Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skolansekosystem för Ability Partner

1,383 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skolansekosystem för Ability Partner

 1. 1. Antik grekiska:οίκος/ecos(=hus)οίκος>σοίκος/soicos>σάκος/sacos(=skydd)σύστημα/systema(=förening)> συνίστημι/synistimy(=förbund, förena)
 2. 2. Mail: per.falk@nacka.seTwitter: @perfalBlogg: pellepedagog.se slideshare.net/perfalTelefon: 08-718 81 09Lärare, katalysator ochentreprenör
 3. 3. Får man prata? Whiteboard Uppmaning? Instruktion? Order?Vem fotograferar? Med vad? Overhead Varför?
 4. 4. Skolan: ”- Vi satsar på transparens!”
 5. 5. SamhälletSkolan Biblioteket
 6. 6. Ur tidningen HANDEL & EKONOMI 2-2011
 7. 7. Motstånd och kognitivakrockar ger utveckling!Begär + Utveckling = LivetGilles Deleuze
 8. 8. Syftet med utbildningen inom skolväsendet4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utvecklakunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt enlivslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskligarättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilarpå.I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd ochstimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader ibarnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidigapersonliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer ochmedborgare.Utformningen av utbildningen5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiskavärderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihetoch integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivtmotverka alla former av kränkande behandling.Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 9. 9. Kap 5 – Trygghet och studiero§ 1 – ArbetsmiljölagenKap 10 – Grundskolan§ 10 – Tidsenlig utbildning
 10. 10. I think its fascinating thatwe have a professionwhere kids come to schoolto watch us work…John Hattie
 11. 11. OECDOrganization for economic co-operation and development Åtta nyckelkompetenser
 12. 12. • Kommunikation på modersmålet.• Kommunikation på främmande språk.• Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.• Digital kompetens.• Lära att lära.• Social och medborgerlig kompetens.• Initiativförmåga och företagaranda.• Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.
 13. 13. Our job is to help teachers see learningthrough the eyes of kids, and the greatthing is when they do, teachers change.John Hattie
 14. 14. SkolledareLärare Elever RummetLärresurser
 15. 15. Lärare Pedagogisk ledare Elev MedskapareMentor SäljareFörfattare EntreprenörEntreprenör LärareElev Finns det fler? - Övrig skolpersonal? - Föräldrarna? - Niorna?Boken KlassrummetMobilen SkolbiblioteketWikipedia SkogenLäsplattan WebbsändningarSkogen CaféetSpelen MuseetWebbsändningar Företaget
 16. 16. Skolledare Lärare Elever RummetLärresurser
 17. 17. Doktor Glas – en essä 2hDoktor Glas – en annan essä SMS FB Chatt 6h Det finns inget som heter multitasking i studier. Nisse Simonsson
 18. 18. Feta frågor Filma och fotograferaGeocache Flickr Wikipedia
 19. 19. Att tänka på:- Ljudet är viktigast!-Kör inte trådlöst!-En HD-webbkamera är ok-Upplösning640x480-Mikrofonträna-Wirecast = MVG-Bambuser = MVG-Eleverna klarar dethär!-Testa, testa, testa- Det är kul!
 20. 20. http://bambuser.com/channel/perfal
 21. 21. www.wikipediaiskolan.wordpress.com
 22. 22. Lärresurs för: • Elever • Kollegor • Sverige • VärldenHistorien om
 23. 23. http://korlingsord.se/archives/24956
 24. 24. …och så min vision!
 25. 25. Mail: per.falk@nacka.seTwitter: @perfalBlogg: pellepedagog.se Slideshare.net/perfalTelefon: 08-718 81 09Titel: Lärare, katalysator ochentreprenör

×