan foto dan/atau video;12) Menggunakan ayat yang ringkas, padat, tepat dan jelasmaksudnya;13) Menyediakan penyataan penafian (disclaimer) terhadap sebarangkerosakan sekiranya dialami oleh pengguna semasa menggunakanlaman web jaringan sosial;PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB MENGENDALIKAN LAMAN WEBMEDIA SOSIAL AGENSI21/5/1319
 20. 20. 14) Mencapai laman web sosial yang hanya berkaitan dengan urusanrasmi agensi pada waktu pejabat;15) Menggunakan ayat yang lengkap dan jelas maksudnya;16) Tidak memaparkan isu-isu sensitif seperti isu agama, politik danperkauman serta yang berunsur fitnah atau hasutan;17) Tidak memaparkan kenyataan-kenyataan yang bolehmenjejaskan imej kerajaan;18) Tidak menggunakan laman web sosial untuk mengaibkanindividu tertentu;PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB MENGENDALIKAN LAMAN WEBMEDIA SOSIAL AGENSI21/5/1320
 21. 21. 19) Memastikan pengurusan content filtering sentiasa berfungsi dalammenapis capaian ke laman web jaringan sosial yang tiada kaitandengan kegunaan rasmi agensi; dan20) Memantau serta menganalisa transaksi capaian pengguna agensikeatas laman web jaringan sosial luar agar tidak mengganggu prestasirangkaian di agensi.PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB MENGENDALIKAN LAMAN WEBMEDIA SOSIAL AGENSI21/5/1321
 22. 22. Undang-undang Berkaitan21/5/1322
 23. 23. Cyber LawsDigital Signature Act 1997The Act mainly provides for the licensing and regulation ofcertification Authorities (CA).Computer Crime Act 1997This Act serves to ensure that misuse of computers is an offense.The Copyright (Amendment) Act 1997The Copyright (Amendment) Act amends the Copyright Act 1987 toextend copyright law to the new and converged multimediaenvironment.The Communications and Multimedia Act 1998The CMA provides for a restructuring of the converged ICT industry.It creates a new system of licenses and defines the roles andresponsibilities of those providing communication andmultimedia services. 21/5/1323
 24. 24. The Communications andMultimedia Act 1998Sek 211Larangan terhadap pemberian kandungan yangsumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niatuntuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang.öSek 233Penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatanrangkaian dan lain-lain lagi.21/5/1324
 25. 25. Undang-undang BerkaitanKesalahan Media SiberJENIS KESALAHAN UNDANG-UNDANG YANGDIGUNAPAKAIPIHAK BERKUASAHasutan Akta Hasutan 1948 PDRMMengugatKeselamatanKanun Keseksaan, Akta KeselamatanDalam NegeriPDRMPenipuan  Akta Jualan Langsung 1993 Akta Syarikat 1965 Akta Perbankan dan InstitusiKewangan Malaysia 1989 Akta Undang-undang PasaranModal dan Perkhidmatan 2007KPDNKKSSMBNMSCHakcipta Akta Hakcipta 1987 KPDNKKFitnah Kanun KeseksaanAkta Komunikasi & Multimedia 1998PDRMSKMMLucah, sumbang Akta Komunikasi & Multimedia 1998 SKMM21/5/1325
 26. 26. Kesimpulan Media sosial dikenalpasti mempunyai kekuatan dankelemahan Dengan saiz follower media sosial yang sangatbesar, Agensi Kerajaan perlu menggunakannya secarakreatif dan inovatif dengan kawalan dan amalanterbaik.21/5/1326
 27. 27. Terima kasih21/5/1327

×