Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Individualiserat lärande - individuellt alternativ #tmalmedalen

605 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Individualiserat lärande - individuellt alternativ #tmalmedalen

  1. 1. Individualiserat lärande på Introduktionsprogrammet, Individuellt Alternativ Justering av uppgifter och arbetssätt Återkommande avstämning Tydliga mål
  2. 2. • Olika typer av diagnoser: NPF, Dyslexi, Depression mm • Utsatta för mobbning, brottsoffer, drogmissbruk:eget eller i familjen • Relativt nyanlända till Sverige • Olika sätt att hantera diagnoser och tidigare erfarenheter Heterogen elevgrupp • Nya elever tillkommer i gruppen under hela läsåret Löpande intag
  3. 3. En första avstämning – Inskrivningssamtalen • Samtal med mentor • Allmän kartläggning: • Vad har fungerat? • Omdömen/betyg • Kortsiktiga mål/Långsiktiga mål – kunskapsmål/betyg och andra mål • Diagnos? Hjälpmedel/Stöd? • Intressen • Språkkunskaper • Praktik • Schema • Bygga relation • Samtal med ämneslärare (eng) • Kartläggning eng: • Vad har fungerat? (Läsa, skriva, lyssna, tala) • Omdömen/betyg – Mål med studier • Språkkunskaper • Det informella lärandet (onlinespel, sociala medier, musik, film, resor, vänner etc) • Vad ska vi arbeta med och hur? • Presentation av förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav. • De flesta börjar med en diagnos och väljer en bredvidläsningsbok. • Vi gör överenskommelser ang. hur studierna ska gå till • Om det finns ngt specialintresse uppmärksammas det • Hjälpmedel?/ Stöd? • När studierna kommit igång: Återkommande avstämningar och justeringar • Bygga relation
  4. 4. Några tankar om undervisningen Detsocialaklimatet • Tydlig början och tydligt slut på lektionen. Alltid positivt avslut. • Tillåtande klimat i klassrummet. Öppenhet med olika behov och överenskommelser. • Humor i bemötandet • Allvar inför studierna • Bygg medvetet på relationen Tatillvarapåvarjestund • Diagnosen i engelska ger även tillfälle till lärande. Markering om man diskuterat svar. Diskussion uppmuntras. • När det finns möjlighet – arbete i grupp eller två och två. • Ha fler möjliga uppgifter till varje elev så att det finns något för varje humör eller energinivå. • Tydliggör hela tiden vilken förmåga eleverna arbetar med • Dra paralleller till elevers fritidsintressen för att öka motivationen till studier. ”Det här är bra att kunna när du ska…”. • Ge eleverna feedback på uppgifterna så snart det går och så ofta det går • Ämnesövergripande uppgifter Individanpassauppgifter • Bygg uppgifter kring elevernas intressen och styrkor • Använd fritidsintressen och det informella lärandet • Använd elevers kunskaper i andra språk • Ha många typer av uppgifter: Ex. youtubeklipp, filmer från UR, sidor med uppgifter på webben, appar, faktaböcker, skönlitteratur. Använd mallar till skrivuppgifter så att eleverna kan se hur olika typer av texter ser ut. • Samtal med eleverna om hur de lär och hur andra lär. • Kommunicera på det sätt som går : mail, Skype, sms… • Formativ bedömning på alla uppgifter. • Gå igenom talsyntes och stavningsprogram med så många som möjligt • Placering i rummet
  5. 5. ”Och allt det här tack vare datorspel !” ( Elev med en matris över kunskapskraven i engelska i handen. Den visar att han ligger på nivå C i engelska på grundskolenivå. Han har stannat hemma från skolan under större delen av åttan och nian.)
  6. 6. Lästips • Hjörne, E & Säljö, R (2008) Att plats i en skola för alla – elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag • Runström Nilsson, P ( 2012) Pedagogisk kartläggning . Att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd . Malmö: Gleerups Utbildning AB • Skolverket (2011) Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket, Fritzes förlag • Tornberg, R (2013) Det sociala livet i skolan, Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber AB • Wiliam, D (2013) Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur

×