Advertisement

Skolans ekosystem för Borlänge

IT-strateg och processledare
Dec. 1, 2011
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Skolans ekosystem för Borlänge

 1. Antik grekiska: οίκος/ecos(=hus)οίκος>σοίκος/soicos>σάκος /sacos(=skydd) σύστημα/systema(=förening) > συνίστημι/synistimy(=förbund, förena)
 2. Mail: per.falk@nacka.se Twitter: @perfal Blogg: pellepedagog.blogspot.com slideshare.net/perfal Telefon: 08-718 81 09 Titel:
 3. Får man prata? Whiteboard Uppmaning? Instruktion? Order? Vem fotograferar? Med vad? Overhead Varför?
 4. Samhället Skolan Biblioteket
 5. Ur tidningen HANDEL & EKONOMI 2-2011
 6. Klassen jag talar om är SI1 – Samhällsvetenskaplig linje med Internationell profil, årskurs 1. Vi läser mycket om Forts. den Europeiska unionen och internationella konflikter, både historiska och aktuella händelser och konflikter. ”Jag blev positivt överraskad av vår Ämnet som vi har tagit oss till datorkunskap. Vår IT-pedagog Per Falk är ett den här konferensen är bra exempel på den nya skolans lärare – datorkunskap. nytänkande och otroligt hängiven till att lära sina elever nya saker och förbereda de inför framtiden. Det gäller att lära sig nya saker, inte sådana som var aktuella för tio år sedan”. Så säger Johan Törngren, elev i SI1. Han och två andra elever i klassen har nyligen blivit erbjudna att föreläsa på en skola i Sollentuna om Bambuser Stream och hur det fungerar.
 7. Motstånd och kognitiva krockar ger utveckling! Begär + Utveckling = Liv Gilles Deleuze
 8. Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Utformningen av utbildningen 5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 9. Kap 5 – Trygghet och studiero § 1 – Arbetsmiljölagen Kap 10 – Grundskolan § 10 – Tidsenlig utbildning
 10. “Harmonisk” “Lust att lära”
 11. I think it's fascinating that we have a profession where kids come to school to watch us work… John Hattie
 12. • Kommunikation på modersmålet. • Kommunikation på främmande språk. • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. • Digital kompetens. • Lära att lära. • Social och medborgerlig kompetens. • Initiativförmåga och företagaranda. • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.
 13. Skolverkets publikation ”Digital kompetens – en av EU:s åtta nyckelkompetenser”
 14. ”Felet” med skolan kan inte vara att den inte förändras i samma takt och på samma sätt som resten av samhället. Tvärtom …
 15. SKL – Sveriges Kommuner och Landstings publ. ”Synligt lärande”
 16. Our job is to help teachers see learning through the eyes of kids, and the great thing is when they do, teachers change. John Hattie
 17. Skolledare Lärare Elever Rummet Lärresurser
 18. Lärare Pedagogisk ledare Elev Medskapare Mentor Säljare Författare Entreprenör Entreprenör Lärare Elev Finns det fler? - Övrig skolpersonal? - Föräldrarna? - Niorna? Boken Klassrummet Mobilen Skolbiblioteket Wikipedia Skogen Läsplattan Webbsändningar Skogen Caféet Spelen Museet Webbsändningar Företaget
 19. Skolledare Lärare Elever Rummet Lärresurser
 20. Navid Modiri
 21. Passionate about learning & working smarter together. Oscar Berg
 22. Lärarna måste ta hjälp av varandra… Ann-Marie Begler Generaldirektör för Skolinspektionen
 23. Doktor Glas – en essä 2h Doktor Glas – en annan essä SMS FB Chatt 6h Det finns inget som heter multitasking i studier. Nisse Simonsson
 24. Feta frågor Filma och fotografera Geocache Flickr Wikipedia
 25. Bambuser Voicethread
 26. Att tänka på: - Ljudet är viktigast! -Kör inte trådlöst! -En HD- webbkamera är ok -Upplösning 640x480 -Mikrofonträna -Wirecast = MVG -Bambuser = MVG -Eleverna klarar det här! -Testa, testa, testa - Det är kul!
 27. Shure PG58 Standard PC med 6 GB- Pris: ca. 1000 :- minne Logitech 9000 Quickcam Switch Pris:500 :- Ljudkort Tascam US- USB-hubb 144MK2 Pris:1.599 :- Pris: 200 :- Förlängningssladdar Bambuser - Gratis (max 3 meter) Pris: 30 :- Wirecast 4 Pris: 449$ TweetDeck för att följa hashtaggen #socialfuture2011
 28. http://bambuser.com/channel/perfal
 29. www.wikipediaiskolan.wordpress.com
 30. Lärresurs för: • Elever • Kollegor • Sverige • Världen Historien om
 31. Det började med en bok… http://cafesokratesinacka.wordpress.com
 32. TeachMeet - Kollega coach - Fortbildning Rektor Kollega Nalle
 33. http://korlingsord.se/archives/24956
 34. -Nätverket, 30 st. går in o [plopp] -Laddstationer -Trådlöst, och fast lina tack! -Tavla, projektor, WB -Flexibelt lärande? -Keps, mobil och tuggummi -Waynes coffee
 35. Jag vill verka för ett lärande som utgår från individens intressen, talanger och behov. Där den individuella utvecklingsplanen verkligen blir individuell. Individuell tidsåtgång och individuella mål. Individuell i min träning i mötet med mig själv och andra. Runt detta kan vi samlas och ha ett gemensamt lärande i till exempel skolan. Ett lärande som tar avstamp i mötet. Här är jag – var är du? Den dagen är inte långt borta! LYDIA FOLKE AVDELNINGSCHEF/REKTOR, APALBYSKOLAN, VÄSTERÅS
 36. …och så min vision!
 37. Mail: per.falk@nacka.se Twitter: @perfal Blogg: pellepedagog.blogspot.com Slideshare.net/perfal Telefon: 08-718 81 09 Titel: Lärare, katalysator och entreprenör
Advertisement